Page 1

Ã…RSRAPPORT 2017


Innhold Årsrapport for Stiftelsen Sør-Troms Museum

5

Magasin og bevaring

14

Outsider Art i Norge

5

Tilgang

14

ROS analyse og prioritering i bygningssamlingen

5

Privatarkiv og annen innsamling

14

Anna Rogde

5

Immateriell kulturarv

16

Samlingsforvaltning og samlingsforvaltningsplan 2016-20

5

Formidling

17

Besøkstall i 2017 og utadrettet virksomhet

5

Trastad Samlinger

17

Museumsmåneden september

8

Regionmuseet

19

Organisasjon og administrative tiltak

8

Trondenes Historiske Senter

20

Nasjonale museumsnettverk

8

Arrangement i Sør-Troms Museum

20

Andre formaliserte nettverk

8

Aktiviteter ved bygdetun

21

Fagnettverk

8

Kulturminnedag

21

Kompetansebygging i organisasjonen

8

Egenproduksjon utstillinger

22

Konferanser, messer, kurs og fagsamlinger

9

Revisjon faste utstillinger

24

Samlingsforvaltning, museumsfaglige, formidling, maritimt og merkantile tema

9

Egne foredrag

24

Møter og presentasjoner for politikere og politiske organ

9

Foredrag i serien «Kaffe og kunnskap» i 2017

24

Deltakelse i eksterne prosjekter, prosjektgrupper og styrer

10

Den kulturelle skolesekken og andre pedagogiske tilbud i 2017

25

Generell sikring og brannvernsarbeid bygninger og samlinger

10

Frivillighet

26

Vedlikehold og reparasjoner THS

11

Økonomi

27

Vedlikehold og reparasjoner brygger og bygdetun

11

Signert årsberetning

28

Vedlikehold og reparasjoner Anna Rogde

12

Resultatregnskap

29

Skjøtsel i Trondenes kulturlandskap 2017

13

Balanse

30-31

Samlingsutvikling

14

Noter til regnskapet

32-33

Samlingsinformasjon

14

Revisors beretning

34-35

Alle foto: Sør-Troms Museum Layout og trykk: Hipp Hurra - www.hipphurra.as


4

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Årsmelding for Stiftelsen Sør-Troms Museum Noen hovedtrekk fra virksomheten i 2017 – måloppnåelse.

Outsider Art i Norge Museets arbeid med Outsider Art i Norge fortsatte med fornyet styrke. Hovedtiltaket i 2017 var åpningen av Outsider Art Street Gallery i Harstad sentrum. Dette galleriet ligger i gågata og åpnet i juni til konferansen Arctic arts summit og Festspillene i Nord-Norge like etter. Galleriet ble svært godt besøkt med sine tre utstillinger i 2017 (se egen omtale) med et besøkstall over 3000 gjester. Det fylkeskommunalt finansierte prosjektet Outsider Art i Norge startet opp med egen prosjektleder og det er forventet resultater av dette arbeidet etter prosjektslutt i 2018. Styringsgruppen var på studietur til Outsider Art-museer i Tyskland, Sveits og Østerrike og knyttet gode kontakter og hadde stort læringsutbytte av å møte europeiske kolleger.

ROS analyse og prioritering i bygningssamlingen På bakgrunn av bygningskartlegging fra 2016 ble det gjennomført prioritering i bygningssamlingene i henhold til retningslinjer fra Norsk Kulturråd. Forventet resultat er bedre ivaretakelse av verneverdige og fredete bygninger, mer effektiv drift gjennom klarere prioriterte mål. Styret vedtok prioriteringene i desember 2017. Med innleid hjelp fra Museumshjelpen AS ble det utført en risiko og sårbarhetsanalyse for hele Sør-Troms Museum. I tillegg ble det utarbeidet sikringsplan for Sør-Troms Museum. Både prioriteringsarbeidet og sikringsplanen er svært viktige grunnlagsdokumenter for det videre arbeidet i museet. Herleik Kristiansen

Anna Rogde Styret mener at skuta er underfinansiert i forhold til den rolle og betydning det maritime har hatt for Norge og NordNorge spesielt. Anna Rogde er en meget god representant for vår maritime arv, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det ble på grunnlag av styrets vedtak om å prioritere Anna jobbet bevisst med denne finansieringen. Vi tok initiativ til flere møter med politisk og administrativ ledelse i Harstad kommune. Dette arbeidet bar frukter da Harstad først bevilget 1 million kroner i 2017 til sertifisering og 5 årsklassing av skuta. Senere på året vedtok kommunen å øke det årlige tilskuddet med 1 million kroner i tre år framover fra 2018. Dette blir et løft for Anna Rogde.

Samlingsforvaltning og samlingsforvaltningsplan 2016-20 Utviklingen av samlingsforvaltningsplanen for stiftelsen SørTroms Museum for perioden 2016-20 ble igangsatt i 2016. Planarbeidet er omfattende og er av avgjørende betydning for at samlingsforvaltningen får en ønsket retning og blir utført i henhold til gjeldende internasjonale standarder. Planen skal styregodkjennes i løpet av 2018. Planprosessen er blitt styrket gjennom det pågående fellesprosjektet for samlingsforvaltning i Troms.

Besøkstall i 2017 og utadrettet virksomhet I alt har 47 803 funnet veien til en av Sør-Troms Museums mange arenaer i løpet av 2017. Besøkstallene har vært stabile i flere år. Variasjoner forekommer etter hvilke aktiviteter vi har gjennomført. I 2017 åpnet vi et nytt galleri for Outsider Art i Harstad med gratis inngang og flere skiftende utstillinger. Dette ga en fin økning i besøkstallene for Trastad som avd. men samtidig en nedgang i besøket på hovedlokasjonen. På Trondenes har avdelingen gjennom 15 år arbeidet med kulturlandskapet og formidling i dette. Skilting av krigsfangeleiren kom på plass for noen år siden og 2017 kom det fire andre informasjonsskilt. Vi har også beaconbasert digital formidling tilgjengelig i landskapet. På bakgrunn av dette har museet for første gang rapportert et anslått besøkstall for denne formidlingen i kulturlandskapet. Vi er trygge på at anslaget er beskjedent i forhold til reelt besøk. Vi har flere målrettede formidlingsopplegg til brukere med særskilte behov, dementgrupper, utviklingshemmede og synshemmede. I 2017 kom flere nyutviklede DKS og DKSS på plass på friluftsmuseene våre. Dette har lenge vært et mål som nå endelig ble oppnådd.

5


6

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

”Anna Rogde er en meget god representant for vår maritime arv, både lokalt, regionalt og nasjonalt.”

Sør-Troms Museum åpnet Outisder art street gallery i Harstad Sentrum. Her fra jubileumsutstillingen til kunstneren Herleik Kristiansen.

Over: Herleik Kristiansen signerer ett av sine linotrykk ifm. sin jubileumsutstilling på Outsider Art Street Gallery. Til venstre - side 7: Harstad kommune bidrar økonomisk til å løfte fram Anna Rogde.

7


8

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Oppe til venstre: Sør-Troms Museum er læringsarena for utdanning innen tradisjonshåndverk. Et samarbeidsprosjekt med NTNU. Oppe til høyre: I 2017 ble det gjennomført fagsamling på Lundbrygga i Salangen for studentene ved NTNU. Tømmer bearbeides med tradisjonelle verktøy. Rad 2, begge bilder: Kløyving av tømmer som skal brukes til bygging av Årestua i Sør-Troms Museum sitt prosjekt Allmenningr. Rad 3: Det er viktig å velge tømmer av god kvalitet, og da kunne utnytte materialet på en best mulig måte. Nederst: Utveksling av erfaring og kunnskap er en viktig del av samlingene til studentene ved NTNU: Her på samlingen på Lundbrygga i Salangen.

