Issuu on Google+

WWW.STJANSDAL.NL

/ Mammacentrum Harderwijk Coloscopiecentrum:

Alle seinen op groen

Cabaretgroep Placebo schittert Stichting Vrienden van St Jansdal

‘Geven voelt Goed!’ Elly Glimmerveen

Meer dankbaar dan trots

/

Persoonlijk en dichtbij

NUMMER 6

Loslaten

31E JAARGANG /

Nel Roos

DECEMBER 2013

/

VERSCHIJNT 6 X PER JAAR

Cazcade


COLOFON / 2

Redactie en foto’s Cazcade is een uitgave van ziekenhuis St Jansdal en informeert medewerkers, oud medewerkers, medisch specialisten, patiënten, vrij-

31E JAARGANG NUMMER 6

willigers en diverse eerstelijns medewerkers over de gezondheidszorg in het algemeen en het ziekenhuis St Jansdal in het bijzonder.

Elles Bakker 3696

Marion Beumer 3905

Bouwens

Anneke Plette (eindredactie) 3903

Sonja Steensma 3777

Francisca Toes 3695

Drukwerk Bolhuis, druk in diversiteit, Ermelo

Barbara

Marijn Brandsen

Linda Heller 3813

Arja Kooistra 1680

Wilma van Tol 3604

José Velberg 4802

Theo van de Vossenberg 0341-451941

Redactieadres Postbus 138, 3840 AC Harderwijk, Tel. 0341-463903, E-mail adres: Cazcade@stjansdal.nl

Ook voor flexibele opvang & BSO

Nijkerk www.kdv-klimrek.nl

Harderwijk www.kleine-ikke.nl


Veel vertrouwen voor raad van bestuur

Kernteam strategie: v.l.n.r. Don Quaedvlieg, Raoul Sie, Maaike van der Veen, Judith van Tuijn, Jan van der Weide, Jan Voorburg, Roberto Tobon en Albert Arp. Mehmet Temizkan en Bob Risseeuw maken ook deel uit van het kernteam, maar ontbreken op deze foto.

Na het besluit om niet te fuseren met Isala,

gevenden. In de leidinggevenden bijeen-

stemkastjes. Binnen de medische staf was

is er hard gewerkt aan de totstandkoming

komst heeft de raad van bestuur een pre-

95% het eens met de toekomstplannen. Er

van de nieuwe strategie voor ons ziekenhuis.

sentatie gegeven en is er gedebatteerd.

is dus sprake van een groot draagvlak en

Een kernteam (zie foto) heeft binnen de zoge-

De aanwezigen konden met stemkastjes

vertrouwen in de plannen van de raad van

naamde strategiecirkels gefungeerd als strate-

aan de hand van stellingen aangeven of ze

bestuur.

gische denktank en als klankbord. Het vertrek-

het wel of niet eens waren met de nieuwe

punt was dat St Jansdal de ambitie heeft om

strategie. 98,6% van de leidinggevenden

Op 16 en 17 december zijn er inloopbijeen-

als zelfstandig ziekenhuis verder te gaan en

gaf aan het eens te zijn met de strategie.

komsten georganiseerd voor medewerkers.

zoveel mogelijk volumenormen wil behouden: St Jansdal “Eigen koers 2.0�.

De Raad van Bestuur presenteerde de nieuwe

In de medische staf hebben de raad van

plannen en medewerkers werden in de gele-

bestuur en het stafbestuur de plannen

genheid gesteld hun vragen te stellen.

Het resultaat is eind november bespro-

gepresenteerd en gepeild. Ook tijdens

ken met de medische staf en de leiding-

deze bijeenkomst werd gewerkt met

Anneke Plette

3 / VEEL VERTROUWEN VOOR RAAD VAN BESTUUR

Enthousiasme over strategie


NEL ROOS / 4

Nel Roos

Loslaten Een vrolijk kijkende verpleegkundige, met op ie-

haar tijd in het Diaconessen, waar het er militaris-

dere arm een pasgeboren baby. Dit is een bekende

tisch aan toeging. De laatste vijf jaar voor de verhui-

foto in het archief van ons ziekenhuis. De verpleeg-

zing naar het St Jansdal gaf zij leiding aan de kinder-

kundige in hart en nieren op de foto is Nel Roos. Als

afdeling van Salem en Boerhaave. In het St Jansdal

kind wist zij al dat zij verpleegkundige wilde wor-

heeft zij de kinderafdeling nog twee jaar geleid. De

den. “Met veel vreugde en plezier heb ik alle jaren

fusie vond Nel spannend. “Ik vond het een uitda-

mijn werk gedaan. De nare dingen zijn gelukkig op

ging om drie culturen samen te voegen. Dit heeft

één hand te tellen.” Nu is de tijd gekomen om af-

veel energie gekost, maar het is gelukt.”

scheid te nemen.

Een Credo voor mijn relaties

GEEN DAG SPIJT In het Diaconessen ziekenhuis Utrecht genoot Nel

In die periode haalde Nel haar kinderspecialisatie,

een gedegen opleiding. Na enkele jaren hier ge-

de kaderopleiding en het V.O. management. Toen

werkt te hebben, maakte zij de overstap en ging zij

kwam er een moment dat zij verder wilde kijken.

Jij en ik hebben een relatie die belang-

op Veldwijk in Ermelo werken. Hier haalde zij haar

“Ik solliciteerde buiten het St Jansdal. Bertus en

rijk voor mij is, en toch is ieder een apart

psychiatrisch (B) diploma. “Ik werkte op de afdeling

ik woonden in Ermelo, daar wilden wij blijven. Ik

individu met zijn eigen waarden en be-

alcohol en drugs, waar ik veel heb meegemaakt en

zocht daarom naar functies in de regio.” Het toen-

hoeften. Laten we open en eerlijk zijn

uren met cliënten heb gepraat. Ik ben meer een

malig hoofd klinische zorg vroeg in die tijd aan Nel

in onze communicatie, zodat we elkaars

doener en regelneef, daarom ben ik na drie jaar

of zij opleidingscoördinator wilde worden. “Oh nee,

behoeften en waarden beter leren ken-

Veldwijk naar Salem gegaan, waar ik de leiding over

dat is niks voor mij”, was daarop haar antwoord. “Ik

nen en begrijpen. Wanneer je iets doet

de kinderafdeling kreeg”, vertelt Nel.

heb in die tijd mijn voorgangster tijdelijk vervan-

dat mijn behoeften in de weg staat, zal

gen naast mijn functie op de kinderafdeling. Dit be-

ik je eerlijk en zonder verwijten vertel-

REGELNEEF

viel toch zo goed en uiteindelijk zei ik toch ja op de

len wat ik voel en je daarmee de gele-

Het doel dat Nel voor ogen had, was haar A en B

functie van opleidingscoördinator. Ik heb hiervan

genheid geven je gedrag te veranderen

diploma, het tropen- en wijkdiploma halen en dan

geen dag spijt gehad.”

uit respect voor mij behoeften. En ik wil

naar het buitenland. Met een glimlach vertelt zij

graag dat je even openhartig tegen mij

dat Bertus roet in het eten gooide. “In 1974 leerde

MET HART EN ZIEL

bent wanneer je mijn gedrag onaccepta-

ik hem kennen en een jaar later trouwden wij.” Het

Nel heeft veel leerlingverpleegkundigen zien ko-

bel vindt. Doen er zich conflicten voor in

regelen zit Nel in de genen. Dit is versterkt tijdens

men en gaan. Een snel rekensommetje komt uit op

onze relatie, laten we dan afspreken dat we die oplossen zonder gebruik te maken van jouw of mijn macht om te winnen ten koste van die ander. We zullen altijd zoeken naar een oplossing die voldoet aan jouw behoeften en ook aan die van mij –niemand zal verliezen, we winnen allebei. Wanneer je in je leven problemen tegenkomt, zal ik proberen met acceptatie en begrip te luisteren, om je te helpen je eigen oplossing te vinden en niet om je de mijne op te leggen. Ik wil graag dat je naar mij luistert wanneer ik een oplossing voor mijn problemen zoek, omdat onze relatie zo zal zijn zodat we ons beiden kunnen ontplooien. Willen we met elkaar blijven omgaan -met gevoelens van wederzijdse betrokkenheid, genegenheid en eerbied.


Lieve mensen, Mijn afscheid was onvergetelijk, je kunt je het niet beter en mooier wensen. Een ieder bedankt voor de goede wensen, bloemen en cadeaus. Ik ben er stil van. Het ga jullie goed en vergeet nooit: verpleegkundige is het mooiste beroep wat er is! Nel en haar echtgenoot Bertus genoten van haar receptie

Groet Nel

ongeveer duizend leerlingen in 22 jaar tijd. Op

HERINNERINGEN

gekost. Toen ik de beslissing om te stoppen een-

de vraag waarom zij het leuk vond om leerlin-

Veel momenten zijn Nel bijgebleven. Zij denkt

maal had genomen, was het ook goed. Ik heb

gen te begeleiden, antwoordt Nel: “Ik heb het

terug aan een meisje van elf jaar met een onge-

het voor mijn gevoel goed afgerond.”

vak jaren met hart en ziel gedaan. Het over-

neeslijke ziekte. “Zij lag zo rustig in haar bedje

brengen van het verpleegkundige vak op jonge

te wachten op het moment dat zij werd ge-

De prachtige tekst ‘Een credo voor mijn re-

mensen heb ik altijd mooi gevonden. Het be-

haald. Of dat lieve kindje met een waterhoofdje

laties’ is de basis waaruit Nel haar werk pro-

langrijkste voor mij was om er voor de leerlin-

dat wij jaren op Salem hebben begeleid, waar-

beerde te doen. Veel mensen zullen Nel hierin

gen te zijn.”

door het ook een beetje ons kind werd. Ik zie

herkennen. De toekomst is onzeker door de

mij ook nog zo staan bij een klein jongetje dat

ziekte van haar echtgenoot Bertus. “Ik ga nu

VROEGER EN NU

bij binnenkomst in het ziekenhuis op de onder-

eerst bijkomen van het laatste intensieve jaar.

Tussen vroeger en nu is binnen het verpleeg-

zoekstafel overleed. Dit zijn momenten die je

Wat ik daarna ga doen, zie ik nog wel en is ook

kundig vak veel veranderd. Zo is het intern wo-

nooit vergeet.”

afhankelijk van de omstandigheden.” Tot slot

in de zusterflat met mentrix was de directe be-

BESLISSING

zij nog steeds onder de indruk is. “Zoveel men-

geleiding. Aan de andere kant is de opvang op

Ik heb nooit geweten dat ik zo moeilijk kon los-

sen hebben op wat voor manier dan ook aan

de afdeling van leerlingverpleegkundigen nu

laten. Ik heb het gevoel dat ik nog wel tien jaar

mij gedacht. Waar heb ik dat aan verdiend?”

veel beter. Zo weet ik nog dat er een patiënt tij-

kan werken. De gezondheidssituatie van Bertus

Lieve Nel, wat je zaait zul je oogsten!

dens mijn dienst overleed en ik gewoon moest

heeft mij doen besluiten om nu te stoppen. Ik

doorgaan. Nu krijgen beginnend verpleegkundi-

wil samen met hem nog genieten van mooie

gen hierin gelukkig veel meer steun.”

momenten. Het laatste jaar heeft veel energie

Francisca Toes

5 / NEL ROOS

denkt zij nog terug aan haar afscheid, waarvan

nen verleden tijd. Het voordeel van het wonen


GEKWALIFICEERD ALS COLOSCOPIECENTRUM / 6

St Jansdal officieel gekwalificeerd als Coloscopiecentrum

Alle seinen op groen Het St Jansdal heeft zich op 18 november offi-

tief georganiseerd, waardoor we straks dubbele

sitief, dan verwijst de screeningsorganisatie pa-

cieel gekwalificeerd als ‘Coloscopiecentrum’.

programma’s kunnen draaien.”

tiënten uit onze regio naar het St Jansdal zieken-

Bevolkingsonderzoek oost heeft ons namens

huis door. Mijn rol is hen te informeren over het

het RIVM groen licht gegeven voor het uit-

JAAP DRIEST (MDL-ARTS)

vervolgtraject. Ik neem samen met de patiënt

voeren van endoscopieën, die voortkomen

Jaap: “Samen met MDL-artsen Daud Allajar en

een uitgebreide vragenlijst door, waarbij we kij-

uit het landelijk bevolkingsonderzoek naar

John Groen ga ik in eerste instantie de scree-

ken naar eventuele ziekten en medicijngebruik.

darmkanker (start 2014). Een uitgebreide au-

ningscoloscopieën uitvoeren. Wij hebben the-

Ook kijk ik of andere onderzoeken nodig zijn en

dit wees uit dat we voldoen aan alle landelij-

oretische en praktische testen goed afgerond

of sedatie gewenst is. Vervolgens plan ik de be-

ke toelatingseisen. De afgelopen maanden is

en ons zodoende gekwalificeerd. Los van het

nodigde onderzoeken in. Blijkt na de screenings-

er hard gewerkt om aan alle gestelde normen

bevolkingsonderzoek, hebben wij hierdoor een

coloscopie dat er sprake is van darmkanker, dan

te voldoen. In deze reportage laten we de St

enorme sprong gemaakt in het meten van kwa-

gaan patiënten het coloncarcinoomtraject in.”

Jansdallers aan het woord die zich hiervoor

liteit. De verslaglegging van de endoscopieën

hebben ingezet.

is meetbaar verbeterd. Maar niet alleen in het

HENK BRALTS (HOOFD FUNCTIEAFDELING) EN

voortraject is meten belangrijk, ook tijdens het

WILLEKE WANDEL (TEAMLEIDER ENDOSCOPIE)

FRITS VAN DER VELDE (ZORGMANAGER)

bevolkingsonderzoek moeten we blijvend laten

Willeke Wandel: “Om aan de normen van de

Frits: “Het is voor ons ziekenhuis erg belangrijk

zien dat we voldoen. De afdeling ICT heeft hier

screeningsorganisatie te voldoen, zijn de twee

dat wij deze kwalificatie behaald hebben. Willen

een belangrijke rol in. De landelijke screening

bestaande scopiekamers op de functieafdeling

wij een volwaardig ziekenhuis blijven, dan moe-

komt bovenop de normale werklast en daarom

verbouwd. Ook zijn er twee extra scopiekamers

ten wij ook darmkankerpatiënten in ons zieken-

gaan we op zoek naar een zevende MDL-arts.”

gerealiseerd in twee portocabins, die geplaatst

huis kunnen blijven behandelen. We moesten al-

zijn naast de functieafdeling. Dit zijn volwaar-

leen aan de slag met de gestelde normen, want

CHRISTIE RAPPOL (CLUSTERHOOFD MDL) EN

dige OK-ruimtes. Ook is de desinfectieruimte

de expertise hadden we al in huis. Alleen colos-

TRUDE LUGARD (MDL-VERPLEEGKUNDIGE)

verbouwd, waardoor vuile en schone scopen nu

copiecentra die voldoen aan alle landelijke toe-

Christie: “Ongeveer een jaar geleden zijn wij

strikt gescheiden zijn. We werken met een mooi

latingseisen, mogen immers coloscopieën die

gaan kijken hoe wij op de poli MDL de darmkan-

‘track en trace’ systeem, waardoor we iedere

vanuit het bevolkingsonderzoek naar voren ko-

kerscreening volgens de geldende richtlijnen

scoop precies kunnen volgen, van magazijn tot

men, uitvoeren. Na een uitgebreide verbouwing

konden implementeren. We hebben geïnventa-

patiënt tot reiniging. Patiënten zijn dus altijd

van de functieafdeling beschikken we nu over

riseerd wat daarvoor nodig is en procesbeschrij-

gegarandeerd van een gedesinfecteerde scoop.

vier volwaardige scopiekamers, die voldoen

vingen gemaakt. Trude zal het grootste deel van

Verder werken we nu vanuit een steriel maga-

aan de landelijke eisen. Deze aanpassing stelt

de intakegesprekken en evaluatiegesprekken

zijn. Dit betekent dat we niet langer materiaal

ons in staat om aan de toenemende vraag naar

na één maand voor haar rekening nemen. Trude:

op voorraad hebben in de scopiekamers.”

endoscopieën te voldoen. We hebben het effec-

“Is de uitslag van het ontlasting onderzoek po-

Henk Bralts: “Naast bouwkundige aanpassingen

De patiënten hebben met mdl verpleegkundige Trude Lugard het intakegesprek

MDL-arts John Groen voert een scopie uit


Eigen informatieve website Om patiënten goed te kunnen infomeren, heeft het St Jansdal een website opgericht. Het adres hiervan is www.bevolkingsonderzoek-darmkanker.nl.

hebben wij dus ook onze processen en proto-

zijn rekening, zodat onze endoscopielaboran-

Ondanks de tijdsdruk verliep de samenwerking

collen aangepast. De afdeling Kwaliteit heeft

ten zich nu meer kunnen richten op endosco-

met huisvesting, ICT, de CSA en MTI prima! De

ons hierbij ondersteund. We zijn nog professi-

pieonderzoeken. Vanwege ruimtegebrek lag

verbouwing heeft veel aanpassingsvermogen

oneler, efficiënter en ‘Lean’ gaan werken. Een

het al jaren in de planning om de functieafde-

van onze medewerkers gevergd, maar we heb-

ander voorbeeld hiervan is dat de Centrale Ste-

ling te verbouwen. De invoering van de landelij-

ben geen patiënt minder onderzocht. We zijn

rilisatieafdeling (CSA) onze desinfectieruimte

ke screening heeft dit versneld. Ik vind het wel

erg enthousiast over het resultaat en gelukkig

vanaf nu tijdens kantooruren bemant. Gerrit

een pluim waard dat het hele proces van voor-

was de screeningsorganisatie dat ook!”

Huenestein neemt de reinigingsprocedure voor

bereiding en verbouwing zo soepel is verlopen.

Aan de kleuren op de deurlijsten is te zien welke ruimte Vuil en welke Schoon is

7 / GEKWALIFICEERD ALS COLOSCOPIECENTRUM

De CSA bemant de desinfectie ruimte


GEKWALIFICEERD ALS COLOSCOPIECENTRUM / 8

Landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker In januari 2014 gaat het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start. Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar krijgen vanaf dan elke twee jaar een oproep van de screeningsor-

GERARD VAN ZUILEN (ICT PROJECT

nisatie. Wanneer dit is gerealiseerd, kunnen we de

ganisatie (onderdeel van het RIVM) om

COÖRDINATOR VANUIT ICON HEALTHCARE)

patiënten die wij moeten scopieëren gaan ophalen

ontlasting in te leveren. Deze ontlas-

Samen met de collega’s van de MDL en functieafde-

uit de landelijke database en kunnen we ook gaan

ting wordt gecontroleerd op sporen

ling hebben wij de processen in kaart gebracht en

aangeven wanneer we deze patiënten kunnen ont-

van bloed, omdat deze eventueel kun-

op basis hiervan de I(informatie) en de T(techniek)

vangen. Dat gaan we doen in de aangepaste Agen-

nen wijzen op darmkanker. Wanneer

van ICT aangepast. Met de applicatie Clinical as-

da applicatie waar de beheerders van Ultragenda

deze sporen gevonden worden, wordt

sistant worden de uitslagberichten van de colosco-

nieuwe combinatieafspraken voor hebben ge-

verder onderzoek aangeboden. Met

pieën aan het landelijk systeem aangeboden. Het

maakt. Daarna gaan we de collega’s die er mee gaan

het bevolkingsonderzoek kan darm-

koppelen van Clinical assistant aan het landelijke

werken trainen en kunnen we in januari van start.”

kanker worden voorkomen of in een

systeem heeft veel inspanning gevraagd van de

vroegtijdig stadium worden ontdekt

collega s van netwerkbeheer, koppelingen, functi-

GERBEN BOSMAN

en behandeld. Bij vroegtijdige ontdek-

oneel beheer van Clinical assistant en de mensen

(MEDISCHE TECHNIEK INSTRUMENTEEL)

king is de kans op genezing groter en

bij de functie afdeling die voor ons getest hebben.

Gerben: “Wij hebben vooral achter de schermen

de behandeling minder zwaar. Het

Tussen ons ziekenhuis en de landelijke organisaties

veel werk verzet. Het was een behoorlijke klus om

bevolkingsonderzoek kan op langere

was veel afstemming nodig. We kunnen rustig stel-

alle techniek in de scopiekamers en de desinfec-

termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen

len dat we nogal eens voor verassingen kwamen

tieruimte kloppend te maken. We hebben de vier

aan darmkanker helpen voorkomen.

te staan. Verschillende zaken, zowel inhoudelijk

scopiekamers voorzien van compleet nieuwe ap-

Dit is een vermindering van 15 tot 20

als technisch bleken nog niet eerder bij de lande-

paratuur. Het was een uitdaging om deze goed en

procent. Voor het bevolkingsonder-

lijke pilot naar voren gekomen. Uiteindelijk zijn we

op tijd te koppelen aan onze bestaande systemen.”

zoek darmkanker komen meer dan

er samen in geslaagd om het aanbieden van onze

vier miljoen Nederlanders in aanmer-

uitslagen aan het landelijke systeem te realiseren.

king. Om wachtlijsten te voorkomen,

Over de portaalfunctionaliteit (de website waarop

wordt het bevolkingsonderzoek tot

we in kunnen loggen om patiënten op te halen

2019 stapsgewijs ingevoerd. Wanneer

en in te plannen voor een coloscopie) zijn we nog

iemand een uitnodiging toegestuurd

druk in overleg met de regionale screeningsorga-

krijgt, hangt af van zijn of haar geboortejaar.

Marion Beumer


Hanneke zwaait af Hanneke Eisen-van de Bunte heeft zevenen-

ze ook bij de patiënten. “Je moet heel zorgzaam

veertig jaar lang patiënten verpleegd. Eerst

zijn. Even de patiënt het gevoel geven dat hij of

in het Boerhaave Ziekenhuis en later in het St

zij op dat moment de enige persoon op de we-

Jansdal. In september is zij met pensioen ge-

reld is die verzorging nodig heeft. Ondanks alle

gaan. Tijd om met haar terug te kijken en voor-

drukte moet je proberen om aandacht voor de

GEPENSIONEERD VERPLEEGKUNDIGE

uit te blikken.

patiënt te houden.” Dat kan volgens Hanneke

AFDELING CARDIOLOGIE/CCU 1 NOORD

door bijvoorbeeld tijdens het handelen contact

GETROUWD MET JOOST

Hanneke is op een aparte manier in het vak ge-

te houden met de patiënt. “Met je babbel kan je

MOEDER VAN JEROEN EN PETER

rold. “Een jaar voordat ik als verpleegkundige

heel veel betekenen.”

OMA VAN TWEE LIEVE KLEINKINDEREN

ging werken, werd ik als zeventienjarige zelf ge-

Over Hanneke Eisen-van de Bunte

HOBBY’S: ZEILEN, FIETSEN, TUINIEREN

opereerd. Ik had toen een vervelende nacht en de

De mooie kant van het vak vond Hanneke het

dienstdoende zuster bleef maar aardig. Dat vond

zorgen voor cardiologische patiënten. “Mensen

ik erg bijzonder. Toen ik later een advertentie van

zijn vaak ontdaan nadat ze iets aan het hart heb-

het Boerhaave Ziekenhuis zag staan waarin ver-

ben gehad.” De mindere kant was het sterven

pleegkundigen werden gevraagd, heb ik samen

van (jonge) patiënten. Ze kon zich daar echter

met een vriendin gesolliciteerd. In dat ziekenhuis

wel goed van afsluiten. “Door van en naar het

heb ik ook mijn opleiding tot verpleegkundige ge-

werk te fietsen maakte ik m’n hoofd leeg.”

volgd.” Wat was het verschil tussen Boerhaave en

EN OP VAKANTIE GAAN.

Bedankt “Ik wil alle lieve collega’s en artsen van 1 noord bedanken voor de fijne

St Jansdal? “Het was kleinschaliger en iedereen

Valt ze in een zwart gat nu ze is gepensioneerd?

samenwerking en ook voor de fan-

kende iedereen”, legt Hanneke uit.

“Nee, ik kom eigenlijk tijd te kort”, lacht Han-

tastische afscheidsreceptie. Ik heb

neke. Samen met haar man gaat ze het de ko-

ervan genoten. Het ga jullie goed.”

SAMENWERKEN

mende tijd rustig aan doen, daarna ziet ze wel

Al die jaren is ze met veel plezier naar haar werk

weer. “We hebben het gezellig samen en we al-

gegaan. Dit is mede te danken aan de fantasti-

les eerst maar even over ons heen komen.”

Hanneke

sche collega’s om haar heen op de afdeling Cardiologie. Op deze afdeling werkte ze sinds 1972.

Marijn Brandsen

Hoe kijkt ze terug op de afgelopen jaren in het St Jansdal? “Er is heel veel veranderd. De hiërarchie is gedeeltelijk verdwenen. Nu werk je gewoon beter met elkaar samen. Vroeger waren we als lega’s.” Daar had en heeft ze een hekel aan. Hanneke probeerde jongere collega’s op hun gemak te stellen en te helpen. “We zijn allemaal gelijk. Je moet met elkaar samenwerken.” AANDACHT Het thema ‘Je zorgt voor elkaar’ stond in het werk van Hanneke ook centraal. “Ik probeerde altijd belangstelling naar collega’s te tonen. Als er iemand niet lekker in zijn of haar vel zat dan maakte ik altijd even een praatje. Het kan zo belangrijk zijn om tegen iemand te zeggen: ‘Hoe is het ermee?’ Als je die belangstelling toont en uitstraalt, dan kunnen andere collega’s daar weer van leren.” Dat belangstelling tonen deed

Hanneke met haar kleinzoon en man tijdens haar receptie

9 / HANNEKE EISEN-VAN DE BUNTE

jonge verpleegkundigen bang voor oudere col-


DINER DAK- EN THUISLOZEN / 10

Wie jarig is trakteert

Bedrijfs Op

De dak- en thuislozen uit Harderwijk hebben in ons ziekenhuis genoten van een maaltijd. De koks van het St Jansdal maakten speciaal voor hen een heerlijk buffet. Vrijwilligers van ons ziekenhuis waren aanwezig om te zorgen voor de bediening. Dit evenement werd georganiseerd in het kader van het 25 jarig jubileum van St Jansdal. Wie jarig

Het is op een donderdagmiddag in oktober. Vanaf

is trakteert! Huib van der Burg, één van de organisatoren, is enthousiast over de avond.

de eerste verdieping van het ziekenhuis komt ons

“De sfeer was goed en de aanwezigen genoten zichtbaar. Ik ben blij dat wij dit hebben

een aangename sfeer tegemoet. Bij de ingang van

kunnen en mogen doen.”

de Dageraitzaal staan taart en een welkomstdrankje met bubbels! Het Bedrijfs Opvang Team organiseert vandaag een bijeenkomst genaamd: “Meet & Greet” in verband met het 12,5 jaar bestaan van het team en daar mogen wij als ziekenhuis best trots op zijn. Bij de ingang staan de coordinatoren van het team klaar om de genodigden te begroeten. Het is een hechte groep mensen. Samen met collega’s houden zij zich al 12,5 jaar intensief bezig met de opvang van medewerkers, die te maken kregen met een ingrijpende of schokkende gebeurtenis op de werkvloer. Wat bij de opzet 12, 5 jaar geleden ooit met ongeveer vijf personen begon, is door de jaren heen uit-

Wij zijn een ziekenhuis met een missie en een ambitie!

gegroeid tot ruim 110 medewerkers binnen het St Jansdal. Er worden regelmatig trainingen gegeven en casuïstiek besproken tijdens intervisie bijeenkomsten. WELKOM We worden welkom geheten door een bekend gezicht van het St Jansdal, Anja van’t Klooster. Vanaf het vroege begin tot aan de dag van vandaag is zij actief als coördinator bij het Bedrijfs Opvang Team.

Met liefde en compassie de beste zorg leveren

De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter

in een helende omgeving. Dat is een belofte.

Lucy Dijkman. Zij is als coördinator trauma opvang

Niet alleen naar patiënten maar ook naar elkaar.

verbonden aan het OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gast-

Het succes van een organisatie begint met een

huis ) te Amsterdam. De opening wordt verzorgd

tevreden medewerker! Het Bedrijfsopvangteam

door de directeur van ons ziekenhuis Albert Arp.

speelt daarin een belangrijke rol.

In zijn toespraak onderstreept hij het belang van het bedrijfs opvang team. Albert Arp: “Het is bijzon-

Als je als medewerker van ons ziekenhuis een in-

der om juist in dit jaar van het 25 jaar bestaan van

grijpende gebeurtenis meemaakt, dan zijn er op

het St Jansdal ook dit 12,5 jarig jubileum te mogen

dit moment ruim 110 medewerkers geschoold en

vieren. Wij zijn een ziekenhuis met ambitie. Het be-

actief in het opvangen van collega’s. De Raad van

drijfs opvang team is van groot belang. Een tevre-

Bestuur is trots en heeft veel waardering voor al

den medewerker geeft ook een tevreden patiënt.”

deze collega’s die ook gewoon tijd vrijmaken voor het steunen van een collega met hun deskundige

COLLEGIAAL MAATWERK

en professionele aandacht. Chapeau zeg ik dan!

Het zorgen voor elkaar binnen een organisatie is samenbindend en geeft betrokkenheid. Dat brengt

Albert Arp

ons naar de kern en doelstelling van de middag.


vang Team 12,5 jaar Het is mooi te zien dat een groot aantal geno-

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen,

digden gehoor heeft gegeven aan de uitnodi-

die een belangrijke bijdrage kunnen leveren

ging. Vanuit alle lagen binnen de organisatie

aan de totstandkoming van een verbeterd psy-

zijn er medewerkers vertegenwoordigd. Van

chosociaal zorgsysteem bij de politie.

buiten het ziekenhuis zijn er genodigden naTOEKOMST

een verbinding hebben met de bedrijfsopvang.

Na de bijeenkomst kunnen wij stellen dat er

Tijdens deze middag was er ontmoeting en ge-

wel degelijk behoefte is aan opvang en dat het

legenheid om van elkaar te kunnen leren door

zijn rendement voor de hele organisatie heeft.

ervaringen en kennis te delen.

Zoals dagvoorzitter Lucy Dijkman eindigt: “We hebben mogen leren dat we ons moeten

INSPIRATIE EN MOTIVATIE

blijven ontwikkelen. Het huis moet onderhou-

Om kennis en ervaringen te delen en discus-

den worden. We moeten doorleren en wellicht

sies te voeren zijn voor deze middag enkele

onze protocollen regelmatig tegen het licht

inspirerende sprekers uitgenodigd. Het zijn:

houden en bijstellen“. De feestelijkheden wor-

Yvonne Fase (Coördinator BOT vangrail NS) en

den na het leerzame officiële deel voortgezet

Titus van Mierlo (Coördinator CIRP KLM). Zij

met een informele setting. Na afloop staat er

vertellen boeiend over de werkwijze bij richt-

een feestelijk buffet klaar. Met zorg samenge-

lijnen voor de opvang binnen hun bedrijf. Het

steld door onze collega’s van het restaurant.

Bedrijfs Opvang Team is ook zeer vereerd met

De genodigden kunnen napraten en ervarin-

de aanwezigheid van spreker Prof.dr. B.P.R.

gen uitwisselen.

Gersons. Hij is Hoogleraar psychiatrie bij het AMC en senior adviseur voor psychotrauma.

Het wordt tijdens deze middag weer eens dui-

Hij heeft ruim 250 publicaties op zijn naam

delijk dat binnen het St Jansdal de noodzaak

staan. Velen zullen hem wellicht kennen van

en verdienste worden ingezien van het Bedrijfs

het in februari van dit jaar verschenen rapport

Opvang Team. Het is bewezen dat goede op-

Blauwdruk. Op verzoek van minister Opstelten

vang onder andere het ziekteverzuim doet ver-

(Veiligheid en Justitie) deed hij onderzoek naar

lagen en het wordt als zeer waardevol ervaren

en schreef een aanbeveling over de mentale

onder de medewerkers. De steun van de gehele

zorg bij de politie. Het onderzoek is onderdeel

organisatie is essentieel voor de toekomst.

van het weerbaarheidsprogramma van de nationale politie en richt zich op een betere zorg

Het Bedrijfs Opvang Team is waardevol voor

voor politiemedewerkers die niet meer in staat

ons ziekenhuis en moet blijven bestaan. Frits

zijn om het politiewerk naar behoren te doen.

v/d Velde (Manager acute Zorg) zegt tijdens zijn toespraak aan het einde van de middag: “Ook voor de toekomst zal er ruimte en steun blijven voor het Bedrijfs Opvang Team in ons ziekenhuis. Wij mogen trots zijn op dat team van betrokken medewerkers. Wij zorgen voor elkaar! Sonja Steensma

Prof.dr. B.P.R. Gersons

Voordelen van een BOT: ✚ Snelle, directe hulpverlening op de werkvloer; ✚ Persoonlijke ondersteuning van collega’s die de werksituatie goed kennen; ✚ Kostenbesparing: voordeliger dan het inhuren van een externe arbodienst; ✚ Preventief: helpt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen; ✚ Verhoogt motivatie en betrokkenheid. ✚ Het creëert mede een mooie en veilige organisatie waar je van op aan kan, een organisatie die door middel van de collega’s landelijk hoog scoort op de patiënt en medewerkerswaardering.

11 / BEDRIJFS OPVANG TEAM 12,5 JAAR

mens bedrijven en diverse ziekenhuizen die


BARBARA / 12

COLUMN

Barbara Bouwens (23) is journalist en leerlingverpleegkundige. Ze studeert BBL verpleegkunde aan Landstede Harderwijk en werkt als leerlingverpleegkundige op verschillende verpleegafdelingen in het St Jansdal. In haar column lees je alles over haar blik op verpleegkunde.

Mijn Harderwijkse stekkie Een ziekenhuis is voor velen echt een

een bezoekje aan de ziekenhuiskapper. Het gevoel

zieken-huis. Het ruikt er vreemd - a la

van gastvrijheid staat hoog in het vaandel in het

de tandarts - en het ziet er veel te wit en

ziekenhuis.

steriel uit. Je ontmoet er mensen die er ziek uitzien: geel gekleurde gezichten,

En toch. De meesten komen er verre van ontspan-

magere lijven, oude mannen in jogging-

nen binnen. En dat terwijl het ziekenhuis zo leuk

broeken, patiënten die in slakkengang

is! Tenminste, als je er werkt. Er zijn van die dagen

hun infuuspaal met rare zakken vloei-

dat ik er met een glimlach binnen wandel. Mijn Har-

stof meesjouwen. En het stikt er van de

derwijkse stekkie dat ik zo goed leer kennen. Echt

vervoersmiddelen die je liever kwijt dan

een stekkie. Het voelt er knus, want iedereen kent

rijk bent: scootmobiels, rollators, rol-

elkaar. Maar geloof me, er zijn dagen dat ik denk:

stoelen, krukken. Kinderen volgen bij

waarom doe ik dit vermoeiende werk. Want zorg-

binnenkomst de vrolijke twinkelende

verlener zijn betekent vroeg opstaan, werken op de

lichtjes die hun wegwijs maken door

meest bizarre tijden en altijd te laat naar huis gaan

het ziekenhuis om hen vervolgens te

omdat die ene patiënt je toch nog even nodig heeft.

droppen bij de meest enge persoon in de kinderwereld: de dokter. Alsof dat al-

De zorg vraagt veel van je. Veel geduld en inle-

lemaal leuk is.

vingsvermogen. Jij doet er vaak niet toe, het gaat om de patiënt. Op mijn minder vrolijke dagen

De ziekenhuiswereld is krom. Want ner-

voelt dat soms als een opgave. Want o verpleeg-

gens wordt er meer gegroet dan in een

kundigen, wat rennen we soms de benen onder

ziekenhuis. Geen normaal fatsoenlijk

ons lijf vandaan voor een ander. Wat is het dan fijn

‘hallo’, nee, echt een hartelijke wel-

om soms even gal te spuwen tegen collega’s, of ie-

komstgroet die soms bijna eng aanvoelt.

mand thuis. Wat lucht dat op. En dan, heel vaak is

In het ziekenhuis kun je een ijsje kopen,

die glimlach er die volgende dag toch weer. Want

je auto wordt netjes voor je geparkeerd

ja, eens een zorgverlener, altijd een zorgverlener!

en je kunt er pinnen. Een kapper staat klaar om patiënten van een fatsoenlijk kapsel te voorzien. Patiënten die soms dat kleine beetje energie dat ze die dag hebben, ‘besteden’ aan een uitje – lees


Nieuw laboratoriumsysteem De afgelopen weken zijn zeer hectisch geweest

posten. De overgang naar het nieuwe LIS is daarom

te optimaliseren. Voorafgaand aan de

voor het klinisch chemisch laboratorium. De over-

niet zonder slag of stoot gegaan.”

implementatie hebben we een aantal

steem (LIS) heeft een enorme impact gehad. Uiter-

ALLE ZEILEN BIJZETTEN

systeem werken en ook zij hadden deze

aard in de eerste plaats voor de medewerkers op

De eerste paar dagen na de overgang is met extra

ervaring. De komende maanden zal dus

het laboratorium, in het ziekenhuis en op de ver-

personeelsbezetting geprobeerd om alle labresul-

nog veel tijd gestoken worden in het ver-

schillende bloedafnamelocaties. De zo bekende

taten op tijd in de patiëntendossiers te krijgen. Ja-

beteren van het LIS. We willen natuurlijk

routine is van de één op de andere dag verdwe-

coline: “Het verwerken van de aanvragen op de af-

een efficiëntieslag maken en betere kwa-

nen. Dit heeft gevolgen voor de hele werkwijze op

namelocaties ging stroever en ook de verwerking

liteit leveren.”

het laboratorium. Maar ook voor de aanvragers

van de monsters op het lab ging minder snel dan

van laboratoriumonderzoeken en patiënten is de

normaal. Desondanks is het heel goed gelukt de

Jacoline: “In de lay-out van de rappor-

overgang naar het nieuwe laboratoriumsysteem

laboratoriumresultaten op tijd digitaal te verstu-

tage van de labuitslagen zitten punten

niet ongemerkt voorbijgegaan.

ren naar de aanvragers. De rapportage naar onze

van verbetering. Waar nodig werken we

GGz aanvragers bleek moeizamer te verlopen dan

op dit moment samen met betrokkenen

Klinisch Chemicus Jacoline Brinkman vertelt wat

we verwacht hadden en het heeft langer geduurd

aan aanpassingen. Door het geduld en

er de afgelopen weken is gebeurd. Jacoline: “Ons

voordat alle uitslagen in de dossiers aanwezig wa-

begrip van zowel artsen als patiënten

laboratorium produceert dagelijks ongeveer 8500

ren. Afwijkende uitslagen werden doorgebeld naar

zijn we als laboratorium dit proces erg

onderzoeksresultaten. Ons computersysteem is

de aanvragend arts zodat deze een goede behan-

goed doorgekomen. We willen iedereen

daarbij de slagader van het laboratorium. Dank-

deling van de patiënt kon blijven waarborgen.”

daar van harte voor bedanken. De enorme inzet van onze medewerkers wil ik

zij dit systeem zijn wij in staat om grote hoeveelheden bloed- en urinemonsters snel te kunnen

BIJSCHAVEN

niet onbenoemd laten: zij hebben de af-

verwerken. Het laboratoriumonderzoek wordt

“Nu we enkele weken gebruik maken van het

gelopen weken een geweldige prestatie

gedaan in opdracht van medisch specialisten in

nieuwe computersysteem merken we dat onze

geleverd!”

het ziekenhuis, maar ook huisartsen in de regio en

medewerkers al veel handigheid hebben gekregen

psychiaters van GGz Centraal zijn belangrijke klan-

in het werken ermee. Nu de routine weer wat te-

ten voor ons. Deze diversiteit van aanvragen zorgt

ruggekeerd is, zien we dat er nog wel wat aan het

voor een complexe logistiek op het lab en de prik-

labsysteem geschaafd moet worden om het verder

Marion Beumer

13 / KLINISCH CHEMISCH LABORATORIUM

laboratoria bezocht die met hetzelfde

gang naar het nieuwe laboratoriuminformatiesy-


NIAZ-NORMEN / 14

Actief sturen op kwaliteitsindicatoren werkt!

St Jansdal voldoet aan álle NIAZ-normen

Het geheim van d

We sturen binnen ons ziekenhuis

Ons ziekenhuis is er als eerste ziekenhuis in Ne-

auditorentraining gehad om de audit zo goed mo-

actief op kwaliteitsindicatoren. Ma-

derland en Vlaanderen in geslaagd om aan álle

gelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we

riëlle Plochg: “We leveren bergen

NIAZ-normen te voldoen. Daarmee treden we toe

een kwaliteitsadviseur gekoppeld aan de audit. De

kwaliteitsgegevens aan een groot

tot het selecte gezelschap van ‘Best Practice’-zie-

adviseur trad op als procesbegeleider en bewaakte

aantal instanties. We willen die data

kenhuizen. Wat is het geheim van de smid? Hoofd

de kwaliteit van het uitvragen.” Scores werden in-

niet alleen extern aanleveren, maar

Kwaliteit Mariëlle Plochg: “Al onze mensen kijken

tern toegekend zoals NIAZ dat zelf ook doet. “Die

er vooral ook zelf van leren. Daarom

continu waar het beter en veiliger kan.”

vertaalden we naar een overzicht met sterke en

presenteren we de data ook intern, zo

zwakke punten per afdeling. Deze punten zetten we

realtime mogelijk. Dan kun je zien hoe

We zijn in 2013 voor de derde keer geaccrediteerd.

vervolgens in een webdiagram en een excel-sheet.

je presteert en waar het beter kan.”

“Kwaliteit en veiligheid staan bovenaan op onze

Daarin kon de afdeling zelf bijhouden wie welke ver-

agenda”, vertelt Mariëlle Plochg. “Iedereen kijkt

beteractie moest nemen en of dat al gebeurd was.

DECUBITUS NAAR 2%

voortdurend waar het beter kan.” Dat wil niet

De verbeterpunten worden voortaan opgenomen in

Ze geeft decubitus als voorbeeld.

zeggen dat de NIAZ-audit een fluitje van een cent

de verbetercyclus, zodat ook de zorgmanager erop

“Ons decubitus-percentage was met

was. Met name het invullen van het zelfevaluatie-

kan sturen. Al met al zijn we er op deze manier goed

7% veel te hoog. We hebben maan-

rapport was een grote klus. “Het was een nieuw

in geslaagd de accreditatie concreet te maken en

delijks het screeningspercentage en

normenkader, dus moesten we alsnog een flinke

het hele ziekenhuis mee te krijgen. Toch vinden wij

de gegevens over decubitus die in de

inspanning leveren.”

NIAZ-accreditatie nog behoorlijk bureaucratisch.

instelling is ontstaan teruggekoppeld

We zien daarom uit naar Qmentum, in de hoop dat

naar de afdelingen. Dit heeft zeker ge-

VOORBEREIDING OP DE NIAZ-AUDIT

Qmentum de accreditatie veel beter laat aansluiten

holpen bij het sturen op directe verbe-

Voor alle normelementen is een concrete uitwer-

bij het werk van de zorgprofessional. Als opwarmer

tering. Het percentage is gedaald naar

king opgesteld en daar werden de interne audits op

voor de grote NIAZ-audit en om te kijken waar de

2%. Een mooi resultaat.”

gericht. “Zo koppelden we de norm aan de praktijk

zwakke plekken zaten op het gebied van veiligheid

en konden we de uitkomsten ook daadwerkelijk

liet St Jansdal in 2012 tenslotte een externe audit

MAANDELIJKS OF PER KWARTAAL

gebruiken om bij te sturen”, zegt Marielle. Ook be-

uitvoeren op het Veiligheidsmanagementsysteem.

Goede resultaten kunnen aanleiding

steedde St Jansdal aandacht aan de kwaliteit van

zijn om onderwerpen niet meer maan-

de interne audits. “De interne auditoren doen dit

BEST PRACTICE

delijks, maar per kwartaal te agenderen.

vrijwillig: het zijn zorgprofessionals die het leuk

Het harde werken is beloond. We scoorden op alle

“Zo waren we bijvoorbeeld heel goed

en leerzaam vinden om een kijkje in de keuken van

NIAZ-normelementen een 3 of 4, als eerste zorgin-

bezig met het tijdig toedienen van an-

een ander te nemen. Ze hebben allemaal een NIAZ-

stelling ooit. Het ziekenhuis werd daarmee uitge-

tibiotica bij orthopedie. We zijn toen

roepen tot Best Practice-ziekenhuis. “Dat is een

naar een kwartaalrapportage over ge-

mooi resultaat, maar daarmee zijn we er natuurlijk

gaan, totdat de resultaten iets achteruit

niet. Ook bij deze accreditatie bleken er nog verbe-

gingen. We hebben toen de frequentie

terpunten te zijn. Die kwamen, gelukkig, overeen

weer naar maandelijks niveau gebracht.

met onze interne audits. Ons documentbeheersy-

Het gevolg: het gaat nu 100% goed.”

steem blijkt een harde noot om te kraken. Het was ten tijde van de audit nog net niet helemaal gevuld.

PRESENTATIES ZELF OPSTELLEN

Inmiddels is het dat wel, maar het functioneert nog

Het Kwaliteitsbureau stelt, samen met

niet optimaal. Er zitten 12.000 documenten in die

Financiën en ICT, de rapportages op.

we actueel moeten houden. De belangrijke proto-

“Dat is veel werk, maar het gaat snel-

collen moeten direct vindbaar zijn.” Een tweede

ler dan wanneer we een extern bureau

punt is inmiddels ook ingevuld: het meer betrekken

inschakelen. Bovendien zijn we flexibe-

van de medewerkers bij het opstellen van de be-

ler als we een nieuwe maatregel willen

leidslijnen. Een derde verbeterpunt is het borgen

implementeren.” Niet alleen het ziekenhuis en de patiënten zijn blij met het systematisch sturen op resultaten, ook de zorgverzekeraars zijn er positief over.

“Door actief te sturen op kwaliteitsindicatoren, daalde het decubituspercentage van 7% naar 2%”


e smid “We registreren dokter-patiëntgesprekken op video. Samen met een coach analyseren de artsen hoe ze

1000e baby geboren

Welkom Tess In het Moeder&Kind Centrum Harderwijk is afgelopen maand de 1000e baby geboren sinds de opening in februari, nu bijna negen maanden geleden. Baby Tess schrijft hiermee geschiedenis. De trotse ouders zijn Heleen en Merlijn. Grote broer Senne is ook apetrots op zijn zusje.

de zorg in de spreekkamer kunnen

Het jonge gezin bracht bijna een week door in het centrum. Moeder Heleen geeft aan

verbeteren”

gen, medici, voedingsassistenten en medewerkers van de huishoudelijke dienst. Ie-

dat zij het heel fijn hebben gehad. “Wij werden goed verzorgd door verpleegkundidereen was zo lief. Door een eigen kamer had ik de rust die ik nodig had en konden wij als gezin genieten. Via het interne telefoonsysteem was er wel een korte lijn met

van een ziekenhuisbreed integraal risicomanagement-

de verpleging.”

systeem. Marielle: “We hebben heel goed gescoord op ons VMS. Alle tien de thema’s zijn geïmplementeerd en

Francisca Toes

het veiligheidsdenken staat als een huis. Nu moeten we de losse onderdelen nog integreren. Zo willen we de ri-

Facebook

sico’s die uit de VIM meldingen naar voren komen (Veilig Incidenten Melden), koppelen aan de uitkomsten van de patiëntenenquêtes, klachten of kwaliteitsindicatoren. Dat wordt onze volgende uitdaging.”

Het bericht op Facebook over de geboorte van Tess:

✚ Is door 4.262 personen gezien HONDERD DAGEN TERUGKOMDAG

✚ 218 vind-ik-leuks

‘St Jansdal mag trots zijn op zijn prestatie”, zei survey-

✚ 34 reacties

manager Geert Teerling die op 14 oktober in een volle

✚ en is 9 keer gedeeld

zaal het accreditatiebewijs uitreikte. Hij benoemde een aantal sterke punten, vertelt Marielle: “Zo hebben we hier na honderd dagen een terugkomdag voor nieuwe medewerkers. Tijdens hun introductieprogramma kondigen we aan dat we na honderd dagen graag van hen willen horen hoe ze hun werk en ons ziekenhuis ervaren. Waar lopen ze tegenaan? Waar kan het beter of veiliger? Als ziekenhuis kun je veel leren van de frisse blik van een nieuwe medewerker.” Een tweede compliment gold de ‘videotraining on the job’. “Dokters nemen gesprekken met de patiënt op en kijken die terug met een coach. Zo kunnen ze zien hoe ze overkomen op de patiënt en hoe ze de zorg in de spreekkamer kunnen verbeteren. Dit is niet nieuw, maar het is goed om te zien dat echt veel medisch spe-

Het St Jansdal is blij met de uitslag en met de medewerkers. Marielle Plochg: “Tijdens de audit zie je hoe trots onze mensen zijn op wat ze doen – en daar ben ik dan weer trots op!” [Bron: NIAZ]

15 / 1000E BABY

cialisten meedoen.”


THEATERGROEP PLACEBO / 16

Placebo schittert “Waarom is goed niet goed genoeg?” Dat was

DE MOOISTE

één van de klemmende vragen, die theater-

“Hoog” op haar regisseursstoel gezeten, bekende

groep Placebo in Rodin-achtige sferen vanaf de

Arja Kooistra, geflankeerd door technici voor licht

bühne de zaal in wierp. Deze vraag zal ongetwij-

en geluid, me voor aanvang van de show wel, dat

feld voor hun meer dan ambitieuze werkgever

ze héél even had terug verlangd naar tijd dat de

bedoeld zijn. Ik weet niet of hier ooit een ant-

voorstellingen nog in de Dageraitzaal van het

woord op komt, maar op 7, 8 en 9 september

ziekenhuis werden gegeven. “Dat was een mooie

was goed in het theater van Harderwijk zeker

tijd.” In één adem voegde ze daar echter aan toe:

goed genoeg. Na een wervelende show, die eer-

“Tot vanavond. Vanavond wordt de mooiste!” Ik

der miauwde dan koerde, die van het begin tot

denk dat velen zich de tijd nog wel kunnen her-

het einde wist te boeien en waarin de St Jansdal

inneren dat de voorstellingen met een zekere

duif vakkundig en zonder mededogen gemolken

‘intimiteit’, eerst in de kelder, in het ‘Vooronder’,

werd, daverde de zaal van het applaus.

en later in de Dageraitzaal werden opgevoerd. In de drie keer anderhalf uur van de jubileumshow

Nu is ‘Roekoekoe… Kom je naar Placebo toe?’ mis-

werd echter het gelijk van Arja prachtig bevestigd

schien niet één van de meest sexy of wervende

en verdwenen alle warme gevoelens aan vroeger

teksten, feit is dat er dit jaar, waarin het zieken-

voorgoed in de coulissen.

huis haar vijfentwintigste verjaardag viert, een derde voorstelling ingelast moest worden om

OPENING

aan alle belangstelling het hoofd te kunnen bie-

Placebo liet zien dat het ook ‘zware’ onderwerpen

den. Er waren ook veel oud-werknemers aanwe-

niet uit de weg gaat en losjes kan brengen. Het

zig, die lieten zien dat niet alleen ons ziekenhuis,

allereerste onderwerp was direct een onderwerp

maar zeer zeker ook de theatergroep bij hen nog

van leven en dood en dan met name het gevecht

altijd een speciale plaats inneemt.

tégen de dood. Uitgebeeld werd hoe de dood bedwongen werd door artsen, die hem vingen in


in Theater Harderwijk

een kooi. De mensheid werd zodoende gered;

ken dat ‘teveel medische kennis de mensheid in

jungle viel daarbij zelfs. De noodzaak van het

de mensen werden ouder en ouder en de dok-

nood brengt’ en werd besloten om de dood dan

respectvol omgaan met elkaar en het gegeven

ters werden rijker en rijker. Die konden hun

maar weer z’n vervelende werk te laten doen.

dat kletsen daaraan geen goed doet en we in dat opzicht beter onze mond kunnen houden,

domskwaaltjes. De aarde raakte echter vol en

SERIEUS

werden fijntjes verwoord in het roddellied.

vervuild, omdat de cirkel van leven en dood was

Ook werd er ingegaan op de invloed en macht

“Praat met elkaar, niet over elkaar”. Het on-

verstoord en algauw werd de conclusie getrok-

van zorgverzekeraars en politiek. Het woord

derwerp dat iedereen belangrijk is voor het

17 / THEATERGROEP PLACEBO

zakken vullen met het verhelpen van ouder-


THEATERGROEP PLACEBO / 18

ziekenhuis, van schoonma(a)k(st)er tot directeur;

LOS

“het is altijd jouw dag”, sloot daar een beetje op

Tussen deze onderwerpen door lukte het Placebo

aan. Ook kwam Florence Nightingale op adembe-

moeiteloos om het publiek, dat ademloos zat toe te

nemende wijze opnieuw aan het woord over het

kijken en te luisteren, los te maken en passeerden

vechten voor idealen in de zorg: “Wie steekt er nog

tal van andere zaken lichtvoetig de revue, zoals dat

een kaarsje aan, dat blijft branden in de wind?” Het

dan heet. Van een re-integrerende medewerkster

‘protestlied’, waarbij po’s als protestborden fun-

met aambeien, die als parkeerwachtster, op thera-

geerden, behandelde het thema dat er meer han-

peutische basis klantvriendelijk moest doen bij de

den aan het bed moeten komen, zodat er meer en

voordeur van het ziekenhuis tot en met de fantas-

betere zorg gegeven kan worden.

tische en onvergetelijke Opkikker, die zich meldde in de klachtenkamer bij Jakob Jubel en mevrouw Ruzie, of was het Roezie, in het stapelbed, om de boel op te vrolijken. THEMA’S De ‘Orbit’; interactieve bewegwijzering op wetenschappelijke basis voor kinderen in het ziekenhuis, de ABC-sketch en het ‘Goede Gesprek’ werden aangegrepen om medewerkers en afdelingen op de korrel te nemen. Geile Gerrit, Margreet de combinatietang, Andrea, die opschept in het restaurant, Jan Naaktgeboren, die zelf een kledinglijn op een nudistencamping heeft, maar het ziekenhuis financieel uitkleedt en Tjerk Ta-tuut. Verder ging het natuurlijk over de fusie, die niet doorging; de nieuwe uniformen met de lange pijpen, de Jansdal-academie met mevrouw van Hamelen in een onovertroffen hoofdrol met haar abc-bacterie; de werkdruk; de vergadercultuur met de werkgroepjes, pilotjes, checklistjes, LEAN- KIS- en urenproblematiek, waarbij er ondertussen toch maar mooi meer krukken


in vergaderruimtes staan dan er krukken aan

productnaam, het product van het ene op het

Dit eindeloos creatieve brein, voor wie goed

de bedden staan; de iPad’s voor het intellectu-

andere moment sexy en bijzonder aantrek-

nooit goed genoeg was, deze grote inspirator

ele management en de kladblokken en telra-

kelijk kan maken. Niet voor niets vroeg Albert

en motivator van het Jansdal-cabaret had aan-

men voor het overige personeel; de eindeloze

Arp na afloop van de voorstelling bijna gretig

gegeven na deze voorstelling te zullen stop-

ambities van het ziekenhuis dat als een ster

aan de speelster: “Wil je nog een keer Lorenzo

pen als regisseuse vanwege het bereiken van

aan de hemel wil stralen; de noteringen in de

zeggen?” En we weten nu ook eindelijk wat de

de pensioengerechtigde leeftijd. Albert Arp be-

diverse ranglijsten, waaronder Elservier; de

naam betekent: ‘Laat ons rustig en niet zenuw-

loofde direct pogingen te gaan doen om haar

klantvriendelijkheid en alle protocollen, die

achtig overkomen’.

te kunnen overhalen om toch aan te blijven in

daarbij horen, inclusief de klachtenkamer en

haar droombaan. Want, stoppen op het hoog-

de pluimenpoli; het helende klimaat; de kunst-

ARJA

tepunt; dat kan. Maar, het hoeft niet. Absoluut

exposities, die het ziekenhuis op een museum

Placebo wist de aanwezigen anderhalf uur lang

niet.

laten lijken; de parkeerservice en niet te verge-

de spiegel voor te houden. Onze directeur gaf

ten het duizend-dingen-doekje. Het ging maar

terecht aan dat er met het bijwonen punten

door. Een paar prachtige opmerkingen, die zijn

verdiend zouden moeten worden, een verwij-

blijven hangen: “Het is hier geen hotel, je moet

zing naar de St Jansdal-academie. Vervolgens

de zorgkaart invullen met tienen en dan weg-

was het de hoogste tijd om iemand te huldigen

wezen!” en: “Klagers zijn parels aan de kwali-

en de gouden erespeld van verdienste op te

teitsketting!”

spelden, die in de loop van de afgelopen vijf-

Bart van Lagen

entwintig jaar punten genoeg verdiend heeft, LORENZO

namelijk Arja Kooistra.

De afdeling ICT leerde van de voorstelling dat

19 / THEATERGROEP PLACEBO

het op de juiste manier uitspreken van de


DIABETESKENNISAVOND / 20

Diabeteskennisavond 28 januari 2014

“Diabetes is verw Inge van de Belt

Iedere zorgverlener komt er tijdens zijn of haar

er immers altijd en overal, de rest van hun leven. De

werk wel mee in aanraking: diabetes. Een com-

groep diabetespatiënten is binnen het ziekenhuis

plexe aandoening die wereldwijd toeneemt. De

een kwetsbare groep. Wij nemen hun zorg over

diabeteszorg is de laatste jaren in een stroom-

waar het moet en coachen hen waar het kan.”

versnelling geraakt. Diabetescentrum Harderwijk vindt het daarom de hoogste tijd om deze aandoe-

STROOMVERSNELLING

ning in ons ziekenhuis flink onder de aandacht

Lisette: “Doordat diabeteszorg in een stroom-

brengen. Op 28 januari 2014 organiseren zij een

versnelling is geraakt, is ons werk veel breder

leuke en interessante kennisavond om het kennis-

geworden. Waren we voorheen ‘de zusters van

niveau over diabetes onder verpleegkundigen en

de metertjes en de pennetjes’, inmiddels zijn we

medisch specialisten te vergroten.

ondernemer, consultant, innovator en educator. Hoe je met een diabetespatiënt moet omgaan is

Diabetesverpleegkundigen Inge van de Belt en

niet in een protocol vast te leggen. Diabetes is

Lisette van der Hoeven nemen de organisatie van

niet altijd grijpbaar. We hebben niet altijd vat op

Inge van de Belt: “De groep diabetespatiënten Lisette van der Hoeven

Wist u dat: ✚ In NL in 2011 834.100 mensen diabetes hadden? ✚ In NL 750.000 mensen in de gevarenzone zitten diabetes type 2 te krijgen? ✚ Per jaar 87.000 mensen te horen krijgen dat ze diabetes hebben? ✚ Diabetes type 1 vaak bij jonge kinderen wordt gediagnosticeerd? ✚ Er ongeveer 8.000 kinderen met Diabetes zijn? ✚ Dat voornamelijk diabetes type 1 is? ✚ Diabetes type 2 steeds meer voorkomt op jongere leeftijd?

is binnen het ziekenhuis een kwetsbare groep.”

de kennisavond voor hun rekening. Zij leggen uit

de zaken die invloed hebben op diabetes. Bijvoor-

waarom het interessant is om deze bij te wonen.

beeld stress, ziekte, beweging en voeding. Boven-

Inge: “Wij willen zorgverleners uit het hele zieken-

dien heb je kans op complicaties. De ziekte vereist

huis bewust maken van wat het hebben van diabe-

daarom veel discipline van de patiënt en goede

tes inhoudt en hen betrekken bij diabeteszorg. Di-

ondersteuning en coaching van meerdere zorgver-

abetes vergt heel veel van een patiënt. Diabetes is

leners.”

Op de Werelddiabetesdag deelden de diabetesverpleegkundigen petit-fourtjes uit in het ziekenhuis om zo de Diabeteskennisavond te promoten. Er waren collega’s die zich afvroegen of de gebakjes suikervrij waren. Diabetesverpleegkundige Lisette van der Hoeven: “Dit was niet het geval. Diabetespatiënten mogen volgens de richtlijnen van tegenwoordig ook genieten van een gebakje. Wel hebben we vooraf goed nagedacht over wat we wilden uitdelen. We hebben de petit-fourtjes samen met de diëtisten en Andrea Pul van het bedrijfsrestaurant met zorg uitgekozen. Het is voor iedereen en zeker voor diabetespatiënten belangrijk om zelf na te denken wat je wel of niet eet.”


even in alle zorg” Lisette: “Als wij als ziekenhuis goede diabeteszorg in de toekomst willen blijven bieden, moet de zorg

Programma Diabetes kennisdag 28 januari 2014

doelmatiger en efficiënter ingezet worden. De beroepsgroep is heel vooruitstrevend; stilstand is

Workshops en lezingen over:

achteruitgang. Wij willen en moeten als diabetesteam van het St Jansdal ziekenhuis de landelijke ontwikkelingen blijven volgen. Dat kunnen we niet alleen, daarom willen wij onze kennis delen en samenwerken met andere zorgverleners in het ziekenhuis.” Marion Beumer

✚ ✚ ✚ ✚ ✚ ✚

Bloedglucose regulatie kliniek Nieuwe ontwikkelingen en medicatie Acute ontregelingen Transitie Zwangerschapsdiabetes Insulinepompen en continue-glucosesensoren

Noteer alvast in je agenda voor 2014: DIABETESKENNISAVOND OP 28 JANUARI 2014, 16.00 UUR – 21.00 UUR WAAR? Dageraitzaal, de foyer en het personeelsrestaurant. VOOR WIE? Verpleegkundigen en medisch

GEINTERESSEERD? Geef je op via St Jansdalleert

Meer info: www.diabetescentrumharderwijk.nl

21 / DIABETESKENNISAVOND

specialisten.


HONDERD JAAR ST JANSDAL / 22

Jubileum

Honderd jaar St Jansdal Samen vormen ze honderd jaar St Jansdal: Roelien Dol, Mirjam Boiten, Geertje Deuring en Jolanda Franken waren afgelopen maand allemaal 25 jaar in dienst. De vier dames doen veel samen. Ze werken allemaal op verpleegafdeling B- Oost (Dagopname), vierden op 11 oktober gezamenlijk hun jubileum en ook hun interview voor Cazcade besloten zij samen te doen. Op 5 november schoof ik bij hen aan voor een heel gezellig interview. Het leek af en toe net een gezellig kippenhok. Desondanks lukte het mij om alle dames de volgende tien vragen voor te leggen:

1. HET LEUKSTE VAN MIJN WERK VIND IK:

2. JE ZORGT VOOR ELKAAR BETEKENT VOOR MIJ:

3. HET MEEST BIJZONDERE DAT IK IN DEZE 25 JAAR HEB MEE-

ROELIEN DOL

MIRJAM BOITEN

Patiëntencontact. Er voor zorgen dat iedere pa-

Dat ik steeds te maken heb met verschillende

tiënt een prettig verblijf heeft.

patiënten en collega’s.

Dat je er in voor- en tegenspoed voor je collega’s

Dat je er niet alleen voor patiënten bent, maar

bent.

ook voor je collega’s.

Dat iedereen hier voor elkaar klaar staat, ook als er

Dat ik op een mooie zomerse dag tijdens de

in ons privéleven dingen niet goed gaan.

pauze een keer met een collega ben gaan zwemmen in het Veluwemeer

GEMAAKT IS:

4. ALS IK GEEN VERPLEEGKUNDIGE

Eigenaar van een kroeg geworden.

Fotograaf geworden.

De digitalisering, waardoor je -mijn inziens- steeds

Het groeiende aantal opnames op een dag.

minder tijd voor patiënten hebt.

Vroeger zweetten we bij 13 opnames, terwijl

WAS GEWORDEN DAN WAS IK:

5. WAT IS IN DIE 25 JAAR DE GROOTSTE VERANDERING GE-

wij er nu vaak 30 per dag hebben.

WEEST IN JE WERK?

6. IK BEN TROTS OP:

7. ALS IK DIRECTEUR WAS VAN HET ST JANSDAL DAN ZOU IK:

Het feit dat veel van onze patiënten met een goed

Het feit dat veel patiënten goed terugkijken op

gevoel naar huis gaan.

een onderzoek.

De gemoedelijke sfeer in het St Jansdal proberen

Vaker koffie drinken op de verpleegafdelingen,

vast te houden.

zodat ik meer feeling met de werkvloer zou krijgen.

8. HAD JE VERWACHT DAT JE OOIT

Nee.

Nee, vooral niet omdat het nooit mijn roeping

25 JAAR ST JANSDAL OP JE CV

was om verpleegkundige te worden. Toen ik het

ZOU HEBBEN STAAN?

eenmaal was bleek het veel leuker dan ik dacht.

9. WAT IS HET BESTE ADVIES DAT

Stoppen met roken.

10. ALS IK MORGEN EEN DING IN MIJN WERK MOCHT VERANDEREN DAN ZOU IK METEEN:

“Je kan het wel! ’ (Toen ik onzeker was tijdens mijn opleiding)

JE OOIT HEBT GEKREGEN?

de klimaatbeheer-sing in het ziekenhuis

regelen dat er uniformen op maat komen. Ik

verbeteren

moet de broeken nu iedere keer flink oprollen, omdat de pijpen veel te lang zijn.


GEERTJE DEURING

JOLANDA FRANKEN

Het zorgen voor mensen die zorg nodig hebben.

De veelzijdigheid van mijn werk. Je hebt steeds te maken met verschillende patiëntencategorieën en ziektebeelden.

Klaar staan voor elkaar.

Collegialiteit: elkaar helpen zodra dat nodig is.

Dat ik zelf patiënt ben geweest en een operatie

Die keer dat de partner van een patiënt opeens

heb ondergaan.

niet lekker werd en wij door goed te handelen mede konden voorkomen dat hij overleed.

Politieagent geworden

Bij de bereden politie gegaan.

De komst van computers.

Dat de gemiddelde opname duur veel korter is geworden. Waar patiënten vroeger na een be-

De jubilarissen Geertje, Mirjam, Jolanda en Roelien (v.l.n.r.)

Bedankt!

paalde ingreep soms een week moesten blijven,

Roelien, Mirjam, Geertje en

gaan ze nu na een paar uur al weer naar huis.

Jolanda willen graag iedereen bedanken die op 11 oktober

Het feit dat veel patiënten tevreden zijn over hun

Het feit dat ik mijn kennis en kunde soms met

aanwezig was tijdens de fees-

opname.

humor op patiënten kan overbrengen, zodat zij

telijke receptie ter gelegenheid

zich op hun gemak voelen.

van hun jubileum en deze moge-

Niet mijn droom waargemaakt hebben. Want direc-

achter een bureau.

teur worden is nooit mijn ambitie geweest.

