St. Olav, katolsk kirkeblad, nr 1/2014

Page 28

Foto: Stein Gudvangen/Dagen

Kampen for freden

Kristne må være brobyggere Av Andreas Dingstad

Med sin lavmælte og nesten sjenerte fremtoning fremstår pater Ghassan som en synlig kontrast til den brutaliteten vi daglig leser om fra hans elskede Syria. 38-åringen er en melkittisk syrer og jesuitt. Sammen med tre ordenssøstre og en medbror driver han Al Mukha­ les-senteret i millionbyen Homs (Vår Frelsers senter), hvor barn fra alle samfunnslag og religioner mottar un­ dervisning og psykososial hjelp. Senteret ble opprettet med støtte av Jesuit Refugee Service for et drøyt år siden og tilbyr i dag bistand og skole­ gang til rundt 450 barn. Hjelpen er sårt tiltrengt. Infrastrukturen har forfalt etter tre år med borgerkrig. Arbeids­ løsheten florerer, og mange offentlige skoler er stengte. Borgerkrigen har hatt store menneskelige og materielle omkostninger. I romjulen besøkte jesuittpateren Norge for å fortelle om sitt arbeid ved Al Mukhales.

Barna representerer håpet Ved senteret i Homs forsøker jesuit­ tene å opprettholde og stimulere til et snev av normalitet, hverdagsliv og menneskelighet i et krigsherjet land. Størstedelen av millionbyen er per i dag kontrollert av regjeringshæren, med små lommer av opprørere. Områ­ det øst i byen der Al-Mukhales ligger, er under myndighetenes kontroll og spares for de verste kamphandlingene. Men krigen er aldri langt unna. Når bombealarmen går, tar p. Ghassan med barna ned i kjelleren og forteller historier og synger sanger for å holde lyden av krigen på avstand.

Det undervises i blant annet matema­ tikk, fransk og arabisk. Musikk, kunst og sport er også viktige pedagogiske virkemidler. Barnas selvtillit og kreati­ vitet skal stimuleres og fremelskes. I tillegg kommer mange og ber om hjelp til mat, klær og andre nødvendig­ heter. Rundt 500 familier i Homs-om­ rådet mottar nødhjelp. Helsevesenet er brutt sammen, forteller p. Ghassan, og Al Mukhales tilbyr helsesjekk til syke, men mangler ofte medisiner. Senteret har også en rekke betalte frivillige. Al Mukhales gir folk muligheten til å leve et verdig liv og tjene penger til fami­ lien, fremhever Ghassan. På tross av begrensede ressurser oppfordrer han folk til å starte prosjekter som brødre­ ne kan støtte. Al Mukhales mottar ingen økonomisk støtte fra staten, men får en gang i blant gratis bensin og andre nødven­ dige varer. Barn med ulik bakgrunn leker og går på skole sammen på Al Mukhales. Her betjenes alle, uavhengig av tro. Tillit oppstår. Men den pågående konflikten speiles en gang i blant også blant bar­

na. Kan en sunnimuslim leke med en alawitt, en kristen spille fotball med en sunnimuslim? Brødrene er raskt på pletten når slike situasjoner oppstår, forteller Ghassan. Syrias fremtid er avhengig av barna, at de gjenkjenner hverandres menneskelighet. Forso­ ning fremfor hat og mistenksomhet. Barna representerer håpet, sier jesuit­ ten, et håp vi ikke har råd til å miste. Sammen med alle mennesker av god vilje – inkludert mange muslimer – hå­ per han at arbeidet kan legge grobun­ nen for et velfungerende Syria – etter at våpnene en gang legges ned.

Kristne rammet hardt Det er mange ofre i Syrias blodige kamp om makt. Landets snaue to mil­ lioner kristne har imidlertid vist seg å være ekstra sårbare i kjølvannet av jihadistenes inntog blant opposisjo­ nen. Deres sorte flagg heises, samti­ dig som utenlandske islamister med martyrkompleks fortsetter å strømme inn i landet. Kirker har blitt skjendet og kristne drept. Nylig ble en ung kristen mann på vei vestover fra Homs til den kristne byen Marmarita dratt ut av bilen og halshugget fordi han bar et kors rundt halsen. Mange kristne har sett på Assad som sin beskytter, presidenten er selv del av en minoritet, alawittene. Man vet hva man har, et sekulært diktatur, men frykter noe enda verre: en islamsk stat basert på sharia. Ghassan håper at fundamentalistene blir stoppet, enten gjennom forhand­

1 - 2014

28

Barn med spesielle behov er hoved­ prioriteringen, og senteret driver en egen skoleklasse for psykisk utvi­ klingshemmede. Flere av barna har gjennomlevd store traumer etter å ha mistet foreldre og familie. Målet er derfor å skape en barnevennlig atmosfære hvor de små kan føle seg trygge, og få psykologisk støtte i tillegg til skolegang.