Page 1

-agui det oSt ock hol m


Vit r e gårt r edj e år etpå en s pr åki nr i kt ad l i nj e på St ockhol msFr i a Gymnas i um ochiårharvis om vår tpr oj ekt ar bet e gj or tengui debokt i l lSt ockhol m,enpå s vens kaochenpåengel s ka.Syf t etmedvår tpr oj ektharvar i tat tgeungdomar med begr äns ade r es ur s eren möj l i ghetat tf åt i l l gång t i l len gui debok.Båda vår a gui deböckerl i ggerpå i nt er netochärdär f örhel tgr at i s .Förenkel het ens s kul lval deviat tut gåi f r ånSt ockhol mst unnel banes ys t em ochpås ås ät tärdet mycketenkel tat tl okal i s er aocht as i gt i l lal l ts om f i nnsmedivår aböcker .Vår t målharvar i tat ts pr i davår tpr oj ektgenom t . ex.r es ef or um ochf acebookf örat t s åmångas om hel s ts kakunnadr anyt t aavdet !Dethärärs l ut pr odukt enochvi s kul l ekännaos smyckets t ol t aom Dukundedr anyt t aavden!


S

t ockhol mst unnel banai nvi gdes den 1 okt ober1950 och är den enda t unnel banan s om f i nnsiSver i ge.75% av al l as t at i oner na l i ggerut anf örs j äl va i nner s t aden. T unnel banan del as i n it r e ol i ka l i nj er :r öda,gr öna-s amtden bl åa l i nj en. Dock i ndel ade man i nt e det t a f ör r än på 1990t al et . Den s ammanl agda l ängden av hel a t unnel banan med al l a l i nj er i nr äknadel i ggerpåca110km.

St ockhol mst unnel banahar90s t at i oner.Var j es t at i onärpået tel l er annats ät tkons t r el at er atvi l ketgör at tSt ockhol mst unnel bana ären avdel ängs t akons t ut s t äl l ni ngar na ivär l den.På Rådmans gat an kan man s e bi l der på St r i ndber g medan Skans t ul lbj uderpå kons t f i l m.SL : skons t ut s t äl l ni ngarharf unni t ss edan1950t al etochmankan bl and annat hi t t a kons t ver k i ker ami k,s t ål ,gl asochbet ong. T unnel banangårf ör biof t aj us tf ör at tdu s ka kunna t a di gf r ån et t s t äl l et i l l et tannats t äl l es åf or ts om möj l i gt .Dett aral l t i d mi ndr eän10 mi nut erf örnäs t at unnel bana at t anl ända och ii nner s t an pas s er ar dom ännu of t ar e( var annan el l er var f emt e mi nut ) .T anken med t unnel banan är at t bi nda i hop St ockhol ms cent r al a del ar med f ör or t er na.


SanktEr i ks pl anl i ggeriVas as t aden.Dengr öna l i nj enpas s er ardenna s t at i on.St at i onen f i cks i t tnamn 1885,den ärdöptef t erSt ockhol mss kydds hel gon Er i kden hel i ge( hanvarkungiSver i geochdog1160) .St at i onenöppnades26okt ober1952 s om den20s t at i onen.


Iomr ådetkr i ng SanktEr i ks pl anf i nns det s måaf f är er och r es t aur anger s peci el l tpå Rör s t r ands gat an.Och om man bl i rs ugen s åf i nnsdeten bowl i nghal ls om het erBi r ka bowl i ng.Hal l enl i ggerpåBi r kagat an. Väs t er mal ms gal l er i an - Dör r ar na öppnadesf örf ör s t agångenden23 augus t i2002 och ärKungs hol mens enda gal l er i a. I kor s ni ngen St : Er i ks gat an/ Fl emi nggat anl i ggerden s t or a ent r én.Förat tkomma t i l lVäs t er mal ms gal l er i an f r ån SanktEr i ks pl an,gåSanktEr i ks gat anöverbr on, f or t s ät tgåpåSanktEr i ks gat anf r am t i l lFl emi nggat an. Ir i kt ni ng motOdenpl anf i nnsVas apar ken,härkanbar nenl eka avs i g, f i na gr äs mat t orf örpi ckni ckochvi d Dal agat an/ Odengat an f i nns en mi ni gol f bana och et tut ecaf és om äröppetunders ommar hal vår et .


Odenpl anf i cks i t tnamn1925,of f i ci el l t .Odenvargudavär l densöver huvud i den nor di s ka myt ol ogi n. Mel l an 195870varOdenpl an änds t at i on f örl i nj er na 11 och 19.St at i onen öppnades26 okt ober ,1952 s om den 19 s t at i onen.T i di gar es å l åg St ockhol ms s pår vagns mus eum här ,f r ånapr i l1963t i l lapr i l1989.s t at i onenl i ggeriVas as t aden.


RuntOdenpl an f i nnerman en del af f är er ,härl i ggerbl and annatet t Åhl éns hus och en Akademi bokhandel n. På gat or na omkr i ng Odenpl an f i nns många mi ndr e af f är er ,Uppl ands gat anäret texempelpå engat a med endelant i kaf f är er . Fr ån Odenpl an kan man f or t s ät t a på Odengat an därman kanhi t t af l er as måaf f är er .T i l lexempels åf i nnsdetmångaant i kaf f är eri det t a omr åde. I kor s ni ngen Odengat an/ Sveavägen hi t t ar ni St ockhol msHar dRockCaf é.


Rådmans gat an ärden enda s t at i onen med et t gat unamn. St at i onen öppnades26 okt ober1952 s om den 18 s t at i onen.Den gr öna l i nj en pas s er arden härs t at i onen. St at i onenärbel ägeniVas as t aden. Rådmans gat an ärdöptef t err åd mannen Ni l s Ni l s s on Empor agr i us s om l evde 160781,han vart omt ägar e inr70.1885bl evgat unamnetof f i ci el l t .Kons tpå s t at i onen är emal j ar bet en med Augus t St r i ndber g,kons t när enärSt ur e V Ni l s s on, 1983.


Vi d Rådmans gat ankanmangå iaf f är eref t erSveavägenant i ngenmotOdengat ant i l lel l ers ågårmanmotHöt or get .Vi denauppgångent i l lRådmans gat an hi t t arniSt ockhol ms St ads bi bl i ot ek,ar ki t ekt en t i l ldet t a bi bl i ot ek ärGunnar As pl und.Hanpl aner adeävenpar kens om l i ggeri nt i l l ,s om kal l asf örObs er vat or i el unden.Denna gat a ärgans ka t r af i ker ad,s å om mani nt e vi l lgå på engat a medenmas s abi l ars åärdethäri nt edetbäs t aal t er nat i vet .


Höt or getärbel ägetpå Nor r mal m. St at i onenöppnadesden26okt ober 1952s om den17s t at i onen.Fr am t i l l 24november ,1957het t es t at i onen Kungs gat an.St at i onen varänds t at i on f örl i nj e 11 t i l lVäl l i ngby f r ån 1952.Som kons tpå denna s t at i on f i nns neons l i ngorit aket ,av Gun Gor di l l o,1998.


Höt or gets ägshaet tgeogr af i s ktf ör f l ut etf r ån MagnusL adul åst i d på 1200t al et ,men f i cks i t tnamn f ör s t 1644ochhart i l ls ki l l nadf r ånmånga andr at or g iSt ockhol mf åt tbehål l a det . Under1670t al etf i ckHöt or gets t enbel äggni ng. Hömar knaden f anns kvarända f r am t i l l1856då denf l yt t adet i l lNor r mal ms t or g. Den f ör s t a Höt or gs hal l en byggdes mel l anår en18801884.Denna s al uhal lr evs1953ochdennyabyggdes på s amma s t äl l e.1958 vars al uhal l enkl arf öri nvi gni ng.

Kungs hal l en öppnades 1 december ,1995.Den har15r es t aur anger och över800 s i t t pl at s er .Hus etdär Kungs hal l enl i ggeri nvi gdes1937. Ser gel gat anharmångaaf f är erper f ektf ören dag på s t an.Inär het en av Ser gel gat an l i gger var uhus et PUB.PUBs kapadesår1882avPaul U Ber gs t r öm, det t a är St ockhol ms äl ds t avar uhus . En annan br a s hoppi nggat a är Kungs gat an nermotSt ur epl an här hi t t arman många ol i ka t yperav af f är er ,kl äd,el ekt r oni k,caf éer .Bl i r mans ugenpåat tgåpåbi os åf i nns även det ,t vå bi ogr af er :Saga och Ri gol et t o.


T Cent r al eni nvi gdesden24november1957 av kung Gus t afVIAdol f . St at i onen r äknas s om den s t ör s t a och mes tt r af i ker ade t unnel banes t at i onen iSt ockhol m vi l ketegent l i gen i nt e ärs å kons t i gtmed t anke på denna s t at i onär”kär nan”ef t er s om det är här s om al l a t unnel banel i nj er möt s . Ca 161000 r es enär er åker f r ån T Cent r al en var j e dag vi l ketbevi s arhurt r af i ker ads t at i onenär . Fr ån bör j an het t es t at i onen endas t Cent r al enmenmanl adi tet t”T ”f ör at tmani nt es kul l ebl andai hopt unnel banes t at i onen med s j äl va cent r al s t at i onen s om är bel ägen vi d s ammapl at s . St at i onenhart r e ol i ka pl anochde t vå över s t a pl anenl i ggerpå ca 8, 5 met er r es pekt i ve 14 met er . Det nedr e pl anetl i ggerpå 2632met er underj or den och detärdärs om denbl ål i nj enf i nns .Det t apl ani nvi gdesden31augus t i1975. Det ärf l er a ol i ka kons t när ers om ”des i gnat ” T Cent r al en. Någr a kända namn ärJör gen Fogel qui s t , Ver a Ni l s s on, Er l and Mel ant on, Ander sÖs t er l i nochmångaf l er !


