Page 1

Bokslut Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2017


TOIMINTAKERTOMUS / VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. – 31.12.2017 HALLITUS/STYRELSE 2017/2018 Håkan Anttila († 7.3.2018)..........Vaasa/Vasa Gunbritt Tallbäck................................Mustasaari/Korsholm Gustav Backman.................................Vöyri/Vörå Juha Försti.............................................Isokyrö/Storkyrö Håkan Knip.............................................Maalahti/Malax Erkki Lehtimäki....................................Vaasa/Vasa Jonas Lindholm...................................Korsnäs Jaakko Rinta..........................................Isokyrö/Storkyrö Pentti Risberg.......................................Vaasa/Vasa Helena Tuuri-Tammela...................Isokyrö/Storkyrö Dan Örndahl..........................................Mustasaari/Korsholm

puheenjohtaja/ordförande varapuheenjohtaja/ viceordförande jäsen/ordinarie medlem (till 1.6.2017 saakka) jäsen/ordinarie medlem (1.6.2017 - 30.1.2018) jäsen/ordinarie medlem (till 1.6.2017 saakka) jäsen/ordinarie medlem jäsen/ordinarie medlem (från 1.6.2017 alkaen) jäsen/ordinarie medlem (till 1.6.2017 saakka) jäsen/ordinarie medlem jäsen/ordinarie medlem (från 30.1.2018 alkaen) jäsen/ordinarie medlem

Göran Westerlund.............................Vöyri/Vörå varajäsen/suppleant Håkan Knip.............................................Korsnäs varajäsen/suppleant (från 1.6.2017 alkaen) Micaela Kullas.......................................Vöyri/Vörå varajäsen/suppleant (från 1.6.2017 alkaen) Jonas Lindholm...................................Korsnäs varajäsen/suppleant (till 1.6.2017 saakka) Kari Peltola.............................................Vaasa/Vasa varajäsen/suppleant

In memoriam

Håkan Anttila 25.6.1945 – 7.3.2018

Hallituksen puheenjohtaja/ Styrelseordförade 17.10.2005 – 7.3.2018 Hallituksen jäsen/ Styrelsemedlem alkaen/från 13.10.2005

Toimitusjohtaja/ Verkställande direktör.................Leif Åkers Tilintarkastajat/Revisorer Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö; päävastuullinen tilintarkastaja Kjell Berts, KHT Ernst & Young Oy, CGR-samfund; huvudansvarig revisor Kjell Berts, CGR YLEISTÄ Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 28.3.1985. Sen kaupparekisterinumero on 349.102 ja kotipaikka Mustasaari. Yhtiön perustivat Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki. Isonkyrön, Korsnäsin, Maalahden, Vähänkyrön ja Vöyrin kunnat liittyivät myöhemmin yhtiön osakkaiksi. Stormossenin toimintaperiaatteena on ylläpitää kustannustehokasta ja korkean palvelutason jätehuoltoa, joka huomioi kestävän kehityksen. 1.1.2013 alkaen Stormossen kuuluu Vaasan kaupungin konserniin Vaasan kaupungin ja Vähänkyrön kunnan kuntaliitoksen seurauksena. Vaasan kaupungin omistusosuus ylittää 50 % (54,35 %). Päättynyt vuosi oli Stormossenin 32. tilikausi. Joulukuussa 2007 Stormossen perusti Westenergy Oy Ab:n, joka merkittiin kaupparekisteriin 1.1.2008. Vuoden 2008 alussa laajennettiin osakaspohja käsittämään Lakeuden Etappi Oy:tä, Vestia Oy:tä, Oy Botniarosk Ab:ta ja Millespakka Oy:ta. Stormossenin omistusosuus on 32,95 %. Westenergyn ylläpitää jätteenpolttolaitosta, joka myy jätteenkäsittelypalveluja omistajilleen omakustannusperiaatteella. Tuotettu höyry myydään Vaasan Sähkö Oy:lle, joka laitoksessaan muuttaa höyryn kaukolämmöksi ja sähköksi. Westenergyn laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuun lopulla 2012. Stormossen on sitoutunut toimittamaan vähintään 40 000 tonnia jätettä per vuosi, 20 vuoden aikana vuodesta 2013 alkaen. Stormossen tekee yhteistyötä muiden kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa Westergyn laitoksessa olevan lisäkapasiteetin hyödyntämiseksi. Lisäkapasiteettia on syntynyt siitä, että Westenergylle toimitetun jätteen lämpöarvo on ollut arvioitua alhaisempi. Tämän tuloksena Westenergy pystyy hyödyntämään isomman määrän poltettavaa jätettä. Vuonna 2014 Stormossen solmi Vaasan kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen jonka mukaan Stormossen toimittaa liikennekaasua 12 kaasubussille. Sopimuksen mukaan Stormossen hankki kaasunjalostuslaitoksen, jossa biokaasua puhdistetaan täyttämään liikennekaasustandardia, ja tankkausaseman busseja varten sekä yleisöä varten. Niin linja-autojen kuin yleisötankkausasema vihittiin käyttöön 13.2.2017.

ALLMÄNT Bolaget antecknades i handelsregistret den 28.3.1985, med nummer 349.102. Dess hemort är Korsholm. Bolaget grundades av Korsholms kommun och Vasa stad. Senare anslöt sig Korsnäs, Lillkyro, Malax, Storkyro och Vörå kommuner som ägare. Stormossens verksamhetsprincip är att upprätthålla en kostnadseffektiv avfallshantering med en hög servicenivå som beaktar en hållbar utveckling. Fr.o.m. 1.1.2013 ingår Stormossen som koncernbolag i Vasa stads koncern som en följd av kommunsammanslagningen mellan Vasa stad och Lillkyro kommun. Vasa stads ägarandel i Stormossen överstiger 50 % (54,35 %). Det gångna året är bolagets trettioandra räkenskapsperiod. I december 2007 grundade Stormossen bolaget Westenergy Oy Ab, som antecknades i handelsregistret 1.1.2008. I början av 2008 utvidgades ägarbasen i Westenergy Oy Ab till att omfatta även Lakeuden Etappi Oy, Vestia Oy, Oy Botniarosk Ab och Millespakka Oy. Stormossens ägarandel är 32,95 %. Westenergy driver en avfallsförbränningsanläggning som säljer avfallshanteringstjänster åt ägarna enligt självkostnadsprincipen. Den producerade ångan säljs till Vasa Elektriska Ab, som i sin anläggning omvandlar ångan till fjärrvärme och elektricitet. Westenergys anläggning blev färdig och togs i bruk i slutet av augusti 2012. Stormossen har förbundit sig att leverera minst 40 000 ton avfall per år under 20 år från och med 2013. Stormossen samarbetar med andra kommunala avfallsbolag om utnyttjande av den tilläggskapacitet som finns vid Westenergy. Tilläggskapaciteten kommer från att det brännbara avfallet som levereras till Westenergy har visat sig ha ett lägre värmevärde än beräknat. Detta resulterar i att Westenergy kan bränna mera brännbart avfall. Stormossen slöt under 2014 ett samarbetsavtal med Vasa stad om leverans av fordonsgas till 12 gasbussar. Avtalet innebar att Stormossen upphandlade en uppgraderingsanläggning, som renar biogasen så att den uppfyller kvalitén enligt standarden för fordonsgas, och en tankningsstation för bussar samt en publik tankningsstation.

3


Alkuvaiheessa kaasuntoimitukset tapahtuivat nesteytettyyn maakaasuun (LNG) pohjautuvasta varajärjestelmästä. Biokaasun jalostuslaitos valmistui hieman myöhemmin ja sen vihi käyttöön elinkeinoministeri Mika Lintilä 5.5.2017. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli kaudella 98 % eli yhtä korkealla tasolla kuin 2016. Biologisesti hajoavan jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan 1.1.2016. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole sattunut tapahtumia, jotka olennaisesti vaikuttaisivat toimintaan nykyisellä tilikaudella. YHTIÖN TULOSKEHITYS Toiminnan laajuus Yrityksen liikevaihto oli tilikaudella 13 620 401 euroa (15 295 374 euroa v. 2016), eli supistui -11 %. Supistuminen johtui vastaanotettujen jätemäärien pienenemisestä; yhteensä vastaanotettiin 145 300 tonnia verrattuna 173 500 tonniin viime vuonna (määriin ei ole laskettu kaatopaikkojen peittämiseen käytettyjä puhtaita maamassoja). Muiden kunnallisten jäteyhtiöiden toimittama poltettavan jätteen määrä laski -36,3 % kauden aikana. Stormossen toimittaa jätteet edelleen hyödynnettäväksi Westenergyn polttolaitoksessa. Stormossen toimitti polttoon yhteensä 55 000 tonnia verrattuna 78 800 tonniin viime vuonna. Poltettavan jätteen varastoon toimitettiin 4 675 tonnia. Jätemäärä omalta toimialueelta väheni -8,2 %. Stormossen työllisti keskimäärin 44 (44) henkilöä vuoden aikana. Tulos ja kannattavuus Liikevoitto parani verrattuna vuoteen 2016 ja oli 1 131 233 euroa, eli 8,3 % liikevaihdosta (656 135 euroa vuonna 2016 tai 4,3 % liikevaihdosta). Voitto rahoituserien jälkeen oli 1 043 163 euroa (587 692 euroa v. 2016). Tulosparannus johtui pääasiassa vanhan kaatopaikan sulkemista koskevan tarjouskilpailun toteutuksesta. Vanhan kaatopaikan varaus on päivitetty sulkemistöiden voittaneen urakkatarjouksen perusteella, jolla on +793 167 euron kertaluonteinen tulosvaikutus. Yrityksen kannattavuus, mitattuna sijoitetun pääoman tuottona, parani 5,2 %:sta vuonna 2016 7,8 %:iin vuonna 2017. Toimintaperiaatteiden mukaan ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista verrata tunnuslukuja voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. Rahoitus Maksuvalmius on kauden aikana hyvä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin yhteensä 862 494 euroa. Kauden aikana ei nostettu uusia lainoja. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa yhteensä 8 957 745 euroa. Vakavaraisuus oli 27,8 % vuonna 2017 verrattuna edellisen vuoden 22,1 %:iin. Korkoriskien pienentämiseksi on n. puolet lainakannasta sidottu kiinteään korkoon. Lainojen jäljellä oleva takaisinmaksuaika on pääasiassa n. 13 vuotta. Investoinnit Investoinnit olivat yhteensä 2 122 837 euroa (1 180 137 euroa, netto) jotka suurimmaksi osaksi koskevat kaasunjalostuslaitoksen ja liikennekaasun tankkausaseman investointia, muutostöitä biologisen jätteen vastaanottoa ja käsittelyä varten biokaasulaitoksessa sekä mädätysjäämän käsittely- ja varastointialueen laajentamista. Kaasunjalostuslaitokseen ja tankkausasemaan sekä biokaasulaitoksen energiatehostukseen kohdistettua energiatukea on saatu yhteensä 942 700 euroa.

4

Både busstankstationen och den publika tankstationen invigdes den 13.2.2017. I initialskedet kom gasleveranserna från reservsystemet som baserar sig på flytande naturgas (LNG). Uppgraderingsanläggningen för biogas färdigställdes något senare och den invigdes av näringsminister Mika Lintilä den 5.5.2017. Återvinningsgraden för samhällsavfallet var under året 98 %, viket är på samma höga nivå som under föregående år. Fr.o.m. 1.1.2016 har man inte fått leverera biologiskt nedbrytbart avfall till slutdeponering på avstjälpningsplats. Efter räkenskapsperiodens utgång har inga händelser inträffat som väsentligt skulle inverka på verksamheten under den pågående räkenskapsperioden. FÖRETAGETS RESULTATUTVECKLING Verksamhetens omfattning Företagets omsättning var under räkenskapsperioden 13 620 401 euro (15 295 374 euro år 2016), en minskning med -11 %. Minskningen berodde på minskade mängder mottaget avfall; totalt mottogs 145 300 ton avfall jämfört med 173 500 ton året innan (i mängderna har inte beaktats rena jordmassor, som används för täckning av avstjälpningsplan). Övriga kommunala avfallsbolag, som levererar brännbart avfall till Stormossen och som Stormossen levererar vidare för återvinning vid Westenergys förbränningsanläggning, minskade sina leveranser med -36,3 % under perioden. Totalt levererade Stormossen 55 000 ton till förbränning jämfört med 78 800 ton året innan. Till lagring levererades 4 675 ton brännbart avfall. Avfallsmängderna från det egna verksamhetsområdet minskade med -8,2 %. Stormossen sysselsatte i genomsnitt 44 (44) personer under året. Resultat och lönsamhet Rörelsevinsten ökade jämfört med år 2016 och uppgick till 1 131 233 euro, dvs. 8,3 % av omsättningen (656 135 euro år 2016 eller 4,3 % av omsättningen). Resultatet efter finansiella poster blev 1 043 163 euro (587 692 euro år 2016). Resultatförbättringen berodde i huvudsak på utfallet av genomförd anbudstävlan gällande slutarbetena för stängning av gamla deponin. Avsättningen för stängningen av gamla deponin har uppdaterats på basen av det vinnande anbudet för entreprenaden, vilket har en resultatinverkan av engångskaraktär om +793 167 €. Företagets lönsamhet, mätt med avkastning på investerat kapital, förbättrades från 5,2 % år 2016 till 7,8 % år 2017. Enligt verksamhetsprinciperna är det dock inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska nyckeltal med vinststrävande bolag för att förstå affärsverksamheten, den ekonomiska ställningen eller resultatet. Finansiering Likviditeten var god under perioden. Långfristiga lån amorterades totalt 862 494 euro. Under perioden har inga nya lån upptagits. De långfristiga lånen uppgick vid årets slut till sammanlagt 8 957 745 euro. Soliditeten uppgick år 2017 till 27,8 % jämfört med föregående års 22,1 %. För att minska ränteriskerna har ca hälften av lånestocken bundits till fast ränta. Lånen löper i huvudsak med en återstående återbetalningstid om ca 13 år. Investeringar Investeringarna, som uppgick till totalt 2 122 837 euro (1 180 137 euro, netto), gäller till största delen investering i gasuppgraderingsanläggning och tankningsstation för fordonsgas, ändringsarbeten för mottagning och behandling av biologiskt avfall i biogasanläggningen samt asfaltering av behandlings- och lagerområdet för rötrest. Energistöd för investeringarna i gasuppgraderingsanläggning och tanknings-


Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin tilikauden aikana 16 948 euroa (0,12 % liikevaihdosta), joka pääasiassa koski BIL-hanketta (Biokaasullaa liikenteeseen) jossa pyritään selvittämään edellytyksiä biokaasun tuotannon laajentamiselle sekä lisäämään biokaasun käyttöä Pohjanmaalla. Hankkeen päätoteuttajana toimii Vaasan yliopisto. Lisäksi Stormossen osallistui LUKE-ohjattuun projektiin, jossa tutkitaan jätevesilietefosforin potentiaalia kasvintuotannossa sekä sen vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen. Tulevan kehityksen arviointi EU:n jäsenmaiden, parlamentin ja komission välisen alustavan sopimuksen 18.12.2017 mukaan tavoitteena on että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Jäsenmaiden tulee järjestää ainakin muovi-, lasi-, metalli-, paperi- ja biojätteen sekä tekstiilien keräys. Nämä tavoitteet ovat linjassa myös Stormossenin strategian kanssa, Stormossenin tekemät polttoa ja biokaasutuotantoa/jalostusta koskevat päätökset ovat linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa. Muovin keräyksen osalta seuraamme kehitystä ja odotamme että muovijätteen kierrätysmarkkinat ovat kypsiä vastaanottamaan ja hyödyntämään suurempia volyymeja. Kunnallisten jäteyhtiöiden toiminta rajoitetaan uudistetussa julkisessa hankintalaissa. Lain mukaan vuonna 2017 ulosmyynnin osuus saa olla enintään 15 % liikevaihdosta, vuonna 2018 enintään 10 % ja vuodesta 2019 alkaen 5 % ja enintään 500 000 euroa. Rajoitukset saattavat johtaa siihen, että olemassa oleva käsittelykapasiteetin käyttö jää vajaaksi ja vaikeuttaa yritysten jätehuoltopalvelujen saatavuutta lähialueellamme. Vireillä oleva vuonna 2018 valmistuva jätelain muutos saattaa kuitenkin muuttaa rajoituksia. Yhtiön tulos vuodelle 2017 Tilinpäätös osoittaa 729 427,42 € voittoa vuodelta 2017. Hallitus esittää, että • voitto kirjataan voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan; • tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

station samt för energieffektivering i biogasanläggningen erhölls totalt 942 700 euro. Forsknings- och utvecklingsverksamhet För forskning och utveckling användes under perioden 16 948 euro (0,12 % av omsättningen), som i huvudsak gällde det s.k. BIL-projektet (Biogas i trafiken) där man utreder förutsättningarna för att öka produktionen av biogas samt öka bruket av biogas i Österbotten. Projektet genomförs huvudsakligen av Vasa universitet. Dessutom deltog Stormossen i ett LUKE-styrt projekt, där man undersöker möjligheterna att tillvarata fosfor i avloppsslam för växtodling samt dess inverkan på miljön och livsmedelssäkerheten. Bedömning av framtida utveckling Enligt den preliminära överenskommelsen mellan EU:s medlemsländer, parlamentet och kommissionen den 18.12.2017, är målsättningen att samhällsavfallet skall återvinnas till 55 procent år 2025, 60 procent år 2030 och 65 procent år 2035. Medlemsländerna skall ordna insamling av åtminstone plast-, glas-, metall-, papper- och bioavfall samt textilier. De här målen är också i linje med Stormossens strategi. De beslut om förbränning och biogasproduktion/förädling som Stormossen har fattat, är i linje med ovannämnda målsättningar. Angående plastinsamling, följer vi med utvecklingen och avvaktar till det att plaståtervinningsmarknaden är mogen att ta emot och materialåtervinna större volymer. De kommunala avfallsbolagens verksamhet har begränsats i den nya lagen om offentlig upphandling. Begränsningen innebär att år 2017 får max 15 % av omsättningen komma från försäljning till marknaden, år 2018 max 10 % och fr.o.m. år 2019 max 5 % dock högst 500 000 €. Begränsningarna kan innebära att det blir svårare att utnyttja den befintliga behandlingskapaciteten och försvåra för företag att få avfallet behandlat i närområdet. Den ändring av avfallslagen som är under arbete och som väntas bli klar under 2018, kan dock ändra på begränsningarna. Bolagets resultat för 2017 Bokslutet utvisar för år 2017 en vinst om 729 427,42 euro. Styrelsen föreslår, att • vinsten bokas mot egna kapitalet på vinst/förlustkontot; • ingen dividend utdelas för räkenskapsperioden.

5


TULOSLASKELMA

RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2017

Liikevaihto

1.1. - 31.12.2016

13 620 400,78

*

Valmistus omaan käyttöön

73 517,05

1)

Liiketoiminnan muut tuotot

104 650,22

2)

15 295 374,70 Omsättning 76 551,07 Tillverkning för eget bruk 267 530,38 Övriga rörelseintäkter

Materiaalit ja palvelut

Material och tjänster

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut

Material, förnödenheter och varor -615 596,60

-476 868,06

8 654,24 -7 452 335,07

Inköp under räkenskapsperioden

-19 199,91 -8 059 277,43

3)

-8 809 889,19

Förändring av lager -9 305 957,16

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

Personalkostnader -1 858 906,64

4)

-1 694 008,69

Löner och arvoden

Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut

Lönebikostnader -311 277,15 -80 226,80

-298 777,40 -2 250 410,59

-71 733,76

Pensionskostnader -2 064 519,85

Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto (-tappio)

-1 149 518,83

5)

-1 197 500,04

-1 208 127,55

6)

-2 415 343,85 Övriga rörelsekostnader

1 131 233,65

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoituskulut

7 960,92 -96 031,23

Finansiella intäkter och kostnader 12 193,48

-88 070,31

-80 636,56

1 043 163,34

ja veroja

Avskrivningar enligt plan

656 135,25 Rörelsevinst (-förlust) 7)

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja

Ränte- och finansiella intäkter -68 443,08

587 692,17

Tilinpäätössiirrot

Ränte- och finansiella kostnader

Vinst (-förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner

Poistoeron lisäys (-) tai

Ökning (-) eller minskning (+) av

vähennys (+)

-313 735,92

-196 821,14

Tuloverot

avskrivningsdifferens

Inkomstskatter

Tilikauden verot

0,00

Aikaisempien tilikausien verot

0,00

Tilikauden voitto (tappio)

* Viittaus liitetietoihin. / Hänvisning till noterna.

6

Övriga lönebikostnader

Avskrivningar och värdeminskningar

Suunnitelman mukaiset poistot

Korko- ja rahoitustuotot

Köpta tjänster

-155 797,00 0,00

729 427,42

-577,35

Räkenskapsperiodens skatt -156 374,35

Tidigare räkenskapsperioders skatter

234 496,68 Räkenskapsperiodens vinst (förlust)


TASE

BALANSRÄKNING

VASTAAVAA

31.12.2017

AKTIVA

31.12.2016

Pysyvät vastaavat

Bestående aktiva

Aineettomat hyödykkeet

Immateriella tillgångar

Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

3 819,67 215 521,70

8 649,05 219 341,37

208 536,24

Immateriella rättigheter 217 185,29

Aineelliset hyödykeet Maa-alueet

Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar

568 278,84

568 278,84

Rakennukset ja rakennelmat

2 469 487,10

2 385 384,25

Byggnader och konstruktioner

Koneet ja kalusto

4 184 850,15

2 381 543,78

Maskiner och inventarier

Muut aineelliset hyödykkeet

4 478 383,65

3 918 167,43

Övriga materiella tillgångar

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1 085,00

11 702 084,74

2 420 248,08

Jordområden

11 673 622,38

Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet

Placeringar 3 953 873,00

3 957 138,85

3 265,85

8)

3 953 873,00 3 265,85

Andelar i ägarintresseföretag 3 957 138,85

Vaihtuvat vastaavat 26 686,64

18 032,40 Omsättningstillgångar

Saamiset

Fordringar

Lyhytaikaiset

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Kortfristiga 1 140 483,12

1 511 586,09

68 775,77

66 790,59

Muut saamiset

141 360,31

200 022,64

Siirtosaamiset

696 672,31

Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

Övriga aktier och andelar Rörliga aktiva

Vaihto-omaisuus

Myyntisaamiset

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar

2 047 291,51 1 140 301,67 19 092 844,78

90 074,64

Kundfordringar Fordringar hos ägarintresseföretag Övriga fordringar 1 868 473,96

Resultatregleringar

1 685 160,53 Kassa och bankfordringar 19 419 613,41 Aktiva totalt

7


TASE VASTATTAVAA

BALANSRÄKNING 31.12.2017

Oma pääoma

31.12.2016

Eget kapital

9)

690 000,00

Aktiekapital

Osakepääoma

690 000,00

Vararahasto

113 563,78

113 563,78

Reservfond

Käyvän arvon rahasto

-68 022,00

-92 194,00

Fond för verkligt värde

1 819 757,54

1 585 260,86

Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio)

729 427,42

10)

3 284 726,74

234 496,68

Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 2 531 127,32 Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Ackumulerade bokslutsdisp.

Poistoero

2 525 133,36 11)

2 211 397,44

Pakolliset varaukset

Avskrivningsdifferens Obligatoriska avsättningar

Jälkihoitovaraus

3 090 885,57

2 214 801,75 12)

Vieras pääoma

Avsättn. för återst. av avstj.plats Främmande kapital

Pitkäaikainen

Långfristigt

Lainat rahoituslaitoksilta

8 957 745,38

8 084 462,18 13)

Lyhytaikainen

8

PASSIVA

Skulder till kreditinstitut Kortfristigt

Lainat rahoituslaitoksilta

873 283,20

862 494,20

Skulder till kreditinstitut

Ostovelat

560 156,65

502 347,70

Leverantörsskulder

Velat omistusyhteysyrityksille

Skulder till ägarintresseföretag

217 593,11

354 560,58

Muut velat

80 763,30

54 670,06

Siirtovelat

1 251 924,49

2 983 720,75

854 385,16

Övriga skulder 2 628 457,70

Resultatregleringar

Vieras pääoma yhteensä

11 068 182,93

11 586 203,08 Främmande kapital totalt

Vastattavaa yhteensä

19 092 844,78

19 419 613,41 Passiva totalt


RAHOITUSLASKELMA

FINANSIERINGSANALYS 1. 1. – 31. 12. 2017

1. 1. – 31. 12. 2016

Liiketoiminnan kassavirta

Rörelseverksamhetens kassaflöde

Liikevoitto

1 131 233,65

656 135,25 Rörelsevinst

Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua

Korrektivposter: 1 149 518,83 -876 083,82

Rahoitustuotot ja -kulut

1 197 500,04 273 435,01

369 797,31

-88 070,31

Maksetut välittömät verot

1 567 297,35

saamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/ vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

1 998 615,17 Kassaflöde före ändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital:

-178 817,55

368 646,05

Ökning(-)/Minskning(+) av kort-

-310 528,50

-8 654,24

A. Liiketoiminnan rahavirta

fristiga räntefria fordringar Ökning(-)/Minskning(+) av

19 199,91

181 174,26

-282 487,39

1 497 772,61

omsättningstillgångar -573 815,98

fristiga räntefria skulder

Investeringarnas kassaflöde Investeringar i immateriella och

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-1 180 137,27

-3 196 105,17

0,00

247 545,68

Investeringar i aktier och andelar i

materiella tillgångar Investoinnit omistusyhteysyritysten

ägarintresseföretag B. Investointien kassavirta

-1 180 137,27

osakkeisiin ja osuuksiin

-2 948 559,49 B. Investeringarnas kassaflöde

Rahoituksen kassavirta

Finansieringens kassaflöde

Lyhytaikaisten lainojen nostot

0,00

0,00

Lyhytaikaisten lainojen maksut

0,00

-500 000,00

Pitkäaikaisten lainojen nostot

Ökning(+)/Minskning(-) av kort-

1 424 799,19 A. Rörelseverksamhetens kassaflöde

Investointien kassavirta

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

medfört betalning

-156 374,35 Betalda direkta skatter

1 316 598,35

Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liike-

Övriga intäkter och kostnader som inte

-68 443,08 Finansiella intäkter och kostnader

0,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Avskrivningar enligt plan

0,00 -862 494,20

Upptagna kortfristiga lån Betalning av kortfristiga lån

3 700 000,00 -862 494,20

C. Rahoituksen kassavirta

-862 494,20

Rahavarojen muutos [A+B+C]

-544 858,86

lisäys(+)/vähennys(-)

-705 316,20

Upptagna långfristiga lån 2 494 683,80

Amortering av långfristiga lån

2 494 683,80 C. Finansieringens kassaflöde 970 923,50 Förändring av likvida medel [A+B+C] ökning(+)/minskning(-)

Rahavarat 1. 1.

1 685 160,53

714 237,03 Likvida medel 1. 1.

Rahavarat 31. 12.

1 140 301,67

1 685 160,53 Likvida medel 31. 12.

9


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT / BOKSLUTETS NOTER Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat kulut.

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Ensimmäisenä käyttöönottovuotena suunnitelman mukainen poisto on puolet suunnitelman mukaisesta vuosittaisen poiston määrästä. BOKSLUTSPRINCIPER

Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset velat muutetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Johdannaiset Johdannaiset on arvostettu käypään arvoon.

Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats som jämna avskrivningar baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Under första ibruktagningsåret är den planenliga avskrivningen hälften av den planenliga årliga avskrivningen.

Omsättningstillgångar De rörliga utgifterna har upptagits i anskaffningsutgiften och för tillverkningen av omsättningstillgångarna. Poster i främmande valuta Skulder i utländska valutor omvandlas till euro enligt bokslutsdagens kurs.

Poistoajat ovat:

Avskrivningstiderna är:

Aineettomat oikeudet

Immateriella rättigheter

Metsäajotie

5 v. / år

Rakennukset ja rakennelmat: Konttorirakennus

Byggnader och konstruktioner: 30 v. / år

Tuotantorakennukset:

Kontorsbyggnad Produktionsbyggnader:

- rakennukset

25 v. / år

- byggnader

- bioreaktorit

20 v. / år

- bioreaktorer

Kevyet rakennelmat

10 - 15 v. / år

Lätta konstruktioner

Tiet

10 v. / år

Uusi jätekeskus Vesialtaat Kompostointi- ja käsittelykentät

Vägar Nya avfallscentret

40 v. / år

Vattenbassänger

10 v. / år

Komposterings- och behandlingsfält

Yhdyskuntajätteen sijoitusalueet I-III

täyttöaste / fyllnadsgrad

Deponiområden för samhällsavfall I-III

Ongelmajätteen sijoitusalue

täyttöaste / fyllnadsgrad

Deponiområdet för problemavfall

Suunnittelukustannukset

10 v. / år

Koneet ja kalusto Tuotantokoneet

Planeringskostnader Maskiner och inventarier

10 v. / år

Produktionsmaskiner

Atk- sekä konttorikoneet ja -laitteet

5 v. / år

Adb- samt kontorsmaskiner och -anläggningar

Muut laitteet ja kalusteet

5 v. / år

Övriga maskiner och inventarier

3-vuoden irtaimisto (poistetaan kolmen vuoden aikana tasapoistoin)

3 v. / år

Muut aineelliset hyödykkeet

10

Skogsbilväg

Derivat Derivatinstrument har upptagits till verkligt värde.

3-års inventarier (avskrivs på tre år med jämna avskrivningar) Övriga materiella nyttigheter

Asfaltointi

5 v. / år

Asfaltering

Atk-ohjelmat

4 v. / år

Adb-program

Kehityskustannukset

5 v. / år

Utvecklingskostnader


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RESULTATRÄKNINGENS NOTER 2017

2016

1) Valmistus omaan käyttöön Sähkön ja liikennekaasun tuotanto

1) Tillverkning för eget bruk 73 517,05

76 551,07

Hall. henkilöstöpalv. omistusyhteysyrityksille

27 180,00

1 586,60

Avustukset

12 480,69

14 113,78

Bidrag

Vuokratulot

42 000,00

63 418,24

Hyresintäkter

5 796,85

0,00

2) Liiketoiminnan muut tuotot

Vakuutuskorvaukset Aik. vuosien jäteveron palautus

Produktion av elektricitet och fordonsgas

2) Övriga rörelseintäkter Admin. personaltj. till ägarintresseföretag

Försäkringsersättningar

0,00

165 832,40

17 192,68

22 579,36

104 650,22

267 530,38

Alihankintapalvelut

270 755,61

538 788,69

Underleveranstjänster

Korjaus- ja huoltopalvelut

419 905,62

308 079,48

Reparations- och underhållstjänster

Kuljetuspalvelut

739 039,22

1 081 370,34

Muut ulkopuoliset palvelut

196 956,33

227 321,52

Muut tuotot

3) Ulkopuoliset palvelut

3) Köpta tjänster

Käsittelypalvelut: Käsittelymaksut, Ewapower Käsittelymaksut, Westenergy Muut käsittelymaksut

Återbäring, avfallsskatt från tid. år Övriga intäkter

Transporttjänster Övriga köpta tjänster Behandlingstjänster:

0,00

45 902,64

4 371 866,42

5 142 568,61

936 901,92

877 620,26

Behandlingsavgifter, Ewapower Behandlingsavgifter, Westenergy Övriga behandlingsavgifter

Vesi ja jätevesi

191 967,98

318 202,16

Vatten och avlopp

Energia ja lämpö

301 856,09

244 179,31

Energi och värme

Muut

23 085,88

25 856,18

7 452 335,07

8 809 889,19

Övrigt

4) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat

4) Noter angående personalen och medlemmar av förvaltning-

liitetiedot

sorgan Under räkenskapsperioden var antalet anställda i företaget i

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin

genomsnitt

Toimihenkilöt

20

20

Tjänstemän

Työntekijät

24

24

Arbetare

44

44

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten

Verkställande direktörens lön samt arvoden åt medlemmar i

palkat ja palkkiot

styrelse

Palkat ja palkkiot

111 470,00

110 025,00

Löner och arvoden

5) Poistot ja arvonalentumiset

5) Avskrivningar och värdeminskningar

Suunnitelman mukaiset poistot

Avskrivningar enligt plan

Aineettomat oikeudet

27 238,88

26 445,63

Rakennukset ja rakennelmat

292 282,53

299 678,40

Immateriella rättigheter

Koneet ja kalusto

532 798,54

500 114,00

Maskiner och inventarier

Muut aineelliset hyödykkeet

297 198,88

371 262,01

Övriga materiella tillgångar

1 149 518,83

1 197 500,04

Byggnader och konstruktioner

11


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

RESULTATRÄKNINGENS NOTER 2017

2016

6) Liiketoiminnan muut kulut

6) Övriga rörelsekostnader

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

163 572,00

158 697,84

Frivilliga personalkostnader

Vuokrat

331 805,58

344 741,24

Hyror

Tiedotus

238 300,36

245 953,37

Information

Jätevero *) Loppusijoituspaikkojen jälkihoito Jälkihoitovarausten muutos **) Kiinteistöjen hoitokulut Ekopisteet

7 070,00

50 190,00

Avfallsskatt *)

117 461,81

47 131,39

Återställande av deponier

-876 083,82

369 797,31

Förändr. i avsättn. för återst. av deponier **)

292 099,33

321 992,51

Fastighetsskötsel

45 394,80

75 394,25

Hallinto

582 741,03

469 668,91

Jätelautakunta

194 313,14

169 356,24

Avfallsnämnden

Muut kulut

111 453,32

162 420,79

Övriga kostnader

1 208 127,55

2 415 343,85

Avfallsskatt, i enlighet med avfallsskattelagen av den 1.9.1996,

1.9.1996 voimaan tulleen jäteverolain mukaiset jäteverot on

har bokats bland övriga rörelsekostnader. Skatteandelarna

kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Perittäviin jätteenkäsittely-

som ingår i de debiterade avfallshanteringsavgifterna ingår i

maksuihin sisältyvät vero-osuudet on kirjattu liikevaihtoon.

omsättningen.

**) Muihin kuluihin sisältyvät pakolliset varaukset

**) Avsättningar som ingår i övriga kostnader 30 633,20

413 613,10

Förändr. i avsättn. för nya deponin

Vanhan loppusij.paikan jälkihoitovarauksen muutos

-906 717,02

-43 815,79

Förändr. i avsättn. för gamla deponin

Varausten muutos yhteensä, lisäys+/vähennys-

-876 083,82

369 797,31

Förändr. i avsättningar totalt, ökn.+/minskn.-

Den gamla deponin vid Stormossen togs ur bruk 31.12.2004.

Stormossenin vanha loppusijoituspaikka poistettiin käytöstä

Kostnaden för återställande av gamla deponin, s.k. stängnings-

31.12.2004. Jälkihoitokustannukset, ns. sulkemis kustannukset,

kostnaden, uppgår till totalt ca 3,7 M€ enligt 13.2.2017

tulevat olemaan yhteensä n. 3,7 M€ 13.2.2017 tarkistetun kus-

uppdaterat kostnadsförslag. Totalt uppgår hittills förverkligade

tannusarvion mukaan. Tähän asti toteutuneita sulkemiskustan-

stängningskostnader till 1,9 M€, varav 43 815 € år 2017.

nuksia ovat yhteensä 1,9 M€, josta 43 815 € vuonna 2017. Vas-

Motsvarande avsättning för återställande av den nya deponin

taava jälkihoitovaraus uuden loppusijoituspaikan osalta tehdään

sker enligt fyllnadsgraden. Avsättningarna är inte avdragbara i

täyttöasteen mukaan. Varaus on verovähennyskelvoton erä.

beskattningen.

Tilintarkastuspalkkiot Ernst & Young Oy

Revisionsarvoden 10 913,00

9 610,00

7) Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus.

12

Administration

*) Avfallsskatt

*) Jätevero

Uuden loppusij.paikan jälkihoitovarauksen muutos

Ekopunkter

Ernst & Young Ab

7) Bokslutsdispositioner -313 735,92

-196 821,14

Differensen mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen.


Jätelain 44 §:n mukainen toiminnan erittely

2016

2016

Toiminnan tuotot: *) Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta Toiminnan tuotot yhteensä

Verksamhetens intäkter: *) 12 637 195,97

13 127 896,32

1 161 372,08

2 511 559,83

13 798 568,05

15 639 456,15

-11 773 720,65

-13 288 593,91

Toiminnan kulut: **) Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta Toiminnan kulut yhteensä

Särredovisad verksamhet enligt Avfallslagens § 44

Lagstadgad verksamhet Affärsmässig verksamhet Verksamhetens intäkter totalt

Verksamhetens kostnader: **)

-981 684,06

-1 763 170,16

-12 755 404,71

-15 051 764,07

Lagstadgad verksamhet Affärsmässig verksamhet Verksamhetens kostnader totalt

Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och

Toiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja:

skatter:

Lakisääteinen toiminta

863 475,32

-160 697,59

Lagstadgad verksamhet

Markkinaehtoinen toiminta

179 688,02

748 389,67

Affärsmässig verksamhet

1 043 163,34

587 692,08

Toiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja yhteensä

Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter totalt

* Ekomaksut kohdistuvat lakisääteiseen toimintaan. Käsittely- ym. maksujen ja tulojen jakoperusteena on käytetty sisään tuleva jätemääriä, jotka tallennetaan punnituksen yhteydessä vaakasovellukseen kuormakohtaisesti. Alkuperätiedot on tallennettu vaakasovelluksen tuotetietoihin, jotka siirtyvät laskutukseen. Siten tulot on ryhmitelty lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan. Hyötyjätteiden myynnistä saadut tulot on alkuperän mukaan jaettu sisään tulevien jätemäärien suhteen. Liiketoiminnan muut tulot on ensisijaisesti kohdistettu suoraan joko lakisääteiseen tai markkinaehtoiseen toimintaan ja toissijaisesti toimintojen myyntitulojen suhteen.

* Ekoavgifterna gäller den lagstadgade verksamheten. Fördelningsgrunden för behandlings- o.a. avgifter och intäkter är inkommande avfallsmängder, som registreras i vågprogrammet i samband med vägningen per lass. Ursprungsuppgifterna sparas i vågprogrammets produktuppgifter och överförs till faktureringen. På så vis fördelas intäkterna i lagstadgad och affärsmässig verksamhet. Intäkterna från försäljningen av återvinnbart avfall fördelas enligt inkommande avfallsmängders ursprung. Rörelsens övriga intäkter har i första hand hand fördelats direkt på antingen lagstadgad eller affärsmässig verksamhet och i andra hand enligt försäljningsintäkterna för verksamheterna.

** Toiminnan kulut on käsitelty kustannuspaikkakohtaisesti ja hallinnon kulut vyörytetty kustannuspakoille, jonka jälkeen toiminnan kulut on mahdollisimman pitkälti kohdistettu suoraan toimintoihin tai tiettyyn jätevirtaan. Loput kustannukset on kohdistettu toimintoihin sisään tulevien jätemäärien mukaan. Poistot, korkotuotot ja -kulut on jaettu sisään tulevien jätemäärien mukaan.

** Verksamhetens kostnader har fördelats per kostnadsställe och administrationens kostnader har överförts på kostnadsställena i möjligaste mån direkt på verksamheterna eller på vissa avfallsströmmar. Resten av kostnaderna har fördelats på verksamheterna enligt inkommande avfallsmängder. Avskrivningar, ränteintäkter och -kostnader har fördelats enligt inkommande avfallsmängder.

Vuoden 2016 osalta laskelma sisältää kertaluontoisia kustannuseriä jotka koskevat aikaa ennen vuotta 2016.

För år 2016 innehåller beräkningen kostnadsposter av engångsnatur som gäller tiden före år 2016.

13


TASEEN LIITETIEDOT VASTAAVAA

BALANSRÄKNINGENS NOTER 2017

AKTIVA

8) Osuudet omistusyhteysyrityksissä

8) Andelar i ägarintresseföretag

Westenergy Oy Ab, Mustasaari

Westenergy Oy Ab, Korsholm

Osakkeiden lkm, kpl

3 953 873

3 953 873

32,95 %

32,95 %

Merkintähinta/Hankintameno

3 953 873,00

3 953 873,00

Teckningspris/Anskaffningsutgift

Kirjanpitoarvo

3 953 873,00

3 953 873,00

Bokföringsvärde

Omistusosuus

Westenergy Oy Ab 31.12. Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto/-tappio Tilikauden tulos

12 000 000,00 -41 664,72 -2 712,33

Oma pääoma kauden lopussa

11 955 622,95

Antal aktier, st. Ägarandel

Westenergy Oy Ab 31.12.

Alust./Prel.

-44 377,05

14

2016

12 000 000,00 Aktiekapital -327 824,92 Balanserad vinst/-förlust från tid. år 286 160,20 Räkenskapsperiodens resultat -41 664,72

11 958 335,28 Eget kapital vid periodens utgång


15

29 394,96

0,00

Lisäykset

Vähennykset

775 172,14

27 238,88

0,00

802 411,02

0,00

219 341,37

Kertyneet poistot ja arvon alennukset 1. 1.

Tilikauden poistot

Arvonalennukset

Kertyneet poistot ja arvon alennukset 31. 12.

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31. 12.

Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 31. 12.

1 021 752,39

Hankintameno 31. 12.

Tilikauden investoinnit

992 357,43

Hankintameno 1. 1.

Aineettomat oikeudet / Immateriella rättigheter

568 278,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

568 278,84

0,00

0,00

568 278,84

Maa-aluuet / Jordområden

2 469 487,10

0,00

7 752 739,20

0,00

292 282,53

7 460 456,67

10 222 226,30

0,00

376 385,38

9 845 840,92

Rakennukset/ Byggnader

4 113 158,67

4 184 850,15

0,00

7 657 559,04

0,00

532 798,54

7 124 760,50

11 842 409,19

0,00

2 336 104,91

9 506 304,28

Koneet ja kalusto/ Maskiner och inventarier

Aineelliset hyödykkeet / Materiella tillgångar

4 478 383,65

0,00

6 464 811,95

0,00

297 198,88

6 167 613,07

10 943 195,60

0,00

857 415,10

10 085 780,50

Muut aineell. hyödykkeet / Övriga mat. tillgångar

1 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 085,00

-2 420 248,08

1 085,00

2 420 248,08

Keskeneräiset hankinnat / Pågående anskaffningar

3 957 138,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 957 138,85

0,00

0,00

3 957 138,85

Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar

Ackumulerade avskrivningar och värdeminskningar 1. 1.

Ackumulerade avskrivningar och värdeminskningar 31. 12.

4 113 158,67

Bokföringsvärde för maskiner och anläggningar i produktionen 31. 12.

15 878 564,96 Bokföringsvärde 31. 12.

0,00 Uppskrivningar

22 677 521,21

0,00 Värdeminskningar

1 149 518,83 Periodens avskrivningar

21 528 002,38

38 556 086,17 Anskaffningsutgift 31. 12.

1 180 137,27 Räkenskapsperiodens investeringar

-2 420 248,08 Minskningar

3 600 385,35 Ökningar

37 375 948,90 Anskaffningsutgift 1. 1.

Yhteensä / Totalt

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET / IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 31. 12. 2017


TASEEN LIITETIEDOT

BALANSRÄKNINGENS NOTER

VASTATTAVAA

2017

PASSIVA

2016

9) Ökningar och minskningar i posterna i det egna kapitalet samt överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden

9) Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä tilikauden aikana Osakepääoma 1. 1.

690 000,00

690 000,00 Aktiekapital 1. 1.

Osakepääoma 31. 12.

690 000,00

690 000,00 Aktiekapital 31. 12.

Vararahasto 1. 1.

113 563,78

Vararahasto 31. 12.

113 563,78

Käyvän arvon rahasto 1.1.

-92 194,00

Muutos

24 172,00

Käyvän arvon rahasto 31.12.

-68 022,00

Edellisten tilikausien voitto 1. 1.

2 054 254,22

Osingonjako

0,00

Edellisten tilikausien voitto 31. 12.

2 054 254,22

Tilikauden voitto (-tappio)

729 427,42

113 563,78 Reservfond 1. 1. 113 563,78 Reservfond 31. 12.

0,00 Fond för verkligt värde 1.1. -92 194,00 Förändring -92 194,00 Fond för verkligt värde 31.12.

1 819 757,54 Vinst från föreg. räkenskapsperioder 1. 1. 0,00 Dividendutdelning 1 819 757,54 Vinst från föreg. räkenskapsperioder 31. 12.

234 496,68 Räkenskapsperiodens vinst/-förlust

Oma pääoma yhteensä

3 519 223,42

2 765 624,00 Eget kapital totalt

Voitonjakokelpoiset varat

2 783 681,64

2 054 254,22 Utdelningsbara vinstmedel

10) Osakepääoma Osakkeenomistajat

10) Aktiekapital Aktieägare

Osakk. lkm

Osuus

Antal aktier

Andel

Vaasan kaupunki

25

54,35 %

375 000,00

375 000,00 Vasa stad

25

54,35 %

Mustasaaren kunta

13

28,26 %

195 000,00

195 000,00 Korsholms kommun

13

28,26 %

Vöyrin kunta

3

6,52 %

45 000,00

45 000,00 Vörå kommun

3

6,52 %

Maalahden kunta

2

4,35 %

30 000,00

30 000,00 Malax kommun

2

4,35 %

Isonkyrön kunta

2

4,35 %

30 000,00

30 000,00 Storkyro kommun

2

4,35 %

1

2,17 %

15 000,00

15 000,00 Korsnäs kommun

46

100,00 %

Korsnäsin kunta

690 000,00

690 000,00

11) Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta.

2,17 % 100,00 %

11) Tilinpäätössiirtojen kertymä 2 525 133,36

2 408 218,58

12) Pakolliset varaukset

Ackumulerade bokslutsdispositioner består av de ackumulerade avskrivningsdifferenserna.

12) Avsättningar

Vanhan kaatopaikan jälkihoitovaraus

1 057 459,00

1 964 176,02 Avsättn. för återställ. av gamla avstj.platsen

Uuden kaatopaikan jälkihoitovaraus

1 157 342,75

1 126 709,55 Avsättn. för återställ. av nya avstj.platsen

2 214 801,75

3 090 885,57

13) Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta

16

1 46

13) Skulder, vilka förfaller senare än fem år 4 428 829,38

5 202 112,58 Skulder till kreditinstitut


MUUT LIITETIEDOT

ÖVRIGA NOTER 2017

2016

Annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset

Givna panter och inteckningar givna som säkerhet för skuld

Velat

Skulder

Velat, jonka vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä

Skulder, för vilka som säkerhet givits inteckning i fastighet

Rahoituslaitoslainat

2 518 333,00

2 876 111,00

2 518 333,00

2 876 111,00

2 517 727,56

2 517 727,56

Lån från kreditinstitut

Velat, jonka vakuudeksi on annettu yrityskiinnitys Rahoituslaitoslainat

Skulder, för vilka som säkerhet givits företagsinteckning Lån från kreditinstitut

Vakuudet

Säkerheter

Kiinteistökiinnitykset yhteensä joista pantattu lainojen vakuudeksi Yrityskiinnitykset yhteensä joista pantattu lainojen vakuudeksi

2 017 727,56

2 017 727,56

2 340 939,63

2 340 939,63

2 040 939,63

2 040 939,63

Fastighetsinteckningar totalt av vilka är pantsatta som säkerhet för lån Företagsinteckning totalt av vilka är pantsatta som säkerhet för lån

Muiden puolesta annetut vakuudet

Säkerheter ställda till förmån för andra

Vastavakuus, Vaasan kaupunki

Motsäkerhet, Vasa stad

Kiinteistökiinnitykset

500 000,00

500 000,00

Fastighetsinteckningar

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

281 138,26

235 521,24

Förfaller till betalning nästa räkenskapsperiod

Myöhempinä tilikausina maksettavat

444 094,13

324 044,05

Förfaller till betalning senare

Leasingvastuut

Leasingansvar

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Ansvarsförbindelser och andra ansvar

Johdannaiset Yhtiön johdannaiset käsittävät koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahoituslainojen kiinteä korko vaihtuvaksi koroksi. Puolet lainan määrästä on määritelty viideksi vuodeksi ja puolet kymmeneksi vuodeksi. Vertailukorko määritellään kuukauden välein. Nimellisarvo 31.12.2017: 840 900 €. Markkina-arvo 31.12.2017: -68 022 €.

Derivativ Bolagets derivativ omfattar ränteswap-avtal. Med ränteswapavtalen byts den rörliga räntan för bolagets lån från penningsinstitut ut till en fast ränta. Halva lånebeloppet är fastställt för fem år och halva för tio år. Jämförelseräntan bestäms med en månads intervall. Nominellt värde 31.12.2017: 840 900 €. Marknadsvärde 31.12.2017: -68 022 €. Känslighetsanalys: Derivatavtal

Herkkyysanalyysi: Johdannaissopimukset Muutos korkotasossa, %-yks. Markkina-arvo, €

-1 %

0%

+1 %

-102 742

-68 022

-33 302

Ändr. i räntenivån, %-enh. Marknadsvärde, € Förorenad rötrest Ca 3 000 ton rötrest från slamreaktorn har år 2011 förorenats av kvicksilver, vilket innebär att det inte kan återvinnas. Behandlingen av den förorenade rötresten kommer att medföra kostnader om högst 100 000 €.

