Page 22

20

Kort presentasjon av dokumentene

Kirken Av alle konsilets 16 dokumenter fremstår den dogmatiske konstitusjonen om Kirken som det viktigste. Dette fordi det representerer den mest grundige læren om Kirken fra noe konsil i Kirkens historie. I de to innledende kapitler understreker konsilet flere fundamentale elementer som bidrar til en korrekt fortåelse av Kirken. For det første handler Kirken om Guds frelse for hele verden, for alle mennesker – den kan kun forstås i forhold til sin misjon. Den er kalt til å spre det glade budskap som det nye Gudsfolket. Videre er den for evig knyttet til Gud: Kirken ble etablert av Sønnen, ledes i Den Hellige Ånd og har sitt endelige mål i Faderen. For det andre kan ikke Kirkens forstås med ett bilde eller en enkelt setning. Bibelen gir oss et helt vell med bilder på Kirken (Guds fåreflokk, Guds åker, vintreet, Guds tempel, det nye Jerusalem, Kristi brud, Kristi legeme), og i løpet av Kirkens tradisjon har alle blitt tatt i bruk for å forklare Kirkens mysterium. Kirken er ikke enkel å forstå, noe som har sammenheng med at den ikke er av mennesker, men av Gud for mennesker. For det tredje er Kirken både synlig og åndelig, den er institusjon og mysterium. Det er utenkelig for Kirken å anse seg selv enten bare som en institusjon i verden, eller kun som en åndelig størrelse.    Kapittel 3 fremsetter en av de mest sentrale lærene om katolsk ekklesiologi: Jesus Kristus valgte 12 menn til sine disipler og gav dem av sin myndighet og sendte dem som Kirkens første hyrder, lærere og prester. Apostlene kalte i sin tur nye menn til å bistå og etterfølge dem i sin gjerning – biskopene. Biskopene kalles derfor med rette apostlenes etterfølgere. Og som apostlene, med St. Peter som sin leder, er biskopene samlet som et kollegium med Peters etterfølger, paven, som sin leder: bispekollegiet. Det er dette kollegium, aldri foruten paven, som leder Kirken. Etter å ha forklart biskopenes embete, går kapittelet videre til å behandler i to korte avsnitt biskopens medhjelpere: prestene og diakonene.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II