Page 12

10

Innledning

men Gentium cum sit Christus» («Kristus er lyset for alle folk»), noe som har gjort dokumentet kjent som Lumen Gentium (forkortet LG).

Konsildokumentene på norsk Mens konsilet ennå pågikk, iverksatte biskop John W. Gran OCSO av Oslo og biskop Theodor Suhr OSB av København et felles oversettelsesprosjekt for å gjøre konsilets dokumenter tilgjengelig så hurtig som mulig. De viktigste dokumentene ble oversatt til både dansk og norsk, mens de resterende dokumentene ble oversatt til et av de to språkene. Dette medførte at dokumentene om samfunnets kommunikasjonsmidler (IM), om misjonen (AG), om prestenes utdannelse (OT) og om prestenes liv og virke (PO) ikke ble oversatt til norsk på 1960-tallet. St. Olav forlag utga alle dokumentene i hefteform, og flere av dokumentene kom ut i flere opplag. I 1997 kom alle konsilets dokumenter ut på dansk i Det Andet Vatikankoncil – konstitutioner, dekreter, erklæringer (Ansgarstiftelsens forlag). Året etter, mens han studerte ved presteseminaret Allen Hall i London, fornorsket p. Oddvar Moi de resterende fire dokumentene. Det betydelige arbeidet p. Moi nedla, medførte at alle konsilets dokumenter ble gjort tilgjengelig i norsk språkdrakt på Kirkens nettsted www.katolsk.no.   Gjennomgangen undertegnede nå har fortatt av konsildokumentenes norske tekst, er basert på den promulgerte originaltekst slik disse ble trykket i Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II (cura et studio Secretariæ Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II), Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II: Constitutiones, Decreta, Declarationes, Romæ 1966. Det grunnleggende prinsipp som har vært styrende for gjennomgangen har vært ønsket om å skape et enhetlig sett med dokumenter så langt som mulig i tråd med originalen.

Profile for St Olav Forlag

Konsildokumenter  

Vat II

Konsildokumenter  

Vat II