Page 1

w ilfr id st inissen

Menneskenes liv på jorden er et liv i kamp, sier forfatteren Wilfrid Stinissen. Dette er noe vi alle må erfare. Vanligvis blir denne kampen betraktet som noe negativt, noe vi skal forsøke å unngå. Men det finnes også en god kamp, en kamp som vi må gå inn i, for å komme frem til et fullverdig liv. Vi kan ikke nå frem til vårt innerste vesen uten å ta opp denne kampen. Bare den som bekjemper at han har vendt seg bort fra Gud, har en mulighet til å komme igjennom rikets port.

St.Olav Forlag

St. Olav Forlag har tidligere gitt ut følgende bøker av Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og vårt liv Skriftemålet – Forsoningens sakrament Natten er mitt lys En liten bok om god tid

,!7II2H0-cebiia!

1sbn 10: 82-7024-188-1 1sbn 13: 978-82-7024-188-0

d e n k j e m p e n d e t ro e n

Wilfrid Stinissen er katolsk prest og karmelittmunk.

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen


9 : C @ ? :B E : C 9: IGD : C


7ILFRID3TINISSEN

9:C@?:BE:C9:IGD:C /VERSATTAV*AN*AKOB4Â’NSETH

HI DA6K;DGA6< DHAD


¥"OKFÚRLAGET#ORDIA!" ¾REBRO 3VERIGE ¥.ORSKERETTIGHETER3T/LAV&ORLAG /SLO 0RINTEDIN.ORWAYBY!)4% DIT /SLO /RIGINALENSTITTEL$ENKËMPANDETRON )3".  )3".  


i%R IKKE ET MENNESKES LIV PÍ JORDEN EN KRIGSTJENESTEw *OB  !LLE FÍR VIPÍENELLERANNENMÍTEERFAREDET "ÍDE I OG UTENFOR OSS M’TER VI NOE SOMTVINGEROSSTILKAMP6ÍRVANLIGE HOLDNING ER AT KAMPEN ER EN DEL AV LIVETSDUNKLESIDE NOEVISÍGODTDET LARSEGGJ’REB’RFORS’KEÍUNNGÍSÍVI KANLEVEIFREDOGFORDRAGELIGHETDEN TIDSOMEROSSGITTHERPÍJORDEN!LLI KEVELKJEMPERVIMANGEGANGER OFTE TILINGENNYTTE OGGJ’RLIVETVANSKELIG BÍDEFOROSSSELVOGANDRE -ENDETlNNESOGSÍENGODKAMP SOMVIMÍGÍINNIOMVISKALNÍFREM TILETFULLVERDIGLIV*AKOBlKKSITTRETTE NAVNNAVN )SRAEL -OS HAN BLEDENHANSKULLEVRE F’RSTETTERÍ HAKJEMPETFORÍBLIVELSIGNETAV'UD 6IKANIKKENÍFREMTILKJERNENAVVÍRT 


EGETVESENUTENSTRID FORDIVIISÍSTOR GRAD ER BLITT FREMMEDE FOR OSS SELV 0ORTENTILVÍRTINDREPARADISERVOKTET MEDiDETLUENDESVERDw-OS "AREDENSOMVÍGERÍBEGYNNEKAM PEN MOT SIN BORTVENDTHET FRA 'UD HAR EN SJANSE TIL Í SLIPPE GJENNOM PORTEN

K > @ ? : BE : G B : 9 < J9 "IBELENLREROSSATALTVIGJ’ROGALT SOM SKJER OSS ER RELATERT TIL 'UD )N GENTINGGÍRHAMFORBI HANHARENlN GERMEDIALTi$UHARKJEMPETMED 'UDw -OS SIERDENHEMME LIGHETSFULLEMANNENTIL*AKOB/G(O SEABEKREFTERi)SINMANNDOMSKRAFT KJEMPET HAN MED 'UDw (OS  


$ET AT 'UD UTFORDRER MENNESKET TIL EN KJRLIGHETENS TVEKAMP AT 'UD BETRAKTER MENNESKET SOM EN JEVN BYRDIG MOTSTANDER I KAMPEN AT HAN TIL OG MED LAR DET SEIRE VISER AT HAN GJORDEOSSiNESTENTILETGUDEVESENw 'UD M’TER MENNESKET MED EN UEN DELIG RESPEKT HAN ’NSKER INGENTING MERENNÍINNGÍIFORBUNDMEDDET -ENNESKETSKAMPERALDRIENENSOM KAMP !LT I "IBELEN ER iFORBILDERw +OR  $ET ER IKKE MED %SAU 'UD KJEMPER MEN MED *AKOB DEN HAN ELSKERH’YEST&RABEGYNNELSENAVER DET KLART AT *AKOBS LIVSHISTORIE STÍR I KJRLIGHETENS TEGN !LLEREDE F’R HAN BLIR F’DT ER HAN DEN UTVALGTE iDEN ELDSTE SKAL TJENE DEN YNGSTEw -OS  $ETERHANSOMTILKJEMPERSEG 


