Page 41

Kort presentasjon av dokumentene

39

mennesket er et sosialt vesen og at det er Guds vilje å samle alle som tror på Kristus til ett Guds folk» (AA 18). Det felles apostolat kommer som oftest til uttrykk i foreninger og organisasjoner, eller ved et felles arbeid under Kirkens ledelse. Kapittel 5 presenterer samarbeidet mellom hierarkiet (biskopene) og legfolket i apostolatet, samt geistlighetens rolle i dette: De «skal derfor samarbeide broderlig med legfolket i og til gode for Kirken og særlig dra omsorg for legfolket i dets apostoliske bestrebelse» (AA 25). Det siste kapittel i dokumentet slår fast at legfolket både har rett og plikt til å søke egen formasjon og utdannelse for dette arbeidet.    Dette meget sentrale tema for Kirkens liv ble etter konsilet behandlet av Bispesynoden i 1987 som omhandlet legfolket. I ettertid utga Johannes Paul II den apostoliske formaning Christifideles laici.

Religionsfriheten Denne erklæring henger sammen med erklæringen om de andre religionene. Har man først sagt at det finnes elementer i de andre religioner som peker mot Gud, hans forsyn og hans plan, samt at enhver form for diskriminering på grunnlag av religion er fremmed for den kristne, må dette ha noe å si for ens syn på religions­ frihet.    Etter å ha slått fast tidens frihetslengsel sier dokumentet: «Dette Vatikankonsil har sin oppmerksomhet sterkt rettet mot disse lengsler, og i den hensikt å erklære i hvilken utstrekning de stemmer overens med sannhet og rett, vil konsilet granske kirkens tradisjon og lære, hvor den alltid vil finne nytt som er i pakt med det gamle» (DH 1). Men samtidig fulgte konsilfedrene opp med en betingelse: «Vi tror at denne ene sanne religion er å finne i den katolske og apostoliske kirke, som av Herren Jesus har mottatt det oppdrag å utbre troen til alle mennesker … » (DH 1).    Derfra kommer så definisjonen: «Dette Vatikankonsil erklærer at mennesket har rett til religionsfrihet. Denne frihet består i dette,

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II