Page 1

archdiocesan shrine and parish of st. jude thaddeus, naga city | v.4, n.40 | issn 2599-5030 | 10 to 16 november 2019

Rise with Christ

D

eath. Resurrection. Do we still think about what happens to us when we die and after? The Mass readings this Sunday lead us to reflect on the resurrection of the dead and on how we can attain it.

The gospel (lk 20:27-38) is about the Second is through the sustaining grace of question concerning the resurrection. Christ himself. We find in the letter (second Some Jews who deny the reading, 2 Thess 2:16–3:5) the prayer of resurrection asked Jesus about Paul to the Thessalonians, SUNDAY marriage in the afterlife. Jesus affirming the love of Christ the REFLECTION responded that life at the Lord and God the Father. Such resurrection would be different: love grants the believers the grace to no marriage, no death. “Those who rise will encourage and strengthen their hearts in be the children of God and will be like every good deed and word and the grace to angels.” However, such life will only be for guard them against evil. With such grace, “those who are considered worthy of a one enjoys Christ’s encouragement and place in that age.” protection in life on earth. What does it mean to be “worthy” of Therefore, we can rise with Christ such a place? How can one be worthy of an through our strong faith and Christ’s eternal life with God? How can we rise sustaining grace. But how do we see and live with Christ? We can discern two means such faith and grace today? from the readings: I recently celebrated the Mass for an First is through our strong faith in the ALS patient. Amyotrophic lateral sclerosis resurrection of the dead. 2 Maccabees 7 (first (ALS) is a disease that causes the death of reading) is about the martyrdom of a voluntary muscles until the patient loses Jewish mother and her seven sons. They the ability to speak, walk, use her hands, were being arrested, tortured, and forced swallow, and breathe. She is now in the to eat pork in violation of God’s law. But latest stage of the disease and has been each of them willingly endured any dependent on the life support system in a persecution. They preferred death than hospital. The sad thing about ALS is that its transgress the laws of their ancestors. And cause and cure are still unknown. More so, it they proclaimed that God would restore is excruciatingly painful. She would often them to life. Suffering is nothing for those close her eyes and gnash her teeth in pain. who believe in the resurrection. rise with christ | Second Page

We can be worthy of the resurrection through our strong faith and Christ’s sustaining grace.

Para sa Domingo 33c, Ord. Panahon

“Nin huli kan saindong imbod maliligtas nindo an saindo buhay.” babasahon i: 2 ma7 3:19-20a Sa paghuna kan mga Israelita sa pagdatong kan aldaw nin Kaguranganan, an padusa itatao nin Dyos sa ibang nasyon asin MGA BANHI sinda lang ang KAN TATARAMON makakaligtas. Alagad an mga tataramon kan Propetang si Malachi, nagpagamiaw sa sainda na an aldaw kan mga masumbikal, madali nang matapos asin papadusahan an mga parakasala. An makulor na deskripsyon kan mangyayari sarong pagpagirumdom sa mga Israelita na magbago asin magsulsol na. Igwang paglaom sa gabos na magbabakli asin magsusulsol. babasahon 2: 2 tess 3:7-12 An surat sa komunidad kan Tessalonika gikan ki Pablo, Silvano, asin Timoteo. Kaya an pagsurat ninda na “arugon nindo kami” buót sabihon arugon ninda an saindang gawing misyonero sa pagsunod sa paarog ni Kristo. Si Jesus daing untok na nagpahayag kan Kahadian nin mahal na Dyos. Tinuyaw ni Pablo an mga myembro kan komunidad na nagsasagin-sagin na sibot alagad mayo man nahihimo. Pagdanay sa paggibong karahayan an mensahe ni Pablo sato gabos. ebanghelyo: lk 21:5-19 An pagtukdo ni Hesus ginibo nya sa atubang kan magayon na templo nin Jerusalem. Arog kan mga pagiromdom kan propetang si Malachi, si Hesus nagpatanid sa saiyang mga disipulo na maabot ang panahon na an saindang templo magagaba. Bako lang ini manonongod sa pagkagaba kan Templo kan 70ad kundi an pangangaipo na magdanay sa pagiging maimbod ki Hesus dawa sa anong oras asin panahon. An mga kasakitan asin

mga banhi | Second Page


San Leon Magno, pangarugan na pamayó kan Simbahan

H

uli sa makusog na pagtubod sa dakulang halaga kan Obispo kan Roma sa Simbahan, asin man kan Simbahan bilang danay na presensya ni Kristo sa kinàban, ipinahiling ni Leon Magno (Leo the Great) an daing untok na dedikasyon nya bilang Santo Papa. Pinili kan taon 440, pinanindugan nyang marhay an pagigin pamayó kan Simbahan asin giniyahan an mga obispo sa saindang mga katungdan asin mga kakundian. Midbid si Papa Leon bilang sarô sa Midbid sya huli sa saiyang maugayon pinakamararahay na Santo na mga homiliya. Saro syang sagurong Papa kan dáan na Simbahan. nin pangapudan nin kabanalan, igwang An saiyang mga naginibuhan FEAST DAYS totoong pagkasabot sa mga & HOLY LIVES Tataramon nin Dyos, igwang minapahayag kan paghiling nya sa saiyang katungdan bilang kakayahan na simbagan an mga panpastor nin mga tawo. Mahiwas an arualdaw na pangangaipo asin interes kan ambag nya sa pagpuhò mga tawo. kan Pelagianismo Sinasabi na an (labi-lábing pagtao nin pinakahalaga ni Papa León dúon sa katalingkasan iyo an saiyang pagtulod kan nin tawo) asin sa misteryo ni Kristo asin kan Manikaismo (paghiling Simbahan asin sa langitnon na maráot an gabos na na biyaya kan buhay ispiritwal bagay na materyal). na itinao sa tawo sa paagi ni Tinawan nya nin duon Jesus asin sa saiyang hawak, an pangatamanan an an Simbahan. Sa pagtubod totoong pagtubod na ini, pinanindugan ni Papa Kristyano. León na an gabos nyang Tinawan man nin ginibo asin sinabi bilang magkakanigong atensyon Santo Papa, ginibo nya an mga kontrobersiya bilang representante ni dapit sa doktrina sa Kristo, payo kan Mistikal na Simbahan sa Sirangan Hawak, asin ni San Pedro, na (Eastern Church), na saiyang sinimbagan iyong inot na Santo Papa. sa paagi nin klasikong surat na nagtalaan Sarong maliwanag na halimbawa kan katukduan kan Simbahan dapit sa si Papa León nin mabansayon na lider pagkamidbid ki Kristo. Pusog an pagtubod asin administrador na naggamit kan ni Papa León na linabanan an mga saiyang mga talento asin kakayahan paglusob nin mga barbaro sa syudad kan sa mga bagay kun sain an kalag asin Roma, kun sain sya nagin sarong paratulod hawak magkaayon asin dai nasusuhay: nin katuninungan. sa doktrina, katuninungan, asin sa An mga gibong ini ni Papa León dayupot na pangataman kan katawuhan. naghimo saiya tanganing urog pang Linikayan nya an klase nin pagpakabanal gagalangan. An saiyang dalan pasiring na tukal o lain sa kinabanon na hawak, sa kabanalan nakagamot sa rarom nin alagad bakô man na praktikal saná, kundi ispiritwalidad na tinawan nya nin buhay igwang dakulang pagpahalaga sa kalag. 7 vic nierva sa dayupot na pag-anduyog sa mga tawo. GIYA SA LITURHIYA Domingo 32, Ordinaryong Panahon C, Nob 10 - 16, 2019 nob 10, dom : S. Leon Magno / 2mac 7:1-2,9-14 / ps 17:1-15 / 2thess 2:16--3:5 / lk 20:27-38 nob 11, lun : S. Martin kan Tours / wis 1:1-7 / ps 139 : 1-10 / lk 17:1-6 nob 12, mar : S. Anastacio XIX / wis 2:23--3:9 / ps 34:2-3,16-19 / lk 17:7-10 nob 13, mye : S. Frances Xavier Cabrini / wis 6:2-11 / ps 82:3-7 / lk 17:11-19 nob 14, hwe : S. Jose Pignatelli / wis 7:22--8:1 / ps 119:89-91,130-135,170 / lk 17:20-25 nob 15, bye : S. Alberto Magno / wis 13:1-9 / ps 19:2-5 / lk 17:26-37 nob 16, sab : S. Agnes kan Assisi / wis 13:1-9 / ps 19:2-5 / lk 17:26-37

S

Hagad

t. Jude, saro lang po an udok sa puso na hahagadon ko saimo: an sakuyang kaumayan. Lugod, sa hagadon mo man sa pinsan mong samong Kagurangnan an kagustuhan ko man na lawigan pa nin kadikit an sakuyang buhay. Tunawon an mass na yaon sa sakuyang payo tanganing matabangan man ako sa kulog ST. JUDE’S INTERCESSION asin pasakit na dara kaini. Naka-schedule po akong operahan sa Disyembre, bulan kan kamundagan ni Jesus. Hagad ko po na magin ligtas man an sakuyang operasyon. Magin tama man lugod an mga desisyon kan sakuyang mga duktor asin tawan mo man ako nin katiwasayan nin puso asin kalag. Danay akong saimong deboto, anuman an mangyari. Danay kong ipagbabalangibog an saimong karahayan huli ta ini labi ka-totoo sa sakuyang buhay.—Kurt Albert Sereno, deboto ni St. Jude 7 BALAOG ASIN TABANG NI ST. JUDE?

Kun igwa kamo nin istorya nin presensya ni St. Jude sa saindong buhay, o kahagadan o pamibi, isurat asin ihiras tanganing magin inspirasyon asin pamibi nin gabos. Gibuhon na halìpot saná asin simple, dai masobra sa 300 tataramon. Paki-email sa stjude.naga@gmail.com o darhon sa SJTP Parish Office.

Front Page | rise with christ After the Mass, the patient’s daughter shared, “Before Mama lost her speech, she said, ‘Do not worry for I will have a better life after.’ I am confident that despite my mother’s imperfections, God continues to comfort and protect her in this time of suffering. And God will restore her life more beautiful in heaven.” Their words echo well that of the psalmist, “Lord, when your glory appears, my joy will be full” (Ps 17). Believe in the resurrection. Live with Christ’s grace. And be ready to endure suffering, face death, and rise with Christ. 7 fr. erwin b. blasa Front Page | mga banhi

kagadanan na sasapoon kan saiyang mga disipulo magiging makahulugan sana kun an gabos magdanay sa karahayan na itinukdo kan Maestro. Si Hesus sana asin an saiyang promesa nin buhay na daing kasagkoran an makakataong saysay sa buhay nyato digdi sa kinaban. 7 fr. francis a. tordilla


AN ALL SAINTS' DAY SPECIAL

Grasping the concepts of heaven, hell, and purgatory

(part 2) have you been good lately? This rhetorical question is posed to set the right tone and context as we try to dissect and to clarify the concepts of heaven, hell, and purgatory especially at this most fitting of occasion, All Saints' and All Souls' Days on November 1 & 2. (continued from last issue) Fraud is the eighth circle where "corruption, progressive disintegration of every social relationship, personal and public" is made manifest as it seeps into the human soul and festers inside it. Fraud encompasses "sexuality, ecclesiastical and civil office, language, ownership, counsel, authority, psychic influence, and material interdependence—all the media of the community's interchange are perverted and falsified." Among the roster of fraudsters are panderers & seducers who "deliberately exploited the passions of others and drove them to serve their own interests;" the flatterers who "exploited other people, abusing and corrupting language to play upon others' desires and fears;" the Simoniacs (Simony) for selling of "ecclesiastical favors and offices, made money for themselves out of what belongs to God;" the sorcerers who "usurped God's prerogative by peering into the future;" the barrators or corrupt politicians who "made money by trafficking in public offices;" the hypocrites whose "outward appearance shines brightly and passes for holiness but under that show lies the terrible weight of deceit;" the thieves who "stole other people's substance in life;" the Counsellors of Fraud or fraudulent advisers or evil counsellors who "gave false advice, who used their position to advise others to engage in fraud;" the Sources of Discord who "rip up the whole fabric of society to gratify a sectional egotism" wherein examples of which are: "religious schism & discord; civil strife & political discord, and family disunion or discord among kinsmen;" and the falsifiers who are treated as "disease on society afflicted with different types of afflictions: Alchemists (falsifiers of things), Imposters (falsifiers of persons), Counterfeiters (falsifiers of money), and Perjurers (falsifiers of words). Located at the bowels of hell is the 9th circle which is Treachery where

"treacheries of the soul were denials of love and of all human warmth; the deepest level of hell is reserved for traitors, betrayers, and oathbreakers." For those of us believers still toiling in life, we are therefore reminded that hell "is an afterlife location in which evil souls are subjected to punitive suffering, often torture as eternal punishment after death." In Dante's depiction, punishment in hell typically corresponds to sins committed during life. It is "fiery, painful and harsh, inflicting suffering on the guilty." Hell is the "final destiny of those who have not been found worthy after the general resurrection and last judgment where they will be eternally punished for sin and permanently separated from God." Heaven, on the other hand, is often depicted as "a common religious, cosmological or transcendent place where beings such as gods, angels, spirits, saints or venerated ancestors are said to originate, be enthroned or live." It is further described as "a higher place, the holiest place, a paradise and universally and conditionally accessible by earthly beings to various standards of divinity, goodness, piety, faith, and other virtues or right beliefs or simply the will of God." To the Hebrews, inherited from Persians, Greeks, and Romans, the idea of heaven is that place where the "human soul originates in the divine realm and seeks to return there." Heaven is the eternal home of the righteous dead. It is where the kingdom of God is located and it is the promised paradise where every wish is immediately fulfilled when asked and where eternal happiness with God resides. To us faithful, heaven is the ultimate aspiration and destination and we constantly aim for purification even while living to be worthy of our place in heaven with God, the angels, and the saints. Thus, in our belief of continually purifying the soul, the concept of Purgatory came to be for us Christian Catholics. People who sinned but prayed

for forgiveness before their deaths are found not in hell but in purgatory where they labor and repent to become free of their sins to eventually become worthy of heaven. Purgatory, therefore, is "purification after death; an intermediate state after physical death for expiatory purification." It is believed to be "any place or condition of suffering or torment that is temporary," a transitory state of cleansing on the journey to heaven and God's embrace. The Catholic Church holds that "all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified undergo the process of purification which the church calls purgatory so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven." Both Popes John Paul II and Benedict XVI have declared that the term "purgatory" does not indicate a place but a condition of existence. It is our belief that the afterlife purification is based on the practice of praying for the dead that "presupposes that the dead are thereby assisted between death and their entry into their final abode." Our Catholic Church recognizes the doctrine of purgatory as it is defined in the Second Council of Lyon (1274), the Council of Florence (1438-1445), and the Council of Trent (1545-1563). It is taught that some souls are purified after death and such souls benefit from the prayers and pious duties that the living do for them, therefore, we believers annually commemorate All Saints' and All Souls' Days to help our beloved dead transcend purgatory and enter heaven. 7 jane marie tria santelices

Last Page | pagluhod nin kadakul-dakol na buot sabihon. Pwede ining pagpahayag nin pagsamba, paggalang, pagsunod, pagpamìbî, paghagad baláog, paghagad nin tawad, pagsungko, pagpakumbaba asin iba pa. An pagluhod, puon kaidto sagkod pa man, sarong kostumbreng ritwal na parehong pangkomunidad asin personal. 7 vic nierva


APOLO-GIYA

An kapyestahan ni Kristong Hadรฌ

A

n inot na ensiklika ni Papa Pio XI iyo an Ubi arcano Dei consilio kan Disyembre 1922. Sinurat nya ini pagkatapos kan Inot na Gyerang Pangkinaban. Digdi sinabi ni Papa Pio na mantang natapos na an mga ralaban, dai pa nanggad nakukua an tunay na katuninungan. Sinikwal nya an pagusbong kan pagkabaranga kan sosyudad, nasyunalismong pansadiri sana, asin sinabi nya na an tutuong katuninungan makukua sana sa Pagkahadi ni Kristo an an saiyang pagigin "Prinsipe nin Katuninungan." "Tanganing paghadian an lambang saro satuya ni Jesukristo sa paagi kan saiyang mga katukduan, an satuyang mga puso sa paagi kan saiyang pagkamuot, sa lambang saro sato sa paagi kan pamumuhay susog sa saiyang ley asin pagsabuhay kan saiyang mga halimbawa." Liwat na tinukar ni Papa Pio XI an pagkahadi ni Kristo sa ensiklika nyang Quas primas kan 1925. Sinundan kan ensiklika an pahayag ni San Cirilo Alejandria na nagsasabing an pagkahadi

ni Jesus itinao saiya kan Ama, asin dai nahimo huli sa byolensya: "Si Kristo igwang kapangyarihan sa gabos na linalang, kapangyarihan na dai nahimo nin byolensya o pag-aaagaw, alagad ini an saiyang esensya asin natura." Ginamit man sa ensiklika an sinabi ni Papa Peon XIII sa Annum sacrum (1899) na an PGKahadi ni Kristo kasugpon kan debosyon sa saiyang Mahal na Puso. Ipinasunod ni Papa Pio XI an kapyestahan ni Kristong Hadi kan 1925 tanganing pagirumdumon an mga Kristyano na an saindang pagsarig dapat yaon nanggad sa saindang lider espiritwal sa langit, bako sa kun anong kinabanon na kapangyarihan. Susog ki Papa Benedicto XVI, an pagkahadi ni Kristo bakong susog sa "kapangyarihan nin tawo" kundi sa pagkamuot asin paglingkod sa kapwa. An kapyestahan ni Kristong Hadi isiniselebrar bako sana kan Simbahan Romano Katoliko, kundi pati man kan mga Simbahan na Orthodox, mga Protestante, Lutherano, asin Anglikano. 7 vic nierva

ANNOUNCEMENTS NOV 11-15. Caceres Clergy Retreat. NOV 7, 14, 21, 29. Seminar Series for

Livelihood Seeding Program Beneficiaries, Edessa Hall, 2-5pm. NOV 23. Action Planning for Social

Services Ministry.

NOV 23-24. Proposed Youth Camp. NOV 24. Solemnity of Our Lord Jesus,

King of the Universe.

NOV 29-DEC 1. First BEC Designed Prex

Seminar, Sitio Magdalena Chapel. DEC 1. First Sunday of Advent.

PARISH WEEKLY FINANCIAL REPORT

SJTP@20 Souvenir Program GET YOUR COPY

OCT 29 OCT 30 OCT 31 NOV 1 NOV 2 NOV 3 NOV 4

RECEIVED 136,159.00 16,840.25 21,700.00 9,490.00 15,450.00 3,550.00 45,541.00

DISBURSED 0.00 20,780.00 115,216.37 0.00 0.00 0.00 0.00

Total

248,730.25

135,996.37

Pagluhod

A

n pagluhod iyo na gayod an pinakaunibersal na postura ritwal nin pagtaong galang, honra, pag-arang, asin pagsamba. Mahihiling an pagluhod sa mga pangyayaring nakasurat sa CATECHETICAL Dรกan asin CORNER Bagong Tipan. Minapahayag sanรก ini na an pagluhod parte na kan buhay nin tawo puon pa kaidtong suรกnoy na panahon. An dai mabilang na mga dokumento asin literatura kun sain matatagbuan ta an pagluhod minapahayag man na an aktong ini igwa pagluhod | Third Page

PARISH WEEKLY BULLETIN

is published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus located at St. Jude Village, Concepcion Grande, Naga City Fr. Francis A. Tordilla parish priest

Fr. Emmanuel G. Mojica Fr. Larry G. Mijares parochial vicars

Mobile Number 0946.592.4709 Email stjude.naga@gmail.com

stjudenaga

Profile for St. Jude Thaddeus Parish - Naga City

SJTP Parish Weekly Bulletin V4,N40 (November 10, 2019)  

Weekly source of reflections, prayer guides, catechesis, and news updates published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thadde...

SJTP Parish Weekly Bulletin V4,N40 (November 10, 2019)  

Weekly source of reflections, prayer guides, catechesis, and news updates published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thadde...

Advertisement