Page 1

СТАНДАРТНИ ДИАЛОГОВИ ПРОЗОРЦИ ЗА РАБОТА С ФАЙЛОВАТА СИСТЕМА 1. Контрола OpenFileDialog – избира се от Toolbox или All Windows Forms -> Dialogs Служи за отваряне на стандартен диалгов прозорец Open, от който избираме файл. Свойства: - FileName – име на файл, което се появява в полето File Name на диалоговия прозорец. По подразбиране е OpenFileDialog1, но обикновено го оставяме празно. По време на изпълнение в това свойство се запазва пътя и името на избрания файл. - Filter – задава типа на файловете, които се визуализират в прозореца. По подразбиране се показват всички файлове, но може да зададем и определен тип или няколко типа. Всеки тип се определя от 2 низа, разделени с ‘|’. Първият низ определя текста, който се извежда в полето Files of Type на прозорец Open,. Вторият низ указва кои файлове да се виждат в прозореца – например Bitmap (*.bmp)|*.bmp. Няколко различни типа файлове се задават като ги изброяваме, разделени с |, например Bitmap (*.bmp)|*.bmp|Metafile (*.wmf)|*.wmf. Когато зададем няколко типа, в полето Files of Type се създава падащ списък. Ако искаме да се извеждат всички файлове задаваме All files|*.*. Изображения с различни разширения, но от един тип, например изображения, задаваме като въведем наименование на групата, и след | изброяваме разширенията на файловете, разделени с ;, например ImageFiles|*.jpg; *.gif; *.bmp; *.png - InitialDirectory – директорията, която се визуализира при отваряне на диалоговия прозорец, например С:\. Ако искаме това да е директорията на приложението, задаваме с код: OpenFileDialog1.InitialDirectory = Application.StartupPath

- Multiselect – True/False – позволява или забранява множествен избор, по подразбиране е False - Title – заглавие на диалговия прозорец, ако не въведем нищо, заглавието е Open. Методи: ShowDialog() – отваря диалоговия прозорец, връща като резултат натиснатия от потребителя бутон и с DialogResult.OK или DialogResult.Cancel можем да проверим какъв е избора на потребителя. If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then …

Пример: Ако е избран файл да се изведе пътя и името му, а ако сме отговорили с Cancel, да се изведе „Няма избран файл“ If OpenFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then MsgBox(OpenFileDialog1.FileName) Else MsgBox("Няма избран файл") End If

2. Контрола SaveFileDialog – избира се от Toolbox или All Windows Forms -> Dialogs Служи за отваряне на прозорец Save за съхраняване на файлове. В отворения прозорец въвеждаме име и определяме място на файла. Свойствата са подобни на OpenFileDialog: - FileName – име, с което съхраняваме файла. Разширението може да се зададе или да се пропусне, като в този случай се добавя автоматично разширението, поставено в свойство Filter. - Filter – определя типа на файловете в полето Save as Type на команда Save. Ако не въведем разширение, автоматично добавя зададеното във филтъра, ако има токова. Ако не зададем Filter, важи този от контрола OpenFileDialog. - InitialDirectory - Title Методи: ShowDialog() – отваря диалоговия прозорец и връща като резултат натиснатия бутон.


3. Контрола FolderBrowserDialog – Toolbox или All Windows Forms -> Dialogs Отваря прозорец Browse For Folder, който служи за избор на папка или създаване на нова. Свойства: - Desctiption – описание, визуализра се на празното място над прозореца с папките - RootFolder – Desktop - SelectedPath – посочваме коя папка да бъде избрана по подразбиране - ShowNewFolderButton – True/False – да има или не бутон за създаване на нова папка. По подрабиране е True. Методи: ShowDialog() – отваря диалоговия прозорец и връща като резултат натиснатия бутон. 4. Методи за работа с файлове а/ текстови файлове – Зареждане на текст става чрез Dim f = New IO.StreamReader(OpenFileDialog1.FileName) TextBox1.Text = f.ReadToEnd f.Close() Съхраняването става чрез обект IO.StreamWriter, който получава като входен

параметър името на файла от диалоговия прозорец Save чрез свойство SaveFileDialog1.FileName Dim f = New IO.StreamWriter(SaveFileDialog1.FileName) f.Write(TextBox1.Text) f.Close()

б/ изображения – Зареждане на изображение става чрез PictureBox1.Load (път и име на файла), или PictureBox1.Image = Image.FromFile(път и име на файла) Пътя и името на файла се получават от OpenFileDialog1.FileName, например: PictureBox1.Load(OpenFileDialog1.FileName)

Съхраняване на изображение става чрез PictureBox1.Image.Save(път и име на файла), като пътя и името на файла се вземат то контрола SaveFileDialog, свойство FileName, например: PictureBox1.Image.Save(SaveFileDialog1.FileName)

в/ HTML страници – изисква добавяне на нова контрола WebBrowser. Зареждане на страница в обект от този тип става чрез метод Navigate (адрес), т.е. WebBrowser1.Navigate (адрес), като адресът се въвежда обикновено в текстово поле или с OpenFileDialog1.FileName при зареждане на файл от диска. Зад. 1. Да се създаде приложение за отваряне и съхраняване на текстови файлове. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then Dim f = New IO.StreamReader(OpenFileDialog1.FileName) TextBox1.Text = f.ReadToEnd f.Close() End If End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click If SaveFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then Dim f = New IO.StreamWriter(SaveFileDialog1.FileName) f.Write(TextBox1.Text)


f.Close() End If End Sub *Да се допълни бутон Save или в Save as да се допълни код, така че само първия път да се отваря прозорец Save.

Зад. 2. Да се създаде приложение за разглеждане на графични файлове /Image Files|*.wmf; *.bmp; *.jpg; *.gif/ от диска. При стартиране да се зарежда папка VB Pict.

OpenFileDialog1.ShowDialog() PictureBox1.Load(OpenFileDialog1.FileName) или PictureBox1.Image = Image.FromFile(OpenFileDialog1.FileName)

Зад. 3. Да се създаде приложение за разглеждане на Web страници от диска или от интернет-адрес. Адресът се въвежда в текстово поле или с бутон Browse, зареждането се активира след натискане на Enter или бутон GO. Private Sub Button1_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text) End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click OpenFileDialog1.ShowDialog() TextBox1.Text = OpenFileDialog1.FileName End Sub Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown If e.KeyCode = Keys.Enter Then WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text) End Sub

PDF  
PDF  

asdhuvhuivbshib hruhbud

Advertisement