Page 24

22

Kort presentasjon av dokumentene

   Som det mest sentrale konsildokument forgreiner Lumen Gentium seg inn i mange av de andre dokumentene, og viktige poeng videreføres og gjøres konkrete der: spesielt gjelder det dokumentene om Kirken i verden av idag, økumenikk, østkirkene, og om biskopenes og prestenes tjenester. I etterkant av konsilet har spesielt to spørsmål fra Lumen Gentium vært debattert: Det første er vanskelighetene med å finne et praktisk og korrekt uttrykk for biskopenes felles ansvar for hele Kirken. Selv med regelmessige bispesynoder i Roma, bispekonferansene, og en kirkestruktur som gir betydelig ansvar og myndighet til den enkelte biskop, er dette ennå noe åpent. Det andre er mer teknisk: i LG 8 forklares forholdet mellom Kristi Kirke (den ene, sanne Kirke som Jesus Kristus grunnla og overgav sin misjon til på jorden) og Den katolske kirke med ordene «subsistit in» (tidligere brukte man det kompromissløse «er lik»). «Subsistit in» er vanskelig å oversette men kan bety noe som «dveler i», «finnes i», «kommer til uttrykk i». Etter langvarige debatter kom Troskongregasjonen med en avklaring i 2007 hvor ordene ble forklart som den «vedvarende historiske kontinuitet og permanens av alle elementer som er innstiftet av Kristus i Den katolske kirke, hvori Kristi ene Kirke finnes konkret på denne jord».

Orientalske katolikker Helt siden begynnelsen har Kirken vært preget av en enorm rikdom i sin teologi, liturgi, åndelighet og kulturelle uttrykk. Kirken har aldri vært en monolittisk størrelse med streng uniformitet. Samtidig har Kirkens universalitet – dens katolisitet – også ført til at de forskjellige teologiske, disiplinære, språklige og kulturelle strømninger har ledet til splittelser, de mest betydelige etter konsilet i Kalkedon i år 451, mellom kirkene i Øst og Kirken i Vest i 1054 – da paven og patriarken i Konstantinopel ekskommuniserte hverandre – og splittelsene i Vestkirken på 1500-tallet – reformasjonen.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II