Page 1


Dear reader - observer,

In front of you lies the brand ing - book of WAVE Creative. In this book I will take you on a journey through the wonderful and flowing world of my own spirit. Out of this consciou sness, WAVE Creative was born. A concept where me and my qualities are the main focus for the dev elopment. This book describes and illu strates the process about the embodyment of thi s concept and the graphic design that goes alo ng. The branding - book has bee n made as preperation for the “I AM 2 expo� and is part of the first period of the second college year communication at the Fontys ACI.

Enjoy, and feel the:


Met

de optimist ische do ch rea listis che bli k die ik vand aag de dag heb ho op ik over tien jaar een ansicht kaart te sturen waarop de stad, waar ik me dan be vind, op de ze of so or tgelijke manier staat afgeb eeld. Hopend dat we als mensheid de werkelijkheid en elkaar beter leren te begr ijp en en da ardoor, zowel op technisch als op cre atief vla k, het potentie el van de ze plane et optimaa l achterna streven. Het delen, innoveren en ontw ikkelen van kennis en denkpatronen, in harmonie met alles om me he en, staan cent raa l in mijn zelfverwe zenlijking en be vorderen mijn cre ativiteit. Ik laat er varingen vaak op me afkomen en duik graag in een nieuw avontuur, zonder

te weten wat me te gebeur en staat, me e met de stroom. Daarin prob ee r ik vervolgens zo ve el mogelijk te obser veren en te analyseren. Ik hou er van mijn belev ingen te beredeneren en te ref lec teren, zij dragen bij in het zien van mijn hele bestaan . Waarmee ik kan blijven bouwen aan de we g die vo or me ligt. Ik ben een onderzo eker van de rea liteit.

“ PIXEL - REALITY - EXPLORER “

Mijn eigen ge est is precies wat ik de cre atieve industrie alt ijd heb gebracht, alt ijd breng en altij d za l blijven brengen. Ik ben tenslotte, in zekere zin, de ma ke r van alles om me he en, het zijn sle chts pr ikkels, ele ctro-magnetische-puls en , die binnen komen via mijn zintuige n. Do or die te onderzo eken kr ijg ik een ste eds beter be eld van wat nou werkelijk ee n er varing maakt tot wat de ze is en ho e de ze wordt er varen. Daar cont inu me e be zig zij n leert mij ho e ik wat dan ook om kan zetten in een belevenis. Het be denken, cre eëren en verzorgen van een extra’tje vo or de werkelijkheid.


WAVE CREATIVE - BRAND BOOK V1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you