Konferanser, messer, kurs og fagsamlinger

Performance på Kjøtta og klippfisk servert av Umami om bord på Anna Rogde. Et samarbeid mellom avdelingene Anna Rogde og Trastad Samlinger.

Museumsmåneden september

Nasjonale museumsnettverk

Konseptet «Museumsmåneden september» inneholdt færre, men en del større tiltak enn tidligere år. To helt nye kuraterte utstillinger ble åpnet. Dette er en positiv utvikling av konseptet.

De nasjonale museumsnettverkene er et bærende element i utviklingen og styrkingen av det faglige arbeidet i museene. Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig driftsstøtte skal delta i utvikling og drift av nasjonale nettverk. Sør-Troms Museum har i 2017 deltatt aktivt i Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap.

Arrangementsoversikt «Museumsmåneden September»: - Historiske Trondenes, Trondenes, 27.08.–03.09. - Moderne fabrikk for sin tid, Skjærstad Sildoljefabrikk, 13.09. kl. 14-18. - Kulturminnedagen, Salangsverket, 16.09. kl. 18. - Kulturminnedagen , oppmøte Seljeskog, 17. 09. kl. 10. - Kald krig, Meløyvær Fort, 17.09. kl. 14-18. - Kunstutstillingen ”Tilbake til tingene”, Outsider Art Street Gallery, 23.09.-21.10. - Åpning utstilling Regine Normann, Steinsland Klyngetun, 30.09. kl. 12-15. - Seilas Harstad-Borkenes med Anna Rogde, kulturhuskaia kl. 08:30-12:00. - Sjørøvertokt , Lind-kaia Borkenes, kl. 13:00 og 15:00.

Organisasjon og administrative tiltak Den planlagte innføring av digitalt sak- og arkivsystem måtte utsettes da samarbeidende museer trakk seg. På slutten av året ble det opprettet en fokusgruppe internt som har avholdt to møter. Digitalt sak- og arkiv skal på anbud i 2018. STM har etablert ny mobil kassa-/betalingsløsning for salg av billetter og produkter til våre kunder. Løsningen er basert på iZettle, og sikrer god sporbarhet og kundevennlig betjening ute ved våre anlegg og i forbindelse med festivaler og utstillinger som ikke er permanente.

Andre formaliserte nettverk Vi prøver å delta i relevante faglige nettverk utenom de nasjonale museumsnettverkene. Museet varierte sammensetning gjør at det blir god spredning på nettverk vi aktivt deltar i. - Museumsnettverk Troms - Fagråd tradisjonelt bygghandverk. NTNU - Destination Viking Association - European Outsider Art Association - Norsk Forening for fartøyvern

Fagnettverk Øk/adm Kontorsjef deltar aktivt i Hovedorganisasjonen Virke sitt nettverk «Administrasjons- og økonomisjefer for museer», og fikk i 2017 ansvaret for å lede dette nettverket i regi av Virke. I 2017 har det vært to samlinger hvorav kontorsjef har deltatt på en av disse.

Kompetansebygging i organisasjonen Det har vært mindre fokus på dette i 2017 enn i foregående år. Formell kompetanseheving Håndverker ved regionmuseet tar bachelor i tradisjonelt bygghandverk, nasjonale samlinger, fire stk. Trondheim/Oslo.

Økonomi administrasjon - Gjennomført dagskurs i «Lønnssystemer – systematisk lønnsfastsettelse» - NHO. - Deltakelse på Harstadkonferansen 2017 i regi av Harstad profileringspool. - IA-uka seminar i regi av NAV Arbeidslivssenter. - Deltakelse på ulike faglige informasjonsmøter i regi av Harstadregionens Næringsforening. - Bedriftsseminar i regi av NAV Harstad – «NAV og næringsliv – samarbeid og nye muligheter». - Tariffkonferanse Hovedorganisasjonen Virke. - Deltakelse i styreforum i regi av KUPA som ble avsluttet sommeren 2017. - IA-kurset «Tørre å være en tydelig leder» NAV Harstad. - IA-kurset «Snakk om det – samtalen som verktøy» Nav Harstad. - Prøvetid og arbeidsklausuler i arbeidsforhold.

Samlingsforvaltning, museumsfaglige, formidling, maritimt og merkantile tema - Troms fylkeskommune: seminar rom for kunst og arenautvikling innen visuell kunst. - Nettverksseminar for DKS i regi av LIAF. 1 deltok. - MIMR (museene i Møre og Romsdal) sitt halvtårs fagseminar. Museet deltok med innlegg om Outsider Art. - Det nasjonale museumsmøtet NMF – to deltakere. - Kurs PRIMUS . - Kurs prioritering i museumssamlinger. - Fagsamlinger bachelor i tradisjonelt bygghandverk 4 samlinger. - ULL i nord, foredrag workshop m.m. med fokus på (norsk) ull. - Nye verktøy – nye muligheter- om bruk av digitale virkemidler i formidlinga. Nasjonalgalleriet. - Landsmøte i Norsk Forening Fartøyvern. - Merkevarebygging – dagsseminar. - Bedriftskompetanse – dagsseminar.

Møter og presentasjoner for politikere og politiske organ - Møter med kulturkomiteen, rådmann og ordfører i Ibestad kommune. - Møter rådmann og ordfører Lavangen kommune. - Møter rådmann og ordfører Skånland kommune. - Møter med ordfører og rådmann i Salangen kommune.

9


10

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

- Flere møter med ordfører og rådmann Harstad kommune. - Møter med ordfører Kvæfjord kommune. 20. juni 2017 var det besøk på OA galleriet og Trastad Samlinger fra Troms fylkeskommune ved fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen, og fra Finnmark fylkeskommune leder for kulturutvalget Geir Ove Bakken. Fylkeskultursjef og administrasjon fra Finnmark fylkeskommune var også tilstede. Geir Ove Bakken med administrasjon var dessuten på besøk i galleriet også den 24. juni der de ble vist rundt av Simone Ritter. 20. juni 2017 besøkte Norsk Kulturråd ved Kristin Danielsen, direktør og Tone Hansen, rådsleder, Outsider Art Street Gallery der de fikk introduksjon og omvisning ved Ole Furset og Simone Ritter. 22. juni 2017 foresto Marianne Bremnes, ordfører i Harstad, åpningen av Outsider Art Street Gallery.

Deltakelse i eksterne prosjekter, prosjektgrupper og styrer - Kreativt Europa prosjekt – «Follow the Vikings», STMU er full partner, direktør er i steering committee, og vi deltar med 2-3 i hver fagsamling. - Felles samlingsforvaltningplan for Troms, finansiert av Norsk Kulturråd, to deltakere.

- Samarbeidsprosjekt med museum for Outsider Art i Finland ITE: vandreutstilling lTE Käsillä «Hand-made contemporary folk art» med internasjonale Outsider Art kunstnere 2016-2017. - Deltakelse i det nordiske samarbeidsprosjektet rundt et internasjonalt utstillingsprosjekt «THE NORDIC OUTSIDERCRAFT TOURING EXHIBITION», 2018 -2019. Utstillingen er støttet finansiell gjennom Nordisk kultur- fond. Deltakende land: Finland, Island, Danmark, Sverige, Norge

Generell sikring og brannvernsarbeid bygninger og samlinger - ROS analyse og sikringsplan utarbeidet. - Brannvernopplæring av sesongansatte. - Drift av brann og tyverialarm på Salangen bygdetun, Krambuvika bygdemuseum, Grytøy bygdetun, Steinsland klyngetun, Lundbrygga, Hemmestad brygge, Sandtorg bygdetun. - Klimaovervåkning sporadisk ved alle anlegg. - Klimaovervåkning med fjernavlesning på magasinet på Elvenes. - Rutine for tilsyn av alle bygdemuseumsanlegg. - Sprinkleranlegg Melbrygga etablert. - Innbruddsalarm Melbrygga etablert . - Branntilsyn – Lundbrygga.

