Page 1


@

3unarye;1aurze8e11 &tuo3 rornq!4slo

'aluaJajsJ eJntnJJoj sltetsP \ s,ratlsrlqndure:eresea14 /

,

'Peol

LLT.LLZ LOLEO uHz ,Ms'uoPuo"l llaaudJ s 'prl suonollqnd ssouapr3'uorpa;;o3 llD snssr )f,eq AueJaPJoof sonssll)eg )n sauotsrH aFUJoH aql:o] aIrM 5€€8O5Sl020apaN,0P5 ra8€uehl uollelnr'rlJ

s-, ,-->--/

7,

3

>;n'o:'ssoual&a@saurnbua1eu-3

rauo$nl ut uz /0180lp] sa)|ruas saFlnbu3)n

In'o)'saFolslq-olqluoq',t\,\,\ }e alrsqaa rno uo] JaPro Jo g Pu€ [ 'z 'J sans9 aprsurpug llh no^ q)rqa uJoJ uorlouf,sqnseqt sn PuasPues]3Fuol uut no/, to 7792710/90 uo aurpoq PJP)lrParf,Jno lFl t€pot aqulsqns of 's4E aa4 atsnpxa arra:ar osl€ lp nol aqulsqns nol uaq11

suoFdyrsqns )n

slepe3r 3,:=

t }: {^luo :rallqaraum;€tu Jnol qou^JaPJo I n'o)'sa rJots I q -alq tJ o q.ffi Jqn8are a)eldJo JoopJnol altsqer^ Jno rfst l€ o1lraiP Palo IPPuo0Fllo) '(OS'ea) souolslHalqLuoHaqIFS eOtI p a)-d,q'& aW]e lpq8tr.oroJ pe{lsgFt € tno a)Ft'anssl PUeuoBdu)sqns Aerre arrtalannol alns qeul -1 uoorollolsepoHHqquroHai ilnssl NVSSIl^lI,NOO NOtISl-]-IOf, UnO,


: _ :: :l :EC

'lHZ r3, . es:, t.la ,l v lla lts -ioqlnE lnAS'uoPuol'P€ol llaMuo-r-)5 'prl suonorJqndssouaq8erlq paqs . 3 1 - _ rt e s n s l r i l - | J l s € r o L _ l l s lqn6 ... )-.aL-!raPE,].s3,rolsl--larq,r,roH srror:rnpo.rdaluo:1:uorteuBt,ro,rnoo3 erlql ! Palulrd qnc a.re)looc :r'l r rspoqrq lq paqsL 'par,rasa,sq8,r y i5gg7 - : . : l s - a q - . o f - 5 6 6 a - r r u led d a '2002) a-ed D lr {. rac /..raf s,,o!dGJ Prl slolBl qnd ssoualS:1; alql-lloH aLlosaMvaqlsaL,rolslH uaaqllsnotnaldseq ,relrea,tauLze8tu,tnol rro,r: ,ra;.,o at: a u paqsrlqnd ),loM]jed srql ur leualtul aql jo auos

'B 3egalutr.1 gt00 uor-rn&reJ |

'uoBralloJ saLlolslHalqlJjoH:ol elu^ v olutpl:e l@artruas 1rcru-3 LA* S9Z ( | I g) 1P3 nYlY qrno5 Puell)nv '>1e3ploX g 1g;1 xo€ Od uorDalol all,lM aLl-L:o] sa,rolsH a qr,r,roH rr o: q::o8uop:o3@l:n::au tteu-3 lsot Sf9 (601 El PuEl€3z /v\eN

t\ /-') '

\'

\'\s\

I

'.. \::fi*-J

'\l \

\.)..

r\s\\-\s r:-

I'i

lI ^ 1 ,r

iI Pr F l* ,l ft ,. l

I

n1

tul

ll lu . '

lv,Y Ii.t

|

1-!

I&

\1

1 "" l l**l

i'.-1 Vr ' r iLr

ialrtrsuelrd{63luelruesquol pue 6u!rulequeJo spuof\ {uueq eqt q6norqt ^eu. roJ lq6lf dn sauoq Jno{ '\ /-\ nr^\ n ./

0 tt t f t i

)N urarsel'09t xo8 od'uo|]trallo seLrolsrHalqrJloH aql:o] elrJ/v ne uro: s8eulassrq@lasstq ;teu1OOVZLg6 (Eg) 1p3 erpnsnl uotr'sellolslq-elqlJoq'/r\.rv\ le atrsqa^ ino llsl^


[[^lil.| t{UM 33tDyt,Nq(ot{M 3NoANV 1nrv:g (NV- AttNno):+{t (3tJNn'tdAD3t3M01(3t3nDN0) 301

't{ruoil SllINrIdAD? t3M01 J0DND 3HtQNV"'

€.*-'

"'Htnos 3Ht-r{ttd^9? t3ddn l0 9NDtSftt sJStHt 3[^l0s3MV oMIISn{'3t3M 3t3}t! (3tV3lJ$nq3ruN3H/,1

r} =--

-{

&=@* --=

.#

;=-

--

{rrijlj-tt "W= ---::l''tg=.=".'T

H,',

o=aoor rBB=$ frBififr, *=^="r*

e S f eIIN n1i-=;,,drr.,ii.;35;i{iiitfi,il t{ 'squ{

1t3S3(3HI(t'lv311$tuS^tu SFtr tsn{': sHovuv}td t0 sql[,tvlAd /.,NV t,N3l:M313${t'DNtNNlgSg 3Ht (t'lvS(l[^lVlAd ili tnq'SH0YlVl{d J0(NVlildAt]

6uFuBqJ


:

-*<-F

u_[.

'sgt^l0t ))lug-(nt4tNVl9 - svgvtsvt4 t'll(3Nng

(3M0'110J 0t{l'1 3t3M[^ilt{ 3ru qNVl:[.ltv$l sHovtvHd

),>

w (/

'$3t'.lqU &\lq3(00''li U3Ul0)3Fl& 'iru. qilvAVq,Au3n3 ,:iii!\,Ji LV${lt IV}IUSlnS3)Vtl ilnS30{X d{x3t4VJ SU SVM Uq'HOVUVI|d 0I gOfSqH V3n0frDIVM I r1r.ll:rll'l,{0qDilnnBFlli


1*

;-.

sl

6

I t)-(

ci, '#rtfr rUfllCI [An0ilinfi iiAdSd ulAdSa uAdSa (3f (Ny 'Dl'ilIl0^3tISlilV9V i3g3uS(tof iV)013HI 3t3M SINVSVSd tHJ td^93 toj 9N0tM 'lt AdSd 9Nt0D:t3M SDt'ltt{! J0NDtSt 3Ft!AgIng

[x3AqY:Q I0lr hl,!0A3Ft

'N3t!0t 0?!,hq]noM I3Hr0sAlt3dotd s3t$gAjt[,l[4n[,t 0I MoH Ino q3)t0t^s}ivltd^9t 3lt! IV$u3[,fitstH!]n0€vsvMtl

orq:r*Vr,\ HovrY${d *=7!q=1$Y{

3t{t'tiv3uMsqm,lvtAd'st}tt tStju

ig ig t* I

serulf elqlrral .*

r

r.

r


Ll l-

;sllo.rauc8 -\\oH .S ( [ t I I

! I PtIU StIUl:JO

I r : u : s r P l ( ) s I a p o t U. i P I c alll - sBrtt.tcllolunsnun tlal put? 'fiut1ueq Io tlorues u1 eldrual slq ol eluEc sJollslr\ ipoF u peruloeP ser\ 3q Jall?l "^rue'tpuusnoql o,\\l lEql url Jo qonu os lqfinoql suurld(fig aql 'lcEJ u1 'laod u pulT Jolcop E sB snouBJ pEep oslB sB,t\aH 'llB l,usEA\lBql lnfl

lsreai 000I txou aqt roJ rdi?g ]da.nsfvqt ozErcSulpgnq-plurulid oql poul?ls puE - ssoq slq

'uos;ad eruus aql ueaq a-ruqduru , { a q t ' t c u ; u l ' s r u a l \ p a 1 1 u!cu r 1 snoruPJraqlouu tlll\\ pesnJuoc ualJo sI JaluJl?\ 'Ja\a erull ]srrJ aqt ro; d-rlunoc aql patlun

ms\

paranbuoo puu 1dtfig roA{.orl 'turq rol qfinoue osluaq :qfinoqt lausu,\{ sIqJ

'JoIJJB,{\ irqfitul

v puv'rdri?g raddl Jo ?uII a{l sPAeII }uq},{\ou{ oa 'selro}s lualcuB puz sfiur,r-luc,!\eJE sr oABLI o,\ilIIy'urlq lnoqe fiulqrou lsotu1u ,{\ou{ e \ l"q} 'lcu; ur 'ofiu fiuo1 os - ofiu arurl fiuo1 u pa II roturuN

trrNtYN s,plJoA\all "ro;prruu-tddre.l.e-1sr1.1 'al{ooc peufirsepeH uulrrs punor -llrzuB pue 'resolq qoeruqd oqr Jo JosppB ururu oql sBrr deloqtul

dlroHlII

iparp r(eql uaq,{\durrunur Ful>1oo1 -poofiu fiur'rue1 puu 'squol 'eldoad .{cuu;Futplnq lulranbuoc :uoruurocuI selqqoq.l\oJP pBtl .{aq1'.uotsuurldd!3 luelcuueq} 1o lluruurfieqaql ruo4Ir Ir sfiop do1 eql Jo auos H uo ur\op,t\o1eqr s,eral I

'eJIIreuBlBeJ6 p eABq ol pelup1|\^{eq} iool - qonouel,usp11{ }uql }nq 'eJll tBeJ6 p ppq s6uq uulld/ffif luelcuY

seluunN eqpuupfi o


iHmg plro.t\ aql ul srelnr ill JoJ ded ol JapJo ur iLre,tuls olu1 eq] Jo euo relqfinep sq plos puu 'pprzrid lupt11-1safiuol urq se{Eruqolq,\\ s.ruan aq] Fulpllnq allq.{{q]?ap 01 rol aq sprooar sluusBad palnr v6 Jo spuusnoqlpalJo^\eq aruosol fiurproooy'polp'I dussuul"rolsrqluolcuy'aluuarrr Jo " dda4 'pup srrl relJu xrs ;o efie lle e se uollelndar B peq nJnrDI

E

'snourPJ lsolu eq] puu euo fur,tr,uns lsaprel eql s(ll ',p1ure.r,{4IBaJC erll, 'BZrc su u,4A'ou{,{\o.Ntr }3 u.r\o srq pruur,{d B }llnq wat? fiurddoq.u irqFlr IIo.r\ ;o ,t11o[rulq sa ras 'dpoq perJrrrrunur aq uaq..ltaldruuxo s(JaqlBJsIrI srrl pue - eJnseeJls,qouruqdaql uo palrrBo nJnq)I uos s(nraJeus aql 1B qouruqd aruuoaq 11dda4

II ^drd

IIB elols puu pltuer.,(ds,n;nqy olur

nrnH)l

alorq rel"l sreqqor-e^Brc

.uropFury

'1adqsuq tsaq srq - rllnq ,pnue.d4 paH, sI{ pzq nreJeug'd11uu1g iFuor,usuns slq 1ofi lcellqoru eqr eqdupelpplu eqt uI elFuz epuuqc saprsaql - prruur.tdrlueq, arll sB u,{rr,ou{sr auo }xau ar{J 'JJo ;sdog IIoJralul 1I Jo aprslno erlJ're o peqloous seprsslr psrl lBr{} euo peddels u - qclodqcloq E Jo ]Iq ? sE{\tdurellu lsrlJ srH

elpplN aqr Jo qoBrBqd tsrrJ ar{} s"r{ aH 'ur"FB rerllaFol {cBq Fulq1i-ra,relnd puu ra1u1srea.{ gg7 fiuo1v aruuc '11 deloqnlualq 'qouruqd .uau d1qllul y'lrud? ttlnser E sV 1e; uopFur_)I plo eql 'parp dda4 uaq.l.rre,nod ro.{ }qF$ o] sprol 1uco1Fultual 'FuIlIB.u perp srroq uesoqc slrl Jo tsotu t3r{1 3uo1 os pals"l ufire-rs,11ide4

pelp"ii ii ,ro d16u1prn aoult l,uop J! aq ol ppq"rttlli;.l, ipellH os'e^lle lllN eJ

eql ol le^BJl l,up.lFftit:i,i sf q Bn.Ias.,:{li[,,,,:.i.1r1..' ueunq

Jleql'

Ioo]

{aqr pelp {aUr ueq^\

"'ura1qo,rd-luelras

aqt

Ol Je/v\SuP

e peq s6q_r1 xelul peouipl eql

Jo

s

a.larn S6U;1

oslu ,(eqtr selpoq lsnf ]iu

toS

.eJrlreryB erll ol .taurnof srr{ ue}s plnoc er{ erer{.tt uro{ plururdd qsod B paluu,^a nraJaus'sqouruqdIIB a{II fng 'uaql i s a l u e u er ! a q ] o ) ; a n . r o ot puq :pa{II suurlddfigaql qou;uqd Jo puII aql su.r\oroH

nururNs

aoqA s,orl/|\


'

