Page 1

GIYA PARA SA PRAYER MEETING

ARCHDIOCESAN SHRINE AND PARISH OF

ST. jude thaddeus

WEEKLY PARISH BULLETIN Vol. 2, Nos. 1-3 | January 1-21, 2017

Let the children come to me fr. nunilon arnold f. bancaso jr.

OUR WORLD calls us to be the best, the master, the assertive, and the number one. In all possibilities, one must be on the top of the ladder because being so means one is successful, great, and powerful. so pure. Children receive gifts This kind of greatness without questions; they follow SUNDAY that the world offers, instructions without doubts however, is not at all what and hesitations. They trust their Jesus wants us to achieve. elders, believing that they will never allow It is rather temporary and transitory, and any harm to come to them. The children are contradicts what he has shown us. the innocent ones, the uncorrupt, they are In the Scriptures, when the disciples full of vigor, full of hopes and dreams. asked: “Who is the greatest in the This is the message of the gospel: the kingdom of heaven?” Jesus’ answer was not kingdom of God is given to those whose in accordance with the perspective hearts are ready to accept Jesus. His of the world. Instead, he called a innocent kingdom is where children find refuge and child and placed him in their midst. comfort. Jesus assuringly said that only by becoming For Jesus, we need to change the way we like little children one can enter into consider things—wanting to be first, lording his kingdom. it over others, or seeking places of honor— Jesus calls us to have a heart of a child, to be like little children: poor, simple, whose attitudes toward life is so simple and unpretentious, and humble. The feast of Sto. Niño reminds us that Jesus himself lived like us. He was once a cute little kid, simple and humble, filled with hopes and dreams. The child Jesus admonishes us to be like him, to be childlike, and in becoming so, make ourselves ready and prepared to be with the Father in his kingdom where true, lasting greatness can be found. n

Reflection

Jn 1:29-34

Pagbawtismo ki Jesus (Taon A) “UYA AN Kordero kan Dyos...” An mga tataramon na ini ni Juan iyo an pinaka-puso kan ebanghelyo. Ini an ebanghelyo kan gabos na ebanghelyo. An mga peke na ebanghelista, LECTIO mantang nakasulot nin amerikana asin naka make-up pa, an itinutukdo ninda iyo an sadiri nindo, asin bakong si Jesukristo. Kaya an sinusunod kan mga tawo bako si Kristo kundi an pekeng ebanghelista. Sisay baga an itinutukdo ko sa sakong kairiba? Si Kristo o an sakong sadiri?

Divina

“Natingkalagan ko an Espiritu na huminilig gikan sa langit siring sa salampati asin nagdagos saiya.” Huli ta padagos na namimibi asin nakikiulay si Juan sa Dyos, tinawan sya kan biyaya na mahiling an pagdagos kan Espiritu ki Jesus. Kaya, dai napasala si Juan sa pagpatibay asin pagpatunay na si Jesus iyo an Aki kan Dyos. Sisay an tunay kong modelo? Kun si Jesus, kaya ko daw iribay an Prayer Meeting sa pagdalan nin telenobela? “Dai ko sya midbid, alagad an nagsugo sako na bunyagan sya, tinaraman ako.” Siring ki Juan, an Dyos nagtataram man sato arualdaw. Madadangog ta sya kun kita tataong mag-untok sa satong kasibutan tanganing tawan tang panahon an Dyos na iyo an satong Kaglalang. Pirang oras an itinatao ko sa pagpamibi arualdaw? Pwede ko pa daw ining madagdagan? n

Umboy na Dyos, kami saimong tukduan: magin siring man kami sa mga kaakian— pusog an pagtubod, mahuyò an buót, maimbod an puso, malinig an màwot.


2 WEEKLY PARISH BULLETIN | Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus, Naga City SOLEMNITY OF THE LORD’S EPIPHANY

GIYA PARA SA PRAYER MEETING

Stars and fireworks

Lukas 2:1-14

Solemnidad kan Epipanya (Taon A)

fr. wilmer joseph s. tria

BOTH STARS and fireworks are sources of great delight. They make the dark sky bright. Yet, they have significant differences. In today’s solemnity of the Epiphany, God used the star to guide the Magi, instead of fireworks. Let us discern His reasons. First, fireworks are artificial; stars are of God is sustained. His generosity is natural. Fireworks are man-made. And it manifested through the hearts of the meek has evolved from crude and humble. gunpowder to pyrotechnics. Third, fireworks are SUNDAY Stars, however, are Godhazardous; stars are lifemade. Fireworks are giving. Chemicals to produce expensive; stars are not. fireworks are hazardous. Chemicals that God uses nature to speak to us. In produce the different colors in fireworks are Baptism, He uses water to make us His toxic. Stars, however, are life-giving. They children. In the Eucharist, He uses bread guide navigators by night as they led the and wine to nourish us. Indeed, He uses Magi to Bethlehem. They are ‘fixed marks’ nature to communicate and bestow grace in the heavens to lead humanity to the upon us. He uses the stars and not fireworks right direction. to uplift our wearied souls. Politics uses fireworks to ensure Second, fireworks are momentary; stars popularity. These are their propagandas, are sustained. Rich people spend thousands such as war on drugs. The war could be of pesos to enjoy a moment of firework entertaining to many, but it is definitely display. It is literally burning a hard-earned hazardous to the Philippine society. God, money. It is for them a status symbol. A five however, uses the stars to bring the Magi to to ten minute fame. The light of the stars, Jesus and to bring all of us who desire to be however, are sustained. Their light is not wise in heavenly matters close to God. seasonal but eternal. Delighted by the star, we go home The generosity of the rich and powerful sharing the joy that is natural, sustained and is momentary and seasonal. The generosity life-giving. n

Reflection

The generosity of God is sustained. [It] is manifested through the hearts of the meek and humble.

LITURGY GUIDE | January 1 to 7, 2017 JAN 1, SUNDAY Motherhood of Mary Num 6:22-27 Ps 67:2-3,5,6,8 Gal 4:4-7 Lk 2:16-21

JAN 2, MONDAY St. Basil the Great 1 Jn 2:22-28 Ps 98:1-4 Jn 1:19-28

JAN 3, TUESDAY St. Genevieve 1 Jn 2:29-3:6 Ps 98:1-6 Jn 1:29-34

JAN 4, WEDNESDAY St. Elizabeth Ann Seton 1 Jn 3:7-10 Ps 98:1,7-9 Jn 1:35-42

January 1-21, 2017

“TUMINUKAD MAN si Jose hali sa Galilea, sa syudad nin Nasaret, abot Judea, sa syudad ni David na inaapod Belen.” Binuot ni Cesar Augustus na an gabos na nasasakupan kan Roma LECTIO magpalista. Kaya gabos nagpuruli sa sadiring banwaan. Kabilang digdi si Jose, dawa ngani madali nang mangaki si Maria. Susog ki San Agustin, kita mga namamanwaan kan kinaban asin kan langit. Kaya dapat nyatong utubon an mga patakaran kan gubyerno asin kan Simbahan. Alagad bakong gabos na patakaran kan gubyerno tama. Sarong halimbawa iyo an Batas Military. An tamang batas naggagalang kan buhay, katalingkasan asin pagrugaring kan tawo. Arin sa mga patakaran kan banwaan asin simbahan an sakong nalalapas?

Divina

“Pinatos nin lampin asin ihinulid sa bahugan; palibasa mayo sindang ibang madadagusan.” Ipinapasabot sa sato na dawa gurano katios an tawo, kaya nyang mag-ataman nin aki. Si Maria ginamit an lampin, asin pinatos an aki na si Jesus tanganing tawan ini nin imbong asin proteksyon duman sa bahugan. Siring kaini kahalaga an buhay, na dapat pangatamanan puon pangidam sagkod sa huring hinangos. Pano ako mag-ataman kan sakong mga aki? O kan magurang? “Igwang mga pastor sa ronang idto...” Ipinapasabot sa sato na dawa gurano katios an tawo, kaya nyang mag-ataman nin aki. Si Maria ginamit an lampin, asin pinatos an aki na si Jesus tanganing tawan ini nin imbong asin proteksyon duman sa bahugan. Siring kaini kahalaga an buhay, na dapat pangatamanan puon pangidam sagkod sa huring hinangos. Handa na kaya ako na magsungko sa pagsamba ki Jesus? n

JAN 5, THURSDAY St. John Neumann 1 Jn 3:11-21 Ps 100: 1-5 Jn 1:43-51

JAN 6, FRIDAY St. Andre Bessette 1 Jn 5:5-13 Ps 147:12-15,19-20 Mk 1:7-11

JAN 7, SATURDAY St. Valentine 1 Jn 3:22-4:6 Ps 2:7-8,10-11 Mt 4:12-17,23-25


3 WEEKLY PARISH BULLETIN | Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus, Naga City

January 1-21, 2017

Mga Biyaya

Santo Niño of the

Philippine Archipelago

MADALAS KONG makita noon sa mga simbahan ang chain letter o kaya naman novena para kay St. Jude Thaddeus ngunit di ko ito pinapansin. Taong ST. JUDE’S 2013, nalipat kami ng tirahan dito sa Del Rosario, Naga City. Dati pa man, alam ko na na ang pinakamalapit na simbahan sa amin ay ang St. Jude. Sa madalas kong pagsimba dito mas lumalim ang pagkakakilala ko sa kanya: ang pagiging matulungin niya sa mga imposibleng bagay na sa pag-aakala natin ay mahirap mangyari subalit pag hiniling mo pala ng buong puso at pananalig, ito ay kanyang ipagkakaloob. Ilan sa mga tulong o pabor na ginawa niya sa akin ay ang mga sumusunod: Untiunting paglayo ng asawa ko sa bisyo ng sabong; ang madaliang paggaling ng aking anak nang mangako ako sa kanya na sisikapin kong makumpleto ang novena mass noong October 2016. Hiniling ko rin sa kanya na matapos ng aking asawa ang inaayos na sasakyan na ilang taon ding napabayaan. Nagkasundo rin kami ng aking bunsong kapatid matapos ang ilang taon ng hindi maayos na relasyon. Nakabayad ako ng aking pagkakautang, makapag-aral ng tuloy-tuloy ang aking anim na anak. Pinagkalooban niya ako ng hanapbuhay, mabubuting kaibigan, at marami pang iba. Sa inyo po St. Jude Thaddeus, narito po ang aking pangako na ang kabutihang loob mo na ginawa sa aking pamilya ay umabot sa mga nagangailangan din ng pagtulong mo. Maraming marami pong salamat. To God be the glory! Amen. (Si Ma. Lourdes G. Banacia ay deboto ni St. Jude.) n

Intercession

ON APRIL 28,1565, Juan Camus, a sailor in the fleet of Miguel Lopez the Legazpi, discovered an image of the Santo Niño, or the child Jesus, in a house in Cebu, then just a small village. It was widely accepted at that time that the image was brought to the newly discovered territory from Europe. During the World War II, a bomb Deeply impressed by this finding and destroyed the church but the image was aware of its significance, Legazpi ordered found unscathed, considered a miracle by that an official inquiry be many Sto. Niño devotees. FEAST DAYS conducted. In 1965, the interior of & The document drawn the Sto. Niño Church was on May 16 of the same renovated in preparation for year, still extant in the archives of the Sto. the 400th anniversary of Christianization of Niño Convent in present-day Cebu City, the Philippines. During this celebration, on reveals testimonies of eyewitnesses that April 1, 1965, the church was elevated to the the image was found enclosed in a small rank of Basilica Minore. pine box and preserved in almost perfect With the full cooperation and support condition; that it had on a little shirt and of Filipinos, and assisted by the National cap; that two of its right-hand fingers were Historical Commission, the Augustinian raised in a gesture of blessing, while the left Fathers built a marble chapel inside the hand held a globe symbolizing the world. Basilica. On August 1, 1973, the Basilica of In a solemn procession, the image was Sto. Niño was declared a National Shrine. carried to the provisional church building From the Basilica in Cebu, to the the Augustinian Fathers were using at that numerous parish churches and chapels, the time. Later, another church was built on devotion to Sto. Niño is spread across the the exact location where the image has been Philippine archipelago. the devotion itself is found; this came to be the site of the Sto. a bastion of faith that provides the Philippine Niño Church where the Augustinians have archipelago an opportunity for growth in cared for the image and where Filipinos have faith that is rather unique and endearing. venerated it through centuries. Sto. Niño is considered as the Comforter An entry in the journal of Antonio of the first missionaries and is now the Pigafetta, clerk in the Magellan expedition, Patron of the Philippine Islands. In the explains the original Sto. Niño: on the Archdiocese of Caceres, Sto. Niño is the day Queen Juana was baptized by P. Pedro Patron of the Parish in Tierra Nevada, Valderama, chaplain of the expedition, Tinambac, Camarines Sur. (with information Pigafetta presented her with the image. from www.santoninogodevotion.org) n

Holy Lives

RECEIVED A GRACE THROUGH ST. JUDE’S HELP? Tell us your story. Keep it short and simple, no longer than 250 words. Email it to stjude.naga@gmail.com or hand it to us personally at the Parish Office.

LITURGY GUIDE | January 8 to 14, 2017 JAN 8, SUNDAY Epiphany of our Lord Is 60:1-6 Ps 72:1-2,7-8,10-13 Eph 3:2-3a,5-6 Mt 2:1-12

JAN 9, MONDAY Baptism of Jesus Is 42:1-4,6-7 Ps 29:1-4,9-10 Acts 10:34-38 Mt 3:13-17

JAN 10, TUESDAY St. Petronius Heb 2:5-12 Ps 8:2,5-9 Mk 1:21-28

JAN 11, WEDNESDAY St. Hyginus Heb 2:14-18 Ps 105:1-4,6-9 Mk 1:29-39

JAN 12, THURSDAY St. Martina Heb 3:7-14 Ps 95:6-11 Mk 1:40-45

JAN 13, FRIDAY St. Hillary of Poitiers Heb 4:1-5,11 Ps 78:3,4,6-7,8 Mk 1-12

JAN 14, SATURDAY St. Euphrasius Heb 4:12-16 Ps 19:9,10,15 Mk 2:13-17


4 WEEKLY PARISH BULLETIN | Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus, Naga City

January 1-21, 2017

To party or not to party fr. wilmer joseph s. tria

IT SEEMS that there are more reasons not to hold a Christmas party than to hold it. First, our region was badly hit by Typhoon Nina. Countless families have lost their homes. Livelihoods have been destroyed. Holding a party seems insensitive to their sufferings. Second, more than 6,000 have been killed through summary execution. Holding a party seems like we approve of these killings as we do our business as usual. We should be mourning instead. Third, Camarines Sur is now one of the poorest provinces in the Philippines. Christmas party is for the rich and it is an unnecessary burden for the poor. Thus, an unnecessary burden for the parishioners. However, I say that it is appropriate and even a duty for us to hold a Christmas party. First, Jesus Christ is born. The historical Jesus was born without electricity and comfort, but swaddling clothes and a manger. With or without electricity, with or without money, with or without food, we must celebrate his birth as a Christian community.

Jesus calmed the storm as written in the scriptures. The storm has no power to prevent us from celebrating his birth. Second, the sharing of food is embedded in our Filipino culture. We take pride in sharing our best dishes to our neighbor. Thus, in sharing the birth of Christ, we are also celebrating our humanity by acknowledging the beauty of our culture. Third, Christmas is about sharing our faith-experiences. We shun gossips and cheap talks. so we create opportunities for each one to share our faith through songs, dances, and stories. That we are insensitive to the sufferings of the typhoon victims, not at all. We gave 200 bags of relief goods to our parishioners worst hit by Nina. They were distributed immediately after the typhoon. Through

our Social Services Committee, we will still continue to find ways to help them regain what they have lost. That we approve of summary execution, not at all. We have protested against it all throughout the Aguinaldo and Simbang Gabi Masses. Christmas party is pro-life, not pro-death, as we express our gratitude for the life and presence of our family and friends. That Christmas Party is for the rich, definitely not. The first to celebrate Christmas were Joseph and Mary joined by the shepherds. They were poor. But they were filled with hope and praised God for the baby boy in their midst. Dear parishioners of St. Jude, we have every good reason to hold a Christmas party. n

NOTE: On December 30, 2016, despite power outage, damaged properties, and piles of uprooted trees—especially invasive ones like acacias!—and uncollected garbage left by Supertyphoon Nina, SJTP held a simple Christmas party at the Parish. This message was delivered by Fr. Wilmer during that party. And though even when it’s already been half a month since the event, and that Christmas season is already far over, the Weekly Parish Bulletin believes that our pastor’s message is simply beyond the limits of time. After all, don’t we wish that everyday be Christmas day? :-)

LITURGY GUIDE | January 15 to 21, 2017 JAN 15, SUNDAY Sto. Niño Is 49:3,5-6 Ps 40:2,4,7-10 1 Cor 1:1-3 Jn 1:29-34

JAN 16, MONDAY St. Valerius Heb 5:1-10 Ps 110:1-4 Mk 2:18-22

JAN 17, TUESDAY St. Anthony Abbot Heb 6:10-20 Ps 111:1-2,4-5,9-10 Mk 2:23-28

JAN 18, WEDNESDAY St. Leobard Heb 7:1-3,15-17 Ps 110:1-4 Mk 3:1-6

JAN 19, THURSDAY St. Henry Heb 7:25-8:6 Ps 40:7-10,17 Mk 3:7-12

JAN 20, FRIDAY St. Sebastian Heb 8:6-13 Ps 85:8,10-14 Mk 3:13-19

JAN 21, SATURDAY St. Agnes Heb 9:2-3,11-14 Ps 47:2-3,6-9 Mk 3:20-21


5 WEEKLY PARISH BULLETIN | Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus, Naga City

January 1-21, 2017

What are your new year’s resolutions? DESPITE ALL difficulties that include the atrocities we sustained after Supertyphoon Nina ravaged the region, some of which we continue to feel and experience, the year 2016 came to an end. In the social media, many posts reflect that it was a year that’s not so good, in many realms, here and elsewhere, and on numerous occasions. These sentiments put forward the new year, 2017, to be a year in contrast with the previous one; hopes are high and prayers for more comfortable, even livable environment are many. SJTP parishioners are not spared; each of us, of course, have our own respective new year’s resolutions—and new year’s hopes. The Weekly Parish Bulletin collected some of these expressed optimism. Here they are: “In line with my work, I hope that I never let love grow cold within my heart. My mission is to make bad people become good and to make unwise people wise; to never lose patience, never abandon hope, and never stop caring. May God help me.”—deanna baracena, social worker “New year’s resolution ko po na magpakusog pa. Hagad ko po yan sa Kagurangnan. An harong mi nasa likod sana kan kapilya kan mga Banal na Puso ni Jesus asin ni Maria. Kaipuhan nang may mag-akay sakuya. Minsan po dai ako makalaw ta mayong makaiba; 85 anyos na ako alagad minamawot ko po na magin makusog para makapagsimba asin magsamba sa Saiya digdi sa kapilya.”—terry sevilla, deboto kan twin hearts “An mga bistado ko pong superhero si Spiderman, mga Avengers, saka si Mama. Labandera po si Ma. Iba-ibang harong po an piglalabada niya. Pagpuli nya po, nagluluto sya nin kakanon saka pig-aasikaso kami. Lima po kaming magturugang; ako po an matua. Naaanggutan po ako pag nagpapasaway. Dai po kaya ako naghuhugas saka pig-iiwal ko an mga tugang ko. Dai man po ako na-aanggot ki Ma. Aram ko man po kaya na sala ang ginigibo ko. Hero po si Ma ta nagsasakripisyo po sya para samuya. Mayo po syang superpowers kundi an pagpadangat samo. Pagpuli ko po kukuguson ko si Mama. Haloy ko na po syang dai na nakukugos.” —sean, 15 years old

Si Mama po nasa ibang bansa. Dai pa po siya nagpupuli. Anom na taon ko na po siyang dai nahihiling puon kan paghali nya. Dai ko po aram kun nagsusurat pa sya ki Papa. An aram ko lang po pag ma-bagong taon, nagluluto nin mga halaba saka bilog, saka mapaputok. Katoliko po ako pero dai ko po aram na pigseselebrar kun Bagong Taon an pagigiging Ina kan Dyos ni Birhen Maria. Ngunyan pong taon, hihinguwahon ko po na magsurat ki Mama. Aalukon ko man po si Papa na mag-ulay man sinda ni Mama. Namimiss ko po sya. —philip, 14 years old

“My new year’s resolution is, first, to help more people in need that I had helped in my previous years. Second, to serve others more than I had served before, because serving others makes me happy and it makes me feel that I’m a good person. Third, to be wise in my choices, especially that I’m already a teenager and old enough to handle things. Fourth, to be more compassionate to others; to comfort anyone who needs comfort. These are my resolutions because I believe they the right things to do.”—micah espiritu “Because of so many things happening around us, be it about politics or nature’s wrath, I haven’t thought of any new year’s resolution, but rather, I enjoy every moment and take life easily as it comes along and accept God’s blessings gratefully.”—malou asoro, tinangis, pili, c.s. “I’ve been thinking about my past and hoping that 2017 would be different. Passing the let is something I can start with. For me to get a job and start a career and help my loved ones are my resolutions towards a better life.”—marjorie villano, sagñay, c.s. “To become a better, not a bitter person; to become more compassionate and forgiving; to serve the community; to share my talents and skills in my own little ways; and for God to bring me closer to him.”—mother of 5, del rosario n

Mapanô man po lugod nin kaugmahan asin mararaháy na balaog an taon 2017!


6 WEEKLY PARISH BULLETIN | Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus, Naga City

January 1-21, 2017

ANNOUNCEMENTS FEB 3-4. Pastoral Strategic Planning for all PPC and APC Officers and the Heads of the Different Ministries. Friday, 6-10pm; Saturday, 8am-5pm. INVITATIONS. Prayer Meeting for Prayer Leaders resumes on January 16, 6:307:30pm. It starts right after the evening mass.

Parish reaches out to typhoon victims SUPERTYPHOON NINA left much damages particularly in the provinces of Camarines Sur and Catanduanes. It did not spare even the progressive city of Naga. It made its landfall on Christmas Day. The SJTP had anticipated the immediate effect of Nina especially on the indigent families of the Parish, so that a day after it hit Naga, Fr. Wilmer and the St. Jude Charity promtly coordinated with the Barangay Councils of Concepcion Grande and Del Rosario for an initial assessment of the extent of atrocities among evacuated families. Despite minor damages sustained because of the typhoon, SJTP offered the Edessa Hall as an evacuation center if necessary. The Health Ministry was also ready to put up a mobile clinic. In Concepcion Grande, 385 families

were evacuated, but were decamped immediately a day after. With excess packs of goods from the gift-giving project during the Simbang Gabi, SJTP managed to distribute relief goods to affected families. A total of 300 relief bags were packed and 200 families benefited. The immediate assistance provided the families with food one the table and used clothing to keep them dry during the typhoon aftermath, thus, channeling their efforts to other essential matters such as restoring their homes. The quick response of the Parish was a form of “critical incidence and stress debriefing” (CISD) for those who were displaced by the calamity. Prayer was an essential part of it all as Fr. Wilmer celebrated a paraliturgy with the affected families. n

CATECHETICALCorner

Help sustain our WEEKLY PARISH BULLETIN. By advertising your businesses and advocacies for one year, our Parish will be assured of fifty-two weeks of uninterrupted evangelization through print media. Send your message across, support the WEEKLY PARISH BULLETIN. Our friendly advertising rates are:

“Matindog kita” KADAKOL NIN postura sa laog kan Misa. Saro digdi an pagtindog. Sa kadaklan na pagkakataon, minatindog an mga nagsisimba tuyong solemneng minapamìbî an Padi. Pagbaing ini sa postura kan mga langitnon na pinili sa libro nin Kapahayagan (7:9, 15:2). Susog sa mga Padre kan Simbahan, an pagtindog pagpahayag kan banal na katalingkasan kan mga aki nin Dyos. Sabi ni San Basilio, an postura kan pagtindog pagtaong-liwanag sa pagkabuhay liwat ni Jesus. Huli kaini, sa liturhiya, inaapod kita na magtindog—manindugan—nin matanos, sa hawak asin sa kalag. n

SIZES

1 ISSUE

4 ISSUES 13 ISSUES 26 ISSUES 52 ISSUES

1/4 page P 2,000 P 7,200 P 22,100 P 41,600 P 72,800 1/8 page 1,000 3,600 11,050 20,800 36,400 1/16 page 500 1,800 5,525 10,400 18,200 1/32 page 250 900 2,762 5,200 9,100 For more details, call us at +63.54.472.8861, email us at stjudenaga.gmail.com, or visit us at the Parish Office.

ARCHDIOCESAN SHRINE & PARISH OF ST. JUDE THADDEUS St. Jude Village, Concepcion Grande, Naga City 4400

parish priest: Fr. Wilmer Joseph S. Tria parochial vicars: Fr. Nunilon Arnold F. Bancaso Jr. Fr. Rex Luis L. Hidalgo secretary: Ms. Ann Tiri telephone: 054.472.8861 mobile number: 0950.668.7858 email: stjude.naga@gmail.com facebook: stjudenaga

Padagos na bukas an parokya sa pagako nin mga Altar Servers, Ushers asin dakul pang ibang klaseng paglingkod o ministries sa Parokya ni San Judas Tadeo. Paki text na lang po si Fr. Wilmer sa 0918.916.0298.

Regular Sunday Mass Schedules ST. JUDE THADDEUS PARISH CHURCH 6:00am Missa Pro Populo 8:00am Children’s Mass 11:00am Pilgrims’ Mass 5:30pm Youth Mass IMMACULATE CONCEPTION CHAPEL 7:00am TWIN HEARTS CHAPEL, VILLA CORAZON 9:00am; 5:30pm CAMELLA HOMES CLUB HOUSE 9:30am SALVATION CHAPEL, SITIO SALVACION 4:00pm DEL ROSARIO CHAPEL 4:00pm DIVINE MERCY CHAPEL 6:00pm

Saturday Anticipated Masses ST. JUDE THADDEUS PARISH CHURCH 5:30pm OUR LADY OF LOURDES CHAPEL 6:00pm

SJTP Parish Weekly Bulletin V2,N1-3 (Jan 1-21, 2017)  

Weekly source of reflection, prayer guides, catechesis, and news updates published by the Archdiocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you