- Eltilsyn – Krambuvika Bygdemuseum. - Lukking av avvik eltisyn – Krambuvika Bygdemuseum. - Vedlikeholdsavtale brannalarm inngått – Grytøy Bygdetun, Hemmestad brygge, Ole Ottesastua, Sandtorg Bygdetun og Steinsland Klyngetun. - Vedlikeholdsavtale brann-/ tyverialarm er fremforhandlet for Krambuvika Bygdemuseum, Lundbrygga, Salangen Bygdetun. - Sikringsmidler, alarm omsøkt på: Grytøy Bygdetun, Elevenes og Stangnes Magasin, Skippergården. - Service brannvarslingssanlegg THS. - Service slukkere THS. - Byttet fluoriserende lys THS. - Gjennomført årlig kontroll brann vernanlegg Trastad Samlinger. - Innbruddsalarm Outsider Art Street Gallery etablert.

Vedlikehold og reparasjoner THS Bygget var 20 år i 2017 men er løpende vedlikeholdt og er i god stand. Det største enkelttiltaket i året var en oppgradering av «Storsalen» som brukes til temporære utstillinger, foredrag,

arrangementer. Rommet fikk en større oppgradering med sliping og lakk av parkettgulv og trapperom. Det ble også installert nytt lydanlegg med teleslynge. - Vinduer på baksiden. Beis og fuging. - Takrenner, rens og spyl. - Nye treskudd på torvtak. - Skiftet en del av varmekabel takrenne. - Flyttet magasinreol. - Byttet 4 dørpumper. - Skog fjernet mot Harstad. Folkehøyskole i forbindelse med Allmenningr.

Vedlikehold og reparasjoner brygger og bygdetun Hemmestad Brygge - Skifte av tak – Stornaustet - Skifte av vinduer kafe – Brygga Lundbrygga - Innredning 2. etasje Melbrygga - Skifte vinduer 2. etasje Melbrygga - Utbedring av VVS 1 etasje Melbrygga - Utvendig maling kaiskur Lundbrygga - Utvendig maling Melbrygga

Krambuvika - Maling vinduer Salangen Bygdetun - Male vinduer - Krattrydding - Restaurere gjerde Skippergården - Opprydding/innvendig sanering Steinsland Klyngetun - Reparere stakittgjerde Sandtorg Bygdetun - Reparere mur - Skogrydding - Nye trapper - Sanert bu Grytøy Bygdetun - Utvendig maling

Side 10, til venstre : Hemmestad Brygge Side 10, til høyre.: Grytøy Bygdetun Side 10, nede: Salangen Bygdetun Side 11: Steinsland Klyngertun

11


12

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Vedlikehold og reparasjoner Anna Rogde I planleggingsfasen før 5-årsklassingen i 2017, hadde vi varmeutvikling i en koblingsboks og i en lyskuppel ombord. Vi besluttet å få en befaring på det elektriske anlegget om bord. Der ble det avdekket en rekke feil og mangler som ble anbefalt utbedret. Det ble anbudsrunde og El-installatøren fikk oppdraget. Elektronikken har også feil og mangler som er mest forsvarlig å få utbedret før vi legge ut på lengre turer. Det er pr nå ikke innhentet tilbud på dette. Den første delen av klassingen, foregår på skroget under vann. Derfor ble vi nødt å ta skonnerten opp på land for å få foretatt inspeksjonen. Først måtte skroget spyles og skrapes, slik at mest mulig av skroget blir synlig før inspeksjon. Det ble det avdekket slark i hylse til propell og fikk pålegg om å utbedre dette på stedet. Hylsa måtte av først. Det ble en jobb som var komplisert og tidskrevende, da den var montert på en noe uvanlig måte. Deretter ble hylsa reparert og ror ble montert på igjen til slutt. Det ble funnet en del myke støyter og planker som må kontrolleres av Fartøyvernsenteret i 2018. Jordingsplate var funnet i dårlig forfatning og må byttes ved neste slippsetting. Hele skroget fikk et strøk med maling, og mørk blå stripe ble malt på. Rekka midtskips ble pusset og oljet. 95% av dekket fikk et lag med olje.

Det ble avdekket feil og mangler ved mob-båten om bord. Disse ble rapportert inn av mannskap som bruker denne. Den er tungstartet og lekker luft. Båten er sendt til verksted for service og reparasjon. I forbindelse med ny forskrift som trådde i kraft 01.07.2017 (Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv.) måtte vi lage en omfattende vedlikeholdsplan for hele fartøyet. Den ble laget digital. I tillegg måtte det være et ferdig sikkerhetsstyringssystem før inspeksjonen skulle finne sted. Begge disse dokumentene ble godkjent. - Rengjøring og inspeksjon av 3 stk diesel tanker, 1 stk septiktank, 4 stk vanntanker. - El-anlegg i hele fartøyet inspiseres og utbedres. - Propellhylse utbedres. - Slippsetting og vedlikehold på undervannsskrog. - Rekke på forskips er pusset og oljet. - Dekk er oljet. - Det er laget en digital vedlikeholdsplan for hele fartøyet. - Lettbåt er sendt inn til service, vedlikehold og reparasjoner.

Til venstre: Det å seile Anna Rogde krever trening og kunnskap. Under til venstre: Anna Rogde slik som vi ønsker å se henne - for fulle seil. Til høyre: En aktiv venneforning med frivillige er en forutsetning for at Anna Rogde skal fremstå slik som vi ønsker.

Skjøtsel i Trondenes kulturlandskap 2017 Skjøtselsarbeidet på Trondenes har blitt gjennomført i henhold til planverket. Søknadene om økonomisk støtte hos Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn ble innvilget slik at dette viktige skjøtselsarbeidet også i år kunne videreføres i det over 200 mål store området. De viktigste tiltakene er hogst, slått og beite. I tillegg utfører vi et planmessig arbeid med å begrense den fremmede arten tromsøpalme i skjøtselsområdet. Museet satte opp til sammen 4 nye skilt i tilknytning til kirka, ved Laugen og i Altevågen. Skilting i kulturlandskapet er et viktig bidrag til formidlingen for besøkende i området utenfor museets åpningstider.

Krigsfangeleiren på Trondenes I 2017 ble trær i den nordlige brakkerekka hogd ned og fjernet. Alt virke i tillegg til greiner og kvister ble tatt ut av elever fra Stangnes og Heggen videregående skole under høstens OD-dager. Med dette har museet med god støtte fra frivillige og med hjelp av betydelige midler fra Riksantikvaren ryddet fram hele krigsfangeleiren. Det er blitt lagt ned over 230 timer i frivillig arbeid i det totale skjøtselsområdet i løpet av 2017.

Til venstre: Skjøtsel i Altevågen på Trondenes sommeren 2017. Til høyre: Skjøtsel i Laugen på Trondenes sommeren 2017. Under: Skjøtsel i Russefangeleiren på Trondenes sommeren 2017.

13


14

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

En kulturhistorisk skatt. Alterskapet forlot Kvæfjord kirke i 1863 og kan nå sees på Trondenes Historiske Senter.

Samlingsutvikling Hovedsamling Arbeidet med planutvikling videreføres inn i 2018. THS gjenstandssamling består den 31.12.2017 av 5898 gjenstander. I løpet av 2017 har vi hatt en tilvekst på 241 gjenstander og det er blitt registrert 432 gjenstander mens 418 gjenstander har fått nytt foto. Vi har dermed redusert etterslepet ved avdelingen med 191 gjenstander. I tillegg har 820 gjenstander blitt revidert i løpet av året.

