Page 102

– 54,8%), albo ze wsi (32,3%). Jedynie 12,9% z nich mieszkało w większych miastach. Tabela 1. Przyczyny emigracji badanych Romów z Rumunii (poproszono o wskazanie 2 najważniejszych powodów). Powody

brak pracy złe warunki mieszkaniowe brak dostępu do edukacji brak dostępu do służby zdrowia bieda inne

osoby

procent

52 20 2 0 45 5

83,9 32,3 3,2 0,0 72,6 8,1

Przeszkody w rejestracji pobytu Obecnie kluczowym problemem prawnym wynikającym z braku polityki migracyjnej nastawionej na wkluczenie wszystkich imigrantów niezależnie od statusu ekonomicznego, którego konsekwencje ponoszą Romowie, wydaje się być niemożność dokonania rejestracji pobytu. Przy okazji konfliktów toczących się w Polsce, urzędnicy najczęściej obarczają winą za ten fakt samych Romów. Decydenci nie podejmują w tym kontekście analizy barier wynikających ze zbyt dużego skomplikowania procedur czy sytuacji materialnej i ekonomicznej Romów, czy ich braku umiejętności czytania, pisania, nieposiadania rachunku bankowego, itd. Mimo że Romowie na mocy umowy stowarzyszeniowej przebywają na terenie Polski legalnie, brak zarejestrowania pobytu na terenie RP uniemożliwia im uzyskanie meldunku, rejestrację w wielu urzędach. Ci, którzy mają ważne dokumenty, mogą próbować zarejestrować się w urzędzie pracy i tym sposobem ubiegać się o uzyskanie ubezpieczenia. Jednak nie są o tym nigdzie informowani. Romowie nie posiadają wiedzy na temat tego, z czym wiąże się rejestracja pobytu. Deklarując chęć jej dokonania, jednocześnie się boją, gdyż nie do końca wiedzą, z czym się to wiąże. 96,3% ogółu badanych przez nas Romów zadeklarowało, że chciałoby w przyszłości zarejestrować swój pobyt (40,3% odpowiedzi „zdecydowanie tak” i 29% „raczej tak”). Jednak zdecy101

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce  

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski. Na wyni...

Advertisement