Page 1

Sant menneske

Forfatteren Wilfrid Stinissen er katolsk prest og karmelittmunk. Flere av hans bøker er tidligere utkommet på St. Olav Forlag.

WILFRID STINISSEN

Med denne boken hjelper Wilfrid stinissen oss til å forstå den menneskelige natur og hvordan vi skal betrakte menneskets opprinnelse og mål. Skapelsen er begynnelsen og målet er guddommeliggjørelse – hellighet – sier Stinissen. Boken beskriver menneskets reise ved hjelp av Bibelen og den kristne erfaring hos helgener og mystikere. Slik vokser det frem et kristent menneskesyn som samtidig viser hva det innebærer å bli et sant menneske.

st. olav forlag 2008

isbn 978-82-7024-210- 8

,!7II2H0-cecbai!

WILFRID STINISSEN

Sant menneske


Sant menneske


Wilfrid Stinissen

Sant menneske Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen

St. Olav Forlag Oslo 2008


Original edition published in Swedish under the title: ”Sann människa” by Libris förlag, Örebro, Sweden © Libris förlag. © Norske rettigheter: ST. OLAV FORLAG, Oslo 2008 Omslagsdesign: Pierre Chaussy Omslagsfoto: Dreamstime Printed in Norway by AIT AS e-dit, Oslo isbn 978-82-7024-210-8


Innhold Forord

9 I SKAPELSEN

Kapittel 1: Gud skaper

15

Skapelse og utvikling Hva skapelsen innebærer Hvordan svarer jeg på Guds initiativ? Skapelsesbegrepets rimelighet

17 19 24 25

Kapittel 2: To beretninger om skapelsen

29

Den første skapelsesberetningen Ånden og Ordet Alt er skapt i Kristus Skapelsens mangfold Gud skaper menneskene På hvilken måte er mennesket Guds avbilde? Tredobbel relasjon Sabbaten Den andre skapelsesberetningen Kropp og sjel Edens hage Kvinnen blir skapt

32 34 36 39 43 49 56 59 69 73 77 82


II SYNDEN Kapittel 3: Den tragiske skaden Slangen i Edens hage Arvesynden Brutte relasjoner og andre følger Arvesyndens egentlige natur

97 98 103 111 123

III GUDDOMMELIGGJØRELSEN Kapittel 4: Menneskets guddommeliggjørelse

131

Jesus kjenner seg hjemme i skapelsen Kalt til å bli guddommeliggjort Å leve Guds eget liv Guddommeliggjørelse av forstanden Guddommeliggjørelse av hukommelsen Viljens guddommeliggjørelse Gå inn i Guds hvile!

134 138 145 148 160 165 176

Kapittel 5: Verdens guddommeliggjørelse

195

Guddommeliggjørelsen gjelder hele skapningen Jorden er full av Jesus Kristus

196 203


”Åpne mine øyne” Kontakt med naturen Alt skal bli bra Teilhard de Chardin Den eskatologiske forklarelsen

211 221 227 232 240

Etterord: Menneske, hvem er du?

245


Forord finnes det noen avgjørende forskjell mellom men-

nesker og dyr? Er ikke du og jeg noe mer enn velutviklede og sofistikerte, eller rett og slett perverterte dyr? Menneskets utstuderte grusomhet overtreffer jo absolutt dyrenes. Rådvillheten angående menneskets natur blir stadig større. Men hvordan kan jeg leve rett hvis jeg ikke vet hvem jeg er? Hvis vi vil forstå hva et sant menneske er, må vi se på dets opprinnelse og dets mål. Hvor kommer det fra, og hvorhen er det forventet å skulle komme? Mennesket kommer fra Guds skapende hender, og det er ventet i himmelen, som allerede kan begynne her på jorden. Når vi vet noe om livsreisens startpunkt og om endestasjonen, vet vi også en hel del om veien. Skapelsen er begynnelsen, og hellighet er målet. Bibelen taler lenge og bredt om skapelsen, men mange betrakter dette som mytologi. Og det Bibelen sier om målet, helligheten, blir lett avfeiet som utopi. Man glemmer at myten ofte har et større virkelighetsinnhold enn en nøyaktig historisk redegjørelse. Selv om en myte kan være noe som aldri har hendt, er den i alle fall noe som alltid er. Og helgenenes liv lærer oss at hellighet ikke er en utopi. 9


Meningen med denne boken er å beskrive den kristne reisen nettopp ved hjelp av Bibelen og den kristne erfaring der denne er på sitt beste og mest ekte, nemlig hos helgener og mystikere. Så vokser det forhåpentligvis et kristent menneskesyn frem av dette, et menneskesyn som samtidig viser hva og hvordan et sant menneske er? Det kristne menneskesynets fundamentale struktur utgjøres av det tredelte bildet (triptyken): skapelse, syndefall og frelse. Mennesket blir skapt som ”godt” av Gud, gjør så opprør mot Gud og mister derved en del av sin ”godhet”, og Jesus kommer for å gjenreise harmonien med Gud. Den tradisjonelle teologien har kanskje ikke alltid lagt tilstrekkelig vekt på den første delen av triptyken – skapelsen. Likevel er det nettopp skapelsen som utgjør grunnlaget for alt. I stedet for å begynne med skapelsen har man i forkynnelsen ofte begynt med synden. Utgangspunktet var arvesynden: Mennesket gjør sitt inntog i verden som synder, som Guds fiende, som et djevelens barn. Så lenge barnet ikke var døpt, var det under Satans herredømme. Når det ble døpt, ble det et Guds barn. Man la mer vekt på synden enn på den opprinnelige skapelsen. Men alt Gud gjør, gjør Han av kjærlighet. Når Han skaper, skaper Han av kjærlighet. Når et nytt menneske blir skapt av Gud, er det nødvendigvis omsluttet av Guds kjærlighet. Det er et barn som er elsket av Ham. Snarere enn å sette fokus på synden, burde vi legge vekt på Guds velsignelse. Heller enn å snakke så mye 10


om ”original sin” (den opprinnelige synd), burde vi snakke om ”original blessing” (den opprinnelige velsignelse), mener Matthew Fox. Skapelsesberetningen viser oss at skapelsen er en uhørt velsignelse. Er det rimelig at man hopper over skapelsesberetningen og lar Bibelen begynne med syndefallet? Åpenbaringen begynner ikke med at Gud kaller Abram (1 Mos 12). Det er Guds skapergjerning som er den første åpenbaringen. Gud kan ikke annet enn å avsløre noe av seg selv når Han skaper. ”Enhver skapning er et Guds ord og en bok om Gud”, sier Mester Eckehart (ca.1260-1327). ”Herrens herlighet fyller hans skaperverk” (Sir 42,16). Skapelsen er det aller første ”sakramentet”, det første tegn som henviser til Gud og lærer oss noe om Ham. Når man utelater den første delen av triptyken og dermed forvandler den til en diptyk, havner man i en farlig dualisme. Da taler man om ”frelste” og ”ikkefrelste”. Da reduserer man også Guds rike til kirken. Guds rike finnes da bare innenfor kirkens grenser. Den store mengden blir utelukket. Utgår man derimot fra skapelsen, utelukker man ingen. Dette har vi jo alle til felles: Vi er skapt av Gud. En teologi som tar utgangspunkt i skapelsen kan ikke være annet enn økumenisk, i betydningen av at alle er med, og ingen står utenfor. Hvilken følelse av fellesskap skulle ikke oppstå hvis vi hadde en dypere bevissthet om at vi alle kommer fra den samme Faders hånd! Den tredje delen av triptyken som man pleier kalle ”frelse” eller ”forløsning”, vil jeg heller kalle ”guddom11


meliggjørelse”. Siden Gud skaper mennesket i ”sitt bilde”, ”som et avbilde av oss” (1 Mos 26), må Jesu frelsesverk innebære mer enn bare syndenes forlatelse. Han vil føre mennesket inn i Treenighetens eget liv. Vi er ikke bare kalt til å bli fri fra synden, men også til virkelig å bli guddommelige. Wilfrid Stinissen


Sant menneske

Forfatteren Wilfrid Stinissen er katolsk prest og karmelittmunk. Flere av hans bøker er tidligere utkommet på St. Olav Forlag.

WILFRID STINISSEN

Med denne boken hjelper Wilfrid stinissen oss til å forstå den menneskelige natur og hvordan vi skal betrakte menneskets opprinnelse og mål. Skapelsen er begynnelsen og målet er guddommeliggjørelse – hellighet – sier Stinissen. Boken beskriver menneskets reise ved hjelp av Bibelen og den kristne erfaring hos helgener og mystikere. Slik vokser det frem et kristent menneskesyn som samtidig viser hva det innebærer å bli et sant menneske.

st. olav forlag 2008

isbn 978-82-7024-210- 8

,!7II2H0-cecbai!

WILFRID STINISSEN

Sant menneske

Sant menneske  

Sant menneske WILFRID STINISSEN Sant menneske Wilfrid Stinissen Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen St. Olav Forlag Oslo 2008 Omslagsdesign:...

Sant menneske  

Sant menneske WILFRID STINISSEN Sant menneske Wilfrid Stinissen Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen St. Olav Forlag Oslo 2008 Omslagsdesign:...