Page 1

STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

TEMA Hvad karakteriserer en opfindelse? Og hvorfor er opfindelser som begreb et aktuelt og spændende emne for læring og oplevelse? Dette undervisningsmateriale henvender sig til folkeskolens mellemtrin og tager afsæt i Storm P.s opfindelsestegninger. Tematisk befinder det sig i krydsfeltet mellem kunst, videnskab og historie. Emnet er især relevant for faget natur & teknik, men kan med fordel også indgå i fagene billedkunst, matematik, dansk og historie, og der er udviklet tekster og opgaver til alle disse fag. Materialet er ligeledes særdeles anvendeligt til tværfaglig undervisning eller temauger. Robert Storm Petersen (1882- 1949) var humanist, forfatter og billedkunstner. Han oplevede de mange teknologiske landvindinger i sin levetid på nært hold, og han var begejstret for de nye opfindelser og alt det, de moderne maskiner kunne. Samtidig stillede Storm P. kritiske spørgsmål til den teknologiske udvikling og dens konsekvenser. Storm P.s tilgang til moderne teknologi var ikke naturvidenskabelig, men humoristisk og satirisk. Derfor ligger arbejdet med opfindelsestegningerne mere op til undring inden 1

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

for de naturvidenskabelige områder, end de giver klare svar og forklaringer. Kan opfindelserne overhovedet lade sig gøre i virkeligheden? Hvorfor har Storm P. formet og tegnet opfindelserne på denne måde? Det er nogle af de spørgsmål, der trænger sig på hos både børn og voksne. Tegningerne er ikke skabt med henblik på at fungere som visualiseringer af naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger. Det er vigtigt at holde sig for øje. I app’en Opfindelsesværktøj er Storm P.s opfindelsestegninger anvendt med det formål at skabe undring og refleksion, mens undervisningsmaterialet giver eleverne mulighed for at eksperimentere med og undersøge sprog, kunst, historiske begivenheder og naturvidenskabelige begreber. MÅL, FAGLIGHED OG METODE I undervisningsmaterialet møder eleverne varierede opgaver indenfor billedkunst, dansk, historie, matematik og natur/teknik. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med emnet Storm P.s opfindelsestegninger gennem egne undersøgelser, forestillinger, leg og kreative udfoldelser.

2

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

På museet er der fokus på elevernes møde med et mindre udvalg af opfindelsestegninger. Eleverne præsenteres for tegningerne dels i deres originale form og dels i form af små animationsfilm. Filmene udgør et elektronisk spil, som lægger op til, at eleverne gør brug af egne erfaringer fra hverdagen samt deres viden fra især faget natur/teknik. Spillet inddrager således eleverne som aktive deltagere i læringsprocessen. Umiddelbart kan museet forstås som et uformelt oplevelsesrum. I forlængelse af elevernes møde med kunstens billeder på stedet og det faglige arbejde med tegningerne, bliver museet desuden et erkendelsesrum. Det overordnede mål med forløbet er, at eleverne opnår en forståelse for opfindelsestegningernes tematiske indhold som udtryk for en særlig afgørende tid i vores samlede fælles historie - og som afsæt for at forstå vores egen samtid. For opgaverne i fagene gælder det, at eleverne bruger fagets metoder til dels at forstå opfindelsestegningerne som kunstnerisk udtryk, der afspejler tiden, og dels bruger dem som indgangsvinkel til at undersøge faglige begreber i en naturfaglig, historisk og kunstnerisk kontekst.

3

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

I Rundskueapparat, der er en del af app’en Opfindelsesværktøj, er der fokus på, at eleverne bruger de naturfaglige metoder. I mødet med de animerede opfindelsestegninger er der især vægt på processen med at skabe undring og formodninger samt at opstille hypoteser. Desuden gør arbejdet med Opfindelsesværktøj brug af undersøgelsesmetoder som spørg-læs-søg, prøv-dig-frem samt observation og eksperiment. Opfindelsesværktøj lægger op til elevernes egne formuleringer af spørgsmål og konklusion, hjulpet på vej af app’ens øvrige små popup-tekster, undringsspørgsmål og menupunktet Naturens Love. Hensigten er, at læreren kan afrunde forløbet ved at samle op på undringsspørgsmålene efter museumsbesøget. Undringsspørgsmålene kan desuden bruges som indgangsvinkel til nye forløb. I undervisningsmaterialet er der hele vejen igennem fokus på ordkendskab og begrebsafklaring. Det gælder både for de fagbegreber, der kan være ukendte for eleverne og for de ”gammeldags” ord i teksterne til Storm P.s opfindelser. Til hver undervisningstekst findes der derfor løbende små bokse med ordforklaringer.

4

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

Eksempler på faktabokse og ordforklaringer:

FAKTA

Ordet “Væltepeter” - hentyder både til at cyklen var temmelig ustabil, og til det franske ord “ Velocipede”, der betyder “hurtig fod”.

ORDFORKLARING Stabilisere: At gøre noget stabilt, så det f.eks ikke drejer, svajer eller ryster.

*


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

På det overordnede plan kan forløbet:

FAGENE

• Give eleverne indblik i, hvad der skete i begyndelsen af det 20. århundrede – politisk, historisk og kulturelt, herunder betydningen af de teknologiske landvindinger og tegneseriemediets tilblivelse og udvikling.

BILLEDKUNST I teksten får eleverne en introduktion til Storm P. som kunstner, i relation til hans samtid. I opgaverne til faget er der lagt vægt på, at eleverne er kreativt skabende. Eleverne undersøger og sammenligner tegninger, herunder stilarter, kategorier, form og materialer. De får mulighed for selv at arbejde med plane og elektroniske billeder på en fortællende måde. Der findes billeder i opgavematerialet, og hvis der ønskes flere, kan disse findes i opfindelsesapp’en under ”Opfindelsesarkiv”. I arbejdet med levende billeder henvises der til app’en ”Vine” – her kan ses eksempler på film ved at søge på #stormpopfindelser.

• Give eleverne indblik i konsekvenserne af det 19. og 20. århundredes historiske, kulturelle og naturvidenskabelige begivenheder. • Fortælle hvorfor kunstneren og humoristen Storm P. stadig i dag er kendt og elsket af og fortsat har betydning for danskerne. • Fortælle hvorfor satiren som genre stadig er aktuel. • Skabe afsæt for flere forløb i de pågældende fag. • Motivere eleverne til selv at ”bygge videre” i den virkelige verden og udvikle forståelsen af en konstruktions grundlæggende principper samt give lyst til selv at skabe og udvikle konstruktioner og løsninger. • Motivere eleverne til at tænke innovativt og til at omsætte idé til praksis. 5

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

NATUR OG TEKNIK I teksten får eleverne en introduktion til den teknologiske udvikling og de opfindelser, der har inspireret Storm P. Der åbnes op for flyvningens spæde start og teknikken og fysikken bag dette. Derefter beskrives andre afgørende opfindelser og til slut cyklens udviklingshistorie. Der bruges og forklares fagbegreber såsom massefylde, energi, tyngdekraft og opdrift. Opgaverne består af små, sjove, praktiske øvelser, der tager afsæt i teksten og de begreber, der er stiftet bekendtskab med her. I en opgave skal eleverne f.eks. med få midler bygge en flyver og få den til at lette.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

DANSK I teksten introduceres eleverne til de forskellige genrer, som Storm P. også er kendt for: tegneserier, satiretegninger og skønlitteratur. Begreberne humor og satire beskrives. I opgaverne analyserer, undersøger og producerer eleverne både tekster og billeder. De undersøger og arbejder med satirebegrebet, der er beskrevet i fagteksten. I produktion og undersøgelse indgår arbejde med grammatikken i en funktionel sammenhæng. Sammenhængen mellem billedtekst og billede undersøges. Eleverne får forståelse for billedtekstens betydning, og de arbejder både gennem arbejdet med at skrive billedtekster og lave billeder til fortrykte billedtekster. De analyserer sammenhængen mellem tekst og billede. Andre skriftlige genrer indgår i arbejdet og understøtter forståelsen for Storm P.s opfindelsestegninger. HISTORIE I teksten sættes Storm P.s opfindelser ind i en historisk kontekst. Eleverne bliver klogere på perioden omkring industrialiseringen og dens betydning for udviklingen i Danmark. De præsenteres for en tidslinie og kronologi, og de får kendskab til opfindelsernes betydning for familie- og hverdagsliv. De præsenteres for de typer, klasser og erhverv, der udspringer af den teknologiske udvikling 6

