Page 25

być pracownikami najemnymi lub pracującymi na własny rachunek w państwie przyjmującym lub

posiadać wystarczające środki finansowe pozwalające na utrzymanie siebie i swojej rodziny, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej oraz być objętym pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub odbywać naukę, w tym kształcenie zawodowe, jako student i posiadać wystarczające środki finansowe i być objętym pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

być członkiem rodziny obywatela UE, któremu towarzyszą, a który spełnia jeden z powyższych warunków.

Należy zauważyć, że w przypadku wymagania środków finansowych na pobyt państwa członkowskie mogą ustanowić określone kwoty, które uznają za wystarczające, ale muszą także uwzględnić sytuację osobistą danej osoby. Wobec obywateli UE nie jest wymagane pozwolenie na pobyt, jednak kraje przyjmujące mogą wymagać od nich zarejestrowania się u właściwych władz w terminie nie krótszym niż 3 miesiące od daty przyjazdu. W sytuacji takiej rejestracji jest wymagany dowód tożsamości lub paszport oraz udokumentowany dowód spełniania jednego z wyżej wymienionych warunków pobytu. W art. 10 opisano warunki wydawania kart pobytowych dla członków rodziny obywatela UE, którzy nie posiadają takiego obywatelstwa. Obywatele UE – kwalifikujący się do prawa pobytu lub prawa do stałego pobytu – oraz członkowie ich rodzin są traktowani na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego w zakresie ustanowionym w Traktacie. Jednakże państwo przyjmujące nie jest zobowiązane do przyznania uprawnienia do pomocy społecznej w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu dla osób niebędących pracownikami najemnymi, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin. Jednocześnie państwo przyjmujące nie jest zobowiązane – przed nabyciem prawa stałego pobytu – do udzielania pomocy dla pokrycia kosztów utrzymania w czasie studiów, włącznie z kształceniem zawodowym, w postaci stypendiów lub pożyczek studenckich, dla wspomnianych osób. Członkowie rodziny, niezależnie od narodowości, mają prawo do bycia pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na własny rachunek. 24

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement