Page 106

Dzieje się to przy jednoczesnym przeświadczeniu decydentów o możliwości podjęcia legalnej pracy na terenie Polski, co gwarantować mają regulacje unijne w tym zakresie9. W praktyce sytuacja wygląda inaczej, polscy pracodawcy nie chcą przyjmować imigrantów, którzy nie dokonali rejestracji pobytu na terenie Polski. W związku z przedstawionymi problemami na rynku pracy większość imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego zmuszona jest trudnić się żebractwem. Jest to jedyna forma zdobywania środków utrzymania dostępna im na co dzień, ale jednocześnie silnie wpływająca na stygmatyzację i niechęć polskiego społeczeństwa względem Romów. Aż 82,3% respondentów potwierdza, że trudni się żebractwem (część z nich jednocześnie okresowo pracuje legalnie czy częściej „na czarno”). Jak przyznają praktycznie wszyscy uczestnicy wywiadów pogłębionych, które wykonane zostały podczas realizacji projektu, żebrząc, czują wstyd i upokorzenie, lecz nie widzą innej możliwości na przetrwanie. Żebractwo, jako główny sposób utrzymania, utrwala niską pozycję ekonomiczną Romów w strukturze społecznej. Z deklaracji Romów wynika przede wszystkim, że są w stanie wyżebrać maksymalnie 20–30 złotych dziennie. W przeliczeniu na członka przeważnie wielodzietnej rodziny daje to kilka złotych dziennie per capita. Po drugie, nie stwarza to jakichkolwiek szans na nabycie innych kompetencji, które pozwoliłyby na poprawę sytuacji materialnej. Po trzecie, w związku z inspirowanymi przez magistraty, a realizowanymi przez służby mundurowe, akcjami „antyżebraczymi”, ich aktywność w tym zakresie jest kryminalizowana. Romowie zajmują się także zbieraniem złomu. Tabela 2. Źródła utrzymania imigrantów romskich. Rodzaj prac

żebractwo praca na czarno legalna praca na utrzymaniu innej osoby

osoby

procent

51 20 5 3

82,3 32,3 8,1 4,8

9  http://www.rpo.gov.pl/sites/defraudant/files/Legalnosc_zatrudnienia_cudzoziemcow_na_ terytorium_RP_D_Gorski.pdf.

105

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement