__MAIN_TEXT__

Page 1


MESSEBOK


MESSEBOK SØNDAGER OG FESTDAGER


Imprimatur: + Bernt Eidsvig Can.Reg. Biskop av Oslo 12. juni 2011, pinsedag «Messebok for søndager og festdager» 2. utgave © St. Olav forlag 2011 ISBN 978-82-7024-248-1 (trykket utgave) ISBN 978-82-7024-249-8 (digital utgave) Tilrettelegging og grafisk formgivning: Peter Bjerke og Mats Tande Satt i URW Latino Medium 9,5pt, spesialtilpasset for messeboken Trykk og innbinding: Amity Printing Co., Ltd. – Kina


NORSK KATOLSK BISPERÅD

MESSEBOK FOR SØNDAGER OG FESTDAGER Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds munn (Matt 4,4). Feiringen av eukaristien er selve sjelen i vårt kristenliv. Guds ord i messens liturgi og Jesu Kristi nærvær under brødets og vinens skikkelse er vårt åndelige næringsgrunnlag. En av betingelsene for at vi skal kunne ta imot den føde Kirken tilbyr alle sine lemmer, er at vi lever oss inn i den liturgiske handling med hjerte og sinn. Men det kan vi bare gjøre dersom vi kjenner messens gang og er fortrolige med de tekster som benyttes. Dette er avhengig av en personlig forberedelse og en ettertankens takksigelse. Bibeltekstene og bønnene er utvalgt og sammensatt av Kirken for å lede og lære de troende. Måtte det virkelig bli kjente og kjære tekster for dere alle. Vi anbefaler Messeboken til flittig bruk og ber Herren om at han vil følge både boken og dens brukere med sin velsignelse. 29. juli 1985 Oslo

Trondheim

Tromsø


NORSK KATOLSK BISPERÅD ANNEN UTGAVE AV MESSEBOK FOR SØNDAGER OG FESTDAGER Første utgave av Messebok for søndager og festdager, som kom ut i 1985, har vært i flittig bruk og ble alt for flere år siden utsolgt fra forlaget. Det har derfor vært nødvendig å gi boken ut på nytt. I årene som er gått siden den første utgave så dagens lys, har det foregått en omfattende utvikling på det liturgiske område, spesielt ved innføring av nye helgendager og utgivelse av en ny utgave av Missale Romanum. Denne utvikling er forsøkt reflektert i denne nye utgave av vår norske messebok, både ved offisielle oversettelser av enkelte tekster og ved uoffisielle der offisielle ennå ikke foreligger. Også på andre måter har man forsøkt å gjøre det som feires i liturgien enda mer tilgjengelig for de troende som deltar i eller interesserer seg for feiringen. «Forstår du hva du leser?» var Filips spørsmål til den etiopiske hoffmann. Etioperen svarte: «Hvordan skulle jeg vel kunne det uten noen til å forklare det for meg?» (Apg 8,30f.) Måtte denne nye utgave av messeboken bidra til Filips tjeneste, å forkynne og forklare Evangeliet for den enkelte. 2. juni 2011 Oslo

Trondheim

Tromsø


INNLEDNING Begrepet liturgi og liturgisk ansvar

«Liturgi» Det mest fundamentale ord i gudstjenestelig sammenheng er «liturgi». Med liturgi siktes det ofte til ordninger, tekster og bestemmelser vedrørende gudstjenestefeiring, ja, sågar til bøker, ark og hefter til bruk av forrettende eller deltagere ved gudstjeneste. Dette er dog en rent avledet og sekundær betydning av ordet. Ordet «liturgi» kommer fra det greske ord leitourgía (λειτουργία) og siktet opprinnelig til offentlig eller allmennyttig arbeid. I teologien går det på selve den kristne Kirkes kultus eller gudsdyrkelse. Ordet i formen «liturgía» er ofte blitt sammenstilt med to andre greske ord: martyría, som sikter til Kirkens vitnesbyrd om Kristus i vid forstand – dvs. all kristen forkynnelse – eller i mer spesifikk forstand til vitnesbyrdet om Kristus ved å gi livet sitt for ham i døden (blodvitne); og diakonía, som sikter til Kirkens omsorgstjeneste, som i vid forstand går på omsorgen for alt liv i Kirken, herunder den pastorale ledelsen av Kirken og den enkelte kristne, og i mer spesifikk forstand på omsorgen for de nødlidende. Begge disse aspekter ved Kirkens liv var opprinnelig delaspekter ved «liturgía». Verbformen av ordet «liturgi» brukes for å beskrive gudstjenesten i menigheten i Antiokia i den eldste tid: «En gang de under faste forrettet sin gudstjeneste [eg. liturgerte, holdt liturgi for Herren], sa Den Hellige Ånd til dem: ‘Ta ut Barnabas og Saulos for meg, til det verk jeg har kalt dem til.’ Etter å ha fastet og bedt, la de hendene på dem og lot dem dra ut.»1 Det tilsvarende 1

Apg 13,2f.


10

Messebok for søndager og festdager

substantiv brukes om Kristi yppersteprestlige tjeneste innfor Gud i himmelen: «Til høyre for Guds Majestets trone i himlene har han inntatt sin plass. Der gjør han prestelig tjeneste i det Allerhelligste [eg. gjør liturgi på det hellige sted] – i det virkelige tabernakel, det som ikke er gjort av mennesker, men av Gud.»2 Liturgiske begreper med ulik anvendelse Pave Pius XII definerte i en encyklika liturgi som Jesu Kristi mystiske legemes – nemlig hodets og dets lemmers – fulle og hele offentlige gudsdyrkelse (integer publicus cultus mystici Iesu Christi Corporis, Capitis, nempe membrorumque eius).3 Spørsmålet er hvor «yttergrensene» for den egentlige liturgi eller «offentlige gudsdyrkelse» (cultus publicus) går, og som da skiller denne fra andre former for fromhetsutøvelse. Rituskongregasjonen presiserte og innstrammet definisjonen i 1958 ved en instruksjon der det ble skilt mellom den egentlige liturgi og de «fromme øvelser» (pia exercitia).4 Annet vatikankonsil (1962-65) grep (uten kildehenvisning og uten å nevne instruksjonen) tilbake til Pius XIIs formulering (uthevet her): «Det er da med rette at liturgien betraktes som utfoldelsen av Jesu Kristi prestelige embede. I den står sansbare tegn for menneskets helligelse, der hvert enkelt tegn har sin egen måte å fullbyrde sin gjerning på. I liturgien utfolder den fulle og hele offentlige gudsdyrkelse seg, slik den virkeliggjøres av Jesu Kristi mystiske legeme, av dets hode som av dets lemmer [a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe eiusque membris, integer cultus publicus exercetur]. – Siden enhver liturgisk feiring således er en handling av Kristus selv som prest, og av Hans legeme, Kirken, er den fremfor noen en hellig handling, og ingen annen kirkelig handling kan sammenlignes med den, hverken i rang eller i virkning.»5 I kirkeretten ble denne formulering opptatt i 1983 (uthevet her): «Hellig­ gjørelsesoppdraget oppfyller Kirken på en særskilt måte gjennom den hellige liturgi som jo regnes som utøvelse av Jesu Kristi prestelige oppdrag der menneske­nes helliggjørelse uttrykkes billedlig gjennom sansbare tegn og virkelig­gjøres på det enkelte tegns særegne måte; i liturgien utfoldes da fra Jesu Kristi mystiske legeme, hodet og lemmene, den fulle og hele 2 3 4 5

Hebr 8,2 Jf. Pius XII, encyklikaen Mediator Dei, 20. november 1947, I: A.A.S 39 (1947) s. 528–529. Jf. Rituskongr., Instruksjon om sakral musikk og hellig liturgi ut fra meningen i pave Pius XIIs encyklikaer «Musicae sacrae disciplina» og «Mediator Dei», 3. september 1958, nr. 1: A.A.S 50 (1958) 632. Annet vatikankonsil, konst. om den hellige liturgi, Sacrosanctum Concilium, nr. 7


Innledning

11

offentlige dyrkelsen av Gud [a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et memebris, integer cultus Dei publicus exercetur].» 6 De videste begreper er her uttrykkene «helliggjørelsesoppdrag» (munus sanctificandi) og «gudsdyrkelse» (cultus Dei). Liturgien blir den offentlige del av gudsdyrkelsen: «Gudsdyrkelse på denne måte finner sted da når den frem­ bæres i Kirkens navn av rettmessig uttatte personer og gjennom handlinger godtatt av Kirkens myndighet.»7 «Den kristne gudsdyrkelse er stedet der de kristtr­oendes alminnelige prestedømme utøves, og et verk som utgår fra og hviler i troen; de geistlige tjenere må derfor omhyggelig sørge for å utvikle og belyse denne tro, særlig gjennom ordets tjeneste hvorved troen fødes og næres.» 8 «De liturgiske handlinger er ikke private handlinger, men feiringer ved selve Kirken som er ‘enhetens sakrament’, nemlig det hellige folk samlet og ordnet under biskopene; disse handlinger tilhører derfor Kirkens legeme som helhet, og de manifesterer og innvirker på det; de berører dets enkelte lemmer på forskjellig vis i forhold til de forskjel­li­ge ordina­sjoner, oppdrag og aktuell deltagelse.»9 «For så vidt som de liturgiske handlinger etter sin egen natur medfører felles feiring, må de, hvor det lar seg gjøre, feires med tallrik og aktiv deltagelse av de kristtroende.»10 Spesifikt liturgisk ansvar Den liturgiske tjeneste som helhet ledes av paven, støttet av Den apostoliske stol, og lokalt ledes den av den enkelte biskop: «Ledelsen av den hellige liturgi hviler helt og holdent på Kirkens autoritet som jo ligger hos Den aposto­liske stol og, i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett, hos diøcesanbiskopen.» 11 Den lokale biskops ansvar begrenser seg naturligvis ikke til å styre den liturgiske aktivitet i bispedømmet, men inkluderer direkte liturgisk opptreden og ledelse: «Helliggjørelsesoppdraget utøver fremfor alt biskopene som er overprester, hovedfor­valtere av de guddomme­ lige mysterier og ledere for, befordrere av og voktere over hele det liturgiske liv i den kirke som er dem overdratt.»12 Prestene og diakonene har et spesielt ansvar i den faktiske utøvelse av den liturgiske tjeneste ved å feire gudstjeneste (cultus divinus) og ved å helliggjøre (sanctificare): «Dette [helliggjørelsesoppdraget] utøver også 6 7 8 9 10 11 12

Den kanoniske lovbok (Codex Iuris Canonici), kan. 834, § 1. Ibidem, kan. 834, § 2. Ibidem, kan. 836. Ibidem, kan. 837, § 1. Ibidem, kan. 837, § 2. Ibidem, kan. 838, § 1. Ibidem, kan. 835, § 1.


44

Liturgisk kalender

JANUAR Cal. 1 Oktavdag for Herrens fødsel HØYTIDEN FOR GUDS HELLIGE MOR MARIA Høytid IV 2 Basilios den store og Gregor fra Nazianz, biskoper og kirkelærere Minnedag III 3 Jesu hellige navn Prid. 4 Non. 5 VIII 6 HERRENS ÅPENBARING Høytid i Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift VII 7 Raimund av Peñafort, prest VI 8 Torfinn, biskop, Hamars vernehelgen V 9 IV 10 III 11 Prid. 12 Idib. 13 Hilarius, biskop og kirkelærer XIX 14 XVIII 15 XVII 16 XVI 17 Antonius, abbed Minnedag XV 18 XIV 19 Henrik, biskop og martyr, Finlands vernehelgen Minnedag i Norden XIII 20 Fabian, pave og martyr Sebastian, martyr XII 21 Agnes, jomfru og martyr Minnedag XI 22 Vincent, diakon og martyr X 23 IX 24 Frans av Sales, biskop og kirkelærer Minnedag VIII 25 APOSTELEN PAULUS’ OMVENDELSE Fest VII 26 DEN SALIGE EYSTEIN, BISKOP Fest i Trondheim stift Den salige Eystein, biskop Valgfri minnedag i Oslo katolske bispedømme og Tromsø stift VI 27 Timotheos og Titus, biskoper Valgfri minnedag i Norge Angela Merici, jomfru V 28 Thomas Aquinas, prest og kirkelærer Minnedag IV 29 III 30 Prid. 31 Johannes Bosco, prest Minnedag Søndag etter 1. januar: HERRENS ÅPENBARING Høytid i Tromsø stift Søndag etter Herrens åpenbaring eller, når Herrens åpenbaring feires den 7. eller 8. januar, mandag (8. henholdsvis 9. januar) etter Herrens åpenbaring: HERRENS DÅP Fest


Liturgisk kalender

45

FEBRUAR Cal. 1 IV 2 HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET III 3 Ansgar, biskop, Nordens apostel Blasius, biskop og martyr Prid. 4 Non. 5 Agathe, jomfru og martyr VIII 6 Paul Miki og hans ledsagere, martyrer VII 7 VI 8 Hieronymus Emiliani Josefina Bakhita, jomfru V 9 IV 10 Scholastica, jomfru III 11 Vår Frue av Lourdes Prid. 12 Idib. 13 XVI 14 KYRILLOS, MUNK, OG METHODIOS, BISKOP, VERNEHELGENER FOR EUROPA XV 15 XIV 16 XIII 17 De syv stiftere av servitterordenen XII 18 XI 19 X 20 IX 21 Peter Damian, biskop og kirkelærer VIII 22 APOSTELEN PETERS STOL VII 23 Polykarp, biskop og martyr VI 24 V 25 IV 26 III 27 Prid. 28

Fest Minnedag i Norden Minnedag Minnedag

Minnedag

Fest i Europa

Fest Minnedag


58

Messens faste deler

INNLEDENDE RITER 1 [1–2]. Når menigheten er samlet, går presten og medhjelperne til alteret mens inngangssangen synges. Etter at de er kommet frem, hilser de alteret ved å bøye seg dypt, og presten kysser alteret. Han incenserer korset og alteret om så ønskes. Derpå går han til sin stol sammen med medhjelperne. Når inngangssangen er ferdigsunget, blir presten og de troende stående. De gjør korsets tegn idet presten, vendt mot menigheten, sier:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Menigheten svarer:

Amen. 2 [-]. Deretter strekker presten hendene ut og hilser menigheten ved å si:

Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Menigheten svarer:

Og med din ånd. Alternativt:

 Ⓐ ℣: Herren være med dere. ℟: Og med din ånd.

Eller når en biskop hilser menigheten:

℣: Fred være med dere. ℟: Og med din ånd.

Ⓑ ℣: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre. ℟: Lovet være Gud og vår Herres Jesu Kristi Far. Eller: ℣: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre. ℟: Og med din ånd.


Innledende riter

59

Ⓒ ℣: Nåde være med dere, og fred fra ham som er og som var og som kommer. ℟: Og med din ånd. Ⓓ ℣: Herlighetens Herre og all nådes giver være med dere. ℟: Og med din ånd. Ⓔ ℣: Nåde være med dere fra Jesus Kristus, vår Herre, han som for vår skyld ble menneske, (led og døde). ℟: Og med din ånd. Ⓕ ℣: Vår Herres Jesu Kristi nåde være med dere. ℟: Og med din ånd. 3 [-]. Presten eller diakonen eller en annen medhjelper kan gi de troende en kort innføring i dagens messe.

Syndsbekjennelse1 4 [3]. Så følger syndsbekjennelsen idet presten oppfordrer de troende til å erkjenne sin synd:

La oss bekjenne våre synder, så vi verdig kan feire denne hellige handling. Kort stillhet. Deretter fremsier alle sammen en generalbekjennelse:

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle, at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser Og idet de slår seg for brystet, sier de:

ved min skyld.

1

På søndager, særlig i påsketiden, kan det istedenfor den sedvanlige syndsbekjennelse holdes vigsel av vannet og stenking med vievann til minne om dåpen, som angitt s. 1235.


82

Kirkeåret

ADVENT FØRSTE SØNDAG I ADVENT Inngangsvers Jf. Sal 25 (24),1–3 Til deg løfter jeg min sjel, min Gud; til deg setter jeg min lit, og jeg skal ikke bli til skamme. La ikke mine fiender håne meg. Ingen som trøster seg til deg, går skuffet bort. Gloria brukes ikke Kirkebønn i ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende, å forberede oss på Kristi komme ved et liv i godhet og rettferd, så vi på den ytterste dag får stå ved hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss. Ved vår Herre, Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet. ℟: Amen

V

ÅR A Første lesning

Jes 2,1–5

Herren samler alle nasjoner til den evige fred i Guds rike Første lesning står skrevet hos profeten Jesaja: Det ord som Jesaja, sønn av Amos, fikk i et syn om Juda og Jerusalem:   I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier:


Første søndag i advent

83

  «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.   Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig.   Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i Herrens lys!   Slik lyder Herrens ord. ℟: Gud være lovet. Responsoriesalme Sal 122 (121),1–2. 4–5. 6–7. 8–9 Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus. (LH 136) Jeg frydet meg da de sa: «Vi går opp til Herrens hus.» Så står da våre føtter i dine porter, Jerusalem. ℟: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.  Dit opp går stammene, Herrens stammer, for å prise Herren etter Israels lov. Der står dommerseter, seter for Davids hus. ℟: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus.  Be om fred for Jerusalem! Det gå dem vel som elsker deg. Fred råde innenfor dine murer, trygghet i dine borger. ℟: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus. 


84

Kirkeåret

For mine brødres og mine frenders skyld ønsker jeg fred for deg. Fordi jeg elsker Herrens hus, søker jeg ditt beste. ℟: Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus. Annen lesning

Rom 13,11–14

Vår frelse er nær Annen lesning står skrevet i apostelen Paulus’ brev til romerne: Brødre, dere er jo klar over hvilken tid vi lever i. Tiden er nå inne til å våkne opp av søvnen; frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.   Natten er nesten omme, dagen er nær. Så la oss legge bort alt mørkets vesen, og spenne på oss lysets våpen. La oss leve sømmelig, på en måte som er verdig dagens lys, – ikke i drikk og svir, ikke i løsaktighet og utsvevelser, ikke i fiendskap og nag. Nei, ifør dere vår Herre Jesus Kristus, og ta ingen hensyn til den syndige naturs begjær.   Slik lyder Herrens ord. ℟: Gud være lovet. Halleluja Halleluja. (Gjentas av alle.) ℣: La oss få kjenne din miskunn, Herre! Gi du oss din frelse! (Jf. LH 126) ℟: Halleluja. Evangelium

Sal 84,8

Matt 24,37–44

Våk for at dere kan være på vakt ☩ Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. ℟: Ære være deg, Herre. På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Som det gikk i Noas dager, slik skal det gå når Menneskesønnen kommer. Likesom


Første søndag i advent

85

de i tiden før storflommen spiste og drakk, fant seg hustru og fant seg mann, like til den dag da Noa gikk inn i arken, og ingen ante noe før flommen kom og tok dem alle, – slik skal det også gå når Menneskesønnen kommer. To menn kan være ute på marken, og den ene bli tatt med, mens den andre står igjen; to kvinner kan være i ferd med å male korn, og den ene bli tatt med, mens den andre står tilbake.   Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer. Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.»   Slik lyder Herrens ord. ℟: Lovet være du Kristus.  ÅR B Første lesning Jes 63,16b–17; 64,1a.3–7 Om du bare ville kløve himlene og stige ned! Første lesning står skrevet hos profeten Jesaja: Du, Herre, er vår far, fra gammel tid er ditt navn vår forløser. Herre, hvorfor fører du oss bort fra dine veier? Hvorfor gjør du oss hardhjertet, så vi ikke frykter deg? Vend om for dine tjeneres skyld, de stammer som er din eiendom!   Om du bare ville kløve himmelen og stige ned så fjellene skalv for deg. Fra gammel tid har ingen spurt eller hørt, og intet øye har sett noen annen gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem som venter på ham. Du møter dem som med glede gjør rett og tenker på hvordan du går frem. Men du ble harm, og vi syndet. Slik har det alltid vært – kan vi enda bli frelst? Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som skittent tøy. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger.   Det er ingen som påkaller ditt navn og ingen som tar seg sammen for å holde fast ved deg. For du har skjult ditt ansikt


1268

Hymner

10 Fac ut ardeat cor meum / in amando Christum Deum, / ut sibi complaceam. 11 Sancta mater, istud agas, / Crucifixi fige plagas / cordi meo valide. 12 Tui Nati vulnerati, / tam dignati pro me pati / poenas mecum divide. 13 Fac me vere tecum flere, / Crucifixo condolere, / donec ego vixero. 14 Iuxta crucem tecum stare / ac me tibi sociare / in planctu desidero. 15 Virgo virginum præclara, / mihi iam non sis amara; / fac me tecum plangere. 16 Fac ut portem Christi mortem, / passionis fac consortem / et plagas recolere. 17 Fac me plagis vulnerati, / cruce hac inebriari / et cruore Filii. 18 Flammis urar ne succensus, / per te, Virgo, sim defensus / in die iudicii. 19 Fac me cruce custodiri, / morte Christi præmuniri, / confoveri gratia. 20 Christe, cum sit hinc exire, / da per matrem me venire / ad palmam victoriæ. 21 Quando corpus morietur, / fac ut animæ donetur / paradisi gloria. Amen.(LH 469) Antifon 202. Heil deg, Herrens sanne lekam, fødd oss av Maria møy, du som ville for oss lida og for oss på krossen døy. Frå di side gjennombora flødde liv i vatn og blod. Ver du oss i daudens time sjelebrød og føda god! Å Jesus milde, å Jesus gode, å Jesus, son av Maria! (LH 450)


ALFABETISK REGISTER Achilleus (og Nereus, martyrer), 12. mai…………………………………………………………… 828 Adalbert av Praha (biskop og martyr), 23. april………………………………………………… 812 Adventstiden………………………………………………………………………………………………………… 82 Agathe (jomfru og martyr), 5. februar………………………………………………………………… 785 Agnes (jomfru og martyr), 21. januar………………………………………………………………… 762 Albert den Store (biskop og kirkelærer), 15. november……………………………………… 1033 Alfonso Maria de Liguori (biskop og kirkelærer), 1. august……………………………… 918 Allehelgensdag, 1. november………………………………………………………………………………… 1018 Allesjelers dag, 2. november………………………………………………………………………………… 1023 Alminnelige kirkeår, det……………………………………………………………………………………… 437 Aloïsius Gonzaga (ordensbror), 21. juni……………………………………………………………… 856 Ambrosius (biskop og kirkelærer), 7. desember………………………………………………… 1048 Andreas (apostel), 30. november…………………………………………………………………………… 1042 Andreas Dũng Lạc (prest, og hans ledsagere, martyrer), 24. november…………… 1040 Andreas Kim Tae-gŏn (prest, Paulus Chŏng Ha-Sang og deres ledsagere, martyrer), 20. september………………………………………………… 979 Angela Merici (jomfru), 27. januar……………………………………………………………………… 775 Anna (og Joakim, Jomfru Marias foreldre), 26. juli…………………………………………… 905 Anselm (biskop og kirkelærer), 21. april……………………………………………………………… 811 Ansgar (biskop, Nordens apostel), 3. februar……………………………………………………… 784 Antonius (abbed), 17. januar………………………………………………………………………………… 759 Antonius Maria Claret (biskop), 24. oktober……………………………………………………… 1014 Antonius Maria Zaccaria (prest), 5. juli……………………………………………………………… 879 Antonius av Padua (prest og kirkelærer), 13. juni……………………………………………… 855 Apollinaris av Ravenna (biskop og martyr), 20. juli…………………………………………… 893 Askeonsdag…………………………………………………………………………………………………………… 161 Athanasius (biskop og kirkelærer), 2. mai…………………………………………………………… 825 Augustin (biskop og kirkelærer), 28. august……………………………………………………… 955 Augustin Zhao Rong (og hans ledsagere, prest og martyrer), 9. juli………………… 884 Augustin av Canterbury (biskop), 27. mai…………………………………………………………… 841 Barbara (jomfru og martyr), 4. desember…………………………………………………………… 1046 Barnabas (apostel), 11. juni…………………………………………………………………………………… 852 Bartolomeus (apostel), 24. august………………………………………………………………………… 950 Basilios den store (og Gregor fra Nazianz, biskoper og kirkelærere), 2. januar… 754 Beda den Ærverdige (prest og kirkelærer), 25. mai…………………………………………… 839 Benedikt (abbed, vernehelgen for Europa), 11. juli……………………………………………… 885 Bernardin av Siena (prest), 20. mai……………………………………………………………………… 837 Bernhard av Clairvaux (abbed og kirkelærer), 20. august………………………………… 947 Birgitta (nonne, vernehelgen for Europa), 23. juli……………………………………………… 898 Blasius (biskop og martyr), 3. februar………………………………………………………………… 785 Bonaventura (biskop og kirkelærer), 15. juli……………………………………………………… 889 Bonifatius (biskop og martyr), 5. juni………………………………………………………………… 851 Bruno (prest), 6. oktober……………………………………………………………………………………… 1000


1270

Alfabetisk register

Cajetan (prest), 7. august……………………………………………………………………………………… 928 Callistus I (pave og martyr), 14. oktober……………………………………………………………… 1003 Camillus av Lellis (prest), 14. juli………………………………………………………………………… 888 Carl, se Karl Casimirus, se Kasimir Catharina av Siena, se Katarina av Siena Cecilia (jomfru og martyr), 22. november…………………………………………………………… 1038 Charbel Makhlūf (prest), 24. juli………………………………………………………………………… 901 Clara, se Klara Clemens, se Klemens Columbanus, se Kolumban Cornelius, se Kornelius Cosmas, se Kosmas Cyprianus, se Kyprian Cyrillus, se Kyrillos Damasus I (pave), 11. desember…………………………………………………………………………… 1054 Damian (og Kosmas, martyrer), 26. september…………………………………………………… 983 Dionysius (biskop, og hans ledsagere, martyrer), 9. oktober……………………………… 1002 Dominikus (prest), 8. august………………………………………………………………………………… 929 Dåp (Herrens dåp)………………………………………………………………………………………………… 152 Efrem (diakon og kirkelærer), 9. juni…………………………………………………………………… 852 Elisabeth av Portugal, 4. juli………………………………………………………………………………… 879 Elisabeth av Ungarn (nonne), 17. november………………………………………………………… 1034 Epifani (Herrens åpenbaring), 6. januar……………………………………………………………… 148 Erik (martyr, Sveriges vernehelgen), 18. mai……………………………………………………… 836 Eusebius av Vercelli (biskop), 2. august……………………………………………………………… 919 Eystein (biskop), 26. januar…………………………………………………………………………………… 768 Fabian (pave og martyr), 20. januar……………………………………………………………………… 761 Familie, Den hellige: Jesus, Maria og Josef………………………………………………………… 131 Fastetiden……………………………………………………………………………………………………………… 161 Felicitas (og Perpetua, martyrer), 7. mars…………………………………………………………… 796 Fidelis av Sigmaringen (prest og martyr), 24. april…………………………………………… 812 Filip (og Jakob, apostler), 3. mai…………………………………………………………………………… 826 Filip Neri (prest), 26. mai……………………………………………………………………………………… 840 Forklarelse (Herrens forklarelse), 6. august………………………………………………………… 922 Frans Xaver (prest), 3. desember………………………………………………………………………… 1045 Frans av Assisi, 4. oktober…………………………………………………………………………………… 996 Frans fra Paola (eremitt), 2. april………………………………………………………………………… 807 Frans av Sales (biskop og kirkelærer), 24. januar……………………………………………… 763 Fransiska av Roma (nonne), 9. mars…………………………………………………………………… 797 Fremstilling i templet, Herrens, 2. februar………………………………………………………… 776 Fremstilling i templet, Marias, 21. november……………………………………………………… 1038 Fødsel (Herrens)…………………………………………………………………………………………………… 117 Fødsel (Johannes Døperens), 24. juni…………………………………………………………………… 858 Fødsel (Marias), 8. september……………………………………………………………………………… 961


Alfabetisk register

1271

Gabriel (og Mikael og Rafael, erkeengler), 29. september…………………………………… 986 Georg (martyr), 23. april……………………………………………………………………………………… 811 Gjertrud (jomfru), 16. november…………………………………………………………………………… 1034 Gjesting hos Elisabeth, Jomfru Marias, 31. mai………………………………………………… 842 Gregor VII (pave), 25. mai…………………………………………………………………………………… 839 Gregor den store (pave og kirkelærer), 3. september…………………………………………… 960 Gregor fra Nazianz (og Basilios den store, biskoper og kirkelærere), 2. januar… 754 Guds hellige mor Maria, 1. januar……………………………………………………………………… 141 Hallvard (martyr, Oslos vernehelgen), 15. mai…………………………………………………… 833 Hedvig (nonne), 16. oktober………………………………………………………………………………… 1004 Henrik (biskop og martyr, Finlands vernehelgen), 19. januar…………………………… 760 Henrik, 13. juli……………………………………………………………………………………………………… 888 Herrens bebudelse, 25. mars………………………………………………………………………………… 803 Herrens dåp…………………………………………………………………………………………………………… 152 Herrens forklarelse, 6. august……………………………………………………………………………… 922 Herrens fremstilling i templet, 2. februar…………………………………………………………… 776 Herrens fødsel……………………………………………………………………………………………………… 117 Herrens oppstandelse…………………………………………………………………………………………… 313 Herrens åpenbaring, 6. januar……………………………………………………………………………… 148 Hieronymus (prest og kirkelærer), 30. september……………………………………………… 990 Hieronymus Emiliani, 8. februar………………………………………………………………………… 786 Hilarius (biskop og kirkelærer), 13. januar………………………………………………………… 759 Himmelfart, Kristi………………………………………………………………………………………………… 402 Hippolyt (prest og martyr), 13. august………………………………………………………………… 936 Hjertefest (Jesu hjertefest)…………………………………………………………………………………… 734 Ignatius av Antiokia (biskop og martyr), 17. oktober………………………………………… 1008 Ignatius av Loyola (prest), 31. juli………………………………………………………………………… 917 Immaculata, Maria, 8. desember………………………………………………………………………… 1049 Ireneus (biskop og martyr), 28. juni…………………………………………………………………… 867 Isaak Jogues (og Johannes av Brébeuf, prester, og deres ledsagere, martyrer), 19. oktober……………………………………………………… 1012 Isidor (biskop og kirkelærer), 4. april…………………………………………………………………… 807 Jakob den eldre (apostel), 25. juli………………………………………………………………………… 902 Jakob den yngre (og Filip, apostler), 3. mai………………………………………………………… 826 Januarius (biskop og martyr), 19. september……………………………………………………… 978 Jean Baptiste de la Salle (prest), 7. april……………………………………………………………… 808


1272

Alfabetisk register

Jesus Kristus, vår Herre:   – Bebudelse, 25. mars………………………………………………………………………………………… 803   – Dåp…………………………………………………………………………………………………………………… 152   – Epifani (Åpenbaring), 6. januar……………………………………………………………………… 148   – Familie, den Hellige: Jesus, Maria og Josef…………………………………………………… 131   – Forklarelse, 6. august……………………………………………………………………………………… 922   – Fremstilling i templet, 2. februar…………………………………………………………………… 776   – Fødsel……………………………………………………………………………………………………………… 117   – Himmelfart……………………………………………………………………………………………………… 402   – Hjertefest………………………………………………………………………………………………………… 734   – Kongefest………………………………………………………………………………………………………… 744   – Korsets opphøyelse, 14. september………………………………………………………………… 967   – Laterankirkens vigselsfest, 9. november……………………………………………………… 1029   – Legeme og Blod, Festen for Kristi………………………………………………………………… 722   – Navn, Jesu hellige, 3. januar…………………………………………………………………………… 755   – Oppstandelse…………………………………………………………………………………………………… 313   – Åpenbaring, 6. januar…………………………………………………………………………………… 148 Joakim (og Anna, Jomfru Marias foreldre), 26. juli…………………………………………… 905 Johanna Fransiska av Chantal (nonne), 12. august……………………………………………… 936 Johannes (apostel og evangelist), 27. desember…………………………………………………… 1061 Johannes av Brébeuf (og Isaak Jogues, prester, martyrer), 19. oktober……………… 1012 Johannes Bosco (prest), 31. januar………………………………………………………………………… 776 Johannes av Capestrano (prest), 23. oktober………………………………………………………… 1014 Johannes av Damaskus (prest og kirkelærer), 4. desember………………………………… 1046 Johannes Døperen:   – Fødsel, 24. juni………………………………………………………………………………………………… 858   – Martyrdød, 29. august…………………………………………………………………………………… 956 Johannes Eudes (prest), 19. august……………………………………………………………………… 946 Johannes av Gud (munk), 8. mars………………………………………………………………………… 796 Johannes I (pave og martyr), 18. mai…………………………………………………………………… 837 Johannes av Kȩty (prest), 23. desember………………………………………………………………… 1057 Johannes av korset (prest og kirkelærer), 14. desember……………………………………… 1056 Johannes Krysostomos (biskop og kirkelærer), 13. september…………………………… 966 Johannes Leonardi (prest), 9. oktober…………………………………………………………………… 1002 Johannes Maria Vianney (prest), 4. august………………………………………………………… 920 John Fisher (biskop, og Thomas More, martyrer), 22. juni………………………………… 858 Josafat (biskop og martyr), 12. november…………………………………………………………… 1032 Josef, Jomfru Marias brudgom:   – Høytiden, 19. mars………………………………………………………………………………………… 798   – Håndverkeren, 1. mai……………………………………………………………………………………… 821 Josef av Calasanz (prest), 25. august…………………………………………………………………… 954 Josefina Bakhita (jomfru), 8. februar…………………………………………………………………… 787 Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 9. desember…………………………………………………………… 1054 Judas (og Simon, apostler) 28. oktober………………………………………………………………… 1015 Jul…………………………………………………………………………………………………………………………… 117 Justin (martyr), 1. juni…………………………………………………………………………………………… 848


Alfabetisk register

1273

Karl Borromeus (biskop), 4. november………………………………………………………………… 1028 Karl Lwanga (og hans ledsagere, martyrer), 3. juni…………………………………………… 850 Karmelberget, Jomfru Maria av, 16. juli……………………………………………………………… 892 Kasimir, 4. mars…………………………………………………………………………………………………… 795 Katarina av Alexandria (jomfru og martyr), 25. november………………………………… 1042 Katarina av Siena (jomfru og kirkelærer, vernehelgen for Europa), 29. april…… 817 Kirkens første martyrer i Roma, 30. juni…………………………………………………………… 876 Klara (jomfru), 11. august…………………………………………………………………………………… 935 Klemens I (pave og martyr), 23. november………………………………………………………… 1039 Knut (martyr, Danmarks vernehelgen), 10. juli…………………………………………………… 884 Kolumban (abbed), 23. november………………………………………………………………………… 1039 Kongefest (Kristi kongefest)………………………………………………………………………………… 744 Kornelius (pave og Kyprian, biskop, martyrer), 16. september………………………… 977 Korsets opphøyelse, 14. september……………………………………………………………………… 967 Kosmas (og Damian, martyrer), 26. september…………………………………………………… 983 Kristi himmelfart………………………………………………………………………………………………… 402 Kristi kongefest……………………………………………………………………………………………………… 744 Kristi legeme og blod…………………………………………………………………………………………… 722 Kristoffer Magallánes (prest, og hans ledsagere, martyrer), 21. mai………………… 838 Kyprian (biskop, og Kornelius, pave, martyrer), 16. september………………………… 977 Kyrillos (munk, og Methodius, biskop, vernehelgener for Europa), 14. februar… 788 Kyrillos av Alexandria (biskop og kirkelærer), 27. juni……………………………………… 866 Kyrillos av Jerusalem (biskop og kirkelærer), 18. mars……………………………………… 798 Langfredag…………………………………………………………………………………………………………… 285 Laterankirkens vigselsfest, 9. november……………………………………………………………… 1029 Laurentius (diakon og martyr), 10. august…………………………………………………………… 932 Laurentius av Brindisi (prest og kirkelærer), 21. juli………………………………………… 894 Leo den Store (pave og kirkelærer), 10. november……………………………………………… 1029 Lorenzo Ruiz (og hans ledsagere, martyrer), 28. september……………………………… 986 Louis Maria Grignion de Montfort (prest), 28. april…………………………………………… 816 Lourdes, Vår Frue av, 11. februar………………………………………………………………………… 788 Lucia (jomfru og martyr), 13. desember……………………………………………………………… 1055 Ludvig, 25. august………………………………………………………………………………………………… 953 Lukas (evangelist), 18. oktober……………………………………………………………………………… 1009 Magnus (martyr), 16. april…………………………………………………………………………………… 810 Marcellinus (og Peter, martyrer), 2. juni……………………………………………………………… 849 Margrete Marie Alacoque (jomfru), 16. oktober………………………………………………… 1005 Margrete av Skottland, 16. november………………………………………………………………… 1033


1274

Alfabetisk register

Maria, Den salige Jomfru:   – Dronningverdighet, 22. august……………………………………………………………………… 949   – Fremstilling i templet, 21. november…………………………………………………………… 1038   – Fátima, Vår Frue av, 13. mai………………………………………………………………………… 829   – Fødsel, 8. september……………………………………………………………………………………… 961   – Gjesting hos Elisabeth, 31. mai……………………………………………………………………… 842   – Guadalupe, Vår Frue av, 12. desember………………………………………………………… 1055   – Hellige navn, Jomfru Marias, 12. september………………………………………………… 965   – Høytiden for Guds hellige mor Maria, 1. januar…………………………………………… 141   – Immaculata, Maria (Uplettede unnfangelse), 8. desember…………………………… 1049   – Karmelberget, Jomfru Maria av, 16. juli………………………………………………………… 892   – Lourdes, Vår Frue av, 11. februar………………………………………………………………… 788   – Opptagelse i himmelen, 15. august………………………………………………………………… 938   – Rene hjerte……………………………………………………………………………………………………… 845   – Rosenkransen, Vår Frue av, 7. oktober………………………………………………………… 1000   – Smerter, Den salige Jomfru Marias, 15. september……………………………………… 971   – Uplettede unnfangelse, Marias, 8. desember………………………………………………… 1049   – Vigselsfest for basilikaen Maria Maggiore i Roma, 5. august……………………… 921 Maria Goretti (jomfru og martyr), 6. juli…………………………………………………………… 880 Maria Magdalena, 22. juli…………………………………………………………………………………… 894 Maria Magdalena de’ Pazzi (jomfru), 25. mai……………………………………………………… 840 Maria Maggiore i Roma, Vigselsfest for basilikaen, 5. august…………………………… 921 Markus (evangelist), 25. april……………………………………………………………………………… 813 Marta, 29. juli………………………………………………………………………………………………………… 913 Martin I (pave og martyr), 13. april……………………………………………………………………… 809 Martin av Porres (legbror), 3. november……………………………………………………………… 1027 Martin av Tours (biskop), 11. november……………………………………………………………… 1030 Matteus (apostel og evangelist), 21. september…………………………………………………… 980 Mattias (apostel), 14. mai……………………………………………………………………………………… 830 Maximilian Maria Kolbe (prest og martyr), 14. august……………………………………… 937 Messer for forskjellige anliggender……………………………………………………………………… 1095 Methodius (biskop, og Kyrillos, munk), 14. februar…………………………………………… 788 Mikael (og Gabriel og Rafael, erkeengler), 29. september…………………………………… 986 Monika (Augustins mor), 27. august…………………………………………………………………… 954 Nereus (og Achilleus, martyrer), 12. mai…………………………………………………………… 828 Niels Steensen (biskop), 25. november………………………………………………………………… 1041 Nikolas (biskop), 6. desember……………………………………………………………………………… 1047 Norbert (biskop), 6. juni………………………………………………………………………………………… 851 Norges nasjonaldag (grunnlovsdagen), 17. mai…………………………………………………… 836 Olav (martyr, Norges vernehelgen):   – Martyrdød, 29. juli………………………………………………………………………………………… 906   – Omvendelse, 16. oktober………………………………………………………………………………… 1005


Alfabetisk register

1275

Palmesøndag………………………………………………………………………………………………………… 222 Pancratius (martyr), 12. mai………………………………………………………………………………… 829 Patrick (biskop), 17. mars……………………………………………………………………………………… 797 Paul Miki (og ledsagere, martyrer), 6. februar…………………………………………………… 786 Paul av Korset (prest), 19. oktober………………………………………………………………………… 1013 Paulinus av Nola (biskop), 22. juni……………………………………………………………………… 857 Paulus (apostel):   – Høytiden, 29. juni…………………………………………………………………………………………… 868   – Omvendelse, 25. januar………………………………………………………………………………… 764   – Vigselsfest for Paulus’ basilika i Roma, 18. november………………………………… 1035 Paulus Chŏng Ha-Sang (og Andreas Kim Tae-gŏn, prest, og deres ledsagere, martyrer), 20. september………………………………………………… 979 Pedro Claver (prest), 9. september………………………………………………………………………… 964 Perpetua (og Felicitas, martyrer), 7. mars…………………………………………………………… 796 Peter (apostel):   – Apostelen Peters Stol, 22. februar………………………………………………………………… 792   – Høytiden, 29. juni…………………………………………………………………………………………… 868   – Vigselsfest for Peters basilika i Roma, 18. november…………………………………… 1035 Peter (og Marcellinus, martyrer), 2. juni……………………………………………………………… 849 Peter Canisius (prest og kirkelærer), 21. desember…………………………………………… 1057 Peter Chanel (prest og martyr), 28. april……………………………………………………………… 816 Peter Damian (biskop og kirkelærer), 21. februar……………………………………………… 791 Peter Krysologos (biskop og kirkelærer), 30. juli………………………………………………… 917 Peters og Paulus’ basilikaer i Roma, vigselsfesten, 18. november……………………… 1035 Petrus, se Peter Pierre-Julien Eymard (prest), 2. august………………………………………………………………… 920 Pinse……………………………………………………………………………………………………………………… 417 Pio av Pietrelcina (prest), 23. september……………………………………………………………… 983 Pius V (pave), 30. april…………………………………………………………………………………………… 820 Pius X (pave), 21. august……………………………………………………………………………………… 948 Polykarp (biskop og martyr), 23. februar…………………………………………………………… 795 Pontian (pave og martyr), 13. august…………………………………………………………………… 936 Prefasjoner…………………………………………………………………………………………………………… 1121 Påskedag (Herrens oppstandelse)………………………………………………………………………… 313 Rafael (og Gabriel og Mikael, erkeengler), 29. september…………………………………… 986 Raimund av Peñafort (prest), 7. januar………………………………………………………………… 758 Rene hjerte, Jomfru Marias………………………………………………………………………………… 845 Rita av Cascia (nonne), 22. mai…………………………………………………………………………… 838 Ritualer………………………………………………………………………………………………………………… 1235 Robert Bellarmin (biskop og kirkelærer), 17. september…………………………………… 978 Romualdus (abbed), 19. juni………………………………………………………………………………… 856 Rosa av Lima (jomfru), 23. august……………………………………………………………………… 950 Rosenkransen, Vår Frue av, 7. oktober………………………………………………………………… 1000


1276

Alfabetisk register

Scholastica (jomfru), 10. februar………………………………………………………………………… 787 Sebastian (martyr), 20. januar……………………………………………………………………………… 761 Servitterordenen, De syv stiftere av, 17. februar………………………………………………… 791 Simon (og Judas, apostler) 28. oktober………………………………………………………………… 1015 Sixtus II (pave), 7. august……………………………………………………………………………………… 928 Skjærtorsdag………………………………………………………………………………………………………… 271 Stanislaus (biskop og martyr), 11. april……………………………………………………………… 809 Stefan (kirkens første martyr), 26. desember……………………………………………………… 1058 Stefan av Ungarn, 16. august………………………………………………………………………………… 946 Sunniva (og hennes ledsagere, martyrer), 8. juli………………………………………………… 880 Svithun (biskop, Stavangers vernehelgen), 15. juli……………………………………………… 889 Sylvester I (pave), 31. desember…………………………………………………………………………… 1067 Teresa Benedikta av Korset (jomfru og martyr), 9. august………………………………… 930 Teresa av Jesus (jomfru og kirkelærer), 15. oktober…………………………………………… 1003 Teresa av Jesusbarnet (jomfru og kirkelærer), 1. oktober…………………………………… 992 Teresa av Ávila, se Teresa av Jesus Thomas (apostel), 3. juli………………………………………………………………………………………… 876 Thomas Aquinas (prest og kirkelærer), 28. januar……………………………………………… 775 Thomas Becket (biskop og martyr), 29. desember……………………………………………… 1067 Thomas More (og John Fisher, biskop, martyrer), 22. juni………………………………… 858 Timotheos (og Titus, biskoper), 27. januar…………………………………………………………… 772 Titus (og Timotheus, biskoper), 27. januar…………………………………………………………… 772 Torfinn (biskop, Hamars vernehelgen), 8. januar……………………………………………… 758 Treenighet, Den Hellige………………………………………………………………………………………… 715 Turibio av Mogrovejo (biskop), 23. mars……………………………………………………………… 802 Uskyldige barn i Betlehem (martyrer), 28. desember………………………………………… 1064 Venceslas (martyr), 28. september………………………………………………………………………… 985 Verneengler, 2. oktober………………………………………………………………………………………… 993 Vigselsfest for Laterankirken, 9. november………………………………………………………… 1029 Vigselsfest for Peters og Paulus’ basilikaer i Roma, 18. november…………………… 1035 Vigselsfest for basilikaen Maria Maggiore i Roma, 5. august…………………………… 921 Vincent (diakon og martyr), 22. januar………………………………………………………………… 762 Vincent Ferrer (prest), 5. april……………………………………………………………………………… 808 Vincent av Paul (prest), 27. september………………………………………………………………… 984 Xystus, se Sixtus Åpenbaring, Herrens, 6. januar…………………………………………………………………………… 148


INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning……………………………………… 9

GENERELL ORIENTERING Om Missale Romanum…………………… 21 Bestemmelser for det liturgiske år og kalenderen……………………………… 35

LITURGISK KALENDER Januar – desember…………………… 44–55 Liturgisk tabell……………………………… 56