Nee, ik hield er altijd rekening mee dat wij ooit nog

Nee, maar dankzij de dagelijkse afwisseling, bleef

eens zouden moeten verhuizen vanwege het werk

mijn werk altijd uitdagend.

van mijn man. Hij is namelijk militair.

Het advies om naar deze afdeling te gaan. Ik heb

Dat mijn veelzijdigheid een sterk punt is.

geen seconde spijt gehad.

de computer er uit doen en alles weer op papier

het uitgifte apparaat van de uniformen (de KUA)

zetten.

verbeteren. Er is regelmatig iets mee aan de hand.

Marion Beumer

23 / HONDERD JAAR ST JANSDAL

lijk maakten! Zou ik meer mensen aan het bed zetten en minder


VERBETER JE MEE? / 24

Invulling nieuwe strategie Een van de pijlers van de nieuwe stra-

Beter 2.0

Verbeter je mee?

tegie ‘Eigen koers 2.0’ is een excellente bedrijfsvoering. “Beter 2.0” is de invulling van deze pijler. De beste ideeën

Ken jij ook het gevoel van hollen en vliegen, druk

drijf. Veel bedrijven praten en denken na over Lean,

zijn vaak op de werkvloer aanwezig.

zijn met de verkeerde dingen, onlogische werkpro-

maar wat is Lean nu eigenlijk? En wat wil St Jansdal

Met Beter 2.0 wil St Jansdal medewer-

cessen en lopen zoeken naar dossiers, sleutels of

met Lean?

kers op alle niveaus betrekken bij de

patiëntenstatussen? Wij kennen allemaal de ex-

bedrijfsvoering en hen helpen en sti-

cuses wel om onze werkplek niet op te ruimen. De

MEEDENKEN

muleren om een cultuur van continu

nadelige gevolgen hebben uiteindelijk wel effect

Lean is een filosofie en vooral een manier van wer-

verbeteren te bereiken. Speciaal voor

op het functioneren van de organisatie. Denk bij-

ken waarbij alles en iedereen in de onderneming

“Beter 2.0” is een logo ontworpen. De

voorbeeld aan tijdsverspilling, onnodige kosten of

zich richt op het creëren van waarde in alle proces-

richting van het logo duidt op het ver-

onveiligheid. Het is tijd om niet harder, maar slim-

sen en het elimineren van verspillingen. Uit het

beteren, de vorm simuleert een knop

mer te werken. De Lean-principes helpen daarbij.

medewerkerstevredenheidsonderzoek 2013 kwam

waarmee we kunnen fijn slijpen en tot

duidelijk naar voren dat medewerkers van ons zie-

slot komt de strategie terug (samen

In Nederland zijn inmiddels veel bedrijven met suc-

kenhuis graag willen meedenken en meebeslissen

op eigen kracht). Het geheel vormt een

ces aan de gang met Lean. Een zeer bekend voor-

over de inrichting van hun werk. In het St Jansdal

soort stempel dat we op onze bedrijfs-

beeld in Nederland is Scania, een bedrijf waarbij

voering willen drukken.

echt sprake is van een Lean cultuur. Bij Scania zit het Lean denken in de haarvaten van het hele be-

5S-methode Deze methode is een serie stappen die je helpt een ideale werkplek te creëren door te organiseren, op te ruimen en door verspillingen te verminderen. De 5S-methode streeft een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplek na waar het prettig, veilig en efficiënt werken is. 5S staat voor de vijf woorden die beginnen met de letter S: Sorteren, Structureren, Schoonmaken, Standaardiseren en in Stand houden. 5S gaat niet (alleen) over opruimen en schoonmaken, het gaat over een afdeling waar dingen direct worden klaargemaakt voor de volgende persoon, zodat niemand misgrijpt.

“Samen op eigen kracht”


Wat betekent Lean? Lean is een organisatiefilosofie en vooral een manier van denken en werken waarbij iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het Aan de slag

wegnemen van verspillingen. Lean is te vertalen als slank en lenig. En wie wil dat niet? Helaas heeft Lean

wordt hieraan invulling gegeven door het verbeter-

off bijeenkomst legde projectleider Peter Visser

geen betrekking op ons eigen slank-

programma Beter 2.0. Met dit programma krijgen

helder en duidelijk uit wat Lean betekent en wat de

en-lenig zijn, maar gaat Lean vooral

medewerkers het gereedschap in handen om zich

zeven stappen van aanpak voor een gestroomlijnde

over middelen, processen, cultuur en

te richten op het elimineren en voorkomen van ver-

poli zijn. Eén van de eerste stappen is het maken

lange termijn strategie. De oorsprong

spillingen. Daarbij wordt gekeken of de juiste din-

van foto’s om de verspillingen op de afdeling vast

van de Lean filosofie ligt bij Toyota.

gen op de juiste wijze worden gedaan.

te leggen. De medewerkers van de poli orthopedie

Werkplaatschef Taiichi Ohno bedacht

gingen hiermee enthousiast aan de slag en legden

dat alleen bedrijfsprocessen waar de

IN DE PRAKTIJK

veel punten vast op de gevoelige plaat tijdens deze

klant voor wil betalen of processtap-

De medewerkers van de poli orthopedie zijn dit na-

´waste safari´. Dat een plaatje meer zegt dan dui-

pen waar een klant op wil wachten

jaar gestart met een pilot-project. Tijdens de kick

zend woorden bleek ook hiermee.

nuttig zijn. Alle overige activiteiten zijn verspilling, en dus overbodig (waste). Wanneer er in een organisatie gesproken wordt over Lean heeft iedereen daar zijn eigen associaties

“Niet harder, maar slimmer werken”

bij, dit kunnen positieve of negatieve associaties zijn. Doordat Lean door sommige organisaties wordt ingezet als kostenreductie programma, wat vaak gepaard gaat met het besparen op arbeidskrachten, kunnen mensen een negatief beeld hebben van Lean. Een voorbeeld: Stel dat er in de toekomst een vijfde orthopeed wordt toegevoegd aan de maatschap. Door het goed inrichten van de werkprocessen is het mogelijk dat het werk met de huidige bezetting van assistentes kan worden gedaan, hopelijk

Lean kent vijf principes: focus op (klant)waarde, denken in waardestromen,

creëren

van

doorstroming

(flow), klantvraag bepaalt het werk (pull) en streven naar perfectie. Lean biedt diverse instrumenten die medewerkers kunnen gebruiken om deze principes te ondersteunen. Medewerkers poli orthopedie

25 / VERBETER JE MEE?

met meer werkplezier.


VERBETER JE MEE? / 26

Lean in relatie tot Productive Ward Het St Jansdal is op een aantal plaatsen al bekend met Lean. Zo werken de verpleegafdelingen volgens de Productive Ward aanpak. Dit is een Elke week staan wij voor het verbeterbord en bespreken we alles

toegepaste (modulaire) toepassing van Lean-principes, dat specifiek voor verpleegafdelingen is ontwikkeld. De principes zijn generiek, wat betekent

AAN DE SLAG

ENTHOUSIAST

dat zij overal in het ziekenhuis worden

Een methode binnen Lean om de werkplek te or-

Imka is ervan overtuigd dat door de Lean methode

toegepast. Het komende jaar zal dit

ganiseren is 5S (zie kader). De medewerkers van de

in te zetten, de medewerkerstevredenheid om-

dan ook gebeuren: op de poliklinieken,

poli orthopedie gingen aan de hand van deze me-

hoog gaat. Ingrid Jansen-Genot, teamleider poli

op het lab, maar bijvoorbeeld ook bij

thode aan de slag. Ruimtes werden leeggehaald,

orthopedie, sluit zich hierbij aan. “De poli kent een

het facilitair bedrijf. Lean kun je zelfs

spullen werden gesorteerd en er werd kritisch met

jong team. Iedereen wil veel, maar het komt tijdens

thuis toepassen, zo vertelde één van

elkaar gekeken hoe alles efficiënter zou kunnen.

het dagelijkse werk niet van de grond. Met het

de medewerkers van de poli orthope-

Kleine dingen kunnen tot groot resultaat leiden.

verbeterprogramma Beter 2.0 hebben wij de tools

die lachend.

Het laaghangende fruit plukken dus! Verbazingwekkend wat er met de juiste bril op aan verspillin-

in handen om het uit te voeren. Het wordt je niet Aan de slag! opgelegd, medewerkers mogen het allemaal zelf

gen wordt gezien en hoe de werkplek in een korte

voorstellen. Dit maakt enthousiast!” Mocht je meer

tijd efficiënter ingericht kan worden. Ook werkpro-

willen weten of interesse hebben? Wees welkom

cessen bleken anders ingericht te kunnen worden.

om een kijkje te nemen op de poli orthopedie of

Zo bleek de voorbereiding van de spreekuren heel

neem contact op met Peter Visser.

anders te kunnen, waardoor veel tijdwinst! De centrale vraag is steeds: doen we de juiste

Peter Visser

MEEDENKEN

dingen en doen we dingen goed? Met andere

Imka Jonker, afdelingshoofd, vertelt Peter Visser werkt sinds

dat de medewerkers op de poli or-

2009 als intern organisa-

thopedie door gebruik van verbeter-

tieadviseur in het St Jans-

borden ervoor zorgen dat het werken

dal. “Continu verbeteren,

op deze poli anders gaat worden.

daar houd ik mij dagelijks

“Elke week staan wij voor het verbe-

“Continu verbeteren maakt het verschil”

mee bezig. Ons zieken-

terbord, dan bespreken wij alles. Wij

huis presteert op veel terreinen al heel

moeten daarbij ook realistisch zijn,

goed. Toch geloof ik dat het nog beter

sommige dingen kun je gewoonweg niet realise-

woorden: voegt alles wat ik doe waarde toe voor

kan! Dat vraagt wel dat je bewust met

ren. “ Trots vertelt zij dat het eerste rendement al

de klant, de patiënt of een collega. Al het overige

een ‘verbeterbril’ op naar je werk leert

is behaald. Een spreekuurafspraak ging eerst vier

moeten we verbannen, want daar worden zij niet

kijken. Ik vind het ontzettend leuk

keer door de handen. Nu één keer!” Alle medewer-

beter van. Peter Visser: “De komende jaren hoop

om mij daarvoor in te zetten. Dat doe

kers van de poli hebben de schouders eronder ge-

ik dat steeds meer artsen en medewerkers de ‘ver-

ik grotendeels in verbeterprojecten,

zet, waardoor zij grote slagen konden maken. De

betertaal’ van Lean gaan leren spreken. Wij zul-

op allerlei plekken in het ziekenhuis.

poli is het domein van de medisch specialisten. Het

len hier in 2014 veel aandacht aan gaan besteden,

Dit jaar zijn we het verbeterprogram-

is daarom ook heel belangrijk dat zij meedenken.

onder andere door een inspiratiedag, trainingen,

ma Beter 2.0 gestart, waarvan ik de

Orthopedisch chirurg Roy Brokelman is er vanaf

e-learning en natuurlijk aansprekende projecten.

kartrekker ben.”

de start bij geweest. Hij geeft aan dat hij de Lean

Verbeter je mee?”

filosofie goed vindt en erachter staat. Enthousiast steekt ook hij de handen uit de mouwen.

Francisca Toes


Snelle behandeling nierstenen

Opening Niersteenkliniek Patiënten zijn erg tevreden over de behandeling

handeling terecht in de Niersteenkliniek van ons

in de Niersteenkliniek. Dat blijkt uit het verhaal

ziekenhuis. Wekelijks vinden er meerdere vergrui-

van de heer De Vries uit Dronten: “Uit ervaring

zingssessies plaats, zodat de wachttijden sterk

weet ik dat nierstenen heel pijnlijk zijn. Gelukkig

beperkt worden. Een vast team van radiologisch

kon ik snel terecht voor de behandeling van mijn

laboranten bedient de vergruizer. Een snelle be-

nierstenen. Door het uitstekend en snel hande-

handeling is mogelijk omdat de kliniek beschikt

len van de uroloog en de radiologisch laboranten,

over een eigen niersteenvergruizer.

was ik snel van de pijn verlost. Tijdens de behan-

Facebook HET BERICHT OP FACEBOOK OVER DE OPENING

deling werd ik op een prettige manier door de la-

De kliniek is onlangs op feestelijke wijze ge-

VAN DE NIERSTEENKLINIEK:

boranten begeleid.”

opend. Tijdens de opening werd ook de eigen

Is door 753 personen gezien

website gelanceerd: www.niersteenkliniek.nl

20 vind-ik-leuks

2 reacties

Patiënten die last hebben van nierstenen, kunnen Francisca Toes

Radiologisch laborante Greet van Emous laat tijdens de opening zien hoe de niersteenvergruizer werkt.

27 / OPENING NIERSTEENKLINIEK

binnen twee werkdagen voor een niersteenbe-


ELLY GLIMMERVEEN / 28

Meer dankbaar d Op mijn vraag waarop ze trots is, antwoordt Elly

in Ermelo en het ‘Rode Klif’ in Lelystad) en de re-

Glimmerveen, revalidatiearts Revalidatie en The-

validatie afdeling in het ziekenhuis in Lelystad. De

rapie, dat zij niet zozeer trots is, maar dankbaar…

revalidatie afdeling bij het St Jansdal was haar vol-

Dankbaar dat zij al die jaren haar werk in goede

gende uitdaging. In 1991 startte Elly eigenlijk met

Iedereen reuze bedankt voor de

gezondheid en met veel plezier heeft mogen doen.

niets, zelfs geen eigen kamer. Bovendien hadden

goede, jarenlange samenwerking en

Een uitspraak die haar typeert. Ik interviewde Elly

de meeste collega specialisten geen beeld van het

voor jullie vriendelijke woorden, de

omdat zij op 29 november 2013 officieel afscheid

specialisme revalidatie. Toch weet zij met weinig

vele kaarten, jullie aanwezigheid op

heeft genomen van het St Jansdal en haar werk als

middelen de afdeling op te zetten en langzamer-

29 november en de mooie cadeaus

revalidatiearts.

hand uit te breiden. Elly: “Ik hoop dat ik de revali-

Bedankt

waarmee mijn afscheid onvergetelijk werd. Het ga jullie goed! Elly Glimmerveen

datie afdeling voldoende op de kaart heb weten te GEEN DAG SPIJT

zetten en dat ik vertrouwen heb gegeven voor de

Elly Glimmerveen is al 35 jaar revalidatiearts, waar-

revalidatie in de toekomst…”

van een groot deel bij het St Jansdal. Toen zij in 1975 tijdens de artsenopleiding haar keuze moest

POSITIEVE VERANDERINGEN

maken, lag de specialisatie revalidatie niet voor de

Toen ik Elly vroeg wat zij als belangrijke positieve

hand. Revalidatie kreeg indertijd nog weinig aan-

verandering binnen de revalidatie ziet was haar

dacht binnen de opleiding. Toch koos Elly ervoor:

antwoord: “De rollator! De rollator is een waarde-

‘Ik heb er geen dag spijt van gehad. Het is een mooi

volle uitvinding binnen de revalidatie, ook al is het

vak. In de positie van revalidatiearts kun je heel

een bekend verhaal dat patiënten er eerst niet aan

praktisch bezig zijn in het bestrijden van proble-

willen…” Verder noemt Elly de brede toegankelijk-

men die een ziekte of trauma met zich meebrengt.

heid van de revalidatie. Aanvankelijk was revali-

Je kent de valkuilen van de aandoeningen en maakt

datie bedoeld voor werkenden en vielen kinderen,

een inschatting of je een patiënt moet motiveren

huisvrouwen en ouderen buiten de boot. Ook al

om nu juist meer of minder te doen. Daarbij ben ik

ziet Elly zichzelf als digibeet, zij realiseert zich dat

een specialist oude stijl die direct en confronterend

technische snufjes, zoals communicatiehulpmid-

naar patiënten kan zijn. Ik hoop wel uit te stralen

delen en automatische deuropeners een bijdrage

dat ik het goed bedoel, maar ik ben er in eerste in-

kunnen leveren aan het verbeteren van de kwali-

stantie niet op uit om aardig gevonden te worden.

teit van leven.

Ik hou van aanpakken. Ik zie mezelf als werkpaard en niet als luxepaard.”

NEGATIEVE VERANDERINGEN Elly vindt het geen verbetering dat protocollen op een voetstuk worden gezet. “Ik ben een dokter die

“Ik ga alle lieve mensen, zowel medewerkers als patiënten, missen. En ik hoop dat ik ook gemist ga worden…”

zelf nadenkt. Daarbij is een protocol slechts een leidraad.” Als tweede negatieve verandering van de afgelopen jaren noemt Elly de hebberigheid van mensen. Elly: “De maatschappij en de mensen zijn veranderd. Zo’n tien jaar geleden was alles rondom voorzieningen en hulpmiddelen goed geregeld. Helaas zijn veel mensen hebberig geworden, zij denken recht te hebben om van alles te krijgen. De kosten van voorzieningen zijn mede

BOUWER

hierdoor de pan uitgerezen. Het past niet bij mijn

Het opzetten van iets nieuws past bij Elly. Dat zij

bescheidenheid en zuinigheid dat je jaarlijks een

hierin succesvol kon zijn, had zij al bewezen met

bril koopt omdat de zorgverzekeraar die nu een-

de opzet van twee activiteitencentra (’t Speulder’

maal vergoedt…”


an trots… Elly besloot dat zij zich in 2014 niet meer zou laten herregistreren. “Ik hoop dat me nog vele jaren gegeven zijn om te genieten van de vrijheid om mijn eigen tijd in te delen. Ik ben nog actief en bedrijvig. Maar ik ga niet waarnemen. Ik kan geen ‘nee’ zeggen en zou dan waarschijnlijk nog continu met werk bezig zijn. Ik wil mijn energie steken in vrijwilligerswerk en hobby activiteiten. Hoe een dag er over een half jaar uit zal zien, weet ik nog niet. Maar dat komt goed, daar heb ik alle vertrouwen in…”

29 / ELLY GLIMMERVEEN

Wilma van Tol


HET NATIONAAL INTEGRATIEDINER / 30

Het Nationaal Integratiediner

Kleurrijk dineren Appeltaart, couscous, kip tandoori, aardap-

maakdienst en samen zetten zijn iedere dag

ken,’ zegt iemand enthousiast. Een ander knikt

pelsalade en nog veel meer lekkers. Donder-

weer een topprestaties neer.

instemmend terwijl zij net een hapje van haar

dag 10 oktober jl. stond er tijdens het Integra-

appeltaart neemt. ‘Tijdens het werk spreek ik

tiediner een veelzijdig buffet klaar, gemaakt

VEELZIJDIG BUFFET

alleen medewerkers van de avonddienst en de

voor en door medewerkers van Asito en het St

Rond 19.00 uur kwamen de enthousiaste me-

anderen zie ik eigenlijk niet’ zegt iemand ter-

Jansdal. Het diner werd voor de derde keer op

dewerkers van beide schoonmaakdiensten

wijl hij z’n derde bordje met lekkers vult.

rij gehouden in het ziekenhuis, met als doel

bijeen. Ook medewerkers van andere afde-

mensen verbinden.

lingen die contact hebben met de schoon-

Het Integratiediner werd dit jaar in ’t Voor-

maakdiensten waren aanwezig. Na een korte

onder gehouden. Een gezellige en knusse lo-

Het Nationaal Integratiediner is een lande-

toelichting over al het lekkers op het buffet,

catie. Er waren veel positieve reacties naar

lijk initiatief van Asito. Als grootste facilitair

begon het tafelen. Voor iedereen was er wel

aanleiding van het Integratiediner. De deel-

dienstverlener in Nederland, heeft Asito meer

wat lekkers te vinden. Aan het eind van de

nemers vonden het een mooie kans om elkaar

dan negentig nationaliteiten in dienst. In

avond waren er nog maar kleine restjes over.

beter te leren kennen.

samenwerking met onze eigen schoonmaak-

Het eten viel bij iedereen goed in de smaak.

dienst verzorgen zij de schoonmaak in ons

Karin Bomhof

ziekenhuis. Er werken mensen met verschil-

ENKELE REACTIES

lende nationaliteiten, geloofsovertuigingen,

‘Wat leuk om collega’s nu te ontmoeten in

achtergronden en opleidingen in de schoon-

plaats van elkaar alleen telefonisch te spre-


Meest populaire films St Jansdal heeft eigen YouTubekanaal

Films steeds belangrijker Ons ziekenhuis heeft al enige tijd een eigen kanaal op YouTube: www.youtube.com/stjansdal

DE DRIE MEEST POPULAIRE FILMS OP ONS YOUTUBE KANAAL ZIJN:

1. Wat is een liesbreuk? (52.269 weergaven) 2. Anesthesie/narcose bij liesbreukoperatie (28.858 weergaven) 3. Hoe verloopt een liesbreukoperatie? (28.136 weergaven)

Daar staan meer dan 50 films op en er komen er steeds meer bij. Algemene films over het ziekenhuis en voorlichtingsfilms staan overzich-

Vernieuwde homepage

telijk bij elkaar. In totaal zijn deze films 231.093 keer bekeken. Films gaan in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen in de communicatie. Wij zijn

De afgelopen maanden is er hard

blij dat we op de afdeling communicatie de

gewerkt aan de homepage. De pa-

mogelijkheid hebben om zelf films te maken.

gina heeft een modernere uitstraling

Mila Pors heeft onlangs de opleiding tot came-

gekregen en er kunnen meer onder-

rajournalist met goed gevolg afgesloten en is

werpen op de homepage geplaatst

begonnen met het produceren van films. De

worden. Ook zijn teksten herschre-

korte algemene film die op de homepage van

ven met als doel een hogere positie

onze website staat is door haar gemaakt. Op dit

te verkrijgen in google.

films verlopen via de communicatie adviseurs. Helaas is het niet mogelijk om op alle computers binnen ons ziekenhuis films te bekijken, maar thuis is dat natuurlijk wel mogelijk. Wanneer u films wilt bekijken op een iPad of tablet kan dit het beste via de YouTube app of via www.youtube.com/stjansdal. Wilt u geen enkele film van ons ziekenhuis missen? Abonneer u dan op ons YouTube kanaal Anneke Plette

Mila Pors is medewerker communicatie. Zij studeerde Theater-, film- en televisie wetenschap aan de Universiteit van Utrecht. In 2011 is zij begonnen aan de opleiding Camerajournalist. Deze opleiding heeft zij begin dit jaar met goed gevolg afgerond. Het maken van films en het bijhouden van het Youtube kanaal van ons ziekenhuis behoort tot haar takenpakket.

OP DE HOMEPAGE VAN WWW.STJANSDAL.NL STAAN NU OOK DRIE FILMS: 1. Een korte algemene film over St Jansdal 2. Een film met betrekking tot onze nominatie als aantrekkelijkste ziekenhuis om voor te werken 3. En een film waarin Marc van Tilburg vertelt wat transparante zorg betekent voor de maatschap chirurgie

31 /

kankerzorg in ons ziekenhuis. Aanvragen voor

WWW.YOUTUBE.COM/STJANSDAL

moment is zij bezig met een film over de borst-


GEVEN VOELT GOED / 32

Stichting Vrienden van het St Jansdal

‘Geven voelt Goed!’ Geven voelt goed! Dat is de slogan van de Stichting Vrienden van St Jansdal in Harderwijk. De Vriendenstichting heeft als doel projecten te financieren die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. Het gaat om projecten die bijdragen aan het realiseren van een genezend klimaat. Soms betreft het kleine en soms grote extra’s die het verblijf in het ziekenhuis kunnen veraangenamen voor patiënten en bezoekers. Er zijn al vele projecten gerealiseerd. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld in een kindvriendelijke ruimte een chemotherapie ondergaan. De Stichting heeft de ANBI status en verwacht dit jaar het CBF keurmerk te krijgen.

Nieuw Bestuur Vrienden

V.l.n.r. Eddy Vlijm, Marlijn Lenselink, Johan de Boer, Marten Foppen, Evelien van Zandbergen en Theo Ceelen


stichting

In oktober namen wij afscheid van vier bestuursleden: v.l.n.r. Ben van Noort, Huub Lutterman, Tiny Bakker en Kees v.d. Berg. Wij bedanken hen hartelijk vor hun inzet in de afgelopen jaren.

Even voorstellen EDDY VLIJM

Makelaardij in Putten en gelukkige vader van

de laatste tien jaar als directeur. Sinds septem-

Eddy Vlijm (1960) is vader van twee zonen en

vijf kinderen. Johan is sinds 1997 actief in de ma-

ber 2010 verzorgt ze voor Stichting Science Café

trotse opa van een kleinzoon. In zijn vrije tijd is

kelaardij en werkzaam als Register Makelaar-

het secretariaat en de PR. Verder was ze o.a. be-

hij graag op het water. Hij is directeur/eigenaar

Taxateur o.z. Zijn drijfveer om plaats te nemen

stuurlijk betrokken bij ‘De Maatschappij’, een

van Hellebrekers Technieken. Dit bedrijf is ge-

in het bestuur van Stichting Vrienden van het St

regionale netwerkorganisatie. Daarnaast is ze

vestigd in Nunspeet, Oss en Alphen a/d Rijn. Ver-

Jansdal is om naast alle dagelijkse commerciële

bestuurslid van Rotaryclub Harderwijk. Waar-

der is Eddy o.a. betrokken bij Platform Techniek,

activiteiten een steentje bij te dragen voor een

om heeft ze gekozen voor de Vriendenstich-

VNO-NCW Midden, De Techniek Academie en de

aangenamer verblijf van patiënten in ons zie-

ting? “De vriendenstichting draagt veel bij aan

Nuborgh. Toen hij werd gevraagd voor de Vrien-

kenhuis, die daar tijdens het verblijf zelf geen

de kwaliteit van het ziekenhuis. Een goede en

denstichting hoefde hij daar niet lang over na

invloed op kunnen uitoefenen.

sfeervolle omgeving werkt genezend. Het is een dragen met steun van sponsoren en donateurs.”

zit”, aldus Eddy. Hij wil zich dan ook graag inzet-

MARTEN FOPPEN

ten om een bijdrage te kunnen leveren aan een

Marten Foppen (1975) is getrouwd en gelukkige

aangenamer verblijf in het ziekenhuis.

vader van drie kinderen. Hij is directeur van het

THEO CEELEN

Dolfinarium. Daarnaast is Marten o.a. bestuurs-

Theo Ceelen (1955 ) is getrouwd en heeft een

MARLIJN LENSELINK

lid van Stichting HaRT (Harderwijk Recreatie

dochter. Ze wonen vlakbij Biddinghuizen. De fa-

Marlijn Lenselink (1967) is moeder van drie doch-

en Toerisme) en zat hij in het bestuur van JCI

milie runt een akkerbouw bedrijf. Theo is daar-

ters van 11, 13, en 14 jaar. Momenteel is zij voorzit-

Noord-West Veluwe. Vanaf 1 januari wordt hij

naast mede-eigenaar van C.S.C. Ceelen Sport

ter Raad van Bestuur bij Beweging 3.0, een grote

lid van Rotary Club Harderwijk. Marten wilde

constructies. Het bedrijf heeft hij twaalf jaar ge-

zorgorganisatie voor ouderen in de regio Eemland.

graag ook iets doen buiten zijn ‘comfortzone’.

leden samen met zijn broer opgericht en het is

Daarnaast is Marlijn vice-voorzitter van de Raad

“Ik weet helaas hoe belangrijk zorg is, dus toen

gevestigd in Zeewolde. C.S.C. richt zich op de re-

van Toezicht van MEE Veluwe en penningmeester

ik werd gevraagd voor een bestuursfunctie bin-

alisatie en het onderhoud van sportvelden. Zo

van het Florence Nightingale Instituut. Sinds kort

nen de Vriendenstichting hoefde ik niet lang

zijn de meeste kunstgrasvelden bij de hockey,

heeft ze plaatsgenomen in het bestuur van de

na te denken. Het is mooi om het ‘leed’ van een

voetbal en tennis verenigingen in Harderwijk,

Stichting Vrienden van het St Jansdal. “Het is vaak

patiënt wat te kunnen verzachten.”

Ermelo en Zeewolde gerealiseerd door C.S.C.

niet haalbaar om uit de reguliere financiering van

Het bedrijf is al vele jaren marktleider en groeit

de zorg iets extra’s voor de patiënten te kunnen

EVELIEN VAN ZANDBERGEN-GARDENBROEK

ondanks de crisis. Theo wil naast het zakelijke

realiseren. Daarom heb ik plaatsgenomen in het

Evelien van Zandbergen-Gardenbroek (1946),

iets doen voor de maatschappij. Vanwege zijn

bestuur om dit wel mogelijk te kunnen maken.”

vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van

goede persoonlijke ervaringen met het St Jans-

het St Jansdal, heeft een ruime bestuurlijke er-

dal koos hij voor de Vriendenstichting.

JOHAN DE BOER

varing. Vanaf 1973 tot aan haar pensionering

Johan de Boer (1975) is eigenaar van Boerstaete

was ze actief in het huidige Theater Harderwijk,

33 / STICHTING VRIENDEN VAN HET ST JANSDAL

voorrecht dat ik hier een steentje aan mag bij-

te denken. “Gezondheid is het belangrijkste be-


GEVEN VOELT GOED / 34

Benefiet Gala

Dansen voor kinderen met kanker Danssportstudio Porceletti van eigenaar Jan Postulart uit Harderwijk bestaat op twaalf januari twintig jaar. Om dit te vieren geeft hij op tien mei 2014 in Theater Harderwijk een ‘Groots onharderwijks galafeest’. Jan is al geruime tijd ambassadeur van het St Jansdal. Daarom heeft hij besloten om de opbrengst van het feest te schenken aan de kinderafdeling van het St Jansdal, speciaal ook om het verblijf van kinderen met kanker te veraangenamen. Veel gerenommeerde artiesten zullen belangeloos aan deze avond meewerken. U kunt genieten van een dans, zang en theatervoorstelling. Een speciale dansshow ‘Dancing with the Harderwijk Stars’ wordt deze avond op de planken gebracht. Na afloop kan het publiek nog tot in de late uurtjes dansen. Een topband zorgt voor de muziek. Tevens wordt er deze avond een kunstveiling gehouden. Schilderijen en een bronzen beeld gaan onder de hamer. De dresscode voor de avond is chique. Denk hierbij aan avondjurken, cocktailjurken en smokings. “Het is fantastisch gevoel om met elkaar zo’n avond te organiseren. Het duurt nog even maar het wordt bijzonder. We willen zoveel mogelijk geld ophalen om kinderen (met kanker) een aangenamer verblijf in het ziekenhuis te geven”, zegt Jan enthousiast. Kaarten voor de avond kosten vijfentwintig euro en zijn te verkrijgen via porceletti@hetnet.nl. Op de Facebookpagina van Danssportstudio Porceletti kunt u het laatste nieuws over dit galafeest lezen.


Met een handdruk en vol vertrouwen draagt Kees van den Berg het voorzitterschap van de Vriendenstichting over aan Marten Foppen. Kees was vanaf het jaar 2003 lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het St Jansdal en vanaf januari 2009 was hij voorzitter. Marten bedankt Kees namens de Vriendenstichting voor tien jaar inzet. Kees blijft nog volop betrokken bij ons ziekenhuis als lid van de Patiëntenraad. Hij zegt hierover: “Ik hoop te kunnen bijdragen aan de kwaliteit en een goede en veilige omgeving voor patiënten tijdens het bezoek en verblijf in het St Jansdal.”

Marten Foppen nieuwe voorzitter Vriendenstichting

Marten Foppen is gelukkig getrouwd, is de

OVER MARTEN

MENSENMENS

trotse vader van drie kinderen en heeft een

Tijdens zijn studietijd bleef Marten trouw aan

“Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en

voetbalverslaving. Op zijn vijftiende begon

het Dolfinarium. Na zijn studie kwam hij in

heb veel interesse in processen en de relaties

hij met werken bij het Dolfinarium. Dit vakan-

dienst van het park, in eerste instantie op de

van mensen daarin.” Marten wordt door en-

tiebaantje groeide uit en inmiddels is Marten

personeelsafdeling. In 2001 werd hij als per-

thousiasme en de al genoemde passie gedreven.

directeur van het park. Ondanks zijn overvolle

soneelsmanager opgenomen in de directie.

Gewoon doen is zijn motto! De sleutel voor een

agenda zei hij direct ja op de vraag of hij voor-

Daarna ging het allemaal in een stroomversnel-

succesvolle formule is volgens hem het totaal-

zitter van de Stichting Vrienden van St Jansdal

ling. Van personeelsmanager naar HR-juridisch

plaatje. Zowel het St Jansdal als het Dolfinarium

wilde worden. Marten neemt hiermee het stok-

directeur tot algemeen directeur van een beurs-

kennen een open cultuur met laagdrempelige

je over van Cees van den Berg.

genoteerd zeedierenpark.

bedrijfsvoering. De organisaties staan open voor elkaar. “De betrokkenheid van het ziekenhuis in

De relatie tussen het Dolfinarium en het St Jans-

AMBITIE

de maatschappij vind ik prachtig. Ik deel graag

dal is een tijdje geleden al gelegd. “Ondanks de

Naast zijn werk vond Marten zelfs nog tijd om

mijn kennis en faciliteiten met het St Jansdal.”

verschillen in organisatie, zijn er toch veel over-

drie post HBO-studies te volgen en zijn MBA

eenkomsten. Zo ontvangen wij allebei mensen

succesvol af te ronden. “Het is nooit mijn ambi-

Op de vraag wat Marten de Vriendenstichting

met een doel en willen wij ze graag met de ver-

tie geweest om directeur te worden. Ik ben een

gaat brengen, antwoordt hij: “Enthousiasme en

wachting plus één naar huis laten gaan”, licht

HR-man in hart in nieren en ben van mening dat

gewoon doen. Wij moeten ons richten op wat

Marten toe. “Toen Anneke Plette mij vroeg om

een goede werkgever de juiste mensen beloont.

wij kunnen doen in plaats van wat niet moge-

zitting te nemen in het bestuur van de Vrien-

Zeuren om een functie heeft geen zin. Als het

lijk is. Dankzij de Vriendenstichting kunnen wij

denstichting, hoefde ik niet na te denken. Ik

komt, komt het vanzelf.” Zelf is hij daar het be-

het verblijf in de ziekenhuissetting draaglijker

moet eerlijk zeggen dat ik vaker gevraagd

wijs van. De 38-jarige Marten heeft dertig jaar

maken. Deze uitdaging ga ik graag aan.”

wordt en meestal is mijn antwoord nee.” Toch

actief gevoetbald. De combinatie werk en privé

zei hij op basis van zijn goede gevoel direct ja.

werd steeds moeilijker, vandaar dat hij gestopt

Waarom? “Ik vind het belangrijk om naast mijn

is met voetballen. De passie voor het voetbal zit

positie als directeur iets te doen voor de maat-

hem nog wel in het bloed, net als zijn passie voor

schappij.”

het Dolfinarium.

Francisca Toes

35 / STICHTING VRIENDEN VAN HET ST JANSDAL

Gewoon doen


GEVEN VOELT GOED / 36

De Harderwijker kunstenaar Henk Bakker steunt al jaren het project ‘Angst verminderen bij kinderen’. Zijn tomeloos enthousiasme en aanhoudende betrokkenheid was aanleiding voor het bestuur om hem te vragen voor de functie van ambassadeur. Henk heeft met zijn inzamelingsacties jaarlijks duizenden euro’s opgehaald voor het project ‘Angst verminderen bij kinderen’. Dit jaar heeft hij een verjaardagskalender gemaakt. Met de opbrengst hoopt hij nog meer geld bijeen te brengen voor de Vriendenstichting en dan met name voor het project ‘Angst verminderen bij kinderen’.

De oude speeltoestellen in de tuin van de

de speeltuin in het bijzijn van enkele be-

kinder- en tienerafdeling werden eind vorig

stuursleden, kinderartsen en medewerkers

jaar afgekeurd. Dankzij de Vriendenstich-

van de kinderafdeling feestelijk onthuld.

ting is een nieuwe speelplaats gerealiseerd.

Bovenaan de glijbaan wacht onze bekende

Op een regenachtige dag in november werd

St Jansdalgiraffe Sjiffa op de kinderen.

Bedrijfsvrienden Behalve particuliere vrienden, zoekt de Stichting ook zogenaamde bedrijfsvrienden. Be-

Ja, ik word Vriend

drijfsvriendschappen hebben een looptijd van

BRONZEN BEDRIJFSVRIENDEN

drie jaar. We hebben drie aantrekkelijke be-

Delicio kookstudio & catering

drijvenvriendschapspakketten samengesteld:

BRONS (€ 500,-- PER JAAR) ZILVER (€ 750,-- PER JAAR) GOUD (€ 1.250,-- PER JAAR)

H.J. Polinder b.v.

Kijk voor meer informatie op www.vriendenvanstjansdal.nl

Wilt u de projecten van de Stichting Vrien-

Concerned B.V.

den van het St Jansdal steunen? Word dan vrienden van de Stichting. U kunt ons

GOUDEN BEDRIJFSVRIENDEN

steunen met een jaarlijkse bijdrage, maar

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen “G.P.S.” B.V.

ook eenmalige giften zijn welkom. Vul het

Wivé Techniek bv

formulier op de website in (www.vriendenvanstjansdal.nl) of neem telefonisch contact op met de Stichting Vrienden van het St Jansdal, tel. 0341-463903. Het bankrekeningnummer is 7234872. Geven voelt goed!

BDO Branchegroep Zorg


Succesvol C-VATS-congres Toen ons ziekenhuis in 2009 met C-VATS opera-

ping wilden,” vertelt Bieneke: “Ons doel was

genwoordigers van twee firma’s eindigden tot

ties (thoracosopisch verwijderen van een long

om praktische informatie en handvatten te

slot met een lezing over het specifieke instru-

of gedeelte hiervan) startte, waren we één

geven.” Dat daar behoefte aan was, bleek uit

mentarium dat nodig is tijdens de operatie.

van de weinige ziekenhuizen in Nederland die

het aantal aanmeldingen. Zo’n 35 operatie- as-

Het congres werd afgesloten met een rondlei-

werkte met deze operatietechniek. Inmiddels

sistenten uit alle delen van het land kwamen

ding over onze laparoscopische OK, waar een

voeren steeds meer ziekenhuizen de C-VATS

naar Harderwijk voor dit congres.

opstelling van instrumentarium voor een C-

operaties uit. Operatie assistenten Dirma

VATS operatie klaar stond.

Boerendans en Bieneke van Weeghel kwamen

Na ontvangst met koffie en thee trapte chirurg

hierdoor op het idee om hun kennis over deze

René The af met een lezing over de ontwikke-

Dirma: “Wij vonden het heel leuk om dit con-

uiterst moderne operatietechniek met andere

ling van de C-VATS en de anatomie. Vervolgens

gres samen te organiseren en zo onze kennis

operatieassistenten te delen. Onder de titel

gaf anesthesist Marco Koenders informatie

te delen. We hebben veel leuke reacties ge-

‘Short Stay na longoperatie’ organiseerden zij

over de anesthesie bij een C-VATS operatie.

had. De deelnemers waren erg positief over de

op 4 oktober een C-VATS congres in ons zieken-

Na de lunch ging Dirma Boerendans in op de

lezingen en de rondleiding. Bovendien waren

huis.

positionering bij een C-VATS operatie en gaf

zij enthousiast over de goede sfeer in ons zie-

chirurg Roberto Tobon uitleg over de OK- pro-

kenhuis en de uitstekende catering. Al met al

“Het congres was bedoeld voor operatieas-

cedure. Bieneke van Weeghel legde uit welk

dus een geslaagd congres!”

sistenten van andere ziekenhuizen, die inte-

instrumentarium nodig is tijdens een C-VATS

resse hebben in de C-VATS operatie, of die al

operatie en tenslotte konden de deelnemers

ervaring met deze ingreep hebben en verdie-

zelf oefenen met diverse instrumenten. Verte-

Marion Beumer

C-VATS Bij een C-VATS lobectomie (long- of longkwabverwijdering) wordt de long of longkwab via een kijkoperatie verwijderd. De patiënt heeft zo minder pijn na de operatie, omdat het niet meer nodig is om de ribben te spreiden. De verdere voordelen van de CVATS operatie zijn: patiënten hebben stellen sneller en liggen korter in het ziekenhuis.

37 / C-VATS-CONGRES

minder pijn, kleinere wonden, her-


MAMMACENTRUM HARDERWIJK / 38

Persoonlijk en dichtbij

Mammacentrum De ontdekking van een knobbeltje in de borst is

SCHRIK

voor velen een onthutsende ervaring. Een knob-

Een patiënt vertelt: “Toen ik was bijgekomen van

beltje kan een symptoom zijn van borstkanker.

de eerste schrik, heb ik een afspraak bij mijn huis-

Na de eerste schrik volgt vaak de angst en onze-

arts gemaakt. Deze stuurde mij direct door naar het

kerheid. Heb ik borstkanker? Welke onderzoeken

Mammacentrum Harderwijk. Nog in een soort roes

staan mij te wachten? Stel dat de uitslag niet goed

stapte ik twee dagen later het centrum binnen. Wat

is? Daarbij komt dat het wachten op een uitslag

was ik opgelucht toen ik aan het einde van de dag

veel onzekerheden met zich meebrengt.

een goede uitslag kreeg. Daarna heeft het nog wel even geduurd voordat ik van de schrik was beko-

“Ik kon binnen twee werkdagen terecht”

men, maar de onzekerheid was gelukkig weg.” VERKEERDE WEG Een andere patiënt kreeg van de chirurg een minder goede uitslag. “Helaas werd bij mij de diagnose borstkanker gesteld. Mijn wereld stond stil, ik was

Roze lintje

In het Mammacentrum Harderwijk, onderdeel van

voor mijn gevoel de verkeerde weg ingeslagen.

St Jansdal, kunnen patiënten binnen twee werkda-

Gelukkig hoefde ik deze weg niet alleen te gaan.

gen terecht, staat een deskundig team klaar en krij-

Tijdens mijn ziekenhuisopname en kuren ben ik

gen patiënten onderzoek en uitslag op één dag. We-

liefdevol opgevangen door de medewerkers. Ook

kelijks vindt er overleg plaats met het Antoni van

toen ik weer thuis was, ging de zorg door. Bij vra-

Leeuwenhoek Ziekenhuis. In het centrum worden

gen kon ik altijd contact opnemen met een vast

alle patiënten met een afwijking in de borst behan-

contactpersoon van het Mammacentrum. Hierdoor

deld, begeleid en gecontroleerd.

hoefde ik nooit met vragen te blijven zitten. Hoe de toekomst verder zal gaan, durf ik nu nog niet te zeg-

De borstkankerzorg in St Jansdal

ONZEKERHEID

is kwalitatief hoog en voldoet aan

Om de onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren,

de eisen die de Borstkanker Ver-

kent het Mammacentrum sneldiagnostiek. Dit be-

eniging Nederland (BVN) stelt. Het

tekent dat patiënten ’s morgens komen voor een

ziekenhuis is in het bezit van het

anamnese en lichamelijk onderzoek. Vervolgens

zogenaamde roze lintje.

wordt op de röntgenafdeling een mammografie, echografie en indien nodig een punctie of MRI ge-

gen. De eerste uitslagen zijn in ieder geval goed.”

“Ik kreeg de uitslag nog dezelfde dag”

daan op dezelfde dag. ‘s Middags krijgen patiënten de uitslag van de mammografie en het echo-onderzoek bij de verpleegkundig specialist mammacare

In het Mammacentrum staat een gedreven mam-

of bij de chirurg. De uitslag van een eventuele

mateam klaar met één gezamenlijk doel: optimale

punctie krijgt de patiënt twee dagen later bij de

borstkankerzorg. Zij streven zorg na die persoon-

verpleegkundig specialist mammacare of chirurg.

lijk en dichtbij is. Op 11 december is het centrum officieel geopend en is de eigen website gelanceerd: www.mammacentrum-harderwijk.nl.

“Zo fijn dat ik een vast contactpersoon heb, die ik altijd kan bellen!”

Francisca Toes


Harderwijk Predicaat TopZorg borstkanker Ziekenhuis St Jansdal heeft van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van borstkanker ontvangen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de patiënt centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven

Het mammateam bestaat onder andere uit chirurgen, radiologen, oncologen, coördinerend oncologie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten! (chirurg Roberto Tobon ontbreekt op deze foto)

39 / MAMMACENTRUM HARDERWIJK

van informatie.


MAZCERADE / 40

Combinatie van twee studies Na het VWO ben ik Voeding van de mens gaan stu-

tere wondgenezing, meer kans op infecties en der-

deren aan de Landbouw Universiteit in Wagenin-

gelijke en die willen we zoveel mogelijk voorkomen.

gen. Tijdens het laatste jaar miste ik het contact met mensen en besloot ik de verpleging in te gaan.

Daarna ben ik me meer gaan richten op de mensen met een PEG katheter. Dit is een voedingssonde

Ik heb de in-service opleiding gedaan in het Rode

die door de buikwand direct in de maag wordt

Kruis ziekenhuis in Den Haag. Tijdens deze oplei-

geplaatst door de MDL artsen. Het is erg mooi om

MAZCERADE

ding kwam ik in contact met de VVIV (Vereniging

mensen te begeleiden als ze een PEG katheter krij-

voor Voeding en Infusie Verpleegkundigen, is te-

gen. Allereerst informeer ik de patiënt en eventueel

Mazcerade is een rubriek van lezers. Deze

genwoordig V&VN MDL voeding). Zo wist ik dat het

diens familie wat een PEG katheter is en hoe daar-

maand is de pen voor Erica Ruiter-Houwelingen,

mogelijk was om mijn beide studies te combineren.

mee omgegaan moet worden. Als mensen vanuit de

voedingsverpleegkundige.

de

Mijn eindscriptie heb ik gedaan over ondervoeding

thuissituatie een PEG katheter krijgen dan zorg ik

pen door aan Trude Lugard-Jozuazoon, MDL

Erica

geeft

in de ziekenhuizen. Hier was toen veel minder over

ervoor dat de sondevoeding en toebehoren wordt

verpleegkundige.

bekend dan tegenwoordig en het screenen op on-

geregeld door een diëtist en dat er een wijkver-

dervoeding werd nog niet gedaan.

pleegkundige ingeschakeld wordt.

Ik ben Erica Ruiter van Houwelingen en ben

Na mijn opleiding werd ik al snel aangenomen in

al weer ruim vijf jaar werkzaam in het St Jans-

het Dr Jansenziekenhuis in Emmeloord op de afde-

Het is fijn dat dit voor de plaatsing allemaal gere-

dal ziekenhuis als voedingsverpleegkundige.

ling chirurgie en orthopedie. Na vele jaren werd ik

geld is, zodat na plaatsing de patiënt weer snel te-

Ik woon in het landelijke en bosrijke Krag-

overgeplaatst naar Lelystad. Toen er een vacature

rug kan naar zijn thuissituatie. Ook als mensen in

genburg samen met man Henk en dochters

kwam in het St Jansdal ziekenhuis voor een voe-

de thuissituatie problemen hebben met de PEG ka-

Jacqueline (14) en Anita (12) en hond Bo. In

dingsverpleegkundige heb ik gesolliciteerd. De

theter kunnen ze mij bellen. Soms is het probleem

mijn vrije tijd vermaak ik mij met onder an-

eerste keer werd ik niet aangenomen (werd toen

telefonisch op te lossen, maar andere keren moe-

dere lezen, wandelen met onze hond, spel-

intern opgevuld) maar enkele jaren later wel.

ten ze toch op de poli MDL komen. Kom ik er niet

letjes doen met de meiden en handwerken.

uit dan haal ik er een MDL arts bij.

Elke dinsdagavond ben ik in principe in de

In het begin was het zoeken naar een invulling van

sporthal te vinden en zaterdags kijk ik re-

mijn functie, maar dat kreeg al snel duidelijkere vor-

Ik vind het leuk om zo mijn beide studies te kun-

gelmatig naar de volleybalwedstrijden van

men. Inmiddels is mijn dag tot de nok toe gevuld.

nen combineren al zou ik graag nog meer willen

mijn dochters. In mijn kerkelijke gemeente

Allereerst heb ik samen met Simone (teamleidster

betekenen voor mensen met enterocutane fistels,

ben ik actief in het kinderwerk . Daarnaast

voedingsassistenten) de ondervoeding op de kaart

high output stoma’s en/of intestinaal falen. Dit

ben ik binnen de interkerkelijke werkgroep

gezet door middel van de kleurcodering. Ondervoe-

zijn patiëntencategorieën waarbij een individueel

Hart-en-vrouw kringleidster van een kring

ding is een groot probleem in de ziekenhuizen om-

behandelplan nodig is. De kennis die ik daarover

Hebreeuws.

dat het vele negatieve gevolgen kan hebben, zoals

heb wil ik graag delen. Kortom ik voel me vaak als

een minder snel herstel, meer complicaties, slech-

een vis in het water in deze functie.


Huis aan huis Magazine Dronten In de maand december is een Huisaan-huis magazine gemaakt over

Oud en nieuw

de polikliniek Dronten. Alle huishoudens in Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Elburg hebben een bewaarblad ontvangen met daarin het aanbod van ons ziekenhuis in de

Thilly Bensink, Arine Bakker en Dennis Leemeijer nemen symbolisch afscheid van hun verouderde

poli Dronten. Ook is er een kalender-

handhygiëne box. Thilly vertelt dat ze de box ooit zelf heeft gemaakt. “Ik zie mij nog zo aan het werk

tje bijgesloten. Magazine en kalen-

om de box in elkaar te zetten. In die tijd voldeed de box met het gordijntje meer dan voldoende. De

der zijn vanaf 23 december a.s. ver-

eisen voor handenhygiëne zijn aangescherpt en daardoor is apparatuur nodig om dit beter zichtbaar

krijgbaar bij het informatiecentrum.

te kunnen maken.” Dus is er na jarenlange trouwe dienst nu een nieuwe, moderne versie. De nieuwe handhygiëne box van de afdeling hygiëne en infectiepreventie heeft alle mogelijkheden om goed te beoordelen of de handen goed gedesinfecteerd worden. Door middel van moderne technieken is het mogelijk om de leerpunten direct zichtbaar te maken op een computer of groot scherm. Deze moderne box is vanaf nu beschikbaar om te gebruiken bij een klinische les of afdelingsoverleg. De medewerkers van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie organiseren dit graag.

IN DIT MAGAZINE LEEST U ALLES OVER DE ACTIVITEITEN

Kalender 2014

Polikliniek Dronten Ziekenhuis St Jansdal www.stjansdal.nl - www.polikliniekdronten.nl

41 / HANDHYGIËNE BOX

VAN ZIEKENHUIS ST JANSDAL IN POLIKLINIEK DRONTEN


TWEETS / 42

Poli-Apotheek en ontslagmedicatie

Opvallende Tweets Ook via Twitter plaatsen we het laatste nieuws over St Jansdal. Daarnaast volgen we zoveel mogelijk wat onze patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden over ons

In de vorige Cazcade heeft een artikel gestaan

ziekenhuis zeggen en in principe reageren we op elk bericht waar St Jansdal in voorkomt.

over de reden dat patiënten in het bezit moeten

Eind november had St Jansdal 3862 volgers. Dit worden er elke dag meer. We hebben in de

zijn van een medicatieoverzicht vóór een op-

afgelopen tijd al bijna duizend tweets verzonden.

name. Tijdens de opname van een patiënt kan vervolgens weer het een en ander veranderen

Twitter mee over St Jansdal door in je bericht @stjansdal of #stjansdal te gebruiken. Word

in het medicijngebruik. Er kunnen medicijnen

ook volger door naar www.twitter.com/stjansdal te gaan.

tijdelijk gestopt zijn of vervangen worden. Hoe weet de patiënt na ontslag wat te gebruiken

In iedere uitgave van Cazcade publiceren we de meest recente tweets. Wil je alle tweets zien?

en hoe komt deze informatie bij de eerste lijn

Ga dan naar intranet, hier lopen alle tweets die binnenkomen automatisch over het scherm.

terecht? Hugo Bos, apotheker van de Poli-apotheek, legt het uit.

@wjmazier

Zo hotel arrangement is afgelopen! Koffers

pakken en thuis verder rust houden met antibiotica! @stjansdal Sinds 2009 hebben we in de centrale hal van St

bedankt voor de goede verzorging!

Jansdal de Poli-Apotheek. Een gespecialiseerde openbare apotheek, waar het ziekenhuis het

@ZorgGeenShow

grootste aandeel in heeft. Ook alle openbare

patiënten in alles hun zin: nutteloze en dure onderzoeken laten

apotheken in de regio zijn aangesloten. De Poli-

doen. Tienen op Zorgpraat.nl!

@stjansdal Van de week gaf ik mijn

Apotheek speelt sindsdien een grote rol in het verwerken, controleren en communiceren van

@MagdaOlofsen

ontslagmedicatie en is mede om deze reden op-

Theatergroep Placebo @stjansdal bedankt!

Geraakt, geïnspireerd, genoten, gelachen

gericht. “Alle ontslagmedicatielijsten uit het ziekenhuis komen bij ons terecht. We controleren

@Coornstra

ze uitgebreid, waarna we het officiële Actuele

en efficiënt maatwerk op de #mammapoli! En altijd even

Medicatieoverzicht vaststellen. We geven wijzi-

#patiëntvriendelijk! #ziekenhuis #zorg

Wat leveren ze in ‘t @stjansdal toch accuraat

gingen direct door aan de openbare apotheek en de huisarts. Voor de patiënt maken we een inna-

@queenie73

meschema van de medicatie, wat we samen aan

vriendelijkheid en zorgzaamheid hebben mijn MRI vandaag

de balie doornemen. Pas dan kan de patiënt naar

verzacht! #controlemodus

Bedankt röntgenafdeling @stjansdal jullie

huis.”, aldus Hugo Bos.

@Bestewerkgevers @stjansdal Gefeliciteerd met jullie 3e plek Voordat de Poli-Apotheek bestond, werd de ont-

als Beste Werkgever 2013 van ziekenhuizen #bestewerkgevers #HR

slagmedicatie naar de openbare apotheken gefaxt. “Het voordeel van de Poli-Apotheek is, dat

@HvGinkel

we in het ziekenhuis zitten. De koppeling met

eenzame opsluiting in telefooncel. Longfunctietest noemen ze

de eerste lijn is belangrijk en patiënten krijgen

dat. #claustrofobie #hoesterisch

In St Jansdal ziekenhuis voor een klein uurtje

meteen goede uitleg. Patiënten komen bij ontslag langs de Poli-Apotheek. Het zou zonde zijn

@Vreugdedansje

geen gebruik te maken van deze faciliteit.”

Een bijzonder goede oogarts van het Ziekenhuis St Jansdal in

@Natalietk Vraag advies aan dr. Beers.

Harderwijk. Heel veel sterkte! Elles Boot-Bakker

@Karian Thuis is toch het fijnst, maar het slagroomijsje was Gebruik je medicijnen? Zorg er dan voor dat je altijd een actueel medicatieoverzicht bij je hebt!

het hoogtepunt van mijn dag @stjansdal

Volgt het St Jansdal op WWW.twitter.com/stjansdal


Nieuwe OR

Achterste rij v.l.n.r.: Wils van der Meer, Renny Meibos, Martin Huisman, Sandra Schriever, Nel Buis, Tjerk Rintjema, Mirjam Kuipers, Willem Vierhout, Lya den Besten

43 / OR

Voorste rij v.l.n.r.: Ans Koenders, Margreet Visser, Ineke de Kwant, MariĂŤtte Corver, Roza de Roover, Elma van den Hardenberg


NIEUWE UNIFORMEN / 44

Nieuwe uniformen Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Sinds

nr 1

verpleegkundig en paramedisch personeel

enige tijd dragen medewerkers van het St Jansdal

nr 2

medewerkers informatie&afspraken, en opnamebureau

nieuwe, frisse uniformen met blauwe en oranje ac-

nr 3

medewerkers housekeeping

centen. Wist u ook dat medewerkers van verschil-

nr 4

medewerkers (poliklinische) operatieafdeling

lende disciplines andere uniformen dragen? Het is

nr 5

medewerkers personeels- en bezoekersrestaurant

herkenbaar en onderscheidend. Op bovenstaande

nr 6

medewerkers logistiek

foto is:

nr 7

vrijwilligers

nr 8

medewerkers huisvesting

nr 9

medewerkers IC en SEH

nr 10

gipsverbandmeesters

nr 11

beveiligers

nr 12

parkeerservicemedewerkers

nr 13

koks

nr 14

voedingsassistenten

nr 15

medisch specialisten

Helaas ontbreekt op de foto de medewerker MTI en Multimedia.


Overwinteren Van 21 december tot 21 maart is het officieel

Sommigen zouden de winter het liefst over-

een wintervacht, die ze later als het warmer

winter. Velen vinden dit geen aangename tijd.

slaan, maar dit kan gewoonweg niet. We moe-

wordt weer ‘uitdoen’. Ook mensen halen hun

De meeste bomen staan er kaal en doods bij.

ten ‘overwinteren’.

wintervacht te voorschijn: winterjassen, das-

De levenssappen zijn tot stilstand gekomen.

sen, mutsen en wanten. Ze eten ook winter-

Het duister wint het ook steeds meer van het

Je kunt ook overwinteren door te vluchten. De

kost: snert, en stamppot, omdat de koude tijd

licht. Alles lijkt te zijn uitgestorven. Het is un-

boerenzwaluw, de nachtegaal en de tuinfluiter

meer energie vraagt.

heimisch stil op straat; het is vaak miezerig

bijvoorbeeld ontwijken de winter en zoeken

koud. IJzel en sneeuw maken de wegen soms

warmere streken op. De vrees voor de kou en

De zieken, zwakkeren en ouderen zijn en blij-

ook nog glad en onbegaanbaar. Ouderen wa-

het gebrek aan voedsel doet hen vertrekken

ven in deze tijd de kwetsbare groep. Zij moe-

gen zich daarom niet buiten de deur, bang om

om in de lente terug te keren. Ook mensen,

ten alles doen om geen kou te vatten; of beter

kou te vatten of bij gladheid onder uit te gaan.

vooral ouderen, verhuizen voor enkele maan-

gezegd: zij moeten er alles aan doen, opdat de

den naar Spanje of Portugal, om de vrieskou,

kou, de griep of een longontsteking hen niet

Niet alleen ouderen hebben een hekel aan

de sneeuw en de gladheid, kortom de winter

pakt. Vooral dit laatste kan fataal zijn.

dit jaargetijde. De zon laat zich minder zien,

te vermijden. Egels, vleermuizen, eekhoorns

daarom is deze periode minder rijk aan vita-

en marmotten hebben een andere vorm van

Natuurlijk zijn er ook veel goede dingen over

minen. Wie ziek en zwak van gezondheid is,

vluchten bedacht: ze leven ’s winters in een

de winter te zeggen zoals de huiselijkheid

gaat er daarom in deze tijd niet op vooruit. In-

toestand van verdoving, wat wij winterslaap

binnen en het schaatsplezier buiten. En om

tegendeel, het aantal sterfgevallen blijkt in de

noemen. Ze hebben zich van te voren wel goed

niet te vergeten de feestdagen zoals Sinter-

winter hoger te zijn dan in andere jaargetijden.

dik gegeten en de nodige reserves opgebouwd,

klaas, Kerstmis, en Oud en Nieuw. Maar voor

Dat is trouwens ook zo tijdens een hittegolf in

om te kunnen overwinteren.

de meest kwetsbaren onder ons is het een

de zomer.

tijd, waarin zij letterlijk moeten ‘overwintekomende (barre) tijd. Diverse dieren zoals hon-

als mogelijk door deze tijd heen te komen.

den, konijnen en herten vormen van nature

ren’ . Theo van de Vossenberg

45 / OVERWINTEREN

Wie in eigen land blijft, bereidt zich voor op de Het is daarom zaak, om zo goed en zo kwaad


SPINNEN IN HET WEB / 46

Spinnen in het web

Klarie en Toos


Twee sympathieke receptionistes en voor velen

tijdens kerst. Op kerstavond moest ik het

bekende gezichten nemen afscheid van ons zie-

OK-team oproepen voor een keizersnede. De

kenhuis: Klarie van den Steen en Toos Adams.

dienstdoende gynaecoloog zei toen: ‘Hé Toos,

Samen kijken zij terug op twintig en dertig jaar

wil je een kerstkindje geboren zien worden?’

St Jansdal. Allebei nemen zij met een goed gevoel

Dit was zo’n mooi en moment, dat vergeet ik

afscheid. De goede band met de collega’s zullen

nooit meer. Ineens was het helemaal niet erg

de dames wel missen. Maar de tijd vult zich wel

meer om met kerst te werken.” Klarie geeft

weer op, daarvan zijn zij overtuigd. Toos: “Ik ben

aan dat zij het sowieso nooit een probleem

trots dat ik hier mocht werken.” Klarie: “Al werk

vond om te werken tijdens kerst of andere

ik er niet meer, het blijft toch mijn St Jansdal!”

feestdagen. “Ik genoot van de mensen die voorbij kwamen. Er gebeurde altijd van alles.

Receptionistes zijn de spin in het web van

Mijn oudste zoon zei tijdens ons afscheid:

het ziekenhuis. Toos: “Het St Jansdalweb is

‘Mam, in die twintig jaar is het St Jansdal

inmiddels wel gegroeid.” Klarie vult aan: “Het

ook van ons geworden.’ Dat vond ik zo mooi

is nu veel moeilijker om iedereen te kennen.

gezegd.”

Vroeger toen wij nog de semafoons hadden, kwam iedereen aan de balie. Nu iedereen

DENKEN EN DOEN

een mobiele telefoon heeft, is dit vervallen.”

Toos is een doener. Zij kan haar energie kwijt in tennis, fitness en tuinieren. Met de

COMBINATIE

caravan trekken zij en haar man binnenkort

Tot de fusie werkte Toos voor alledrie de

voor twee maanden naar Corsica. “Voorlopig

ziekenhuizen. “Hierdoor kende ik al veel

geen vastigheid”, geeft zij aan. Klarie is meer

medewerkers toen wij samengingen in het

een denker. Zij en haar man hebben net een

St Jansdal. Dat was een groot voordeel.”

camper gekocht om er op uit te trekken.

Toos is getrouwd, woont in Ermelo, heeft

Wij hebben ook nog een boot bloost zij. “Ik

twee dochters, twee schoonzonen en vier

vind het fijn dat ik nu meer tijd voor man,

kleindochters. “Toen onze jongste dochter

kinderen en kleinkinderen heb. Mijn vader

zeven jaar was, ben ik weer gaan werken. Ik

leeft ook nog en eens in de twee weken ga

vond de combinatie van werken en zorgen

ik naar hem toe voor twee dagen. Ook ben ik

MAANDAG 6 JANUARI 2014

Nieuwjaarsreceptie

voor mijn kinderen altijd heel leuk. Voordeel

gestart met een cursus filosofie en heb me

was dat ik op mijn werk de stress van thuis

aangesloten bij Vrouwen Nu en Reizen en

Op maandag 6 januari 2014 wordt

even kon vergeten en andersom.”

Excursie. Ik hoef mij dus niet te vervelen.”

vanaf 16.00 uur de nieuwjaarsreceptie gehouden in de Dageraitzaal.

GENOTEN

Toos en Klarie kijken allebei positief terug op

Klarie is ook getrouwd, woont in Zeewolde,

hun tijd in het St Jansdal. “Dit ziekenhuis is een

heeft twee zonen, twee schoondochters en

leuke werkgever, omdat veel dingen goed gere-

vijf kleinkinderen. “Ik ben weer gaan werken

geld zijn en een ontzettend goede sfeer hangt in

toen mijn jongste naar de middelbare school

heel het huis. Het is ook niet voor niets dat veel

ging. Het weer werken vond ik leuk en gaf mij

mensen hier al lang in dienst zijn”, vertelt Klarie.

uitdaging. Van het feit dat ik de eerste jaren

Toos knikt instemmend. Met het afscheid zijn

ben thuisgebleven, heb ik geen spijt. Ik heb

allebei de dames anders omgegaan. Toos heeft

genoten van die tijd.”

het de laatste jaren afgebouwd, maar heeft het

Op zaterdag 15 maart 2014 gaan

afscheid weggeduwd. Klarie is bewuster met

de deuren van ons ziekenhuis wijd

HERINNERINGEN

haar afscheid omgegaan. Allebei geven wel aan

open.

Toos: “Een meneer kwam aan de balie en zei

dat het goed is zo. “Wij hebben veel mooie din-

Met dit Open Huis sluiten wij ons

tegen mij: ‘U weet vast niet waarom ik hier

gen meegemaakt en willen St Jansdal bedanken

jubileumjaar af.

in het ziekenhuis lig hè? Ik heb borstkanker!

voor de leuke jaren en het leuke afscheid. Wij kij-

Vanaf januari gaan we werken aan

Ik wist tot dat moment niet dat dit mogelijk

ken terug op een mooie periode, waarin wij vele

een mooi programma!

was. Vervolgens had ik een heel mooie en

mooie dingen hebben meegemaakt.”

moment dat mij altijd zal bijblijven gebeurde

Francisca Toes

ZATERDAG 15 MAART 2014

Open Huis

47 / AGENDA

bijzonder gesprek met deze man.” Een ander

Iedereen is van harte welkom!


Binnenkort... MAANDAG 6 JANUARI 2014 NIEUWJAARSRECEPTIE IN DE DAGERAITZAAL DINSDAG 28 JANUARI 2014 DIABETESKENNISAVOND, 16.00 – 21.00 UUR VRIJDAG 31 JANUARI 2014 5E MAMMACONGRES, CONGRESCENTRUM HART VAN HOLLAND IN NIJKERK. WWW.MAMMACONGRES.NL DINSDAG 4 FEBRUARI SYMPOSIUM SCHOUDER AAN SCHOUDER, 15.00 - 18.00 UUR ZATERDAG 15 MAART 2014 OPEN HUIS!

WEBTIPS De nieuwste website van het St Jansdal geeft informatie over het bevolkingsonderzoek screening op darmkanker, dat vanaf januari van start gaat. De url van de website is www.bevolkingsonderzoek-darmkanker.nl. Met deze website wil het ziekenhuis patiënten goed informeren over het onderzoek en het belang daarvan.

Kijk!

Soms gebeurt er iets bijzonders in het ziekenEind november was het de week van het Couveusekind. huis. Zò bijzonder dat het op de achterzijde van De baby op de foto is Ib. Hij is na een zwangerschap van 33 Cazcede terecht komt... weken geboren. Samen met zijn moeder verbleef hij in een

couveusesuite in het St Jansdal. Dit is een eenpersoonskamer Vrijdag 16 november kwam de werkgroep bij elkaar voor met alle ruimte voor één van de ouders om dag en nacht bij de officële presentatie van het rapport over. Na 2 jaar lang hun kindje te verblijven. De couveusesuite maakt onderdeel gewerkt te hebben aan een algemeen protocol voor de uit van het Moeder&Kind centrum dat in 2012 gerealiseerd is. behandeling van was er uiteindelijk een richtlijn die algemeen Het biedt uitstekende en hypermoderne voorzieningen voor gevolgd kan worden. verloskundige zorg en de zorg voor de couveusekinderen. We wensen Ib en zijn ouders veel geluk toe!


Cazcade december 2013