En liten katolsk bønnebok

Page 1MULTIVERKTØY FOR ÅNDELIG VEDLIKEHOLD


«En liten katolsk bønnebok» (5. reviderte utgave) © St. Olav forlag | Forlaget Maximilian – 2019 ISBN 978-82-7024-358-7 (blå) ISBN 978-82-7024-359-4 (grønn) ISBN 978-82-7024-360-0 (rosa) Opplag:

2019: 2013: 2008: 2004: 2000:

3000 4000 4000 4000 2000

Satt med Raleway medium Trykket i Latvia Kilder: Den Katolske Kirkes Katekisme (KKK), St. Olav Forlag (2. utg. 2014) Peter M.J. Stravinskas: The Bible and the Mass, Charis Books 1989 Peter M.J. Stravinskas: The Catholic Church and The Bible, Our Sunday Visitor 1987 Scott Hahn, The Lamb’s Supper, Doubleday 1999; norsk utg. St. Olav forlag 2007: Lammets nattverd – messen som himmelen på jorden Bibelsitater i denne 5. utgaven er hentet fra Bibelselskapets oversettelse Bibel 2011 © Bibelselskapet 2011 [NB! Salmenummerering følger hebraisk GT, ikke Vulgata. For bøkene Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri og Deuteronomium brukes de norske betegnelsene: 1., 2., 3., 4. og 5. Mosebok.] Enkelte bønner er hentet fra: Bønnebok for den katolske Kirke, St. Olav forlag 1990 Tidebønnene, St. Olav forlag 1999 Bønn før kommunion, norsk oversettelse fra ortodoks bønnebok, gjengitt med tillatelse fra f. Johannes Johansen Bilder: s. 1: Maxkobuzan | Dreamstime.com; s. 4: © NASA; s. 6: © TaliVikh | Shutterstock; s. 26: © Sergei25 | Shutterstock; s. 34: © Santuário de Fátima; s. 51: Ukjent opphav | Falt i det fri; s. 52: © Geothea | Dreamstime.com; s. 54: © SMellme | Dreamstime.com; s. 58: © Axtem | Shutterstock; s. 66: Ukjent opphav | Falt i det fri; s. 71: © Tor Inge Havrevoll; s. 94: © Thao Lam | Dreamstime.com; s. 108: © Taigis | Dreamstime.com; s. 110: Papyrusfragmentet P52, John Rylands Library | Falt i det fri; s. 139: © John Theodor | Shutterstock; s. 146: © Sarel Van Staden | Dreamstime.com


I denne lille boken finner du et utvalg av de mest brukte bønner i Kirken, foruten messens faste deler. Bønneboken er laget spesielt med tanke på å inspirere til økt bruk av Bibelen. I margen finner du derfor bibelhenvisninger som i større eller mindre grad enten er knyttet til teksten, eller kaster lys over og underbygger denne. En liten katolsk bønnebok er tematisk oppdelt med faner slik at det skal være lett å finne frem. I siste del finner du en liste over utvalgte profetier om Jesus fra Det gamle testamente og oppfyllelsen av disse i Det nye testamente, samt en enkel typologisk oversikt. På side 120 finner du en Mini-Bibelordliste, delt opp i tre deler: Kirken, sakramentene og en alfabetisk liste. Til slutt følger en oversikts­tabell over Bibelens bøker, en ordliste samt et detaljert bønneregister på side 144. Vi håper du har nytte av vår nye utgave av denne lille boken og gleder deg over den utrolige gaven det er å kunne be og motta Guds nåde! St. Olav forlag | Forlaget Maximilian


Det hellige land

Abilene Sidon

– med steder omtalt i Bibelen

Damaskus • Hermon

Sarepta

2814

Fønikia

Cæsarea Filippi

Tyrus

Iturea

Korasin Betsaida Kaphernaum Kana Gennesaretsjøen Magdala (Tiberias-/Kinneretsjøen) Galilea Tiberias Karmel Nasareth 551 Tabor 588

Jorda n

Midd elhav et

Jorda n

Trakonitis

Megiddo Cæsarea

Dekapolis

Samaria

Samaria Sikem

Gerasa Jakobs brønn

Perea

Jaffa

Arimatea

Emmaus

Jerusalem

Efraim

Filadelfia

Jeriko Betania

Judea

Døde have t

Betlehem

0

4

Kilometer

50


Innhold

Morgenbønner

Bønner i dagens løp, bønner for avdøde

Aftenbønner

7

27

Kompletorium

Rosenkransbønner

35

Mariabønner

Budene

De ti bud, det største bud, Kirkens bud

53

Skriftemålet

59

Skriftespeil, skriftemålets ritual

Eukaristien

Messens gang, bønner for takksigelse og tilbedelse

Den hellige skrift Jesus i Det gamle testamente, typologi, bibelordliste, ordforklaringer, bønneregister

67

109


Tiberiassjøen

6


MORGENBØNNER og bønner i dagens løp Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. Påsken, jødenes høytid, var nær. Joh 6,1-4


Korsets tegn I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.

Matt 28,19

Morgenoffer Gud, vår Far, jeg ofrer deg hele min dag. Jeg ofrer deg mine bønner, tanker, ord og gjerninger, gleder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Sønn, som stadig ofrer seg til deg i eukaristien til verdens frelse.  Måtte Den Hellige Ånd, som ledet Jesus, lede og styrke meg i dag, så jeg kan vitne om din kjærlighet. [Med Maria, Herrens og Kirkens mor, ber jeg særlig for de intensjoner som paven anbefaler til alle troendes forbønn denne måneden …]

Morgenbønn I Vi lovsynger, priser, velsigner og takker deg, Herre, våre fedres Gud, fordi du har jaget nattens mørke på flukt og atter lar oss skue dagens lys. Vi bønnfaller din godhet:  Tilgi våre synder og ta imot våre bønner i din store medlidenhet, for hos deg søker vi tilflukt, du miskunnsrike og allmektige Gud. La din sanne rettferds sol gå opp i våre hjerter; opplys vår forstand og styr våre tanker, så vi i 8

Sal 51

Mal 4,2


dag kan vandre på dine buds vei og en gang nå frem til det evige liv. For hos deg er livets kilde. Gi du oss å drikke av den, så vi kan bli verdige til å skue ditt utilgjengelige lys. For du er vår Gud, og deg forherliger vi, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, nå og i evig­ heters evighet. Amen. Fra Østkirken

Morgenbønn II

Jak 3,5-10

Himmelske Far, vi takker deg for denne nye dag. La oss tjene deg fra time til time. Led oss og våk over alt i vårt liv: over vår tunge, så vi ikke taler falske eller hissige ord; over våre handlinger, så vi ikke gjør noe skammelig eller sårende; over vårt sinn, så vi ikke tenker onde eller bitre tanker; over vårt hjerte, så vi i alt søker å glede deg. Amen.

Morgenbønn III Sal 92,2-7

Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, til den tistrengede harpen, til dempet klang fra lyren. Herre, du har gledet meg med ditt verk, jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre! Den uforstandige forstår ikke dette, dåren skjønner det ikke. 9


Benedictus Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus, slik han lovet fra gammel tid ved munnen til sine hellige profeter: å frelse oss fra våre fiender og fra hånden til alle dem som hater oss. Han viste miskunn mot våre fedre og husket på sin hellige pakt, den ed han ga som løfte til Abraham, vår far, så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt i renhet og rettferd alle våre dager. Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.

10

Luk 1,68-79


Fader Vår Herrens bønn Matt 6,9-13

Fader Vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden! Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Amen.

Ære være Rom 11,36 Kol 1,18

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hill deg, Maria Luk 1,28 Luk 1,42 Luk 1,43 Fil 1,21

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

11


Bordbønn Før måltidet

Herre, velsign oss og disse dine gaver, som vi mottar av din godhet. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Sal 132,15

Etter måltidet

Vi takker deg, himmelske Far, vår Herre og Frelser, for alle dine gaver og velgjerninger, du som lever og råder i all evighet. Amen.

1 Krøn 29,13

Kom, Hellige Ånd! Veni Sancte Spiritus Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild.

Luk 11,13

Send ut din Ånd og alt blir omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. Leder La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Sal 104,30

Leder

Alle

12


Bønn om Den Hellige Ånds syv gaver Jes 11,1-2

Kom, Hellig Ånd! Fyll meg med dine syv gaver: visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt. Amen.

Bønn om Den Hellige Ånds tolv frukter Gal 5,22-23 [Vulgata]

Hellig Ånd, skjenk meg kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse og kyskhet. Amen.

Bønn om tro Joh 17,17 Joh 3,16 Kol 1,24 Ef 5,30

Min Gud, jeg tror på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Ditt ord er sannhet, din lov er frihet. Din kjærlighet er frelse for mennesket og hele skapningen. Jeg tror på Kirken, som gir livets ord og som er Kristi legeme der vi er lemmene. Amen.

Bønn om håp 1 Mos 1,26 1 Mos 1,28 Joh 14,18 Luk 15 Joh 8,3-11

Min Gud, jeg håper på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Du har skapt oss i ditt bilde og din likhet. Du har betrodd oss hele skapningen. Du forlater oss ikke under fristelser og prø­ velser. Du er god og full av miskunn mot synderen som omvender seg. Amen. 13


Bønn om kjærlighet Min Gud, jeg elsker deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, kilde til all kjærlighet. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte og mer enn alt annet, fordi du er min kjærligste Far og ingen er mer verdig til min kjærlighet enn du. Amen.

1 Joh 4,7-19

Bønn til verneengelen Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.

Sal 34,8 Matt 18,10 Apg 12,7-10

Bønn til erkeengelen Mikael Pave Frans har oppfordret de troende til å be denne bønnen for Kirken.

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer. Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og de andre ondskapens ånder som streifer omkring i verden og søker sjelenes ulykke. Amen.

14

Dan 12,1 Åp 12,7 Jud 1,9

1 Pet 5,8


Angelus Vanligvis bedt til klokkeringingen kl. 06 for å minnes oppstandelsen, kl. 12 for å minnes korsfestelsen og kl. 18 for å minnes bebudelsen.

Luk 1,26-38

Leder

Luk 1,35 Alle

Luk 1,38

Leder Alle

Joh 1,14

Leder Alle

Luk 1,43

Leder Alle

Gal 4,6

Herrens engel brakte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den Hellige Ånd. Hill deg, Maria… (s. 11) Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord. Hill deg, Maria… Og Ordet ble kjød. Og tok bolig iblant oss. Hill deg, Maria… Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter.

Leder Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

15


Regina Caeli Bes istedenfor Angelus fra påskedag t.o.m pinsedag. Leder Fryd

Åp 12,1

Alle

deg, du Himmeldronning. Halleluja. For han som du ble verdig til å bære. Halleluja.

Luk 1,30-38

Leder Han er oppstanden som han sa. Halleluja. Luk 18,33 Alle

Be for oss til Gud. Halleluja.

Joh 2,1-9

Leder Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja. Luk 1,47 Alle

For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

Leder La oss be: Gud, du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige mor Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Leder Regina caeli laetare. Alleluia, Alle

Quia quem meruisti portare. Alleluia,

Leder Resurrexit sicut dixit. Alleluia. Alle

Ora pro nobis Deum. Alleluia.

Leder Gaude et laetare, Virgo Maria. Alleluia. Alle

Quia surrexit Dominus vere. Alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare Leder Oremus:

16

Luk 24,6


dignatus es; praesta, quaesumus; ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudiae vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Bønn i Jesu dødstime Kl. 15.00 Jeg tilber deg, Kristus, og lovpriser deg, fordi du ved ditt hellige kors har forløst verden.

Korte bønnerop | Skuddbønner Bruk gjerne rosenkransen for å be skuddbønner! Luk 18,13 • Herre Apg 8,15 Luk 17,5 Joh 20,28 Luk 22,42 Matt 22,37 Matt 11,29 Luk 11,13 Joh 14,13-14 Joh 16,23 Sal 37,5

Jesus Kristus, miskunn deg over meg, en synder. • Kom, Hellige Ånd! • Herre, gi oss større tro! • Min Herre og min Gud! • Far, la ikke min, men din vilje skje. • Alt for deg, Jesu hellige hjerte! • Jesus, mild og ydmyk av hjerte, gjør mitt hjerte likt ditt hjerte. • Fader vår, du som er i himmelen, ved din Sønn, Jesus Kristus, send oss Den Hellige Ånd. • Jesus, jeg stoler på deg!

17


Korsveien Korsveien hjelper oss til å fokusere på den lidende Jesus. Bes særlig fredager og i fastetiden, individuelt eller i fellesskap. Katolske kirkerom inneholder bilder av korsveien, og man kan gå fra stasjon til stasjon, men korsveien kan bes hvor som helst. For hver stasjon mediterer man en stund over dette øyeblikket på Jesu lidelsesvei. Til hjelp kan man lese en bestemt tekst, men man kan også rett og slett be i stillhet.

Jesus blir dømt til døden tilber deg, Kristus og lovpriser deg. Alle Fordi du ved ditt kors har forløst verden. 1

Leder Vi

Lesning: Matt 27,22-23 Bønn/meditasjon Leder Miskunn A lle

deg over oss, Herre. Miskunn deg over oss.

Samme mønster ved hver stasjon.

2 Jesus mottar korset Lesning: Joh 19,16-17 3 Jesus faller for første gang under korset Lesning: Fil 2.6-11 4

Jesus møter sin mor

5

Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

Lesning: Klag 1,12a.16b

Lesning: Mark 15,20b-21

6 Veronika rekker Jesus svetteduken Lesning: Jes 53,2-4

18


7 Jesus faller for andre gang under korset Lesning: Job 16,9-11 8 Jesus trøster Jerusalems kvinner Lesning: Luk 23,27–28 9 Jesus faller for tredje gang under korset Lesning: Jes 53,6-7 10 Jesus blir avkledt Lesning: Sal 22,7.19 11 Jesus blir naglet til korset Lesning: Luk 23,33-34 12 Jesus dør på korset Luk 23,44-46: Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. 13

Jesus tas ned av korset og legges i sin mors fang

Lesning: Luk 2,34-35

14 Jesus blir gravlagt Lesning: Matt 27,59-60

Sluttbønn: Allmektige Gud, la din familie alltid glede seg ved feiringen av gjenløsningens mysterier og ved utholdenhet få del i dens frukter. Ved Kristus, vår Herre.

19


En enkel typologisk oversikt Typologi kommer av gresk typos, som betyr «bilde», «forbilde». I typologisk tolkning fungerer en person, hendelse eller ting i Det gamle testamente («type») som et forbilde på en senere hendelse, person eller ting («antitype») i frelseshistorien. De gammeltestamentlige typene peker frem mot fenomener i Den nye pakt, mot Kristus og mot Kirken. «Typene» får dermed en profetisk funksjon; de er løfter om det som skal komme, siden Gud står bak hele frelseshistorien, både Den gamle og Den nye pakt. En slik åndelig lesning av Skriften var vanlig i den første kristne tid; vi finner den både i Det nye testamente og hos kirkefedrene. Paulus benytter en slik lesemåte når han skriver: «Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ør- 1 Kor 10,1-6 kenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. […] Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde.» Og et annet sted:«Synden kom inn i verden på grunn av ett Rom 5,12-14 menneske, og med synden kom døden. […] Adam er her et motstykke [gr.: typos] til ham som skulle komme. » Typologisk tolkning gjennomsyrer Kirkens liturgi, spesielt i påskenattsmessen. Liturgien er dermed en kilde til å forstå Kirkens tro. Når Bibelen leses typologisk, oppdager vi hvordan hele Bibelen peker mot Kristus, frelses­historiens midtpunkt. Det finnes ingen offisiell uttømmende liste over gammel­testamentlige typer og deres antityper, men på de neste to sidene finner du en generell oversikt som inkluderer noen av de mer kjente. Vi håper dette vil inspirere til økt forståelse og glede over Den hellige skrift!

116


Type: Person/ hendelse/ objekt

Skriftsted GT

Antitype

Abrahams offer av Isak *

1 Mos 17,21; 22,1-19

Guds offer av Sønnen – Kristus

Joh 3,16; 1 Joh 4,9-10 Rom 8,32

Adam *

1 Mos 1

Jesus

Rom 5,12-19 1 Kor 15,45-49

David (overvinner Goliat og blir senere konge)

1 Sam 17 2 Sam 7,12-16

Kristus (Messias) vinner over djevelen og tar sete på Davids trone

Luk 1,32; Hebr 2,14-17

Elia

Mal 4,5-6

Johannes døperen

Matt 11,13-14

Ester i forbønn for sitt folk

Ester 7,3-4

Maria i forbønn for Kirken

Joh 2,1-11; Apg 1,14 Åp 12,1-17

Eva *

1 Mos 1

Maria

Luk 1,26-37

Isak * – den elskede sønn (bærer veden han skal ofres på)

1 Mos 17,21 22,1-19

Jesus – Guds elskede sønn (bærer korset han skal ofres på).

Luk 3,22; Joh 19,17

Israel

Jer 32,21-44 Jes 45,17

Kirken – Mennesket

1 Pet 2,9-10

Jerusalem

Sal 122 Sal 147,12

Kirken/sjelenmennesket/det himmelske Jerusalem

Gal 4,26; Hebr 12,18-23; Åp 21,10

Skriftsted NT

* NB! Typologi opererer med likhet, ikke med identitet. Mens «typen» Adam, det

første mennesket, sviktet og brakte død, er Kristus, den nye Adam og opphavet til en ny menneskeslekt, en syndfri livgiver. Eva var ulydig, Maria lydig. Isak blir spart, Kristus blir ofret. Slik kan type og antitype også fremstå som motsetninger og ha store forskjeller. En forklarende analogi: Typen er modellen som lager preget i voks, f.eks. når man skal sette segl på noe. Den er speilvendt, mens antitypen, avtrykket som kommer senere, er det egentlige og endelige bildet. Siden typen er foreløpig, mens antitypen er endelig, er antitypen overordnet typen.

117


Type: Person/ Hendelse/ Objekt

Skriftsted GT

Antitype

Skriftsted NT

Josef

1 Mos 37-50

Jesus (som selv om han ble forkastet av sine egne, bringer frelse.)

Apg 4,11 Joh 1,11

Josva (hebr.: Joshua)

5 Mos 3,28 Jos 1-24

Jesus (hebr.: Jeshua) som fører folket inn i det lovede land – himmelen

Hebr 4,8

3 Mos 25,8-13

Guds miskunn, Kristi kongestyre (himmelen, når alt er ettergitt).

Luk 4,18-19; Åp 5,9

Kryssingen av Sivsjøen

2 Mos 14 Sal 106,6-10

Dåpen, omvendelse, befrielsen fra synd

Kol 2,12; 1 Kor 10,1-3

Landet som flyter av melk og honning (Kanaan), Det lovede land.

2 Mos 3,8.17 2 Mos 33,3 m.fl.

Kirken – himmelen

1 Pet 2,1-2

Melkisedek og hans offer av brød og vin

1 Mos 14,18

Jesus som evig Yppersteprest

Hebr 6,19-7,3 9,11-12

Moses (Loven/ berget/ansiktet lyser/fører Israel ut av Egypt)

2 Mos 3-14 2 Mos 34,29

Kristus (Den nye pakt/ Bergprekenen/ forklarelsen på berget/frir menneskene)

Matt 5-7; 17,1-3

Møteteltet – Tabernakelet

2 Mos 25,8-9 2 Mos 26

Messen – Kirken Himmelen – Guds åsyn

Hebr 8,2-5

Noahs ark

1 Mos 6,13-14

Kirken/dåpen – frelse gjennom vann

1 Pet 3,20-21

Jubelåret

*

*Jubelåret (når gjeld ble ettergitt og slaver frigitt) var hvert 50 år. Det fulgte syv

sabbatiske sykluser (uker av år), dvs. 7x7 år, totalt 49. Det påfølgende år var jubelåret.

118


Type: Person/ Hendelse/ Objekt

Skriftsted GT

Antitype

Skriftsted NT

Påskelammet

2 Mos 12,114 2 Mos 12,46

Kristus, Guds lam. Ved hans blod er vi frelst.

1 Pet 1,19; 1 Kor 5,7 Joh 2,17-22; 19,36 Åp 5

Sabbaten

1 Mos 2,3

Søndagen (himmelen – den evige hvile)

Kol 2,16-17 Hebr 4,8-9

Tempelet

1 Krøn 17,1-15

Stedet for Guds nærvær – Kristi legeme (mennesket)

1 Pet 2,5; Åp 7,15; 11,19; 21,22; 1 Kor 3,16; Joh 2,17-22

Paktens ark – Lovkisten (rommer Loven Guds Visdom. På arken var også Soningsstedet.)

Jos 3-4;6,120 2 Mos 25,10-22 1 Krøn 13,14

Maria med Kristus

Luk 1,26-38.56 Åp 11,19-12,1 Joh 1,1-18 Hebr 9,4-5

Arkens innhold: (Lovkisten var nådens sete og ble bl.a. benyttet av Israel for å seire i krig.) 1) En krukke med manna («brød fra himmelen»)

2 Mos 16,33-34

Kristi legeme – Det sanne Himmelbrød

Joh 6,26-51 1 Kor 10,16-17

2) Lovtavlene

3 Mos 16,13

Kristus – Sannheten, Guds Visdom, Ordet

Joh 1,1-18; 14,6

3) Arons stav som blomstret

4 Mos 17,6-10 2 Mos 7,12

Kristi kongemakt/ styre

Åp 12,5; Luk 1,31-33

Tolkning av Skriften 1) Bokstavelig tolkning (forteller hva som skjedde) 2) Åndelig tolkning: a) allegorisk (hva vi skal tro), b) moralsk (hva vi skal gjøre), c) anagogisk (hva vi skal strebe imot) (Jf. KKK 118) 119


Mini-Bibelordliste Et lite utvalg bibelsteder

Kirken • «Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg

Matt 16,18-19

bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» • … den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. 1 Tim 3,15 • «Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, Matt 18,18 og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.» • «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster Luk 10,16 dere, forkaster meg.» • «… hvis han ikke engang vil høre på menigheten [ekklēsia], Matt 18,17 skal han være som en hedning eller toller for deg.» • «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke

Matt 5,14

skjules.» … Kirkens fremtreden og vekst:

• « [Guds rike] er likt et sennepsfrø som en mann tok og

Luk 13,18-19

sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.» • «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det Joh 16,12-13 nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.»

120


…som Guds hellige folk: 1 Pet 2,5 • … og bli selv levende steiner som bygges opp til et ånde-

lig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. 1 Pet 2,9 • Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et

hellig folk, et folk som Gud har vunnet … …som Kristi mystiske Legeme: 1 Kor 6,15 • Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer? 1 Kor 12,27 • Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Ef 5,31-32 • … og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium;

jeg tenker på Kristus og kirken. Se også: Rom 12,4-5; 1 Kor 12,12-30; Ef 4,11-13

Pavedømmet Luk 22,31-32 • «Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.

Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte.» Joh 21,15-17 • «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?»

Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» (…) «Vær gjeter for sauene mine!» (…) «Fø sauene mine!» Dessuten: Matt 16,18-19 – Se: Kirken Utøvd i praksis: Apg 1,15-22; 2,14-36.38-40; 3,4-26; 5,3-10; 15,7-11

121


De syv sakramentene Dåpen • «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til

Matt 28,19

Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn …» • «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av Joh 3,5 vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» Barnedåp:

• … og han ble straks døpt med alle sine.

Apg 16,33

• «Vend om og la dere døpe (…), og dere skal få Den hellige Apg 2,38-39 ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres.» Se også: Matt 3,13-17; Mark 16,16; Apg 8,38; 9,18; 10,48; 22,16; 1 Pet 3,21; Rom 6,3-7; Gal 3,27; Tit 3,5; 2 Kor 5,17; Ef 4,30

Fermingen • Tunger som av ild viste seg for dem (…). Da ble de alle fylt Apg 2,3-4 av Den hellige ånd … • Nå la de [apostlene] hendene på dem, og de fikk Den hel- Apg 8,17 lige ånd. Se også: Apg 10,44-48; 19,2-7; 2 Kor 1,22; 1 Joh 2,20

Eukaristien – Den hellige kommunion • «Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himme- Joh 6,51 len. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid.» • «For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk.»

Joh 6,55

• Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette

Luk 22,19

er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» • Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på 1 Kor 11,27

122


urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Åp 3,20 • Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til

ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Se også: Matt 26,26-28; Mark 14,22-24; Joh 6,35-65; Apg 2,42; 20,7; 1 Kor 10,16-17; 11,23-30; Åp 19,9

Botens og Forsoningens sakrament – skriftemålet Joh 20,22-23 • «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene

deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Matt 18,18 • «Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen,

og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Jak 5,16 • Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så

dere kan bli helbredet. Se også: Mark 2,5.10.17; Matt 9,2-7; 16,19; 18,18; Luk 5,20-25; 7,48; 2 Kor 5,18-21

De sykes salving Jak 5,14 • Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens

eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke … Matt 10,1 • Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til

å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Mark 6,13 • De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med

olje og helbredet dem. Se også: Luk 9,1

123


Ordinasjonens sakrament – prestevigsel • Herren har sverget og angrer det ikke: Du skal til evig tid være prest.

Hebr 7,21 [Sal 110,4]

• … innsette eldste [presbyterous] i hver by, slik jeg påla deg.

Tit 1,5

• Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til

Ef 4,11

profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere Se også: 1 Tim 3,1; 2 Tim 1,6; Hebr 5,6; [Sal 110,4]; 7,11-21

Ekteskapets sakrament • «Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» • «Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke

Mark 10,7-8 [1 Mos 2,24]

Matt 19,6

skille.» • Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den … Se også: 1 Kor 7,3-11; Ef 5,21-33

124

Ef 5,25


Alfabetisk liste Absolusjon – Se: Skriftemålet (s. 123) og ordlisten s. 142. Almisser Luk 21,3-4 • «Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre.

For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom …»

Anger – Luk 7,36-50; Luk 15,1-32; Luk 23,40-43; Joh 8,3-11 Ansvar – Se: Frihet Apostler Mark 3,14-15 • Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle

være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Matt 10,40 • «Den som tar imot dere, tar imot meg…»

Apostolisk suksesjon Apg 1,26 • De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Se også: 2 Tim 1,6

Arvesynd – Se: Den opprinnelige synd Avlat – hviler på: Nøkkelmakten, se definisjon i ordlisten s. 142. Barn Matt 19,14 • «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til

meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» Luk 9,48 • «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, han tar imot meg.» Bli som barn: Mark 10,15 • «Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike

slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Se også: Matt 18,3 Guds barn: 1 Joh 3,1 • «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds

barn, ja, vi er det!»

125


Se også: Matt 5,9: Luk 20,36; Rom 8,14. 17; 1 Pet 1,14; 1 Joh 3,10 Ufødte barn:

• Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, Jer 1,5 helliget jeg deg … • … fra mors liv er du min Gud.

Sal 22,11

Se også: Jes 44,2; Luk 1,44

Barnedåp – Se: De syv sakramentene (s. 122) Bibelen • Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæ- 2 Tim 3,16 ring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd … • Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profe- 2 Pet 1,20 tord i Skriften på egen hånd. • Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige

2 Pet 3,16

og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv. Se også: Matt 22,29; Apg 8,30-31; Hebr 4,12; Tradisjon

Bilder • Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som 4 Mos 21,8 blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve. • På hver side av soningsstedet skal du lage to kjeruber av 2 Mos 25,18 hamret gull … Se også: Joh 3,14-15

Biskoper – Se: Apostler Bot – Se: Offer Bønn • «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal

Matt 7,7

det lukkes opp for dere.» • Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold!

1 Tess 5,17-18

• … legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden!

Ef 6,18

126


Se også: Matt 6,5; 18,19; 21,22; 26,41; Mark 11,24-25; Luk 18,1-14; Joh 15,7; 15,16 Bønn for de avdøde: 2 Makk 12,42 • …og bad om at den synd som var begått, måtte bli fullstendig slettet ut. Forbønn: 1 Tess 1,2 •… når vi husker på dere i våre bønner. Hebr 13,19 • Jeg ber dere om forbønn …

Den opprinnelige synd [arvesynd] Rom 5,19 • Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til

syndere … Se også: 1 Mos 3; Rom 5,12. 18; Visd 1,13; 2,24

Døden 1 Kor 15,55 • Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Åp 21,4 • Han skal tørre bort hver tåre av deres øyne, og døden skal

ikke være mer. Se også: Rom 5,12-21; 6,8. 6,23; Joh 8,51; 1 Kor 15,26.54-56

Dåp – Se: De syv sakramentene (s. 122) Ekteskap – Se: De syv sakramentene (s. 124) Engler De hellige engler: Åp 5,11 • Og jeg så … mange engler omkring tronen …, det var myria-

der på myriader og tusener på tusener. Se også: Matt 16,27; 24,31; Luk 2,13-15; Joh 1,51 Verneengler: Matt 18,10 • «For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid

ser min himmelske Fars ansikt.» Falne engler/demoner/djevelen: •

Ef 6,12-13 • For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og

åndskrefter (…), mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

127


• Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde Jak 2,19 åndene tror det – og skjelver! • Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring 1 Pet 5,9 som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen! • Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

Jak 4,7

Enhet • «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjen- Joh 17,20-21 nom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» • Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder Ef 4,3-6 sammen: én kropp, én Ånd, (…) én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far… • … så la meg få høre at dere står sammen i én ånd, kjemper Fil 1,27 med ett sinn for troen på evangeliet …

Eukaristien – Se: De syv sakramentene (s. 122) Evangelisering • «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til

Matt 28,19-20

Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Evig liv • «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den Joh 3,16 enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Se også: Joh 3,15.36; 6,54.68; 12,25; 17,2-3; Matt 19,16-30; Rom 6,23; 1 Joh 2,25; 5,11-12

128


Far Matt 23,9 • … for én er deres Far, han som er i himmelen. Jordiske fedre kan kalles dette nettopp fordi de er avbilder av den ene Evige Far. Jesus bruker selv tittelen bl. a. i Matt 19,5; 19,19 og Luk 15,11-31. Brukes også i de ti bud: 2 Mos 20,12 1 Kor 4,15 • For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange

fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus … Se også: Apg 7,2. 22,1; Sir 7,27; Ordsp 6,20; 13,1

Faste Matt 6,17-18 • «Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet,

for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far … skal lønne deg.» Se også: Matt 4,2; Apg 14,23

Fattigdom Åp 2,9 • Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er –

men du er rik. Se også: Matt 19,21; Mark 14,7; Luk 6,20; Jak 2,1-9

Ferming/konfirmasjon – Se: De syv sakramentene (s. 122) Fornuft 1 Pet 3,15-16 • Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap

for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt.

Frafall Matt 24,9-12 • «… ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Da skal mange falle fra … (…) Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» 2 Tess 2,3 • La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet

komme og den lovløse vise seg … Se også: Luk 18,8

129


Fred • «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den Joh 14,27 fred som verden gir.»

Frelse – Se: Nåde; Tro; Gjerninger Frihet • Til frihet har Kristus frigjort oss.

Gal 5,1

• «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da Joh 8,32 skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Se: Sannhet; se også: Sir 15,14; 2 Kor 3,17; Gal 5,13-26; Jak 1,25; 1 Pet 2,16

Gjerninger • … mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og Jak 2,24 ikke bare på grunn av tro. Se også: Matt 16,27; 25,31-46; Fil 2,12; 2 Kor 7,1; Tro; Rettferdiggj.; Nåde

Glede • «… ingen skal ta gleden fra dere.»

Joh 16,22

Se også: Luk 6,23; 1 Tess 5,17; 1 Pet 1,6-8

Gudsfrykt • Å frykte Herren [vise ærefrykt] er opphav til visdom…

Sal 111,10

Helgener - Hellige • … når vi har så stor en sky av vitner omkring oss …

Hebr 12,1

Se også: Matt 27,52; Jud 15; Hebr 12,23; Åp 5,8; 8,3; 11,18; Ef 1,10

Hellig • Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står 1 Pet 1,15 skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

[3 Mos 19,2]

Helvetet • «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.» Se også: Matt 13,41-42, 50; 1 Joh 3,15; Åp 20,9-10.15; 21,8

130

Matt 25,41


Himmelen Åp 21,1-2 • …en ny himmel og en ny jord. (…) Og jeg så den hellige byen,

det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud… Se også: Matt 5,12; 6,19-21; 11,11; Luk 12,33; 18,22

Håp – Se: Tro; Fornuft Jomfru Maria Jes 7,14 • «Se, den unge jenta skal bli med barn …» Luk 1,28 • «Vær hilset du som har fått nåde! Herren er med deg!» Luk 1,42-43 • «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i

ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?» Luk 1,48 • «Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» Åp 12,1 • Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var

kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet. Joh 2,5 • «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Luk 2,34-35 • «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og

til et tegn som blir motsagt – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.» Joh 19,26-27 • «Kvinne, dette er din sønn. […] Dette er din mor.» Apg 1,14 • Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen

kvinner og Maria, Jesu mor …

Kjærlighet 1 Joh 4,16 • Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud

og Gud i ham. 1 Kor 13,2 • … om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjær-

lighet, da er jeg intet.

131


• Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men 1 Kor 13,13 størst blant dem er kjærligheten. • Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærlig- 1 Pet 4,8 heten skjuler en mengde synder. • … hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt

[Ordspr 10,12]

Rom 13,9-10 [3 Mos 19,18]

mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Se også: Joh 3,16; 1 Kor 13,1-13; 1 Joh 3,1-24; 4,7-21

Kommunion – Se: De syv sakramentene (s. 122) Korset • «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og

Matt 16,24

ta sitt kors [stauron] opp og følge meg.»

Lidelse • Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld.

1 Pet 3,14

• Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn 1 Pet 3,17 når en gjør det onde. Se også: 1 Pet 4,1-2.13; 5,9; Offer

Liv • «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.»

Joh 10,10

Lydighet • …lydig til døden, ja døden på korset.

Fil 2,8

• Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de 1 Pet 1,14 lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet.’ Se også: Fil 2,12; 2 Kor 2,9; Ef 6,1; 1 Pet 1,22

Maria – Se: Jomfru Maria Miskunn • «Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer …» [dyreoffer etc.]

Matt 12,7 [Hos 6,6]

• For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har Jak 2,13 vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.

132


Luk 23,39-43 • En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa:

«Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Nøkkelmakten Matt 16,19 • «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden,

skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» Se også: Åp 3,7 [Jes 22,22]; Kirken (s. 120)

Nåde Rom 6,15 • Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden?

Slett ikke! Se også: Rettferdiggjørelse; Tro; Rom 6,23; Tit 3,7

Offer Kol 1,24 • Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som

ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken. Rom 8,17 • … så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herlighe-

ten sammen med ham.

Offerlam 1 Pet 1,18-19 • Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv

eller gull dere ble kjøpt fri (…), det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Joh 1,29 • «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Se også: Joh 1,36; Apg 8,32; Åp 5,6-22,3; Jes 53,7

Pavedømmet – Se: Kirken: Pavedømmet (s. 121) Prestevigsel – Se: De syv sakramentene (s. 123) 133


Purgatoriet [skjærsilden–renselsesstedet] • Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild.

1 Kor 3,15

Se også: Matt 5,21-26; 18,23-35; 2 Makk 12,42-43

Relikvier • Da kastet de mannen ned i graven til Elisja. Med det samme

2 Kong 13,21

mannen kom nær Elisjas knokler, ble han levende igjen og reiste seg opp. • … at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på Apg 19,12 seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fór ut av dem.

Rettferdiggjørelse • Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av Jak 2,24 gjerninger og ikke bare på grunn av tro. • «Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke enhver som

Matt 7,20-21

sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» • Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved

Gal 2,16

gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. «Ved nåde, besvart med tro virksom i kjærlighet» (Jf. KKK 1987-2029) Se også: Kjærlighet; Nåde; Tro; Gjerninger; Matt 16,27; 25,31-46; Tit 3,7; Jak 2,14-26; Rom 2,6-16; 3,21-26; 8,28-30; Gal 5,5-6

Røkelse • Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky Åp 8,4 av røkelse sammen med de helliges bønner. Se også: Åp 5,8; Matt 2,11; 3 Mos 16,12-13

134


Sannhet Joh 14,6 • «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Fade-

ren uten ved meg.» Joh 8,31-32 • «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal

dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 1 Pet 1,22 • Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan

leve i oppriktig søskenkjærlighet. Se også: Joh 1,17; 5,33; 17,17; Rom 1,18

Skjærsilden – Se: Purgatoriet Skriftemål – Se: De syv sakramentene (s. 123) Sykesalving – Se: De syv sakramentene (s. 123) Synd 1 Joh 1,8 • Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannhe-

ten er ikke i oss. Jes 1,18 • Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene

deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.

Syndere Mark 2,17 • «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Jak 5,20 • Den som får en synder til å vende om fra sine ville veier,

berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder.

Tilbedelse Åp 15,4 • Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt … Luk 24,52 • De falt på kne og tilba ham.

Tradisjon 2 Tess 2,15 • … og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i,

enten muntlig eller i brev. Se også: 2 Tim 1,13-14; 2,2; 1 Kor 11,2; Fil 4,9; Gal 1,9

135


Tro • Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.

Hebr 11,1

• … om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjær- 1 Kor 13,2 lighet, da er jeg intet. • Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han Jak 2,14-17 ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død. • Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjer- Jak 2,20 ninger er til ingen nytte? • … mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og Jak 2,24 ikke bare på grunn av tro. • Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, 1 Pet 1,6-7 om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves … Se også: Jak 2,14-26; Gal 5,6; 1 Joh 5,4; Ef 4,5-6

Tvil • Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har Jak 4,8 et delt sinn! • Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige. Andre Jud 22-23 skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. • «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!»

Matt 8,26

• «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen

Luk 24,38

i hjertet deres?»

136


Urett 1 Pet 3,9 • Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, vel-

sign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.

Vantro Mark 16,14 • Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de

hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp.

Velsignelse Luk 6,27-28 • «Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere,

velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere.» Rom 12,14 • Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke.

Vilje Matt 26,39 • «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.

Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Matt 12,50 • «For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og

søster og mor.»

Ydmykhet Matt 11,29 • Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk

av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 1 Pet 5,5 • Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre.

For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Ånden 1 Kor 3,16 • Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor

i dere? Joh 14,15-18 • «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil

be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være

137


i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.» • Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i

Joh 14,26

mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. • I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. • Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selv­ beherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

Noen av Qumran-hulene med Dødehavet i bakgrunnen. Dødehavsrullene med store deler av Det gamle testamente ble funnet i hulene i Qumran rundt 1947.

