Page 1


Thomas à Kempis – Kristi etterfølgelse Oversettelse: Jeanne Wreden © St. Olav forlag 2010 ISBN 978-82-7024-223-8 Satt i 9pt Minion Pro Trykket og innbundet i India på 40 gr. indisk bibelpapir. Grafisk formgivning: Peter Bjerke Illustrasjoner hentet fra Kristi Efterfølgelse, Katholsk Forlag, København 1926. Bibelsitater er hentet fra Det norske bibelselskapets utgave av 1978/85.


Bønn før lesningen “Tal, Herre, din tjener hører.” Jeg er din tjener; gi meg forstand, så jeg fatter dine vitnesbyrd … Tal til meg, slik at min sjel kan bli trøstet og hele mitt liv bli forbedret; tal til meg, deg selv til lov og ære og evig heder. Amen.

Bønn etter lesningen Bøy mitt hjerte til Ordet fra din munn, Herre, min Gud, du evige Sannhet! At jeg ikke må dø uten frukt, slik det kan skje om jeg bare formanes i det ytre og ikke oppflammes i det indre. Så ikke ordet blir min dom, det ord jeg hørte, men ikke fulgte, kjente men ikke elsket, trodde men ikke overholdt. Amen.


5

FØRSTE BOK

FORMANINGER TIL HJELP FOR DET ÅNDELIGE LIV

kapittel 1 OM KRISTI ETTERFØLGELSE OG FORAKTEN FOR DENNE VERDENS FORFENGELIGHET “

en som følger meg, skal ikke vandre i mørket, sier Herren!” (Joh 8,12). Dette er Kristi ord. De formaner oss til å etterligne hans liv og ferd hvis vi i sannhet vil bli opplyst og befridd fra all hjertets blindhet. Vi skal derfor først og fremst legge vinn på å betrakte Jesu liv. 2. Hans lære overgår alle de helliges lærdommer, og den som har ånden, skal der finne den skjulte manna (sml. Åp 2,17). Men det hender at mange i en tallrik tilhørerskare føler liten lengsel etter Evangeliet, fordi de ikke har Kristi Ånd (sml. Rom 8,9). Den som fullt


6

FØRSTE BOK – KAPITTEL 1

ut og med glede vil forstå Kristi ord, skal derimot strebe etter å forme hele sitt liv etter Ham. 3. Hva gagner det deg at du utreder dypsindige spørsmål om Treenigheten, hvis du er uten ydmykhet og derfor vekker mishag hos Treenigheten. Det er i sannhet ikke dypsindige ord som gjør menneskene hellige og rettferdige; et liv i dyd gir dem derimot Guds kjærlighet. Jeg vil heller føle hjertets sønderknuselse enn vite hvordan den skal beskrives. Om du så kjenner hele Bibelen og alt det filosofene har sagt, hva gagner alt dette deg hvis du ikke har Guds nåde og kjærlighet (sml. 1 Kor 13,3)? Forfengeligheters forfengelighet, alt er forfengelighet (sml. Fork 1,2), unntatt det å tjene Gud og tjene Ham alene (5 Mos 6,13). Dette er den høyeste visdom: å ha forakt for verden og strebe etter himmelens rike. 4. Det er fåfengt å strebe etter forgjengelige rikdommer og sette sitt håp til dem (Fork 5,9). Det er likeledes fåfengt å søke æresbevisninger og trakte etter høye stillinger. Det er fåfengt å følge legemets lyster (Gal 5,16), og trakte etter slikt som siden gjør en fortjent til en streng straff. Det er fåfengt å ønske seg et langt liv og bare legge liten vinn på å leve et rettskaffent liv. Det er fåfengt bare å tenke på dette liv og ikke på det


FØRSTE BOK – KAPITTEL 2

7

kommende. Det er fåfengt å elske det som snart forgår og ikke haste dit hvor gleden varer ved i evighet. 5. Tenk ofte på ordspråket: “Øyet blir ikke mett av å se, og øret blir ikke fullt av å høre” (Fork 1,8). Bestreb deg derfor på å holde ditt hjerte borte fra overdreven kjærlighet til det synlige og la deg dra mot det usynlige. De som følger sansenes begjær, tilsmusser nemlig sin samvittighet og går glipp av Guds nåde.

kapittel 2 OM YDMYK SELVINNSIKT

A

lle mennesker ønsker ifølge sin natur kunnskap. Men hva gagner kunnskap uten gudsfrykt? En ydmyk bonde som tjener Gud, er utvilsomt bedre enn en hovmodig filosof som tenker over stjernenes løp, men forsømmer seg selv. Den som kjenner seg selv godt, har ringe tanker om seg selv og fryder seg ikke over menneskers lovord. Hvis jeg hadde kunnskap om alt som finnes i verden, men ikke hadde kjærlighet (sml. 1 Kor 13,2), hva ville det gagne meg for Guds åsyn, Han som kommer til å dømme meg etter min gjerning?


326

INNHOLD

INNHOLD

Bønn før lesningen…………………………………………………… 4 Bønn etter lesningen…………………………………………………… 4

FØRSTE BOK – Gavnlige formaninger til et åndelig liv 1. Om Kristi etterfølgelse og forakten for denne verdens forfengelighet……………………………………………………… 5 2. Om ydmyk selvinnsikt …………………………………………… 7 3. Om sannhetens lære ……………………………………………… 9 4. Om å handle med omtanke …………………………………… 12 5. Om lesning av de hellige skrifter ………………………………

13

6. Om de upassende lyster …………………………………………

14

7. Om å unngå fåfengte forhåpninger og hovmod ………………………………………………………

15

8. Om å unngå altfor stor fortrolighet ……………………………

17

9. Om lydighet og underkastelse …………………………………

18

10. Om å unngå overflødige ord ……………………………………

19

11. Om å vinne fred og om iver etter åndelig fremgang ………… 20 12. Om nytten av motgang ………………………………………… 23 13. Om å stå i mot fristelser ………………………………………… 24 14. Om å unnlate å dømme forhastet ……………………………… 27 15. Om de gjerninger som utføres av kjærlighet ………………… 29 16. Om å bære over med andres feil ……………………………… 30 17. Om klosterlivet ………………………………………………… 32 18. Om de hellige fedres eksempel …………………………………

33

19. Om den forbilledlige klosterbrors askese ……………………… 36


INNHOLD

327

20. Om kjærligheten til ensomhet og stillhet …………………… 39 21. Om et angrende hjerte ………………………………………… 43 22. Om å betrakte menneskets elendighet ………………………… 46 23. Om å tenke på døden …………………………………………… 49 24. Om dommen og straffen over synderne ………………………

53

25. Om hvordan vi med brennende iver skal forbedre hele vårt liv …… 57

ANDRE BOK – Formaninger til hjelp for det indre liv 1. Om det indre liv ………………………………………………… 63 2. Om å bøye seg i ydmykhet ……………………………………… 67 3. Om det gode, fredsommelige menneske ……………………… 69 4. Om et rent sinn og en enfoldig intensjon ………………………

71

5. Om å gå inn i seg selv …………………………………………… 72 6. Om gleden ved en god samvittighet ……………………………

74

7. Om å elske Jesus over alt ………………………………………

76

8. Om det fortrolige vennskap med Jesus ………………………… 78 9. Om uteblivelse av all trøst ……………………………………… 80 10. Om takknemlighet for Guds nåde …………………………… 85 11. Om hvor få det er som elsker Jesu kors ………………………… 88 12. Om det hellige korsets kongevei ……………………………… 90

TREDJE BOK – Om den indre trøst 1. Om den indre samtale mellom Kristus og den troende sjel……… 99 2. Hvordan sannheten taler i oss uten støyende ord …………… 100 3. Om hvordan Guds ord må lyttes til med ydmykhet, og hvordan mange unnlater å tenke over dem ………………… 102


328

INNHOLD

Bønn om hengivenhetens nådegave ……………………………… 105 4. Om hvordan vi bør leve i sannhet og ydmykhet i Guds nærvær ………………………………………………… 106 5. Om den guddommelige kjærlighets underfulle virkning …… 108 6. Om prøven på den sanne kjærlighet …………………………… 113 7. Om hvordan nåden bør skjules under ydmykhetens vern …… 116 8. Om å anse seg som ringe i Guds øyne ………………………… 119 9. Om at alt må rettes mot Gud som vårt endelige mål ………… 121 10. Om hvor vidunderlig det er å tjene Gud ved å gi avkall på verden ……………………………………… 122 11. Om hvordan hjertets ønsker må granskes og modereres …… 125 12. Om å lære tålmodighet og kjempe mot lidenskapene ………… 127 13. Om den ydmyke og føyelige lydighet etter Jesu Kristi eksempel ……………………………………… 129 14. Om å overveie Guds skjulte dommer så vi ikke soler oss i selvgodhet ………………………………… 131 15. Om hvordan vi bør forholde oss og hva vi bør si når det er noe vi ønsker ……………………… 133 Bønn om å oppfylle Guds vilje …………………………………… 134 16. Om at sann trøst må søkes i Gud alene ……………………… 135 17. Om at vi bør legge alle våre sorger på Gud …………………… 137 18. Om hvordan de timelige plager må bæres med tålmodighet etter Jesu Kristi eksempel ……………………………………… 138 19. Om å tåle urett og hvem som har ekte tålmodighet ………… 140 20. Om bekjennelsen av vår egen skrøpelighet og dette livs elendighet ………………………………………… 143


INNHOLD

329

21. Om hvordan vi må hvile i Gud høyt over alle goder og gaver …… 146 22. Om å minnes Guds mangfoldige gjerninger ………………… 149 23. Om fire ting som gir stor fred ………………………………… 152 Bønn imot onde tanker …………………………………………… 153 Bønn om lys til forstanden ………………………………………… 154 24. Om å avstå fra nysgjerrig innblanding i andres liv …………… 155 25. Om hva hjertets trygge fred og sanne fremgang består i …… 157 26. Om sinnets store frihet som lettere oppnås ved ydmyk bønn enn ved mye lesning …………………………………………… 159 27. Om hvordan egenkjærligheten er det som mest drar oss bort fra det høyeste gode ……………………… 161 Bønn om et rent hjerte og guddommelig visdom………………… 163 28. Om å stå imot bakvaskernes onde tunger …………………… 164 29. Om hvordan man bør påkalle og velsigne Gud i trengselstid … 165 30. Om å påkalle Guds hjelp i bønn og ha tillit til at nåden vil vende tilbake ……………………… 166 31. Om hvordan vi må forsake alt det skapte for å finne skaperen …170 32. Om å forsake seg selv og gi avkall på alt begjær ……………… 173 33. Om det ustadige hjerte og om å ha Gud som sitt endelige mål …175 34. Om at den som elsker Gud finner sin glede i ham over alle ting og i alt …………………………………………… 176 35. Om at det ikke finnes noen sikkerhet mot fristelser i dette liv …178 36. Mot menneskers falske dommer ……………………………… 180 37. Om den rene og fullstendige selvforsakelse for å oppnå hjertets frihet …………………………………………………… 182


330

INNHOLD

38. Om selvbeherskelse i det ytre, og om å ta sin tilflukt til Gud i all fare ………………………… 184 39. Man bør ikke forhaste seg i sine gjøremål …………………… 186 40. Et menneske kan ikke av seg selv gjøre noe godt, og ingenting kan han rose seg av ……………………………… 187 41. Om forakten for all verdslig ære ……………………………… 190 42. Man må ikke grunne sin fred på mennesker ………………… 191 43. Mot unyttig og verdslig kunnskap …………………………… 192 44. Om ikke å la seg tiltrekke av det ytre ………………………… 195 45. Om at man ikke må tro alt det folk sier og om hvor lett det er å si noe feil ……………………………… 196 46. Om å stole på Gud når ordene hagler over oss ………………… 199 47. Om at alle plager bør holdes ut med tanke på det evige liv …

202

48. Om evighetens dag og trengslene i dette livet ………………… 205 49. Om lengselen etter det evige liv, og om hvor stort det er, det som er lovet til de som kjemper for dette ………………… 209 50. Om hvordan et ulykkelig menneske bør overlate alt i Guds hender …………………………………………………… 213 51. Om at man bør beskjeftige seg med de små ting når man er for svak for de store gjerningene ………………… 218 52. Om at mennesket ikke bør anse seg fortjent til trøst, men snarere skyldig til straff …………………………………… 219 53. Om Guds nåde som ikke meddeles de som kun er opptatt av det verdslige ………………………………… 222 54. Om naturens og nådens forskjellige bevegelser ……………… 224


331

INNHOLD

55. Om naturens fordervelse og den guddommelige nådes virkekraft ………………… 229 56. Om at vi må fornekte oss selv og etterligne Kristus ved å bære korset ………………………………………… 233 57. Om at man ikke må bli for nedslått når man begår noen feil …………………………………… 236 58. Om at man ikke skal gruble over det som går over den menneskelige forstand, eller beskjeftige seg med Guds skjulte dommer ………… 238 59. Om at Gud alene må være gjenstand for alt håp og all tillit ………………………………………………… 244

FJERDE BOK – Om alterets sakrament……………………

247

1. Om at man bør motta Kristus med stor ærbødighet …… 248 2. Om at Guds store godhet og kjærlighet åpenbares for mennesket i dette sakrament ……………… 255 3. Det er til gavn å motta kommunion ofte ………………… 258 4. Mange goder gis dem som mottar kommunionen med inderlighet ………………………… 261 5. Om sakramentets høye verdighet og om prestestanden … 265 6. Et spørsmål om hvordan man forbereder seg til kommunionen ………………………… 268 7. Om å ransake sin samvittighet og ha et fast forsett om forbedring ……………………… 269 8. Om Kristi offer på korset og om å gi avkall på seg selv …

271


332

INNHOLD

9. Om at vi må ofre oss selv og alt vårt til Gud, og be for alle …………………………………………………… 273 10. Om at man ikke så lett må forsømme den hellige kommunion ………………………………………… 276 11. Kristi legeme og den hellige skrift er av høyeste nødvendighet for den troende sjel …………………………… 280 12. Om hvordan den som skal motta Kristus i kommunionen må forberede seg med stor omhu ……………………………… 285 13. Om hvordan en hengiven sjel av hele sitt hjerte må lengte etter å bli forenet med Kristus i sakramentet ……… 288 14. Om den brennende lengsel etter å motta Kristi legeme som finnes hos enkelte fromme ……………………………… 290 15. Om at hengivenhetens nåde oppnås ved ydmykhet og selvfornektelse …………………………………… 292 16. Om at vi må fremlegge all vår nød for Kristus og be om hans nåde …………………………………………… 295 17. Om den brennende kjærlighet og den sterke lengsel etter å motta Kristus …………………………………………… 296 18. Om at et menneske ikke må hengi seg til nysgjerrige spekulasjoner over sakramentet, men ydmykt følge Kristus og stille sin fornuft under troens lys …………………………… 300 Temaindeks ………………………………………………………… 303 Bibelreferanser …………………………………………………… 315 Tabell over Bibelens bøker ………………………………………… 325 Om Thomas à Kempis ……………………………………………… 333


OM THOMAS À KEMPIS

T

333

homas à Kempis (ca. 1380-1471) var flamsk augustinermunk fra et kloster ved Zwolle, Nederland, og en av senmiddelalderens aller fremste forfattere av oppbyggelig litteratur. Nest etter Bibelen er den kristne klassikeren Kristi etterfølgelse (De imitatione Christi) den mest utbredte åndelige bok i vår kultur. Boken er oversatt til rundt 100 språk og publisert i ca. 3000 utgaver. På norsk har dette åndelige mesterverket gjennom tidene foreligget på flere forlag og i mange oversettelser. St. Olav forlag kom første gang ut med Kristi etterfølgelse så tidlig som i 1892 – tre år etter forlagets opprettelse. De imitatione Christi ble publisert med anonym forfatter i 1418 og først senere tilskrevet Thomas à Kempis. Helt fra begynnelsen av nådde den langt utover kretsen av munker manuskriptet egentlig var ment for. Kristi etterfølgelse taler ikke i første rekke til intellektet, men til hjertet. Dette er en bok som er preget av visdom og dyp fromhet. Den formidler åndelig liv og en mulighet til å utvikle et inderligere forhold til Gud og Jesus Kristus. Bli med de mange millioner som gjennom fem århundrer i dette åndelige mesterverket har funnet en invitasjon til forening med Gud som er vanskelig å motstå, og en klok støtte på veien dit. Denne komplette utgaven av Kristi etterfølgelse har, i tillegg til temaindeks, også bibelreferanser i indeks og tekst.


334

NOTATER


Thomas à Kempis – Kristi etterfølgelse Oversettelse: Jeanne Wreden © St. Olav forlag 2010 ISBN 978-82-7024-223-8 Satt i 9pt Minion Pro Trykket og innbundet i India på 40 gr. indisk bibelpapir. Grafisk formgivning: Peter Bjerke Illustrasjoner hentet fra Kristi Efterfølgelse, Katholsk Forlag, København 1926. Bibelsitater er hentet fra Det norske bibelselskapets utgave av 1978/85.


Profile for St Olav Forlag

Kristi etterfølgelse  

Thomas av Kempis\' åndelige mersterverk

Kristi etterfølgelse  

Thomas av Kempis\' åndelige mersterverk