Page 1


M-MUUU!

[TO?... JA... OH.

STADO! RAZBJE@ AL O SE!


IDEMO! BR@E, GLUPA STVORENJA!

VR A]AJ SE OVAMO!

DOBRO JE... TO JE TO...

DOBRO - POLAK[E! POL AK[E!


NISAM JA KRIV [TO K ASNIM, O^E... KR AVE SU ODLUTALE...

PARISE, MORA[ OSTATI BUDAN DOK ^UVA[ STADO. ALI JA...!

PARISE, ZATVORI STOKU PRIJE NEGO [TO OPET ODLUTA. A ONDA U\I NA VE^ERU... JA SAM VE] DOVR[IO TVOJE POSLOVE I ODNIO VE^ER A[NJU @RTVU U SVETI GAJ.

DA, O^E.


ULAZITE, KRETENU[E!

O^E, NETKO DOLAZI! O^E!

TKO JE?

NE ZNAM... STRANCI!


TI SI AGELAJ, PASTIR S PLANINE IDE?

MI SMO KR ALJEVI SLUGE I DOLAZIMO U NJEGOVO IME. TI IM A[ LIJEPOG BIK A, BIJELOG K AO MLIJEKO, KOJI JE POZNAT u CIJELOME KR AJU?

KR ALJ ZAHTIJEVA VA[EGA BIK A K AO NAGR ADU NA IGR AM A. NJEGOVU ]E VAM VRIJEDNOST ODBITI OD POREZA.

IM AM BIK A BIJELOG K AO MLIJEKO. NIJE DO MENE DA GA PROCJENJUJEM.

[TO IM AM, R ADO DAJEM KR ALJU. BIK JE OVDJE.

O^E! NE!

JA SAM TAJ.

TO JE NAJBOLJI BIK IK AD RO\EN! NADVLADAO JE SVE DRUGE OVDA[NJE BIKOVE... PARISE! TI[INA!

PARISE, ODNESI OVO U KU]U, M AJCI.


MOR AMO GA DR@ATI ODVOJENO.

U REDU. SVE@IMO GA.

PREKR ASAN JE!

NE!

STANITE!

NE! UBIT ]ETE GA!

ON JE... ON JE... MOJ SIN...


ONDA GA ODVEDI, STAR^E. MIJE[A SE U KR ALJEVE STVARI.

PARISE, JESI LI POVRIJE\EN? UHH... NE.

MOR A[ SE NAU^ITI KONTROLIR ATI. JA NE]U UVIJEK BITI OVDJE DA TI POMOGNEM.

DA, KR ALJ GA TREBA.

UZIM AJU BIK A...

MI GA TREBAMO... TO NAM JE @RTVA ZA SLJEDE]U GODINU!

ZA TAKVOG BIK A, BOGOVI BI NAS BLAGOSLOVILI K AO RIJETKO KOGA... [TO MO@EMO O^EKIVATI OD BOGOVA AKO IM ODUZMEMO TAKVU @RTVU? TO ]E BITI NA[A @RTVA [TO SMO BIK A DALI KR ALJU!


KRALJU? ZAR JE KRALJ VE]I OD BO GO VA? HO]E LI NAS ON BLAGOSLOVITI K AO ONI?

PARISE!

GLEDAJ TO OVAKO, PARISE... BIK ]E BITI NAGR ADA U IGR AM A. POBJEDNIK ]E @RTVOVATI BIK A, PA ]E BOGOVI OPET BITI ZADOVOLJNI.

NIJE ISTO. MI SMO ODGOJILI BIK A! MI SMO GA POSVETILI. ON JE NA[ A @RTVA!

PARISE, NEM AMO IZBOR A.

IM AMO! JA ]U VR ATITI BIK A!

PARISE, NE MO@E[ SE SUPROTSTAVLJATI KR ALJEVIM @ELJAM A!

POSTOJI I DRUGI NA^IN, O^E.

... JA ]U POBIJEDITI NA IGR AM A!


ZDR AVO, OENONO.

PARISE TI - TI GLUPANE! SKORO SAM ISPUSTILA OVO!

JIK!

ZAR OD POGLEDA NA MOJ MU@EVNI OBRIS TAKO ZADRHTI[, LIJEPA NIMFO?

PH, PRESTANI! MOR AMO ODNIJETI TVOJU @RTVU DO SVETE SPILJE. TO ]E U^INITI NEK A TVOJA SESTR A, OENONO.

OSTAVI TO I DO\I SA MNOM. NE, JA... NE DANAS.

DANAS... K AO DA JE U ZR AKU NEK A NAPETO ST.

DOBRO. ZNAM K AD SAM NEPO@ELJAN. PARISE, ^EK AJ! NIJE TO U STVARI...

HM. ZANIMLJIVO.


SVI SE PREDZNACI SLA@U... USKORO ]E SE DOGODITI NE[TO VA@NO. POGLEDAJ, SUNCE I MJESEC POJAVLJUJU SE NA NEBU U ISTO VRIJEME TO UVIJEK NAJAVLJUJE NE[TO.

ISTINA...

A I JA TO OSJE]AM... NE[TO. A IM A I DRUGIH PREDZNAK A, O KOJIM A TI NE SMIJEM GOVORITI. TI SE MO@DA R AZUMIJE[ U PREDVI\ANJA, OENONO, ALI JA SAM TAJ KOJI TI MO@E PROTUM A^ITI PREDZNAKE NE[TO VA@NO SE DOISTA DOGA \A... I TO MENI!

PARISE! O ^EMU TO GOVORI[?

PARISE! PARISE! GDJE SI?

ODLAZIM S PLANINE IDE! IDEM U TROJU! MOLIM?


A SAD, K AKO TO MISLI[, IDE[ U TROJU?

KRETENu!

NE ONOG PREDVI\ENOG ZA @RTVU?

NAVODNO GA KR ALJ @ELI K AO NAGR ADU NA IGR AM A... ZATO IDEM U TROJU kako bih GA OSVOJIo.

ALI FESTIVAL JE ZA SAMO TRI DANA! ZNAM. ODLAZIM U ZORU.

NE! NE SMIJE[ I]I!

PARISE, NE... [TO K A@U TVOJI?

SINO] SU NEKI LJUDI IZ GR ADA ODVELI MOGA BIK A...

NE SVI\A IM SE, ALI NE ZNAJU K AKO BI ME ZAUSTAVILI, PA OTAC IDE SA MNOM - ON JE VE] BIO U TROJI.

MOLIM? ZA[TO NE? VR ATIT ]U SE K AO POBJEDNIK... S BIKOM!


BO-BOJIM SE... NE TU@NA.

NE PLA^I! BUDI PONOSNA NA MENE! SAMO SE @ELIM OPROSTITI.

OENONO.


OH!

NE! OH, NE, BOGOVI, NE!

JEL' VE] ZOR A? PARISE! PARISE, SLU[AJ ME!


MOR AM SE VR ATITI KU]I.

NE, SLU[ AJ! MOJ BO@ANSKI OTAC POSLAO MI JE VIZIJU.

VIZIJU?!

AKO ODE[ U TROJU, NE]E[ SE VR ATITI KU]I.

VR A]AM SE ZA PET DANA.

STANI, OENONO - SAMO SI RU@NO SANJALA. SKORO JE ZOR A... OTAC ME ^EK A.

NE @ELIM VI[E SLU[ATI, OENONO. IDEM...

... SMRTNO R ANJEN...

PARISE!

NE! NE VR A]A[ SE! VIDJELA SAM R AT I VATRU U@ASE I U@ASE!

... R ANJEN SI...


PARISE, VR ATI SE!

DOBRO, PARISE, IDI! ALI SJE] AJ ME SE! znaj DA TE VOLIM!

SJETI SE MENE K AD TE RANE! S AMO JA TE MOGU ZALIJE^ITI!

... SAMO JA...


SVE JE SPREMNO.

NJEGOVA DEKICA. ZNAM.

TAKO SE @IVO SJE]AM... ONOG JUTR A...

ZNAM.

K AMO SU NESTALE GODINE?

ZNAM, ZNAM. NA[E DIJETE JE SAD MU[K AR AC.


KRV MU JE PLEMENITIJA OD NA[E.

MISLIM DA JE DO[LO VRIJEME DA DOZNA ISTINU. ISTINA JE DA JE ON NA[ SIN.

NE, ALI...

A BOGOVI SU SE POBRINULI DA PRE@IVI! DA, I DALI SU GA NAM A! ON JE NA[!

RE]I [TO I KOME?

NE! ONI GA NISU HTJELI!

MO@DA... MO@DA IM A[ PR AVO. U SVAKOM SLU^AJU, NE BIH MU IM AO HR ABROSTI RE]I.

RE]I TI DA TI M AJK A PLA^E JER ODLAZI[.

VR ATIT ]EMO SE ZA PET DANA, M AJKO. JA... ZNAM... NE OBAZIRI SE. [TO SE MO@E DOGODITI U PET DANA?

PARISE!


TROJA.

O^E, PREKR ASNO JE! ZA[TO NISMO PRIJE DO[LI OVAMO?

OVAJ... NIJE BILO R AZLOGA...

MOLIM TE, PARISE, NE PRIVLA^I PA@NJU NA SEBE. IM A ONIH KOJI ISKORI[TAVAJU PROVINCIJALCE NA FESTIVALU.

GORE NA BRIJEGU - TAMO @IVI KR ALJ?

DA, TAMO SU PALA^E KR ALJA I NJEGOVE OBITELJI... I HR AMOVI.


JE LI MOJ BIK TAMO?

NE, U CITADELI NEM AJU GDJE DR@ATI KRUPNE @IVOTINJE. U SVAKOM SLU^AJU, MI TAMO NEM AMO [TO TR A@ITI, PARISE. KU]A MOGA RO\AK A JE U DONJEM GR ADU.

BO@E, DAJ MI SNAGE...

... VJETAR SE DI@E, OLUJA SE BLI@I, A JA JOJ NE VIDIM KR AJA.


SLJEDE]EG DANA.

DEIFOB!

DEIFOB! DEIFOB! DEIFOB!

DEIFOB!

PO@URI, O^E! PROPU[TAM IGRE!

UTRK A KOLIM A JE VE] GOTOVA! POZDR AVLJAJU POBJEDNIK A!

IZGLEDA DA JE POBIJEDIO JEDAN OD PRIN^EVA. NIJE VA@NO. NE BI SE NI MOGAO NATJECATI BEZ KOLA I KONJA. AKO SE DOBRO SJE]AM, SLJEDE]E JE [AK ANJE.

NISAM JA JUTROS ZASPAO, PARISE.

[ AK ANJE! U TOME SE MOGU NATJECATI! PO@URI!

SAMO NAPRIJED, PARISE. JA ]U TE SUSTI]I.


SRETNO!

USKORO...

OPROSTITE... OPROSTITE... VE] GODINAM A NISAM VIDIO OVAKVU GU@VU!

AH! [AK ANJE PO^INJE... ALI GDJE JE PARIS?

ENO GA!

PARISE, [TO SE DOGODILO?

K AD SAM SE POKU[AO PRIJAVITI ZA ME^, NAZVALI SU ME SELJA^INOM, I TROJICA SU ME GURNULA NA TLO.

BEZ R AZLOGA?

PA... JA SAM IH PRVO NAZVAO SNOBOVIM A... ALI ONI TO I JESU!


PARISE, NISMO NA IDI... LJUDI U GR ADU NISU...

BA[ ME BRIGA! AKO @ELIM POBIJEDITI, MOR AM SE I NATJECATI!

^EK AJ! DOBRO, MO@DA MOGU R AZGOVAR ATI S NEKIM...

... TO JE PRIJAM, TROJANSKI KR ALJ. PRIJE NEGO [TO SI SE RODIO, ON ME POZNAVAO PO IMENU

ZNA[ LI NEKOGA TKO JE DOVOLJNO VA@AN?

ZNAM LI JA NEKOGA TKO JE DOVOLJNO VA@AN? POGLEDAJ ONAMO, PARISE...

TI POZNAJE[ KRALJA , O^E? NISI REK AO...

ZNAM IH SVE... DOBRO, VE]INU.

KR AJ NJEGA JE KR ALJICA HEKUBA. I ONA ME POZNAJE.

NE POZNAM ONOG STR ANOG PRINCA, BR ADATOG, ALI IZA NJEGA STOJE TROJANSKI VELIKODOSTOJNICI...

PANTUSI I ANTIM AH... ZATIM LAMP, KLIT, TIMOET, HIKETAON I UK ALEGON.

ONO TAMO JE K ALH ANT, SVE]ENIK BOGA SUNCA... I TEANO, SVE]ENICE BO@ICE MUDROSTI. NE ZNAM TKO JE ONA DRUGA SVE]ENICA... MLADA JE. O^E, ZA[TO NA GLAVAM A IM AJU PEPEO?


TO JE @ALOBNI OBRED. TOME SU IGRE I POSVE]ENE. OENONE TI JE SIGURNO OBJASNILA...

^EK AJTE!

PO GLEDAJ! OSTAO JE SAMO JEDAN [AK A^!

HEJ, TI! NIJE JO[ GOTOVO!

MOL...?

TO JE ONA SELJA^INA! DR@'TE GA!

BRONČANO DOBA #1  

BRONČANO DOBA