Page 27

Kort presentasjon av dokumentene

25

Kirkens sak: «Omsorgen for enhetens gjenopprettelse deles av hele Kirken, både legfolk og hyrder» (UR 5). Konsilfedrene understreket at økumenikken må begynne i omvendelse og bønn – vi må erkjenne vårt eget ansvar for splittelsene før vi kan gå andre i møte. Konsilet påpekte også at ikke-katolikker født utenfor Kirken ikke kan holdes ansvarlig for splittelsene som skjedde for flere hundre år siden.    «Vi skal heller ikke se bort fra at alt det som Den Hellige Ånds nåde virker i våre adskilte brødres hjerte, også kan bidra til vår oppbyggelse. Alt det som virkelig er kristent, strider jo aldri mot troens ekthet, men kan tvert om alltid føre til en mer fullkommen tilegnelse av Kristi og Kirkens mysterium» (UR 4). Med andre ord: det finnes i de ikke-katolske kirker og kirkesamfunn elementer som kjennetegner den Kirke Kristus selv grunnla: Den hellige skrift, dåpen, bønnelivet, søndagsgudstjenesten osv. Enhet handler ikke om å gjøre alle like, men om at det som i utgangspunktet var ment å stå sammen, og det som kun i sin fulle enhet kan vitne om helheten av det frelsesverk Jesus Kristus gjorde tilgjengelig, igjen må forenes – for verdens frelse.    Her kommer også noe av det som etter konsilet har vært mest problematisk for ikke-katolikker, frem. Søken etter enhet – som er det økumeniske arbeids mål – handler om noe langt mer grunnleggende enn det rent ytre. Det er umulig for Kirken å se for seg en enhet som ikke virkelig strever etter en enhet i troen og som er basert på en felles tro kan uttrykke seg i det kristne liv. Derfor understreker dokumentet at communicatio in sacris (fellesskap i de hellige ting – sakramentene osv.) ikke kan være et middel, det må være målet for økumenikkens arbeid.    I det tredje kapittel begynner konsilet med en utvetydig anerkjennelse av de ortodokse kirker. Etter å ha understreket den betydelige grad av enhet som finnes mellom den katolske Kirke og de ortodokse kirker, konkluderer konsilfedrene: «Dette kirkemøte erklærer at hele denne åndelige og liturgiske, kanoniske og teo-

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II