Page 1

BEDRIJFSORIENTATIE

NAAM : R.J. STEENKIST DOCENT : DRS. G.R. SCHADEE STUDENTNUMMER : 20046769 OPDRACHTGEVER : DRS. G.J. LODDER BLOK : IDM STAGE DATUM : 9 MAART 2011 OPLEIDING : INFORMATIEDIENSTVERLENING EN -MANAGEMENT


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Voorwoord In het kader van mijn opleiding informatiedienstverlening en –management aan de Haagse Hogeschool ben ik werkzaam bij de Tweede Kamer der Staten-generaal. De bedrijfsorientatie maakt onderdeel van mijn stage. Graag wil i k mijn collega’s van Bureau Informatiebeheer bedanken voor hun betrokkenheid en steun. Roy Steenkist Den Haag, 9 maart 2010

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

2 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Inhoudsopgave

1 2

Inleiding................................................................................................................5 Hoe is de huidige organisatie ingericht? ................................................................6 2.1 Het doel van de Tweede Kamer der Staten -Generaal als geheel ................................................ 6 2.2 De producten en/of diensten van de Tweede Kamer der Staten -Generaal ................................ 6 2.3 Omvang ........................................................................................................................................ 6 2.3.1 Omzet ...................................................................................................................................... 6 2.3.2 Personeel van de fracties van de Tweede Kamer .................................................................... 6 2.3.3 Personeel van de ambtelijkmedewerkers van de Tweede Kamer .......................................... 6 2.3.4 Bedrijfsresultaten .................................................................................................................... 7 2.4 Organisatiestructuur Tweede Kamer der Staten -Generaal ......................................................... 7 2.4.1 Algemene organisatiestructuur Tweede Kamer der Staten -Generaal .................................... 7 2.4.2 Organisatiestructuur Directie Informatiseringsbeleid ............................................................. 7 2.4.3 Organisatiestructuur Dienst Informatievoorziening ................................................................ 8 2.5 Klanten ......................................................................................................................................... 8

3

Hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit? ....................................................9 3.1 Belangrijke omgevingsfactoren en actoren ................................................................................. 9 3.2 Welke trends en actoren zijn op dit moment van belang voor de organisatie? ......................... 9 3.2.1 Trends ...................................................................................................................................... 9 3.2.2 Actoren .................................................................................................................................... 9

4

Hoe speelt de organisatie in op ontwikkelingen in de omgeving? ........................10 4.1 4.2 4.3 4.4

5

Welke ondersteuning is er door de Dienst Informatievoorziening? ......................11 5.1 5.2 5.3 5.4

6

Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de doelen? ................ 10 Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de product en?........... 10 Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de werkwijzen? ......... 10 Welke veranderingen of aanpa ssingen zijn doorgevoerd of gepland in de structuren? ........... 10

Welk doel heeft de Dienst Informatievoorziening? ................................................................... 11 Wat is het informatiebeleid van de Dienst Informatievoorziening? ......................................... 11 Is er binnen de Dienst Informatievoorziening een informatieplan? .......................................... 11 Welke voorzieningen zijn er aanwezig binnen de Dienst Informatievoorziening? .................... 11

Mijn werkomgeving ............................................................................................13 6.1 De producten en/of diensten .................................................................................................... 13 6.2 Klanten ....................................................................................................................................... 13 6.3 De structuur van het bureau informatiebeheer ........................................................................ 13 6.4 Omvang ...................................................................................................................................... 14 6.4.1 Personeel ............................................................................................................................... 14 6.4.2 Budget.................................................................................................................................... 14 6.5 Geef aan hoe het eerder beschreven organisatiebeleid de afdeling raakt. .............................. 14

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

3 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

7

Cultuur................................................................................................................15 7.1 7.2

8 9

Welke modellen zijn er om culturen in kaart te brengen? ........................................................ 15 Cultuur Tweede Kamer der Staten-Generaal............................................................................. 15

Het collectiemanagement ...................................................................................16 De rechtsvorm.....................................................................................................17 9.1 9.2 9.3

Rechtsvorm Tweede Kamer der Staten -Generaal ..................................................................... 17 Beschrijf tenminste een andere rechtsvorm en ga na of die geschikt is voor uw organisatie .. 17 Bekendmaking financiĂŤle gegevens ........................................................................................... 17