Åhl énss kapadesi I ns j öni dal ar naår 1899avJohanPet t erÅhl énochEr i k Hol m.s edan s t ar t en haråhl énss ål t var ori nom mode,s könhet ,hem och medi a.f r ån1930t al ett i l l1990t al et s äl j erdeävenl i vs medel . Ver ks amhet en f l yt t ades t i l lSt ockhol m är1915.Åhl éns ci t y vi d T cent r al eni nvi gdesår1964. Iomr ådetkr i ngt cent r al enf i nnsdet mycketbr as hoppi ng.T a en pr omenad på Dr ot t ni nggat an.Härf i nns al l tmankant änka s i g ,t i l lexempel 3H&M but i ker .Om detärl i t et omti pl ånboken kan man al l t i d t a en pr omenad och f öns t er s hoppa. L ängs denna gat a f i nns även många t r evl i ga caf éeroch r es t aur anger .


Både gr ön och r öd l i nj e pas s er ar här . St at i onen öppnades den 24 november 1957 s om den 39 s t at i onen. St at i onen l i gger ut omhus . Pl at t f or mar na är uppdel ade på nor d-r es p.s ydgående t åg.Kons t på s t at i onen är cement mos ai k, ”Väder s ol s mot i v” av kons t när en Gör an Dahl ,1998 och s t ängs elav Br i t t aCar l s t r öm,1998.


St or kyr kan iGaml a St an därbr öl l opetmel l ankr onpr i ns es s anVi ct or i a och Dani elWes t l i ng ägerr um s ommar en2010

Igaml as t ankanmanhi t t as mågul l i ga af f är erl ängshel a Väs t er l ånggat an.Härhi t t arman många s ouveni r af f är er ,per f ektf örmi nnen av St ockhol m. På denna gat a f i nns många s myckes af f är er . Här f i nns ävenengl as s bar ,härgörde egna våf f el s t r ut ar . På Väs t er l ånggat an hi t t armaneni ngång t i l lGås gr änd, i ngången ärväl di gtl i t en vi l ketgör dent i l let tpopul är tf ot oobj ekt .


St at i onen pas s er as av både gr ön och r öd l i nj e.St at i onen öppnades den 1okt ober1950s om den 1s t at i onen. Sl us s en l i gger på Söder mal m.Detvarpådenhärs t at i onen s om St ockhol ms f ör s t a t unnel banel i nj ei nvi gdes ,nr18t i l l Hökar än gen.I nvi gni ngens kedde s öndagen den1okt ober1950.f r am t i l lden24 november1957vars l us s en änds t at i on f örl i nj e 18 och 19,men knöt s s edani hop med denväs t r at unnel banan och f i ck genomgående t r af i k.Kons t på denna s t at i on är gal l er ,s kär mar , väggdekor m. m. kons t när er na är As t on For s ber g, Bi r gerFor s ber g,Har al dL yt h,Sune FogdeochBer ntRaf aelSundber g.


Fr åns l us s enkanmant aenpr omenad påGöt gat an.detärenbr antbacke uppmennärmankommeruppf i nnsdetmångabut i kerocht r evl i gacaf éer t i l lexempelkan man hi t t a en T he BodyShop och Mi s sSi xt yhär .Gårman denna gat af r am kommerman f r am t i l lMedbor gar pl at s en.Inär het en av s l us s ennäml i genpå Ur väder s gr änd bodde Car l Mi kaelBel l man,s om l evde under1700t al et .HanärenavSver i gess t ör s t adi kt ar e.


St at i onen öppnadesden 1 okt ober1950s om den2s t at i onen.St at i onen l i ggerpå Söder mal m.Fr ån bör j an het t e omr ådet där s t at i onen l i gger Södr a Bant or get . Men t or getoch s t at i onen döpt es om t i l lMedbor gar pl at s en den 17 december1940.En deläl dr e har f or t f ar andei nt eaccept er atdet t a namn.1950 moder ni s er ade man s t at i onen genom at ti ns t al l er a en r ul l t r appa.Kons tpå s t at i onen är mål ni ng avpel ar e och f ondvägg av GunnarSöder s t r öm,1979 och ker ami s kväggdekorochgol vmos ai kavMar iPår up,1997.


Här på medbor gar pl at s en kan mans hoppa iSöder hal l ar na,s om del sbes t åravens al uhal lochdel s av l i t e andr a af f är ert i l lexempel T he Engl i s hs hop.Därkan man t i l l exempelköpa engel s kl i t t er at ur el l ermat .Vi d Medbor gar pl at s en hi t t armanSt ockhol msMos ké. Sugen på mer s hoppi ng då är Skr apanper f ektf ördi g,denl i gger påGöt gat an78.härhi t t armant i l l exempelT s hi r tSt or e,Scor et toch L evi ’ sSt or e.Hel aGöt gat ankant as av af f är er ,per f ektf ören pr omenadel l ers hoppi ngr unda.


Fr ånbör j anvars t at i onenens pår vagns l i nj e. St at i onen öppnades den1okt ober1950s om den3s t at i onen.St at i onenl i ggerpå Söder mal m.Fr ån bör j an het t e den här s t at i onenRi ngvägen,mendöpt es om t i l l Skans t ul l den1okt ober1950 is ambandmeddenf ör s t at unnel banel i nj en nr18.Kons ts om man kanhi t t a på denhärs t at i onenär mål ade cl owneroch pel ar e av kons t när en Gunnar Söder s t r öm, 1980.


Skans t ul l r i ngenköpcent r um öppnades1982harmerän40but i ker ,r es t aur angeroch övr i gs er vi ce.T i l lexempelkan man hi t t a H&M här ,f ör dem s måf i nnsBRl eks aker .Ärmanpåt r äni ngs humörs åf i nnermanäven et tFr i s ki sochs vet t i shär .T i l l Ri ngenärdetnär abådet i l lt unnel banaoch bus s .Mi t t emotRi ngenhi t t armanet tÅhl éns hus .


Ber gi ans ka t r ädgår den Ber gi ans ka t r ädgår den mås t e du i nt e var a t r ädgår ds i nt r es s er ad f ör at tupps kat t a,ut an det t a ären en r en s könhet s uppl evel s e. T r ädgår den har anor i f r ån 1700t al et , t r ädgår den på den nuvar andepl at s engr undades1885 ochharmångaf i nami l j öer .I par ken f i nnsocks åt vås t or aväxt huss om är t i l l gängl i ga f ör al l mänhet en, “Edvar d Ander s onsmedel havs växt hus ”och“Vi ct or i ahus et ”.


Nat ur hi s t or i s kaRi ks mus eet& Cos monova Nat ur hi s t or i s ka Ri ks mus eet och Cos monova er bj uderen hel tuni k mi l j ö f ör både s t or a och s må. Nat ur hi s t or i s ka har många i nt r es s ant a ut s t äl l ni ngarkr i ng den nat ur vet ens kapl i ga hi s t or i en, s å vi l ldu l är a di g merom uni ver s um och j or densnat uroch l i v ärdet härenpl at sf ördi g.

På Cos monova har man en s t or kupf or mad duk där man kan s e ot r ol i ga 3Df i l merom al l ti nom mus eet skuns kaps omr åde.Des s af i l mer ärot r ol i gti nt r es s ant af örbådes t or a och s må,men de f unger arf r äms t s om et tväl di gtbr as ät tf öryngr e bar nat tl är as i g om ol i ka pr oces s er och händel s erpå j or den och iuni ver s um.Det f i nns et tf l er t alol i ka f i l meroch de ärl ämpade f örol i ka ål der s gr upper ,vi l ldu vet a merom des s as åf i nnsal l amedpåNat ur hi s t or i s ka Ri ks mus eet s hems i da och därkan man ocks ål äs a om handl i ng,pr i s eros v.


Kungl i ga T ekni s ka Högs kol an Kungl i ga T ekni s ka Högs kol an ( KT H) är en högs kol a iSt ockhol m s om gr undades1827 och i dag ärden Sver i ges s t ör s t at ekni s ka högs kol a. Det ärden äl ds t at ekni s ka högs kol an iSver i ge och haret tvacker t campusbes t åendeavmånga ar ki t ekt oni s ktvackr a byggnader ,s om i dag ärkul t ur mi nnes mär kt a.Högs kol an f l yt t ade t i l lcampuspå nor r a Dj ur går den år1917,men i dag är ver ks amhet en s pr i dd ocks å t i l l andr apl at s eröverhel al änet .


L i l l j ans s kogen

Pr eci si nt i l lhögs kol ankanmanocks åf i nna dets t or a ochl uf t i ga f r i l uf t s omr ådetL i l l j ans s kogen.Härärdetl ät tat tf i nna l ugnochr oienhel tegens kogs gl änt a,då s kogenbr ederuts i g överens t oryt a.Härkanmanhi t t a enpl at s ochs i t t a nerf örat tha enpi ckni ckel l erom mangå enor dent l i gpr omenad s åf i nnsmånga br a vägarat tgå el l erom manvi l ls å kanmanocks ås t r öva r untf r i t tis kogs omr ådena.


St adi on St ockhol msOl ympi as t adi on,el l er St adi on s om ar enan vanl i gen kal l as ,byggdesi nf ördeol ympi s ka s ommar s pel en i St ockhol m år 1912.Ar enan r i t ades av T or ben Gr utoch s l ut s umman bl ev 1 187 880kr onor . De Ol ympi s ka Spel en pågi ckf r ån 5maj 27j ul i1912ochdetvarden s enas t e och f ör modl i gen ocks å dens i s t agångens om vi hadeOSi Sver i ge.

27 nat i oneroch över2500 i dr ot t ar e del t og och över huvudt aget s å vars pel en en s t ors uccé f ör Sver i ge s om l and och händel s en ärhi s t or i s kts et tmycketvi kt i gf ör i dr ot t s i nt r es s et s ut veckl i ng i l andet .


I dag kan man s e bl . a.f ot bol l s mat cheroch f r i i dr ot thär .St adi on harvar i themmaar ena f örmånga ol i ka f ot bol l s kl ubbargenom t i der na och j us t nu är den hemmaar ena f örDj ur går dens I F.På s ommar enärdeti nt ehel tovanl i gt med s t ör r e kons er t erpå St adi on, här har t . ex. Br uce Spr i ngs t een ochCol dpl ays pel at .


Om duvi l lt a enhär l i g pr omenad kan du åka t i l lt unnel banes t at i onen Gär det . Det här är s t at i onens om äret tmås t eom detär f i ntväderundervi s t el s en. Här i f r ån t ar man en pr omenad övers j äl va f äl t etoch vandr a ner motDj ur går ds kanal en,s om s ki l j er nor r a Dj ur går den f r ån den kungl i gaönDj ur går den. Kanal ens t odkl arår1834ochbyggdesbl andannatf örat ts kapaen f i nar e nat ur på pl at s en, men ocks å f ör at t under l ät t a vi s s båt handel .I dagärdetet tmycket popul är t mot i ons s t r åk bl and s t ockhol mar nas j äl va.


Kungl i ga Dj ur går den För ut om en l ant l i g at mos f ärmed f i naomgi vni ngarmi t ti nnei s t ans å f i nnsdetmycketannatat tgör a här .På vägenmotDj ur går dens å f i nnst . ex.Kaknäs t or net ,s om har enr es t aur ang på 155met er shöj d med en under bar ut s i kt över St ockhol m. Runtom på Dj ur går den f i nnsdet ocks å et tf l er t almus eer ,bl . a.det s l ot t s l i knande Nor di s ka Mus eet och det popul är a Vas amus eet , s om i nnehål l erdetbär gades keppetVas a.Des s ut om f i nnspå ön både dj ur par ken Skans en,t i vol i t Gr öna L und och Ros endal s t r ädgår d.


Buyl ando Om duharvägar naf ör bi s åbor de duver kl i gens t anna t i l lvi df i l mbut i ken Buyl ando,s om l i ggerpr eci s vi dKar l apl anst unnel banes t at i on. Buyl ando är en kedj a med et t f l er t albut i kerr untom iSt ockhol m, i nt e bar a hyrman härutf i l mer , ut anbut i ker napr ägl asavgods er vi ce,över koml i ga pr i s eroch et t s t or tut bud av f i l mer ,s er i e-och f i l mboxar ,s amtcds ki vor .


Hi s t or i s kaMus eet Bes ökHi s t or i s ka Mus eetom duvi l l l är a di g merom s vens k hi s t or i a. Fas t a ut s t äl l ni ngarärbl and annat “For nt i den”, “Vi ki ngar ” och “Ar keot eket ”,idets i s t nämndaf år mant . ex. : “T es t aat tj obbas om ar keol og Vi l ldu vet a merom Ar keol ogi ?I Ar keot eket f årdu del t a vi d en ar keol ogi s kut gr ävni ng.Den pl at s viunder s öker het er L unda och l i ggeriSöder manl and.Härf i nns s påref t ermänni s kors om l evti omr ådetiol i kat i der .Kans pår enavs l öj anågotom hurdetvarat tl eva påpl at s enf ör rit i den?”


Kungl i ga Dr amat i s ka T eat er n


Ă–s t er mal ms hal l en


Fi l ms t adenSer gel Om dukännerf örat ts e enhär l i g f i l ms åärFi l ms t adenSer gel per f ekt f ördi g.Bi ogr af enhar14s al onger och2. 667pl at s er ,s å härf i nnsdet al l t i dr um.


St ockhol ms St ads t eat er

På St ockhol msSt ads t eat er ,iKul t ur hus et sl okal erpr eci si nt i l l Ser gel s t or g,kan man s e många ol i ka f ör es t äl l ni ngar . Den mi ns t a s cenen,Br yggan,r ymmerungef är 60per s onerochdens t ör s t a,St or a s cenen,r ymmerca700per s oner ! Förat tt ar eda på om t eat er nj us t nu s ät t er upp någon pj äs s om l ockarj us tdi g,bes ök hems i dan s om duf i nnerhärunder !


Gaml a St an ärden äl ds t as t ads del en och är bel ägen på St ads hol men,enavde14öars om omf at t ar St ockhol ms i nner s t ad. St ockhol m gr undades på 1200t al et och Gaml a St an är den ur s pr ungl i gas t aden. Under1600t al etr evsmånga av de gaml a hus enochgavpl at såt mers t åt l i g bebyggel s e,s ås om de f i na hus en s om vet t er ut mot vat t net på Skepps br on. Många f as ader har r enover at s och byggt som under1700-och1800t al en,men hus en ärän i dag väl di gtl i kat i l ls t i l en.


Spökvandr i ng St ads del en är i nt e l i k någon annan,al l a gat or ,el l er s nar ar e gr änder ,ärs mal a och hus en är l åga ochgaml a.At tgå ikl ackari Gaml a St an ärhel l eri ngen l ät t mat ch,då al l a gat orärbyggda medkul l er s t enar . Här kan man gå en hi s t or i s k s pökvandr i ng där f år du s e de s mal a och char mi ga gat or na i Gaml a St an,s amt i di gts om duf år hör a hi s t or i er om händel s er i St ockhol msäl ds t as t ads del .

Kulat tvet a:

Den s mal as t e gr änden iGaml a St an het erMår t en T r ot z i gsGr änd och är på s i t ts mal as t e s t äl l e endas t90cm br ed. Gr änden s t r äckers i g mel l a Pr äs t gat an och Väs t er l ånggat an och varunderca 100 åravs t ägd f ör al l mänhet en,men åt er öppnades år1945. Gr änden äruppkal l ad ef t erden t ys keköpmannenMår t enT r aubt z i ch s om varver ks am iSt ockhol m r unt s ekel s ki f t et 1500/ 1600 och ägdef as t i ghet erigr änden.


Mi l l eni umvandr i ng “Män s om hat arkvi nnor ”,“Fl i ckan s om l ekt e med el den” och “L uf t s l ot t et s om s pr ängdes ”, den ber ömda Mi l l eni umt r i l ogi n,s kr i ven av St i eg L ar s s on ut s pel ar s i g på s öder .Härkanmanf öl j ai huvudper s oner na L i s abet h Sal ander s och Mi kaelBl omkvi s t sf ot s pårpå Söder s höj der .Gå en gui dad t urel l erköp enkar t af örat tgås j äl v.Al l tf i nnsat t köpaspå St ads mus eum,pr eci svi d Söder mal ms t or g.


Kat ar i nahi s s en & Gondol en Vi ds l us s en l i ggerden 38 met er höga Kat ar i nahi s s en. Den ur s pr ungl i ga Kat ar i nahi s s en byggdespå 1880t al etoch bl ev en genvägmel l ans l us s enochSöder mal mshöga höj der .Ibör j an av 1930t al etr evsdengaml ahi s s en,i och med at t hel a s l us s pl anen s kul l ebyggasom.Dennuvar ande Kat ar i nahi s s en i nvi gdes av Kung Gus t avV1935. Uppepåbr on,s om gårf r ånhi s s en t i l lKat ar i nahus et ,f årmanenf ant as t i s k vy över Gaml a s t an, Skepps hol men och Dj ur går den. Vi l lmanhel l r es i t t a nerocht a et t gl asvi n el l eren bi tmatnärman nj ut er av ut s i kt en, s å kan man bes öka Er i ksGondol en,enr es t aur ang och bars om l i ggerpr eci s underbr on.


Fol koper an


I nt i l ldenhärs t at i onenf i nnsocks å Hor ns gat anmed s i nl i vf ul l a kar akt är ,l ängshel a gat anf i nnsmånga mi ndr e,l i t eudda af f är erochdes s ut om f i nnset tf l er t al s econdhand but i ker .Härkan man s t r os ar unt och l yckashi t t a någont i ng ovän t at ,f r ån en s peci al i s t på f as hi onabl a dans kl äder t i l len but i k med et tenor mtut bud av ol i ka s or t er ss i denband.

St af f ar ss er i er

Denna s er i ebut i k på Bel l mans gat an på Söderharbl and annat ut s et t st i l l“Sver i gesbäs t as er i ebut i k”avMar t i nKel l er manpå Rocky Magas i n. Så f öret ts ants er i ef anärdenhär but i kenet tmås t e!


Fr i dhems pl an bes t årav t vå s ammanbyggda s t at i ons del ar :den gr öna s amtden bl åa l i nj en.St at i onen l i ggerca 18 met err es pekt i ve 30 met er undermar ken. I ngeger d Möl l erharbi dr agi tt i l lkons t enpå Fr i dhems pl anst unnel banes t at i on.De f l es t a kons t ver ken äranknut na t i l ls t r anden då detf i nnsen del gl as mont r ars om i nnehål l erbl . a.båt arochs t r andf yndBohus l än.


Kr onober gs par ken Denna par kanl adesår1866och i nnan des shet t e pl at s en Kr onober get ,s om även par ken f i ckbehål l af r am t i l l s1962.Par ken bes t årt i l ls t ör s t a del en aven högkul l emeddenhögs t apunkt enpåca40met er . Inär het enavpar kenkanmanhi t t a Kungs hol msbapt i s t kyr ka,St ockhol mspol i s hus ,Kr onober gs häkt ets amtenj udi s kbegr avni ngs pl at sdärde f ör s t aj udar na s om bos at t esiSver i gebegr avdes .År1938byggdesdenf ör s t al ekpl at s ens om ärbel ägenvi dpar kenochäräni dagenper f ektpl at sf ördes må.


Denna s t at i on l i gger 27 met er under j or den och är pl acer ad ungef är mel l an Agnegat an, Ber gs gat an och Kungs kl i ppan. St at i onen är ut s myckad av Si gvar dOl s s on.Detärkons t när l i ga och s kämt s amma det al j er om Kungs hol mens hi s t or i a s om han s peci al i s er ade s i g ipå Rådhus et s s t at i on. Det f i nns bl . a. gaml a hömåt t , et ts kor s t ens f undament , en veds t apel , kor gar och en por t als om är1600t al s l i knande.


Rådhus et

St ockhol ms r ådhus är bel äget i Kungs hol men och äret ts ät ef ör St ockhol ms t i ngr ät t . Byggnaden s t od f är di g år1915ochi nvi gdesav kung Gus t afV s amtpr i ns ar na Car l ochEugen.Hus etr i t adesavar ki t ekt en Car lWes t man. Rådhus et s es s om et ts vens kt nat i onal r omans kt huvudver k och r äknas s om et t s t at l i gtbyggnads mi nne. Rådhus etärf yl l d med kons t när l i ga ut s myckni ngar .Detvarf r äms ts kul pt ör en Gus t af Sandber g s om j obbadedärmenävenhansbr orAr on Sandber gf annsmed.Gus t afSandber gbyggdeol i kas aker ,bl . a.huvudent r énshal l”Val anspel ar e” s om är huggen igr ani t . Han ut f ör de även huvudpor t al en S: tEr i kigr ani t medan br oder n Ar on f or mgav någr af as ads kul pt ur er . Den5j uni2008ut br ötenbr and på Rådhus et st r edj e våni ng.Br anden varf ul l tut veckl ad och hel a våni ngent ot al f ör s t ör des .


St ockhol mss t ads husr äknass om et t avSver i gesf r äms t a byggnads ver ki dennat i onal r omans ka andan.Byggnaden r i t ades av ar ki t ekt en Ragnar Ös t ber g och i nvi gdes år 1923. St ads hus etbes t årav ca 8 mi l j oner t egel s t enarochdethöga t or netär på 106met er .På t oppen avdet t a t or nf i nnst r ekr onors om ärdets vens ka r i ks vapnet .Bakom f as aden av denna byggnad f i nnsdetpl at sf ör kont or och s ammant r ädes l okal er f örbl and annatpol i t i ker .Detf i nns ävenf ant as t i s ka f es t s al ars amtuni k kons t .


o Detf i nnsen s als om het erRåds s al en där St ockhol ms kommunf ul l mäkt i ge s ammant r ädervart r edj e vecka.Sal enharet t19met erhögt t ak s om ärgj or tii ns pi r at i on f r ån vi ki ngat i den.Åhör ar l äkt ar ens om är t i l lf öral l mänhet enharpl at sf örupp t i l l200per s oner . o St ads hus et s heder s ent r él i ggeri De hundr adesval vochl ederdi r ekt i nt i l lf es t våni ngen.Detäridet t a r um s om även det106met erhöga t or netf i nns . NamnetDehundr adesval vkommer i f r ån de 100 val vs om f i nnsit aket ochdes s as ymbol i s er arkommunf ul l mäkt i gesl edamöt erår1923.

o Näs t a r um het er Oval en och dennas alharf åt ts i t tnamnef t ers i n oval af or m.Rummet sväggarpr yds ef t erdegaml aT ur ehol ms t apet er na s om ärmerän 300 årgaml a och s om vävt siBeauvai siFr ankr i ke. IOval en br ukarman f ör r ät t a bor ger l i gavi gs l arvar j el ör dag.


St at i onen l i gger under Jakobs gat an,SanktJacobskyr ka och Ar s enal s gat an. T unnel banes t at i onen i nvi gdes den 30 okt ober 1977ochl i ggerca34met erunder mar ken. Kons t när en Ul r i k Samuel s on har ut f or mats t at i onenochhanf i cks i n i ns pi r at i onf r åndepal at ss om f unni t st i di gar e vi d Kungs t r ädgår den. Sj äl vagol vetpås t at i onenärgj or d av s . k.t er r az z os om ären s l ags kons t s t en. Mel l an pl at t f or mar na f i nnsdetenkr i gs gud s om t i di gar e f unni t s på Ri ddar hus et st ak.Det f i nns även en del mas kar oner s amten manl i g och en kvi nnl i g t or s o s om man t i di gar e kunnat hi t t a på det gaml a pal at s et Makal ös .


Kungl i gaSl ot t et

DetKungl i ga Sl ot t etr äknas s om et tav Eur opass t ör s t a och mes t l evande s l ot t .Detärdets t ör s t a s l ot t etivär l den i dag s om f or t f ar andeanvändsavenkung.Sl ot t et ärbyggtikl as s i s ki t al i ens kbar ocks t i lavar ki t ekt enNi codemusT es s i n denyngr e.Sl ot t etharca 605r um på s ammanl agts j u våni ngar .De s å kal l ade par adr ummen är bel ägna ut åtmedan de mi ndr e bos t ads r ummen i s t äl l et är bel ägna mot den i nr e bor ggår den. Sl ot t etärdel vi sbyggtavr es t er na f r ån detgaml as l ot t etT r e Kr onor mens om s edanf ör s t ör desår1697 ienbr and.Dennya ver s i onenav s l ot t ets t od f är di gt1754ochAdol f Fr edr i k och hansf r uL ovi s a Ul r i ka vardetf ör s t akungapar ets om f l yt t adei n. Detärs peci el l tunders emes t er per i oder na s om t ur i s t er na f l ockas kr i ngs l ot t etochmångat ur i s t båt ar l ägger t i l l pr eci s ut anf ör byggnaden.Detf i nnsmånga s evär dhet erf ört ur i s t er naat tbes ökahär . För ut om Repr es ent at i ons våni n gar na f i nnsdetäven t r e mus eer ( bl and annatGus t avI I I : sant i kmus eum) med kungl i g hi s t or i a och s om s ki l dr ar s l ot t et s medel t i da hi s t or i a. T ur i s t er har även möj l i ghet enat tvi t t nat i l lvakt par aden el l er den dagl i ga vakt avl ös ni n gen. I dag f i nnsdetca 45s ol dat ers om vakt arkungen och s l ot t etdygnet r unt .Des s as ol dat eri ngåriHögvakt en s om harf unni t svi ds l ot t et s edan 1523. Det var f r am t i l l s mi t t enav1800t al ets om Högvakt en bes t od av 100200 man ur gar des f ör banden.


Al f r eds s on,Bj ör n,Ber ndt ,Rol and,Har l én,Hans ,( 2000) , St ockhol m Under50år–100s t at i oner ,Br omber gsBokf ör l agAB


ht t p: / / www. ahl ens . s e/ ht t p: / / www. bel l man. net / ht t p: / / www. ber gi ans ka. s e/ ht t p: / / bet a. s t ockhol m. s e/ ht t p: / / bet a. s t ockhol mt own. com/ ht t p: / / www. buyl ando. s e/ ht t p: / / www. er i ks . s e/ ht t p: / / www. f ol koper an. s e/ ht t p: / / www. gaml as t ans t ockhol m. s e/ ht t p: / / www. gr onal und. com/ ht t p: / / www. hi s t or i s ka. s e/ ht t p: / / www. hot or gs hal l en. s e/ ht t p: / / www. kaknas t or net . s e/ ht t p: / / www. kat ar i nahus et . nu/ hi s t or i k. ht m ht t p: / / www. kt h. s e/ ht t p: / / www. kungs hal l en. nu/ ht t p: / / www. nor di s kamus eet . s e/ ht t p: / / www. nr m. s e/

ht t p: / / www. Os t er mal ms hal l en. s e/ ht t p: / / www. pub. s e/ ht t p: / / www. r i ngencent r um. s e/ ht t p: / / www. r oyal cour t . s e/ ht t p: / / www. s f . s e/ ht t p: / / www. s kans en. s e/ ht t p: / / www. s kr apan. s e/ ht t p: / / www. s l . s e/ ht t p: / / www. s ok. s e/ ol ympi s khi s t or i a ht t p: / / www. s t ads mus eum. s t ockhol m. s e/ ht t p: / / www. s t ads t eat er n. s t ockhol m. s e/ ht t p: / / www. s t af f ar s . s e/ ht t p: / / www. s t ockhol m. s e/ s t ads hus et ht t p: / / www. s t ockhol mghos t wal k. com/ ht t p: / / www. t i cnet . s e/ ht t p: / / www. var dt or net 8. s e/ ht t p: / / www. vas amus eet . s e/ ht t p: / / www. vas t er mal ms gal l er i an. com/


Beat r i c eJans s on,Sof i aĂ…ke,Rebec c aRos el l .201 0

Guidebok till Stockholm  

Som projektarbete har vi (Rebecca, Sofia och Beatrice på Stockholms Fria Gymnasium) skapat en guidebok till Stockholm. Så om ni ska besöka h...