Page 32

30

Kort presentasjon av dokumentene

Dekretet om prestestudiene innledes, som det også fortsetter, med å understreke at prestestudiene og formasjonen av fremtidige prester må sees i lys av Herrens eget liv og virke, og derfor bidra til å utdanne prester som følger den gode hyrdes eksempel. Fra dette kommer også kravet om en grundig åndelig formasjon, hvor hver enkelt prestestudent bygger og utvikler sitt forhold til Gud og vokser i hellighet. Konsilfedrene fornyet kravet om en grundig akademisk utdannelse, som hjelper prestestudentene til ikke bare å forstå, men også forklare og selv leve ut, Skriftens og Tradisjonens lære. For å virkeliggjøre dette bekreftet konsilet at «Presteseminarer er nødvendige for utdannelsen av prester. I dem skal hele utdannelsen av studentene ta sikte på at de etter vår Herres Jesu Kristi forbilde – han som var lærer, prest og hyrde – formes til sanne hyrder for sjelene» (OT 4).    Konsilfedrene gjorde et poeng av å kreve en større grad av enhet og integrering av filosofien og teologien, samt at teologien skal undervises i lys av troen og læreembetets veiledning, slik at den sanne lære videreføres til prestestudentene. Studiet av Den hellige skrift, som er «teologiens sjel», må ikke bare forklare hele Skriften, men skal også hjelpe prestestudentenes åndelige liv og gjøre studiet av åpenbaringen tydeligere. Som alle konsilets dokumenter var også dette grunnet i arbeidet for sjelenes frelse, noe som i prestenes utdannelse skulle komme til syne ved at alle deler av prestestudiene rettes tydelig inn mot det pastorale virke som prestestudentene siden skal settes til. Dokumentet nevner især nødvendigheten av å lære opp prestestudentene til å lytte til menneskene rundt seg, og i nestekjærlighet åpne sine hjerter for menneskenes behov.    Konsilet gjør et særskilt punkt av sølibatets plass i den latinske ritus og de krav dette stiller til både utdannelsen av prester og beslutningen om å ordinere en prestestudent eller ikke: «I den [sølibatet] fortsetter de for Himmelrikets skyld å gi avkall på det ekteskapelige samliv (jmf. Matt 19,12), knyttet til Herren med en udelt kjærlighet, som nøye stemmer overens med Den nye Pakt, de av-

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II