10 Jouw arbeidstoekomst ........................................................................................18 10.1 10.2 10.3

Verschillende vaardigheden huidige situatie............................................................................. 18 Verwerven vaardigheden ........................................................................................................... 18 Rol na afronding HBO-opleiding ................................................................................................ 18

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

4 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Inleiding Om een duidelijk beeld te krijgen van de Tweede Kamer der Staten -Generaal is er een bedrijfsanalyse gemaakt. Hierin wordt gekeken naar de werkomgeving van de Tweede Kamer. Het biedt de instrumenten om in de toekomst sne l en gericht een organisatie, waar je mee te maken krijgt, te analyseren. De bedrijfsoriĂŤntatie is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 2. Hoe is de huidige organisatie ingericht? 3. Hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit? 4. Hoe speelt de organisatie in op ontwikkelingen in de omgeving (beleid)? 5. Welke ondersteuning is er door de ICT (Informatievoorziening)? 6. Jouw werkomgeving 7. Cultuur 8. Het collectiemanagement 9. De rechtsvorm 10. Jouw arbeidstoekomst

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

5 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

2 Hoe is de huidige organisatie ingeri cht? 2.1 Het doel van de Tweede Kamer der Staten -Generaal als geheel De Tweede Kamer der Staten-Generaal (ook Tweede Kamer genoemd) vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden (ook bekend als het parlement).

2.2 De producten en/of diensten van de Tweede Kamer der Staten-Generaal De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in de hoofdzaak drie taken, namelijk:  controle op regeringsbeleid,  medewetgever (met de regering en de Eerste Kamer) en  vertegenwoordiging van de bevol king.

2.3 Omvang 2.3.1

Omzet Binnen de Tweede Kamer der Staten -Generaal kan men niet spreken van een omzet.

2.3.2

Personeel van de fracties van de Tweede Kamer In 2010 waren er bij de fracties 370 medewerkers werkzaam. Hierbij ontbreken de cijfers van de PVV.

2.3.3

Personeel van de ambtelijkmedewerkers van de Tweede Kamer Wanneer men praat over personeel bij de Tweede Kamer denken de meeste mensen aan de 150 Kamerleden. Deze Kamerleden worden echter ondersteund door meer dan 600 ambtelijkmedewerkers. Deze medewerkers onderst eunen Kamerleden en hun fracties in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. Op een politiek neutrale, adequate en innovatieve manier. Van het voorbereiden van vergaderingen tot beveiliging, huisvesting en informatievoorziening. Op 1 januari 2011 waren dit om precies te zijn 618 medewerkers. Dit zijn zowel fulltime als parttime medewerkers. Wanneer men dit terug rekent naar fulltime medewerkers fte (fulltime-equivalent) komt men op 553 medewerkers. Daarachter gaat echter een organisatie schuil van 1000 mensen; fractiemedewerkers en ambtenaren. Zij zorgen ervoor dat de Tweede Kamer haar werk goed kan doen. Ruim tweederde hiervan is ambtenaar. Per 1 januari 2011 worden de 553,45 FTE vervuld door 618 personeelsleden, 225 personen in deeltijd waarvan 169 vrouwen en 56 mannen (per 1 januari 2010 621 personeelsleden, 232 personen in deeltijd, waarvan 173 vrouwen en 59 mannen). Het aantal personen bij de Tweede Kamer in dienst, bedraagt per 1 januari 2011

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

6 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

618 personen, waarvan 285 vrouwen en 333 manne n. 2.3.4

Bedrijfsresultaten Binnen de Tweede Kamer kan er niet gesproken worden over bedrijfsresultaten zoals men die kent vanuit het bedrijfsleven. De bedrijfsresultaten komen vooral voort uit de regelgeving en volksvertegenwoordiging. Andere bedrijfsresultaten is het toegankelijk maken en houden van alle parlementaire informatie die te maken heeft met de Tweede Kamer.