138

Apg 2,17 [Joel 3,1]

Gal 5,22-23


139


DET GAMLE TESTAMENTES 46 BØKER 1. Mosebok (1 Mos = Genesis) 2. Mosebok (2 Mos = Exodus) 3. Mosebok (3 Mos = Leviticus) 4. Mosebok (4 Mos = Numeri) 5. Mosebok (5 Mos = Deuteronomium) Josva (Jos) Dommerne (Dom) Rut (Rut) Første Samuelsbok (1 Sam) Andre Samuelsbok (2 Sam) Første Kongebok (1 Kong) Andre Kongebok (2 Kong) Første Krønikebok (1 Krøn) Andre Krønikebok (2 Krøn) Esra (Esra) Nehemja (Neh) Tobit (Tob) * Judit (Judit) * Ester (Est) ** Første Makkabeerbok (1 Makk) * Andre Makkabeerbok (2 Makk) *

Job (Job) Salmenes bok (Sal) Ordspråkene (Ordsp) Forkynneren (Fork) Høysangen (Høys) Visdommens bok (Visd) * Sirak (Sir) * * Denne boken er ikke del av den bibel som er i bruk i Den norske Kirke. ** Denne boken er kortere i den bibel som er i bruk i Den norske Kirke.

 Moseloven  Historiske bøker  Poetiske bøker  Profetiske bøker NB! Fargekodene gir kun en mulig grovinndeling. I praksis finner man gjerne flere genre i samme bok.

Jesaja (Jes) Jeremia (Jer) Klagesangene (Klag) Baruk (Bar) * Esekiel (Esek) Daniel (Dan) ** Hosea (Hos) Joel (Joel) Amos (Am) Obadia (Ob) Jona (Jona) Mika (Mi) Nahum (Nah) Habakkuk (Hab) Sefania (Sef) Haggai (Hag) Sakarja (Sak) Malaki (Mal)

DET NYE TESTAMENTES 27 BØKER Matteus (Matt) Markus (Mark) Lukas (Luk) Johannes (Joh) Apostlenes gjerninger (Apg)

 Evangeliene  Historisk bok  Paulusbrev  Andre brev  Apokalypse 1 1)

Se ordforklaringen s. 142.

140

Romerne (Rom) 1. Korinterne (1 Kor) 2. Korinterne (2 Kor) Galaterne (Gal) Efeserne (Ef) Filipperne (Fil) Kolosserne (Kol) 1. Tessalonikerne (1 Tess) 2. Tessalonikerne (2 Tess) 1. Timoteus (1 Tim) 2. Timoteus (2 Tim) Titus (Tit) Filemon (Filem) Hebreerne (Hebr)  2

Jakobs brev (Jak) Peters første brev (1 Pet) Peters andre brev (2 Pet) Johannes’ første brev (1 Joh) Johannes’ andre brev (2 Joh) Johannes’ tredje brev (3 Joh) Judas’ brev (Jud) Johannes’ åpenbaring (Åp)

2)

I motsetning til i de andre

brevene, nevnes ikke Paulus’ navn her.


fa ste mars

sk

ap

ri

et

ja

l

n

f

r

en

r ua

ua ebr

id

Litt om kirkeåret og lesningene den

er

juleti

er

v no

b em

ju

li

au

gus

t

sep te mber

ok

to

be

r

Hva er en novene? En novene er en bønn som inneholder ni trinn (fra latin novem – ni). En novene kan inneholde ni bønner som skal resiteres ni ganger over en viss periode. Eller den kan bestå i at den samme bønnen gjentas ni ganger – for eksempel daglig i ni dager eller ukentlig i ni uker. Det sirkulerer mange novener, og vi står fritt til å frembære våre egne favorittbønner i samlinger på ni. Men Kirken anbefaler at vi forsøker å knytte våre personlige fromhetsøvelser til kirkeåret. Vi kan også be novener for spesielle behov. F.eks. «Kom, Hellige Ånd» (se side 12) ni dager før pinse eller en viktig avgjørelse. 141

juni

adven

t

desemb

se

mai

pin

Lesningene i Den katolske kirkes messeliturgi er delt inn i forskjellige sykluser: Fest- og høytids­dager (med søn­dager) er delt inn i en treårssyklus (år A, r al eå mi B og C), mens ferial­dager nnelige kirk (hverdager) i en toårssyklus (år I og II). Slik blir Bibelens tekster lest i løpet av seks år.  Leserekkene følger kirke­årets karakter gjennom året. Første søndag i advent innleder et nytt kirkeår, og etter advents­­tiden kommer jule­­tiden. Avbrutt av faste­tiden og påsketiden finner vi det alminne­lige kirkeår med sine 34 ukers messe­lesninger, som avluttes etter Kristi Konge­fest, som markerer siste søndag i kirke­året.


Kort ordliste – ordforklaringer Absolusjon – lat., ab (fra) + solvere (løse), dvs. løse fra. Brukt som uttrykk for syndsforlatelsen i skriftemålet. Adorasjon – lat., ad (til) + oratio (bønn, formell tiltale), dvs. tilbedelse. Tilkommer Gud alene og må ikke forveksles med «bønn til» Jomfru Maria eller andre helgener. (Dette siste er egentlig det samme som å «be» om hjelp slik man «ber» et nålevende menneske om hjelp eller forbønn.) «Å tilbe Gud vil si å anerkjenne Ham som Gud, som Skaper og Frelser, Herre og Mester over alt som er til, som uendelig kjærlighet, rik på miskunn.» (KKK 2096). Akedi – gr., akedeia, a (ikke) + kedomai (sørge for)/kedos (sorg), dvs. sorgløshet. Brukt som uttrykk for åndelig latskap, en av de syv hovedsynder. Antifon – gr., anti (mot) + phonæ (stemme/lyd), dvs. gjensvar/omkved. Å synge antifonalt vil si at en forsanger synger teksten, mens folket istemmer omkvedet. Apokalypse – gr., apo (av) + kalýptein (tildekke/slør), dvs. «av-sløring». Uttrykket er hentet fra den jødiske bryllupsseremoni idet brudgommen tok sløret av bruden, rett før ekteskapets fullbyrdelse. Brukes vanligvis om Johannes Åpenbaring i NT. Apologi – gr., apo (av/fra) + légein (snakke/fortelle), å forsvare og «bevise» den kristne tro overfor fornektelse og tvil. Alle kristne har et kall til dette, men det må gjøres «ydmykt og med gudsfrykt» (jf. 1 Pet 3,15-16). Apostasi – gr., apostasía (svikte/desertere), apo (vekk fra) + stênai (å stå). Brukes om frafall fra troen, total forkastelse av den kristne tro. Apostel – gr., apóstolos (sendebud), apo (fra) + stéllein (å sende). Betegner gjerne biskop i NT. Avlat – Betegnelse på ettergivelse av den bot man ville måtte gjøre for å rette opp de negative konsekvenser av synd som ikke blir borte ved syndsforlatelsen. Syndsforlatelsen fjerner skylden og gjenoppretter vennskapet med Gud. Imidlertid gjenstår det å bygge opp igjen det man har brutt ned. Eksempel: Du knuser naboens vindusrute med vilje. Du angrer, han tilgir deg, men konsekvensen, den knuste ruten, består og må repareres. Ved avlat tar Kristus og de helliges samfunn «reparasjonsoppgaven» på seg. Fullstendig avlat forutsetter fullkommen anger. Biskop – gr., epi (over) + skopós (seer), dvs. overseer eller tilsynsmann.

142


Ecclesia – gr., ekklæsia, ek (ut) + kaleîn (å kalle), dvs. å utkalle/sammenkalle. Brukt som ordet for kirke (s.d.)/menighet/religiøs forsamling. Eukaristi – gr., eucharistía (takksigelse); eu (god) + charizesthai (gi velvillig/takknemlig). Brukes om nattverden og den hellige messe. Heresi – gr., haíresis (et valg), fra haireîn (å ta/gripe). Brukt om kjetteri, dvs. hårdnakket fornektelse etter dåpen av bindende trossannheter i den katolske tro, eller hårdnakket tvil angående slike. Hostie – lat., hostia (offer), brødet som brukes i nattverden. Katolsk – gr., katholikós (universell), som omfatter alle; katá (om) + hólos (hele). Kirke – gr., avledet av Kyriakæ, Kyrios (Herre), dvs. «den som hører Herren til»; Kyriakòn dôma: Herrens hus. Konsekrere – lat., consecrare (innvie/hellige). I eukaristien brukes det om forvandlingen av brød og vin til Kristi legeme og blod. Liturgi – gr., leitourgia (offentlig arbeid/tjeneste), Kirkens offisielle bønn, messen og tidebønnene. I Østkirken brukes uttrykket «Den guddommelige liturgi» om eukaristifeiringen. Martyr – gr., mártyros (vitne), en som gir sitt liv for troen. Messe – lat., fra de siste ordene i den latinske messen: Ite, missa est («Gå, det er utsendelse»). Henspeiler på utsendelsen av de troende ved slutten av Messen for at de skal gjøre Guds vilje i sitt daglige liv. (Jf. KKK 1332) Monstrans – lat., monstrare (å vise). Brukes om den rikt utsmykkede holder for utstilling av sakramentet (konsekrert hostie) for tilbedelse. Purgatorium – lat., (renselsessted). Den endelige renselse av de sjeler som dør i Guds vennskap og nåde, men som ikke er fullkomment renset. Realpresens – lat., (virkelig nærvær). Brukes om Kristi virkelige nærvær etter konsekrasjonen under vinens og brødets skikkelser i alterets sakrament. Sakrament – lat., sacramentum (innvigsel/edsavleggelse), fra sacer (hellig). Brukes om de syv nådemidler (se s. 122), som Kirken på Herrens bud forvalter. Tabernakel – lat., tabernaculum (telt), henspeiler på møteteltet i GT (se 2 Mos 40,1-38). Brukes om det rikt smykkede «skap» hvor Kristi legeme oppbevares. Kristi virkelige nærvær markeres med en rød lampe ved siden av. Verneengel – Brukes om den engel Gud har gitt hvert enkelt menneske til dets beskyttelse, jf. Matt 18,10. Vulgata – lat., eg. vulgata (vanlig/populær) editio (utgave). Komplett bibeloversettelse fra hebraisk/arameisk og gresk til latin, utført av St. Hieronymus i årene 383-405.

143


Bønneregister Morgenbønner og bønner i dagens løp . . . . . . . . . . . . Korsets tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenbønn I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenbønn II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgenbønn III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fader Vår Herrens bønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ære være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hill deg, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordbønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kom, Hellige Ånd! Veni Sancte Spiritus . . . . . . . . . . . . . Bønn om Den Hellige Ånds syv gaver . . . . . . . . . . . . . . Bønn om Den Hellige Ånds tolv frukter . . . . . . . . . . . . . Bønn om tro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn om håp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn om kjærlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn til verneengelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn til erkeengelen Mikael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angelus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regina Caeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn i Jesu dødstime Kl. 15.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korte bønnerop | Skuddbønner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsveien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litani til Guds forsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for Kirken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for paven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for biskopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for prestene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for kall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den katolske hilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for en døende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bønn for de avdøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 16 17 17 18 20 22 23 23 23 24 24 25 25


Aftenbønner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftenbønn I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aftenbønn II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompletorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 28 28 29

Rosenkransbønner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Jomfru Marias rosenkrans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rosenkransen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Den apostoliske trosbekjennelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Bønn etter rosenkransen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Mariaantifoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Alma Redemptoris Mater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ave Regina Caelorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Regina Caeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Salve Regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Magnificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Memorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Sub tuum præsidium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Det lauretanske litani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bønn til Vår Frue av fremtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Bønner fra Fátima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Den guddommelige miskunns rosenkrans . . . . . . . . . . 50 Budene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 De ti bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Det gamle Israels store bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Det største bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Det nye bud Jesus gav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kirkens bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 De syv åndelige barmhjertighetsgjerninger . . . . . . . . 57 De syv legemlige barmhjertighetsgjerninger . . . . . . 57 Paulus om loven Gal 5,13-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Skriftemålet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Skriftespeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Skriftemålets ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Angerbønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

145


Eukaristien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Bønn før messen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Ministrantenes bønn før messen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Den hellige Messe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Ordo Missae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Bønner ved kommunion – takksigelse og tilbedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Ministrantenes bønn etter messen . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Skuddbønn før kommunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bønn ved kommunion I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Bønn ved kommunion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Åndelig kommunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Anima Christi – Kristi sjel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Bli hos meg, Herre! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tantum Ergo – Til eukaristisk velsignelse . . . . . . . . . . . 100 Litani til Kristus i det hellige sakrament . . . . . . . . . . . 102 Litani til Jesu hellige hjerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104


Herren

er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Sal 23,1

147