Page 103

dowana większość nie wie, jak tego dokonać i co w rzeczywistości to oznacza. Systemowe bariery w rejestracji pobytu przedstawiło w swoim raporcie pt. Wykluczenie systemowe a integracja/sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu Stowarzyszenie Nomada: „Od 2007 roku – czytamy w nim – kiedy Rumunia wstąpiła do Unii Europejskiej, obywatele tego kraju mają prawo do swobodnego przemieszczenia się na terenie całej Wspólnoty. Jak wszyscy obywatele Unii, także oni powinni zarejestrować swój pobyt po trzech miesiącach przebywania w innym kraju unijnym. Do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. Warunkiem uzyskania rejestracji jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków swojej rodziny. Dodatkowo należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Służy to wykazaniu, że nie będzie się stanowić obciążenia dla polskiego systemu pomocy socjalnej. Powyższe należy udowodnić za pomocą wybranych, spośród następujących dokumentów: umowy zatrudnienia, z kwotą dochodu umożliwiającą pokrycie kosztów utrzymania i zgodnie z którą ubezpieczenie stanowi obowiązek pracodawcy; wyciągu z rachunku bankowego, dokumentującego posiadanie niezbędnych środków finansowych; dowodu ubezpieczenia zdrowotnego lub zaświadczenia o podjęciu nauki. Niedopełnienie obowiązku rejestracji nie niesie za sobą konsekwencji w postaci kar czy represji. Umieszcza jednak daną osobę poza systemem, wykluczając ją z dostępu do pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, niezbędnej pomocy w znalezieniu się na rynku pracy i innych usług. Brak rejestracji pobytu na terenie RP powoduje, że imigranci ekonomiczni z krajów Unii Europejskiej przebywający w Polsce pozostają niezauważani przez instytucje państwowe”8. Niektórzy Romowie przebywają w Polsce już od 20 lat bez dopełnienia tych formalności, choć 2/3 naszych respondentów (66,2%) odpowiedziało, że „zdecydowanie” lub „raczej” chce pozostać w Polsce. Wymienione wyżej bariery uniemożliwiają im korzystanie z podstawowych praw na terenie RP. Jedna z naszych rozmówczyń mówi: 8  Całość raportu: http://roma.nomada.info.pl/images/RAPORT/raport__nomada_roma_ grudzien_2014_net.pdf.

102

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement