Page 1

archdiocesan shrine and parish of st. jude thaddeus, naga city | v.4, n.36 | issn 2599-5030 | 13 to 19 october 2019

A river called gratitude

W

hy does Christ value gratitude so much? Is he vain? Is his self-esteem so weak that he gets depressed if we don't praise and thank him? No. He values gratitude because gratitude is valuable—it's valuable for us, for the health of our souls. The one leper who came back to thank Jesus is praised for this gratitude. We can almost hear the sadness in Christ's heart at the lack of gratitude in the other nine who were healed. In the first place, gratitude keeps us God loves us, thinks about us, cares about grounded in the truth, which is key for us, is interested in us. our relationship with God. To be The virtue of gratitude helps us ungrateful to God is not only unjust, but experience interior joy that comes from it's also living an illusion. The simple fact knowing we are loved by God, without is that everything we have is a gift limits or conditions. It is such an from God: creation, life, talents, important virtue, that God put it at the opportunities, hope in heaven, very center of Christian SUNDAY the grace that helps us persevere REFLECTION worship: the Eucharist. in doing what is right—these This is why we don't just to are all God's gifts. We don't stay home and say some prayers, or to go to create ourselves! In the second place, the mountains and enjoy the view. Those gratitude is the perfect antidote to sin. are good things to do. But what happens in Sin turns us in on ourselves, like an this community, on this altar, goes much, ingrown toenail; gratitude opens us up to much deeper. God provides a way for us to God and neighbor. It directly contradicts offer him a perfect thanksgiving, an infinite self-centeredness, self-indulgence, and act of gratitude: through the Eucharist. By self-absorption. It builds bridges, unites uniting our minds and hearts—even our communities, and softens hearts. It bodies, through Holy Communion—to counteracts depression, releases anxiety. Christ's own self-offering in the Eucharist, Gratitude is like the river that feeds a our human thanksgiving becomes divine. huge reservoir of water. If we dam up that And so, we are able to say thank you to God river, the reservoir will continue to be as we ought to, as we want to, and as God useful for a while. But little by little it will truly deserves. dry up. If we neglect the virtue of That's what we have come together to gratitude, that's what happens to our do today. And we can only do it here, in souls. They dry up, because they aren't the Liturgy, at Mass. being irrigated by the knowledge that we Today, and every Sunday, let's be like are loved. The virtue of gratitude keeps us the grateful Samaritan: let's do it with all in tune with this most important of facts: our hearts. 7 fr. francis a. tordilla

Para sa Domingo 29c, Ord. Panahon “Danay na magpamibi tanganing dai mawaran nin buót.” babasahon i: exo 17:8-13 Ginana kan mga Israelita an gyera laban ki Amaleq na daing pagkatakot sa Dyos. An gawi nin pagsakat kan mga kamot ni Moises sa tabang ni Aaron asin Jur pwedeng MGA BANHI man-iribaiba ang KAN TATARAMON kahulugan. An baston ni Moises tanda kan kapangyarihan nin mahal na Dyos. Alagad ano man an kahulugan kan mga tanda na ini, ipinapahiling kan babasahon na an Dyos danay na kaiba nyato sinda. babasahon 2: 2tim 3:14--4:2 Sinasadol ni Pablo si Timoteo na magin pusog sa saiyang pagtubod. An duwang burabod na paggigikanan kan saiyang kusog iyo an Banal na Kasuratan asin si Jesus. Sa Kasuratan makukua an kadakol na mga taong nagin dayupot sa kabutan nin mahal na Dyos. Si Jesus iyo an nagtao nin bagong kahulugan sa pagbasa kan mga nasusurat, urog na sa buhay ni Pablo. Tinios nya bako sana an mga kadipisilan sa buhay kundi pati an pagkabilanggo sa ngaran ni Kristo. Si Pablo patotoo nin pusog na pagtubod. ebanghelyo: lk 18:1-8 An duwang karakter sa parabola minarepresentar nin duwang magkaibang atitud sa pagpamibi. Inot an huwes na daing pagkatakot sa Dyos asin respeto sa kapwa. Sya naghiro bako sa ngaran nin hustisya kundi tangani lang mag-untok na an balong babae. Siring man, an balong babae sarong ehemplo nin dakulang kadayuputan sa pagpamibi. Sa saiyang daing untok na paghagad nin hustisya nakamtan nya an saiyang hinahagad. Naglaláom an Dyos na igwa kita kan siring na pagtubod. Banhi / third page


Santo Papa kan katawuhan: San Juan Pablo II

S

i Józef Wojtyla, urog na midbid bilang Juan Pablo II puon kan sya magin Santo Papa kan Oktubre 1978, namundag sa Wadowice, Poland, kan May 18, 1920. Amay na nagkagaradan an saiyang mga magurang pati man an sasaro nyang tugang. Sa idad na 9, inako ni Karol an Inot nyang Komunyon, dangan kinumpil sya kan sya sa idad 18. Pagkatapos nya sa hayskul, nag-enrol nakagibo nin labi pa sa 200 na mga bisita sa Jagiellonian University sa pastoral. An mga dokumentong saiyang Kraków tanganing mag-adal sinurat bilang pamayó kan FEAST DAYS Simbahan kinukumpunir nin nin drama. Alagad dai nadagos & HOLY LIVES an saiyang pag-adal huli man 13 ensiklikal, 13 na katukduan sa pagsakop kan mga Nazi apostoliko, 11 konstitusyon apostoliko, sa Poland kan Ika-duwang Gyerang asin 41 surat apostoliko. Kagsurat man Pangkinaban. Nagtrabaho sya sa sarong sya nin duwang libro. kantera dangan sa sarong pabrika nin Dai nin ibang Santo Papa kan mga kemikal sa Solvay sa Belgium para Simbahan na Katoliko an nag-atubang mabuhay asin para dai ipaapon kan mga na sa bilang nin pagkadakul-dakol na Nazi sa Alemanya. mga tawong nakaibahan ni Juan Pablo Dawà ngani ipinapangalad kaidto, II. Labing 16 milyon na mga peregrino huli sa apod kan bokasyon, naglaog an nakisumaro sa general audiences na sya sa sarong sikretong seminaryo na ginigibo tuyong Myerkules sa Roma. pinapadalagan kaidto ni Kardinal Adam Lain pa kaiyan an milyun-milyon na mga Stefan Sapieha, Arsobispo kan Kraków. Katolikong nakisumaro sa mga pagtiripon Kasabay man kaini an pagpuon nya asin sa mga nasyon na binibisita nya. kan saiyang mga pag-iriba sa inaapod Bilang pamayo kan Simbahan, na Rhapsodic Theatre, na patagô man marurumduman si Juan Pablo sa kaidto. Naordinahan sya bilang padi kan mabansayon na mga paghagad nya nin Nobyembre 1, 1946. kapatawaran, siring kan pagtamà nya kan Nagpadagos si Karol nin pag-adal kaso kan siyentipikong si Galileo, asin, nin doktorado sa teolohiya sa Roma na urog sa gabos, huli man kan mga salà kan natapos nya kan 1948. Nagbalik sya Simbahan sa halawig na mga panahon. sa Poland asin duman itinalaga sa mga Pusog man na pinanindugan nya an parokya dangan nagin propesor nin ekumenismo. Saro sa pinakadakulang teolohiya asin etika sa seminaryo kan ambag sa kinaban kan saiyang pagigin Krakow asin sa Lublin Catholic University. Santo Papa iyo an pakikisumaro nya sa Ginibo syang Arsobispo kan Kraków pagpuho sa sistemang komunismo, urog kan 1958 ni Papa Pablo VI na nagtao na sa mga nasyon sa Europa. man saiya kan pagka-Kardinal kan 1967. Huli sa saiyang mga paarog, gibo, Kaibahan sya sa Ika-2 Konseho Batikano, asin mga tataramon, labi ka-karismatiko asin kag-ambag sa paghaman kan ni Papa Juan Pablo. Sain man sya Konstitusyon na Gaudium et spes. Yaon magduman, ipinagpipintakasi sya kan sya sa gabos na mga pagtiripon nin mga mga tawo—Katoliko man o bakô. obispo sa bilog na kinaban. Nagadan si Juan Pablo II kan Abril 2, Puon kan sya napili bilang Santo Papa 2005; nagin Santo sya kan Abril 27, 2014. kan Oktubre 16, 1978, Si Juan Pablo II 7 vic nierva GIYA SA LITURHIYA Domingo 28, Ordinaryong Panahon C, Okt 13-19, 2019 okt 13, dom : S. Teofilo kan Antyokya / 2kngs 5:14-17 / ps 98:1-4 / 2tim 2:8-13 / lk 17:11-19 okt 14, lun : S. Bernardo kan Arce / rom 1:1-7 / ps 98:1-4 / lk 11:29-32 okt 15, mar : S. Teresa kan Avila / rom 1:16-25 / ps 19:2-5 / lk 11:37-41 okt 16, mye : S. Anastacio XX / rom 2:1-11 / ps 62:2-9 / lk 11:42-46 okt 17, hwe : S. Ignacio kan Antyokya / rom 3:21-29 / ps 130:1-6 / lk 11:47-54 okt 18, bye : S. Pedro Alcantara / 2tim 4:9-17 / ps 145:10-18 / lk 10:1-9 okt 19, sab : S. Antonio Daniel / rom 4:13,16-18 / ps 105:6-9,42-43 / lk 12:8-12

S

Ekspiryensya

a paagi kan ekspiryensyang ini, nakakanood ako nin mga panibagong leksyon. Napasala po ako minsan. Ibahon asin dakulaon po an epekto sa buhay ko. Arog palan kaini pag napapasala, dakulaon an sakuyang pagbasol. Ginamit kan Dyos an mga tawong harani sakuya para ako makabangon. Sa magkaST. JUDE’S kanigong INTERCESSION pagsweto sako, nagabayan po ako. Sa pagsweto, narealize ko na pag sala sa sarong bagay, kaipuhan an pusog na pagdesisyon para mapundo na an sala kong gibo. Sa ikararahay ko man lang sana ini. Narealize ko man na ginibo ko ini kaya dapat mamatian ko man an mga kunsekwensya. Para sa future ko ini, kaya nagtatak sa sa isip ko na dai na nanggad gibuhon pa an sala. Dakulaon po an pagbabago ko. Ang pagbabago po palan pag isinasapuso saka udok na ginigibo, nagdadanay an tama. Dakulaon po an sakuyang pasasalamat. Talagang marhay si St. Jude, sa tabang nya nakabalik ako. Luway-luway akong nakabuhat sa pagkadapla. Dai man ako pinabayaan ni St. Jude na mahulog talaga. Inalalayan nya ako. Si Jesus napasungkag sa kagabatan kan krus. Tinabangan sya ni Simon. May mga Simon man ako sa buhay na nagpapadangat asin may pagmakulog. Sa paagi ninda, naintindihan ko na dapat magsakripisyo para sa ikakarahay kan gabos. Kaya every time na makakagibo ako nin ikakadapla ko, nareremind ako kaini. Totoo palan na dakulaon na panangga an pamibi. Nawara talaga ini sako. Pero nakabalik ako na garo natumok sa daga. Mayo nang direksyon pag nagkulang sa ispiritwalidad. Kaya ngunyan guarded na ako sa gabos na oras. Dai na ako nakakalingaw saiya. Napatunayan ko na an prayer an panangga ko, asin dakulaon an tabang. Si Jesus po an katabang ko sa mga pagdedesisyon, pigrururip ko an kagustuhan nya. Pagbanggi po bago magturog an pagpamibi ko na yaon sya pirmi.—Julius Flores, parish worker 7 BALAOG ASIN TABANG NI ST. JUDE?

Kun igwa kamo nin istorya nin presensya ni St. Jude sa saindong buhay, o kahagadan o pamibi, isurat asin ihiras tanganing magin inspirasyon asin pamibi nin gabos. Gibuhon na halìpot saná asin simple, dai masobra sa 300 tataramon. Paki-email sa stjude.naga@gmail.com o darhon sa SJTP Parish Office.


A parish that nurtures children In its commitment to foster healthy wellbeing—spiritual as well as physical—of children within its jurisdiction, SJTP continues to focus on kids in various parish activities. On October 3, Tuesday, from 7:30am to 12nn, the Mariane Montessori School welcomed the image of St. Jude Thaddeus, with a happy celebration led by Ms. Elena Paglinawan. A Mass was presided by Fr. Francis at 8am, which was actively attended by the pupils of MMS. St. Jude also made his pagsungko at the Villa Corazon Elementary School on October 7, Monday, form 7:30am to 12nn. Fr. Emman Mojica celebrated the Mass at 8am with the cheerful grade school students of VCSES. Bicol Central Academy hosted the pagsungko the next day, on October 8, Tuesday, from 7:30am to 12nn. Fr. Mojics also celebrated the Mass there, with

Pagsungko ni St. Jude In preparationfor the Feast Day of St. Jude Thaddeus on October 24, 2019, his pilgrim image visits communities within SJTP.

front page / Banhi

paghurup-hurop 1. Pirang beses ako nagpapamibi sa sarong aldaw? 2. Ano an mga inaarang ko sa sakong mga pamibi? 7 fr. francis a. tordilla

one of the teachers leading the prayer welcoming the patron saint of the parish. At Del Rosario Elementary School, Pagsungko ni St. Jude took place on October 9, Wednesday, also from 7:30am till 12nn. Fr. Larry Mijares, SJTP Parochial Vicar, celebrated a Mass at 8am. On the same day, at 3pm, a Living Rosary was held at the covered court of Concepcion Grande Elementary School. Pupils from Grades 4 to 6 participated in the said activity. Sr.Arlene Lorente,DM, in-charge of SJTP's catechetical program facilitated the event, while Mrs. Venus dela Cruz, CGES Principal, led the prayer, along with the teachers and students who brought lighted candles—beads that Place to be visited St. James Homes

Date Oct 13

Divine Mercy Chapel (Sorabella)

formed a heart-shaped figure of a large Holy Rosary. SJTP continues to promote children's welfare through intensified catechetical program, health-oriented sitio feeding program, and a special focus on children and family in a much broader promotion of life in the Basic Ecclesial Communities (BECs) program. Fr. Francis, upon assumption as parish priest of SJTP, has been very active in the promotion of parish faith life that is rooted in social teachings of the Church. Included in these endeavors is the preferential care for the family, especially the children. The parish seeks support from everyone for this undertaking. 7 pwb Time

Mass

7:30am-12 noon

9am (English)

1:00 pm-overnight

6pm (English)

Sitio Magdalena

Oct 14

7:30 am-overnight

6pm (Bikol)

Sitio Guadalupe

Oct 15

7:30 am-overnight

5pm (Bikol)

Immaculate Conception Chapel

Oct 16

7:30 am-overnight

6pm (Bikol)

Padre Pio/Riverside/Jardin Real

Oct17

7:30 am-overnight

6pm (Bikol)

Villa Grande Elementary School

Oct 18

7:30 am-12:00 noon

8:30am (Bikol)

1:00 pm-overnight

6pm (English)

6:00 am

Procession to the Parish Church before the 6:30am Novena Mass.

Our Lady of Lourdes Chapel (Villa Grande) St. Jude Parish Church

Oct 19


ANNOUNCEMENTS

APOLO-GIYA

Siisay si San Judas Tadeo?

S

i San Judas Tadeo iba man ki Judas Iscariote, saro man na apostol asin midbid na iyong nagpasaluib ki Jesus. An ngaran na Judas hali sa Griyegong `lούδας sa teksto kan Bagong Tipan, na sarong klase man kan Griyegong Judah (Y'hufdah), sarong ngaran na lakop sa mga Hudiyo kaidto. Sa dakol na mga bersyon asin dakitaramon kan Bibliya, lain sa Ingles asin Pranses, an Jude asin Judas magkapareho sana. Lain ki Judas Iscariote, anom na beses na binanggit sa Bagong Tipan an ngaran na Jude o Judas: 1. Judas ni Santiago, saro sa doseng apostoles; 2. Judas, na bagong si Judas Iscariote, saro man na apostol; 3. tugang ni Jesus susog sa Mt 13:55, Mk 6:3; asin 4. si Judas na nagsurat kan Surat ni San Judas na minidbid an sadiri bilang "tugang ni Santiago" (Judas 1). Susog sa tradisyon, pagkatapos kan saiyang pagkamartir, dakol na mga peregrino an nagsungko sa saiyang

OCT 3-19. Pagsungko ni San Judas Tadeo

lulubngan asin namibi, dangan dakol sainda an nakaekspiryensya nin pagtabang ni San Judas Tadeo. Iyo ini an pinagpunan kan pag-apod saiya bilang "Santo kan mga Nawawaran nin Pagláom asin mga Desperado. Si Sta. Brigida kan Sweden asin si San Bernardo nagkaigwa nin mga bisyon gikan sa Dyos na naghahagad sainda na akuon si San Judas Tadeo bilang Santo Patron kan mga Imposible. Itinalaan an pintakasi saiya tuyong Oktubre 28 sa Simbahan na Katoliko, Agosto 21 man an kapyestahan nya sa Ortodoksong Simbahan. Sa Islam, mantang dai nginanaranan an mga disipulo ni Jesus, sa saindang mga kapaliwanagan, kaibahan si St. Jude sa listahan kan mga apostol. 7 vic nierva An apolo-giya sarong bagong kolum kan SJTP Parish Weekly Bulletin na nagsisimbag o naglilinaw sa mga praktikal na hapot dapít sa Doktrinang Katoliko. Kun igwa kamong mga hapot o buót linawon, mag-email saná sa stjude.naga@gmail.com.

sa mga Komunidad kan Parokya.

OCT 19-27. Novena Mass in honor of

St. Jude Thaddeus (Weekdays, 6pm; Weekends, 5:30pm).

OCT 19. Opening of Liturgical Exhibit and

Parish Fiesta Bazaar, 5:30pm.

OCT 23. DTI Seminar Workshop for

Starting Entrepreneurs, Edessa Hall, 2pm. OCT 26. Launching of First Sundays

Pledge Program, Edessa Hall, 7pm.

OCT 28. Solemnity of St. Jude Thaddeus,

Parish Fiesta Celebration, Solemn Pontifical Concelebrated Mass, 5:30p. OCT 30. Living Rosary after the 6pm

Mass.

PARISH WEEKLY FINANCIAL REPORT

SJTP@20 Souvenir Program GET YOUR COPY

OCT 1 2 3 4 5 6 7

RECEIVED 9,647.00 12,616.25 5,305.00 8,679.00 14,679.00 0.00 40,487.00

DISBURSED 0.00 0.00 0.00 19,110.75 0.00 0.00 44,619.42

Total

90,771.25

44,619.42

Mga sagradong beste

S

a Simbahan, na iyo an Hawak ni Kristo, dai parepareho an katungdan kan mga myembro. An pagkakalainlain na ini nin mga katungdan sa pagrokyaw kan Eukaristiya ipinapahiling CATECHETICAL man— CORNER panluwas—sa paagi nin mga sagradong beste, na kaipuhan nanggad na magin mga simbolo kan katungdan na itinalaan sa lambang ministro. Siring man, an mga sagradong beste kaipuhan man na mag-ambag sa kagayunan kan sagradong aktibidad kan liturhiya (girm 335). 7 vic nierva

PARISH WEEKLY BULLETIN

is published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus located at St. Jude Village, Concepcion Grande, Naga City Fr. Francis A. Tordilla parish priest

Fr. Emmanuel G. Mojica Fr. Larry G. Mijares parochial vicars

Ms. Nicola Carr secretary

Mobile Number 0946.592.4709 Email stjude.naga@gmail.com

stjudenaga

Profile for St. Jude Thaddeus Parish - Naga City

SJTP Parish Weekly Bulletin V4,N36 (October 13, 2019)  

Weekly source of reflections, prayer guides, catechesis, and news updates published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thadde...

SJTP Parish Weekly Bulletin V4,N36 (October 13, 2019)  

Weekly source of reflections, prayer guides, catechesis, and news updates published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thadde...

Advertisement