Kam s ním?! Aneb jak správně třídit

Page 1

Kam s ním?! aneb jak správně třídit


Zkvalitnění nakládání s odpadem ve středním Podyjí, odpadů IIV IIV IIV etapa, etapa, etapa, Systém Systém Systém separovaného separovaného separovaného sběru sběru sběru odpadů odpadů IIV etapa, Systém separovaného sběru odpadů IIV etapa, Systém separovaného sběru odpadů Projekt, Projekt, Projekt, realizovaný realizovaný realizovaný v vletech vletech letech 2008 2008 2008 ––2013, –2013, 2013, byl byl byl Projekt, Projekt,realizovaný realizovanývvletech letech2008 2008––2013, 2013,byl byl spolu spolu spolu nancován nancován nancován Evropskou Evropskou Evropskou unií unií unií ––Fondem –Fondem Fondem soudržnosti soudržnosti soudržnosti spolu spolunancován nancovánEvropskou Evropskouunií unií––Fondem Fondemsoudržnosti soudržnosti aaaStátním aStátním Státním fondem fondem fondem životního životního životního prostředí prostředí prostředí ČR ČR ČR v vrámci vrámci rámci aStátním Státnímfondem fondemživotního životníhoprostředí prostředíČR ČRvvrámci rámci Operačního Operačního Operačního programu programu programu Životní Životní Životní prostředí. prostředí. prostředí. Operačního Operačníhoprogramu programuŽivotní Životníprostředí. prostředí. Předmětem Předmětem Předmětem podpory podpory podpory bylo bylo bylo pořízení pořízení pořízení svozové svozové svozové techniky techniky techniky Předmětem Předmětempodpory podporybylo bylopořízení pořízenísvozové svozovétechniky techniky aaasběrných asběrných sběrných nádob. nádob. nádob. Realizací Realizací Realizací tohoto tohoto tohoto projektu projektu projektu dochází dochází dochází asběrných sběrnýchnádob. nádob.Realizací Realizacítohoto tohotoprojektu projektudochází dochází ke keke zkvalitnění zkvalitnění zkvalitnění nakládání nakládání nakládání s sodpady sodpady odpady aanavýšení anavýšení navýšení kapacity kapacity kapacity ke kezkvalitnění zkvalitněnínakládání nakládáníssodpady odpadyaanavýšení navýšeníkapacity kapacity jejich jejich jejich zpracování zpracování zpracování čičitřídění čitřídění třídění oo279 o279 279 t/rok. t/rok. t/rok. jejich jejichzpracování zpracováníčičitřídění tříděníoo279 279t/rok. t/rok. Celkové Celkové Celkové uznatelné uznatelné uznatelné náklady náklady náklady na nana akci akci akci činily činily činily 10 1010 295 295 295 836 836 836 Kč, Kč, Kč, Celkové Celkovéuznatelné uznatelnénáklady nákladyna naakci akcičinily činily10 10295 295836 836Kč, Kč, zzztoho ztoho toho byl byl byl příspěvek příspěvek příspěvek z zfondu zfondu fondu Evropské Evropské Evropské unie unie unie 33492 3492 492 288 288 288 ztoho tohobyl bylpříspěvek příspěvekzzfondu fonduEvropské Evropskéunie unie33492 492288 288 Kč KčKč (34 (34 (34 %), %), %), příspěvek příspěvek příspěvek SFŽP SFŽP SFŽP ČR ČR ČR 616 616 616 285 285 285 Kč KčKč (6(6(6 %) %) %) Kč Kč(34 (34%), %),příspěvek příspěvekSFŽP SFŽPČR ČR616 616285 285Kč Kč(6 (6%) %) aaapříspěvek apříspěvek příspěvek STKO, STKO, STKO, spol. spol. spol. s sr.o. sr.o. r.o. 66187 6187 187 263 263 263 Kč KčKč (60 (60 (60 %). %). %). apříspěvek příspěvekSTKO, STKO,spol. spol.ssr.o. r.o.66187 187263 263Kč Kč(60 (60%). %).

Řídící Řídící Řídící orgán: orgán: orgán: MINISTERSTVO MINISTERSTVO MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO ŽIVOTNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zprostředkující Zprostředkující Zprostředkující subjekt: subjekt: subjekt: STÁTNÍ STÁTNÍ STÁTNÍ FOND FOND FOND ŽIVOTNÍHO ŽIVOTNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ PROSTŘEDÍ ČR ČRČR Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Příjemce Příjemce Příjemce dotace: dotace: dotace: STKO, STKO, STKO, spol. spol. spol. s sr.o. sr.o. r.o. s r.o. Příjemce dotace: STKO, spol. Příjemce dotace: STKO, spol. s r.o.


Třídění odpadů nebylo nikdy jednodušší! Čtyř komoditní systém sběru odpadů z jednotlivých domácností se stává běžnou praxí v mnoha městech a obcích. Společnost STKO, spol. s r. o. nabízí tento systém jako první v ČR již od roku 2011. Tento systém třídění odpadu zahrnuje sběrné nádoby na plast a nápojový karton, na papír, bioodpad a v neposlední řadě i na zbytkový komunální odpad. Také barevné a bílé sklo je druhotnou surovinou, kterou můžete odevzdat do kontejnerů tvořící sběrná hnízda nedaleko Vašeho domu. Ve vybraných sběrných hnízdech naleznete také kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie, které nepatří do komunálního odpadu a textil. Ostatní odpad, který nelze vytřídit do nádob (větší elektrozařízení, velkoobjemový odpad, stavební suť, nebezpečný odpad atd.) nebo jednorázové velké množství odpadu, můžete odevzdat na některém z našich pěti sběrných středisek odpadů (SSO) – Mikulov, Pasohlávky, Perná, Ivaň, Drnholec.

Ochrana ŽP a Vaše peníze Když budete pečlivě třídit odpady, vykonáte tím nejen důležitou pomoc k ochraně životního prostředí, ale ušetříte i peníze. Druhově vytříděné odpady jsou předpokladem pro jejich materiálové využití. Recyklací papíru, bioodpadu, plastů, skla, kovů, dřeva a dalších odpadů ušetříte cenné suroviny a snížíte náklady na likvidaci směsných odpadů. Ušetřené náklady se poté mohou promítnout do úspor pro třídící občany ve formě úlevy na místním poplatku za odpady.

1


Město Mikulov označeno jako příklad správného nakládání s odpady

Není mezi lidmi obecně známo, že i přestože města a obce vybírají od svých občanů poplatky za svoz a likvidaci komunálních odpadů, musí na odpady vznikající na jejich území doplácet. V některých městech a obcích se jedná i o značné částky. Například pokud má obec 10000 obyvatel a na každého občana ještě musí doplatit 500,- za svoz a likvidaci komunálního odpadu, pak se musí v rozpočtu obce najít 5 milionu korun na likvidaci odpadů. Tím, že město Mikulov a okolní obce zavedly inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) a tím, že se občané do tohoto systému zapojili, šetří obecní rozpočty a v těch pak zbývá více peněz například na opravy silnic a chodníků, budování dětských hřišť nebo údržbu veřejné zeleně. Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. Jak ukazují data o nákladech týkající se odpadů v Mikulově, daří se nám s Vaší pomocí tento cíl naplňovat.

2


Ekonomika

2010

2011 2012 2013 (Kč) (Kč) (Kč) Příjmy 3973000 4246806 4601013 5323303 místní poplatky 3007000 3269000 3291000 3909000 Ekokom 966000 977806 1310013 1414303 Následující graf ukazuje vývoj příjmů a nákladů na odpadové hospodářství Výdaje 7113613 7154527 6665805 6573810 v Mikulově. Je vidět, že se postupně daří snižovat částka, kterou město doRozdíl P-V -3140613 -2907721 -2064792 -1250507 poplatníků hospodářství. 7374Náklady 7374 města 7374 7374 města na jednopláceloPočet na odpadové i doplatek (Kč)

ho obyvatele jsou ve srovnání se zbytkem České republiky podprůměrné. Doplatek za poplatníka 425,90 394,32 280,01 169,58 To vše při lepším komfortu pro obyvatele. 8

2010

2011

2012

500

2013

5

400

6 5

300

4 200

3 2

100

1 0

0 2010

2011 Příjmy

Výdaje

2012 Doplatek za poplatníka

3

4

Doplatek za poplatníka (Kč)

Celkové příjmy a výdaje (mil. Kč)

7

3

2

1


Plastové obaly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Papír a lepenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Skleněné obaly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Kovy

....................................................

16

Biologicky rozložitelný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Dřevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Objemný odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Použité pneumatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Vyřazené elektrozařízení

..................................

25

................................

29

Stavební a demoliční odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Nebezpečné odpady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Ostatní odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Zářivky a úsporné žárovky

4


1. PLASTY A PLASTOVÉ OBALY Plasty a plastové obaly se třídí do žlutých sběrných nádob, pytlů, případně žlutých kontejnerů ve sběrných hnízdech nebo je možné odevzdat je na SSO. Plastové PET lahve je před odložením do kontejneru nutné sešlápnout. Šetříte tím místo v kontejneru a neplatíte za výsyp vzduchu.

5


1. PLASTY A PLASTOVÉ OBALY

Bílé a barevné fólie CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Prodejní obaly, prázdné, čisté

• Fólie ze siláže

• Sáčky, obalové materiály

• Znečištěná fólie

• Strečové fólie, pytle, plachty

• Tkaninové fólie

• Igelitové tašky • Síťky a plastové krabičky od ovoce a zeleniny

Plastové obaly od drogerie

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Obaly od aviváže, jaru

• Hliník

• Obaly od čisticích prostředků

• Provázky

• Tuby (krémy, zubní pasty, gely

• Plastové panely

na vlasy)

• Zbytky obsahu obalů

• Plastové proložky od vajec

6


Plastové kelímky CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Prodejní obaly od potravin

• Hliníková víčka

- prázdné, nemusí být vymyté, ale

• Květináče

nesmí v nich zůstat původní obsah

• Znečištěné obaly

(jogurty, šlehačky, margaríny, apod.)

CO SEM NEPATŘÍ

Plastové lahve PET a kanystry

• Zálohované lahve • Lahve od těsnících hmot, izolací, pěn

CO SEM PATŘÍ

• Plastové obaly od nebezpečných látek (ředidla, postřiky atd.)

• Limonády, potraviny, mléko atd.,

• Hračky s kovovými kompo-

• Kbelíky s víkem, bez madla

nenty nebo elektronikou

(pokud je kovové)

• Lahve od stolního oleje

• Kanystry od potravin, nápojů

• Vany

7


1. PLASTY A PLASTOVÉ OBALY

Nápojové kartony CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Lepené kartonové krabice

• Hliník

pro nápoje a potraviny, prázdné, čisté

• Zbytky nápojů a potravin

• Kartony od mléka, šťáv, vín a hotových omáček

Polystyren CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Bílý, čistý, suchý

• Barevný polystyren

• Bez pásek

• Znečištěný polystyren • Izolační pěna

8


Ostatní plastové materiály CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

Plastové lahve • Kanystry

Hračky • Těsnící hmota

Co se vyrábí z umělohmotných materiálů, které vytřídíte? K výrobě věcí z recyklovaných materiálů lze použít jen nejkvalitnější a nejvhodnější výchozí suroviny. Jejich kvalitu výrazně ovlivňuje čistota, vytříděnost dle složení materiálů. Plastové věci odložené Vámi do žlutého kontejneru se od sebe liší chemickým složením, tvarem i barvou. Proto se dotřiďují podle jednotlivých druhů na dotřiďovací lince. Takto vytříděné jsou nadrceny na malé kousky, vyprány a rozděleny pomocí sedimentace a odstředivek rozděleny na jednotlivé druhy dle složení. Rozemletý materiál je granulován a obchodován jako druhotná surovina, ze které jsou vyráběny nové výrobky. Věděli jste, že fleecová mikina, kterou máte třeba právě teď na sobě, byla s největší pravděpodobností v minulosti PET lahví. Z recyklovaných PET lahví je vyráběna celá řada věcí, které nás obklopují. Od výplní do spacáku a bund, zátěžových koberců až po interiér auta. S ostatními plasty, které odkládáte do žlutého kontejneru (kelímky od jogurtu, fólie, sáčky), se pak můžete setkat například kolem dálnic, kde z nich byly vyrobeny protihlukové stěny nebo na dětském hřišti, ať už ve formě skluzavky po které se právě klouže Vaše dítě nebo lavičky, která stojí nedaleko. Ostatní nevyužitelné umělohmotné materiály jsou energeticky využity, jako palivo ve specializovaných spalovacích zařízeních. Nápojové kartony, také označovány za Tetrapaky, se skládají z kartonu, PE-fólie a hliníku. Pomocí speciálního technického postupu jsou jednotlivé vrstvy odděleny a využívají se jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. Z části se tento vytříděný odpad zpracovává na nábytkové desky nebo slouží k výrobě stavebních desek Obalový polystyren se zpracuje na nový obalový nebo izolační materiál.

9


2. PAPÍR Papír se třídí do modrých sběrných nádob, pytlů, případně do modrých kontejnerů umístěných ve sběrných hnízdech nebo se odevzdává na SSO. Na sběrná místa je třeba ukládat papír čistý, suchý a rozložený nebo sešlápnutý.

10


Papír CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Noviny a časopisy

• Pořadače s kov. komponenty

• Letáky, prospekty, katalogy

• Hygienický papír, ubrousky

• Obchodní dokumenty

• Tapety

• Obalový papír, skartace

• Nápojové kartony

• Hnědé a šedé kartony

• Zafóliovaný papír

• Vlnitá lepenka

• Polystyren, Alobal

• Obalové kartony

• Umaštěný papír

• Papírové obaly od potravin

• Složené obaly (Plast/Papír)

11


2. PAPÍR

Co se vyrobí z vytříděného papíru? Natrhat, rozmixovat, vyčistit, usušit. Tak zní ve zkratce recept na výrobu nového papíru ze starého. V malém si to můžete zkusit třeba i vy doma. My Vám prozradíme, co se děje s tunami starého papíru, který vytřídíte do modrých kontejnerů. Vytříděný použitý papír a papírové obaly jsou dnes, co do množství, nejdůležitější základní surovinou pro papírenství. Téměř 100% tohoto vytříděného papíru se dnes používá jako základní surovina pro výrobu novinového papíru, obalové lepenky a vlnité lepenky. Každý papír lze recyklovat 4-6krát. Věděli jste, že posledním stádiem života papíru jsou například proložky na vajíčka? Tento druh papíru již není vhodný pro další recyklaci a končí ve spalovnách odpadu, kde je energeticky využíván. V papírnách se papír nasype do velkých nádrží s vodou, kde se rozemele na základní frakci. Funguje to asi jako obří mixér. Takto vzniklá směs se na sítech a třídících agregátech oddělí od cizích příměsí, jako jsou např. sponky nebo zbytky lepidel. Má-li se tato připravená hmota použít na výrobu kvalitního papíru je potřeba původní vytříděný materiál podrobit procesu „odstranění barev“, které byly na původním papíru. Upravená papírová hmota se stejnoměrně rozprostře na velkoplošná síta stroje na výrobu papíru. Tlakem se odstraní voda a vzniklý meziprodukt postupuje dále na výrobní linku, kde se suší. A vy si pak můžete zakoupit nové sešity, časopisy, toaletní papír nebo dostanete do schránky novou várku letáků.

12


3. SKLO A SKLENĚNÉ OBALY Třídí se do bílých a zelených kontejnerů (dle barvy skla) umístěných ve sběrných hnízdech v blízkosti Vašeho bydliště nebo je možné odevzdat roztříděné sklo na SSO.

13


3. SKLO A SKLENĚNÉ OBALY CO SEM NEPATŘÍ

Bílé sklo

• Zrcadla, drátované sklo

CO SEM PATŘÍ

• Zálohované lahve

• Jednorázové lahve

• Keramika, porcelán

• Olovnaté sklo

• Zavařovací lahve bez víček

• Žáruvzdorné sklo

• Flakony

• Lampy a žárovky • Barevné sklo

• Skleněné tabule

CO SEM NEPATŘÍ

Barevné sklo

• Zrcadla, drátované sklo • Zálohované lahve • Olovnaté sklo

CO SEM PATŘÍ

• Keramika, porcelán • Žáruvzdorné sklo, žárovky • Bílé sklo

• Jednorázové lahve

• Stavební polystyren

• Zavařovací lahve

se zbytky omítek či pěn

• Flakony a lahvičky od léků

14


Jaký je proces recyklace skla? Rozdělení skla podle barev je pro jeho pozdější zpracování velmi důležité, např. bílé sklo nesmí být znečištěno žádnou jinou barvou. Během předúpravy jsou střepy rozdrceny na menší frakci od 3 mm do 2 cm, následně jsou z nich odstraněny nežádoucí příměsi (uzávěry, etikety či lepidlo z etiket). Nadrcené střepy se míchají s ostatními přísadami. Tím vznikne takzvaný kmen, který se v peci taví přibližně při 1460 °C. Tavenina poté postupuje k výrobním strojům, kde se tvarují vlastní lahve a další obaly. Hotové výrobky se nakonec dochlazují v chladicí peci, projdou výstupní kontrolou a jsou připraveny k novému použití. Tímto způsobem vzniká znovu a znovu „nové sklo“. Sklo má v podstatě tu výhodu, že ho lze recyklovat donekonečna. Speciální recyklační linky pak zpracovávají autoskla - vrstvená lepená skla (například bezpečnostní skla opatřená bezpečnostní fólií/fóliemi), speciálně barevně tónovaná skla apod. U autoskel je drcení složitější. Ta jsou totiž polepena ochrannou fólií, která se musí odstranit. Sklo se tedy protahuje lisem, kde se naláme, a poté se točí na vymlacovacím bubnu tak dlouho, až se oddělí od holé fólie.

15


4. KOVY Odpadní železo, železný šrot, hliník a barevné kovy jsou důležitou průmyslovou surovinou, proto společnost STKO, spol. s r. o. tyto kovy vykupuje. Aktuální ceník výkupu kovů nejdete na našich sběrných střediscích odpadů nebo na www.stko.cz. Menší kovové předměty je možné odkládat i do nádob s komunálním odpadem, kdy k jejich vytřídění dojde až po energetickém využití odpadu z popelu magnetickými separátory.

16


Plechovky CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Nápojové plechovky

• Obaly z barev,

• Kovové a šroubovací uzávěry/víka

laků se zbytky obsahu

• Konzervy

• Plynové lahve

• Prázdné obaly od sprejů

• Spreje se zbytky obsahu

Hliníkové obalové materiály CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Alobal

• Nápojové kartony

• Hliníková víčka od mléčných produktů • Hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin

17


4. KOVY

Železo a železný šrot CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Zbytky a kousky plechů a oceli

• Zaolejované kovové díly

• Roury, kovové nádobí, nářadí

• Plynové lahve

• Drát, profily, pletivo

• Elektrozařízení

• Vodovodní kohoutky a drobné kovové díly • Kola, špony z obrábění • Hliníkové žebříky • Motory

Kabely

CO SEM NEPATŘÍ • Prázdné izolace

CO SEM PATŘÍ

• Optické kabely • Zástrčky a zásuvky

• Měděné kabely

18


Barevné kovy CO SEM PATŘÍ • Masivní měď • Měděné plechy

Co se vyrobí z vytříděných kovů: Obaly z bílých plechů je možné ze 100 % libovolně zpracovat na nové obaly nebo jiné plechové díly. Také hliník je beze zbytku znovupoužitelný. Po vstupní přípravě kovových materiálů je tento materiál roztaven, odlit a válcován – tímto způsobem vznikají nové produkty, jako např. hliníkový plech. Kovový šrot a zbytky kabelů jsou ve zpracovatelských firmách tříděny, následně jsou z nich odstraněny škodlivé látky a znovu separovány na jednotlivé druhy. Připravené a roztříděné materiály se taví při teplotách 1700 °C v kovohutích, aby z nich vznikl nový kovový produkt.

19


5. Biologicky rozložitelný odpad - BRO Zelenou hmotu a zahradní odpad lze třídit do hnědých sběrných nádob nebo odevzdávat na SSO.

20


Biologicky rozložitelný odpad CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Tráva, listí

• Nábytek

• Spadené ovoce, zbytky zeleniny

• Palety

• Drobné větve, ořezy stromů a keřů

• Bedničky od ovoce

• Kůra

• Zbytky jídla

• Rostlinný kuchyňský odpad • Piliny

Na co se vytříděný BRO používá? Zelená hmota a zahradní odpad se zpracovává v kompostárnách na certifikovaný kompost, ten lze využít jako organické hnojivo. Takto vyrobený kompost musí splňovat přísné rozbory na limity nežádoucích látek, tudíž odběratel nemusí mít obavy, zda kompost vyrobený z odpadu není závadný. Část zelené hmoty lze využít i v bioplynových stanicích, kde se získaný bioplyn přeměňuje na elektrickou energii. Kompost je vhodnou náhradou statkových hnojiv, v malých zahradách je často jedinou formou organického hnojení.

21


6. Dřevo Dřevo, stejně jako jiný objemný odpad, je nutné odevzdat na nejbližším SSO.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Palety

• Skleněné výplně oken

• Nábytek (stoly, židle, skříně, police)

• Plastové a kovové

• Bedničky od ovoce

komponenty

• Odřezky dřeva

• Znečištěné dřevo nebo palety

• Překližky

ropnými látkami

• Okenní rámy, křídla dveří

či nebezpečnými odpady

• Podlahové krytiny jako parkety,

• Železniční pražce

lamino, prkna, bednění, ozdobné

• Impregnované dřevo

trámy

• Sloupy na elektrické vedení • Dřevo s čalouněním

Na co se vytříděné dřevo používá? Vytříděné dřevo a dřevěný odpad se používá jako základní materiál na výrobu OSB desek (dřevotřískové desky) a částečně lze druhotně využívat v průmyslových zařízeních k využití tepla – štěpka. Dřevní odpad se vždy drtí, lisuje a suší.

22


7.

Objemný odpad

Objemný odpad je nutné odevzdat na nejbližší SSO. Není možné odkládat tento typ odpadu k běžným kontejnerům, kde znečišťují okolí.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Matrace

• Elektrozařízení

• Kufry

• Kovy

• Lampy

• Použité pneumatiky

• Koberce

• Azbestové odpady

• Hračky

• Sklo

• Zahradní fólie

• Stavební odpad

• Duše

• Nebezpečné odpady

• Znečištěný ostatní odpad

Kde se odstraňuje objemný odpad? Objemný odpad je odpad, stejně jako zbytkový komunální odpad, nelze materiálově využít, proto se tyto typy odpadů spalují ve specializovaných zařízeních - spalovnách. Spalovaný odpad je zde energeticky využit na výrobu elektrického proudu a tepla k vytápění.

23


Použité pneumatiky

8. Použité pneumatiky Použité pneumatiky je možné odevzdat s disky i bez disků na nejbližším sběrném středisku odpadu.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Motocyklové pneumatiky

• Pláště a duše z jízdních kol

• Osobní pneumatiky

• Díly vyrobené z gumy

• Traktorové pneumatiky

• Guma

• Nákladní pneumatiky

Co se vyrobí z vytříděných pneumatik? Hlavním principem recyklace pneumatik (jako ve všech ostatních) je získat z odpadu surovinu, která opět nachází využití. Využitím gumového odpadu je teoreticky možné ušetřit zhruba 2 tuny ropy na výrobu 1 tuny gumárenských výrobků. A jak to celé funguje? Předně se z pneumatik vyjmou ocelové výztuže pomocí magnetických separátorů. Následně se bývalé obutí našich automobilů mechanicky rozdrtí na drtičkách na granulát o různé velikosti, který je pak vhodný k dalšímu zpracování. Kromě možnosti výroby nových pneumatik je relativně novou možností jak využít recyklované pneumatiky gumový asfalt. Hlavní výhodou komunikace, jejíž svrchní vrstva je z tzv. gumoasfaltu, je její ‘elastičnost’, odolnost vůči povětrnostním podmínkám a snížená hlučnost. Dalšími možnostmi jak využít granulát je k úpravě povrchů dětských a sportovních hřišť nebo k výrobě bezpečnostních prahů na železničních přejezdech. Novinkou ve využití recyklovaných pneumatik je také výroba kanálových mříží a vpustí. K výrobě jedné mříže či poklopu se využije 5 - 6 ojetých pneumatik.

24


9. VYŘAZENÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ Malá elektrozařízení, která již doslouží svému účelu, je možné odložit do speciálních červených kontejnerů umístěných na vybraných sběrných hnízdech. Do těchto kontejnerů je možné odkládat i alkalické baterie. Velké domácí spotřebiče a spotřební elektronika musí být odloženy na SSO. Při odkládání vyřazeného elektrozařízení je nutné dbát na to, aby zařízení bylo odevzdáno kompletní. Nekompletní elektrozařízení se stává odpadem a nelze ho odebírat v rámci zpětného odběru.

25


9. VYŘAZENÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Malé domácí spotřebiče CO SEM PATŘÍ • Kávovary, toustovače

• Elektrické nářadí, jako jsou vrtačky

• Žehličky, kuchyňské roboty

• Zdravotní zařízení – tlakoměry, teploměry

• Budíky, fény, holicí strojky

• Kouřové detektory, přímotopy

• Elektrické hračky

Spotřební elektronika CO SEM PATŘÍ • Hi-fi systémy, gramofony, video

• Tiskárny, faxy, notebooky, počítače

přehrávače, rádia, televize,

• Kopírky, telefony a telefonní stanice

kamery

• Modemy, nabíječky, mobilní telefony

• Hudební nástroje

• Psací stroje, kalkulačky

• Monitory

26


Velké domácí spotřebiče CO SEM PATŘÍ • Pračky, myčky, sušičky

• Ventilátory, digestoře

• Trouby, mikrovlnné trouby

• Elektrické grily, vařiče, sporáky

• Elektrické bojlery

Ledničky / mrazáky CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Mrazničky, mrazicí boxy

• Samostatné náplně (chladiva)

• Klimatizace • Lednice

27


9. VYŘAZENÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Co se děje s vytříděným elektrozařízení?

Vysloužilé elektrospotřebiče se svezou do dílen, kde se demontují na jednotlivé komodity - plast, sklo, kov a vlastní elektrokomponenty. Některé spotřebiče se demontují snadno. Jiné, jako například televize, monitory nebo chladírenská zařízení, se demontují ve speciálních podmínkách, protože obsahují nebezpečné látky. Existuje i mechanické zpracování. To probíhá za pomocí mocného drtiče. To, co drtič rozdrtí, běží následně na pásu a ručně se vybírají velké kusy. Zbytek se rozdrtí na velmi jemnou frakci a postříká se tekutým dusíkem. Ta zmrzne a následně se semele na velmi jemný prášek nebo drť, chcete-li. Ta dále třídí magnetickou separací nebo areací na jednotlivé frakce. Cennou surovinou jsou drahé kovy. Těch se touto metodou dá získat zpět kolem 80% jejich původního množství. Tato technologie není v ČR dostupná. Jednotlivé demontované díly se pak zpracovávají podle druhu. Dále využitelné materiály typu plast, sklo, hliník, apod. jsou postoupeny dál k patřičným zpracovatelům. Co se zpracovat nedá je odpad, který se spálí. Tento odpad činí asi 15-20% z celkového množství demontovaného elektroodpadu (může se lišit od zpracovatele ke zpracovateli). Vlastní elektronika, motory, transformátory, apod. jsou předávány dalším zpracovatelům. Věděli jste, že recyklací pouhých 29 mobilních telefonů se dá získat gram zlata? Pro zajímavost: pokud se stejné množství zlata musí vytěžit, vznikne kvůli tomu 2900 kilogramů odpadu.

28


10. Zářivky a úsporné žárovky Zářivky a žárovky se odevzdávají na nejbližším SSO. Zde máte možnost odevzdat i poškozené kusy.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Úsporné zářivky (lineární a kompaktní) • Úsporné žárovky

• Obyčejná žárovka, žárovka reflektorová a halogenová

• Výbojky

(neobsahují rtuť, možné

• Svítidla a světelné reklamy

odhodit do popelnice)

• LED světelné zdroje • Vysokotlaké výbojové světelné zdroje • Nízkotlaké výbojové světelné zdroje

Co se s nimi stane po vytřídění? Také vysloužilé zářivky mohou být při správném nakládání znovu využity. Jen při odevzdání do míst zpětného odběru (SSO) může být zajištěna ekologická likvidace rtuti, jež tyto zářivky obsahují. Následně je možné využít až 94 % materiálu zářivky – hliník, mosaz, plast, sklo a rtuť, a 83 % materiálu svítidla.

29


11. Stavební a demoliční odpad Vytříděný stavební a demoliční odpad je nutné odevzdat na nejbližší SSO, kde již jsou pro něj nachystány speciální kontejnery.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Cihly, beton, zdivo

• Eternit, farmaceutická sádra

• Dlaždice, obklady, malta

• Sádrokartonové desky

• Porcelán

• Střešní lepenka

• Zbytky stavebních materiálů

• Dehet

(cement, sádra, písek atd., bez obalů)

• Azbestové výrobky

• Kamenivo

• Dřevo • Skelná vata • Fólie, tapety

Na co se vytříděný stavební a demoliční odpad použije? Stavební suť se přepraví na drtičku, kde se odpad rozdrtí na menší frakci, vyberou se z ní nežádoucí příměsi a případně znovu dodrtí na velikost frakce, dle přání koncového zákazníka. Recyklát se používá pro zpevnění cest, jako podkladový materiál (pod základové desky nebo chodníky) nebo jako zásypový materiál. Betonový recyklát je navíc plnohodnotnou náhradou za přírodní kamenivo.

30


12. Nebezpečné odpady Nebezpečné odpady jsou takové odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. hořlavost, výbušnost, karcinogenitu, žíravost atd.). Tento typ odpadu musí být odložen na SSO, kde pověření pracovníci zajistí jeho likvidaci takovým způsobem, který minimalizuje dopady na životní prostředí.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Kyseliny, louhy

• Jedlé tuky a oleje

• Zbytky barev a ředidel

• Plynové lahve

• Syntetické a minerální oleje

• Výbušniny a výbušné materiály

• Zbytky postřiků, postřiky

• Zábavná pyrotechnika

• Azbest a výrobky z azbestu

• Radioaktivní materiály

• Obaly od olejů, barev, ředidel

• Směsný komunální odpad

• Fotochemikálie, laboratorní chemikálie • Hasicí přístroje

Co se stane s nebezpečnými odpady? Nebezpečné odpady jsou přepravovány ve speciálních nepropustných obalech do spaloven nebezpečných odpadů. Nehořlavé odpady se zpracovávají chemicko-fyzikální cestou nebo na povolených deponiích (skládkách k tomu určených). Nebezpečné odpady jsou často mylně vyhazovány do sběrných nádob na směsný komunální odpad – statistiky tvrdí, že až z 63 % těchto odpadů končí na běžných skládkách odpadů či spalovnách.

31


13. Ostatní odpad Místo odložení ostatních odpadů závisí na typu odpadu. Zbytkový směsný komunální odpad je odkládán do sběrných nádob k tomu určených. Baterie a akumulátory je nutné odevzdat na nejbližší SSO. V případě tužkových baterií je možné použít i červené kontejnery na elektroodpad ve vybraných sběrných hnízdech. Textil je nutné nachystat k odevzdání suchý, zabalený v igelitových pytlích. Je svážen během svozu papíru nebo můžete využít kontejnerů na textil, umístěných na vybraných sběrných hnízdech nebo odložit na nejbližším SSO.

CO SEM PATŘÍ

CO SEM NEPATŘÍ

• Jedlé tuky a oleje

• Motorové a syntetické oleje

• Textil, obuv

• Znečištěný, mokrý, děravý textil

(odevzdávat zabalený v pytlích)

• Nepárová obuv

• Baterie a akumulátory

• Louhové baterie

• Směsný komunální odpad (SKO)

• Nikl - kadmiové baterie

Co se stane s ostatními odpady? Jedlé tuky a oleje se upravují a přidávají jako složka do biopaliva. Starý textil se třídí podle kvality a zpracovává se nebo se využívá v průmyslu nebo v charitativních zařízeních. Baterie a akumulátory se roztaví a použije jako druhotná surovina v průmyslu. Směsný komunální odpad je energeticky využíván na výrobu tepla a elektrického proudu ve spalovnách, případně ukládán na skládkách.

32


14. KDE MŮŽETE ODPAD POHODLNĚ ODEVZDAT? STKO, spol. s r. o. provozuje hned několik zařízení k nakládání s odpady, kde můžete pohodlně všechny odpady odevzdat.

33


KDE MŮŽETE ODPAD POHODLNĚ ODEVZDAT? SSO Mikulov, Brněnská 65

v areálu společnosti STKO, spol. s r. o. Telefon: +420 539 029 364 email: sdmikulov@stko.cz Provozní doba: 8:00 - 12:00 Pondělí 8:00 - 12:00 Úterý 8:00 - 12:00 Středa 8:00 - 12:00 Čtvrtek 8:00 - 12:00 Pátek 8:00 - 13:00 Sobota Zavřeno Neděle

12:30 - 18:00 12:30 - 18:00 12:30 - 18:00 12:30 - 18:00 12:30 - 16:00

SSO Pasohlávky

Sběrné středisko odpadů najdete v obci Pasohlávky směrem k hřbitovu. Telefon: +420 519 511 456 email: sdpasohlavky@stko.cz Provozní doba: Zavřeno Pondělí Zavřeno Úterý Středa 15:00 - 18:00 Čtvrtek Zavřeno 15:00 - 18:00 Pátek 9:00 - 12:00 Sobota Neděle Zavřeno

34


SSO Perná

Sběrné středisko odpadů najdete v blízkosti nově vybudované čistírny odpadních vod v obci Perná. Telefon: +420 519 511 456 email: sdperna@stko.cz Provozní doba: Pondělí Zavřeno Zavřeno Úterý 15:00 - 17:00 Středa Zavřeno Čtvrtek Zavřeno Pátek 9:00 - 11:00 Sobota Zavřeno Neděle

SSO Ivaň

Sběrné středisko odpadů najdete v blízkosti firmy Agroproduct spol. s r. o. Ivaň. Telefon: +420 519 511 456 email: sdivan@stko.cz Provozní doba: Pondělí Zavřeno Zavřeno Úterý 9:00 - 12:00 Středa Čtvrtek Zavřeno Pátek Zavřeno 13:00 - 16:00 Sobota Zavřeno Neděle

35


SSO Drnholec

Sběrné středisko odpadů najdete v městyse Drnholec, na ulici Na Rybníčku. Telefon: +420 519 511 456 email: sddrnholec@stko.cz Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Zavřeno 13:00 - 17:00 Zavřeno 13:00 - 17:00 Zavřeno 8:00 - 12:00 Zavřeno

Překladiště odpadů: Drnholec Výsluní

Telefon: +420 736 516 005 Provozní doba: Pondělí - pátek 7.00 - 14.00 Sobota Zavřeno Neděle Zavřeno

36


Bohutice

Branišovice

Troskotovice

Strachotín

Litobratřice Drnholec

Brod nad Dyjí

Pavlov

Perná

D. Dunajovice Dobré Pole Klentnice Novosedly Bavory

Hrušovany nad Jevišovkou

Rakvice

Milovice

Bulhary

Čejkovic

Velké Bílovice

Ladná

Sedlec

A

Charvátská Hlohovec Nová Ves

K

O

Moravský Žižkov

Podivín

Lednice

R

Vrbice

Přítluky

Mikulov

Březí

Nový Přerov

Hrabětice

Velké Pavlovice

Zaječí

Kobylí

Bořetice

Starovičky

Šakvice

Brumovice

Němčičky

D. Věstonice

H. Věstonice

Jevišovka

Morkůvky

H. Bojanovice

Hustopeče

Popice

Krumv

Boleradice

Kurdějov

Uherčice Starovice Pouzdřany

Pasohlávky

Klobouky u Brna

Diváky

Vranovice Ivaň

Nikolčice

Velké Němčice

Dam

Borkovany

Šitbořice Křepice

Pohořelice Přibice

Vlasatice Nová Ves

Jiřice u Miroslavi

Nosislav

Přísnotice

Olbramovice

Suchohrdly u Miroslavi

n

Žabčice

Loděnice

Těšany

Židlochovice

Medlov

Hruš

Břeclav

Poštorná

Valtice

P

Kostice

U S 0

5

K 10

O

Lanžh 15 km


STKO, spol. s r.o. Brnฤ nskรก 65 692 01 Mikulov +420 519 511 456 stko@stko.cz www.stko.cz