Page 10

ENSUVERENFRIHETKALLERHVEMHANVIL i'UDSRÍDETTERHANSUTVELGELSESKULLE STÍFAST IKKEPÍGRUNNAVGJERNINGEN MEN VED HAM SOM KALLERw 2OM    'UD KJEMPER MED DEN HAN ELSKER MEST ) DEN NYE MENIGHETEN ERHVERAV*ESUDISIPLERDENMESTELSK EDE *OHANNES DEN MEST ELSKEDE AV DEMALLE GÍRINNIANONYMITETENOG BLIRDENDISIPPELENiSOM*ESUSELSKETw FOR AT ALLE SKAL FORSTÍ AT PRIVILEGIET Í VRE'UDSSRSKILTEVENNNÍTILKOM MER HVER ENESTE AV DISIPLENE +AM PENBLIRETTEGNPÍATVIERUTVALGTAV 'UD (VIS HAN IKKE ELSKET OSS VILLE HANIKKEVRTINTERESSERTIOMVIKAN iSEIREwELLERIKKE OGDERMEDVILLEDET IKKElNNESTEDNOENKAMP$AKUNNE VIETE DRIKKEOGVREGLADE0RED  OGHANOKMEDDET 

Den kjempende troen  
Den kjempende troen  

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen...