Page 1

BOOSTALPHEN.NL

evaluatiekrant “Steeds vaker pakken “Soms schuilt er meer “Ga op zoek naar de ze het boekje” achter een vraag ...” kracht van mensen ” In teken van het gezin 6

Individuele coaching van een jongen 8

Hussein vertelt 10


Inleiding Voor u ligt de evaluatiekrant van BOOST. In deze evaluatiekrant laten wij als BOOST aan u zien welke ontwikkeling wij in 2016 hebben doorgemaakt en wat wij in 2016 hebben gedaan en bereikt. U kunt in deze evaluatiekrant als eerste lezen over de ontwikkeling van BOOST. Vervolgens vertellen we over de resultaten van alle BOOSTpartners. Ook laten we door het vertellen van een aantal verhalen zien wat BOOST betekent voor mensen in Alphen aan den Rijn, maar ook hoe het is om als professional bij BOOST werkzaam te zijn. Als laatste BOOST zetten we onze behaalde resultaten op een rijtje.

2


Wat is BOOST? Het is mogelijk dat u al kennis heeft gemaakt met BOOST en weet wat BOOST inhoudt. Het kan ook zijn dat dit de eerste keer is dat u van BOOST hoort. BOOST staat voor Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkeling, Sport en Talent. BOOST is het samenwerkingsnetwerk van acht organisaties in Alphen aan den Rijn bestaande uit: Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, PeuterStart (partner van Junis Kinderopvang), Parkvilla, Participe, Sport­ spectrum Next, Stichting StreetliveTV en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland. Dit samenwerkingsnetwerk is in 2016 gestart met eenzelfde doel voor ogen. Door onze samenwerking als BOOST zorgen we ervoor dat iedereen - van kind

tot jongere en van volwassene tot oudere zich op een veilige manier kan ontwikkelen. We willen iedereen hulp en ondersteuning bieden waar iemand dit nodig heeft. BOOST wil de inwoners in Alphen aan den Rijn in hun kracht zetten en houden en daarbij vooral samenwerken met u als inwoner van Alphen, uw organisatie of initiatief. Waar het kan ondersteunen we uw organisatie of initiatief.

Het vormgeven van de samenwerking, bepalen welke taken bij wie hoorde, het samen organiseren van een aanbod en het zichtbaar maken van BOOST zijn voorbeelden die tijd en inspanning hebben gekost. We hebben een goede weg gevonden in onze samenwerking en we hebben in 2016 mooie activiteiten en programma’s neergezet waarbij we gebruik hebben gemaakt van elkaars sterke punten, kennis en kunde.

Het samenwerkingsnetwerk is opgedeeld in drie delen, zogenaamde tenders. De tenders zijn de thema’s waar we met de gemeente afspraken hebben gemaakt, namelijk: tender opgroeien en ontwikkelen 0-12 jaar, tender opgroeien en ontwikkeling 12-27 jaar en tender Talent Ontwikkeling.

Een jaar samenwerking is kort en uiteraard zijn er nog verbeterpunten. Verbeterpunten die vanuit deelnemers, inwoners van Alphen aan den Rijn en samenwerkingspartners komen nemen wij serieus en wij blijven werken aan deze punten.

De website van BOOST Om meer inwoners van Alphen a/d Rijn bekend te maken met BOOST is er in 2016 hard gewerkt aan het vormgeven van de BOOST website (BOOSTalphen.nl) en de facebook pagina (facebook.nl/BOOSTalphen). U vindt op de site de activiteiten die in de wijken plaatsvinden, de agenda van activiteiten, nieuws over BOOST en contactgegevens.

Trends en ontwikkelingen BOOST speelt in op landelijke en lokale trends. Armoede is een belangrijk thema. Meer gezinnen leven op of onder de armoedegrens en veel jongeren hebben te maken met financiële problemen. Jongerencoaches ondersteunen jongeren in het omgaan met financiële zaken. Er wordt hierbij gekeken naar de behoefte en vraag van de jongere. Daarnaast is het aantal statushouders toegenomen in Alphen aan den Rijn. Zij worden intensief begeleid bij hun start in de gemeente. Verder blijft de digitalisering zich ontwikke­len, computers, social media etc. Steeds meer wordt digitaal gedaan. Digitale vaardigheden zijn belangrijk om goed mee te blijven doen in de samenleving. 3


Resultaten BOOST heeft in 2016 een groot aantal activiteiten en programma’s georganiseerd. Deze activiteiten en programma’s zijn ontstaan uit vragen van inwoners en professionals uit diverse wijken. Een aantal van deze activiteiten is opgezet samen met andere partijen in Alphen aan den Rijn. Naast de bestaande activiteiten zijn er activiteiten bijgekomen. Een greep uit deze activiteiten en programma’s is: opvoedbijeenkomsten, beweegactiviteiten, individuele coaching trajecten voor jongeren, sollicitatietrainingen, Meidenwerk, voorlichtingen, eLAB, Computer Wijs en nog veel meer. Daarnaast is er veel tijd besteed aan het (verder) ontwikkelen en opzetten van

de organisatie van BOOST, de onderlinge samenwerking, de organisatiestructuur, communicatie, de gezamenlijke manier van registreren en rapporteren en het vinden van aanvullend geld ,bijvoorbeeld bij fondsen om onze ideeën te kunnen waarmaken. Wij willen als BOOST graag weten hoe deelnemers denken over de activiteiten en programma’s, of zij tevreden zijn over het contact en de kennis van de medewerker en of zij tevreden zijn over de bereikbaarheid van BOOST enzovoorts, zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verhogen en u dus beter van dienst kunnen zijn. We hebben onder andere via Tevreden.

nl vragenlijsten afgenomen onder deelnemers van activiteiten of programma’s van BOOST. In 2016 is er samen met Tevreden. nl hard gewerkt om passende vragenlijsten op te stellen. Er zijn reacties gekomen van deelnemers dat de vragen die gesteld worden niet altijd relevant zijn en sommige vragenlijsten worden als lang ervaren. In 2017 werken we er aan om de vragen­ lijsten passender en minder lang te maken. De cijfers geven een beeld van de tevredenheid. Dit betekent echter niet dat iedereen tevreden is over BOOST, want niet iedereen is bevraagd en niet bij alle activiteiten of programma’s zijn vragenlijsten afgenomen.

Klanttevredenheid 5%

Rapportcijfer

23%

Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven wordt aan BOOST is een 8. In afbeelding 1 ziet u hoe deze is opgebouwd. In de toelichting kon er aangegeven worden wat iemand fijn of minder fijn, goed of minder goed vond aan BOOST. Wij gebruiken deze toelichtingen om onze dienstverlening te verbeteren. Uit de vragenlijsten kwam naar voren dat niet iedereen weet dat de verschillende organisaties BOOST vormen, en dat de organisatie waar zij een activiteit volgen ook onder BOOST valt. Hieruit trekken wij als BOOST de conclusie dat we meer zichtbaar moeten worden.

72% •

(> = 8) (6 - 7) (< = 6) Afbeelding 1: Percentage van gegeven rapportcijfers BOOST breed.

Afbeelding 2: Tevredenheid per deelaspect Toegankelijkheid

55%

Het Aanbod

40%

66%

De medewerker

38%

54% 0

20

Naast een gemiddeld rapportcijfer werd er ook gevraagd naar tevredenheid over de toegankelijkheid van BOOST, het aanbod, de medewerker en de bereikbaarheid.

27%

56%

Bereikbaarheid

Onderdelen van tevredenheid

In de afbeelding 2 ziet u hoe tevreden personen waren over deze onderdelen.

35% 40

60

80

100

• Zeer tevreden • Tevreden • Neutraal • Ontevreden • Zeer ontevreden 4


95% Toegankelijkheid Er hebben 214 personen gereageerd op de vraag hoe tevreden zij waren over de toegankelijkheid van BOOST. Bij toegankelijkheid kunt u denken aan of iemand zich welkom voelde of in hoeverre iemand snel antwoord kreeg op eventuele vragen. Van deze 214 personen gaf 95% aan (zeer) tevreden te zijn over de toegankelijkheid van BOOST.

94% Aanbod Er hebben 110 personen gereageerd op de vraag hoe tevreden zij waren over het aanbod van BOOST. Bij het aanbod kunt u denken in hoeverre iemand zich prettig voelde bij de activiteit. Van de 110 personen gaf 94% aan (zeer) tevreden te zijn over het aanbod van BOOST.

89% Bereikbaarheid Er hebben 201 personen gereageerd op de vraag hoe tevreden zij waren over de bereikbaarheid van BOOST. Bij bereikbaarheid kunt u denken aan of BOOST makkelijk te vinden was en of BOOST goed telefonisch of online te bereiken is. Van de 201 personen gaf 89% aan (zeer) tevreden te zijn over de bereikbaarheid van BOOST.

Samenwerkingspartners Naast de klanttevredenheid zijn ook aan onze samenwerkingspartners vragenlijsten voorgelegd. Wij vinden het ook belangrijk dat partners zoals scholen, CJG en verenigingen tevreden zijn over de samenwerking. Het gemiddelde rapportcijfer dat samenwerkingspartners geven aan BOOST is een 7.5. Daarnaast werd er een gemiddeld cijfer van een 7.1 gegeven aan de tevredenheid over het behaalde resultaat. Samenwerkingspartners hadden de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten. Enkele reacties waren: “Altijd bereid tot meedenken en inzet waar nodig”

93% Medewerker Er hebben 205 personen gereageerd op de vraag hoe tevreden zij waren over de medewerker van BOOST. U kunt hierbij denken aan in hoeverre zij tevreden waren over het contact met de medewerker, de ondersteuning van de medewerker, en in welke mate er geluisterd wordt door de medewerker. Van de 205 personen gaf 93% aan (zeer) tevreden te zijn over de medewerker van BOOST waarmee zij contact hadden.

“De lijnen zijn over en weer kort. Dit zorgt voor stevig(er) vangnet rondom een persoon” “De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een effectievere aanpak van maatschappelijke problemen, waarbij de gekozen oplossingen kunnen worden benut om een veilige ontwikkeling te kunnen waarborgen” Ook gaven samenwerkingspartners aan wat zij minder goed vonden gaan of wat beter zou kunnen. Er werd aangegeven dat het niet altijd duidelijk is wie wat doet bij BOOST en waar bewoners terecht kunnen met initiatieven. Daarnaast werd aangegeven dat er aan de kennis van de sociale kaart van de coaches gewerkt kan worden en dat BOOST meer bekend kan worden. 5


In teken van het gezin Mooie, met henna beschilderde, handen slaan de bladzijden van het gekopieerde boekje om. Het thema is deze keer ‘winkel’. Shukri de begeleidster van de Opstap ouderbijeenkomst legt in het Somalisch uit wat er in het boekje staat. Zij vertelt wat de ouders met hun kinderen kunnen doen en wat de kinderen zelf kunnen doen. Deze keer staat er een doolhof in waar de kinderen met hun vinger de uitgang kunnen vinden. Dat is goed voor de ontwikkeling van hun fijne motoriek. Er wordt aan de hand van een stripje verteld, dat het belangrijk is om kinderen mee te nemen naar de winkel en hen de producten te laten tellen en hen de begrippen meer en minder te laten begrijpen. Daarmee wordt de taalontwikkeling gestimuleerd en het legt de basis voor het rekenen. Shukri vertelt en passant ook nog iets over gezonde voeding en dat de ouders dat ook met hun kinderen kunnen bespreken. Het is maandagochtend 11 uur, we zitten in een zaaltje in het CJG Ridderhof. Ik mag een stukje ouderbijeenkomst bijwonen en ben onder de indruk van de laagdrempelige manier waarop er verschillende onderwerpen aan de orde komen. Ik zie nu ook met mijn eigen ogen dat de groep met tien Somalische moeders het op geen enkele manier vreemd vindt dat er één vader aanwezig is. Ahmed* de enige man heeft mij al eerder verteld dat het voor hem ook de normaalste zaak van de wereld is. In de groep is zijn aanwezigheid besproken en iedereen gaf aan het juist prettig te vinden dat hij er is. Samen spraken ze erover dat mannen en vrouwen anders opvoeden. Ahmed vertelt dat hij vaak strenger is en wil dat de dingen gaan zoals hij dat wil. Hij heeft van de vrouwen geleerd dat je dingen soms moet laten. Het samen praten 6

“Steeds vaker pakken ze het boekje in plaats van de afstandsbediening”

*De naam Ahmed is gefingeerd


over opvoeding is prettig. Zeker nadat zijn vrouw ziek werd en hij de zorg voor hun twee kinderen van 4 en 5 jaar én zijn vrouw op zich moest nemen. Hij heeft altijd gewerkt en zijn vrouw verzorgde de kinderen. Nu kan zijn vrouw niet alleen meer het huis uit. Sindsdien is hij in haar plaats naar de ouderbijeenkomsten gegaan. Hij heeft in de loop van de jaren veel moeten leren en een nieuw ritme moeten vinden. Ondersteuning van andere ouders en van Shukri daarbij was en is fijn. Ahmed vertelt mij vol enthousiasme en een zekere trots dat hij een mooi vast dagritme heeft gevonden wat geheel in het teken van zijn gezin staat. Vroeg opstaan, samen met de kinderen ontbijten en broodtrommels klaar maken. Lopend naar school, weer terug naar huis om zijn vrouw haar medicijnen te geven, daarna een stukje met haar oefenen met lopen over de galerij van de flat waar zij wonen, met haar lunchen, boodschappen halen voor het eten en een start maken met koken. Omstreeks drie uur haalt hij de kinderen op en maken ze huiswerk. Het Opstap themaboekje wordt gedurende de week volledig door gewerkt. Hij vertelt dat als hij niet snel genoeg nadat ze zijn thuis gekomen begint met het huiswerk, de kinderen er zelf om vragen. Ze vinden het één groot feest en het mag dan ook geen dag overgeslagen worden. Ze balen ervan als het weekend is. Hijzelf vindt het ook heel leuk en begint te glunderen als hij erover verteld. Ahmed vertelt met een verlegen glimlach dat hij zich ook vaak nog als een kind voelt. Hij wil graag leren en vindt dat hij ook nog veel kán leren. Hij leert met de kinderen mee. Ahmed pakt het ‘Kikker’ prentenboek wat op tafel ligt. Deze mag hij twee weken lenen tot de volgende bijeenkomst. Hij neemt het boekje mee omdat alle bibliotheekboeken thuis al uit zijn. Zijn kinderen zijn al sinds jaar en dag lid van de bibliotheek. Ze gaan er regelmatig heen en de kinderen zoeken altijd met veel enthousiasme hun boeken uit. Hij had al snel door dat boeken lezen voor hun en zijn eigen taalontwikkeling goed is. Toen ze tijdens de ouderbijeenkomst naar de bibliotheek gingen, was dat voor hem bekend terrein. Terwijl we naar buiten lopen vertelt hij dat hij graag voorleest maar dat hij zijn kinderen vooral stimuleert om zelf te lezen. Dan legt hij een boekje nadrukkelijk naast de TV. Steeds vaker pakken ze dan dat boekje in plaats van de afstandsbediening. Zijn kinderen zijn zijn alles. Voornamelijk

voor hen ging hij in eerste instantie naar de ouderbijeenkomsten. Hij wil een goede toekomst voor zijn kinderen. Hij mist Somalië en zijn familie vreselijk maar daar kan hij niks aan doen. Hij kan voorlopig niet meer terug. Hij wil er dus hier het beste van maken. Ik vraag naar de afgelopen jaren. Het consultatiebureau wees hem ruim drie jaar geleden op het bestaan van extra ondersteuning voor kinderen met een (taal) achterstand. Zijn kinderen konden toen vier ochtenden in de week meedoen met voor en vroegschoolse educatie (VVE). Hij zelf bezocht toen de VVE ouderbijeenkomsten. De thema’s die besproken werden bij de ouderbijeenkomsten sloten aan bij de thema’s die de kinderen behandelden. Ook hier hadden de kinderen het erg naar hun zin. Ze leerden om samen te spelen en samen te werken, om gehoorzaam te zijn, maar ook zijn ze de Nederlandse taal beter gaan beheersen, aldus Ahmed. ‘’Al op vierjarige leeftijd begonnen ze ons te corrigeren’’. Dat was even wennen vertelt Ahmed lachend maar gelijk ook heel fijn. De stap naar de basisschool werd goed ondersteund wat ook wel nodig was aldus Ahmed. Hijzelf maar ook de kinderen, vonden de overstap groot. Gelukkig was Shukri er ook op de basisschool om dingen uit te leggen aan hem en aan de school. Hierdoor werd het allemaal meer behapbaar. Nu zit hij dus bij de Opstap groep voor ouders van kinderen van 4-6 jaar. De doelen van de beide ouderbijeenkomsten verschillen niet veel, er is zo een mooie doorgaande lijn tussen de peuter en de kleuter periode Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en leren zelf de ontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Daarom krijgen de ouders werkjes mee om spelenderwijs samen met hun kinderen te doen. Ahmed geeft aan dat het hem zelfs meer dan dat heeft gebracht. Met name de steun van de groep heeft hem sterker gemaakt. Toch wil hij ook de inbreng van Shukri benadrukken. Volgens Ahmed is ze heel duidelijk en legt ze het nut van alles goed uit. Hij heeft veel van haar geleerd. Hij verzucht dat ze ook soms wel streng is. De themaboekjes moeten elke keer mee genomen worden en ze controleert of de oefeningen ook wel echt gedaan zijn. Hier alleen maar komen voor de gezelligheid is niet voldoende volgens haar. "Maar", zo zegt hij: "Ik had mijn kinderen niet kunnen helpen zoals ik nu doe, als ik hier niet was geweest, zonder een goede basis kunnen mijn kinderen niet groeien".

••

7


Soms schuilt er meer achter een vraag ... Individuele coaching van een jongen

Ik parkeer mijn auto in een smalle straat. De rode daken van de huizen waar ik voor sta, steken fel af tegen de loodgrijze lucht. Ik neem nog even mijn aantekeningen ter voorbereiding door. Ik ben door het Serviceplein van de gemeente gevraagd om een jongen van 22 jaar te ondersteunen bij het maken van een financieel overzicht. Er is veel onrust bij de jongen waardoor hij nog niet toe is aan het talentenproject richting werk van de gemeente. De integrale intaker (dit is iemand die bij de gemeente werkt en onderzoekt je of er ondersteuning nodig is) heeft de jongen individuele coaching aangeboden en dat mag ik gaan geven.

Een paar minuten later bel ik aan. De moeder van Joey* doet de deur open en gaat mij voor naar een gezellige - met zorg ingerichte - woonkamer. Joey zit op één van de twee tweezitsbanken en geeft mij een weinig stevige hand. Nadat ik een kop koffie heb gekregen, steek ik van wal. Ik vertel wie ik ben en wat ik doe. Ik vertel ook dat ik dit werk al jaren doe, twee kinderen heb en dat het belangrijk is dat er een klik is tussen ons. Hierdoor zie ik Joey ontspannen en kan ik hem de vraag stellen om iets over zichzelf te vertellen. Dit blijkt lastig. Joey is zenuwachtig en komt moeilijk uit zijn woorden. Toch vertelt hij vrijwel in één keer zijn hele levensverhaal. Hij is gepest als kind, zijn ouders gingen scheiden toen hij in de puberteit zat, hij begon vroeg met roken en binnen een maand rookte hij meer dan alleen sigaretten en ging hij andere drugs gebruiken. Zijn vader is twee jaar geleden overleden. Soms wordt het teveel en loopt hij even weg om buiten een sigaret te roken. Zijn moeder vertelt dan verder en geeft aan dat hij dagelijks fors drinkt en blowt. Ook gebruikt hij regelmatig coke. Zij is ten einde raad en weet niet meer wat te doen. Na 1,5 uur neem ik afscheid, maar niet voordat ik duidelijk heb aangegeven dat deze problemen boven mijn pet gaan en dat er meer hulp nodig is en ik die samen met hen wil zoeken. Joey en zijn moeder zijn dit met me eens en zijn blij met een nieuwe afspraak. Buiten ben ik blij dat het motregent. Het duizelt mij en ik blijf even stil staan om alles tot mij door te laten dringen. Dit is geen kwestie van even een financieel overzicht maken waardoor er rust ontstaat. Er is hier duidelijk meer aan de hand wat aangepakt moet worden voordat Joey de arbeids8

markt op kan. Ik pak daarom maar gelijk de telefoon en koppel mijn bevindingen terug naar de integrale intaker van de gemeente. We spreken af dat ik tijdens het volgende gesprek aangeef dat er ook iets aan de verslaving moet worden gedaan en dat daar eerst aan gewerkt moet worden.

zijn rijbewijs is ingenomen door te vaak rijden onder invloed, werd hem in hetzelfde gesprek een baan in de beveiliging aangeboden. Daarvoor heeft ook zijn papieren dus... ‘’kat in het bakkie’’. En passant vertelt hij dat hij nu ook niet meer naar de verslavingszorg wil, want nu komt alles goed...

Uit de gesprekken die volgen blijkt dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan. Joey staat in eerste instantie niet open voor de verslavingszorg. Er is eerst ontkenning en daarna veel angst. Na vier gesprekken zijn we echter zover dat Brijder ingeschakeld kan worden. Uiteraard hebben we niet alleen daar over zitten praten. Samen hebben we alle financiële stukken en incasso papieren uitgezocht en in een map gestopt. Het overzicht is er tenminste! Daarna zijn we aan de slag gegaan om betalingsregelingen te treffen en schulden kwijt te raken. Samen zitten we achter mijn laptop (hij had er geen) om voorbeeldbrieven te zoeken op internet en deze naar de schuldeisers te sturen. Joey was erg blij dat ik dat met hem deed. Hij was het moe om steeds zijn verhaal aan weer een hulpverlener te vertellen en vervolgens te horen dat dat hij daarvoor bij iemand anders moet zijn. Het vertrouwen in hulpverleners was weg.

Ik ben verbaasd en eigenlijk ook behoorlijk verbolgen omdat ik samen met de integrale intaker de afspraak had gemaakt dat Joey eerst iets zou doen aan zijn verslaving en dat ik hem daarna zou ondersteunen richting werk. Ik vraag door en we praten over wat hem te wachten staat. Al snel blijkt dat hij niet zomaar direct kan beginnen. Hij moet eerst zes dagen naar school en daarna zal hij waarschijnlijk nog maanden moeten wachten totdat hij kan beginnen. Al pratend zie ik hem zenuwachtiger worden. Hij begint te beseffen dat hij geen hele dag zonder alcohol en drugs kan, dat zes dagen opleiding in dit stadium van zijn leven nog teveel is en dat maanden wachten eigenlijk ook geen optie is.

Aan het begin van onze volgende afspraak krijgt de coaching een andere wending. Ik had met Joey afgesproken dat we tijdens onze afspraak Brijder zouden bellen maar als ik aanbel, gooit Joey enthousiast de deur voor me open en zegt dat hij een baan aangeboden heeft gekregen. Het verhaal komt er snel en onsamenhangend uit maar ik begrijp dat iemand van de afdeling Reïntegratie van de gemeente heeft gebeld en hem in eerste instantie een baan als chauffeur aanbood. Toen Joey aangaf dat

Door deze actie, waarvan de integrale intaker ook niet op de hoogte was, is de coaching flink veranderd. Joey is niet meer over te halen om een afspraak te maken met de verslavingszorg. Hij wil op zoek naar werk. In overleg met de integrale intaker stellen Joey en ik nieuwe doelen op en gaan aan de slag. We kruipen weer samen achter mijn laptop en struinen internet af op zoek naar een baan. Al klikkend, scrollend, vragend en pratend wordt steeds duidelijker wat Joey wil en aankan, dus het zoeken kan steeds gerichter. Al snel worden de eerste online sollicitaties ingevuld. We komen er ook achter dat je er daarmee niet bent. Wat doe je bijvoorbeeld als de werkgever niks van zich laat horen en je

* De naam Joey is verzonnen maar de rest van het verhaal is echt gebeurd


geen enkele reactie krijgt op je online sollicitatie? Bellen is lastig want wat moet je dan zeggen? We oefenen een paar scenario’s en Joey belt naar de meest interessante baan waar hij online op heeft gesolliciteerd. Een week later moet hij nog een keer bellen maar na wat oefening gaat dat ook goed. Joey voelt zich ondertussen steeds beter en lijkt minder te drinken. Hij kan zich beter concentreren op onze gesprekken en hij reageert sneller en adequater. Weer een week later belt hij me enthousiast op. Hij heeft een baan! Joey mocht na een eerste gesprek gelijk beginnen. Elke werkdag om 6.30 uur en dan gelijk vol aan de bak. Het gaat hem goed af. Hij heeft afkickverschijnselen gehad maar die kon hij aan omdat hij moet werken in de buitenlucht en zich soms even terug kon trekken. Na het werk drinkt hij nog wel wat, maar – naar eigen zeggen – met mate. We hebben nog wel een paar afspraken staan. Joey is namelijk op zoek naar zijn droombaan. Een baan die niet tijdelijk is zoals deze en in de branche waarin hij echt wil werken. Hij wil chauffeur worden maar eerst moet hij nog zijn rijbewijs terug ‘verdienen’. Het is mooi om te zien hoe Joey ten positieve veranderd is. Hij is stabieler en vrolijker. Hij durft naar de toekomst te kijken en zijn middelengebruik lijkt meer en meer onder controle. Ik ben erg trots op hem en stiekem ook een beetje op mezelf. We hebben een mooi resultaat behaald. Na in totaal zestien gesprekken, hebben we eigenlijk drie trajecten afgerond: (1) overzicht in financien, (2) middelengebruik onder controle (doorverwijzing naar Brijder is niet gelukt), (3) vinden van een baan. We zijn nu bezig met de laatste stap, (4) het vinden van een vaste baan. Ik start mijn auto en rij de straat uit. Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en zie nog net hoe de rode daken schitteren in het zonlicht en zich mooi aftekenen tegen een felblauwe lucht. 9


‘’Je moet mensen juist meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven, dan zullen ze zelf initiatief gaan nemen.’’ Diep in hun jassen gedoken komen ze aan lopen. Het is guur buiten. Een snijdende koude wind maakt dat je eigenlijk de hele dag naast de kachel zou willen zitten. Zij duwt snel de kinderwagen de hal van de bibliotheek binnen. Na een bekertje warme koffie, komen ze op verhaal. We zitten aan de grote tafel achter in de bibliotheek. Hussein en Ghufran uit Syrië, hun zes maanden oude dochter Emma, Trudy van het Taalhuis en ikzelf. Hussein is nu acht jaar in Nederland, Ghufran ruim een jaar. De bibliotheek is een vertrouwde plek voor hen. "De beste plek van de stad", aldus Hussein. "Hier kun je kennis opdoen, de taal leren en mensen ontmoeten. Hele belangrijke dingen als je in een ander land komt wonen en wilt integreren." Ze willen heel graag. Ze willen werken, mensen leren kennen en een bestaan opbouwen in Nederland. Het vinden van werk lukt Hussein momenteel niet. Ondanks dat hij een universitaire opleiding heeft afgerond in Syrië en op een middelbare school werkte als docent Arabisch. Nu werkt hij drie dagen per week bij de Sociale Werkplaats Alphen. Hij wil zich omscholen voor een baan in de elektrotechniek. Daarvoor zit hij in een leer-werk-traject. Zes maanden lang. Daarnaast doet hij veel vrijwilligerswerk. Gemiddeld acht uur per week. Hier komt zijn universitaire opleiding en werkervaring wél van pas. Hij is tolk Arabisch-Nederlands. Verder kookt hij één keer in de twee weken bij TOM in de buurt voor veelal wat oudere mensen uit de wijk.

Hussein vertelt dat alle statushouders een gratis lidmaatschap van de bibliotheek krijgen. Tijdens de taallessen bezoeken ze ook de bibliotheek. Dat is een mooie manier om die voorziening te leren kennen. De taallessen heeft hij niet meer nodig. Hij spreekt goed Nederlands. Daar heeft hij hard aan gewerkt. Hij leerde zichzelf beter Nederlands in de bibliotheek door alles te lezen wat los en vast zat. Hij was er elke vrije minuut te vinden. "Er zijn best veel voorzieningen voor statushouders in Alphen", aldus Hussein, maar niet iedereen is daarvan goed op de hoogte. De statushouders zelf niet, maar ook de professionals hebben niet altijd het volledige overzicht. "Er zou eigenlijk een loket moeten zijn waar je alle info kunt vinden, een tafeltje in de bibliotheek zou al voldoende zijn.’’

Hier kun je kennis opdoen, de taal leren en mensen ontmoeten 10


Ga op zoek naar de kracht van mensen, reduceer regelgeving en ondersteun de initiatieven.

Hussein vertelt dat het prettig is dat alles in Nederland zo goed is georganiseerd. Overal is een project of een vereniging voor. ‘’Als je bijvoorbeeld kennis wilt maken met andere mensen ga je naar een vereniging. Dat is handig. Er zit echter ook een negatief aspect aan. Maar weinig gaat spontaan waardoor je echt moeite moet doen om mensen te ontmoeten. Je ziet het ook terug op het economische vlak. Zomaar een bedrijfje beginnen is moeilijk door de ingewikkelde regelgeving. Daarnaast zijn de grotere bedrijven economisch sterk. Zij bepalen waardoor kleine bedrijven eigenlijk al direct uit de markt worden gedrukt. Dat is de invloed van het kapitalisme waardoor het lastig is om hier een bestaan op te bouwen. In Syrie is oorlog en mag je mening niet zomaar geven maar er is wel meer economische vrijheid. In Nederland is rust en vrede, maar door de vele regels en controle daarop, eigenlijk minder vrijheid. BOOST doet veel voor iedereen die de Nederlandse taal nog niet goed beheerst statushouders. Zij probeert de integratie op verschillende manieren te bevorderen. Zo zijn er informele taallessen op diverse locaties, is er elke maand een taalcafé, leeskringen, zijn er taalspreekuren met informatie en doorverwijzing voor mensen met een taalvraag, bijvoorbeeld over alle taalaanbieders in de regio, worden taalvrijwilligers getraind om taalles te

geven, een taalplein met lees- studie en beeldwoordenboeken en zijn er (online) oefenmaterialen en studiefaciliteiten. Ghufran krijgt momenteel taallessen in een groep en er komt een taalcoach twee keer week langs aan huis. Ik vraag of er dingen zijn die minder goed gaan. Hussein aarzelt maar vertelt, met wat aandringen van mijn kant, dat hij het niet altijd prettig vindt hoe mensen behandeld worden. Hij vertelt dat nieuwe statushouders benaderd worden als studenten. "Zij hebben weinig vrijheden en moeten veel. Zij krijgen bijvoorbeeld weekschema’s mee waarop staat wat ze moeten doen. Dit maakt mensen afhankelijk. Ik had soms het idee dat ik weer op de basisschool zat. Als je ergens onderuit kon komen, dan probeerde ik dat. Het is een oude manier van lesgeven. Dat is jammer. Je moet mensen juist meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Dan nemen ze meer initiatieven waardoor ze sneller en beter zullen integreren. Hetzelfde zie je bij de Participatietrajecten van de gemeente om mensen aan het werk te helpen. Het is opgelegd. Dat werkt even maar niet op de lange termijn. Ga op zoek naar de kracht van mensen, reduceer regelgeving en ondersteun de initiatieven.’’ Dit klinkt wellicht kritisch en ondankbaar en dat willen Hussein en Ghufran zeker niet zijn. De taalactiviteiten zijn voor Hussein en Ghufran zeer belangrijke activiteiten waar ze vaak en graag komen en waar ze veel van hebben geleerd. Hier kunnen ze andere mensen ontmoeten, komen leuke en boeiende onderwerpen aan de orde en wordt er op een ontspannen manier geoefend met de Nederlandse taal. Vanavond gaat het bijvoorbeeld over archeologie en komt een archeoloog vertellen over de geschiedenis van Alphen aan den Rijn. "Dat is goed, interessant en nuttig." Op dat moment klinkt er zacht gepruttel uit de kinderwagen. Emma wordt wakker. Ze wordt uit haar dikke winterjasje gepeld en even later zitten de ouders met hun blozende dochter op schoot. Ik zie ze stralen. De taal van een gezinsgeluk is universeel.

11


Resultaten van de verschillende tenders

In dit gedeelte vertellen we meer over onze resultaten.

Tender 0-12 jaar De tender 0-12 jaar bestaat uit de volgende BOOST organisaties: Peuterstart – partner van Junis, Participe, Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla en SportspectrumNext. In Tender 0-12 jaar stimuleren we de ontwikkeling van kinderen. Bij ontwikkeling kunt u denken aan taal, spraak, rekenvaardigheid, motoriek en sociale vaardigheden.

Ook krijgen leerkrachten van scholen en andere professionals die met deze doelgroep werken scholing. Zo worden leerkrachten getraind en gestimuleerd om kunst en cultuur in het basisonderwijs te gebruiken. Professionals worden geschoold om sport en bewegen te gebruiken in hun dagelijkse werk. Aan de tender 0-12 wordt een gemiddeld rapportcijfer van een 8.6 gegeven.

100% •

(> = 8) (6 - 7) (< = 6) Afbeelding 3: Percentage gegeven rapportcijfers tender 0-12 jaar.

Leerkrachten worden getraind om kunst & cultuur te gebruiken.

Een activiteit die hier bijvoorbeeld aan bijdraagt is de voor en vroegschoolse educatie aangevuld door Boekenpret en de VoorleesExpress. Daarnaast verzorgt BOOST Kinderwerk activiteiten. De ondersteuning van ouders is een belangrijk onderdeel binnen deze tender. Er zijn diverse activi­ teiten voor ouders zoals voorlichting, cursussen en ouder en kind bijeenkomsten. Algemeen: klanttevredenheid

Klanttevredenheidcijfer

8,6

Algemeen: stakeholders tevredenheid

Stakeholdertevredenheidcijfer

7,1

Effect 1: kinderen 0-4 jaar ontwikkelen een basis op het gebied van spraak, taal, rekenvaardigheid, motoriek en sociale vaardigheden

% Deelname VVE gemengde groepen

Effect 2: Kinderen tot 12 jaar ontdekken en ontwikkelen talenten en vaardigheden

Effect 3: Kinderen tot 12 jaar hebben een gezonde leefstijl

% Deelname van de kwetsbare kinderen aan interventies Boost

96% volledige vve en 15% deels, 74% vve deelname ouder­ bijeenkomsten

% basisschoolkinderen dat een paar keer per week of elke dag voor hun plezier boek leest.

meting in april 2017

% deelnemende leerkrachten meer kennis en vaardigheden kunst en cultuur

85%

% deelnemende kinderen dat door BOOST meer is gaan bewegen. % deelnemende professionals voorschoolse periode meer kennis en vaardigheden van sport en bewegen met kinderen.

Effect 4: Ouders zijn toegerust om voor hun kinderen te zorgen en hen op te voeden.

100%

% deelnemende ouders dat opgedane kennis en vaardigheden opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren) toepast in praktijk

niet gemeten eigen meting 87%

81%

Afbeelding 4: Geeft een overzicht van behaalde resultaten per prestatie van de tender 0-12 jaar in 2016.


Aan tender 12-27 jaar werd een gemiddeld rapportcijfer gegeven van een 8.5

Tender 12-27 jaar De tender 12-27 jaar bestaat uit de volgende BOOST organisaties: Participe, Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla, SportspectrumNext, StreetliveTV, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en Castellum. In Tender 12-27 werken we op verschillende gebieden met en voor jongeren en jongvolwassenen. Verder werken we aan voorlichting en preventie over drugs, alcohol en beweging. Met andere woorden gezonde leefstijl. Ook werken we aan maatschappe­lijke participatie, jongeren

Algemeen: klanttevredeheid

die een bijdrage leveren aan hun wijk, hun buurt, hun activiteit. Dit doen we door jongeren te stimuleren om als vrijwilliger aan de slag te gaan in bijvoorbeeld een jongerencentrum. Voorbeelden van activiteiten die werden gedaan zijn zaalvoetbal, inlopen in jongeren­centra, lief lijf dochters (waar moeders en dochters met elkaar in gesprek gingen en samen activiteiten deden), eLAB en TOM tuin. Aan tender 12-27 jaar werd een gemiddeld rapportcijfer gegeven van een 8.5. In afbeelding 5 ziet u hoe deze 8.5 is ontstaan.

1%

21%

78% •

Klanttevredenheidcijfer

8,4

Stakeholdertevredenheidcijfer

7,1

Aantal bereikte jongeren

10.252 jongeren, 54% van de Alphense jongeren in de leeftijd 12-27 jaar

Aantal bereikte kwetsbare jongeren met analyse (is in traject)

322 kwetsbare jongeren, 8,5% van kwetsbare jongeren in de leeftijd 12-27 jaar.

Algemeen:bereik

Zelfstandige jongeren:

80% van de jongeren stijgt op één of meer levensdomeinen van de ZRM Aantal begeleidde ouders

Zelfstandige jongeren:opvoedvaardigheden

(> = 8) (6 - 7) (< = 6) Afbeelding 5: Percentage gegeven rapportcijfers tender 12-27 jaar.

80% 240 ouders

70% van de ouders die een programma hebben gevolgd, beschikt over meer kennis en in zicht in opvoedingsvaardigheden en past dit ook toe

83%

Zelfstandige jongeren:maatschappelijke participatie

30% van de bereikte jongeren doet wat terug voor een ander

42%

Participerende jongen: toeleiding naar school of werk

60% van de jongeren in een programma is toegeleid naar school en/of werk(gelegenheidsprojecten)

73%

Participerende jongen:preventie schooluitval

40% van de jongeren heeft een programma gevolgd gericht op het voorkomen van schooluitval en geven aan dat ze beter voorbereid zijn op school

86%

Afbeelding 6: Geeft een overzicht van behaalde resultaten per prestatie van de tender 12 -27 jaar in 2016.

13


Tender Talent Ontwikkeling 27+ Tender Talent Ontwikkeling bestaat uit de volgende BOOST organisaties: Castellum, Bibliotheek Rijn en Venen, en Parkvilla. In Tender Talent Ontwikkeling werken we aan kunst en cultuur, het vergroten van zelfredzaamheid en het verminderen van eenzaamheid en laaggeletterdheid. Daarnaast werken

we aan het vergroten van sollicitatievaardigheden en digitale vaardigheden. Een voorbeeld van een programma dat inzet op vergroting van sollicitatievaardigheden is Walk & Talk. Elke maand wordt Walk & Talk georganiseerd. Aan de tender Talent Ontwikkeling werd een gemiddeld rapportcijfer van een 7.1 gegeven. In afbeelding 7 ziet u hoe dit cijfer is ontstaan.

Vrijwilligers Bij Castellum, Bibliotheek Rijn en Venen en Parkvilla zijn ook vragenlijsten onder vrijwilligers uitgezet. Vrijwilligers gaven gemiddeld een 7.7 als rapportcijfer aan BOOST. In afbeelding 8 ziet u hoe dit cijfer is ontstaan.

7%

• (> = 8) • (6 - 7) • (< = 6)

10%

40%

50%

⊳ Afbeelding 7: Percentage gegeven rapportcijfers tender Talent Ontwikkeling

23%

70%

⊲ Afbeelding 8: Percentage gegeven rapportcijfers vrijwilligers

Draaglast en coping vermogen: vergroting basisvoorzieningen

10% Vergroting bereik van de basisvoorzieningen. Toename bereik is per jaar ten opzichte van 31 december 2015 voor alle basisvoorzieningen binnen TO.

13%

Draaglast en coping vermogen: klanttevredenheid

Meting klanttevredenheid

7,1

Draaglast en coping vermogen: stakeholders­ tevredenheid

Meting stakeholderstevredenheid

7,1

"Ontwikkelen vaardigheden en competenties: vergroting zelfredzaamheid"

80% van de deelnemers* aan nieuwe activiteiten vergroot zijn mate van zelfredzaamheid. - Toename bereik is per jaar tov 31 dec 2015 voor alle nieuwe activiteiten

dat 50% van de respondenten aangeeft meer zelfvertrouwen te hebben gekregen, 36% geeft aan makkelijker beslissingen te kunnen nemen, 58% geeft aan sneller en makkelijker een vraag te kunnen stellen. Gemiddeld geeft 48% van de respondenten aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen.

Ontwikkelen vaardigheden en competenties: afname eenzaamheid(sbeleving)

Bij 60% van de deelnemers** die aangeven eenzaam te zijn, neemt door deelname aan activiteiten eenzaamheids(beleving) af. - Afname van eenzaamheid tov 0-meting bij start projecten.

60,5 % van de respondenten aangeeft een groter netwerk te hebben gekregen, 46% geeft aan makkelijker een beroep te kunnen doen op anderen, 46% geeft aan zich gelukkiger te voelen. 58% van de respondenten geeft aan zich meer verbonden te voelen met anderen. Gemiddeld geeft 52% van de respondenten aan een afname te ervaren van de eenzaamheidsbeleving

Ontwikkelen vaardigheden en competenties: stage- en werkervaringsplaatsen

Het aantal stage- en werkervaringsplaatsen binnen Boost of het bedrijfsleven stijgt met 50 plaatsen - Aantal plaatsen tov nulmeting in 2016

4 werkervaringsplaatsen en 26 stageplaatsen

Ontwikkelen vaardigheden en competenties: vaardigheden tbv vinden van werk

80% van de deelnemers aan trainingen, sollicitatie- en netwerkactiviteiten, mediawijsheid cursussen e n culturele activiteiten op het gebied van sollicitatie- en presentatie skills heeft nieuwe vaardigheden en competenties opgedaan tbv het vinden van werk. - Toename vaardigheden is tov start training per cursist.

88% van de respondenten aangeeft meer kennis te hebben gekregen, 71% geeft aan beter informatie te kunnen vinden, 43% geeft aan de kennis en vaardigheden te kunnen toepassen. 57% van de respondenten geeft aan de kennis en vaardigheden toe te passen. Gemiddeld geeft 65 % van de respondenten aan meer vaardigheden en competenties te hebben opgedaan m.b.t. het vinden van werk

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden: bereik laag­ geletterden

We bereiken 20% van alle laaggeletterden in Alphen. - Toename bereik doelgroep is per jaar tov 0-meting.

Bereik laaggeletterden 1230

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden: vergroting taalvaardigheid

50% van de bereikte laaggeletterden vergroten hun taalvaardigheid. - Vergroten taalvaardigheidspercentage is per jaar tov nulmeting.

wordt niet gemeten via story telling

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden: vergroting digitale vaardigheden

80% van de deelnemende cursisten aan eLAB cursussen 50 % van de respondenten aangeeft meer digitaal vaardig te zijn, 100 % geeft aan Afbeelding 8: Geeft een overzicht behaalde resultaten per prestatie van de tender ervaart een vergroting van hun digitale vaardigheden meervan informatie over digitale vaardigheden te kunnen vinden. Gemiddeld geeft Talent Ontwikkeling in 2016. 75% van de respondenten aan digitale vaardigheden vergroot te hebben

Vrijwilligers leveren zinvolle bijdrage: stijging aantal vrijwilligers

Toename deelname aantal vrijwilligers in de vernieuwde basisvoorziening en bij projecten in kernen en wijken stijgt van 300 naar 350. - Stijging is per jaar tov 31/12/2015.

Nulmeting in 2015: 300 vrijwilligers. 2016: 357 vrijwilligers

Vrijwilligers leveren zinvolle bijdrage: vergroting van netwerk

80% van deze vrijwilligers ervaart een vergroting van het netwerk. - Vergroting netwerk is tov de situatie per 31/12/2015.

dat 86% van de respondenten aangeeft meer mensen te kennen, een groter netwerk te hebben gekregen, 65% geeft aan makkelijker een beroep te kunnen doen op anderen, 70% geeft aan zich gelukkiger te voelen. 82% van de respondenten geeft aan meer voor anderen te doen en 76% geeft aan meer verbonden te zijn. Gemiddeld geeft 76% van de respondenten aan een vergroting van zijn/haar netwerk te ervaren.

Afbeelding 9: Geeft een overzicht van behaalde resultaten per prestatie van de tender Talent Ontwikkeling in 2016. 14


Kunst en cultuur maken je een rijker en completer mens Een groepje kinderen van een jaar of tien slaat enthousiast met gekleurde staven op een tafel. In het begin klinkt het wat rommelig maar even later komt er een mooi gezamenlijk ritme tot stand. Het ritme stopt en één van de kinderen telt af om vervolgens een ander ritme in te zetten. Deze laatste hebben ze zelf bedacht. De kinderen luisteren en werken goed met elkaar samen, leren iets over de lengte van noten en over akkoorden. Een leuke en nuttige muziekles. Maar het is meer volgens Karin Kleijn, schoolleider van basisschool de Populier. “Door de muzieklessen willen we kinderen ook beter laten presteren bij vakken als rekenen en taal.’’ Het begon er allemaal mee dat Karin kunst en cultuur op haar school een boost wilde geven. Zij wilde de kunst en cultuurlessen op een hoger niveau aanbieden en de creativiteit van de kinderen stimuleren. Tot dan toe hingen er mooie kunstwerken van kinderen in de school maar een deel was afgemaakt of geregisseerd door de juffen en meesters. Dat zag er allemaal wel leuk uit maar Karin wilde juist dat de nadruk kwam op het proces – het ontwikkelen van creativiteit - en niet zozeer op het eindproduct. Dit allemaal vanuit haar overtuiging dat kunst en cultuur je een rijker en completer mens maken. Op deze school is dat des te belangrijker omdat de vee kinderen nauwelijks in aanraking komen met kunst en cultuur. Karin legde de vraag bij Parkvilla neer en ging met hen in gesprek. Samen met de school ontwikkelde Parkvilla een verbetertraject ‘muziek op maat’. Er werden bijeenkomsten georganiseerd waarin de leerkrachten zelf konden aangeven wat zij van de muzieklessen tot dan toe vonden, hoe de lessen er uit zouden moeten zien

en welke ondersteuning zij zouden willen hebben om de lessen te verbeteren. “Dit waren leuke en inspirerende bijeenkomsten waar veel uitkwam. Leuke en nuttige dingen maar ook frustratie bij de docenten omdat zij niet wisten hoe de muzieklessen te verbeteren’’. Daarom kwam er direct daarop het verbetertraject “Daar zit muziek in’’. Dit ging van start met een train de trainer. De training had als doel om meer kennis en vaardigheden aan te leren aan de docenten om muziek in het dagelijks werken met kinderen te integreren. Daarna konden de leerkrachten aan de slag. “De resultaten waren gelijk zichtbaar. Er werden muziekinstrumenten gebruikt waarvan veel leerkrachten niet wisten dat ze bestonden. Er was veel plezier en de lessen werden veel leuker. Ook voelden de leerkrachten zich veel comfortabeler bij de lessen. Ze wisten nu hoe ze de muzieklessen moesten aanpakken en hadden veel inspiratie opgedaan’’. “Maar ook buiten de muzieklessen zie je een verandering ontstaan”, aldus Karin. “Steeds meer leerkrachten gebruiken muziek maar ook bijvoorbeeld beweging om het leerproces bij kinderen te versnellen of makkelijker te maken. Je moet dan ook niet vreemd staan te kijken als kinderen al springend op het schoolplein de tafels leren. Veel kinderen hebben hier baat bij. Ook zie je kinderen voorzichtig hun creativiteit en hun talent ontdekken. Talenten waarvan zij zelf niet eens wisten dat zij ze hadden.” Karin vertelt dat twee jaar geleden een nieuw anderstalig meisje op school kwam. Ze sprak geen woord Nederlands en was erg onzeker. Ze bleef altijd op de achtergrond en probeerde nooit de aandacht op zichzelf te vestigen. “Afgelopen week hadden we een open podium en wat schets

mijn verbazing dat juist dit meisje alleen op het podium stond en een liedje op de gitaar speelde. Natuurlijk is zij zekerder geworden omdat ze nu beter Nederlands spreekt maar ik denk dat omdat wij haar aanspraken op iets anders dan de Nederlandse taal, ze nu haar talent heeft durven laten zien.” Over dat open podium heeft Karin meer te vertellen. “Het was voor het eerst een open podium leerlingen van zowel de boven als onderbouw hebben samengewerkt. In de stukjes op het podium deden kinderen uit verschillende klassen mee. Ze hebben elkaar opgezocht in verschillende klassen en werkten samen. En dat zonder bege­leiding van de docenten. Dat is nieuw op onze school en daar ben ik erg trots op’’. Het wordt mij duidelijk dat iedereen binnen de school flink de smaak te pakken heeft. Want ook een volgend traject is al van start gegaan. Samen met de bibliotheek is het onderwerp multi-media opgepakt. Er zal aandacht besteed worden aan film en fotografie. Op het programma staan zaken als: foto’s bewerken op de ipad, filmpjes maken rondom 4 en 5 mei, beelden maken achter gedichten. Karin vertelt: “De greenscreen is aangeschaft en de eerste docententraining in de bibliotheek, is al geweest. We kunnen echt haast van start’’. Karin heeft nog veel dromen en als het aan haar ligt zal ze die ook verwezenlijken. “Over een paar jaar zal elk kind de Populier verlaten met een stapeltje rapporten maar ook met een kunst en cultuur portfolio. Wellicht een USB stick waar foto’s en filmpjes op staan over wat zij hebben geleerd op het gebied van kunst en cultuur. Maar ook met een reflectie over wat dat voor hen als persoon heeft betekend en hoe zij zich daardoor verder hebben mogen ontwikkelen tot een rijker en completer mens. Steeds meer zal zichtbaar worden wat verschillende wetenschappelijke onderzoeken al uitwijzen, namelijk dat kinderen door kunst en cultuur beter gaan presteren op school. Dat kunst en cultuur vakken als taal en rekenen kunnen ondersteunen maar ook de vaardigheden als samenwerken, luisteren, concentratie, voor een groep staan etc. Allemaal vaardigheden die de kinderen nodig hebben in hun latere leven’’.

15


BOOST 2017 2016 is voor BOOST een leerzaam ontwikkel jaar geweest waarin er veel activiteiten en programma’s zijn opgezet en uitgevoerd. In 2017 gaat BOOST zorgen voor meer naamsbekendheid en het bereiken van groepen inwoners en professionals die BOOST nu nog niet goed weet te vinden. Specifieke thema’s waar we in 2017 meer aandacht aan gaan besteden is armoede en het in contact brengen van kinderen met kunst en cultuur.

elkaar goed weten te vinden en gaan we in 2017 mooie inhoudelijke projecten gezamenlijk vraaggericht ontwikkelen. Bereik van onze organisaties en het samenwerken met vrijwilligers zetten we voort op de ingeslagen weg.

Vanuit de tender 12-27 jaar gaat BOOST aan de slag met de bewustwording en de weerbaarheid van jongeren rondom de thema’s financiën, drugs en alcohol, laaggeletterdheid (begrijpend lezen) en weerbaarheid van meiden.

Ook in 2017 zal de tevredenheid over de dienstverlening van BOOST gemeten worden. Dit wordt onder andere weer gedaan door middel van vragenlijsten via Tevreden. nl. In 2017gaat BOOST meer en verschillende doelgroepen vragen stellen en zorgen we ook dat er bij meer verschillende activiteiten vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast passen we de vragenlijsten in 2017 aan en zorgen dat de vragenlijsten die te lang zijn, korter worden.

Vanuit de tender talentontwikkeling gaan we in 2017 aan de slag met het thema eenzaamheid. Daar naast gaan we verder met de toeleiding naar werk. In 2016 hebben we

Als u nog vragen, opmerkingen of ideeën heeft voor BOOST dan horen wij deze graag. Kijk voor de contactgegevens op de website www.BOOSTalphen.nl

BOOST is het samenwerkingsnetwerk in Alphen aan den Rijn van de Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, PeuterStart (onderdeel van Junis Kinderopvang), Parkvilla, Participe, Sportspectrum NEXT, Streetlive TV en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland. www.boostalphen.nl

Profile for STJJMH

BOOST evaluatiekrant 2016  

BOOST, samenwerkingsverband van Streetlive TV, Participe, PeuterStart (partner van JUNIS), Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, Stichting J...

BOOST evaluatiekrant 2016  

BOOST, samenwerkingsverband van Streetlive TV, Participe, PeuterStart (partner van JUNIS), Bibliotheek Rijn en Venen, Castellum, Stichting J...

Profile for stjjmh
Advertisement