Saastunut mädätysjäämä N. 3 000 tn lietereaktorin mädätysjäämää on v. 2011 saastunut elohopealla, jolloin sitä ei voida hyödyntää. Saastuneen mädätysjäämän käsittelyn kustannukset arvioidaan nousevan enintään 100 000 euroon.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Förteckning över använda bokföringsböcker

Päiväkirjat Kassapäiväkirja

Dagböcker Kassadagbok

Päiväkirja atk-tulosteena

Dagbok i adb-utskrift

Pääkirja Atk-tulosteena

Huvudbok Adb-utskrift

Tasekirja

Balansbok

Sidottuna

Inbunden

17


TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

BOKSLUTETS UNDERTECKNINGAR

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Mustasaari / Korsholm 20.2.2018

Håkan Anttila Puheenjohtaja / Ordförande

Gunbritt Tallbäck Varapuheenjohtaja / Viceordförande

Erkki Lehtimäki

Jonas Lindholm

Pentti Risberg

Helena Tuuri-Tammela

Dan Örndahl

Leif Åkers Toimitusjohtaja / Verkställande direktör

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

BOKSLUTSPÅTECKNING

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse.

Mustasaari / Korsholm 11.4.2018

18

Ernst & Young Oy Ab Kjell Berts, KHT/CGR päävastuullinen tilintarkastaja huvudansvarig revisor


TUNNUSLUVUT (1.000 EUR)

2014

2015

2016

2017

NYCKELTAL (1.000 EUR)

11 489

12 038

13 625

15 295

13 620

Omsättning

1,5 %

4,8 %

13,2 %

12,3 %

-11,0 %

Ändring i omsättning, %

471

410

491

656

1 131

4,1 %

3,4 %

3,6 %

4,3 %

8,3 %

453

311

777

431

1 043

3,9 %

2,6 %

5,7 %

2,8 %

7,7 %

1 683

2 035

915

2 949

1 180

Taseen loppusumma

15 884

15 552

16 406

19 420

19 093

Omavaraisuusaste, %

18,4 %

21,0 %

24,4 %

22,1 %

27,8 %

Soliditet, %

Oman pääoman tuotto-%

16,7 %

9,9 %

21,4 %

10,4 %

21,7 %

Avkastning på eget kapital, %

2013

Liikevaihto Liikevaihdon muutos-% Liiketulos Liiketulos, % liikevaihdosta Nettotulos Nettotulos, % liikevaihdosta

Investoinnit

Sijoitetun pääoman tuotto-% Suhteellinen velkaantuneisuus, % Quick ratio

Rörelsevinst Rörelsevinst, % av omsättningen Nettoresultat Nettoresultat, % av omsättningen

Investeringar Balansomslutning

4,8 %

3,8 %

4,8 %

5,2 %

7,8 %

Avkastning på investerat kapital, %

109 %

99 %

88 %

96 %

98 %

Relativ skuldsättning, %

0,9

0,6

0,7

1,4

1,1

Quick ratio

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT / FORMLER FÖR UTRÄKNING AV NYCKELTAL Nettotulos-% / Nettoresultat, % nettotulos ( = tilikauden tulos + satunnaiset erät + tilinpäätössiirrot) nettoresultat ( = räkenskapsperiodens resultat + extraordinära poster + bokslutsdispostitioner)

x 100

liikevaihto / omsättning

Omavaraisuusaste, % / Soliditet, % oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä eget kapital + frivilliga avsättningar och avskrivningsdifferens minskat med kalkylmässig skatteskuld

x 100

taseen loppusumma - saadut ennakot / balansomslutning - erhållna förskott

Oman pääoman tuotto-% / Avkastning på eget kapital, % nettotulos ( = tilikauden tulos + satunnaiset erät + tilinpäätössiirrot) nettoresultat ( = räkenskapsperiodens resultat + extraordinära poster + bokslutsdispostitioner)

x 100

oma pääoma + vapaaeht. varaukset ja poistoero laskennall. verovelalla vähennettynä (keskim. vuoden aikana) eget kapital + friv. avsättningar och avskrivningsdiff. minskat med kalkylmässig skatteskuld (i genomsn. under året)

Sijoitetun pääoman tuotto-% / Avkastning på investerat kapital, % Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut + arvonalentumiset sijoituksista Resultatet före extraordinära poster + ränte- och övriga finansiella kostnader + nedskrivningar på placeringar

x 100

taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset (keskim. vuoden aikana) balansomslutning - räntefria skulder - obligatoriska avsättningar (i genomsn. under året)

Suhteellinen velkaantuneisuus, % / Relativ skuldsättning, % kokonaisvelat ( = vieras pääoma yhteensä + pakolliset varaukset - saadut ennakot) totala skulder ( = främmande kapital totalt + obligatoriska avsättningar - erhållna förskott)

x 100

liikevaihto / omsättning

Quick ratio rahoitusomaisuus / finansieringstillgångar lyhytaikaiset velat - saadut ennakot kortfristiga skulder - erhållna förskott

19


LIIKEVAIHTO / OMSÄTTNING, 1 000 EUR

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN / ANSTÄLLDA I MEDELTAL

18 000

50

16 000 40

14 000 12 000

30

10 000 8 000

20

6 000 4 000 2 000

10 2013

2014

2015

2016

2013

2017

2014

2015

2016

2017

0

LIIKEVOITTO / RÖRELSEVINST, 1 000 EUR

NETTOTULOS / NETTORESULTAT, 1 000 EUR

1200

1200

1000

1000

5800

5800

600

600

400

400

200

200 2013

2014

2015

2016

2013

2017

0

2014

2015

2016

2017

0

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO / AVKASTN. PÅ EGET KAPITAL, %

30

SIJ. PÄÄOMAN TUOTTO / AVKASTN. PÅ INV. KAPITAL, %

10

8

20 6

4 10

2 2013 0

20

2014

2015

2016

2013

2017 0

2014

2015

2016

2017


OMAVARAISUUSASTE / SOLIDITET, 1 000 EUR

SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS / RELATIV SKULDSÄTTNING, %

30

150

25

125

20

100

15

75

10

50

5

25 2013

2014

2015

2016

2017

0

2013

2014

2015

2016

2017

0

INVESTOINNIT / INVESTERINGAR, 1 000 EUR

TASEEN LOPPUSUMMA / BALANSOMSLUTNING, 1 000 EUR

3500

20 000 18 000

3000

16 000 2500

14 000 12 000

2000

10 000 1500

8 000 6 000

1000

4 000 500 2013 0

2014

2015

2016

2017

2 000

2013

2014

2015

2016

2017

0

21


TILINTARKASTUSKERTOMUS

REVISIONSBERÄTTELSE

Ab Stormossen Oy:n yhtiökokoukselle

Till bolagsstämman i Ab Stormossen Oy

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS Lausunto Olemme tilintarkastaneet Ab Stormossen Oy:n (y-tunnus 0586634-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

REVISION AV BOKSLUTET Uttalande Vi har utfört en revision av bokslutet för Ab Stormossen Oy (fo-nummer 0586634-8) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Grund för uttalandet Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: • tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-

22

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.   Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta


matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa. arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET Muu informaatio Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.   Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.   Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.   Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.   ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER Övrig information   Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga information i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Mustasaaressa/Korsholm 11.4.2018

Kjell Berts, KHT

23


Ab Stormossen Oy Stormossvägen 56 66530 Koivulahti puh. 010 320 7600 info@stormossen.fi STORMOSSEN.FI

Profile for Stormossen

Stormossen tilinpäätös 2017  

Stormossen tilinpäätös 2017

Stormossen tilinpäätös 2017  

Stormossen tilinpäätös 2017

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded