__MAIN_TEXT__

Page 1

Moder Teresa fikk Nobels fredspris i 1979. Jim Gallagher gir en varm og levende skildring av en av vår tids mest kjente katolske kvinner. Moder Teresa ble saligkåret i 2003.

j i m g a l l ag h e r

Moder Teresa (1910 - 87) var nonne i en irsk orden, Loretosøstrene, og gjorde tjeneste i India. Hun arbeidet i slummen i Calcutta fra 1928 og fikk i 1950 tillatelse til å starte sin egen orden, Misjon for nestekjærlighet, som har medlemmer over hele verden og tilhengere i mange land.

m od e r t e r e s a

St.Olav Forlag

,!7II2H0-cebjfi!

1sbn 10: 82-7024-195-4 1sbn 13: 978-82-7024-195-8

Jim Gallagher Moder Teresa


BD9 : G I : G : H 6


*IM'ALLAGHER

B D9 : G I : G : H 6 /VERSATTAV!NNE+ROHN

HI DA6K;DGA6< DHAD


¥#ATHOLIC4RUTH3OCIETY ,ONDON ¥3T/LAV&ORLAG /SLO 0RINTEDIN.ORWAYBY!)4% DIT /SLO /RIGINALENSTITTEL-OTHER4ERESA /MSLAGSFOTOGRAl2EUTERS3CANPIX )3".    )3".    


> C C = DA 9 )NNLEDNING qq /PPVEKSTOGFAMILIELIV qq 3’STER4ERESA ,ORETO S’STER qq -YSTISKEERFARINGER %NKONGREGASJONBLIRGRUNNLAGT qq $ENLANGEM’RKENATTEN -ODERSINDREENSOMHET qq 3ISTEÍR qq


>CCA:9C>C< )mERETIÍRHADDEHUNVRTKJENTRETTOG SLETT SOM -ODER .’YAKTIG FEM OG ET HALVTÍRETTERHENNESD’DGODKJENTEPAVE *OHANNES0AUL))TODOKUMENTERUTSTEDT AV +ONGREGASJONEN FOR (ELLIGKÍRINGER $ASENDTEHENNESiD’TREw .ESTEKJRLIG HETENS MISJONRER UT EN H’YTIDELIG ER KLRING i)DAG ETTERTREOGETHALVTÍRSGRANSK NINGOGUNDERS’KELSER BEKREFTER+IRKEN AT -ODER PÍ EN HEROISK MÍTE LEVDE DET KRISTNE LIV OG AT 'UD HAR OPPH’YET HENNEBÍDESOMETFORBILDEIHELLIGHETOG SOMENFORBEDERFOROSSALLE -ODERERETSYMBOLPÍKJRLIGHETOG MEDLIDENHET $A -ODER VAR HOS OSS SÍ VISELVATHUNVARETLYSENDEEKSEMPELPÍ ALLE KRISTNE DYDER (ENNES LIV I KJRLIG TJENESTEFORDEFATTIGEHARINSPIRERTMANGE TILÍF’LGEDENSAMMEVEI-ENNESKERAV 


ALLE RELIGIONER SETTER HENNES VITNESBYRD OGBUDSKAPH’YT SOMETTEGNPÍAT'UD FREMDELESELSKERVÍREDAGERSVERDENw -ONIKA "ESRA EN TREDVE ÍR GAMMEL KVINNEFRA"ENGAL BLEBEHANDLETFORTUBER KULOSEFRAMAI-ENIMARSSAMMEÍR BEGYNTEHUNÍFÍENHEVELSEIUNDERLIVET $AHUNBLEUNDERS’KTMEDULTRALYDDEN AUGUST FANTLEGENEENSVULSTSÍSTORSOM ETFOSTERiPÍCAUKERw,EGENEFRARÍDET EN OPERASJON PÍ DETTE TIDSPUNKT FORDI -ONIKAFORTSATTHADDETUBERKULOSE OGPÍ GRUNN AV HENNES DÍRLIGE ALMENTILSTAND (UNBLENÍPLEIETAV.ESTEKJRLIGHETENS MISJONRERIDERESHUSI0ATIRAM -ONIKAFORKLARTESENERETILENUNDER S’KELSESKOMMISJON I BISPED’MMET AT HUN OM MORGENEN DEN  SEPTEMBER  HADDE VRT TIL STEDE SAMMEN MED ANDRE PASIENTER VED EN SPESIELL B’NNE GUDSTJENESTE I HJEMMETS KAPELL I ANLED NINGDENF’RSTEÍRSDAGENFOR-ODERSD’D 


(UNSAi*EGKJENTEATJEGBLETRUFFETAV ENLYSSTRÍLEFRAFOTOGRAlETAV-ODER*EG BLEREDD OGHJERTETBEGYNTEÍSLÍFORTERE %TTER DETTE F’LTE JEG MEG LETTERE MEN SMERTEN I UNDERLIVET VAR DER !LT DETTE HENDTEOMMORGENEN /M KVELDEN VED FEMTIDEN VAR JEG PÍSYKESALEN3’STER"ARTHOLOMEA S’STER !NN3EVIKAOG(ABIL(ANDSAENAVS’ST RENESHJELPERE KOMFORÍBEOVERMEG 3’STER"ARTHOLOMEAGAVMEGENMEDAL JEOGLADENPÍMAGENMINOGBADOVER MEG$ENNEGANGENF’LTEJEGMEGLETTE RE SMERTENBLEMINDREOGJEGSOVNET /MNATTEN VEDETT TIDEN VÍKNETJEG OPPSLIKJEGPLEIDE OGJEGF’LTEMEGLET TERE OG HADDE INGEN SMERTER *EG R’RTE VED UNDERLIVET *EG KUNNE IKKE lNNE SVULSTEN *EG FORTALTE DET TIL PASIENTEN I SENGEN VED SIDEN AV 3KJ’NNER DU JEG F’LERMEGLETTERE OGJEGHARINGENSMER TER OGSVULSTENERVEKKw 


&LERE KOMMISJONER KOM FREM TIL AT DETTE VIRKELIG VAR ET iMIRAKEL SOM VAR SKJEDDPÍFORB’NNAV'UDSTJENER MODER 4ERESAFRA#ALCUTTAw$ETVARDETTERESUL TATET PAVE *OHANNES 0AUL )) GODKJENTE DENDESEMBER $ET BLE KUNNGJORT AT MODER 4ERESA VILLEBLISALIGKÍRETI2OMAPÍMISJONSS’N DAG DEN  OKTOBER  DEN S’NDAG SOMVARNRMESTTIL ÍRSDAGENFORDEN (ELLIGE&ADERSPONTIlKATOGTILAVSLUTNIN GENAVROSENKRANSÍRET


Moder Teresa fikk Nobels fredspris i 1979. Jim Gallagher gir en varm og levende skildring av en av vår tids mest kjente katolske kvinner. Moder Teresa ble saligkåret i 2003.

j i m g a l l ag h e r

Moder Teresa (1910 - 87) var nonne i en irsk orden, Loretosøstrene, og gjorde tjeneste i India. Hun arbeidet i slummen i Calcutta fra 1928 og fikk i 1950 tillatelse til å starte sin egen orden, Misjon for nestekjærlighet, som har medlemmer over hele verden og tilhengere i mange land.

m od e r t e r e s a

St.Olav Forlag

,!7II2H0-cebjfi!

1sbn 10: 82-7024-195-4 1sbn 13: 978-82-7024-195-8

Jim Gallagher Moder Teresa

Profile for St Olav Forlag

Moder Teresa  

Jim Gallagher Moder Teresa...

Moder Teresa  

Jim Gallagher Moder Teresa...