Page 1

Safety Services B Y S A F E T Y S O LU T I O N S J O N S E R E D S

Solving problems before they occur


”Förutse riskerna och se till att de inte uppstår” SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS har specialistkunskapen som behövs för att göra din byggarbetsplats säkrare. Safety Solutions Services hjälper dig att tänka efter före. Det är ett effektivt sätt att öka säkerheten, minska fördyringar och tidspillan på bygget. EN INVESTERING i arbetsmiljöoptimering handlar i huvudsak om att tänka rätt från början med ställningar, fall- och väderskydd. Safety Solutions Jonsereds kan bidra med specialistkunskap redan i programskedet och vidare in i projekteringen, produktionsplanering ända fram till montage och säkerhet på bygget. Vår erfarenhet är att en väl genomförd arbetsmiljöoptimering innebär stora kostnadsbesparingar i samband med skyddsarbetet på bygget. MEDARBETARNA i Safety Solutions Jonsereds har lång erfarenhet av fallskydd: De har varit med om att utveckla hela industrin, tagit fram krav och kriterier för utformning och provning och därigenom satt standarden i Europa. 2

Anders Vikmyr Safety Engineer


3


Safety Solution i byggprocesse SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS konsulter verkar inom fyra tjänsteområden: Programtjänster, Arbetsmiljöoptimering och inklusive design, Kompetenssäkring och Byggplatsservice. Vi kan med andra ord vara behjälpliga i hela, eller i delar av, byggprocessen. Vårt uppdrag är i huvudsak att undvika fallolyckor på arbetsplatsen och göra det så kostnadseffektivt som möjligt.

2

1

Programskede

SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS går in som sakkunning i fallskyddsfrågor i byggprocessens allra tidigaste skeende, vid framtagningen av programhandlingarna. Som byggherre får du hjälp med att ställa rätt krav och få en kostnad för fallskyddsåtgärder. Det innebär att du kan säkerställa att rätt resurser för att uppfylla kraven finns med redan från början. I PROGRAMSKEDET bidrar vi med kravställning för säker arbetsplats, kompetenssäkring och separat fallskyddsbudgetering.

4

Projektering

MED SAFETY SOLUTION JONSEREDS får du enklare att välja, dokumentera och kvalitetssäkra temporära skyddslösningar som integreras i din byggprocess för kostnadseffektivitet. I interaktion med byggprojekten, genom bland annat BIM (byggnadsinformationsmodellering), får du nya möjligheter att göra säkerhetsarbetet billigare. Utan att göra avkall på säkerheten. VIRTUELL SKYDDSROND™ är en egenutvecklad tjänst som innebär att vi identifierar de kritiska punkterna och kan optimera fallskyddssystemet innan beslut om beställningar tas.


ons sen 3

4

Produktionsplanering

PÅ PRODUKTIONSPLANERINGSSTADIET arbetar Safety Solutions Jonsereds fram en detaljerad riskanalys samt metodbeskrivning för säkra och effektiva processer – som en fortsättning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Produktion

EN STOR DEL AV fallskyddsproblemen på en byggarbetsplats beror på kompetensbrist. Under produktion levererar Safety Solutions Jonsereds såväl kompetenssäkring, löpande materialkontroller (av exempelvis fallskyddsselar) som leverans av hårdvara och säkra montage av skyddsräckessystem, personlig fallskyddsutrustning, trappor, väderskydd och ställning. SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS producerar marknadens lättaste fallskyddssystem som dessutom är reparerbart och ingår i ett återvinningssystem.

BIM-MODELLERING används för att dokumentera arbetsmetoder och effektivisera materialhantering. Safety Solutions Jonsereds arbetar fram egenkontrollblanketter för fallskydd och kompetenssäkrar genom certifierade utbildningar.

5

5


Programtjänster BRA FALLSKYDDSSÄKERHET på en byggarbetsplats är ingen slump. Ett välplanerat fallskydd är inte bara bättre ur säkerhetssynpunkt, det är också kostnadseffektivt. Att planera rätt skapar färre dyra överraskningar när du väl har kommit till byggproduktion. Safety Solutions Jonsereds kunskap i fallskydd innebär att din kravställan på fallskydd blir korrekt. Men det innebär också att du kan få en mer exakt budget för fallskyddsarbetet. En tidig investering i säker arbetsmiljö betalar sig oftast flerfaldigt. DET ÄR FÖRSTÅS i det här skedet av byggprocessen som de stora besparingar och vinster grundas. Safety Solutions Jonsereds fallskyddsexperter går igenom ditt projekt – vilka effektiviseringsvinster som kan göras utan att på något sätt äventyra säkerheten på bygget. Vi arbetar helt enkelt för att minimera risken för personalskador och kostsamma nödlösningar som pressar byggets ekonomi. När våra fallskyddsexperter har dragit upp riktlinjerna har vi tillsammans en mycket god grund för att gå vidare i byggprocessen.

6


7


Arbetsmil

8


ljöoptimering MED SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS blir ditt arbete enklare, vi hjälper dig att välja, kvalitetssäkra och effektivisera lösningar för temporära konstruktioner som fallskydd, väderskydd och ställning. Vi går in aktivt i projekteringen och ser till att rätt metoder för fallskydd används redan från början. FÖSTA STEGET är att ta fram en riskanalys och metod­beskrivning där du tidigt kan få grunden till kostnads­effektiva lösningar. Vi använder bland annat BIMmodellering och kan rita in förslag direkt i ritnings­systemet. Safety Solutions Jonsereds har också utvecklat en tjänst som vi kallar Virtuell SkyddsrondTM, där våra ingenjörer med hjälp av BIM-modellering går igenom projektet på ritningsstadiet för att upptäcka eventuella säkerhetsbrister redan innan alla bygghandlingar färdigställs. Det bidrar till att säkerPROCESSBESKRIVNING ställa en bra och säker arbetsmiljö där lösningarna RISKANALYS integreras i din byggprocess för att uppnå en hög Fokus på risk för fall av person och material. kostnadseffektivitet.

1

PLANERING SOM VERKTYG för kostnadsoptimering, ett bra sätt att förebygga olyckor och obehagliga överraskningar.

5

METODVAL Undvika Förhindra Förmildra

2

LOGISTIKPLAN Behov, kostnad, tid

3 RITNING/ BIM-MODELL 20, 30, 40

4 VIRTUELL SKYDDSRONDTM Revidera arbetsmiljön utifrån reviderade produktionsförutsättningar

9


Arbetsmiljödesign KVALITETSSÄKRAD ARBETSMILJÖ kräver väl dokumenterade lösningar av fallskydd, väderskydd och ställning. Safety Solutions Jonsereds erbjuder spetskompetens inom området – vilket ger dig korrekta beslutsunderlag i projekteringen. VÅRA INGENJÖRER har varit med om att utforma branschstandarden och mätmetoderna för att åstadkomma en säker arbetsplats, och dessutom skapat innovativa produkter som underlättar ditt arbetsmiljöarbete. RENT PRAKTISKT innebär det att vi kan designa projektspecifika lösningar för fallskydd, väderskydd och ställning. Alltid med tester och beräkningar som grund, enligt gällande normer och föreskrifter, tidsoch kostnadseffektivt och med fokus på att lösningarna ska vara säkra och enkla att använda. Vi har genom åren tillsammans konstruerat tusentals projektspecifika lösningar och vet vad som krävs för att lösningarna ska fungera på en byggarbetsplats.

10


11


Kompetenssäkring VÅR MÅLSÄTTNING är att eliminera fallolyckorna i byggbranschen. Vi vet att kompetens i skyddsarbetet är en av de absolut viktigaste delarna för att säkerställa en säker arbetsplats. Därför har det blivit självklart för oss på Safety Solutions Jonsereds att jobba med utbildningsnivåerna på ett systematiserat sätt för att kunna dokumentera och eliminera kunskapsluckor. GIVETVIS ERBJUDER VI utbildningarna själva men Safety Solutions Jonsereds trestegscertifieringar är också öppna för kurser från andra utbildningsleverantörer under förutsättning att de är tillräckligt kvalificerade. Som ett exempel i kompetenssäkring visar vi här vår 3-stegs certifiering för ingenjörer inom arbetsmiljö design.

SAFETY

DESIGNER

TM

• Arbetsmiljö, grundkurs • Fallskydd, grundkurs • Första hjälpen, HLR • Planering och kravställning • Safety by design – BIM • Dimensionering skyddsräcken • Montagepraktik

ADVANCED SAFETY

DESIGNER

TM

• Användning PFU • Montageutbildning skyddsräckessystem • Montageutbildning skyddsnät • Ställningsdimensionering • BAS P/BAS U-utbildning Krav: Safety Designer-kompetens

Genom kompetenssäkringssystemet, med certifiering och färgkodning, kan man enkelt säkerställa att de som utför arbetet har rätt kompetens.

12

EXPERT SAFETY

DESIGNER

TM

• Väderskyddsdimensionering Krav: Advanced Safety Designer™ kompetens


13


Byggplatsservice SAFETY SOLUTION JONSEREDS hjälper dig att komma fram till hur du ska skapa en säkrare byggarbetsplats. Vi finns naturligtvis också tillhands för att övervaka att de temporära byggnationerna monteras på rätt sätt och via materialkontroller att alla ställda krav uppfylls. Skyddsronderna är en kvalitetssäkring som ska garantera att alla byggets medarbetare kommer hem efter arbetsdagen. Safety Solutions Jonsereds levererar lätta och marknadens säkraste räcken, väderskydd och nät och vi kan förstås, för säkerhets skull, montera dem plats.

14


Planering och genomförande PÅ SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS är vi helt specialiserade på fallskyddsarbetets alla aspekter – från det första planeringsstadiet till nedmontering av fallskyddsutrustningen på det färdiga bygget. Våra ingenjörer har varit med och skapat fallskyddsindustrin och satt standarden. VI HAR TAGIT flera steg till genom arbetet med ett nytt, lättare kollektivt fallskyddssystem. Vår ambition om hållfasthet och hållbarhet finns i våra patenterade lösningar, reparations- och återvinningsbara produkter. Dagens och morgondagens fallskyddssystem helt enkelt. Och vi har bara börjat vår resa mot säkrare byggarbetsplatser.

Safety Solutions Jonsereds

Undvik Förhindra

Förmildra

Safety Service är ett av Safety Solutions Jonsereds erbjudanden för tryggare byggarbetsplatser. För mer information om alla våra produkter eller tjänster, besök vår hemsida – www.jonsereds.com

SERVICES

FALL PREVENTION

FALL PROTECTION

n Programtjänster

n Skyddsräcke

nA  rbetsmiljöoptimering FVS

nV  ertikala skyddsnät

nP  ersonlig fallskyddsutrustning

nA  rbetsmiljödesign FVS

nH  orisontella skyddsnät

ACCESS n Trappor nA  rbetsplattform n Inlastningsform nV  äderskydd

nK  ompetenssäkring n Byggplatsservice

15


Produktion: www.syre.se | Tryck: Berndtssons Tryckeri

SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS utvecklar och tillhandahåller tjänster och

SVERIGE

produkter för byggindustrin med fokusering på skydd, tillträde och säkerhet. Visionen är att eliminera fallolyckor på byggarbetsplatser och se till att alla kommer hem på kvällen.

Östersund Safety Solutions Jonsereds AB Lägervägen 3 SE-832 96 Frösön Tel +46 (0)70 324 43 32

Safety Solutions Jonsereds är en del av NSS Group, Nordens ledande leverantör av hallar, väderskydd och presenningar, och kan tillsammans med systerbolagen erbjuda kompletta lösningar inom fallskydd, tillträde, ställning, väderskydd, hallar, presenningar och även installation av dessa. Idag har företaget kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund samt i Espo i Finland. Dessutom representation i Danmark och Norge via systerbolagen.

MEDARBETARNA på Safety Solutions Jonsereds har varit med och skrivit historia inom utveckling av fallskydd de senaste 25 åren – för att nu utveckla dagens och morgondagens fallskydd.

Stockholm Safety Solutions Jonsereds AB Maskingatan 11 SE-195 60 Arlandastad Tel +46 (0)70 558 25 11 Göteborg Safety Solutions Jonsereds AB Norra Ågatan 32 SE-431 35 Mölndal Tel +46 (0)70 340 65 50 Malmö Safety Solutions Jonsereds AB Tel +46 (0)70 277 95 45 FINLAND Espoo Safety Solutions Jonsereds AB Kiilaniityntie 2 FI-02920 Espoo Tel +358 10 809 900

WWW.JONSEREDS.COM

THE NSS GROUP

16

SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS international

Safety Services by Jonsered  

Solving problems before they occur

Safety Services by Jonsered  

Solving problems before they occur