2.4 Organisatiestructuur Tweede Kamer der Staten -Generaal 2.4.1

Algemene organisatiestructuur Tweede Kamer der Staten -Generaal Griffier

Bureau Presidium, Voorzitter, Griffier Diensten Directie Bedrijfsvoering, FinanciĂŤn en Personeel & Organisatie

Secretaris Managementteam

Diverse diensten die direct onder de Griffier vallen

Directie Informatiseringsbeleid

Afbeelding 1, Diensten van de Tweede Kamer

2.4.2

Organisatiestructuur Directie Informatiseringsbeleid Directeur Informatiseringsbeleid Secretariaat Bureau Informatisering en Projecten (IP) Dienst Automatisering (DA) Dienst Communicatie Dienst Informatievoorziening (DIV) Dienst Verslag en Redactie (DVR)

Afbeelding 2, Directie Informatiseringsbeleid

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

7 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

2.4.3

Organisatiestructuur Dienst Informatievoorziening Diensthoofd (DIV) Centraal Archief Bureau Ondersteuning Bureau Informatiebeheer Domeinen Bestuur en Onderwijs

Internationaal en Ruimtelijk

Sociaal en Financieel

Afbeelding 3, Dienst Informatievoorziening

2.5 Klanten De primaire klanten van de Di enst Informatievoorziening zijn Tweede Kamer leden. Daarnaast zijn fractiemedewerkers, ambtenaren, overheden, journalisten en burgers onze klanten. Elke doelgroep vereist heeft zijn eigen informatiebehoefte die zo goed mogelijk ingevuld dient te worden.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

8 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

3 Hoe ziet de omgeving van de organisatie eruit? 3.1 Belangrijke omgevingsfactoren en actor en De meeste belangrijke omgevingsfactor is de publieke opinie. Wat men vaak ziet is dat er veel spoeddebatten worden gehouden over gebeurtenissen di e breed uitgemeten worden in de pers. Belangrijke actoren zijn burgers, media en andere (buitenlandse) overheden.

3.2 Welke trends en actoren zijn op dit moment van belang voor de organisa tie? 3.2.1

Trends De trends die van belang zijn binnen de organisatie is voor al de publieke opinie. De informatie moet zo snel mogelijk toegankelijk zijn. De ‘social media’ neemt steeds een belangrijkere rol in.

3.2.2

Actoren Tweede Kamer

Politieke deel

Ambtelijke deel Kamerleden

Externen Kamerambtenaren

Overheden

Fractiemedewerkers

Ministeries Lokale overheden Europese Unie Overige Pers/Media Belangenorganisaties Burgers

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

9 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

4 Hoe speelt de organisatie in op ontwikkelingen in de omgeving? 4.1 Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de doelen? In de situatie tot 2010 was het hoofddoel: ‘C ommunicatie tussen parlement en maatschappij versterken door middel van digitale informatie -uitwisseling’. In de situatie vanaf 2010 zijn de onders taande twee punten de hoofddoelen, namelijk:  Van aanbod naar vraag  Van participatie naar pure bron

4.2 Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de producten? Door middel de toekomstige ‘Zoeken en Vinden’ portaal kan er informatie in samenhang getoond worden en krijgt de eindgebruiker geen stapel documenten meer maar een antwoord op hun zoekvraag. Van participatie naar pure bron heeft ermee te maken dat de Tweede Kamer zich gaat richten op het beschikbaar maken van de parlementaire informatie. Voorbeelden hiervan zijn ‘Staten Generaal Digitaal’ en in de toekomst ‘Parlis naar het web’.

4.3 Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de werkwijzen? De aanpassingen in de werkwijze is het opnieuw inrichten van de organi satie na de reorganisatie in 2009.

4.4 Welke veranderingen of aanpassingen zijn doorgevoerd of gepland in de structuren? De veranderingen die zijn doorgevoerd is een reorganisatie die ervoor moet zorgen dat er een betere structuur is. Er zijn verschillende a fdelingen komen te vervallen en een aantal nieuwe afdelingen bijgekomen. De reorganisatie is begonnen op 1 november 2009. Deze is inmiddels afgerond. Wat duidelijk merkbaar is, is dat elke afdeling nog zijn rol moet vinden in de organisatie.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

10 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

5 Welke ondersteuning is er door de Dienst Informatievoorziening? 5.1 Welk doel heeft de Dienst Informatievoorziening? De Dienst Informatievoorziening biedt iedereen in de Tweede Kamer een geïntegreerde dienstverlening op informatiegebied aan via het Cent raal Informatiepunt. Dienst Informatievoorziening vervult een centrale positie in de informatievoorziening binnen de Tweede Kamer, zowel voor het politieke als het ambtelijke deel van de organisatie. Daarnaast vervult de Dienst Informatievoorziening een b elangrijke rol in de informatievoorziening vanuit de Tweede Kamer naar de buitenwereld. De Dienst Informatievoorziening zorgt voor het beter toegankelijk maken van belangrijke informatie. Dit doet men voor Kamerleden, fractiemedewerkers, ambtenaren en bur gers.

5.2 Wat is het informatiebeleid van de Dienst Informatievoorziening? Het informatiebeleid is vastgelegd in twee verschillende documenten voor een twee verschillende periodes, namelijk:  2005-2009, Een sprong naar e-Parlement  2010-2014, Samenhangende digitale informatievoorziening i-Visie

5.3 Is er binnen de Dienst Informatievoorziening een informatieplan? Het informatieplan wordt elk jaar vastgelegd in het ‘Jaarplan DIV’ Het jaarplan bestaat uit vier verschillende onderdelen, waarmee het informatiebeleid g etoetst kan worden.  Doelstellingen  (Europese) Aanbestedingen  Personele vertaling  Relatie met andere dienstonderdelen

5.4 Welke voorzieningen zijn er aanwezig binnen de Dienst Informatievoorziening? In deze tabel worden de primaire processen en activiteiten we ergegeven die worden uitgevoerd door Bureau Informatiebeheer. Belangrijke werkzaamheden die niet in de tabel genoemd worden is deelname aan verschillende projecten. Hierin ondersteund Bureau Informatiebeheer inhoudelijk het project.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

11 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Functioneel Beheer Adlib

Hierin wordt de parlementsthesaurus bijgehouden welke gebruikt wordt voor de informatieverijking van parlementaire informatie. Autonomy Dit is de zoekmachine die verschillende informatiebronnen doorzoekt KANA Dit is een email response systeem. Lexis-Nexis Hierin zijn dagelijks de nieuwste kranten te vinden. mPublisher Met deze software worden webbronnen toegevoegd. SmarTrack Dit is een bevindingstool om de registratie te verzorgen van de verschillend informatiesystemen. Toezeggingenregistratie Hierin worden de toezeggingen geregistreerd. Topdesk Dit is een vraag volg systeem waarin vragen worden geregistreerd die worden gesteld bij het Centraal Informatie Punt. VIP Hierin wordt verschillende soorten informatie ontsloten en geregistreerd.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

12 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

6

Mijn werkomgeving

6.1 De producten en/of diensten Er is steeds meer informatie in steeds meer systemen die beheerd moeten worden. Dat beheer van die informatie in die systemen doet Bureau Informatiebeheer (BIB). De rol van Bureau Informatiebeheer is dus facilitair, taakverlichtend en ondersteunend. Da arnaast borgt BIB de continuïteit van het informatiebeheer en houdt het de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en –beheer bij, zodat de BIB gebruikers maximaal kan ondersteunen en nieuwe hulpmiddelen aan kunnen bieden. BIB is daarmee een belangrijke functioneel beheerder, zowel op het niveau van de Dienst als op Tweede Kamer niveau. Aangezien wij een ondersteunende en faciliterende rol hebben, is het belangrijk dat wij voeling houden met onze gebruikers en dat we openstaan voor vragen, feedback en hun specifieke informatie problemen. Het is belangrijk dat we weten wat de gebruiker wil en we hebben een taak in het ondersteunen van het juiste gebruik van de informatievoorzieningen door de gebruikers. Ook hebben wij een rol in het overtuigen (verleiden) van de gebruikers voor het gebruik van bepaalde systemen. Wij dienen dus de behoeftes te kennen en de gebruikers moeten als eerste aan ons denken als zij een bepaalde informatiebehoefte hebben.

