Page 31

Kort presentasjon av dokumentene

29

for bedre å kunne hjelpe dem; e) All fornyelse av ordenslivet må begynne og slutte med åndelig fornyelse.    Presentasjonen av de ulike former for ordenslivet deler det gudviede liv i fem deler: de kontemplative klostre, «hvis medlemmer lever for Gud alene i ensomhet og taushet, i vedholdende bønn og bot» (PC 7); instituttene med en apostolisk målsetning, «arbeider etter sin tildelte nådegave, det være seg til å tjene, til å undervise, til å veilede, til å gjøre godt i det skjulte, til å øve barmhjertighet med glede» (PC 8); det monastiske liv, «å tjene Gud ydmykt og verdig innenfor klosterets murer» (PC 9); ordenene med kun lege medlemmer, som «ivaretar kirkelig sjelesorgs oppgaver så som undervisning og oppdragelse av ungdommen, pleie av syke med mere» (PC 10); og sekularinstituttene, som «utøver apostolatet i verden og ut fra verden» (PC 11).    Ordenslivet kjennetegnes ved de tre evangeliske løfter og livet i fellesskap. Det første løfte som behandles, er kyskheten, som «frigjør hjertet til en brennende kjærlighet til Gud og til alle mennesker og [derfor står] som et særlig tegn på de himmelske nådegaver» (PC 12). Så fattigdommen, som er «delaktiggjørelse i Kristi fattigdom, han som gjorde seg fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom kunne bli rike» (PC 13). Til slutt lydigheten, hvor ordensfolket ved å overgi seg blir som en «offergave til Gud, hvorved de forenes fastere og sikrere med den guddommelige frelsesvilje» (PC 14). Den avsluttende del omfatter det pavelige klausur for de kvinnelige klostre, ordensdrakten, utdannelse av nye klosterfolk, grunnleggelse av nye klostre, klostre som opplever vanskeligheter, samarbeid mellom ordener og klostre og søkningen til klostrene i dagens verden.

Prestenes utdannelse I 1965 offentliggjorde konsilet to dokumenter om prestene: dekretet om prestenes utdannelse og dekretet om prestenes liv og tjeneste.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II