SINFARS )SAKS AVGJ’RENDEVELSIGNELSE !THANGJ’RDETGJENNOMENL’GNBE KYMRERHVERKEN"IBELENELLERKIRKEFED RENE.ONESTMENDACIUMSEDMYSTERIUM i$ETERIKKEL’GNMENMYSTERIUMw SIER!UGUSTIN ANTAGELIGMEDETGLIMT I’YETi/GIDEGOGIDINTTSKALALLE JORDENSSLEKTERVELSIGNESw SIER'UDTIL *AKOBi3E JEGERMEDDEGOGVILBE VAREDEGHVORDUGÍRw-OS  !RBEIDET HOS ,ABAN GJ’R HAM TIL ENRIKMANNFORDIiFARS'UDHARVRT MEDMEGw-OS .ÍRHANVEN DER TILBAKE TIL "ETEL BLIR HAN NOK EN GANGVELSIGNETAV'UDi%TFOLK JAEN MENGDE MED FOLKESLAG SKAL STAMME FRADEG OGKONGERSKALUTGÍAVDINE LENDERw-OS &OR0AULUSER 'UDS FORKJRLIGHET FOR *AKOB ET MER ENN GODT NOK BEVIS PÍ AT 'UD MED 


ENSUVERENFRIHETKALLERHVEMHANVIL i'UDSRÍDETTERHANSUTVELGELSESKULLE STÍFAST IKKEPÍGRUNNAVGJERNINGEN MEN VED HAM SOM KALLERw 2OM  'UD KJEMPER MED DEN HAN ELSKER MEST ) DEN NYE MENIGHETEN ERHVERAV*ESUDISIPLERDENMESTELSK EDE *OHANNES DEN MEST ELSKEDE AV DEMALLE GÍRINNIANONYMITETENOG BLIRDENDISIPPELENiSOM*ESUSELSKETw FOR AT ALLE SKAL FORSTÍ AT PRIVILEGIET Í VRE'UDSSRSKILTEVENNNÍTILKOM MER HVER ENESTE AV DISIPLENE +AM PENBLIRETTEGNPÍATVIERUTVALGTAV 'UD (VIS HAN IKKE ELSKET OSS VILLE HANIKKEVRTINTERESSERTIOMVIKAN iSEIREwELLERIKKE OGDERMEDVILLEDET IKKElNNESTEDNOENKAMP$AKUNNE VIETE DRIKKEOGVREGLADE0RED OGHANOKMEDDET 


9 : C B : C>C < HA H: @6 B E : C 6IKANKJEMPEMED'UDPÍTOMÍTER 6IKANKJEMPEMOTHAMELLERFORHAM +AMPENMOT'UDERDENMENINGSL’ SEKAMPEN(VORFORKJEMPEMOTEN SOMUANSETTERSTERKERE)F’LGEPRO FETEN(OSEAER*AKOBSKAMPENKAMP MOT'UD OGPÍDETPUNKTETIM’TEGÍS HAN AV DE mESTE KIRKEFEDRENE OG AV DEN ÍNDELIGE TRADISJONEN (AN OPP FATTER DET SLIK AT )SRAEL I SITT OPPR’R MOT'UDF’LGERSINSTAMFARSS’RGELIGE EKSEMPELOGF’RERENFORBITRETKAMP MOT 'UD i(ERREN HAR TRETTE MED *UDA (AN SKAL HJEMS’KE *AKOB FOR HANS FERD OG BETALE HAM ETTER HANS GJERNINGER ) MORS LIV HOLDT HAN SIN BRORIHLEN OGISINMANNDOMSKRAFT KJEMPETHANMED'UDw(OS  


w ilfr id st inissen

Menneskenes liv på jorden er et liv i kamp, sier forfatteren Wilfrid Stinissen. Dette er noe vi alle må erfare. Vanligvis blir denne kampen betraktet som noe negativt, noe vi skal forsøke å unngå. Men det finnes også en god kamp, en kamp som vi må gå inn i, for å komme frem til et fullverdig liv. Vi kan ikke nå frem til vårt innerste vesen uten å ta opp denne kampen. Bare den som bekjemper at han har vendt seg bort fra Gud, har en mulighet til å komme igjennom rikets port.

St.Olav Forlag

St. Olav Forlag har tidligere gitt ut følgende bøker av Wilfrid Stinissen: Maria i Bibelen og vårt liv Skriftemålet – Forsoningens sakrament Natten er mitt lys En liten bok om god tid

,!7II2H0-cebiia!

1sbn 10: 82-7024-188-1 1sbn 13: 978-82-7024-188-0

d e n k j e m p e n d e t ro e n

Wilfrid Stinissen er katolsk prest og karmelittmunk.

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen

Den kjempende troen  

Wilfrid Stinissen Den kjempende troen...