6.2 Klanten De klanten van het Bureau Informatiebeheer is heel divers. Het is de bedoeling dat de meeste informatie in de toekomst toegankelijk wordt voor de burger. Onze huidige primaire klanten zijn de Kamerleden en de fractiemedewerk ers. De secundaire klanten zijn journalisten, ambtenaren en burgers.

6.3 De structuur van het bureau informatiebeheer Marike Nijland, chef bureau informatiebeheer Peter Erhardt, specialist informatiesystemen Jos van der Velden, specialist informatiesystemen Adri Koster, specialist informatiesystemen Frank Beck, applicatiebeheerder Nelleke Aders, specialist thesaurus en ontsluitingstechnieken Roger Krom, specialist informatiesystemen

Afbeelding 4, bureau informatiebeheer Roy Steenkist, 20046769

Pagina

13 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

6.4 Omvang 6.4.1

Personeel Bij de afdeling Bureau Informatiebeheer werken momenteel zeven mensen. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen in de toekomst door de verdere automatisering die plaats vindt.

6.4.2

Budget ARTIKEL: 312 Formatief personeel

dienst Informatievoorziening - 142000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal Meerjarenbudget

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

Totaal-Generaal

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

€ 4.007.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal Meerjarenbudget

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

Totaal-Generaal

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

€ 81.000

ARTIKEL: 314 Vorming en opleiding

dienst Informatievoorziening - 142000

ARTIKEL: 315 Algemene uitgaven

dienst Informatievoorziening - 142000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

€ 3.070.000

€ 712.000

€ 694.000

€ 679.000

€ 679.000

€ 679.000

Claims (verschil)

€ 270.000

€ 150.500

€ 341.000

€ 341.000

€ 373.500

€ 356.000

Totaal-Generaal

€ 3.340.000

€ 862.500

€ 1.035.000

€ 1.020.000

€ 1.052.500

€ 1.035.000

Totaal Dienst Informatievoorziening

€ 7.158.000

€ 4.800.000

€ 4.782.000

€ 4.767.000

€ 4.767.000

€ 4.767.000

Totaal Meerjarenbudget

6.5 Geef aan hoe het eerder beschreven organisatiebeleid de afdeling raakt. Het organisatiebeleid richt zich binnen de afdeling vooral op het functioneel beheer. De grootste uitdaging die het organisatiebeleid kan raken is de verdere automatisering en het beter toegankelijk maken van informatie. Hierdoor kan de werkdruk o p Bureau Informatiebeheer groter worden. Tevens heeft de hele organisatie te maken met een 6% regeling. Binnen de hele organisatie moet er een bezuiniging plaatsvinden van 6%.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

14 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

7

Cultuur

7.1 Welke modellen zijn er om culturen in kaart te brengen? Er zijn meerdere modellen toe te passen om de bedrijfscultuur te onderzoeken. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het OCAI -model en het Harrison-model, beide modellen komen in sterke mate overeen met elkaar. Om de huidige cultuur te onderzoeken heb ik gebruik gemaakt van het model van Harrison. Dit model gaat uit van vier verschillende soorten culturen. Een organisatie bestaat meestal uit verschillende culturen, in deze modellen 

Machtsgerichte cultuur Bij een machtsgerichte cultuur zie je een verdeel - en heerspolitiek. Er is vaak sprake van een echte baas; de centralistische leider van de ondernemer. vaak een pionier. Resultaatgerichtheid en snelheid van handelen zijn de in het oog springende kenmerken. Rolgerichte cultuur Een rolgerichte cultuur herken je a an een stabiele omgeving, interne bureaucratie, een duidelijke taakscheiding, regels, procedures en systemen. Aan dat laatste wordt veel zekerheid ontleend. Taakgerichte cultuur Medewerkers krijgen veel bevoegdheden. Het behalen van het doel staat voorop. Op welke manier dat gebeurt is van ondergeschikt belang en daarvoor mogen bestaande regels best veranderd worden. Bij een taakgerichte cultuur past een platte organisatie. Leidinggevenden hebben een coachende rol. Persoonsgerichte cultuur Bij een persoonsgerichte cultuur staat volgens Harrison de persoonlijk ontwikkeling centraal. Medewerkers handelen vanuit hun eigen interesses en belang. Vaak gaat het om organisaties met een groot aantal professionals, die weinig formeel met elkaar omgaan en geen grote binding met de organisatie hebben.

7.2 Cultuur Tweede Kamer der Staten -Generaal Binnen de organisatie is er sprake van een rolgerichte cultuur. Ik denk wel dat in de toekomst de cultuur binnen de organisatie gaat veranderen. Waarschijnlijk word het een taakgerichte cultuur waarbij de regels wel als prioriteit 1 blijven gelden. De rollencultuur (functie-gericht) De organisatie kenmerkt zich door hiërarchie, rechten, plichten, afspraken en regels. Het is belangrijker dat het werk volgens de regels gebeurt, dan d at dit goed of efficiënt wordt gedaan. Iemands rol en status zijn belangrijker dan zijn prestatie. Bureaucratie en formalisme maken deze organisatie inflexibel. De rollencultuur komt vooral voor in grote onoverzichtelijke organisaties.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

15 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

8 Het collectiemanagement Het beleid ten aanzien van de werving en het up -to-date houden van de externe informatie gebeurd dagelijks. Elke dag worden informatiedossiers automatisch bijgewerkt door de zoekmachine. Elke dag worden alle belangrijke kranten en persartikelen do orgelezen door de informatiespecialisten die aanwezig zijn binnen de Dienst informatievoorziening. Deze worden vervolgens ingescant en toegankelijk gemaakt door een van de aanwezige systemen. Externe informatie zoals inkomende stukken worden eventueel dig itaal gemaakt en duurzaam opgeslagen. Veel externe informatie is afkomstig van de ministeries die de informatie duurzaam moeten opslaan.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

16 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

9 De rechtsvorm 9.1 Rechtsvorm Tweede Kamer der Staten -Generaal De Tweede Kamer der Staten-Generaal kan gerekend worden tot de Hoge Colleges van Staat. Het is wettelijk vastgelegd dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal zelfstandig en onafhankelijk is.

9.2 Beschrijf tenminste een andere rechtsvorm en ga na o f die geschikt is voor uw organisatie Er zijn geen andere rechtsvormen mogelijk omdat de huidige rechtsvorm verankerd is in de grondwet.

9.3 Bekendmaking financiĂŤle gegevens De financiĂŤle gegevens worden bekend gemaakt door middel van de rijksbegroting. Het onderstaande overzicht geeft de verschillende stappen aan die de rijksbegroting doorloopt. Overzicht

Begrotingsstaat

Voorbereiding

Begroting

Uitvoering

1e Suppletore

Voorjaarsnota

2e Suppletore

Najaarsnota

Verantwoording

Slotwet

Belastingplan

Jaarverslag

Verantwoordings brief

Miljoenennota

Financieel jaarverslag

Afbeelding 5, overzicht rijksbegroting

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

17 van 18


Bedrijfsorientatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

10 Jouw arbeidstoekomst 10.1 Verschillende vaardigheden huidige situatie . Positie vaardigheden  Zelfstandig kunnen werken  Helicopterview  Durven te vragen Negatieve vaardigheden  Veel werkzaamheden interessant, meer focus op adviesrapport.  Te kritisch, kan te negatief overkomen

10.2 Verwerven vaardigheden De vaardigheden waar ik het meeste aan moet werken is geduld. Voor mijn gevoel duren projecten te lang en worden projecten te ingewikkeld gemaakt. Zorgen dat ik niet teveel op ga in de huidige manier van werken, maar mijn eigen methodes probeer over te brengen.

10.3 Rol na afronding HBO-opleiding De belangrijkste rol die ik zie weggelegd binnen de huid ige afdeling is deelname aan de cultuur verandering die moet plaatsvinden. Een net zo belangrijke rol is de frisse kijk op de organisatie en de vragen ‘WAAROM’ en ‘WAT IS HET DOEL’ die vaker gesteld dienen te worden.

Roy Steenkist, 20046769

Pagina

18 van 18

Bedrijfsorientatie  
Bedrijfsorientatie  

Roy Steenkist Den Haag, 9 maart 2010 In het kader van mijn opleiding informatiedienstverlening en–managementaan de Haagse Ho...

Advertisement