Page 1


1936. DOROTHEENSTADT, IMU]NO NASELJE U BERLINU.

OOH! KLAUS!!...

SCHEISSE!! H AT M AN DEN NIEM ALS EINE MOMENT R端HE !?...*

KLAUS JE SHVA]AO DA POSAO MLADOG I BRILJANTNOG OFICIR A SS DIVIZIJE TOTENKOPF NIJE BIO SAMO ODM AR ANJE...

HO]U LI TE OPET VIDJETI?...

(*) SR ANJE!! ZAR ^ovjek nikad nema ni trenutka mira!?...


DIETERE, K AK AV JE HITAN SLU^AJ OVAJ PUT U PITANJU?

MEIN GOTT!! OVO JE DOISTA VRHUNAC!!...

IDEMO NA VI[I NIVO, HERR SCHARFÜRER... NA SJEDALU JE DOSJE.

MO]NA SE LIMUZINA UBRZO ZAUSTAVLJA ISPRED K ANCELARIJE 3. REICH A...

HEIL HITLER! ^EK AJU VAS, HERR SCHARFÜRER.

U\ITE, HERR VON BALDER, O^EKIVAO SAM VAS...


@ELIM VAM POVJERITI POVJERLJIV ZADATAK...

PRI\ITE, PRIJATELJU...

JESTE LI ^ULI ZA LONGINUSOVO KOPLJE?

MOJ FÜRERU, JES...

@ELIM DA MI GA PRONA\ETE...

ALI, MOJ FÜRERU, ONO NIJE IZGUBLJENO... NALAZI SE U KUNSTHISTORISCHES MUSEUMU CARSKE PALA^E HOFBURG U BE^U!...

mein führer!...

HERR BALDERE, VIDIM DA STE PRO^ITALI DOSJE. SAMO...

TAJ JE PREDMET LA@AN!!! JA @ELIM PR AVO KOPLJE!!!

S NJIM ]U POSTATI GOSPODAR SVEMIR A!!!


OPUNOMO]UJEM VAS ZA TAJ ZADATAK...

R A^UNAJTE NA MENE, MOJ FÜRERU!

UGODAN DAN, HERR SCHARFÜRERU!

MOJA GLAVA!...

[TO MI SE DOGA \A?


[TO JE OVO?...

MOJA GLAVA... TO NIJE BIO SAN...

MOR AM POSJETITI PROFESOR A H ARTSTEINER A U LONDONU!...


1936. EGIPAT. BIBAN-EL-MOULOUK, DOLINA KR ALJEVA...

TO JE NAJSTARIJI KOM AD KOJI SAM IK AD VIDIO!...

REK AO BIH: PRVA DINASTIJA, AKO NE I STARIJI...

NE! LAURENTE, MISLIM DA SI SE ZANIO!...

MISLI[, JEANE?...

GOSPODINE LAURENTE! OTVORILI SMO NOVU DVOR ANU!!!...


EVO ME, AHMEDE... SAMO M ALO. DE^KI, ODM AH SE VR A]AM...

AHMEDE, HO]U DA SVI IZA \U I NE @ELIM DA MI SMETAJU!!!


OVO... MJESTO JE... SVETO... VJE^NO SKROVI[TE... MMH ... NIJE BA[ ^ITLJIVO... MENES... ^EK AJ... PRIJE ... NIJE MOGU]E ... PRIJE MENESA!!!? ... A OVAJ SIMBOL...?

... ALI MENES JE BIO PRVI LEGENDARNI KR ALJ PRVE DINASTIJE... A KOJI JE TO PREDMET ^IJE ]E OVO MJESTO BITI VJE^NO SKROVI[TE?

DA VIDIMO... BO@E!!... [TO MI JE?...


oooohh!...

GOSPODINE LAURENTE! GOSPODINE LAURENTE!!

U NESVIJESTI JE... A SADA ODVR ATIMO POZORNOST!

LAURENTE, STARI MOJ, PROBUDI SE!...

TO JE SIGURNO OD USTAJALA ZR AK A U OVIM GROBNICAM A...

BRZO!! PRIJE NEGO [TO PRIMIJETE!!


FR ANCUZI SU NAVODNO NA[LI NOVU DVOR ANU... USNUO SAM NE[TO POPUT SNA... PREVODIO SAM TEKST NAPISAN HIJEROGLI... ... ALI!

LAURENTE, JESI LI DOBRO?

MISLIM... VI[E NE ZNAM [TO MI SE DOGODILO...

DA, DA!... EUROPa, NJEM A^Ka... BERLIN!

... MOJ PRIJEVOD!?... MOR AM SE VR ATITI. IZGLEDA DA SAM IZGUBIO SVOJU BILJE@NICU...

HO]E[ BITI DOBRO, LAURENTE?

!

HO]U. OSTAVITE ME M ALO... MOR AM OTI]I POGLEDATI...


eh!!!

AHMED!

KRE]EM ZA LONDON! H ARTSTEINER ]E MO@DA ZNATI OBJA[NJENJE...

MOJE BILJE[KE!...


LONDON, TRI dana K ASNIJE...

AH! LAURENTE! U\I, M ALI MOJ!


DOBAR DAN, PROFESORE. MOR AO SAM VAS VIDJETI... DOGODILO MI SE NE[TO ^UDNO...

ZAINTRIGIR AN SAM. [TO SE DOGA \A?

EVO, EVO. NI[TA NIJE K AO DOBR A [ALICA ^AJA...

SMIRI SE, LAURENTE... JESI LI ZA ^AJ?

PROFESORE, JE LI VAM DOBRO?


POGLEDAJ, LAURENTE...

STEK AO SI DOJAM O SNAGAM A SKRIVENIM U TOM KOM ADU METALA... DO\I...

DO[AO SI DO ^UDESNOG OTKRI]A, LAURENTE. OVAJ KOM AD METALA DIO JE Vrlo SLO@ENE I STARE SLAGALICE...

... NEKI K A@U DA JE TAJ METAL STARIJI OD NA[EG SUN^ANOGA SUSTAVA...

MO@DA JE STARIJI I OD POSTANK A SVEMIR A...

ONAJ TKO USPIJE PONOVO SASTAVITI PRVOTNI PREDMET, DOBIT ]E NEOGR ANI^ENU MO]...

JEDINI DRUGI KOM AD KOJI MI JE POZNAT, UMETNUT JE U MITSKI PREDMET: LONGINUSOVO KOPLJE...


KRISTOVO KOPLJE?...

U ISTO VRIJEME...

DA, ALI NE ONO KOJE SE NALAZI U MUZEJU CARSKE PALA^E HOFBURG U BE^U...

...TO JE KOPIJA!! PR AVO JE KOPLJE NESTALO u NEPOZNATOM TRENUTKU POVIJESTI!

DUGO GA TR A@IM...

DA, JEDNU JEDNOSMJERNU K ARTU ZA CALAIS.

DA VIDIMO, MOST ZA UKRCAVANJE...

NOSA^U!

... JAKO DUGO!


TAKSI!

H A!

PROFESORE, TREBAM VA[U POMO] I VA[E SAVJETE!!


PARIZ, 1910... TISK AJTE, GOSPO\O!

DVA DJE^AK A... BLIZANCI!! TO JE USPJEH!!!

SVE JE DOBRO PRO[LO...

DIVNI SU!

JO[ M ALO... TO!

hnnnggg!

VELIK A HVALA, GOSPO\O IRM A!

DIVNI SU...

DA. K AKVA SRE]A!


TAKO! JEDAN!...

... I DVA!

IRÉNA!

NEMOJ MU NAUDITI!

NI^EG SE NE BOJ!

ONDA, K AD KRE]EMO?

... I STAVITE TA DVA DJE^AK A NA POPISE ZA POSVOJENJE! OTAC JE NEPOZNAT, A M AJK A NIJE IM ALA OBITELJ!

SPAKIR AT ]U SE ^IM ]U MO]I NAPUSTITI RODILI[TE. BIT ]U TAKO SRETNA [TO ]U SE VR ATITI U GR^KU!

ČUVAR KOPLJA  

cuvari koplja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you