Page 105

tu – wydatki te często przekraczają możliwości rodzin romskich. Jednocześnie należy pamiętać, że dzieci rumuńskie urodzone w Polsce nie mają polskiego obywatelstwa. Realnie pozostają jako bezpaństwowcy. Ostatecznie, co wynika też z doświadczeń organizacji partnerskich, zarówno dorośli, jak też duża liczba dzieci urodzonych w Polsce, funkcjonują jako osoby o nieuregulowanym statusie prawnym. Jest to trudne do dokładnego określenia, bowiem – z obawy o swoje bezpieczeństwo – respondenci niechętnie ujawniali szczegółowe dane w tym względzie. Brak dokumentów (czy aktualnych dokumentów) uważali za jedno z największych zagrożeń formalnych. Co ważniejsze, osoby „bez papierów” stają się rodzicami kolejnego pokolenia dzieci, które z wyżej wymienionych powodów po uzyskaniu dojrzałości nie zdecydują się prawdopodobnie na powrót do Rumunii i będą nadal żyły w Polsce, bez możliwości zarejestrowania swojego pobytu na jej terenie, co uniemożliwia dostęp do praw przysługujących obywatelom UE.

Sytuacja ekonomiczna imigrantów romskich Romowie rumuńscy stanowią jedną z najniżej usytuowanych pod względem ekonomiczno-społecznym grup żyjących na terenie RP. Nawet jeżeli niektóre osoby doświadczają awansu społecznego, większość nadal żyje w skrajnym ubóstwie, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Próba wyjścia z ubóstwa poprzez podjęcie legalnej pracy jest szczególnie trudna w Polsce, m.in. ze względu na mocno ugruntowane stereotypy społeczne, które – w połączeniu z relatywnie wysokim bezrobociem – powodują, że Romowie są praktycznie wykluczeni z rynku pracy. Jeżeli są zatrudnieni legalnie, to tylko w pojedynczych przypadkach. Zazwyczaj wykonują pracę „na czarno”, jako tania siła robocza. W naszych badaniach 32,3% respondentów deklarowało, że podejmuje tego typu pracę. W takim przypadku Romowie zazwyczaj są nisko kwalifikowanymi pracownikami fizycznymi na budowach, w warsztatach samochodowych, w rolnictwie przy sezonowych zbiorach warzyw i owoców, a ich płace są z reguły o połowę niższe niż robotników niewykwalifikowanych pochodzenia polskiego. Pozbawieni są też wszelkich zabezpieczeń i świadczeń. 104

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement