Page 26

24

Kort presentasjon av dokumentene

orientalerne til å streve for økt enhet mellom Den katolske kirke og de ortodokse, som står dem særlig nær.    Med dokumentet ble orientalernes plass i Den katolske kirke ikke bare anerkjent, men også befestet. Det ble hevet over enhver tvil at orientalernes egenart og verdighet representerer et autentisk uttrykk for Kirkens enhet og katolisitet, og at orientalerne har ikke bare rett, men også plikt, til å leve i tråd med sine egne tradisjoner og oldkirkelige opphav. Gjennom alt dette har de også en misjon ovenfor hele Kirken: å minne oss alle om at den kirke Kristus stiftet på jorden ikke bare har én måte å feire gudstjeneste på eller kun ett kulturelt uttrykk.

Økumenikk I 1928, i lys av den voksende økumeniske bevegelse blant protestantiske kirkesamfunn, skrev pave Pius XI et brev til Kirkens biskoper om hva økumenikk innebar for katolikker: ikke-katolikker skal vende tilbake til moderkirken, som ikke ønsker annet enn å «kalle sine frafalne sønner tilbake til sin favn». Konsilet forholdt seg til økumenikk, søken etter kristen enhet, i et helt annet lys i Unitatis redintegratio, offentliggjort 21. november 1964.   I innledningen fremsetter konsilet økumenikkens virkelige drivkraft: «Det er ikke tvil om at denne splittelse er i åpenbar strid med Kristi vilje, at den er verden til forargelse og at den skader en så hellig sak som Evangeliets forkynnelse for all skapningen» (UR 1). Da Kristus i den yppersteprestelige bønn i Johannesevangeliet ber «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh 17,21), og de kristne ikke er ett, innebærer det både at Kirken mangler noe av den helhet som Kristus ønsket at den skulle ha, og, ikke minst, at det ene kraftfulle vitnesbyrd om troen på Kristus som kristne skal gi i verden, står svekket tilbake. Derfor kan ikke lenger økumenikk være noe som bare opptar ikke-katolikker – det må også være hele

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II