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

og industrialiseringen. F.eks. gullaschbaronen, fabriksarbejderen og børnearbejde. I opgaverne indgår bl.a. arbejde med billeder og film. Eleverne arbejder med at forstå og undersøge teknologiske frembringelser og deres samfundsmæssige betydning samt periodens betydning for deres samtid. MATEMATIK I tekst og opgaver arbejdes med regnehistorier. Storm P.s opfindelsestegninger er omsat til regnehistorier, der dækker områder under Tal og algebra, Geometri og Statestik og sandsynlighed. Hensigten er, at læreren læser historierne højt, mens eleverne ser på tegningerne. Læreren noterer alle matematiske oplysninger, f.eks. 15 kvm. Eleverne får herefter spørgsmålene til historierne og skal selv vælge, hvilke oplysninger de skal bruge for at løse gåden. Slutteligt kan eleverne lave regnehistorier til hinanden ud fra de andre opfindelsestegninger i materialet.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

HVORFOR STORM P OG OPFINDELSERNE? Storm P. er en af den danske kulturarvs væsentligste personer. Han har haft en afgørende rolle som satirisk samfundsdebattør, som humorist, forfatter og innovativ satiretegner gennem flere årtier. Storm P.s enorme produktion over en lang årrække og gennem vigtige historiske perioder gør ham særdeles velegnet som en righoldig kilde til informationer om tiden fra 1900-1949. Man kan finde svar på, hvad der optog danskerne i denne periode. Hvad der skete politisk og kulturelt. I sit kunstneriske virke behandlede Storm P. problemstillinger, der var særligt karakteristiske for hans samtid. Typisk knytter temaerne sig til de teknologiske fremskridt, til kapitalisme, fattigdom og samfundsnormer. Som kunstner var Storm P. undersøgende og inspireret af flere retninger og stilarter. Selvom Storm P.s værker tager afsæt i datidens temaer og kunstneriske tendenser, har de fleste af værkerne et udtryk og et budskab, der er tidsløst. Især opfindelsestegningerne har den værdi, at de kan give os en indsigt i tiden omkring første halvdel af 1900-tallet og forståelse for vores egen tid i lyset heraf. Dertil har tegningerne al7

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

mengyldig værdi, idet de peger på problemstillinger, som det moderne menneske stadig møder. Storm P.s produktion spænder vidt, og særligt hans opfindelsestegninger kan bruges eksemplarisk som genstand for undervisning i forskellige fag. Opfindelsestegningerne er let aflæselige og sjove i sig selv, både for børn og voksne. Med den baggrundsviden, man finder i undervisningsmaterialet, bliver det muligt at betragte tegningerne i et bredere perspektiv. Tegningerne kan efterfølgende bruges som afsæt for at tale om og synliggøre mere abstrakte begreber og fænomener i naturvidenskabelige fag. Opfindelsestegningerne er blevet til over en lang periode De tidligste er fra 1910 og de seneste fra 1949. Dilemmaet i opfindelsestegningerne har været et tilbagevendende tema i Storm P.s liv og vidner om hans nysgerrighed og begejstring for teknik stillet over for bevidstheden om konsekvenserne af den teknologiske udvikling.

8

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

Storm P. tog ikke afstand fra og søgte heller ikke at forherlige hverken teknologien eller videnskaben. Han tog teknologien til sig samtidig med, at han på satirisk vis påpegede, hvordan effektivisering og teknokratisering langt fra kun var til gavn for samfundet og den enkelte.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

INDHOLD TEKSTMATERIALE, OPGAVEARK OG APP Undervisningsforløbet er tænkt som et tredelt forløb. Ét før, ét under og ét efter besøget på Storm P. Museet. Det er muligt at udelade museumsbesøget, idet man fra undervisningsmaterialet kan printe udvalgte værker og ophænge dem i klassen. For at få den fulde oplevelse, herunder oplevelsen af de originale tegninger, anbefales det dog, at man besøger Storm P. Museet. Husk at bestille tid! Undervisningsmaterialet er tilgængeligt på museets hjemmeside www.stormp.dk under Besøg museet/ Undervisning/Opfindelsesværktøj. Det digitale værktøj (app’en) kan hentes gratis i AppStore under navnet ”Storm P. Opfindelsesværktøj”. Det kan KUN fås til iPad. Museet har ni iPads til udlån på museet. APP’ENS INDHOLD: Rundskueapparat: Bruges på museet (eller med de ti opfindelser, der kan printes fra undervisningsmaterialet på museets hjemmeside). Kameraet aktiverer de udstilllede (eller printede) opfindelser, og der åbnes op for små opgaver på iPad’en.

9

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

Lav opfindelse: Tegneprogram, hvor eleverne kan tegne deres egne opfindelser og bruge dele fra Storm P.s tegninger. Naturens Love: Beskrivelse af de naturfaglige fænomener og problemstillinger, der er blevet brugt i opfindelserne. Storm P. og Opfindelserne: Kort tekst om Storm P. og opfindelserne. Opfindelsesarkiv: Arkiv med 50 af Storm P. opfindelsestegninger inkl. deres tilhørende titler/tekster.


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

FØR BESØGET: Forløbet før museumsbesøget er baseret på ovennævnte undervisningsmateriale, dvs. tekst- og billedgennemgang i undervisningen på skolen. Gennemgangen kan følges op af samtaler undervejs, hvor eleverne kommenterer teksterne og billederne ud fra deres egen viden om perioden 1900-1949. De to introtekster har overskrifterne Storm P. Humor og Satire samt Storm P. og Opfindelserne. Til opgaverne i hvert fag er der desuden udarbejdet introduktionstekster, der vinkler opfindelsestegningerne og begreberne opfindelser og maskinalderen ud fra de forskellige fag, metoder og indhold. Teksterne giver eleverne en solid for-forståelse af Storm P.s tegninger, liv og de historiske begivenheder i tiden. Der er under hver fagtekst lagt forslag til supplerende emner, der kan arbejdes videre med. Der er desuden vedlagt en litteraturliste og henvisning til yderligere værker. Det er meningen, at opgavearkene løses efter gennemgang af temateksterne. Opgavearkene er forberedende øvelser med samme tema som de, der skal løses i spillet på museet.

10

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

UNDER BESØGET PÅ MUSEET: PÅ OPDAGELSE MED ”OPFINDELSESVÆRKTØJET” Elevernes besøg på museet er lagt an på praktisk anvendelse af den tidligere tilegnede viden, især i natur/teknik. Besøget kan med fordel opdeles i tre faser: 1) Eleverne opdeles i små grupper og udstyres med iPads med app’en Opfindelsesværktøj. Gennem øvelserne ’Rundskueapparat’ går eleverne på opdagelse i de udstillede opfindelsestegninger. Når iPad’en holdes op foran tegningen på væggen, kan eleverne gennem skærmen se en animation af den valgte opfindelse. Animationerne fungerer som et spil med valgmuligheder: På hver opfindelsestegning er en genstand fjernet, og eleverne skal vælge den korrekte genstand. Herefter sættes animationen i gang, og eleverne kan se og læse om, hvorfor eller hvorfor ikke de har valgt den rigtige genstand. Løsningen er baseret på fænomener, begreber og love inden for natur/teknik-faget, og gennem animationerne og øvelserne samler eleverne viden, som kan anvendes i næste fase.

11

OPFINDELSES VÆ R K TØJ


STORM P. MUSEET UNDERVISNING

LÆRERVEJLEDNING

2) Eleverne skal nu lave deres egen opfindelse. Her kan vælges baggrunde, tegnes frit og indsættes genstande fra genstandsarkivet. De færdige opfindelser kan sendes som email til en adresse efter eget valg. 3) Som afrunding kan læreren samle eleverne og tage en snak om Storm P.s opfindelser og naturens love, evt. som optakt til den afsluttende undervisning hjemme i klassen. Der er input til snakken i app’en - træk i håndtaget! EFTER BESØGET: Lav-opfindelse-delen kan eleverne bruge til at eksperimentere med deres egne opfindelser, når de er tilbage på skolen, såfremt de stadig har adgang til app’en. Her kan læreren runde forløbet af med samtale i klassen, hvor man inddrager de forskellige undringsspørgsmål fra spillet på museet. Endvidere kan menupunktet Naturens Love sættes i relation til de små animationer. Tekstmaterialet og opgavearkene fra hjemmesiden kan bruges såvel før som efter museumsbesøget.

12

OPFINDELSES VÆ R K TØJ

Lærervejledning "Storm P.s Opfindelsesværktøj"  
Lærervejledning "Storm P.s Opfindelsesværktøj"  
Advertisement