I tl

'stlruqJ spuar4 feuou 'llasep eql ;o efipa ,1da1oqru1 IIV, 'gtuarq puq du suollueru slq arno padlaq daloqurl aql o] pa^olrr e,t\ aculs auo-ou ,{\oN 'fiururour s.{es 'srqdruel,q uroJJ 'eAotu Ol sn petuu,,n1sn[ spofi aqr plzs daloqrul ,fue,te Funp oddrq Jatnrvl B 'esoruulN 'allpoooro (iJeqlla ispoF eql pasualdsrp {}l,u dpoq dur raloo aABr{ e1Fu1s B uaas pa1safllns deloqurl }snur ea'seupoooro l(uaABrI ruql I 'qtuerq dllarus dru lnoqz ax\ 'lI dq uelue ol auroD Futrfefi ]de{ Jo lulql 'uelBe uaaq sBrI sn dru ,t11ruu; ueeq p"q fiururelduroo ;o sreqrueru Jo 'alIN puu ar{l rvau a.tII L 'uerplrqc e^Ie,t\l '62 ']ausluatd Jo JaqlEJB sdus ,'1a,t-rurrr E s.url lBgJ, 'srsolrluq

, 11SS qNV HCIH UIg, g',IId

i

gl,t - ssvs-swor isNo Jo scrud

ltHr uod Ns^ss ilrlNnruoddo , silrrsJn-dsuv-Nv-Nl-scNo v

isgclud qvilt r? svgvJ,svl^l igsvg-gwor ru

gcN\ruvg'Ic ycoJ,s

'(FutrPlt arnlord) scrqd.{lForalq crJrrro} euros ees pue fiuoye atuoC 's1qdue1q ur qloqJ ;o aldrual aqf fv flurpua.r gAISn.IDXg ue Pur.trfl sr ag 'lad ]seq sq fluq1ucere soIlIJc tloH,\{ 'tuaod .ttau u palaldruoc wq daloqurl ]3r{} sI }oor}s oql uo proa

w /vfaN s.ooloqrul

idgroHnll A'IoH TESVINO

3de1oqurl :ees ol ropoP-lsalJd euo {;uo s.eJeq} 'ue;qo;dEoeqno{ ,! l€r{} 8u;les eJ€ fdllll Je o lle edoed

icoq doJ,

:dgJ'oHull (ils?l l(uo.t{ -pnu ]ou'gNoJs Jorllnq 'aseqd d"qJ flurssud s,lf ifiolouqcel qruo] uI u lsnl aJe sprruurdd qFnorqlquarq e w palpq euols A\au esaqJ, ueeq seq ufirsap.ueu erIJ :saqaqJ luorJ Jeplrnq -9urot lB^rt B pa{sB alN oo1 daql aru 6do1-aq1-ra.r.o Jo 'uo rloluo ,sp1ruu.r.{d, rullnced esaqt III.^a oS 'da1oqru1'1oa1lqorepuz Jelslultu ;arqc s,qou-ruqd eql Jo {ro.r\ eqr sr ufirsap afipa-fiur11nc sIqI

uesolo qo?reqd rol qlrlo) /v\eu {rue; e tu;p;;nq paqs!uU lsol|.lP e pq sre4ro^A

.,pgururdd,e T lllrcdar{} * pedeqs-dlurod s,}I 'sqruol &gBJSeur,rulnpar a{II rulnfiuulcer fiureq '{cpq Jo pualsur pue

ICMNTUAdSINSNNI dSIOHHTI Js, 0992


i^JJ!q^{tlq e ueq} appru }nq ,iqrleeq uaql ]de) qclqn ,c11re6 pue seqslper u1llued pled a.re.,n i{eq1 'qsg pue peeJq a}p sre)Jo,t

.l It

n

g

IdIISVJPUB atoaYHpalro.r

sJalJo,r aql aJns apeu uaualoJ s,qoereqd aq1

ilro,r o] Iseq no,{ }uas uaql pue - sqult pal6ueru JJo poddol'sauoq ua>lorq papuau sJolJo(l 'z{snq 1da1 arern sle]ldsoq alls eql

'6u11ce1s ioof seA auo-ou alns : oleu ol Jlesurlrl I1.ro,neq1 palredsu! i qoereqd "qI . -.,.. r , .

is6u1q1aseql Jo euo pllnq ol ueu Jo spuesnoql lool ]l _ eq ol pepaeu :::11'u1e6euaql lnq...a6nq sei[ U ie]ls .,, .r,6u1p1;nqaql ol lxau lq6!r u,rol a6te1 1 B u! pe^!l ,{aq1- e1e1dn 6u1u.ln1 : JOJsesncxaou peq sJa)Jor\ aql .. I , ,r

/ ....-*.{... llulod 6u;1earq peqJeal - sado,lpue _ ueu . Jqt saullauo5 'sabpalse,rlsseu . uo seuols lessoloJaql 6pJp ol ., ppq ueu Jo suea] os ,sp1ue;,,{d .i. rleql lllnq sue;rd{6X aql ueq/r palue^u! uaaq l,uppq tao{i{ e{f, ,.,

'allN ra^l1 eq1 lq .lea{ qJee papoou aJe/[ spuel ' rlaql ueq,,r\Iro.r loJ eaJJalJ^\ oq^\ sJaUJeJ ,iq rllnq e.ran,{aq1 'sanelsIq 16uo.r,r1 111nq atan spgue;{d asaqt 1 u 1 q ra l d o a dJ o r o l V

/

"'de1s Jno,{pulu lnq ,e}!s uo euoc oS ipereJJnssrepllnq-plupr.,(deqt lpql selrnful eql lle Jo lsll p JoJ ldacxe sproceJ{uB eleel t,uplp {nqr . 'r(laleun_lJoJun_'spluer{d a6rel-Jedns plrnq ol Jleql -prnriinq

sdruB,r e6.re1 pesnsuulld,^{6t eqr

,,ri

splruer/^dsnollred sacBId 6ulr(ll.lled


l

'leoq ,,(qsalJrBnb uro{ ' palJJeJeq ol peq sauols a6nq eql se ellN aql o] esol) ]llnq ere/ splurerld eql

{ fr1

i,{sseu se lsnl a q p l n o ) s u o l s l l l o Jp u B - ,,tepo1op slef, o/r\l se q l n u s P p a q 6 l a n1 r o 1 q a6era.rBuy 'ssaulsnq snorabuep e surn sauols .{,teaq6ulrJlqS

i

'sJeqqol-e^pJ6i(paer6 dols ol q6noua lerces 111ear1ou ]nq ^Ioods 111earera,nslequteqf, asaql 'sprurer,{daq} aplsu! daap sJeqr.ueqJ tarras ul uepplq aloi{ eJnseeJlpue soltuunfi

r

I i

'

ilo^o - sueeJJsJloql JBaq plnoi!\ ouo-ou 'ap1su1padde;1 1o6 {eq1 y1 '*i 'q6noql lnJerer aq o] peq srelJo/r\ -' :r eql 'aJnseaJls,qoerpqdJIaq] pulJ ot aqt dn paleossraptlnq-pluer,{deq1

soceld

6ulr(JI.rled

J.,

iuleJs e leq^\ - s)lo,r 6u1p1rnq JoJ l! pesn pue auolseurl Teql lle Pa)rlu releep-lalaaq^\ fiN qrp u ,o6e s.rua,,{ gp4 lnoqy 3 , :: ipulloJe sallu loJ rueql eas plno) ; roi{ os 'auo}saull e]lq^\ luell[tq ul pata^o) ala,trspluel[d eq1

--/ :'

-/:''

:::&


IIP;42--'^ ,. e"tfrdw paceld , ,),ou'\coJo.l,al Vnp aaoql, aJaMeawll

ura?ow 11xun adecaa .

ileadxa ?pow auofue ueq1,,te7uo1,to7

-_ . .raqeor+pa\ela 6p?ow aqt re?un pacep ?oo++eq1, " ?unoJs!^og 'ew\lJot4s f,.tatre n uayloJ aao7 RyenenIeLft ?oo+- waql e?Pul ?oo+4o eadRx pacep pue aTwelfd tuereJ+l? p ? o w a ? e w e H . o + u e w p e d xaaw o G ?avx ?ue acuer)o+ \eeq +ueMeH 'gwe.tfd aqxlo ade,4eaLpRqnqqa6o1, pepd are alnleu +o aacro+pT.tanod eu)o6|eq,+?a?pa? s!^og 'ptwe"tfdeL1l .tanodaqt,..'Reu +o elt|l ul lec eql part.taaa.td e\eq ?Foe 0u1q1, auo Rluoxeq,s, ?e?pa? sl^og '0u1wpqwa hulddetufr,ue "to 1noq11n 1 n q ' f w w n w e u e a qa t e q ? p o c + l ,paaseeasd (Rpca4t.tndeq 1eq1 rc) fr,pcegted aen q ldecxe ?poqe - leq1Inoqe lenonunDu1qloS1 'Iee ?ea? e ?unol aq,a?Pul 'pyuetfd aqlh ?aUe!^e,t^ogpewetu, uewqcual) u q " u a l ) e, e ' acuaytedxa a c u a t J o d x aralcaa Fi . l a l c a q Fi. e,uoepdeslrs,Ile e.tee/.M+UC,

:i..:|

'+lqq Aupq

N33S 39t,t'l(]n0M I

4o elea( ?ar?unq1,oaldnoce uy4+ln ealnaear1rlaqr lo ?aqqoraraMa?lwterfidaq1, +o llv, 'qDnoq'1,'0uo1tog ea^elq1t aql po+ t,u?!?\clr+ slq! .6uy1ac aq+ 4 .toopde.rs ua??y1e q0notq* 6eMqruot aq1,o1:ulRenpe.t aq1,dn e40 pue euole oql ot awoe ?now f,eq1,uaq.1, "te1,ae1Q aq1,q0no"tr4ta1orq sa^alqt aqt $.u1x1duytapel{.

::l:::,

l

Vue Rena7eesede +o ?uo aqt Ie euots Oun"olqii. e Eupefi fr,qearcy4trloo!.o+.?a41t era?llnq_ppen4fu

:i?aqqrce?ell uo ue^e_ pauaddeq ?eq teqv auo\ue Ie+ 01?aen+arap4,7ugeqepue apd 1no atuec ?ue _ auop ppe"tf,;Ieero eqltolu! luaM aq 66LL u1ia1tedeuoguoepdeylrc.tadw1 qcuer) aL11. o+ prr"JJu,a uata etql ,eJ+uae eqt ?aqeearRaql,uaqm?a+ule+ro \coqs o 1 u 1e u o 0 arcq a1doa4 'alaqweqea1,! ulLlllr uaddeq u e ce q u u q 1 , ln+re?uoM ?ue e0ueu,aleql pue'ece1d pSnuod . Rlenopuawat4; e et Vrwe"t{i xearo aql arluac aql +o +eql a^enaq

--'j,/

,"Y:;ib

s e J eld

ed


']qF{;o

ppo$,lortl Oslus*q:31 plroa rsrlJ aql pup

ia,r:,.,1 ,: r

'.

PeedS aq] pue 'uns eql punorB

.,

9ll}0ruoniiicnrc aql .,:r, ::peldiPerd,tpuarp

pluuild aql ,,i,,,.,seQ s.{us uopuoT lUP1i, ,,., slsPlure;d4 ,,1,,$L,,tfi , ,Jo,olnlflsul erll 'i

; 1 r r . u o J lJ J n l n J eql elPlnolPc UEc no.i - adooso.roq

sla^eJ] qlrBg aql ecu"]slp orll lno

'slp.t ,!\opBIIssll oraq,\\ re fiup1oo1,{q,{up Jo orur} a q l l l c l u s c n o . i- l P r p u n s : F u sr prur.l.id teer3 rq1 y

lnulF eq sr plluEr\o

's-n7tsaq] Furqclu,u -ro; ^Lroll?.\Jcsqo

aql ,J

islolplrupr **\ pelleJ eq lsnu splrupJ{d '/--7 lnoqp seepl prle^\ qrl^\ dn euoJ or.I\ eldoed os "'1s16o1opgruer{d B p a 1 1 e cs 1| splruPJ{dselpnls oq^{ euoauos

LIB SI

PILUI?r-\d ]BerrJ eqJ

{Jol\

o} prruE.L4d ?BoJc

oql esn plnoo suelrd(fi9 aqtr

'sfulqr

Jo suos olBlnoleo IIB uuc no.d 'se1?uupue srqFleq.rlaqr puu 'sep1saq] ;o sqrFuol eq] a{r?} / no.t y1 i"ralndruoc / e u o l st u u r ?u 1 sr prrue-r.t; lpeJDaqJ. L

:'x.l{.'(suol}oNpFupr{d{rrnN

' iaeqcqd \eqpo+ azle-nnJgq0p .to uatoe +o eare aLll ot pnbe eoJeue gJatocaeeq 6+l

?ue- euo,+ ooa'oo?'? ueq+orow r40pn?1n;'on

"''';7,7:X,iillu"lil9:, iuoot l aq| qceer o,l qEnoua aaeq p,nof,'.taq1eE oA-waq1,: 'atenba peupl nof ,t; wcg lnoqe 6?0r o+ul auols aq+ 1n2 ?Foc

nof ew11arow aqql e ?eLlnoArrl 'acueu ?unoJe fen aq1,ne qelar+6 ?1ll'onleq1t qDyqatlaw ouo ileMe ?Vq ?Foe 'Ielql weog, no('4c1q! no^ wcog,oqels sqeP o1.q olul fr ppatt4 leare aql elorq noA.r1 J

seJuld

6ulr(JI,rted


-{*

-:ir-

il{!rt

ry "::';

--= \* -\

.Jt,

- t4{6V,/,\

\\\_* '--_\ -\\ --\-\-\-\

..

lsale asle; Jo las e o)Blu ol

p a s n a l e s u o l u g ' s 6 e . rp u e 3 u"ft lsnp/!\esql!^\ paJJnfsal,no,{ 'edeqs .rau.ro;lno,{ alolsel C o l ' u a q t ' 1 r of q p e u e t l o s , s! ulls tno 'luauleeJl {:ti, flneeq p peau nort i11l

J

os 'u.rop no,{6u111a1 {11ee.r s1acuereedde.lno{ ,nou,{g

Ja^Oeleu{uunru '5

ill ,,,/, nrll/

,6u1lle6 Jo {ezvroJIJ-eJns e{}'}drffit }uelcuprul

""'Bfr

eJ!rl'S

AJIl .


'r/

'l

l'l

,r{

',lJ

/lI 'ir{,

\)

lti' r\r

l1

I

iool pauluunu sled rnoit e,req p,no,{ ueqt'uoslad,{qlleartr {11eel e ere,t noi{;l

pelJIr-led

' i

ll

sal

'quo1 lno{ ol uo{el pue ii ' (uuJor auots {rueg e; I sn6eqdocressl! olul paddod ,{16nus,ttou s1 I Apoq palJ!ruurnu rno

'8 llJ ulJJoS

,-r--i ?-y'

-rl

=;J

ippelsul uo {rnls eq * .Ol peq Seuo uapOO,rt pue ssarold f1s1i6 !.*

"'J*"uiu""il;;;'T

llal squrll saulleuos

seJlxeApuuH l

::t'

'quol Jno^ u; peceld uet eJe osaql's,tuf cgdou o l u r p e d d o l sp u e ' t n ue{el eJp seullselu! pl Je^ll 'qceuots 's6unl rn(

ipellnD

'

iraqleeJ e ql$ l pue r rnoi{ 6u1p1c11 le bullnoqs ,tq - p, {11en1ceel,no,{ 1 Ireqc sJeulPque 'llps puu rele,t u| ,4 ,rno{ 6ugqse,taro

IIBJ dn-elqt\'/

eJlrls pue alll

-/

)

-t-


'I l

' l l

-4

iaew\ewos u M o ?+ l a0 1 ? o e u ?ee?zqx ue^l alnxluJn)'i

i

t^.- u3!1d^01u3 - 1eq

a;",1euea, s u,+lM ?gunq enn oueqdf7l Jo s1oI'bwtoqoleE eJt)vuJexosae?. w a s n, e Q e u ) e a'c <z-Jv


.''

iaepsrptll1telild 01,?elueMfreq1adeqtedrteq+ Eq?uvsSoled eltrno^vJ eldoadewoa q+vA?elnq eterut 'e4\ro1+e dn q secueseedde oq1 . dee4nof,dptyWMeaeqloqwoc.

i}.

-?ue

srorrlw'dn-ellv!'F_

lAuuunl'leeu) ?q:+twwnw i ?ue ?esrq 'obtS ndwvq So v \)e) Rau.tnol,.-

eq+ro+?oo)'

'rt"r*rrn p?ow e

t11lw?zpnque^2e o q o e t e qo d w o g ' n o fe r ol eJl ol zwoc lltwspY eaeq+e[l"teqveq

6 pue 64ue^a?


'pBeQ aql

'sre3suoul eJe$ aJer{ !u111oq Jo {oog eql sB u,\\oul oruBcaq s-radBdaqJ srafuup eqJ 'lBnO aq] sB u.r\oul 'lEnO eql ouoz snorafiuvp e qfino;qr Jo sllrad aqr Fupl{rns ot aprnF Ia^r?rt B e{II * uruoc oql ssBdot e"\Bqueqt plno.\\uos;ad J E e ul o u r l J e l p u D u \ \ 0 p u e u l J ^ \ puep aqt lurl] pe^a{aq suerl&tfig are,{\ sdr} ,(puuq csorlJ 's11edsro isnoJe6ueps,len(I sra'rurd lqFl-r eql {}!a orrrocJer\o eq oslB plnoc '(eq] pue stnc uorls ;!uo;.11"'eJllraryEeq] ol .iau.rnof eqr >1oo1 no,t paplo B .{sua uu roJ papaau aq Fulqrd.ra.te 1qfiP Jr aq plnoc sJJlsuoru;rscql ';a,ramo11 l)Brl c.\Pr{plno^\ qoe-reqd perlnutuntu;no.i'dn luosrod luds luql e{Bus u 1 sB,{\}sBcq ,i1suu ,i1re1ncrilud prddul.n,rleolu usaq puq ,[ ouo 'eJrJ.Io sJerrJ prrB solrTl sfiurrlr ccuo tBr-1l4urqr p.n<lL \ iJo^eJoJ ]o'nl eJeA\ no.{'1rueq

;no,t' c1u - uorl lrud puu oddrq gvd'cllpoooro uBd SEA{. r){,\{.- lnuuryJl 'JoJno^ec cql tntutuv,{c1 dn pelqqo-8 oq plno^\ PUEreqlEeJ arll ueql re[,\Beqeq plno.\\ ]! 'uls .iq u.rrop paqFle.{\ sE^\ uueq rrorll Jr }ng 'nrp,I Jo sa1ufi eqr qFnogqtpe-tro11u eq p,Iaql puu reqtual dqr su rqFtl s" aq plno^\ UEaq aqt 'poo3 uaaq p..taqrJI 'Jcualcsurlos.uos;ed u ;o 1qfi1e.ueqr plaq UBeq erlt rgql pe alraq suurld{flg 'llnser aqr pafipnl - qroqJ pul? srqnuv 'srrrs6)- spofi eerllJ 'cpls rerllo aql uo {}nrl Jo rerltEod orl} puu a,)rlsnrJo sclBcs eql Jo oprs euo uo paceld su,r (.{rurunu u uI lJel uef,ro,{1uo oqr) upoq eqJ

iilpeq

B eApH

'stllnrJ o\L.IO I I B J Ja r l r u r l l P J 0 t s a t r s r l u a ; f e{] ss^Bdor pBr{ daql ts-rg rnfl 'urefiu s-pu.1uJrleql leatu puu (e1r1reuuuurlcttpg aql) ruu1 ;o sale_8eql qcuer p,,toqt ueql s-ralsuoru cqt eruBoralo doqr g1

"{ddeq spo6 go 6ue6 e6nq e dee>1 ol ppq aldoed leurou 'ellq,/}\upelN 'spo6 aql Jo pupl eql ol te6 ol slsel elqlrrat euos ssed ol peq {".11 - xploJ },uplnoc sqoeJpqdpeglulunil,l

esrnocllnpssveJllreuv eJJrls pue EJI1


iuortl rJrlrtrtesdn ol lou tseq "'qtnJJ, Jo saleos otll

p pe6pn[ osle aH

'SIJISO'.rOAe gUO lsr.rJ ertrl potlllequlo pue soIlltunul

e:tenrpedleqaH'peep eIIl Jo po6 pepeeq ry4ce[ oqt - SIgnNV {

'oJIFalJe aql

u! e^II plnoc Enos sgeurqcFlrvrul sepoq 6up1euser* qo[ s1g (;qe'r1o1.t1 'tslxe ueql opetueq teeN) sg16u1opdg'ppom sql ul s6uplr oqt fie Jo soureueqt e4odsoqr* po6 aql - HVfd

'peec ern Jo pJoTaql eueooq slrlso'tI JJnus ot po6tsr-rJottl

'clsnu pue Eulouep 'sseulddeq,rege

r t

'q1eg{orlsep pedleq{eqos 'peeq eqt Jo{ooE etn uIselpdns Jete/r oql palloJluoc eg'po6 papeeq

-eupooorceqt - xggos

.66epeq puno.t11e pue'slJlso Jeqlorq slq Jo rtureug'sllrJots pue uosep eql gopo6 eqt - H,IUS

pftguege teq/{'odQq e ser./ieJl/vrsFI puv iu/vlolo rtued rtreos Jo puq e - Joule$eluo $ralplltjlc e os1ese/$ seg rfipregaql pue sseqddeq rotrcelo-td ;o gopo6-;rervrpoqr - SUg

po{ootosle eIIs'o ol Jo sseppoEpeuJotl-rv\oo eqr - uoH,IvH

;fddeq lol slqt 6u1dee1dr1 'tcedse; popupuep {eq1 puu pauedduq reql 6u1qiltue,ra pue plJo/v\eql pellorluoJ ,(eql'sluelJes pue sdol ;o eJnlxltu e eran {eql JI sp suptunq pelpall ^\ou pue po5lxe eldoed eroJaq pelll peq spo6 eql 'eas no ipe^lrrp {eql ueqrn elqnoJl Jo selpunq lupetu l! 'lle./v\"'euo pe{ouue {eql JI puy'ereql lo6 {eqt eroJeq eseeldo1 spo6 Jo lueuuosse euosel{P ue suA aJeql - uozlJoq uJelseA eql JeAo ,{llcexe fsn[ - splv\lr eJeq./v\ ^\aul {eq1 q6noq} ue^X 'ool 'plron 1p1ds ulrrorleql qf,Ber o1 sue;1d{69 fluugp,ro ,rog{1cpt1 selv\tl lnq'eJllreryu lelceds rleql ol le6 ot sqoereqd eqr rog q6no1 ueeq e,,req{eu 11

spoDJo

{rellpD y 'qres

u^e poleeJepeH IIIFI IIec l,uop i,uleJq-pJrq, os - 6up11eqrgo6up1 se/* pue sqoe.reqdlege po{ool eg'po6 papeeq

-uocleJeql - snuoH

seJvlar{ esneoag 'oJII01 {oeq urlrtr lq6norq slsl oJ1/vt sItr tnq'qles raqtorq slq ^q pa.repJnulser,^ oH'rrrJeJot eldoedU6net eq o6e 6uo'1'qpeg oqt pue plJo/'^repuneql pue qillqar 'qlesp gopo6 SIUISO

iuollelclp Jo lol e s.teq.L'peueddet{ teqt u/v\op 0NIH,I.IUUAU o4rna ol sem qo[ sIH

fupleeds pue paluaAul 6u1ry.rla oIIJ,/tUlopslrt't'

gopo6 pepeaq-slql eql - H.LOHI

fii"#::':l

W

pglervrod lsotu eql eq -

re(

ol{s tr rqonoqrsern,

@

":ilJEJ#,lH F slrlso eqr- sIsI Io aJI/n' q

1 'oJII 01 eUrBC so$rlllnlll 'eJllJeue oqt uo UOU s1q

euoqseu uotl/$leql plessl u pu Joel$eq

aql sa^Iosuoql peilec sue11d{6g eq;'eldoad ue11d[6g eql epeul

perlaq ples euos 'po6ung eqr - VU

**-


ANSWER: Be Careful

I

C7

iA[^l[^ln[^l [4ts0]3/\,t "'n"Inqy qoBrurld 1ue;p aql .Io reqtou eqt o] stqr plp ecuo,{poqeurog iporrnq sI lI ero.Ioqse-rnseerl slr pur?,irurunru aql Iuels ol irl ,lle Jo lsag () 'suollsanb pJBA\{r\B {sB o} lruls 'iuur alclocd ,* ro 'aouo ]B e-rnsueJl;no.{ 11upuads }.uoq \\ 'noi( durleq Jo suorlscnb p-re,ttr1,ru ,iuu rlse lou pup sernsuoJl uelols Jnoi inq ilLr '(oq1 'sluutlorau fiur11a'rur1 qlp 1uepp c{BI{ .q ieruose,\\v'JJapalrruo puu dn perlcrd eq lsnliuuc daq] prurl urn] pue Iooc esoqt uerlr\\ 'salppnd olq ]loru IIp\ plofi aql puu urnq llr,rr poo,\,\. aq] IIv ill or arIJ ]as :quo] B ruorJ plofi leF ot {crr} rplnb p s.rrJH '.apu.rl \( cql Jo slcrrl. auros u-ruc1 'paqqor uaoq eNTq \l {eqr reqr A\ou{ r1 fiu1prunfi slsor.rdoql erolaq eurl fiuo1 u

aq IIF\\r! ueqJ 'qtuo] oqt olul .iu.n>1ocq u pulJor rut@ 'pl1nqoi pedloq pdeqr squot eqr FulQgorot u.rnl ua^oplnoc pulr 'o{rJ}s uo ]ua,{\

uoryodeql 'ge.u ppd l(uoJel\,{aqr ueql 'sroqqor -e,turfi aruBcaq sroplrnq-quo1 duuru - raplmq-quro] E a{II '1a,r sofiessud.rraqlpuu squol c{1 ,touy[-r 'FutrJll eq] op ol srarnoqul eruos o qulol aq] uro4 put? ol lcF o] uBrrrlpoq B , , reAIIs puu p1o! rno,{ u.\\op llcru o} qllus r? o ur rtB,!\Jraq] Iesrqc ol suosBru-auolslredxc . :paeu IIla\ no^ 'IFIS InJasn ? i'Bq euo.{Ia e crns o{BIT '}qFIe ro uc^es;o fiue$ e e,oegffi

n

%

.%A

.4\

s

ils-IIJ ttleql aqucl no''(JI lou lnq - quol B qor nod y1nort ]sarre 11pns,{nfi asoqJ 'synn{kt trnoc aqtr 'ur yecrq no,( uaq,t .,{ur raq}o eq} {ool rqFlur iaq} ,{eunu JO }ol B ruoql esnuord nod;1 'snat;rl aqg ' ( s l e 1 a o d- r r a q r p u u ) J;u se,\rl rrcql dn ua'r.r1plno,!\ fiurqqo;-qruol al]]{ y 'c1crf !nr"roc1E o.\Brlsduqc eseqJ 'sptnnfr quLol aql .,{l.radordqof slq op o1 }qFlru ,1efi,ro.+, aq 'sugoc ,ral B rulq drls no,( JI .quo] aq] o] sroop aerql oql dn leas o1 sl qof slH ralnas-qruot aUL

gotNV)I 0s sg[40t :1d03d 3gN90t qwJJV ; NY)| 0S9[^t0I Vgot r

i NVJ| 0S31d03d Dillgllg N0AtSgg0tg[^l0lIsvl A[^l [40tJt3g tA3]{0[^l 3HI

\ j'lvailSds t'tnl v Nt[^l,l '-ipoq cqr rno

uec nod os urJJooaql 11nd:tirsea ur -rocrp-clz.rt B a{Errr ot rulq tof) .JaqnLLr-w!{oc aql :lBrrnqcqt \( , rllr.\\pJuJecuooJuo^Je.ro eQI"lfl YL 'uollnoaxe uaql .eJnlJoJ 'c.ru"rB n fiurqqo.rtqFnDoFulaq [.loJ.(rlBuadaqr .raqruaruegU

sraplpr qurot roJ sdll do1 ('afiussaurlerces rno puer or aFed cqt punore sloqur{s aql esrl) .rd(8g go adeqs aqr paluuqo sraprBr qruo] tuerouu asaq1,{us' plnoc no.{ og 'soruc uappFl ur Jo punor!.ropun sq,uro} rreqt epFI ot sB.{\raA\sue,{po cql .irl}lua,!\dtu lg , r1oo1 ;a-wrfi.{u 1z lool, :fiuilus Uerpu euols afinq c:l su-npnue"r.{dv wqt paslluer daql 'spnuurid f,urppnq r pcddols puu ur o're$ oq,t sqoureqd aq] sB^\lI puu peqqor srTA\pfruurtd rira,te puo eqr uJ 'luo1ecry 7 sdr; do; rno eag) rerelolc 1o! sraqqor-anu.rfi W n cqt 'raFuorls puu raFFIq 1ofi spruu.r,,idcqr s V U

'eJnsueJlpelJnq Jleql IIe 6u!lpe1s',:,,, puu ul 6up1ee.rqsJeqqoJ-elpJ6do6 .:^'' l,uplnos {eqr lnq - eJesseluunu rleq} h h dee>1 ol spluuJ,,(drllnq sqoeJeqdn.{I u u

isreplpt quol B

r u

V

F

aJIrl.S pue

ont


sql -?qp eFosd iueyl 'erel6p ssess1pdPeaP e'+ ]o {eailqlno ue p€snec slElJ,ipooJ:o3 6u1dde;r* "'se pssa eq ol s.reoo-r6 plJE SJAqClnq 01 plos sen^

'alu€vura+)adetl+nl4e ?oNeEzJoM E+rowtpuJey'ut1aA+u ?fr eldoea+ueuadwt fuew 2ue +no ?QEilo^AE+e\cq'1',?; ler:ue7 'o- ' iti e uo uo^1'E7u',caa"'t"'"" ppc R1se11tq p a7eltoi e\o2 ;""'e +eow ot412pqauoe1sng 7ueq fnwnv' € aee nesEqle2)o1tac iVeddettaun 01 ?e>polJep oeA' 2 uep u1 ueua1c1A v1zt4Mot'16r o)

qclqr* "'rededurvioJqolul seoepueq p€uJnl erearr, ,ttltunu'ecPaurY ztlnluec-q161u1

s+t€J ln@J d

'qloqce! Refi e'411), tt'ea(

peqt+w e 1o1ueryes7ut u e E ? ? o E na I f ' v u w n w

' ? e u ?+l u

:I lnoqe N\au\ilszdEe\?qa

uelllMl+ereqcqMu.

Auqcetc+t do+a ?FoM ol frwwnw luted "tprq+ getepnodbut +311+ ?o^eleqalEqrs

0

uerf,r{3lIAA "",':'.:aoceldpluew

1ry

ue}o+ttAJaJ rcPdod +uoru?uJo fuerte ewe)oqliwvunw e +oloo+Jo ?u311 . eq+q+lMeovcf'eldotv . V aXuoweurg,.?V?

\ tlrrtif ^ - ^^D,-,^,,a. u'+ 9auvYuvut

\r< \,1

, \

n^An (e:

Eoyot/Luteldoedno2 i\lddna +rotlEw oraM vot ?ue ?ooMuot4M EuteJ+w"o+a JoJpr'r se ?euJn4aJaMewog

I hi

^"4 dY+

"'PesnsllJ puB pesn JJJ,\\ Seluuntu S,{8.$AtJVzlq eqt Jo aruos tstrl e.lu aJoH

Iand

iHF^l;Punorufiurt1

'EA?f++JoN\ owetoq Reql+eqxsOOSleq+ul, dn bnpe)oMoetwv)nuJ',tl

sclpoq ,{uu;o lno sJllutunur elBJ apetu ucql srallos Jlosgnl b. .d :l{I :!0J39 t3r40d ,(tutuntu uerlddf g'uodxa', JJognY!,NS:o( pnt:?:V ag f,uew I JIaq] pauuuq lueuura.tofir, I 3d0l{ t3$0d:Ht _ :.----> i, uurlcltfig aql luq] ld,t?S q-}9I a-If Aq tJel puq salluurnlu iuuru os "{'rn}uec 'rutr.4 uo J+oqH ?FoMsetuwnu)aq1+oaoeuleesh 'tcu; u1 'arnc B su alcloed{crs o} peJ pue dn paddoqo {'. ' u n a E t t 4o + u l . e-ra'nlteql eJeq.!\adorng o1 pegodxa oJe'tr solturunry + u e o u ee L n + e q 1 ? e \ o t ) e oq a ) e A ol a '{aql w o J J . t o p n o dE l t 1 lq n J ? F a M e l l ' E e v ) w n L u+ o E u o l l t o l l o c 1a;oultuu selurlunlu JIaq] poJu l,uplp ull

I i [

utt(

daalut

2otwwt'%,

1

'e11p.4eoql q 'ipoq.\qr;ee uP:popoau o+?esn( gagv , r ++ e u +r o ? Mad vu el e n ?o q 1 +cel pt ou suelldilg uaq ?3 ,{eqrruqt po elTaqrefiuo1 Vuepul+oll Ea1eq)7ul>npnod-c'7?w oq,qv)

'JelPIsJee{ Jo spupsnoq} JoJ pasn eJe./v\ sllq {Poq pup se6epuuqrleql luql s6ult{l oqr ^q pelJlrrotl ueeq o^uq plno^{ {eqr os 'eJllreuu eql ul solpoq rleql pepeeu{"ql pe^elleq suelrd^6f, }uelsuv

iesnslru{ulunill

br

u

D

:

oJtrls pup aJtl

w

.: I

T \(

YL


arql eleldwoco1 Z?wn\d Eutlzznd 7ueotw eq1. uo seo7reqwnuqcVM 4cop

srequnNplueruQ elt?otut

z ? e + t w u n w? u n o Ju e e +e \ " q s e J n + e u ce a e q ++ aq t l u , M '?po/A ut ?unue e^eqo+ 1u"M)o peeuq4Atwnof, lxeu oL11 unleen Ruef4wwnu o+ ?eq nof.ge,rc1pq oue4dfb2eq1

lI JI U ^J1rrwnn "'seAoIAI

i3t40)no^N:H1"1Aot' (NVlr:[4:H!q:3t oHM : a n0 i:[4mnoA[:HMAof i:'it$l0':[40)noAN3ul"\ Aot' iQ'lv]3lr!"$o]JnoAN:t{/.\ td^93-0t :f.10):AVH n0

spwec') ' q uou)o/\ ql?wtue'V@ pM 1lq e a1e0'3 s \ u r x e ' ga e c t o l e t ' y g 'yQ; ? e e J ' )e > p t + ' g4 e o o

:'ilN0'n0A0I'ilvH

o+ a?)oMlqbu eq1 zJ+o1l t4stut+ eEooqtnof,ue3'steef,AOOA, )o^o?e1se1 aeq'1df,E1 eq+SoEuoaotql luotcu?Soloeud e f.q ue11un'oltN

ellN eql Jo 6uo5

a

J',, "t-i;F ini


,,1 :*j

l u a l e d ? e + t w ww n a,uzwstl\u"1n

nof, ueqnaqE 1.1sl>tclx" -seeligg O'L'i leut+nn\e V1o

.n-1-t

q u e ok g R 4p e q t w w 'lueseedue4dAEv +uoou" uV

L}

i-\,q r*{* I'r fL,

?uoAo)Et?ueo+JoAeua"q +e ppuetfd +Eol e +o euolE do1 eq1

I- ' 1

i

t\f

d tn+r i. ,:

.

l

']

z e u oq t t q ^ l n g ' w n e q n \ q E \ u g ( f,epatq uo at olcelqo oEout+ ry Soeuo [.

'-J

fFF-

"'lcetqO {rets{l

ffi

\ce++e 1J"eLl " u,esb41e2e,teEguz e4ol pcrlcetd e ae fvuutnwe ae dn qeaaet6@ u o l l d e c e t7 u t q p e uo u y l! e1ertud 1e l otlE Eutddu+E-f,wu)nu) e wtoSsedo1netE41e216 ?qsv@ u e E w | - l ? o t + t w w nowq 0 1 ? e > l Ecv "'eq otuewsoSsed euo f,q qeooetdvut oo

s e Mu o + 1 w s H + oe \ n 6 e q y ' a u o e 0 t n 6 p e7e11o3 pf,o2 eu,+1e tAot)E c11qnd rcpdod s olut EeM)runu) Eurddetnun

uet7qle2)C e 'sawt+uatJo+ctA ul ?euJn+

lsluv der11

sw usxa l v n t@ J oe E n o q xq 7eq

EO?ot1> +oanasop) eutlQ) oEu>171or1+ +oeEprsg ct+u"llv-sue-t1 eqy@ o n o e q d1l e stwe+rvSoepwel rL.lJ@ E n s a e u ) ? c r l e+H e w n e p s n e we q l @

e t d w \ l gt e snez+o2n1?19aL[@ uolf,qegSo s u e ? r e OD n b u e 4e q I @

2dnegew f,pp@wocat +sq+ouoeql lodo nof,ue7 'ueq ? i l n 1 c t de r c x t ar o q + oe q l ' ? V o Ml u e p u v e u t + +o sro?uoMue^egoLl1+oeuaae^ azro+o qwetf,2 +?oro ot4l

"1 ,J

ry

suollcPJllYluelcuv

o f t h e N i l e :1 - f e e A2. - r e l o i c e e3,- a n : r r a l e were ezo ffi?artanL thari animalal) l\t\'lomen lf it, Movffi.. Mummify iI: ALLare correc|l, 'lomb with a View:C. Tyramidewereoriqinally covereAwiI,h|meer.one.Th a waa removedir Iht I 4 l , h c e n L u r ya n d u e e AL o m a k eo t h e r b u i l d t n q ? y r a m i dN u m b e r s :2 . T h ea u mo f t h e n u m b e r et r eachrow increaeeab,11 ae you qo down- eo 2 te neededlo makei,he bott om rowadA uVLo 9. A n c i e n t A t l r a a l i o n a : E i o m a d eu p . Wrap Artiot:1, TeLtqre\ttd,iait-)6tLhaL when H a m i L o nd l e Ai r i 1 8 5 2 . I e b o d yw a a p l a c e di n a n a n c i e r LE E y W t a ne N o n ec o f f i n .l l h a e n ' tb e e openeAeo we Aon'"vknowhowqoetdTetLiqrewwz a t m a k i n qr n u m me o ) M y e r , e r yO b j e a t : 2 t e L h eo n l y r e a lo n e .( . 1 1 or t c n a m ei e A i n q e r .S o m ep e o pe b e i e v et h a t G i n g nay be a fake, prfu,tce),\1 a dod4yanLiquedea 9JAM6UV


Awesome Egyptians - Mummy Mania  

Terry Deary's fantastic Horrible Histories magazines that are now out of print.