Samlingsinformasjon Magasin og bevaring Vi har i 2017 igangsatt et viktig arbeid med rydding og oppsett av nye reoler i tekstilmagasinet på THS. Dette er en forutsetting for revisjonen av gjenstandssamlingen i dette magasinet. Alt arkivmateriale og annet er flyttet ut og inn i det gamle gjenstandsmagasinet. Ros-analysen påviste små mangler ved avdelingens magasin på Stangnes. Vi har erstatte gamle ovner med nye brannsikre. Tilgang 43 gjenstander ble valgt ut av deltagerne ved samarbeidsprosjektet «Tilbake til tingene» som utgangspunkt i deres utforsking av museumsobjekters identitet. 14 gjenstander ble

stilt ut i vår hovedutstilling i forbindelse med formidling av krigsfangehistorien under festivalen Historiske Trondenes.

Privatarkiv og annen innsamling I 2017 registrerte vi 11 nye privatarkiver (ca 4,5 hyllemeter). Samtidig ferdigkatalogiserte vi 19 privatarkiver i løpet av året. Dermed har vi nå ferdigordnet 196 av de totalt 227 arkivene vi har. Det skal imidlertid påpekes at en god del av de arkivene som ble ordnet på tidlig 2000-tall burde vært ordnet på nytt, i tråd med arkivfaglige prinsipper. Av de nye arkivene kan spesielt nevnes papirene etter ingeniør Bernt Starup, som inkluderer en stor samling med detaljerte takstforretninger over bedrifter i regionen i årene like etter krigen. For foto er tilveksten for det meste mange små samlinger fra like mange forskjellige kilder. Et unntak er en større samling fra To-Foto, som dokumenterer virksomheten til forskjellige bedrifter i regionen. Med god bemanning har digitaliseringsog dokumentasjonsarbeidet gått veldig bra i 2017, og alt av etterslep i det regulære fotobevaringsarbeidet er tatt inn. Med tilnærmet full kontroll på det fortløpende fotoarbeidet får vi dermed i inneværende år for første gang mulighet for å gjøre større innhugg i gjenstående revisjon av dårlig dokumenterte deler av den eksisterende fotosamlingen (primært Berthungsamlingen). I 2017 ble vel 1200 bilder ferdigrevidert.

Det ble gjennomført en omfattende gjennomgang av museets samlinger i 2017.

15


16

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Det ble gjennomført 14 «fototreff» i året som gikk, ni om våren og fem om høsten. Det er også lagt ned mye arbeid i å rydde i person- og stedsnavnregistrene i Primus. Her er det imidlertid fortsatt et stort behov for revisjon og innstrammede rutiner på tvers av avdelingene, siden dette er felles data. Nedgangen i antall «bilder tilgjengelig på nett», fra 35279 til 13528, er et resultat av at museets gamle fotonettside «Fotominner.no» ble lagt ned i 2017. Denne nettsiden har de siste par årene eksistert side om side med våre nye løsninger for billedformidling på nett, men var nå teknisk og innholdsmessig så utdatert at det ikke var riktig å ha den oppe lenger. Den besto av bilder og kataloginformasjon som var veldig vanskelig å oppdatere, og mye av innholdet lå fortsatt slik det ble lastet opp fra museets database i oppstartsåret i 2006. Dette var i sin tid ubearbeidede katalogdata av sterkt varierende kvalitet, og fotomaterialet som ble publisert på siden var dermed ikke kvalitetssikret med hensyn til hverken faktainnhold, opphavsrettigheter eller personvern. l takt med at revisjonsarbeidet i samlingen skrider frem legges bildene fra den gamle ”fotominner”-siden løpende ut på våre nye nettsider. Museet publiserer i dag bare materiale vi har gjennomgått og godkjent for publisering, bilde for bilde. Antall fotografier

55603

Tilgjengelig med fotografi på internett

13528

Tilvekst datert fra perioden 1900-45

370

Tilvekst datert 1946 -

916 1286

Tilfredsstillende registrert elektronisk

39330

Registrert med digitalt fotografi

40552

Tilvekst totalt i året

I midten: På Trastad Samlinger kan du se en av Norges største samlinger av kunst innen sjangeren Outsider Art Nede: Outsider Art street gallery i Harstad. Et prosjekt som startet i 2017 og avsluttes sommeren 2018

FORMIDLING Trastad Samlinger Ettersom Trastad Samlinger holder til i den tidligere paviljong 7 ved Nord Norges første institusjon for utviklingshemmede, Trastad Gård og har en av de største norske samlingene av kunstsjangeren Outsider Art, er det et viktig mål for formidlingen ved Trastad Samlinger å synliggjøre Outsider Art og historien om Trastad Gård. Dette ble i 2017 gjort ved at man i tillegg til omvisninger for ulike interesserte grupper, også gjennomførte tilpassede formidlingsopplegg til barnehager og skoleklasser som omfattet Outsider Art og/eller Trastad Gårds historie. I tillegg har Trastad Samlinger også startet arbeidet med å utvikle et DKSS-tilbud. På Museene i Møre og Romsdal sitt faglige halvårsseminar i oktober 2017 holdt Trastad Samlinger et foredrag om det å arbeide med formidling av Outsider Art, og tilpassede opplegg for elever med spesielle behov i en museumssetting.

Fotografier

Totalt i samlingen pr. 31.12

Tilvekst i samsvar med planer

Øverst: Ulike hjelpemiddel som ble brukt ved Trastad Gård

1286

Immateriell kulturarv - Sterkt fokus på nord-norsk kystkultur og overnaturlige skapninger (Draug, kraken, marmælen, osv.) i DKS om Regine Normann. - Handlingsbåren kunnskap – Kvæfjord kystlag. - Innsamling av sagn i forbindelse med bokutgivelse ”Den sorte hunden” som er planlagt i 2018.

I 2017 åpnet Trastad Samlinger et midlertidig galleri, Outsider Art Street Gallery i Harstad. Her formidlet Trastad Samlinger kunnskap om nyere regional, nasjonal og internasjonal Outsider Art gjennom å kuratere og presentere de tre skiftende utstillinger; «Cool-the arctic outsiders», «Tilbake til tingene» og «Fyrstikker hulter til bulter og søkk og kaos». Utstillingen «Tilbake til tingene», var et samarbeid mellom Trastad Samlinger og Trondenes Historiske Senter. Utstillingen viste verk fra to Outsider Art-kunstnere og tre profesjonelle kunstnere, der verkene var et resultat av en arbeidsuke i galleriet der de fem kunstnerne laget kunstverk med utgangspunkt i et gjenstandsmagasin og kulturhistoriske gjenstander. I forbindelse med denne utstillingen ble det også gjennomført tilpasset formidlingsopplegg for skoler og andre interesserte grupper. Bakgrunnen til Trastad Gård og Outsider Art, har medført at mennesker med særskilt behov har blitt en viktig målgruppe for formidlingen ved Trastad Samlinger. Et av målene for Trastad Samlinger for 2017 har i den forbindelse vært å utvikle og gjennomføre Trastad Samlinger nye DKS-tilbud, «Mine spor i verden», som er en produksjon som er tilegnet elever med særskilte behov. I denne produksjonen som ble gjennomført på syv skoler i Troms fylke, får elevene en innføring i kunstsjangeren Outsider Art gjennom å bruke hverdagslige gjenstander til å lage et kunstverk, noe som er en ofte brukt metode blant Outsider Art kunstnere. Trastad Samlinger har i 2017 også gjenoppstartet det tidligere samarbeidet med Rå VGS om kunstrom 7, et kunsttilbud for enkelte kunstbegavede elever med særskilte behov.

17


18

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Regionmuseet Et mål for formidlingen i 2017 har vært å bruke anleggene og gjenstandene våre i større grad, samt øke antall DKSproduksjoner, DKSS-produksjoner og formidlingsopplegg. Med mange bygg, anlegg og gjenstander fra 1800-tallet utviklet vi flere formidlingsopplegg om gitt tidsperiode. Både barnehagebarn, skoleelever, voksne og eldre ble invitert ut til anleggene hvor de fikk et tilpasset opplegg med innblikk i hvordan hverdagen var for både bønder og handelsmenn, kvinner og barn på 1800-tallet. Et arrangement med nordnorske barnesanger trakk fult hus på Hemmestad brygge i august. Fiskerbonden og kystkultur har her stått i fokus. Jubileet til forfatteren Regine Normann passet også godt innenfor tema kystkultur. Vi laget en utstilling om henne på hennes hjemgård som var åpen for alle, i tillegg til et skoleopplegg om Normann og hennes nordnorske eventyrfigurer for alle skoleelevene i kommunen. Det ble også laget en DKSS om Normann og hennes eventyrfigurer, som ble tilbudt flere kommuner. Meløyvær fort hadde i år besøk av nesten 300 elever fra Sørog Midt-Troms. I DKS-produksjonen om Kald krig får ungdommene et innblikk i hvordan det var å vokse opp under den kalde krigen og en omvisning i et av verdens mest moderne kystfort. Kunnskapen vi har tilegnet oss om både Regine Normann og Meløyvær fort ble til to artikler som blir publiserte i Årbok for Harstad og Årbok for Bjarkøy. I tillegg har regionmuseet bidratt med en artikkel om VM på skøyter i 1962 til Årbok for Harstad.

Side 18 og øverst side 19: Gjenstander fra vår samling presentert i utstillingen på Hemmestad Brygge. I midten: Elever som får fortalt og sett historien knyttet til Meløyvær Fort gjennom DKS-produksjonen Kald krig. Nede: Sør-Troms Museum eier nå det gamle mellageret og har pusset opp 2. etg. i bygget.

19


20

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

- Åpen dag Meløyvær Fort - «Dørene åpnes» Grytøy Bygdetun - Utstillingsåpning og åpen dag Steinsland Klyngetun - Julevandring Sandtorg Bygdetun - Julemarked Lundbrygga - Utstillingsåpning «Sauer er alrighte dyr» Lundbrygga - Millionfisken Lundbrygga - Den levende skogen Salangen Bygdetun - Utstillingsåpning Norske sanitetskvinner, Krambuvika Bygdemuseum - Slektstreff med konsert og dans på Grytøy Bygdetun - Julegrantenning på Grytøy bygdetun - Åpen dag Helleren Kraftverksmuseum - Omvisning kommunestyre Helleren Kraftverksmuseum

Aktiviteter ved bygdetun Trondenes Historiske Senter THS tilbyr fem produksjoner i Den kulturelle Skolesekken: - Steinalder for småtrinnet - Vikingtid for mellomtrinnet - 2. verdenskrig (fokus på Harstads historie) for ungdomstrinnet - 2. verdenskrig for videregående skole - Skipsveftshistorie i Harstad for videregående skole DKS produksjonene tar utgangspunkt i de tema som formidles i museets hovedutstilling: «Med plog og sverd gjennom 1000 år». Hovedutstilling, kultursti, kirke og uteområde benyttes som arenaer for formidling. Det legges vekt på bruk av tidsvitne i formidling av krigen og pensjonerte arbeidere i formidling av skipsverftshistorien. DKS produksjonene er knyttet til mål i Kunnskapsløftet. Museet formidler også vandreutstillinger. Vi tilrettelegger for at elevene skal ha jevnlig kontakt med museet gjennom hele skoleløpet. Alle DKS produksjonene og andre formidlingstilbud tilrettelegges for elever med særskilte behov og for fremmedsprålige elever. Museet har et eget opplegg for synshemmede elever knyttet til temaene vikingtid og steinalder. Målet er at alle våre besøkende skal få en positiv opplevelse og mulighet til å tilegne seg kunnskap.

Oppe til venstre: Historiske Trondenes har mange og ulike aktiviteter for hele familien. Oppe til høyre: Det å male eget skjold er en populær aktivitet under festivalen Historiske Trondenes. Under til venstre: Bamsen får nye klær. Nede til høyre: Fortellerstunden samler store og små.

Museet har i flere tilbud i Den Kulturelle Spaserstokken. Nyere lokalhistorie blir formidlet ved hjelp av gjenstander, film og foto. Formidlingen er også tilrettelagt for demente. Tilbudene har blitt til i en dialog med sykehjemmene i kommunen. Den årlige festivalen Historiske Trondenes er viktig i formidling av stedets historie. De besøkende kan delta på aktiviteter og bli kjent med området gjennom utstillinger, foredrag og omvisninger.

Arrangement i Sør-Troms Museum - Kystkulturhelg på Hemmestad Brygge i juni - Friluftsgudstjeneste, Ole Ottesastua - Utstillingsåpning og «Sauene kommer» på Hemmestad Brygge - Gårdsmarked Juksastevnet, Grytøy Bygdetun - Nordnorske barnesanger, Hemmestad Brygge - Åpen dag, Sandtorg Bygdetun - Kystkulturhelg Hemmestad Brygge i august - Åpen dag Skjærstad Sildeoljefabrikk

- Skoleopplegg – Folk og handel på 1800-tallet. Grytøy Bygdetun - Friluftsgudstjeneste, Ole Ottesastua - Gårdsmarked Juksastevnet, Grytøy Bygdetun - Åpen dag, Sandtorg Bygdetun - Skoleopplegg om «gamledager», Sandtorg Bygdetun - Omvisning Ole Ottesastua i juli og i september - Utstillingsåpning og åpen dag Steinsland Klyngetun - Skoleopplegg om Regine Normann på Steinsland Klyngetun - Omvisning på Steinsland Klyngetun - Barnehageopplegg «Gammeldags jul» på Grytøy Bygdetun - Barnehageopplegg «Gammeldags jul» på Sandtorg Bygdetun - Julevandring Sandtorg Bygdetun - Åpen sommersesong Grytøy Bygdetun - Åpen sommersesong Krambuvika Bygdemuseum - Slektstreff med konsert og dans på Grytøy Bygdetun - Julegrantenning på Grytøy Bygdetun Sør-Troms Museum inviterte alle elevene i Skånland Kommune til Steinsland Klyngetun. Foredrag om Regine Normann og eventyrfortellinger hvor barna skulle tegne eller fargelegge eventyrfigurer fra havet.

Kulturminnedag Kulturminnedagen ble i 2017 noe mindre vektlagt enn tidligere år. Samarbeidspartnere var Salangen historielag og Salangen kommune. - Kulturminner i samfunnets tjeneste – Salangsverket - Kulturvardring og omvisning – Storhaugen

Oppe til venstre: Sør-Troms Museum inviterte alle elevene i Skånland Kommune til Steinsland Klyngetun. Foredrag om Regine Normann og eventyrfortellinger hvor barna skulle tegne eller fargelegge eventyrfigurer fra havet. Oppe til høyre: Fullt hus på Hemmestad Brygge når Sør-Troms Museum inviterer til foredrag om Nord-Norges første forfatterinne – Regine Normann. Under: Salangsverket ruver i terrenget og var en del av Kulturminnedagen i 2017.

21


22

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

«NORSK OUTSIDER KUNST – VERK FRA SAMLINGENE» Dato: 1.09. 2017 – 31.03.2018 Sted: Trastad Samlinger Utstillingen omfatter både Outsider Art billedkunst og Outsider Art Craft/Design. Utstillingen viser hovedsakelig nyere verk, samlet inn gjennom de siste tre år, men også verk av velkjente, lokale Outsider Art-kunstnere. «REGINE NORMANN» Dato: 30.09.18 – Sted: Steinsland Klyngetun – fjøset. Regine Normanns produksjon er mangesidig og omfattende: Oversettelser, avisreportasjer, barnebøker, noveller, romaner, eventyr, sagn og folkeminner. Hennes forfatterskap omfatter 18 bøker, som ble publisert i perioden 1905–1934. Erfaringer fra Nord-Norge setter et klart preg på hele forfatterskapet. Forfatterinnen var også en svært ettertraktet oppleser. Hennes eventyr inneholder tradisjonelle trekk, men i tillegg til konger, dronninger, prinser og prinsesser, finnes kapteiner og matroser, sjørøvere og fiskere. I tillegg til skog og troll, beskrives hav og skjær, draug og fisk. Diktingen hennes er dermed svært viktig for å bevare nordnorsk kultur- og kysthistorie. «Norsk Outsider Kunst - verk fra samlingen»

Egenproduksjon utstillinger «COOL – THE ARCTIC OUTSIDERS» Dato: 20.06.-26.08.2017 Sted: Outsider Art Street Gallery, Harstad Kunstnere: 22 OA kunstnere fra 6 land: Norge, Danmark, Finland, Canada, Sverige, Island Åpningsutstilling Outsider Art Street Gallery. Utstillingens tema ble valgt i forbindelse med at Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet arrangerte det arktiske toppmøtet Arctic Art Summit i forkant av festspillene. Det ga en mulighet til å gjøre utstillingen dagsrelevant, i det toppmøtets tema var kunst i arktisk region. Byen hadde besøk av et stort antall konferansedeltakere/potensielt viktige personer fra et internasjonalt miljø. Det ble innlånt verk fra arktiske land. Det var mulig pga. et allerede etablert nettverk og praksis for samarbeid. Kunstnerne fikk informasjon om begrunnelsen for utstillingen, og at det var forventet gjester fra de enkelte arktiske landene, og at tema Arktis var noe som berørte de som kom til å se utstillingen. Samarbeidet med kunstnerne og tittelen på utstillingen skapte en slags «vennskapsstemning». «TILBAKE TIL TINGENE» Dato: 23.09.- 21.10.2017 Sted: OA Street Gallery, Harstad Dette var et samarbeidsprosjekt mellom avdelingene THS, samlingsforvaltning og Trastad Samlinger i museumsmåned september. Med utgangspunkt i Sør-Troms Museums

«FYRSTIKKER HULTER TIL BULTER I SØKK OG KAOS» Dato: 05.11.-25.01.2018 Sted: Outsider Art Street Gallery, Harstad I forbindelsen med 70 årsdagen til kunstneren Herleik Kristiansen arrangerte Trastad Samlinger en jubileumsutstilling. I denne utstillingen viste kunstneren 19 nye linoleumstrykk fra de siste 4 årene. Men Herleik Kristiansen overrasket i denne utstillingen med en ny side av sitt kunstnerskap. Ved en tilfeldighet ble det oppdaget at kunstneren hadde laget konseptkunst som bl. a. omfatter en flaggstang som er tegnet på 50 meter matpapirrull med to tynne blyantstrek samt sigarettaske samlet i tre Nescafeglass. Herleik Kristiansen er en av de sjeldne kunstnere som har evne til å fornye sitt kunstneriske uttrykk. Professor emeritus Gunnar Danbolt hold åpningstalen.

Serine Regine jobbet store deler av sitt liv som lærer i Kristiania, men reiste ofte tilbake til Nord-Norge. Her fant hun inspirasjon til sin diktning. Hun var sterkt knyttet til familien og besøkte stadig farsgården på Søndre Steinsland, hvor hennes bror, Kristoffer Normann, drev gård.

kulturhistoriske samling ble det gjennom kunstnerisk refleksjon utforsket nye interpretasjoner av museale objekter. Tre profesjonelle kunstnere og to Outsider Art utøvere var invitert til et prosjekt hvor de besøkte Stangnes magasin med byens kulturhistoriske objekter. Gjennom en arbeidsuke i OA Street Gallery fikk kunstnerne anledning til å velge gjenstander fra magasinet og utforme sine egne ideer rund gjenstanden. Resultatet ble vist i en utstilling hvor publikum fikk et kunstnerisk møte med Harstads historie. Prosjektet viste at kulturhistoriske gjenstander kan inngå i en uendelighet av ulike sammenhenger Samarbeidsprosjektet hadde som mål å legge til rette for et møte mellom publikum, kunstfeltet og kulturarven midt inne i en av museets gjenstandssamlinger. Gjennom dette skal museets arbeid med samlingsutvikling, dokumentasjon og bevaring særlig komme til syne og på ny måte formidles til publikum/samfunnet. Sør-Troms Museum forvalter over 19 000 kulturhistoriske objekter og arbeidet omfatter innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling. Utviklingen av samlingene er en av de sentrale oppgavene til vår institusjon – hvilke objekter skal vi samle inn og bevare for all ettertid på vegne av samfunnet? På hvilken måte kan en samling – materiell kultur – spille en rolle i konstitueringen av samfunnet og historien? Har de historiske objekter noe å si til oss i dag? Det påhviler museet å skape begeistring for våre samlinger og tydelig vise hvilke ressurser den kan ha for å forstå den verden vi lever i.

I juni 1939 satte Serine Regine seg på et sjøfly til Harstad. Hun hadde bestemt seg for å flytte til hennes bror på Steinsland. Men tiden her ble kort. Allerede i begynnelsen av august ble hun syk og døde kort tid etter, 72 år gammel. Mange deltok i begravelsen og fulgte henne til graven på Skånland kirkegård. Utstillingen om Regine Normann henger i fjøset på klyngetunet og er åpen på forespørsel.

”Fyrstikker hulter til bulter i søkk og kaos”

I tillegg til disse nye utstillingene ovenfor ble våre egne utstillinger fra 2016 satt opp på nye lokaliteter: - Norske sanitetskvinner. Krambuvika Bygdemuseum. - «Sauer er alrighte dyr». Lundbrygga.

23


24

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

Revisjon faste utstillinger I april ble alterskapet fra Rå (Kvæfjord) kirke hentet tilbake fra Kulturhistorisk Museum i Oslo, hvor det hadde stått siden 1863, og vår faste utstilling «Med kors og sverd gjennom 1000 år» fikk en oppgradering. Alterskapet ble tilvirket i tiden rundt 1500 og i faglitteraturen har det vært vanlig å hevde at de kommer fra de nordtyske verkstedene. Nyere forskning antyder imidlertid at skap av denne typen godt kan ha blitt laget i Norge. Helgenfigurene som står i skapet er skåret ut i eik og malt. St. Katarina, St. Jacob (den eldre), St. Olav., St. Peter og St. Barbara.St. Sunniva og St. Olav er malt på fløydørenes ytterside. Et håndverkermerket er skåret inn i skapets bakvegg. Kvæfjord kirke har vært et kirkested siden 1000-tallet og omtales i Trondenes Jordebok som Rå kirke. Tidlig på 1400-tallet legges kirka inn under Trondenes kannikgjeld og annekskirkene i Sør-Troms betjenes etter hvert av presteskapet ved Trondenes. Kirkesognet hadde betydelige jordeiendommer og skattlegging av tørrfiskhandelen ga store inntekter som bidro til kirkens rike kunstutsmykking på 1400 og 1500-tallet. I 1863 ble den senmiddelalderske kirkekunsten fra Kvæfjord kirke flyttet til Oldsakssamlingen i Oslo. Alterskapene var sentrale i den liturgiske virksomheten ved kirkene. Messer, tidesang og andakter ble utført foran dem. Skapenes helgenfigurer var en representasjon av det helliges tilstedeværelse i kirkerommet.

Alterskapet er et stort og viktig bidrag til utviklingen av hovedutstillingen ved THS, og museet mener at det er riktig at slike kunstskatter tilbakeføres til de regionene de kom fra når forholdene ellers ligger til rette for dette. Vi er derfor svært godt fornøyd med det gode samarbeidet vi har hatt med Kulturhistorisk Museum i Oslo under hele prosessen. I tillegg er det gjort revisjoner av de faste utstillingene: - Steinsland klyngetun - Hemmestad Brygge - utstillingen om brygga og gården - Sandtorg Bygdetun

Egne foredrag Vi har i 2017 loggført i alt 28 egne foredrag for anslagsvis 761 personer. - «Hva er Outsider Art». Bransje-mingel ved Festspillene i NN. Sted: OA Street Gallery, Harstad . - Outsider Art - kunstformidling i museumsregi. Foredrag på MIMR sitt halvtårs fagseminar om «skole og formidling 26. oktober. - Jordbrukets begynnelse i nord. Skippergården Ibestad. - Allmenningr. Tradisjonshandverksamling Salangen. - Allmenningr. Pensjonistforeningen Sjøvegan videregående skole. - Salangsverket. Norges arktiske universitet, Landskapsarkitektstudiet. - Salangsverket. Norges arktiske universitet, Arkeologistudiet.

FOREDRAG I SERIEN «KAFFE OG KUNNSKAP» I 2017 Foredragserien Kaffe og kunnskap på Trondenes kommer i stand som et samarbeid med Pensjonistuniversitetet i Harstad. Dato

Besøk

Foredragets tittel

22.01.2017

30

Samfunnssikkerhet og sivilforsvarets plass

05.02.2017

75

Grenselosene i Tysfjord

22.02.2017 35 Arkeologiske undersøkelser ved ny trasé for Hålogalandsveien 19.03.2017

82

Til lands og til vanns: En oppvekst i virkelighetens verden, mellom krigen og Elvis

23.04.2017

75

Storkommuner og regionfylker - hva er vitsen

14.05.2017

97

Drømmen om det enkle liv

30.08.2017

40

Tidsvitner krig

05.10.2017

50

Eirik Raudes Land

26.10.2017

40

Media i endring

04.11.2017

40

Reformasjonen i nord - ei kyrkje dømt til endring

19.11.2017

85

Lofotmaleren Gunnar Berg

03.12.2017

40

Finland 100 år

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN OG ANDRE PEDAGOGISKE TILBUD I 2017 Sør-Troms Museum er en viktig institusjon for kulturarvsarbeid blant unge. I tillegg til en rekke produksjoner for «Den kulturelle skolesekken» tilbys også andre pedagogisk tilrettelagte tilbud til skoleelever i hele regionen. Nytt av året er også tilbud i Den kulturelle Spaserstokken.

Tema

Elever

Lærere

DKS DKS

Kald krig

321

18

Regine Normann

170

18

DKS

Salangsverket

44

3

DKS

Steinalder

283

25

DKS

Vikingtid

199

22

DKS

2. verdenskrig grunnskole

317

15

DKS

2. verdenskrig vgs

321

14

DKS

Skipsverftshistorie

244

21

DKS Turnè

«Mine spor i verden» - visuell Outsider Art workshop med skoskulptur

Sum DKS

33

21

1932

157

Annet pedagogisk tilbud

Folk og handel på 1800-tallet

17

2

Annet pedagogisk tilbud

Gammeldags jul

25

5

Annet pedagogisk tilbud

Gamledager

22

2

Annet pedagogisk tilbud

Båtliv på Hemmestad

117

40

Annet pedagogisk tilbud

Grenseloser samisk utstilling

26

2

Annet pedagogisk tilbud

Juletradisjoner

49

14

Annet pedagogisk tilbud

Hovedutstillingen Trondenes

269

32

Annet pedagogisk tilbud

Trondenes kirke

115

6

Annet pedagogisk tilbud

Vikingtid

45

7

Annet pedagogisk tilbud

2. verdenskrig

68

9

Annet pedagogisk tilbud

Kulturelle spaserstokken

76

Annet pedagogisk tilbud

«Finn en fisk» - barnehageopplegg med tegning av fisk og besøk i galleriet

23

8

Annet pedagogisk tilbud

«Trykkeverksted på Trastad Gård» - Linoleums trykk og omvisning

2

2

Annet pedagogisk tilbud

«Finn en fisk» - barnehageopplegg med tegning av fisk og besøk i galleriet

23

8

Annet pedagogisk tilbud

«Trykkeverksted på Trastad Gård» - Linoleums trykk og omvisning

Annet pedagogisk tilbud

«Finn en fisk» - barnehageopplegg med tegning av fisk og besøk i galleriet

Annet pedagogisk tilbud

«Trykkeverksted på Trastad Gård» - Linoleums trykk og omvisning

2

2

23

8

2

2

Foredragsholder

Sum ped tilbud

1756

149

Erik Furevik

Til sammen alle

3688

306

Oddmund Andersen Rudi Mikalsen, Ingrid Sommerseth, Kristian Storvik Anne Sofie Balteskard Leif Arne Heløe Nils Magne Knutsen Vidkunn og syriske flyktninger Oddvar Svendsen Bård Borch Michalsen Sigrun H Berg Per Posti Svein H. Ludvigsen

Formidling gjennom våre DKS-produksjoner er et viktig samfunnsoppdrag for Sør-Troms Museum.

Mye spennende som skal utforskes når elever besøker Sør-Troms Museum.

25


26

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

FRIVILLIGHET

ØKONOMI Faste tilskudd

Frivillighet ved Trondenes Historiske Senter: 3149 timer.

Tilskuddsytere

Dette fordeler seg på flere ulike aktiviteter. - Vikinglag: 434 timer. - Foto: 279 timer. - Åpen dag sildoljefabrikk: 7 timer. - Skjøtsel: 229 timer. - Skipsverftshistorie: 140 timer. - Harstad Folkehøgskole: 300 timer. - Soroptimistene: 1591 timer (42 damer 1 mann. 13 dager!). - Troms Historielag: 150 time.r - Øystein Normann: 4 timer. - Lindyrking: 15 timer.

Prosentandel

10.270.000,-

58,4%

Troms Fylkeskommune

4.525.000

25,7%

Kommuner i Sør-Troms

2.794.472,-

15,9%

17.589.472,-

100 %

Kultur og kirke dep.

Total

Frivillighet er viktig for Sør-Troms Museum, og hvert år inviteres våre frivillige til julelunsj på Trondenes Historiske Senter og Lundbrygga.

Frivillighet ved Anna Rogde: 3427 timer. Anna Rogdes venner har bistått arbeidet med bevaring av skonnerten Anna Rogde gjennom dugnad på to verksted opphold, øvrig vedlikehold, som frivillig mannskap, opplæring i sjømannskap og arrangement i opplæringsøyemed: Antall timer fordelt på ca. 40 personer.

Frivillighet regionmuseet. - Rasmus Bendiksen: Drift Ole Ottesastua. - Grytøy Bygdetuns Venner: Drift Grytøy Bygdetun - Kvæfjord Kystlag: Drift/vedlikehold båter, formidling, m.m. HB. - Britt Fagerheim: Steinsland Bygdetun, brannvakt m.m. - Venneforeningen for Salangen Bygdetun: Dugnader og arrangementer. - Salangen Fotoklubb: Utstillinger, salgsutstilling. - Krambuvika museumslag: Drift og vedlikehold Krambuvika, arrangementer. - Salangen Historielag: Arrangementer. - Salangen husflidslag: Salgsutstilling. - Norges husflidslag: Tekstilarbeider GrytøyBygdetun.

Kroner

Andre tilskudd, prosjektmidler og egeninntekt Prosjekt, andre tilskudd Kroner

Prosentandel og eg eninntekt (avrundet)

Nordnorsk Kulturavtale

411.800,-

6,7%

Prosjektmidler/gaver

828.362,-

13,4%

Andre tilskudd

1.366.437,-

22,1%

Salg og leieinntekter

3.565.865,-

57,8%

Total

6.172.464,-

100 %

Totale inntekter fordelt på faste tilskudd, andre tilskudd, prosjektmidler og egeninntekt God stemning under julelunsjen for våre frivillige.

Totale inntekter Kroner Faste tilskudd

74,0%

Andre tilskudd og prosjektmidler 2.606.599,-

11,0%

Salg og leieinntekter

3.565.865,-

15,0%

23.761.936,-

100 %

Totale inntekter

Det er ikke gjort timeregistrering for frivillig arbeid knyttet til arbeid og arrangementer i 2017.

17.589.472,-

Prosentandel (avrundet)

NØKKELTALL

2014

2015

2016

2017

Likviditet - Andel personalkost - Arbeidskapital *) - Likviditetsgrad 1 *)

52,71%

56,35%

53,42%

56,03%

3.795.300,00

2.302.578,00

626.310,00

5.877.933,00

2,48

1,64

1,07

3,13

Soliditet - Egenkapitalandel Tid til samtale og hygge under julelunsjen.

32,16%

32,42%

28,17%

29,51%

Lønnsomhet - Egenkapitalrentabilitet

2,67%

3,57%

6,22%

7,24%

- Resultatgrad

2,96%

3,14%

4,03%

4,26%

27


28

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

RESULTATREGNSKAP Note 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 096 223 Annen driftsinntekt 1 20 665 714 Sum driftsinntekter 23 761 936

3 116 041 19 462 317 22 578 358

Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 2 Avskrivning på varige driftsmidler 3,4 Nedskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 2 Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

710 704 11 676 478 482 798 161 800 8 827 046 21 858 826 719 532

799 616 12 838 819 493 330 0 8 788 865 22 920 630 841 306

2016

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 158 886 Annen finansinntekt 6 818 Sum finansinntekter 165 704 Finanskostnader Annen rentekostnad 358 731 Annen finanskostnad 0 Sum finanskostnader 358 731 NETTO FINANSPOSTER (193 026)

383 549 1 737 385 286 (194 755)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

648 280

524 776

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

648 280

524 776

ÅRSRESULTAT

648 280

524 776

OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 648 280 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 648 280

524 776 524 776

190 531 0 190 531

29


30

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

BALANSE PR. 31.12.2017

BALANSE PR. 31.12.2017 Note

2017

2016

EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3,4 22 581 459 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3,4 476 989 Sum varige driftsmidler 23 058 448 SUM ANLEGGSMIDLER 23 058 448

20 900 308 126 239 21 026 547 21 026 547

OMLØPSMIDLER Varer 375 155

340 325

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

577 455 777 449 1 354 904

517 785 788 368 1 306 153

Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

7 134 859 8 864 918 31 923 366

8 519 651 10 166 129 31 192 676

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 5 740 000 Sum innskutt egenkapital 740 000

740 000 740 000

Note 2017 GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 9 014 115 Sum avsetning for forpliktelser 9 014 115

8 607 079 8 607 079 9 347 079

7 958 799 7 958 799 8 698 799

8 706 219 8 706 219

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD

9 957 183 588 000 10 545 183 19 559 298

10 416 057 734 000 11 150 057 19 856 277

Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD Sum egenkapital og gjeld

938 271 569 239 1 509 479 3 016 989 22 576 287 31 923 366

722 568 573 604 1 341 429 2 637 601 22 493 877 31 192 676

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

2016

Harstad, 20.02.2018

Arne Johan Johansen styrets leder

Karin Lind styrets nestleder

Harald Alstad styremedlem

Kjetil Bjørkelund styremedlem

Elisabeth Øien styremedlem

Per Gustav Nilsen styremedlem

Dag Sigurd Brustind styremedlem

Mona Høydal styremedlem

Ivar Norodd Nilsen styremedlem

Ole J. Furset direktør

31


32

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

NOTER 2017

NOTER 2017

Note 1 - Annen driftsinntekt

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Tilskudd Fylkestilskudd Nord-Norsk Kulturavtale Kommunale tilskudd Statlig tilskudd Annet tilskudd fylke-prosjekt Annet tilskudd stat / gaveforster Prosjektmidler Lønnstilskudd Investeringstilskudd bygg Sum tilskudd

2017 4 525 000 411800 2 794 472 10 270 000 664 508 167 450 757 446 344 478 190 000 20 125 155

2016 4 525 000 411 800 2 699 631 9 110 000 207 605 137 000 1 443 540 365 617 190 000 19 090 193

Tilskudd til restaurering av bygning på Trastad er balanseført under langsiktig gjeld, og inntektsføres under investeringstilskudd over avskrivningsperioden for bygningen som er 50 år.

Tomter, Maskiner og bygninger og anlegg annen fast eiendom

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 + Tilgang - Avgang

24 304 209 2 144 880 0

420 363 0 0

2 210 210 380 351 0

26 934 782 2 525 231 0

Anskaffelseskost pr. 31/12

26 449 089

420 363

2 590 561

29 460 013

Akk. av/nedskr. pr 1/1 + Ordinære avskrivninger + Avskr. på oppskrivning - Tilbakeført avskrivning + Ekstraord nedskrivninger

3 403 902 463 729 0 0 0

420 363 0 0 0 0

2 083 970 29 601 0 0 0

5 908 235 493 330 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

3 867 631

420 363

2 113 571

6 401 564

Balanseført verdi pr 31/12

22 581 458

0

476 990

23 058 448

2-2

20-25

6-100

Note 2 - Lønnskostnad Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Annen godtgjørelse til revisor

753 663 * 30 500 65 300 26 479

Prosentsats for ord.avskr

*Daglig leder fordelsbeskattes for fri telefon. Stiftelsen har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. I løpet av 2017 er det aktivert lønnskostnader til prosjekt ”Allmenninger” på ca. 0,9 mill. Stiftelsen har hatt 23 årsverk i regnskapsåret. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Forsikrede ordninger omfatter 36 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret kostnadsført pensjonspremie for ca. kr 1,8 mill. Pensjonspremiefondet er ikke oppført som langsiktig fordring i balansen. Regnskapsføringen følger god regnskapsskikk for små foretak. Det kan være avvik mellom regnskapsført pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad når regnskapsføringen skjer etter regnskapslovens hovedregel og unntaksregelen for små foretak.

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler Ved fusjon mellom stiftelsen og Trastad Samlinger er eiendom på Trastad tatt inn i regnskapet. For denne eiendommen er det tinglyst en gjenkjøpsavtale for Kvæfjord Kommune den 12.12.96 Dersom skuta Anna Rogde selges innen juni 2020 vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 80 000 til Stiftelsen UNI, og dersom skuta selges innen desember 2021 så vil det være et latent tilbakebetalingskrav på kr 45 000 til Stiftelsen UNI. Latent tilbakebetalingskrav til Stiftelsen UNI på kr 80 126 dersom skuta Anna Rogde selges innen 2022. Stiftelens prosjekt ”Allmenninger” er ikke ferdigstilt og fremkommer ikke på oversikt over driftsmidler.

Note 5 - Annen innskutt egenkapital Pr 1.1. Tilført fra årsresultat Pr 31.12.

Innskutt egenkapital 740 000 0 740 000

Annen egenkapital 7 958 799 648 280 8 607 079

Innskutt kapital kr 740 000 som er benevnt som selskapskapital tilsvarer stiftelsens grunnkapital.

Sum 8 698 799 648 280 9 347 079

33


34

ÅRSRAPPORT STIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM

35


Trondenesveien 122, N-9404 Harstad // Tlf. 77 01 83 80 // post@stmu.no // www.stmu.no

Profile for Stiftelsen Sør-Troms Museum

Årsrapport 2017 for Stiftelsen Sør-Troms Museum  

Årsrapport 2017 for Stiftelsen Sør-Troms Museum  

Profile for stmu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded