Page 1


DET INDRE LYSET


Originalutgave: Light Within – Meditation as pure prayer © Laurence Freeman OSB 1986 og 2008 Publisert i 2008 av Canterbury Press Norwich (Inprint under Hymns Ancient & Modern Limited) Norsk utgave: © St. Olav forlag 2017 www.stolavforlag.no Utgitt i samarbeid med The World Community for Christian Meditation og WCCM Norge www.wccm.org | www.wccm.no ISBN 978-82-7024-333-4 Oversatt av Ingvild Røsok Design, sats og ombrekking: Peter Bjerke Omslagsbilde: © Tomert | Dreamstime Trykk: Dardedze Holografija – Latvia Bibelsitater er hentet fra Bibelselskapets oversettelse av 2011


L AURENCE FREEMAN OSB

Det indre lyset M E D ITA S J O N S O M B Ø N N


Innhold

Hvordan meditere………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Innledning……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Ordets lys……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Total forvandling…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Hvor lenge?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Tanker og følelser………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 Transformasjon – forvandling………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 Plogen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49 Å velge livet………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53 Hellighet og de andre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 Gi slipp……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63 Tiden er hellig…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69 En helliggjørende kjærlighet…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 Harmonisk enhet…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77 Møtet med den andre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83 Om å legge behovene bak seg……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89 Rik fattigdom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 Å se Gud………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101 Kunnskap og erfaring………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………105 Selvets lys……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111 Lykke…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 Ærefrykt…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119 Kjærlighet og makt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………125 Om å ta imot……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131 Dypet…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135 Forestillingene våre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141 Tradisjon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………147


Hvordan meditere

S

ett deg ned. Sitt stille med rett rygg. Lukk øynene lett. Sitt avslappet, men årvåken. Begynn å si et enkelt ord stille inni deg. Jeg anbefaler bønneordet «maranata». Uttal det som fire like lange stavelser. Gjenta ordet, mildt og forsiktig, og kjenn etter hvordan det er å si det. Ikke se for deg noe som helst, og ikke tenk på noe, verken noe åndelig eller noe annet. Tanker og bilder som dukker opp, er forstyrrelser i meditasjonstiden. Da vender du ganske enkelt tilbake til ordet som du fortsetter å gjenta. Mediter hver morgen og kveld i omtrent tjue eller tretti minutter.

7


Innledning

F

or ikke lenge siden besøkte jeg noen meditasjonsgrupper i England. Akkurat idet vi skulle gå til messen, fikk jeg beskjed om at det var telefon til meg. En fransk søster ringte fra flyplassen. Hun var på vei tilbake til Afrika, der hun jobbet som lege for et irsk misjonsselskap. Hun skulle gjerne deltatt på våre samlinger, og ba om at vi måtte huske på henne. Om noen få dager skulle hun starte sitt nye oppdrag med å følge en nomadestamme som bestemt hadde motsatt seg alle forsøk på integrering og evangelisering fra både stat og kirke. Hun skulle først og fremst være der for deres fysiske behov, men hennes nærvær ville også bringe med seg Kristi nærvær. Før hun gikk for å rekke flyet, fortalte hun hvordan hun ble styrket og holdt oppe gjennom å holde seg til mantraet så trofast hun kunne. John Main hadde introdusert henne for meditasjon, og nå brukte hun et av hans favorittuttrykk da hun ba oss om å «ha henne i vårt hjerte».

9


Kapitlene i denne boka er basert på foredrag eller konferanser holdt for mennesker med et langt mer ordinært kall enn denne misjonssøsteren. Men i likhet med henne har de oppdaget at meditasjonen gir dem tilgang på den dype, åndelige styrken de trenger for å opprettholde sitt åndelige liv og for å fortsette å utvikle seg som mennesker. Fordi denne åndelige styrken og kreativiteten er Jesu kjærlighet, blir alle som møter den, forenet ved et mystisk bånd, enten de lever med fattigdoms- og kyskhetsløfte i den afrikanske bushen eller et mer ordinært liv i en europeisk eller amerikansk forstad. Gjennom dette båndet av medvandrere, av med-disipler, oppdager vi at det er ett kristent kall: å kjenne, elske og tjene Gud, i, med og ved Jesus. Etter hvert som denne oppdagelsen forvandler vår bevissthet og gradvis opplyser oss, oppstår et merkelig, frigjørende paradoks. Vi søker kanskje Ånden inni oss fordi vi vet at uten den kommer vi ikke til å klare vårt kall i livet, men møtet med Ånden justerer våre prioriteringer og løser vår kontemplative-aktive dualisme på en måte som får oss til å innse at vårt kall nettopp er dette møtet og den indre reisen. Veien er Sannheten, og denne Sannheten er livgivende. Problemet med meditasjon er at det er for enkelt for oss. Velutdannede, spesialiserte, skeptiske og selvanalyserende som vi er, strever vi med å godta meditasjonens enkelhet. Og det må være enda vanskeligere dersom vi er lite utdannet, selvsentrerte eller opptatt av siste mote. Det ville uten tvil vært enklere å formidle denne tradisjonen dersom den var litt mer komplisert og kunne settes inn i et psykologisk eller intellektuelt system. En utlegning om bønn er uten tvil også nyttig, men i denne boka er ikke målet å analysere, men å stimulere til mer praksis. Vi er så vant til å finne sannhet ved å stille en rekke spørsmål at vi naturlig nok setter spørsmålstegn ved det som hevdes å være enkelt. En slik innstilling kan imidlertid bli til en vane som kon-

10


trollerer oss og hindrer oss i å tro at enkelhet faktisk finnes og formidles gjennom en levende tradisjon som fortjener å bli beskyttet mot det kompliserte. Hvis denne boka er ditt første møte med meditasjon, ber jeg deg derfor om å ikke tro at dette er veien med stor V. Men selv om boka (forhåpentligvis) er ganske enkel, ber jeg deg om å ikke være skeptisk til innholdet. Vi lærer slik andre har lært oss, og lærer det bort på samme måte. John Main, min lærer, er et godt eksempel på det enkle og presise – noe tekstene hans er et bevis på. Jeg kan forstå at dette i første omgang kan bli tatt for elitisme eller eksklusivitet: «Mener du at meditasjon er det eneste rette?» Men ettersom årene går og vi begynner å se frukten av hans lære på tvers av sosiale og menneskelige skillelinjer, blir det tydelig at det ikke er ekskluderende å kalle meditasjon en grunnleggende enkel bønneform; det er snarere en inkluderende tilnærming. På samme måte ble kristent misjonsarbeid forvandlet når man innså at Jesu ord «Jeg er veien» ikke begrenser hans rolle som formidler, men gjør den universell. Å si at elveleiet leder deg til havet, utelukker ikke at bekkene kan føre til en oversvømmelse i elva, og at åkrene og dyrelivet er avhengige av elva. Det er bare å konstatere et enkelt faktum, et faktum som avslører at enkelhet preger og gir retning til vårt kristne liv. Å ha åndelig vekst innebærer å bli mindre selvbevisst og mer enkel. Framgang i bønnen kan ikke måles, bortsett fra at vi kan merke at hverdagen preges av mer kjærlighet, ettersom frukten av kristen kontemplasjon viser seg i forholdet til andre mennesker. Til syvende og sist kan vi ikke si mye om hvordan vi skal be, annet enn å slutte oss til Paulus’ ord: Vi vet ikke hvordan vi skal be, men Ånden går i forbønn for oss med sukk uten ord (Rom 8,26). Den retningsgivende definisjonen på kristen bønn er altså at det ikke er vi som ber, og at det ikke finnes metoder for bønn. «Vår» 11


bønn er å tre inn i Jesu bønn, til hans Ånd som er kjærligheten som flyter som en strøm mellom ham og Faderen. Å si hva bønn ikke er, reiser nødvendige og klargjørende spørsmål om hva bønn er. Gjennom denne innledningen ønsker jeg å se på tre grunnleggende spørsmål som mange sitter igjen med etter selv å ha «oppdaget» kristen meditasjon. For det første: Hva er meditasjon? Begrepet «meditasjon» har fått to ulike betydninger i kristen sammenheng, og disse er ironisk nok ganske så motsigende. I denne boka brukes den opprinnelige betydningen, introdusert av noen av de første munkene. Deres lære meditatio betyr etymologisk «å se på midten» – et vakkert uttrykk for det å forbli i sentrum. Meditari ble brukt for å oversette det greske ordet meletan, som først og fremst betydde å «gjenta». Meditasjon var opprinnelig tett forbundet med ørkenfedrenes resitering av bibeltekst som ble personlig overlevert fra mester til disippel. Å meditere Bibelen betydde ikke å tenke på tekstene eller å leve seg inn i dem  – denne betydningen ble lagt til langt senere av «spiritualiteter» som ikke oppsto i kristendommens første århundrer. Å meditere Bibelen betydde å la teksten bli en del av deg gjennom å gjenta den og lære den utenat. Mesteren ga disippelen en enkel frase eller et vers fra Bibelen som en øvelse i å la hjerte og sinn bli fokusert og oppmerksomt og oppnå den indre stillheten som er nødvendig for bønnen. Munken gjentok kontinuerlig denne frasen inni seg. Ifølge Johannes Kassian, en av Vestens store lærere, blant annet for den hellige Benedikt og den hellige Thomas Aquinas,

12


ville slik resitering jage alle «tankens rikdommer» på flukt og føre til hjertets renhet gjennom «dette ene versets fattigdom».1 Det er denne tradisjonen vi formidler. I likhet med all slags lære og levende tradisjoner har også denne utviklet seg. Den har ikke mistet sin enkelhet, men er ikke lenger begrenset til bruk i kontemplative klostre. Den er utviklet og tilpasset slik at den kan brukes av alle kristne. En slik resiterende bruk av bønnefraser finner vi både i den apostoliske kirken, i rabbienes lære på Jesu tid og i Jesu egen lære og praksis. Jesusbønnen i den ortodokse kirken stammer åpenbart fra den samme tradisjonen.2 Hvorfor virker dette da så rart og fremmed på oss i Vesten? Gikk denne tradisjonen tapt for oss, og i så fall hvordan? Vi har så klart ikke mistet tradisjonen helt. Vi finner tradisjonen i En sky av ikkeviten, en engelsk bok fra det trettende århundre, men den åpner med en advarsel om at dette er en undervisning som ikke er ment for vanlige kristne. Advarselen er på sin plass med tanke på de tusener som kjøper pocketutgaver av boka for å få en historisk beretning om en tradisjon som faktisk er trans-historisk. Enhver gjenoppdagelse av tradisjonen representerer framgang. Det er livet til John Main et eksempel på.3 Som praktiserende katolikk fikk John Main i 1954 opplæring i meditasjon av en indisk lærer på Malaya. Undervisningen gikk ut på at han skulle gjenta en enkel 1

Se A. de Vogüé, «From John Cassian to John Main: Reflections on Christian Meditation» i Monastic Studies, xv, 1984.

2

Se J. Main, Monastic Prayer and Modern Man, The Benedictine Priory of Montreal, 1981.

3

Se L. Freeman, «John Main’s Monastic Adventure» i Monastic Studies, xv, 1984. 13


(kristen) frase under hver meditasjon, en halv time to ganger om dagen. Han fortsatte med sine studier og sin tjeneste for kirken, og etter en tid fikk han et kall til å bli munk. Da han beskrev for novisemesteren sin hvordan han mediterte og hvor han hadde lært dette, fikk han beskjed om å slutte med det. Siden han var pålagt lydighet, var han villig til å godta dette, selv om det smertet ham. Han vendte tilbake til andre og mer intellektuelle former for «meditasjon» – begrunnende, begrepsmessige og billedrike. Han omtalte denne perioden av livet som sin «ørken».4 En dag, under en kritisk periode av livet, leste han Johannes Kassian på nytt, og på grunn av sine tidligere erfaringer med meditasjon oppdaget han at Kassians meditatio i det store og hele var identisk med det han hadde lært av sin indiske lærer. Han hadde blitt ført tilbake til sin personlige åndelige vei. Og nå var han i en unik posisjon til å forstå at denne tradisjonen er universell, og at den har uvurderlig betydning både for det vestlige samfunnet og for kirken som, trass i sine egne tumulter, skal lede alle folk og nasjoner. John Main begynte å undervise om meditasjon i 1976, etter et kort opphold i Thomas Mertons eremitthytte mens han holdt tre konferanser for munkene på Gethsemani.5 Det førte til en raskt voksende, intens og dypt meningsfull tjeneste under de siste årene av livet hans, først ut fra meditasjonssenteret ved klosteret hans i London, så fra det nye klosteret han grunnla i Montreal – og til det som nå har blitt et verdensomfattende nettverk av meditasjonsgrupper. Så hva går denne undervisningen ut på? Sett deg ned. Sitt stille med rett rygg. Lukk øynene lett. Sitt avslappet, men årvåken. Begynn å si et enkelt ord stille inni deg. 4

J. Main, The Gethsemani Talks, The Benedictine Priory of Montreal, 1983.

5 Ibid. 14


Vi anbefaler bønneordet «maranata». Uttal det som fire like lange stavelser. Gjenta ordet, mildt og forsiktig, og kjenn etter hvordan det er å si det. Ikke se for deg noe som helst, og ikke tenk på noe, verken noe åndelig eller noe annet. Tanker og bilder som dukker opp, er forstyrrelser i meditasjonstiden. Da vender du ganske enkelt tilbake til ordet som du fortsetter å gjenta. Mediter hver morgen og kveld i omtrent tjue eller tretti minutter. Vi kaller bønneordet for et «mantra», en betegnelse på sanskrit, tilsvarende det som kalles en «bønneformel»6 hos Kassian og for «ett lite ord» i En sky av ikkeviten, eller som det hebraiske «amen» og det greske «Christos». Kanskje er dette et tegn på den enorme og mystiske prosessen som forener Østen og Vesten i dag.7 Men det ligger ikke noe avgjørende i at ordet opprinnelig er østlig. Fordelen med å bruke det er nettopp at det får oss til å forstå at denne meditasjonen er annerledes enn det vi kanskje tror bønn er. Det handler ikke om å snakke med Gud eller tenke på Gud eller å be om noe. Ordet «maranata» er arameisk – Jesu språk – og betyr «kom, Herre». Det er en av de tidligst kjente kristne bønnene og ble tidlig brukt som det vi nå vil kalle et mantra.8 Spørsmål nummer to er: «Hvorfor bør jeg meditere?» Selvfølgelig mediterer du bare dersom det er noe du selv vil, og ikke fordi det er noe andre gjør. Min undervisningserfaring i meditasjon forteller meg at dette spørsmålet ikke er relevant for de som allerede har begynt på «mantraets vei», men det er imidlertid ikke noe godt svar på 6

Cassian, Conference 10, ch. x.

7

Se Bede Griffith, The Marriage of East and West, Collins, 1982; Fount Paperback, 1983.

8

1 Kor 16,22 15


spørsmålet – rent bortsett fra at det viser at folk har en iboende dybde som gjør at de tar til seg og responderer på undervisningen. Motivasjonen til å begynne å meditere varierer med hvilket utgangspunkt du har. Det betyr ikke noe hvor du begynner – for veien er uansett lik – men hvert steg på ferden gir nye svar på spørsmålet, og dermed nye dybder av forståelse. Mange begynner å meditere fordi de som kristne føler et tvingende behov for å få en dypere og mer personlig kjennskap til sin tro på Kristus. Teologi, tilbedelse og gode gjerninger er ikke mål i seg selv. De er selvsagt heller ikke bare midler. Vi slutter ikke med teologi, tilbedelse eller å elske hverandre når vi starter å meditere. Men alt dette peker – og jo mer trofaste vi er, jo mer innstendig peker de – på Kristi person som en indre virkelighet. Vi trenger å kjenne den personen vi tjener, tilber og snakker om, og vi trenger å kjenne ham stadig bedre, på en dypt personlig måte. Vår kjennskap til ham er hans kjærlighet til oss. Meditasjon er en måte å elske på – elske ham, vår Herre, mer fullt og helt. For mange kristne som begynner å meditere på dette stadiet av sin vandring, blir meditasjonen en slags forpliktelse som kan minne om det man ellers finner i ekteskap eller ordensliv. Det ville være absurd og arrogant å si at meditasjon bare er for de modne kristne. Hvordan kan vi med ydmykhet si om oss selv at vi er «modne» – for ikke å snakke om å si dette om andre? Mange som begynner å meditere, har en svak eller lite utviklet tro, og mange er kun kristne i navnet. En personlig krise eller en udefinerbar angst kan vekke lengselen etter å nå bakenfor det overflatiske og meningsløse ved en moderne livsstil og få hvem som helst til å se behovet for en dypere, indre vandring.

16


Sist, men ikke minst, det er mange som ikke har en tro eller en religiøs bakgrunn. Dette antallet vil bare øke etter hvert som medlemstallene i kirkene synker. Religiøst språk og religiøse ritualer vil i økende grad få vanskeligheter med å kommunisere troen, med mindre vi kan invitere folk til å dele Guds nærvær med oss gjennom en dimensjon av dyp og erfarbar stillhet. Jesus kaller oss til å «miste» oss selv. Meditasjon er vår respons på dette kallet. Gjennom å bli stille i både sinn og ånd føres vi til det punktet av naken sannhet der vi ikke bare finner oss selv, men mister oss selv. Påskemysteriet som Kristus gjennomlever på menneskelig vis i oss, er løsningen på alle paradokser om personlig vekst og menneskelig utvikling som psykologien, klinisk eller populær, stiller oss overfor i dag. Meditasjon er en måte å realisere seg selv på, men ikke gjennom å analysere seg selv eller å forbedre seg. Å holde ut på denne vandringen betyr at vi gradvis får renset motivene våre for egeninteresser. Vi begynner å forstå at uansett hvorfor vi begynte med meditasjon, mediterer vi nå fordi det oppleves som avgjørende for å nå det målet som denne frigjørende erfaringen har åpenbart for oss. Vi mediterer fordi vi vil gå til grunne som hele mennesker dersom vi ikke finner vår ånd og Ånden som er forenet med vår ånd. For det tredje: Hvorfor skal vi meditere sammen? Det negative svaret er tydelig nok hver gang man møter et fellesskap i en kirke der man har sluttet å be sammen. Det åndelige fellesskapet er brutt ned, og de isolerte og ensomme medlemmene holdes kun sammen av sosiale eller yrkesmessige bånd. Mange ordener og kongregasjoner som tidligere fikk hundrevis av nye noviser hvert år, må nå ta inn over seg at de er i ferd med å dø ut. Selvsagt kan vi som kristne dø med verdighet og håp og være et vitne for ham vi lever og dør for – enten vi dør som individer eller fellesskap. Men 17


samtidig som dette skjer, oppstår det mange nye bevegelser av kristne fellesskap. I en rotløs og upersonlig kultur har en søken etter fellesskap fått høy prioritet, særlig blant de unge. I denne overgangen fra en kristen tidsalder til en annen blir det for hvert år klarere for oss hva som har gått galt og hva som må befestes: Dybden av fellesskapet vårt er proporsjonalt med dybden av vår bønn. En vanlig, men villedende følelse er at vi bare kan be sammen hvis vi først har kommet sammen på et mer menneskelig plan. Et enklere og sannere bilde er at fellesskap av modne og kjærlige mennesker er en frukt av bønnen de har sammen. Dette er åpenbart en utfordring for meditasjonen. Den krever nemlig av oss at vi er stille sammen, i tro og i nærvær av Ånden som er vår enhet. Det er mye forlangt for oss som er et produkt av medie-bevissthet. Men vi har ikke mye å si hverandre før vi har lært å ha fellesskap i stillheten. Som sagt, det er et spørsmål om prioriteringer, ikke om ekskludering. Alle er ikke kalt til å være eremitter. Men alle kristne, ja alle mennesker, er kalt til det som vi i denne sammenhengen kanskje må finne et annet ord for: den kontemplative erfaringen. Kristne fellesskap skal ganske enkelt være som en modell av kirken. Uansett kall har alle et naturlig behov for tilhørighet til noe som gir dem et ideal, hjelper dem å realisere det og gir dem muligheter til å overskride seg selv. Når kirken svarer på dette universelle, menneskelige behovet, oppfyller den sitt kall om å forkynne evangeliet. Så lenge forkynnelsen skjer blant medlemmer som har sviktet i å lede hverandre til en personlig og dyp erfaring av evangeliet, vil budskapet lyde for døve ører. Uten ekte autoritet vil det reduseres til rene formaninger eller fordømmelser og en defensiv eller aggressiv autoritetsutøvelse.

18


De fleste begynner å meditere av personlige grunner. Mange blir overrasket over å merke at de tiltrekkes av et fellesskap som ikke er preget av nyheter og diskusjoner, men av stillhet. Det de før trodde var utenkelig å dele, blir nå det mest naturlige og nødvendige å dele. Det er vanligvis en sunn, individuell motstand mot å dele, før man innser at det som deles ikke er noe annet enn Ånden som Jesus gir til hver enkelt på en unik og personlig måte – han gir seg selv. Det kristne fellesskapet som vokser ut fra bønnens stille dyp, trenger ikke å organiseres. Det vokser. Det er selvsagt menneskelig, så menneskelige regler gjelder der som andre steder. Men det finnes en kvalitet som overskrider reglene og som er en sikker garanti for kirkens overlevelse: frihetens og kjærlighetens ånd som hver enkelt av oss «gjendøpes» til hver gang vi ber. Slike fellesskap har en innflytelse på omgivelsene sine som går langt utover deres størrelse eller antall. De fleste meditasjonsgrupper som møtes i forsamlinger, skoler, sykehus eller private hjem, er små nok til å være sunne. De blir sentre for Guds nærvær og utøver en ny form for misjonsoppdrag som det er et stort behov for i vår vestlige verden: en kontemplativ misjon for Nærværet. Når de som mediterer holder fram med sin personlige vandring, finner de Kristi fred et sted dypt inni seg, dit mantraet leder dem. Hver eneste måned ser vi hvor prekær og skjør maktbalansen i verden er, så derfor må vi se til at vårt arbeid for fred hviler på en erfaring av fredens sanne natur. Kristen meditasjon viser oss at fred er Kristi ånds energi og en gave, ikke noe man oppnår gjennom politisk manøvrering eller at makten forskyves. Om vi kan frigi den freden som allerede finnes inni oss, og hvis den kan materialiseres gjennom fellesskapene våre, vil det bli en kraft som ingenting kan stå imot.

19


Fred og enhet er uatskillelige aspekter ved åndelig vekst. Men kirken, som de fleste andre institusjoner, kjennetegnes mer av splittelse og strid. Det vil alltid være forskjeller og ulike synspunkter på saker, det må man både regne med og håpe på. Men når forskjellene blir til splittelse, kan vi ikke regne med å løse disse kun ved å diskutere. Vi trenger å minne hverandre på at den grunnleggende enheten er et faktum og ikke en teori. Guds Ord er ikke en mening, men sannheten som mennesket søker, noen mer enn andre, med en innstilling preget av gjensidige oppmuntringer og korrigeringer. Ordet, som har blitt menneske av kjøtt og blod, bor iblant oss og i oss. Vi må lære å bli stille igjen og vise ærbødighet i dets nærvær. Og for å lære å lytte må vi først lære stillhet. Foredragene i denne boka ble holdt ukentlig for meditasjonsgrupper ved klosteret i Montreal.9 De som hørte på, var folk i alle aldre, med ulike språk, forskjellig bakgrunn og meninger. Etterpå mediterte de sammen i en halv time. Hver uke, over hele verden, erfarer mange meditasjonsgrupper hvordan åndens enhet fører til økt toleranse og medfølelse. Det finnes ikke noe bedre bevis på velvilje enn å meditere med en person du er uenig med. Kapitalister og kommunister, konservative og liberale, svarte og hvite, menn og kvinner, jøder og grekere, kristne og arabere, katolikker og protestanter – det finnes et erfaringsnivå som er åpent for oss alle, der disse forskjellene ikke lenger utgjør en splittelse. At noe er enkelt, kan misforstås som forenklende. Vil alle problemene i kirken og i samfunnet for øvrig bli løst hvis tilstrekkelig mange mennesker mediterer? Det åndelige kan ikke måles, så det er ingen statistisk sammenheng mellom det som 9 20

På samme måte som i J. Main, Moment of Christ (London og New York, 1984).


kan skje i en gruppe på ti, og i samfunnet ellers. Men i stedet for en matematisk forutsigbarhet har vi tilgang på den profetiske visjonen som Paulus lovte dem som var «åndelige». I denne visjonen kan vi betrakte helheten til stede i hver enkelt del – den billedlige visjonen av Kristi kropp. Det som skjer i hver enkelt, skjer også med fellesskapet han eller hun er en del av. Et gammelt kinesisk ordtak sier noe om det kristne kontemplative håpet: En enkelt person som tenker riktige tanker i stillheten, forandrer livet til tusen andre. Feilen med en forenklet tilnærming er at den får oss til å tro at forholdet som den enkelte del har til helheten, er en enkel sak. Men enkelhetens sannhet er at den ser og ikke flykter fra vanskelighetene ved den veien som nødvendigvis er smal. Meditasjon er enkelt, men ikke lett. Men den er mulig for absolutt alle. Den er like naturlig for ånden som pusten er for kroppen. En vanlig innvending mot meditasjon er at den framstår som passiv. Men svaret er gitt i og med erfaringen av mantraet som et åndelig arbeid. Ingenting er mindre passivt enn den enkle aktiviteten å være. Når vi lærer å akseptere vår væren som en gave, kan vi glede oss over at vi er gitt den menneskelige verdighet å ta skjebnen i våre egne hender. Alt vi trenger for å starte, er tro og en følelse av at vi er kalt til å leve fullt og helt, til å ta del i Guds egen væren. Dette kallet er ikke bare en mulighet. Det er nedskrevet i vårt innerste vesen, men vi overser det på bekostning av vår egen sjel. Ingenting i verden er viktigere enn å oppdage dette universelle kallet. Ånden som kommer oss til hjelp i vår svakhet, minner oss om dette på mange og ulike måter. Ved å føre oss

21


Forestillingene våre

E

n av de mest radikale påstandene innen meditasjonstradisjonen er at våre mange forestillinger og bilder er bønnens største fiende. Hvis vi i vår tid skal klare å formidle hvilke rikdommer kristendommen og denne tradisjonen har å by på, må vi forstå hva som menes med å si at forestillinger hindrer bønnen. Når du har meditert en stund, begynner du å forstå at meditasjon skiller seg fra alle andre slags aktiviteter. Man må ha en annen innstilling til meditasjon enn til det meste annet. For enkelte ting kan det være samsvar, men for mye annet er det ikke det, og da må vi gi slipp på det som ikke lar seg forene med meditasjonen. Slik endres livet vårt gradvis, men ufravikelig. Ett er nødvendig: å være trofast mot sin vandring. «Den som holder ut, skal bli frelst» (jf. Matt 10,22). Hvis man bare er trofast, vil alt det andre komme av seg selv. Men hvorfor er meditasjonen så annerledes enn andre aktiviteter, når den samtidig virker inn på hele livet?

141


Det meste av det vi ellers gjør, er veldig målfokusert. Vi har et bestemt mål og en metode, og vi bedømmer oss selv etter hvorvidt vi har lykkes eller ikke lykkes i å oppnå dette målet. Til en viss grad er alt annet i livet målbart på denne måten, for vi kan vurdere i hvilken grad vi har nådd ambisjonene våre. Fordi disse aktivitetene er målbare, er de også kontrollerbare. Vi kan øke eller minske graden av innsats. Det meste i livet går ut på å forbedre seg selv eller å bli tilfreds. Men ikke noe av denne måten å leve på kan overføres til meditasjonen. Selvsagt har vi slike holdninger når vi begynner å meditere, men gjennom utholdenhet blir disse gradvis renset. Vi mediterer fordi det er naturlig, ikke for å oppnå et mål eller å få en høyere status. Det som er felles for alle disse andre aktivitetene, er at de kan knyttes til vår forestillingsevne og vår tankeverden. Man kan for eksempel ikke ha et mål dersom det allerede er oppnådd. Et mål er per definisjon noe man ser for seg, noe vi forestiller oss i framtiden. Å bedømme og evaluere seg selv eller andre krever også et idealbilde som brukes som en norm for evalueringen. Så det som er felles for alt dette, er altså forestillingene våre. Alle livets områder er til en viss grad styrt av ulike prosesser i vår tankeverden, noe som også viser seg ved at vi knytter suksess til kreativitet og det å ha en sterk innlevelsesevne. Den som lykkes, er sannsynligvis en kreativ og fantasirik person. Vår forestillingsevne har med bilder å gjøre, og vår virkelighet er visuell og billedrik. Hvis vi ignorerer vår visuelle verden, vil vi ikke fungere som fornuftige og kreative mennesker. Vi trenger en sunn og balansert tankeverden for å kunne ha det bra og forholde oss kreativt blant disse bildene. Men, selv om det kan ta tid å bli seg det bevisst, vet vi også at det finnes noe bakenfor bildene som den umiddelbare virkeligheten består av. Mennesket har alltid visst det. Det hører til den indre vissheten 142


om Gud som Skaper og om hans plan. Det er den medfødte, indre vissheten om at Guds usynlige Ånd bor i oss. Denne dimensjonen bakenfor bildene er altså det vi kaller «virkelighet»: den usynlige Gud. Vi vet også at dette ikke bare er en kunnskap som ligger latent. Det er en kraft som stimulerer oss til å utvide horisonten vår. Og vet man det, har man fått et kall. Hvis vi ikke svarer på det kallet, vil vi ikke oppleve fylden av virkeligheten eller fylden av vår væren. Kallet er å gå inn i den dimensjonen som er bakenfor bildene, og gjør vi ikke det, blir vi ikke «virkelige». Å gå inn i dimensjonen bakenfor bildene innebærer åpenbart at vi må gi slipp på bildene. Og det er det som er problemet: Forestillingsevnen og vår fantasi er vår bevissthets sterkeste drivkraft. Det er den drivkraften som gjør at vi kan forholde oss til bildene i den verdenen vi lever i. Vi kan ikke leve normalt uten den. Fantasien tar i bruk disse bildene, bygger på og løser opp alle dens ulike bestanddeler, de kreative bestanddeler som vi kaller idealer, planer, tanker, kunst. Denne drivkraften er så sterk at når vi forsøker å legge den til side, føles det som om den vil overtale oss og til og med kontrollere oss. Det har uten tvil alltid vært slik, for det har vært et tilbakevendende tema i kjente storverk om bønn. De vier stor oppmerksomhet til nødvendigheten av og vanskeligheten ved å komme bakenfor bildene. Men kanskje er det ekstra vanskelig i vår tid, med et utall av medier som flommer over av visuell påvirkning som misbruker og overstimulerer fantasien på sitt snikende, manipulerende vis, slik at den til slutt blir hyperaktiv og avhengig av stimuli. Vi kan derfor ikke bruke forestillingsevnen som en kraft under meditasjonen. Meditasjonens kraft er troen. Tro er ren åpenhet, innsikt som er renset for bilder. Det er en åpenhet for riket bakenfor bildene. Som kristne mediterer vi i kraft av troen på 143


Kristus, hans åpenhet overfor Gud, hans visjon av Gud. Den kraften utgår direkte fra virkelighetens egen dimensjon, fordi tro er den kraften som Gud gir seg selv til kjenne gjennom. Og virkeligheten er Gud – som er kjærlighet. Kraften som får oss til å gi slipp på våre forestillinger til fordel for virkeligheten, er derfor kjærligheten. Det er likevel ikke så lett å bare åpne oss for denne kraften og legge vår forestillingsverden til side. Vi faller så lett ut og tilbake i forestillingenes verden. Dagdrømmer er den enkleste formen for bevissthet vi kjenner til. Vår forestillingsverden er så full av speil at vi til og med bruker den til å forestille oss hvordan det vil være å legge den til side. Men da bare lurer vi oss selv. Fordi vi er helt vanlige mennesker, vil vi ikke klare å gjøre dette uten ved hjelp av mantraet. Bevisstheten om troens og kjærlighetens kraft har sitt utspring i mantraet. Troens første skritt er å si mantraet, og dette skrittet er nøkkelen som åpner døren som slås på vidt gap gjennom kjærlighet: Kristi tro og kraft. Fordi mantraet får oss til å fokusere på tro og kjærlighet, sier vi det med en stadig klarere tro og renere kjærlighet. Bakenfor fantasiens rike blir vi fattige i ånden. Det er virkelig en fattigdom, for fantasien er vår største skatt – eller det vil den ha oss til å tro før vi har funnet virkeligheten. Å gi slipp på fantasien er derfor virkelig et tapsprosjekt, og det kan ikke skje bare ved å forestille seg hvordan det vil være å gjøre det. Det er bare en måte å gjøre det på, og det er ved å gjøre det. Når vi går inn i den guddommelige dimensjonen, virkelighetens dimensjon bakenfor bildene, blir vi enda mer fattige. Det hjelper å vite på forhånd at reisen inn til fattigdom og åndens renhet er både spennende og givende. Den kan ikke sammenlignes med noen annen reise, for når vi kommer inn i virkelighetens dimensjon, den som er kjærlighet, bakenfor bildene, da møter vi han som er kjærlighet. Vi får se, kjenne og elske det eneste bildet som virkelig finnes. 144


Alle andre bilder er som en refleksjon av dette bildet. Når vi legger bak oss alle disse bildene, lærer vi å kjenne virkelighetens bilde som tar opp i seg alle andre bilder. Vi får kjenne, se og elske Kristus som er Guds bilde. Når vi ser ham klart, er det ingen forvirring eller noe som tilslører bildet, for da finnes det ikke lenger fantasi. I det synet stråler alt med virkelighetens eget lys. I dette strålende lyset lærer vi å se klart. Dette lyset inspirerte Paulus til å skrive dette til kolosserne: Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen (Kol 1,11­–17). I meditasjonen trer vi inn i livets rike som er riket bakenfor bildene.

145


Tradisjon

J

ohn Main underviste med en rolig, men tydelig autoritet. Dette skyldtes framfor alt hans rolige, men dype, og stadig dypere, forståelse av hva han var en del av. Og det han stadig ble dypere forenet med, og som vi på hver vår måte tar del i, er tradisjonen. I Word into Silence sier han om meditasjonsvandringen: «Kassian arvet denne tradisjonen fra det som allerede på hans tid var en vel etablert tradisjon; det er universell tradisjon som hele tiden føres videre.» Overleveringen av en tradisjon får autoritet når den har blitt personlig. Tradisjonen kan føres videre gjennom bøker, og det skrevne ordet er en viktig ressurs for overleveringen. Men det er den personlige erfaringen og identifikasjonen som får en tradisjon til å være levende. Når vi snakker om tradisjonen i vår kristne tro, er det ikke teologi eller filosofi vi snakker om. Det er ikke ideer vi sikter til. Vi snakker faktisk om et menneske – en person som er levende, evig og universell – nemlig Jesus.

147


Læren hans, evangeliet, er ett med ham. Den sanne lærer er alltid ett med sin lære og lærer først og fremst ved ganske enkelt å være seg selv. Derfor kan vi si om den kristne tradisjonen at den må bekreftes personlig. Det er ved å møte Jesus personlig at vi kan åpenbare ham for andre og bringe tradisjonen videre. Tradisjonen må bli ett med vår egen erfaring. I det ligger overleveringens kraft, og en personlig bekreftelse har vært kriteriet for de kristne læremesterne, lik Paulus, helt fra starten av. «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis», sa Paulus (1 Kor 2,4). Åndens kraft er kjærlighet, og derfor fortsatte p. John å si at det er i møtet med kjærligheten, det vil si i bønnen, at tradisjonen blir ett med den personlige erfaringen. Klostre er alltid tradisjonens fokalpunkt, og klostervesenet har alltid vært viktig for den kristne tradisjonsstrømmen, for et kloster er et sted som først og fremst er viet til kjærlighetens øyeblikk. På den måten er et kloster på sett og vis tidløst og trenger avstand fra verden for å leve i den kjærligheten som er utenfor tid og rom. Den virkelige flukten fra verden er ikke en avvisning eller en unnslippelse, men et skritt videre inn i en ny dimensjon av tid og rom som gjør at munken blir i stand til å bli i Kristi øyeblikk og å oppdage at dette øyeblikket rommer tiden, all tid. Med sin sosiale rolle og betydning er klostervesenet grunnleggende klasseløst og tidløst, symbolisert ved klosterlivets regler som er ført videre gjennom århundrene. Men det er også ytterst samtidig og levende. Hvis klostervesenet blir som et museum av ritualer og regler, er det ikke lenger tidløst, men gammeldags, og derfor ikke i takt med tiden. Hvis dets tidløshet er ekte, er det som en profetrøst for samtiden. Grunnen til dette er at tidsdimensjonen i klosterlivet styres av de faste tidebønnene. Det som fra utsiden kan se ut som en mekanisk og kjedelig rutine, oppleves fra 148


innsiden som en utvidelse av bevisstheten, bortenfor vanlige begrensninger av tid og rom. Dagens og livets rytme struktureres av denne stadige tilbakevendingen til tidebønnene. Ved hver bønnetid krysses tiden og evigheten. Midt i vår vanlige, feilbare og dødelige bevissthet åpnes vi opp for Jesu bevissthet som bor i oss. I denne krysningen av bevisstheter tennes øyeblikkets kjærlighetsgnist, og det blir stadig mer tydelig at dette ikke skjer bare under selve bønnetiden, men at det inkarneres i oss hele tiden. Så i et fellesskap som er viet til dette øyeblikket, vokser det gradvis fram en årvåkenhet overfor det evige Nærværet, den uopphørlige bønnen. Det er krevende å tilegne seg en historisk eller kulturell tradisjon. Hvis du skal komme på innsiden av engelsk litteratur eller skrifter på sanskrit, er det ikke nok å ha bøker om det i hylla; du må jobbe med dem. Arbeidet med å komme inn i den kristne veiens levende tradisjon, som er Jesu liv, er bønnens arbeid, og slikt arbeid handler ikke om studier, men om åndelig oppvåkning. Forskjellen mellom meditasjon og annet arbeid eller aktiviteter er at oppvåkningen ikke skjer ved anstrengelser, men ved stillhet. I den grad det avstedkommer anstrengelse, er det ikke for å nå oppvåkning, men for å nå stillheten som kommer før oppvåkningen. Det er et skapende arbeid, som av den grunn fordrer et integrert liv. Disiplin og utholdenhet er påkrevet. Som i alt annet kreativt arbeid tar det energi, men det gir også ny energi, når arbeidet først er gjort. Kunstnere og forfattere tyr ofte til økonomisaker, administrasjon eller fysisk arbeid for å unngå det kreative arbeidet som venter på dem. Ordensfolk unngår ofte den kreative bønnen, ved å resitere mange bønner, være opptatt med religiøse spørsmål eller med å organisere bønnen. De kan si mange bønner bare for å slippe mantraets kreative arbeid.

149


Kristenlivet innebærer også kjærlighetens kreative arbeid. Ut fra den regelmessige meditasjonen sprer kjærlighetsøyeblikket seg til det vanlige livet, de vanlige relasjonene og behovene. På den måten fortsetter meditasjonens kreative arbeid egentlig alltid som et kjærlighetsarbeid. Kjærlighet er noe som flyter fram fra arbeidet med å gi slipp på selvet og selvrefleksjonen. Vi kan ikke meditere uselvisk og så bruke resten av tiden på å ransake oss selv og vår egen framgang. Nei, vi fortsetter å ha vårt fokus rettet mot den andre, hele tiden. I kommuniteten betyr det å vende om. Det ville vært veldig lett – og har også ofte skjedd i kristen tradisjon – å unngå kjærlighetsarbeidet ved å ta på seg alle andre former for arbeid: ekstrem askese, faste, forsøke å opprettholde en tilstand av konstant mindfulness, liksom-åndelige anstrengelser, alt for å slippe arbeidet med å vende seg til den andre. Men arbeidet med mantraet gjør oss bunn ærlige i kjærlighetsarbeidet og hindrer oss i å la oss distrahere for å unngå det, også selv om distraksjonen skulle dreie seg om det å bli hellig. Vi kan ikke be på dypet og samtidig unngå kjærlighet. I kjærligheten møter vi den andre, og i møtet med den andre fordypes vårt møte med Jesus.

150


DET INDRE LYSET  
DET INDRE LYSET  

Meditasjon som bønn