MESSENS FASTE DELER Innledende riter……………………………… 58 Den eukaristiske bønn…………………… 69 De eukaristiske bønner………………… 70 Kommunionsritus…………………………… 71 Avsluttende ritus…………………………… 75 Latinske messeledd………………………… 78

KIRKEÅRET Advent…………………………………………… 82   Første søndag i advent……………… 82   Annen søndag i advent……………… 91   Tredje søndag i advent……………… 100   Fjerde søndag i advent……………… 108 Juletiden………………………………………… 117   Herrens fødsel…………………………… 117   Julaften – vigilien………………………… 117   Første julemesse (midnatt)………… 121   Annen julemesse (ved daggry)…… 124   Tredje julemesse (juledag)…………… 127   Den hellige familie (søndag i juleoktaven)………………… 131   Høytiden for Guds hellige mor Maria – 1. januar………………………… 141   Annen søndag etter jul……………… 144   Herrens åpenbaring…………………… 148   Herrens dåp……………………………… 152

Fastetiden……………………………………… 161  Askeonsdag………………………………… 161   Første søndag i fasten………………… 166   Annen søndag i fasten………………… 176   Tredje søndag i fasten………………… 185   Fjerde søndag i fasten………………… 197   Femte søndag i fasten………………… 210 Den stille uke………………………………… 222  Palmesøndag……………………………… 222  Oljevigselsmessen……………………… 259 Påskens hellige triduum………………… 270   Skjærtorsdags aftenmesse………… 271  Langfredag………………………………… 285  Påskeaften………………………………… 312 Påsketiden……………………………………… 313  Påskedag…………………………………… 313  Påskevigilien……………………………… 313  Morgenmessen…………………………… 351   Annen søndag i påsketiden………… 360   Tredje søndag i påsketiden………… 368   Fjerde søndag i påsketiden………… 378   Femte søndag i påsketiden………… 386   Sjette søndag i påsketiden………… 394   Kristi himmelfart………………………… 402   Syvende søndag i påsketiden……… 409 Pinse……………………………………………… 417  Pinsevigilien………………………………… 417  Pinsedag……………………………………… 423


1278

Innholdsfortegnelse

DET ALMINNELIGE KIRKEÅR 1. uke……………………………………………… 438 2. søndag………………………………………… 439 3. søndag………………………………………… 447 4. søndag………………………………………… 456 5. søndag………………………………………… 465 6. søndag………………………………………… 474 7. søndag………………………………………… 483 8. søndag………………………………………… 491 9. søndag………………………………………… 499 10. søndag……………………………………… 507 11. søndag……………………………………… 516 12. søndag……………………………………… 524 13. søndag……………………………………… 532 14. søndag……………………………………… 542 15. søndag……………………………………… 550 16. søndag……………………………………… 559 17. søndag……………………………………… 568 18. søndag……………………………………… 577 19. søndag……………………………………… 585 20. søndag……………………………………… 594 21. søndag……………………………………… 602 22. søndag……………………………………… 610 23. søndag……………………………………… 618 24. søndag……………………………………… 626 25. søndag……………………………………… 636 26. søndag……………………………………… 645 27. søndag……………………………………… 654 28. søndag……………………………………… 662 29. søndag……………………………………… 671 30. søndag……………………………………… 680 31. søndag……………………………………… 688 32. søndag……………………………………… 696 33. søndag……………………………………… 705 34. uke…………………………………………… 713 Kristi Kongefest……………………………… 744

HØYTIDER FOR HERREN I LØPET AV DET ALMINNELIGE KIRKEÅR Festen for Den Hellige Treenighet… 715 Festen for Kristi legeme og blod…… 722 Jesu hjertefest………………………………… 734 Kristi Kongefest……………………………… 744

HELGENDAGER Januar……………………………………………… 754 Februar…………………………………………… 776 Mars……………………………………………… 795 April……………………………………………… 807 Mai………………………………………………… 821 Juni………………………………………………… 848 Juli…………………………………………………… 876 August…………………………………………… 918 September……………………………………… 960 Oktober…………………………………………… 992 November……………………………………… 1018 Desember……………………………………… 1045

FELLESMESSER Årsdagen for kirkevigsel……………… 1069

RITUALMESSER Dåpsmesse……………………………………… 1077 Konfirmasjonsmesse……………………… 1082 Messe ved ektevigsel……………………… 1086

MESSER FOR FORSKJELLIGE ANLIGGENDER For prester……………………………………… 1095 For prestekall………………………………… 1096 For kall til ordenslivet…………………… 1097 For de kristnes enhet……………………… 1098 For Evangeliets utbredelse……………… 1102 For fedrelandet eller samfunnet…… 1105


Innholdsfortegnelse

MESSE FOR DE AVDØDE Messe ved gravferden…………………… 1108

PREFASJONER Adventstiden…………………………………… 1121 Juletiden………………………………………… 1122 Herrens Åpenbaring……………………… 1124 Fastetiden……………………………………… 1125 Pasjonstiden…………………………………… 1127 Påsketiden……………………………………… 1128 Kristi himmelfart…………………………… 1131 Søndager i det alm. kirkeår…………… 1132 Den hellige Eukaristi……………………… 1136 Jomfru Maria………………………………… 1138 Apostler………………………………………… 1139 Helgener………………………………………… 1140 Hellige martyrer…………………………… 1141 Kirkens hellige hyrder…………………… 1142 Hellige jomfruer og ordensmedlemmer………………… 1142 Alminnelige prefasjoner………………… 1143 Sjelemesser…………………………………… 1146

EUKARISTISKE BØNNER Eukaristisk bønn I………………………… 1150 Eukaristisk bønn II………………………… 1162 Eukaristisk bønn III……………………… 1171 Eukaristisk bønn IV……………………… 1180 Om forsoning………………………………… 1186 For forskjellige anliggender…………… 1196 For barnemesser…………………………… 1216

RITUALER Vievann…………………………………………… 1235 Sykesalving…………………………………… 1240 Sykekommunion…………………………… 1242 Gudstjeneste uten prest………………… 1247 Skriftemål……………………………………… 1252 Kommunionsutdelere…………………… 1254 Sakramentsutstilling……………………… 1255 Eukaristisk velsignelse…………………… 1257

1279

ALFABETISK REGISTER……………………………… 1269


Profile for St Olav Forlag

Messebok - søndager og festdager  

MESSEBOK MESSEBOK SØNDAGER OG FESTDAGER «Messebok for søndager og festdager» 2. utgave © St. Olav forlag 2011 ISBN 978-82-7024-248-1 (trykke...

Messebok - søndager og festdager  

MESSEBOK MESSEBOK SØNDAGER OG FESTDAGER «Messebok for søndager og festdager» 2. utgave © St. Olav forlag 2011 ISBN 978-82-7024-248-1 (trykke...