__MAIN_TEXT__

Page 1

Scott Hahn Scott Hahn

P

Messen er en uendelig rik virkelighet og teologisk sett finnes det mange tilnærmingsmåter til denne virkeligheten. Den eskatologiske tilnærming som benyttes i denne boken er en av de mest fruktbare og interessante. Scott Hahn er katolsk konvertitt og professor i teologi ved et amerikansk universitet.

Lammets nattverd

å en levende og medrivende måte belyser Scott Hahn den dype sammenheng mellom Johannes´ Åpenbaring og Den hellige messe.

Lammets nattverd Messen som himmelen på jorden

st. olav forlag 2007

,!7II2H0-cebjjg!

isbn 978-82-7024-199- 6

st. olav forlag 2007


Lammets nattverd


Scott Hahn

Lammets nattverd Messen som himmelen p책 jorden

Oversatt av Anne Krohn

St. Olav Forlag

Oslo 2007


Originalens tittel: The Lamb`s Supper: The Mass as Heaven on Earth © 1999 by Scott Walker Hahn This translation published by arrangement with The Doubleday Broadway Publishing Group, a division of Random House, Inc. © Norske rettigheter: St. Olav Forlag, Oslo 2007

Printed in Norway by AIT AS E-dit, Oslo ISBN 978-82-7024-199-6


Til Kimberly


Innhold FORORD ved pater Benedict J. Groeschel C.F.R.

FØRSTE DEL

MESSEN ER EN GAVE

INNLEDNING Kristus står for døren: Messen blir åpenbart 19

EN I himmelen allerede nå: Hva jeg oppdaget i min første messe 22

TO Som skal utgydes for dere: Historien om et offer 27


TRE Fra begynnelsen: De første kristnes messe 36

FIRE Smak og se (og hør og rør ved) Evangeliet: Om å forstå messens ulike deler 45

ANNEN DEL

ÅPENBARINGEN AV HIMMELEN

EN ”Jeg vendte meg om for å se”: Sunn fornuft midt i alt det merkverdige 61

TO Hvem er hvem i himmelen: Åpenbaringens tusentallige rolleliste 69

TRE Apokalypse da!: Kampene i Åpenbaringen og det siste våpen 82


FIRE Dommens dag: Hans miskunn er skremmende 92

TREDJE DEL

ÅPENBARING FOR DE MANGE

EN Forhenget blir trukket til side: Hvordan se det usynlige 103

TO Gudsdyrkelse er krigføring: Hva velger du: kamp eller flukt? 115

TRE Gud er en familie: Åpenbaringen som et familiebilde 126

FIRE Liturgiens kraft: Messen gjør en forskjell 133


Forord Pater Benedict J. Groeschel C.F.R.

D

enne bemerkelsesverdige boken forener flere mektige åndelige realiteter – som alle er viktige for en troende kristen, men som alle tilsynelatende er så uensartede at de overfladisk sett ikke kan ha noen innbyrdes sammenheng: verdens ende og den daglige messe, Apokalypsen og Herrens nattverd; den grå hverdag og Parousia, Herrens gjenkomst. Hvis du, som jeg, vokste opp som katolikk, vil nok dr. Hahn gi deg en helt ny sans for messen. Hvis du er konvertitt eller tenker på å bli opptatt i Kirkens fulle fellesskap, vil han vise deg en side ved den katolske kristendom som du antagelig aldri har reflektert over – dens eskatologi, eller lære om tidenes ende. Det er faktisk relativt få katolikker som forstår at det er en sammenheng mellom eukaristifeiringen og verdens ende. Det som gjør størst inntrykk i Lammets nattverd, er den gripende og klare fremstilling av selve realiteten i eukaristifeiringen, den som vår Yppersteprest skjenket oss kvelden før sin offerdød. Dr. Hahn utforsker denne underfulle realitet med all en ny konvertitts glød og entusiasme. Opp mot dette kan jeg bare sette min egen erfaring – i år kommer jeg (i all stillhet) til å feire min syvogfemtiårsdag som ministrant. Men da Scott ringte meg og litt forsiktig spurte om jeg 11


kunne skrive et forord til hans nye bok, som bygget på orientalske kirkefedres eldgamle eskatologiske fortolkninger fra det andre til det sjette århundre, svarte jeg: ”Selvfølgelig, slik har jeg tenkt om eukaristien i årtier.” Messen, eller som de orientalske Kirker mer treffende kaller den, den guddommelige liturgi, er en så rik virkelighet at det er like mange legitime innfallsvinkler til den som til hele Kristi mysterium. Eukaristien er en del av det store levende fjell som er Kristus, et bilde jeg låner fra oldtidens hellige i Det hellige land. Dette fjellet kan vi nærme oss fra mange sider. En av de mest spennende og fruktbare veier går gjennom eskatologien. Jeg ergrer meg alltid litt når jeg ser en liste over”gudstjenester” på et college eller et hotell og oppdager at messen står oppført kl. 9.00. Messen er ingen gudstjeneste. Når katolikker ber morgenbønn eller leser rosenkransen eller til og med når de har sakramentsandakt, så er det en tjeneste. Det er noe vi gjør for Gud, akkurat som en offentlig bønn i ethvert annet kirkesamfunn. Men det hellige messeoffer, den guddommelige liturgi, blir ikke egentlig – dypest sett – frembåret av mennesker i det hele tatt. Det sier jeg deg, jeg har vært prest i førti år, og jeg har aldri utført en ”tjeneste” som heter messe. Jeg var ”standin” for Ypperstepresten, slik Kirken lærer. Jeg handlet in persona Christi – i Kristi person, han som er Ypperstepresten i Hebreerbrevet. Folk kommer ikke til messen for å motta mitt legeme og blod, og jeg hadde ikke kunnet gi dem det hvis de hadde gjort det. De kommer for å ha samfunn med Kristus, kommunion med Kristus. Dette er det mystiske element i alle kristne sakramenter – dåpen innbefattet. Derfor kan hvem som helst i nødsfall handle in persona Christi for å døpe, fordi det faktisk er Kristus som døper. Det er Kristus som tilgir syndene, Kristus som forbereder deg til døden, Kristus som ordinerer og Kristus som velsigner ekteskapene. Akkurat som andre katolske og ortodokse kristne som tenker over det (og også en del anglikanere og til og med noen 12


lutheranere), tror jeg at Kristus er Presten i alle sakramenter, på samme måte som han taler til oss fra hver side i Den hellige skrift. Han sørger for oss i hvert eneste sakrament – og på denne måten opplever vi livskraften i hans mystiske legeme. Når du leser dr. Hahns klare fremstilling av eukaristien som den tilbedelse i himmelen som Åpenbaringen taler om, burde du begynne å krible av nådens livskraft. Messen gjør Lammets bryllupsmåltid nærværende på jorden. Som dr. Hahn påpeker unngår de fleste kristen Åpenbaringsboken og dens mystiske tegn, hvis de ikke fabrikkerer sine egne underlige små teorier om hvem som er hvem og hvordan det hele kommer til å ende. Jeg bor i New York City (det tyvende århundres kandidat til Babylon), og jeg er absolutt henrykt ved tanken på at det hele kan ende snart, til og med i neste uke. Men jeg er trett av alle disse domsprofetene og deres fortolkninger. Løfter, og atter løfter! Tidlig i dette århundre opplevde jeg diverse fyrer som stod på listen over mulige kandidater til rollen som Antikrist, men det ble ikke noe av det. Min kjærlighet til Åpenbaringen skyldes ikke all denne Star Wars-galskapen, men det vidunderlige bilde av det himmelske Jerusalem i de siste kapitlene av Åpenbaringen. I den grad dette er mulig, skildrer de det øyet ikke har sett og øret ikke har hørt. Nå da jeg har lest Lammets nattverd både en og to ganger, er mange av de andre kapitlene blitt meget mer tilgjengelige for meg – deres symbolske skildring av hvordan de helliges evige liv kan være, som den hellige Augustin sier. Det var jo den hellige Augustin som insisterte på å inkludere både Åpenbaringen og Hebreerbrevet i Det nye testamentes kanon, på en bispesynode i Afrika i slutten av det fjerde århundre. I bønnen kan vi, sier Augustin, ved Guds store nåde ”for et øyeblikk røre ved den Livets kilde hvor han for evig nærer Israel.” Men bortsett fra slike kontemplative øyeblikk får vi en symbolsk fremstilling av realitetene i Yppersteprestens og hans mystiske legemes himmelske gudsdyrkelse i den daglige messefeiring. 13


Jeg er dr. Hahn takknemlig fordi han har hentet de gamle kirkefedrenes visjon frem i lyset igjen. Det eneste vi noen gang gjør i denne verden som er en virkelig deltagelse i det liv vi håper å leve i all evighet, er å tilbe med Kristus i liturgien. Selv om kirkebygningene er spartansk utstyrt, selv om deltagernes åndelige innsikt er begrenset, så deltar vi i messens liturgi, Kristus er til stede, og i mysteriet står vi i dette øyeblikk fremfor Lammets nattverd. Les denne boken omhyggelig, så får du vite hvordan og hvorfor.

14


Scott Hahn Scott Hahn

P

Messen er en uendelig rik virkelighet og teologisk sett finnes det mange tilnærmingsmåter til denne virkeligheten. Den eskatologiske tilnærming som benyttes i denne boken er en av de mest fruktbare og interessante. Scott Hahn er katolsk konvertitt og professor i teologi ved et amerikansk universitet.

Lammets nattverd

å en levende og medrivende måte belyser Scott Hahn den dype sammenheng mellom Johannes´ Åpenbaring og Den hellige messe.

Lammets nattverd Messen som himmelen på jorden

st. olav forlag 2007

,!7II2H0-cebjjg!

isbn 978-82-7024-199- 6

st. olav forlag 2007

Profile for St Olav Forlag

Lammets nattverd  

Scott Hahn Messen som himmelen på jorden st. olav forlag 2007 Lammets nattverd Messen som himmelen på jorden Oversatt av Anne Krohn Oslo 200...

Lammets nattverd  

Scott Hahn Messen som himmelen på jorden st. olav forlag 2007 Lammets nattverd Messen som himmelen på jorden Oversatt av Anne Krohn Oslo 200...