Page 27

Med kart & kompass

Det ene – det gode – det sanne – det skjønne Hvordan skal vi, i katekesen, snakke om Gud og hans plan for sin skapning?

S

om kateketer prøver vi ut en rekke metoder for å nå inn til våre elever og få dem i tale. Vi forteller, stiller spørsmål, tegner, har skuespill og tar dem med i liturgiske handlinger. En kateket som prøver forskjellige metoder i katekesen, erfarer raskt at elevene reagerer ulikt alt etter hvilke metoder som blir brukt. Noen elever er for eksempel mer lydhøre og responderer best når vi forklarer den katolske tro med ord og noterer på tavlen, andre blir mer engasjert når vi bruker bilder, film eller sang og musikk, andre igjen lærer best når de får bruke kroppen, for eksempel i skuespill eller i symbolhandlinger og dans. Menneskehetens mangfoldighet gjør også at vi har ulike former for mottagelighet. For kateketen er det derfor viktig å ta i bruk flere metoder for å kunne nå frem til flest mulig. Veien til Gud er den samme for alle, men denne veien kan tegnes opp med forskjellige ”farver”. Den klassiske filosofi og teologi har i den forbindelse gitt oss et hjelpemiddel for vår katekese. Lenge før kristendommens inntreden fant filosofen Platon ut at det fantes enkelte begreper som syntes å bety noe mer enn den mening vi kan fylle dem med fra vår sanseverden. Det var begreper som strakte seg utover det vi umiddelbart kunne erfare. De transcenderte, derfor kalles de transcendentaler.

AKERSVN. 14, 0177 OSLO TLF 23219555, FAX 22360263 E-post: bokhandel@katolsk.no Nettbutikk: stolavbok.no

neskehjertet, slik blant annet Platon vitner om. Enhet, godhet, sannhet og skjønnhet er de linjer mennesket lengter og søker etter Gud langs. Noen søker med mer vekt på sannhet enn skjønnhet andre kanskje stikk motsatt.

“En liten vägledning till” er bøker i det lille formatet men med et stort innhold. Her gis åndelig veiledning og fordypning rundt sentrale spørsmål i den kristne troen.

Når vi søker etter metoder vi kan presentere vårt budskap i katekesen med, bør vi ha disse begrepene med oss. Enheten, godheten, sannheten og skjønnheten i troen, finner gjenklang i ulikt mon hos hver enkelt elev, og ved å trekke alle fire inn i katekesen når vi lettere inn til flere. Metodene vi velger bør derfor få frem enheten i den katolske lære – hvordan en side av troen kaster lys over en annen, de bør vise hvordan Gud er grunnlaget og kilden for all sannhet og presentere og argumentere for de sannheten i den katolske tro, de bør vise Guds godhet slik den viser seg i naturen og i mennesker som har tatt imot hans helliggjørelse, særlig helgenene og de bør vise hvordan Guds skjønnhet avspeiler seg i natur, kunst, musikk og liturgi og bønn.

Owe Wikström en liten vägledning till “Nåden” Hft. kr. 69,-

Anders Piltz: en liten vägledning till “At lesa i Bibeln” Hft. Kr. 69,-

Peter Halldorf: en liten vägledning till “Bönen” Hft. Kr. 69.-

En vektlegging av alle disse fire begrepene vil gi en kraftfull katekese, dessuten tegner den opp et mer fullstendig bilde av Gud for elevene, han som er og er kilden for all enhet, sannhet, godhet og skjønnhet.

Ny og flott illustrert BARNEBIBEL!

Torvild Oftestad Det kateketiske senter

Sally Ann Wright og Honor Ayres:

( Transcendentia lat. det å gå utover) De katolske teologer fant støtte for et slikt syn i den kristne åpenbaringen og fastholdt dette. De opererte med fire slike transcendentaler: det ene, det gode, det sanne og det skjønne.

BROEN 4 - 2005

Lunde Forlag. Ib. Kr 200,-

Ps.18,2

Bare Gud er den som kan fylle disse begrepene fullt ut. Det aner men-

“Min barnebibel” ÅPNINGSTIDER: Hverd.:10-17 Torsd.: 10-18 LØRD. STENGT (fram 29.10)

27

Broen-2005-4  

Et møte med pave Benedikt XVI: Biskop-elekt Bernt Eidsvig s. 6 • Takk til biskop Schwenzer s. 2 • Velkommen til bispevielse s. 7 • Verdensun...

Broen-2005-4  

Et møte med pave Benedikt XVI: Biskop-elekt Bernt Eidsvig s. 6 • Takk til biskop Schwenzer s. 2 • Velkommen til bispevielse s. 7 • Verdensun...