Page 19

Kort presentasjon av dokumentene

17

Kort presentasjon av dokumentene

Liturgien Et av de virkelige store paradoksene ved Det annet vatikankonsil er at det første dokumentet konsilet promulgerte, konstitusjonen Sacrosanctum Concilium etter kun ett års arbeid og uten større diskusjon eller debatt blant konsilfedrene – skulle vise seg som noe av det mest kontroversielle konsilet kom med.   Konsilfedrene innledet dokumentet med å si at liturgien er «det fremste middel de troende eier til i sitt liv å uttrykke Kristi mysterium og den sanne Kirkes virkelige natur, og gjøre den åpenbar for andre» (SC 2): i liturgien uttrykker vi vår tro og gjør våre liv som kristne konkrete og tydelige. Dokumentet fortsetter med å knytte liturgien til Guds frelsesverk, et frelsesverk vi mennesker kommer i kontakt med på særskilt vis i liturgien, hvor Jesus selv virker: «Han er til stede i messens offer, såvel i den som forretter tjenesten, som – i høyeste grad – i de eukaristiske skikkelser. Med sin kraft er han til stede i sakramentene, slik at når noen døper, er det Kristus selv som døper. Han er til stede i sitt ord, slik at det er han selv som taler når de Hellige Skrifter leses opp i kirken» (SC 7). Liturgien er derfor «det høydepunkt som hele Kirkens gjerning streber mot, og samtidig den kilde som all dens kraft springer ut av» (SC 10). Et innledende prinsipp for fornyelse og fremme av liturgien er at «alle troende må bli ført frem til en full, bevisst og aktiv deltagelse i feiringen av liturgien […] slik som det kristne folk – ‘et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk, som Gud kan kalle sitt eget’ (1 Pet 2,9; jmf. 2, 4–5) – har rett og plikt til det i kraft av sin dåp» (SC 14).    Deretter la konsilfedrene frem dokumentets hovepunkt: «For at det kristne folk desto sikrere skal få del i nådens fylde gjennom li-

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II