Page 1

Markeringsåret 2010 Seminar/foredrag Samarbeidspartnere Utmerkelser Stiftelsens prosjekter Grønland

Stine Sofies Stiftelse 10 år Magasin utgitt i forbindelse med Stine Sofies Stiftelses 10 års markering 2010


Stine Sofies Stiftelse 10 år Stine Sofies Stiftelse

Lederen

Frivoldveien 11 - 4877 Grimstad Telefon 37 29 40 90 Telefaks 37 29 40 91

E-post: post@barnerett.com

Web: stinesofiesstiftelse.no

10 år er gått siden Baneheia drapene 19. mai 2000 der to små uskyldige jenter på kun 8 og 10 år ble brutalt voldtatt og drept. I år skulle Lena blitt 20 år og Stine Sofie 18 år. Alle som har mistet et barn enten i sykdom, ulykke eller ved en kriminell handling kjenner smerten ved merkedagene til barnet. Turen til kirkegården føles ekstra tung på slike dager. Bente Bergseth og jeg grunnla Stine Sofies Stiftelse med to tomme hender 13.august 2000 men med et brennende engasjement og en enorm vilje til å gjøre noe for de barna som blir utsatt for urett fra voksne. Bente som ett av de barna som har overlevd overgrep i barndommen og jeg som mor til Stine Sofie. Ingenting kan vi gjøre for det som ligger bak oss men vi har ikke lov til å miste troen på at det gjennom mer forebygging og raskere avdekking kan bli mindre vold og overgrep mot barn. Hver dag jeg går på jobb er det dette som gir meg energi og jeg har viet min yrkeskarriere til Stine Sofies Stiftelse sitt draumesyn ”En barndom uten vold”.

I dette magasinet vil vi gi dere lesere et innblikk i Stine Sofies Stiftelse sitt arbeid gjennom 10 år samt en grundigere innføring i hva vi har som høyeste prioritet i markeringsåret 2010. I kjølvannet av dette håper vi at dere skal sitte igjen med det inntrykket at arbeidet gir resultater og at dere ønsker å støtte vårt videre arbeid. Det nytter, vi kan ikke tillate oss å gi opp. Veien har vært lang og til tider tung, mange ganger har vi har følt oss som David mot Goliat. Da vi gjennom egne og andres erfaringer erfarte uretten med de manglene rettigheten til fornærmede og etterlatte i straffeprosessen ønsket vi å gjøre noe med det. Det var mange med Juridisk embetseksamen som smilte medfølende da vi i 2003 gikk kraftig ut og meddelte at vi ville endre det Norske rettsystemet ved at fornærmede og etterlatte blant annet skulle få muligheten til å være tilstede når tiltalte forklarte seg, føre vitner og kunne stille spørsmål. Arbeidet førte frem og 1.juli 2008 fikk vi disse rettighetene, for å nevne noen av lovendringene. Vi klarer ikke å hvile på laurbærene det er så mye arbeid som gjenstår. Derfor har vi for hvert år klare målsetninger på hva som må gjøres for å komme nærmere vårt draumesyn. For arbeidet vårt disse ti årene har vi mottatt flere utmerkelser og det er vi veldig stolte av. Utmerkelsene gir oss påfyll av energi og kampvilje. Da vi i 2008 mottok HM Kongens fortjenestemedalje i gull og ble invitert til slottet felte vi noen gledes tårer. I mai forlot jeg kontoret for en hel måned for å krysse Grønlandsisen på ski. Tiden var inne for å legge fra meg mobil, pc, mas og jag. Det var en stor utfordring og jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv. Da jeg trengte ekstra motivasjonen for å klare å gjennomføre turen tenkte jeg på alle de barna der ute som kjemper hver dag for omsorg og kjærlighet. På Stine Sofie sin 18 års dag var jeg midt på isen. Da var det kun henne og meg. Mange tårer ble felt på turen, men alt i alt var det en fantastisk opplevelse som jeg aldri ville vært foruten. Leder av Stine Sofies Stiftelse Ada Sofie Austegard.

Ada Sofie Austegard Leder ada@barnerett.com

2-3

Hanne Finsand Markeds og økonomiansvarlig hanne@barnerett.com

Stine Sofies Stiftelse 2010

Richard Nordahl Prosjektleder

Tone E. Flovik Markedskoordinator

Mari Jensen Jurist

richard@barnerett.com

tone@barnerett.com

mari@barnerett.com

Bjørg Haugum Administrasjonssekretær bjorg@barnerett.com


Ada Sofie Austegard og de andre i Stine Sofies Stiftelse var kjempefornøyd etter å ha møtt representanter fra Storting og regjering i Oslo fredag. Justisminister Knut Storberget roste arbeidet og lovte mer støtte i 2010. Grand Hotell 14. januar 2010 Dette arrangementet var et ledd i at vi går inn i markeringen av Stine Sofies Stiftelses 10 års arbeid, og derfor skal vi ha et veldig aktivt år.   Vi startet med å invitere stortingsrepresentanter og representanter fra regjeringa for å legge frem et manifest. Justisminister Knut Storberget var der og tok imot det og han var veldig positiv.   Han ga uttrykk for at det var noe av det beste han hadde fått, og det han likte best var at Stiftelsen hadde tenkt helhetlig. Et manifest er i utgangspunktet et krav og stiftelsen forventer nå at følgende blir gjort: - - -

At alle barn skal lære hva vold og overgrep er, og at dette skal gå inn i grunnutdanningen av førskolelærere og lærere. At voldsforebyggende tiltak må iverksettes fra fødsel til endt grunnutdanning. At rettssikkerheten til barn må styrkes. Under dette punktet forventer stiftelsen at alle politidistrikt blant annet skal ha et eget vold og sedelighetsavsnitt og at det skal foretas obligatoriske dødsstedsundersøkelser med forankring i Justis- og politidepartementet. 1 Alle ba

Det siste hovedpunktet i manifestet går ut på at voldsutsatte barn og pårørende skal ivaretas og deriblant få utfyllende informasjon om sine rettigheter. Manifestet ble overrakt for å gi storting og regjering en arbeidsliste over hva de kan sette i gang med for å både forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og for å ivareta og å styrke rettssikkerheten og at de etter hvert kan krysse av på listen hva som er gjort.   Noe er enkle ting som kan gjøres rakst, mens andre ting må gjøres over tid. Håpet er da, at når vi i 2020 legger frem et nytt manifest er det ikke de samme punktene.   Justisministeren sto og roste arbeidet til Stiftelsen lovet også mer støtte og midler i 2010, og dette motiverer oss ytterligere.   Stiftelsen presenterte også alle aktivitetene som skal iverksette i løpet av 2010, med forbehold om endringer.

Manifest

rn skal læ

re hva

2010

ekkelse av Året startet med overr Manifest 2010

vold og ov Nå forvente ergrep er r vi fra Sto ! • Kunn rting og skap om forebyggin Regjering: inngå i gru g, avdekk nn utdannin • Det s gen av før ing og ivaretakelse a kal utarbe skolelærere v barn ut ides kvalita og barne satt for v og læ tivt gode o hage. old og ov bligatorisk rere. ergrep sk e underv al isningsopp legg for ba rn i grunns 2 Voldsfor kole ebyggend e

tilta

k må iver Nå forvente ksettes! r • Foreb vi fra Storting og Re yggende ti ltak skal ti gjering: lrettelegge s fra fødsel til endt gru nnutd

3 Rettssik

kerheten

til ba

anning

rn må styr Nå forvente kes! r vi fra Sto • Alle p rting og Re oli • Oblig tidistrikt skal ha e gjering: get volds- atorisk død og sedelig sstedsund • Mode hetsa ersøkelse m rnisering og • Forel ed forankri vsnitt. delsesfrist kompetanseopp ng i Justis bygg en ved brud - og politid av barn, d på Stra ing ved de rettsm epartemen ed ffe • Barn skal først blir gjor tet. t gjeldene lovens § 139, ved b isinske enheter. som blir d rept a når barn • Domm et har fylt 1 rudd på varslingsp eravhør ska v foresatte gis r likt ved ov 8 år. ett til Bista • Kvalitati l gjennom ergrep nd føres raskt sadvokat. • Det b v god og langvarig og på barns pre op iologiske p misser (Ba rinsipp ska pfølging av barn rnehu som l ikke være et hinder i lever under kode 6 sene). . beskyttelse av barn. 4 Voldsu ts atte barn og

rørende Nå forvente skal ivaret r vi fra Sto as! • Sørge rting og Re fo • Utarb r at voldsutsatte og gjering: eide rutine pårørende r som sik rer umidd skal få utfyllende informasjo elbar psy kologisk bi n om sine r stand. ettighete Med venn r. lig hilsen Stine Sofies Stift else


Stine Sofies Stiflelse presenterer sin største sponsor

Mesterbakeren i Lillesand

og Rema 1000 på Sørlandet

Etter en henvendelse fra Mesterbakeren i Lillesand i februar 2008 begynte et spennende samarbeid. Stiftelsen fikk være med på prosessen med å lage et nytt brød. 2 kroner av hvert solgte brød går uavkortet til SSS og arbeidet for å forebygge, avdekke og ivareta det voldsutsatte barnet.

Det har rett og slett vært et eventyr hittil, og vi håper det fortsetter i lang tid. Stine Sofies Stiftelse opplever samarbeidet som en fantastisk støtte både økonomisk, men også at Stiftelsens navn, logo, og våre verdier er trykket på brødposene og ligger fremme i

de tusen hjem hver dag. 1-2 ganger i året har en representant for Stiftelsen reist til alle 26 butikkene for å takke Vi har fått en prat med butikksjefen og personalet og gitt Stiftelsens kalender som en liten takk tilbake. På disse turene har vi møtt så mange trivelige butikksjefer og ansatte, som ikke bare ser på dette som et produkt i butikken, men som virkelig gir oss følelsen av støtte. Vi må bare sitere en av butikksjefene som da følgende “jeg har en god følelse hver gang jeg selger et Stine Sofies Stiftelses Brød. Takk til alle - Fortsett å kjøp brødet!!!

“For Rema 1000 betyr det mye å være med å hjelpe til med et så viktig formål. Til sammen har nå salget av dette brødet skapt en direkte støtte på over kr. 500.000,-. Vi er kommersielle og opptatt av salgsvekst og økte markedsandeler, MEN er også opptatt av det samfunnet vi lever i. Vi satser på et langvarig samarbeid med SSS og ønsker dere lykke til videre i fremtiden. Samtidig oppfordrer vi alle våre kunder om å kjøpe Stine Sofie-brødet, forklare familiemedlemmene og venner hva dette formålet er og på den måten være med å skape bredere engasjement rundt dette meget viktige arbeidet. Med vennlig hilsen Roy Josephsen Kjøpmann Rema 1000 Grøm

4-5

Stine Sofies Stiftelse 2010

Tore Bjørn Birkeland , Mesterbakeren, Lillesand


Stine Sofies Stiftelse har blitt 10 år

-og for vårt arbeid har vi stolt motatt følgende utmerkelser: 2001 Norske Kvinners Sanitetsforening

Fredrikkeprisen.

2002 Lions Tulipanpris 2002 Melvin Jones Fellow

– for dedicated humanitarian services, Lions Clubs International foundation.

2006 Frelsesarmeens ærespris

Booth prisen

2007 Årets mest fengslende foredrag, Confex 2008 HM Kongens Fortjenestemedalje i Gull 2009 Norsk Juristforening

Rettsikkerhetsprisen

2010 John Ingolf Alvheims

Ærespris 2010


Å gi en gave er en glede!

Stine Sofies Stiftelse synes det er fantastisk å kunne bidra med økonomisk bistand til forskning – utstyr og kompetanseheving for å komme nærere vårt draumesyn/visjon ”En barndom uten vold”. Enkeltpersoner og bedrifter over hele landet bidrar med midler slik at dette er mulig. Tusen takk til alle der ute som støtter oss.

Følgende har vi bidratt med hittil: Spesialmikroskop til Kripos

Overrakt et spesialmikroskop til Kripos til kr. 500.000,-. Som blant annet benyttes i spor etterforskning av vold og overgrep mot barn.

Datautstyr til Kripos

Bevilget kr 100.000,- datautstyr til Kripos. Dette for å gjøre det lettere å etterforske vold mot barn på nettet.

50.000,- til PFSO

Gitt kr 50.000,- til organisasjonen PFSO, Politiets forum mot seksuelle overgrep. Midlene ble brukt til kompetanseheving av polititjenestemenn/kvinner som arbeider med slike saker.

Densitometer til barneavdelingen på Ullevål Sykehus

Kjøpt inn et Densitometer til kr 250.000,- til barneavdelingen ved Ullevål sykehus. Utstyret brukes til å bekrefte/avkrefte om barn med brudd skader lider av benskjørhet.

600.000,- til Barnehusene i Norge

Kr 600.000,- er gitt til ansatte ved Barnehusene i Norge. Midlene er brukt til kompetanseheving.

Baby Justicia

Forskning for å utvikle avansert dukke (Baby Justicia) som vil kunne måle krefter som må til for at små barn skal få store skader har vi til nå bidratt med kr 2 millioner. Forskningsprosjektet er ikke avsluttet.

RetCam

Finansiert et RetCam til barneavdelingen ved Ullevål sykehus med kr 350.000,-. Apparatet brukes for å stadfeste om barn med hodeskader har øyebunnsblødning.

6-7

Stine Sofies Stiftelse 2010


Kalenderbestilling:

Jeg ønsker å forhåndsbestille KALENDER 2011 - kr. 389,NB! isteden for å sende bestillingen i posten, kan du også bestille på: post@barnerett.com

Navn:.........................................................................

Adresse:.....................................................................

Postnr./sted:...................

E-post:..........................

Mobiltelefon:...................

Stine Sofies Stiftelse Svarsending 7465 0096 Oslo


prosjekt

Juridisk arbeid og bistand

Stine Sofies Stiftelse arbeider for at alle barn skal oppleve en barndom uten vold. Vi blir daglig kontaktet av personer som kjenner barn som er utsatt for vold og overgrep. Disse ønsker informasjon om hvordan rettssystemet fungerer, hvor de kan henvende seg for å få ytterligere hjelp og spesifikke råd i forhold til egen sak. En annen viktig del av jobben som jurist i Stine Sofies Stiftelse er å komme med forslag til lovendringer vi ser er nødvendige gjennom vår kontakt med pårørende og gjennom erfaringer vi selv gjør. Vi er en høringsinstans på mange områder og stiftelsen arbeider tett opp mot politikerne. Stine Sofies Stiftelse har vært en pådriver i arbeidet med å få styrket rettighetene til fornærmede. Det resulterte i flere lovendringer som trådte i kraft 1. juli 2008, for å nevne noe.

Stine Sofies Stiftelse vil også i fremtiden arbeide med juridiske problemstillinger. Et utvalg av disse er:

- Alle politidistrikt skal ha eget volds-og sedelighetsavsnitt. - Obligatorisk dødsstedsundersøkelse med forankring i Justis- og politidepartementet. - Modernisering og kompetanseoppbygging ved de rettsmedisinske enheter. - Foreldelsesfristen ved brudd på straffeloven § 139, ved brudd på varslingsplikt ved overgrep av barn, skal først bli gjort gjeldende når barnet har fylt 18 år. - Barn som blir drept av foresatte gis rett til bistandsadvokat. - Dommeravhør skal gjennomføres raskt og på barns premisser. - Kvalitativ god og langvarig oppfølging av barn som lever under hemmelig adresse. - Det biologiske prinsipp skal ikke være et hinder i beskyttelsen av barn. - Fjerne foreldelsesfristen på drap.

8-9

Stine Sofies Stiftelse 2010


prosjekt Fagseminaret

“Tenk om” Tenk om du kommer i kontakt med et barn som har vært utsatt for vold, hva gjør du da?

Stiftelsen har hittil gjennomført 14 ”TENK OM…” seminarer over hele landet, med svært gode tilbakemeldinger. Målsetningen med disse seminarene er å forebygge og å avdekke vold mot barn. Kan du nok? - Vet du hva du skal se etter? I morgen oppdager du noe – hva gjør du da? Vold mot barn er et stort samfunnsproblem, grov vold og økonomisk vinning i seksualisert vold mot barn er økende. Justisdepartementet har utført voldsmålinger som viser at ca 100.000 barn utsettes for vold eller er vitne til vold hvert år i Norge. Dessverre er det slik at fagfolk som arbeider med barn ikke kan nok om problemstilling vold mot barn og hva de skal gjøre om ”det er noe med den ungen”. Grunnutdanningen til blant andre lærere, leger, barnevernspedagoger, tannleger er svært mangelfull på dette området. Til seminaret inviterer vi: Ansatte i helse- og sosialsektoren, innvandrerorganisasjoner, medarbeidere på krisesentre, lærere,

barnehageansatte, leger, helsesøster og annet helsepersonell, politi og lensmenn, menigheter, barnevern og sosialtjeneste, familierådgivere og andre med interesse for barn. Gjennom formidling av fakta, statistikk, konkrete råd, veiledning og stimulere til oppretting av tverrfaglig og tverretatlig nettverk får en reell kompetanseheving på området. Slik kan en bedre forebygge, avdekke og ivareta voldsutsatte barn. Følg med på nettsidene våre. kansje kommer det et “Tenk om...” seminar i nærheten av deg.

Høstens “TENK OM...” Vadsø 22.oktober


prosjekt

Informasjonsprogram for nybakte foreldre Stine Sofies Stiftelse går i front når det gjelder å forebygge vold mot de minste barna. Vi ønsker å nå ut til alle nybakte foreldre og deres nærmeste med god informasjon som vil hjelpe dem særlig i de første månedene. Vi vet at frustrasjon og utmattelse over at babyen gråter kan føre til at man mister besinnelsen. Bakgrunn for prosjektet • Hvert år får mellom 10 og 15 spedbarn i Norge Shaken Baby Syndrome eller lignende skader. • Av de som rammes dør ca. 1/3, og 1/3 får alvorlige nevrologiske skader (lam, blind, stum, organsvikt osv.) • Shaken Baby Syndrom og lignende skader er resultat av kraftig risting. • Utløsende faktorer til det er oftest frustrasjon over vedvarende og langvarig gråting. Informasjonsprogrammet vil sørge for at alle nybakte foreldre vil få den informasjonen de trenger for å vite at de aldri skal riste et barn. Alle nybakte foreldre skal motta denne informasjonen før de forlater fødeavdelingen. Målsetting Vi har som ambisjon at programmet i 2010 skal nå alle nybakte foreldre i Norge, på en slik måte at de blir bevisst budskapet ”rist aldri en baby”. Omfanget av programmet: Det er 50 fødeavdelinger/fødestuer i Norge. Det fødes hvert år 59.000 barn i Norge. Stine Sofies Stiftelse har som mål å starte dette informasjonsprogrammet i hele Norge i løpet av 2010. Lignende informasjonsprogrammer er i gang i mange land, og nedgang i antall tilfeller er redusert med ca 50% der informasjonen er gjort obligtorisk. Informasjonsprogrammet for nybakte foreldre blir et stort bidrag i kampen for å forebygge at vergeløse barn utsettes for alvorlige overgrep av voksne. Hva er gjort Etter å ha studert problemstillinger siden 2007 og jobbet tett på helsevesenet med å utvikle prosjektet, reiste vi høsten 2008 til Canada. Canada var vertsland for verdenskonferansen om Shaken Baby Syndrome og påførte hodeskalder. Der var vi sammen med 1000 deltakere og forelesere fra 19 land. Vi lærte mye om hvordan tilpasse et slikt prosjekt til hjemmelige forhold, innkjøringsperiode og fikk ny kunnskap innen etterforskning og diagnostikk av skadene. Forprosjektet ble sluttført høsten 2009 og materiell ble produsert opp i et begrenset antall. For å kvalitetssikre vårt informasjonsmateriell, og muligheten fødeavdeling/barselavdeling har for å dele ut materielle, ble det i november igangsatt et pilotprosjekt. Fødeavdelingene ved 5 sykehus rundt om i Norge sa seg villig til å dele ut informasjonspakken i 1 måned. Totalt fikk over 1200 nybakte foreldre informasjonspakken før de reise hjem med babyen.

10-11

Stine Sofies Stiftelse 2010

Fødeavdelingene som var med: • Ullevål universitetssykeus • Universitetssykehuset i Nord-Norge • Sørlandet sykehus Kristiansand • Sørlandet sykehus Arendal • Sykehuset innlandet Kongssvinger Informasjonspakken inneholder til sykehuspersonalet: • Informasjonshefte • Kontaktperson avtale • 3 minutters manus • FAQ (ofte stilte spørsmål fra foreldre/foresatte) Informasjonspakken inneholder til foreldrene: • En brosjyre • En DVD Videre i prosjektet Nå evalueres pilotprosjektet, slik at det kan forbedres og også oversettes til engelsk. Deretter settes det i produksjon med henblikk på at alle nyfødte babyer i Norge skal ha foreldre og foresatte som er informert om farene ved å filleristing og hva som leder til dette, slik at dette forhindres. Vi håper alle fødeavdelinger i Norge ser nytten av informa-sjonsprogrammet, og stiller seg velvillige til prosjektet. “Ingen våkner og tenker - idag skal jeg filleriste en baby”.

“Rist aldri en baby”

Richard A. Nordahl prosjektleder richard@barnerett.com

Norsk Barnelegeforening støtter innhold og har deltatt i produksjon av dette informasjonsprogrammet.


prosjekt

Seminar for pårørende til drepte barn I 2001 arrangerte Stine Sofies Stiftelse seminar for pårørende av drepte barn på Rica Grimstad Hotel for første gang. I år blir det 10 gang denne gruppen samles. Å miste et barn ved en kriminell handling medfører store traumer og tilleggsbelastninger som etterforskning, rettssaker og det å måtte forholde seg til gjerningspersoner. Møtet med påtalemyndighet, rettssystem og media kan være en stor belastning. Det å kunne møte personer med lignende erfaringer kan gjøre livet noe lettere. Stiftelsen har gjennom disse samlingene fått tilgang på svært mye informasjon fra deltagere om deres møte med de forskjellige instanser. Det igjen har ført til at vi har kunnet endre blant annet lovverket slik at denne gruppen sine rettigheter

bedre blir ivaretatt. Seminaret er for mange blitt et viktig holdepunkt i arbeidet med å bearbeide hendelsene og komme videre i livet. Mange av deltakerne har tilkjennegitt at arrangementet er et årlig lyspunkt som hjelper dem gjennom hverdagen og motvirker sykemeldinger og andre langtidseffekter i kjølevannet av den kriminelle handlingen. Temaene er forskjellige for hvert år, og settes etter ønsker fra deltakerne og samfunnsdebatten. Seminaret mottar økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Det betyr at ingen pårørende behøver å betale for reise, kost og losji. Er du en av dem som har fått barnet ditt myrdet og ønsker å delta på seminaret, ta kontakt med Stine Sofies Stiftelse.

“Sammen skaper vi mening i det meningsløse” - “Mulighet til felleskap med andre som har opplevd det samme.  Være sammen med mennesker som fullt ut forstår den enorme tilleggsbelastningen det er at et annet menneske drepte barnet vårt med vilje. Gjennom å treffe andre i samme situasjon få en bekreftelse på at våre følelser og reaksjonene ikke er unormale. Når vi er sammen med andre mennesker, slippe å late som i forhold til våre reaksjoner, kunne være oss selv uten å måtte forklare.   Gjennom seminaret har vi fått innblikk i hvordan stiftelsen jobber og har også fått mulighet til å engasjere oss i arbeidet for å styrke fornærmede og etterlattes rettigheter. Gjennom de ulike temaene som tas opp på seminarene har vi fått kunnskap og forståelse for vår situasjon og rettigheter. Dette styrker oss og gjør det mulig for oss å engasjere oss i prosessene for å styrke våre rettigheter. Vi har gått fra å være offer til å være en viktig bidragsyter i strafferetts og straffegjennomførings debattene. Vi har fått en bekreftelse på at vi har noe å bidra med bare myndighetene og andre tar seg tid til å lytte til hva vi har å si”. Hilsen Gunn og Erik Berg  

- “I år skal det 10 pårørende seminaret arrangeres, tenk det 10ende og jeg har vært med på alle. Det er 10 år siden min datter Tina ble drept, det er utrolig at tiden går så fort tross alt. For meg har det å kunne reise til Grimstad på ”Seminar for pårørende av drepte barn”, vært utrolig viktig. Her kan du være deg selv sammen med andre som har opplevd det samme, her kan du få ut din fustrasjon over alle ting som ikke fungerer som forventet. Her kan en gråte, le, være sarkastisk ja få ut masse følelser uten at de andre synes det er noe rart, vi er alle i samme situasjon, vi har alle våre historier, ingen er like men alle har samme resultat ”et drept barn”. Her kan vi sammen jobbe videre med tanker og ideer, slik at andre som kommer opp i denne situasjonen får det litt lettere når de kontakter ”Politi”, eller andre instanser som en blir berørt av. Jeg vet at seminaret for ”Pårørende av drepte barn”, har vært banebrytende på flere måter. Så takk til” Stine Sofie stiftelsen”, for at dere legger ned så mye arbeid, for at vi pårørende skal få denne helgen i Grimstad med seminar”. Med vennlig hilsen Torunn Austdal Rasmussen

- “Etter at vår datter ble forsettelig knivdrept i hjemmet vårt i 2007, har vi vært med på seminar i Grimstad 3 ganger. De 2 første gangene greide vi kun å være med på en dag. Sorg og smerte gjorde sosiale sammenhenger vanskelige, men vi skjønte at her var det folk som forstod hva et offer og etterlatte er. I 2009 bestemte vi oss for å prøve å være med på hele seminaret fra fredag til søndag. Det ble en god opplevelse. Dagene var nyttige og faglig gode for oss som hadde opplevd det traume som ikke kunne være verre. Vi ble godt tatt imot, og dagene ble greit lagt opp slik at vi med få krefter kunne klare det. Alt det gode som kunne gjøres ble gjort, og vi kjente varmen og medfølelsen som drev arbeidet fram. Likeledes var det godt å møte andre mennesker i samme situasjon å snakke og høre om deres opplevelse og reaksjoner. Vi snakket samme språk. Vi kjenner på kroppen hvorledes det er å få barnet vårt drept på grufull vis av gjerningsperson. Nå skjønner vi at det blir ikke bedre. Vi får ikke vår datter tilbake igjen til vår lille familie. Savnet og ensomheten er tung å bære. Vi må leve med dette dag ut og dag inn resten av livet. I media hører og leser vi ofte om hvordan ting skal gjøres bedre for gjerningspersoner. Det er meget viktig at det også blir oppmerksomhet omkring offerets etterlatte hvorledes disse skal greie livet videre. Her er mor, far og bror som sliter hver dag og natt for å greie hverdagen.   Vi er takknemlige for at det offentlige bevilger midler til årlig pårørende-seminar. Vi håper at dette nyttige tiltaket kan fortsette. Takk for at dere i Stine Sofie Stiftelse begynte med pårørendeseminar”. Med vennlig hilsen Åse og Allan Laursen

“Vi har fått mye nyttig kunnskap om viktige temaer bla. kriminalomsorgen. Hvordan de ulike instanser forvalter lovverk/retningslinjer etc. samt se ansiktene bak “byråkratene”. Det viktigste for oss er allikevel å treffe “likesinnede” og dele erfaringer. Vi har alle følt oss hjelpesløse og overlatt til oss selv. Liten eller ingen kommunikajon mellom politi/ fengselsmyndigheter og pårørende og fullstendig mangel på empati. Hilsen fra Linda & Arne Thauland


prosjekt

Forskningsprosjekt ”Vold mot barn” Dr. Arne Stray-Pedersen, Førsteamunensis ved Rettsmedisinsk institutt

Høsten 2006 henvendte stiftelsen seg til Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo med ønske om å styrke rettsikkerheten til de minste barna som er ofre for kriminelle handlinger. Gjennom midler fra stiftelsen er det er nå iverksatt et forskningsprosjekt der man ved å bruke dukker og elektroniske måleinstrumenter forsøker å måle og visualisere de krefter som evt. må til for å påføre barn alvorlige hodeskader. Et mål er å lage et verktøy som kan benyttes av politiet og rettsmedisinere til å vurdere hvordan skader på mulig mishandlede barn har oppstått. ”Shaken baby syndrom” er en betegnelse som brukes om små barn med påførte hodeskader. Shaken baby syndrom eller på norsk ”Kraftig filleristingssyndrom” brukes fordi barnets skader helt eller delvis oppstår som følge av risting. Overgriperen holder rundt barnet og rister kraftig fram og tilbake slik at hodet blir utsatt for raske svingninger og akselerasjonskrefter. Dette fører til blødning under den harde hjernehinnen, blødninger i øynene og kan også gi utbredt hjerneskade. Ofte har barna ingen eller svært få utvendige tegn til skade. Det er nesten aldri vitner til slike hendelser og det lille barnet er ikke selv i stand til å fortelle hva som har skjedd. Det som gjør det svært vanskelig er at flere av de typiske funnene ved Shaken baby syndrom også er skader som kan sees etter fallulykker og i svært sjeldne tilfeller også helt eller delvis som følge av medfødt skade eller sykdom. Barnets omsorgspersoner har ofte en historie om hvordan skadene på barnet har oppstått. Denne historien kan være mer eller mindre troverdig. At politiet varsles så tidlig som mulig ved mistanke om mishandling, er avgjørende for å avdekke mulige straffbare forhold. Selv med tidlig iverksatt politietterforskning, kan det være vanskelig

12-13

Stine Sofies Stiftelse 2010

å avgjøre om den oppgitte historien fra barnets omsorgspersoner er sann eller ikke. Det er viktig å ivareta rettsvernet til små barn som ikke selv er i stand til å fortelle hva som har skjedd. Det er også viktig å ivareta rettssikkerheten til de pårørende. Sannheten må komme frem. Den første dukkemodellen, Baby Justicia, er en modifisert crash-test dukke, av typen som opprinnelig er til bruk for bilindustrien for å kontrollere sikkerhetsutstyr i biler. Baby Justicia er utstyrt den med elektroniske akselerometere som måler kraftpåvirkningen på hodet ved ulike traumer og hodebevegelser. Akselerometrene er plassert på en brakett midt inne i dukkehodet og måler hastighetsendringer i tre plan. Kraftpåvirkningen i hodet registreres direkte på en bærbar datamaskin. Slik kan man tallfeste hva slags krefter som virker på hodet ved rekonstruerte skadehendelser (traumer). Dukken er utviklet for å få en bedre forståelse av hvordan filleristing kan skade barn og for å kunne etterprøve historier som blir presentert i forbindelse med etterforskning av mulige mishandlingstilfeller. Dataene fra rekonstruksjoner analyseres slik at man kan vurdere om kraftpåvirkningen er forenlig med å ha forårsaket de påviste skadene på barnet.


”DE MINSTE BARNS RETTSIKKERHET MÅ STYRKES”

Baby Justicia er av størrelse og vekt som en 1 måneders gammel dukke, men det er nå skaffet to dukker som tilsvarer en ettåring og en treåring Prosjektet er inngått i samarbeid mellom forskere ved Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo, forskningsstiftelsen SINTEF og tjenestemenn fra politiet i Oslo og KRIPOS. Man håper å kunne lage et verktøy som kan hjelpe til ved politiets

etterforskning av slike saker. Det er også et mål å komme frem til kunnskap om skademekanismer som kan forebygge fremtidige skader for eksempel gjennom bedre forståelse av hvordan barn skades som kan brukes til å sikre barns nærmiljø og forbedret pleieutstyr og sikkerhetsutstyr.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i media! NRK P1 ”Norgesglasset” 15.5.2007. TV2: 21 Nyhetene 30.11. Forskningsmagasinet Apollon 30.11. Dagbladet 1.12. Nettavisen 3.12 ScienceDaily.com 8.1.08 DinSide.no 14.1. VG.no14.1 Dagbladet 1.12.2008 Magasinet Foreldre og Barn nr 1. 2008 NRK Schrødingers katt 24.1. BBC Panorama, BBC prime 8.3.08


prosjekt

”Barn som voldsofre”

Veileder som er skrevet til deg som kjenner et barn som har vært utsatt for vold eller overgrep. Stine Sofie Stiftelse har utarbeidet veilederen “Barn som voldsofre”. Veilederen besvarer ulike spørsmål som kan oppstå som følge av voldshandlinger mot barn. Mange opplever at mangel på informasjon i perioden etter volden eller overgrepene forsterker eller forverrer opplevelsen. Derfor er det viktig å gi fornærmede/pårørende tilgang til samlet informasjon. Veilederen er en kontinuerlig oppdatert informasjonskilde i henhold til både ulike hjelpetilbud i Norge samt de juridiske problemstillingene. Veilederen trykkes ca en gang per år og er på 100 sider i farge. Webutgaven på våre nettsider med direkte link til lovdata oppdateres kontinuerlig.

Bestillingsskjema finner du på www.stinesofiesstiftelse.no. Veilederen koster kr. 298,- + porto og består av følgende kapitler

Informasjon er viktig!

14-15

Stine Sofies Stiftelse 2010


prosjekt

Barnehagekonseptet – vi gjør barn og barnehage ansatte mer kompetente.

Hvordan skal vi få barna til å snakke om vanskelige ting som vold og overgrep? Det er enkelt synes vi i Stine Sofies Stiftelse. Vi voksne må snakke med barna om dette temaet. For mange virker dette skremmende og vanskelig. Derfor har vi utviklet et egnet verktøy til bruk i barnhager med tegnefilm, spill, bøker for både de voksne og barna for å gjøre det lettere. Sammen med disse produktene er det med en egen ”veiviser” plakat slik at det blir lettere å melde fra ved mistanke og Stiftelsen sin egen veileder ”barn som voldsofre”. Gjennom dette opplegget gjør vi barn og ansatte i barnehagene mer kompetente. Opplegget er også godt egnet i småskolen.

Denne ”pakken” kan kjøpes ved henvendelse til Stine Sofies Stiftelse.


For barns rettigheter over Grønlandsisen Aud Ingri M. Lenning 61 år fra Stavanger Else Haugland 40 år fra Evje Ada Sofie Austegard 46 år fra Grimstad Elin Hoksmo Fossum 40 år fra Lier Unni Storm-Johannsen 41 år fra Grimstad

16-17

Stine Sofies Stiftelse 2010


22. april 2010 pakket Ada Sofie Austegard (mor til Stine Sofie) og fire motiverte damer pulkene. De gikk i Nansens fotspor over Grønlandsisen. Med god hjelp av ”Fram Adventure” ved Cecilie Skog og Bjørn Sekkesæter, gikk de på ski i 22 døgn og tilbakela 580 kilometer med temperatur ned mot -30°C.

Grønlandsturen 2010

..en gang til, hvor var det du skulle gå, sa du?!....... ”Jeg har bestemt meg for å gå over Grønlandsisen i Nansens fotspor”, offentliggjorde jeg for mine kollegaer en kald vinterdag i februar 2009. Leder av Stine Sofies Stiftelse er ikke viden kjent for sine fysiske utfordringer ute i Guds frie natur. Det er vel heller sigarettpakken, hennes litt lubne profil og hang til å slenge seg på sofaen med smågodt og en dramafilm med happy ending en tenker om Austegard når hun går hjem etter en travel dag på jobb. Hva skjedde? I mai 2009 skulle jeg og min mann på motorsykkeltur fra Katmandu i Nepal til Lhasa i Tibet. Blant annet skulle vi kjøre opp om Base camp Mount Everest. Siden jeg har holdt foredrag med Cecilie Skog et par ganger ringte jeg henne for å få noen tips angående det å oppholde meg i høyden. I samtalen nevnte hun at hun sammen med noen venninner skulle gå over Grønlandsisen i mai. ”Det hørtes gøy ut”, datt det ut av meg. ”Bli med til neste år”, svarte hun. Hva, mente hun virkelig at jeg kunne klare det? Men hun var alvorlig og mente at jeg gjennom et års trening ville være i stand til å gjennomføre dette. Cecilie er jo en av de få som virkelig vet hva hun snakker som så jeg tenkte, - hvorfor ikke? I 2010 har jeg arbeidet i Stine Sofies Stiftelse i 10 år og det er like lenge siden jeg mistet Stine Sofie i de brutale drapene av henne og Lena i Baneheia. Kanskje tiden nå er inne for en pause fra en travel hverdag. Men du skal ikke gå alene? Dette var et langvarig prosjekt og det var derfor viktig å få med lagkamerater for å holde motivasjon oppe. Derfor sendte jeg ut mail til venner og bekjente og spurte om de ville være med. De aller fleste trodde det hadde klikket for meg. Else, som var en av de som ble med, var den eneste som sa et rungende JA, dette blir jeg med på. De andre

måtte tenke litt lengre. Sammen har vi trent og forberedt oss til turen. Ute på isen ville vi gå på rekke, og det ville derfor ikke være rom for prat før i pauser og når vi slo leir på kvelden. Men, da vi i forkant hadde treningssamlinger stod ikke skravla i ro ett minutt. Det var fint å kunne ha noen å snakke med når en plutselig ble redd for om en vil klare dette. Sammen ga vi hverandre troen på at dette kom vi til å klare! Men du har aldri tidligere trent? Frem til november 2008 røykte jeg 20 sigaretter hver dag. Siden jeg sluttet har jeg fortsatt kjent røyksuget, men nå kan jeg bare ikke begynne igjen. Trening har aldri vært min sterke side, egentlig er jeg imot fysisk aktivitet, sier Ada mens hun ler. Det er en sannhet med noen modifikasjoner. Om livet i perioder har vært vanskelig, har jeg trent, og det har hjulpet. Etter Stine døde, meldte jeg meg inn på Spenst og trente 2-3 dager i uken i en periode. Men det har aldri holdt over lang tid. Jeg liker å arbeide i hagen og med å få inn vinterved, men ut å jogge har jeg aldri gjort. Som person er jeg nok aktiv og spaserer gjerne til jobb, men en treningsnarkoman kommer jeg aldri til å bli. Men i slutten av april var det alvor, og vi var som fem unger der vi fniste og lo på flyet. Etter mye kaos grunnet askeskyen fra Island, satt vi endelig på flyet som skulle ta oss med til Grønland. Foran oss ventet 570 km i luftlinje på ski. Vi hadde beregnet mellom 20 og 25 døgn, uten mulighet for en dusj, toalett, klesbytte, varm seng, deilig sofa o.s.v. Nå fikk vi snart svar på om vi hadde forberedt oss godt nok. Vi som var vant til en deilig varm dusj før vi startet dagens gjøremål, påkledning med lett duft av deilig skyllemiddel, stearinlys på middagsbordet og avsluttet dagen med noen herlige timer på sofaen foran tv skjermen.


Stor takk til sponsorene som muliggjorde ekspedisjonen “for barns rettigheter over Grønlandsisen”

18-19

Stine Sofies Stiftelse 2010


600km i luftlinje på 20 – 25 døgn uten mulighet for en dusj, toalett, kles bytte, varm seng, deilig sofa o.s.v. Hvordan kan vi forberede oss til dette? Vi som er vant til en deilig varm dusj for vi starter dagens gjøremål, påkledning med lett duft av deilig skyllemiddel, stearinlys på middagsbordet og avslutter dagen med noen herlige timer på sofaen foran tv skjermen. Vi er helt vanlige gjennomsnittskvinner og ikke viden kjent for de store utfordringer i Guds frie natur. Unni og Aud Ingri er vel de av oss som hadde mest erfaring gjennom sitt engasjement i Speideren i ungdommen. Nå skal det også sies at det er en stund siden ungdomstiden til Aud Ingri - hun har fylt 61 år. Men det er rart hvordan gamle kunster fra Speideren dukket opp da vi begynte høsten 2009 med tur på fjellet og overnatting ute under en presenning. Jammen husket de ikke på de gamle speidersangene også. Sammen diskuterte vi treningsopplegg og hva vi burde gjøre gjennom en uke, dette har også vært med på å motivere alle til å ikke sluntre unna treningen. Else kom litt sent i gang siden hun måtte foreta operasjoner i begge føttene sommeren 2009. Men hun tok oss snart igjen og var ved startstreken like spreke som de andre.

landsisen, vi skulle dra pulk. For å øve seg på dette - hva er vel bedre enn å hekte på seg et 17 kg tungt dekk? Dette har vi dratt rundt på i skiløypene til stor begeistring for de aller fleste, men også til irritasjon for noen som skøyter av gårde i kamp mot klokka. De har vi oversett, men vi snakket muntert og engasjert til alle de som har villet høre på hva vi trener til. Måltidene ville bestå av frysetørket mat som vi testet på treningsturene våre. Vi var alle enige om at det smakte godt, og at vi ikke kom til sulte. Den store utfordringen ville være toalettbesøkene, eller mangelen på sådann. Cecilie fortalte oss at det fantes en fantastisk oppfinnelse for oss kvinner som vi kan få kjøpt på nettet. Den heter Freshhette. Denne dingsen består av en traktlignende sak med en gummislange. Dette prøvde vi, og den fungerte ypperlig. Det var bare å ta ned glidelåsen på buksen, buksere ”trakten” på innsiden. og tisset kommer ut gummislangen. Bedre forklart, vi tisser som en mann. Fantastisk. Det føles veldig uvant å stå og tisse for en kvinne. Men tenk så herlig å slippe å la rompa være bar i minus 30 grader. På turen vil vi ikke ha mulighet for å skifte klær med unntak av truse. Sammen har vi kommet frem til at den store truseskiftedagen blir en pr uke. Det vil si at vi har med oss tre truser.

Da snøen endelig kom var det skiturene som stod i fokus. For noen av oss var det bare å tørke støv av skiene som har ligget lengst inni boden i en årrekke. De første turene bestod av å huske kunsten med å holde seg oppreist i nedoverbakkene og få inn teknikken på fiskebein igjen. Etter hvert slang vi på oss tunge sekker, slik ble vi vant til belastning. Men vi skulle ikke gå med tung sekk over Grøn-

Forberedelser er viktig og ikke minst det mentale. Da vi fikk kalde føtter ringte vi hverandre og psyker oss opp sammen. Vi visste at alle ikke kom til å være i like god form, det hadde vi alt for forskjellige utgangspunkt til å klare. Men det er ingen som er best i alt. Sammen skulle vi klare dette og motivasjonen vår var at vi gjennom denne turen ville sette søkelyset på barns rettigheter.

For barns rettigheter over Grønlandsisen 2010 Foto: Bjørn Sekkesæter og Stine Sofie Stiftelse


Vi var 11 kvinner i tillegg til guidene Bjørn Sekkesæter og Cecilie Skog som spente på oss ski og to pulker hver – disse veide mellom 55 og 60 kg hver! Det var strålende påskevær da turen startet. Humøret var på topp og det var moro å forserer den kronglete løypa vi laget opp brefallet. Det ble flere naturlige pauser grunnet det ulendte terrenget og kameraene ble flittig brukt. Fantastisk landskap med nydelige blå farger. Første dagen klarte vi hele 6 km og da vi slo leir var vi i kjempehumør. Turens første fellesmåltid ble inntatt med høy latterfaktor i teltet til Cecilie og Bjørn. Visst var det trangt med 13 personer inni ett lite telt, men det gjorde ingenting. Dette gikk jo som en lek, visst var vi i god nok form. Neste morgen startet dagen kl 0600. Da inntok vi frokost, kledde oss, pakket teltet og benyttet det fine toalettet som var en renne i gravd ned i snøen bak en snømur. Denne dagen gikk også fint selv om vi økte tempoet noe. Sånn gikk nå dagene, men ettersom landskapet flatet ut økte øktene til 45 minutter med 5 min og 10 min pause mellom hver. Kameraet ble ikke like flittig brukt, og vi begynte å bli slitne. Noen mer en andre, jeg tilhørte nok de som slet mest. Heldigvis var de som hadde mest krefter hjelpsomme og hjalp til slik at noen av oss fikk lettere pulker. Været kunne skifte i løpet av en dag, fra å starte i solskinn til et forrykende uvær. Heldigvis unngikk vi den mest bitende kulda. Men det verste var når gradestokken var nær null. Da ble alt vått og vi måtte legge oss i klissvåte soveposer med våte klær. Utstyret fra Bergans og Devold holdt det de lovet. Ull og dun gjør at selv om vi var våte så frøys vi ikke. De første dagene fremstod etter hvert som rene husmorferie å regne i forhold til da vi gikk time på time, kilometer på kilometer i et landskap som virket som en evigvarende oppoverbakke. Jeg trodde ikke det var mulig å bli så sliten. Noen av oss fikk også problemer med å spise grunnet kvalme. Det kunne skyldes at vi var så fysisk slitne. Det høyeste punktet er 2500 meter over havet. Der merket vi høyden godt. Noen hovnet opp i ansiktet og pusten ble tyngre. På tross av dette var det ingen av oss som tenkte tanken på å gi opp. På de flotte skiene vi fikk fra Åsnes er Stine Sofies Stiftelse-logoen trykket på, og bak på skiene står det følgende: ”Vi går for barns rettig-heter”. Ett blikk ned på skiene gjorde at vi hentet frem uante krefter. En kan tenke at snø og himmel fremstår som kjedelig i lengden, men alt forandrer seg hele tiden. Fantastiske blå nyanser med skyer som endres hele tiden, følelsen av å gå på millioner av diamanter som glitrer i snøen, det underlige ved å oppleve å gå inn i et hav av bomull med ”white out” eller lyden av vinden som uler rundt deg. Opplevelser som vi aldri har kunnet lese oss til, det må sees og føles. Etter 21 døgn ser vi land og det er med litt vemod, men også glede, vi krabber inn i soveposen og vet at neste dag er vi i mål. Siste dagen gikk det mye nedover, hele 1300 høydemeter skulle vi ned brefallet før vi gikk ut på havisen. Landskapet og fargene er ubeskrivelige. Vi går ut på isen og der blir vi hentet av to lokale Inuitter med båt. I to overfylte båter blir vi fraktet til en liten fiskelandsby som heter Isotok. Vi har klart det på kun 22 dager….slitne, men stolte.

Ada Sofie

-en dame med stål i hodet, bein og armer! Ada kom til meg høsten 2009 etter å ha hatt timer hos fysioterapeut, Kenneth Kleivene. Hun hadde litt problemer med smerter i beina. Lite variert trening hadde ført til belastningsskader.…

Min jobb var å tenke helhet og bygge Ada sterkere i hele kroppen, samt få bedret kondisjonen hennes. Mitt første møte med Ada var over all forventning. Sprudlende og vittig fortalte hun om sin elendige form og sine fantastiske mål (på ski over Grønland). Dama hadde definitivt stål i hodet, men fleipete sagt, litt mye ”pudding” ellers. Jeg foretok en enkel kartlegging av Ada og forberedte henne på testing første treningstime….   Hun møtte opp til sin første treningstime i rosa tights fra 80 – åra og regnet med en grei første økt. Etter en times testing hadde jeg lært nye kraftuttrykk fra Setesdalen, men også sett at viljen til Ada var stor. Den fysiske tilstanden viste seg imidlertid å være relativt dårlig. Dagen etter fikk Ada kommentarer fra Securitasfolka på Kjevik. De lurte på hva hun hadde gjort siden hun gikk så rart. Jeg fikk en ”hyggelig” hilsen på SMS fra Ada kl. 0630, kanskje angret hun litt på å ha sagt ja til personlig trener. Hun var blitt kjent med ”hr. lemster”, som skulle vise seg å bli en ”god” venn etter hvert. Ada hater å løpe og har aldri klart å ta skikkelige pushups! ”Du e mi nødt til å løpe”? For når du har med Ada å gjøre så får du ærlige tilbakemeldinger. Hun sier det rett ut som det er. Men jeg satt henne på et enkelt intervallprogram to ganger i uka, samt at hun skulle fortsette å dra dekk en til to ganger pr uke. Vi har hatt stor fokus på styrkeoppbygging av store muskelgrupper og spesielt stabiliseringsmuskulatur. Hele kroppen er viktig for et godt resultat. Resultatene kommer raskt for en pliktoppfyllende og sta lita dame. Ada har ikke skulket en eneste trening og gjør sitt beste når vi er sammen. Etter 10 uker er Ada blitt betydelig sterkere og i mye bedre form. Hun løper lett og tar strake pushups bedre enn de aller fleste kvinner. Hard trening mikset med latter og fleip… Det gir resultater. Mvh Egil Høgenes

20-21

Stine Sofies Stiftelse 2010


Ekspedisjons medlemmene som går for barns rettigheter

Unni Storm-Johannsen Nordahl 40 år. Gift med sin kjære Richard! 2 barn: Marie og Nicholay. Yrke: Gullsmed og Smykkedesigner. Driver eget gullsmedverksted og smykkeutsalg i Grimstad under firma Gullsmed Unni Storm-Johannsen AS. www.usj.no Født og oppvokst på Nordstrand i Oslo. Men fant lykken i Grimstad sammen med Richard. Har vært en aktiv speider i mange år, noe som har vært med på å danne grunnlaget for gleden ved å være ute i naturen! Ellers er jeg en livsnyter og veldig glad i friluftsliv! Jeg elsker å dra på tur i all slags vær!! Litt slit og kulde er bare sjarmerende.....

Hei jeg er Else Jeg er en stolt mamma til tre flotte unger, ikke særlig god til å gå på ski- og veldig glad i å kose meg i sofaen. Samtidig i overkant eventyrlysten, og overvettes begeistret for å være på tur i skauen med bikkja mi på slep. Nå skal jeg ut på mitt livs reise – og utfordring. Samtidig får jeg endelig gjort noe veldig konkret for å sette fokus på barns rettigheter ved å gjøre dette i regi av Stine Sofies Stiftelse. En tung lang vei, og mye slit – motivasjonen er tanken på at jeg kanskje hjelper noen som sliter mye mer….

Jeg er Elin Hoksmo Fossum Mamma til Markus og Alexander, samt lille Niklas som vi brutalt mistet da han var 15 mnd. gammel. Født og oppvokst på Hurum, men bor nå i vakre Lier. Jeg jobber til daglig som patentadministrator i Onsagers. På fritiden er jeg bl.a. treningsleder i Friskis & Svettis. Jeg legger ut på denne milelange skituren for å hedre minnet om gutten min, Niklas. På denne måten håper jeg å bidra til økt fokus på Stine Sofies Stiftelse og det banebrytende arbeidet stiftelsen gjør. Samtidig ønsker jeg et enda større press på kravet om økt rettssikkerhet for barn. I de lange, kalde døgnene på Grønland vil minnene om min lille gutt holde meg god og varm…

Hei på deg, Ada heter jeg :o) Sammen med disse fem flotte kvinnene skal jeg nå legge ut på min største fysiske utfordring i mitt 46 årige liv. Hjemme venter familien min som består av en mann som sier; “Dette klarer du”, minstejenta som sier; “Når du er på Grønland skal pappa og jeg til Legoland” og eldstemann sier ingenting, han bare ler. Dette betyr at jeg med god samvittighet kan bruke en mnd. av mitt liv til å være egoist og kun tenke på meg selv. Men Stine Sofie vil være sammen med meg. Jeg lover å komme tilbake med påfyll av energi slik at jeg kan fortsette arbeidet for “en barndom uten vold” og styrke barns rettigheter gjennom Stine Sofies Stiftelse.

Jeg er Aud Ingri Mediaa Lenning Jeg ble født i Namsos i 1949 og vokste opp i Grong i vakre Namdalen. Giftet meg i 1972 og vi fikk etter hvert tre barn. Med en mann som har reist mye og alltid vært på farten, har vel jeg vært den som har holdt meg ved basen og hatt kontroll med familiens ve og vel. I 2009 «vant« jeg i opplevelseslotteriet. Jeg fikk tilbudet om å være med på denne fantastiske ekspedisjonen. Og vi skal gå over grønlandsisen og vi skal gå for barns rettigheter og en barndom uten vold. Ja, dette skal jeg være med på. Jeg trener hardt både mentalt, med styrke og utholdenhet. Og som de andre i gruppen, trener jeg mye med å dra bildekk, for å være forberedt til å dra pulk på ca 60 kg. Dette blir stort.

Cecilie Skog Født 9. august 1974 i Ålesund, er en norsk fjellklatrer og ekspedisjonsfarer som er mest kjent for sine turer til Mount Everest, Sydpolen, Nordpolen og over Antarktis. Skog er utdannet sykepleier i tillegg til at hun har studert friluftsliv ved Høgskulen i Volda. Hun er bosatt i Stavanger, men i løpet av de siste årene har hun tilbragt flere dager på tur enn hjemme i leiligheten. Cecilie har allsidig erfaring fra mange typer friluftsliv og har i løpet av de siste årene blitt en meget profilert og merritert fjellklatrer og polfarer. Hun er fortsatt den eneste kvinne i verden som har nådd toppen av det høyeste fjell på hvert kontinent på Jorden (Seven Summits), samt nådd “de tre poler” (der Mount Everest er den tredje pol).


motivasjon og inspirasjon

Foredrag og seminarer Vi kan tilby foredrag med mening som gir energi Ada Sofie Austegard, leder i Stine Sofies Stiftelse, er en av flere i Stiftelsen som holder foredrag i ulike sammenhenger, og med varierende tema. Ada mottok i 2007 utmerkelse for ”årets mest fengslende foredrag” fra Confex, og har blitt rangert av Aftenposten som en av Norges beste foredragsholdere. Foredragene vi tilbyr kan være like aktuelle for privatpersoner, organisasjoner og bedrifter, som for offentlige instanser. Dersom din bedrift ønsker å inngå et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, kan en av gjenytelsene være at vi bidrar med et eller flere foredrag – gjerne skreddersydd etter et gitt tema eller situasjon. Dette kan for eksempel være i forbindelse med en omstillingsprosess i bedriften, kick-off for ansatte, som innslag i en generalforsamling eller i en hvilken som helst annen sammenheng. Våre foredrag gir motivasjon og inspirasjon til bedriftens ansatte og ledelse! Stiftelsen tilbyr også foredrag med faglig innhold, for barnehager, skoler, politi og andre faggrupper som arbeider med barn. Slike foredrag vil være direkte rettet mot de områder og problemstillinger som Stine Sofies Stiftelse arbeider med. Vi kan tilpasse tema, innhold og format etter ønske og behov. Som eksempler på foredrag kan vi nevne: Mening i det meningsløse Et følelsesfylt foredrag om hvordan en tragedie blir starten på et nitidig arbeid for ”En bardom uten vold”. V/Ada Sofie Austegard Møte med et underlig vesen - rettsvesenet Lærerikt foredrag for politi, påtalemyndighet, jurister, advokater,

Kanskje julegaven til dine ansatte i år skal være et meningsfylt, motiverende og inspirerende seminar?

22-23

Stine Sofies Stiftelse 2010

Kanskje du ønsker å invitere dine venner og familie til et skreddersydd foredrag i forbindelse med en års-markering eller jubileum?

dommere og andre innen det juridiske fagområdet. Om hvordan møte med disse yrkesgruppene oppleves for ”vanlige” folk. V/Ada Sofie Austegard Tenk om Tenk om du får kjennskap til at et barn utsettes for vold. Hva gjør jeg, hvem kontakter jeg m.m. Viktig foredrag for alle yrkesgrupper som arbeider med eller for barn. Dette er dagsseminar med flere interne og eksterne foredragsholdere. Minimum 80 personer. For barnas beste.... må du tørre å tenke sitt værste I Norge utsettes ett av ti barn for omsorgssvikt, vold eller misbruk. Likevel tror de fleste at dette ikke er noe som skjer der de bor, eller med barn de kjenner. Foredraget er basert på holdningskampanjen ”For barnas beste – må du tørre å tenke det verste” som ble lansert av Stine Sofies Stiftelse i mai 2010. Målet med kampanjen er å få flere til å innse at omsorgssvikt, vold og misbruk av barn er langt mer utbredt enn de tror, og få dem til å aktivt handle for å komme dette til livs. Foredrag for skoler, barnehager og SFO, skolehelsetjenesten, barnevern m.fl. Livet er et valg – ditt valg En reise sammen med Ada Sofie Austegard gjennom hennes vilje til å leve og hvordan hun fant mening med livet etter at hennes datter ble voldtatt og drept i mai 2000. Vi får også følge Ada på hennes tur på ski over Grønlandsisen i mai 2010, en ekspedisjon hun - på tross av hennes uvilje mot fysisk aktivitet – gjennomførte for å sette fokus på barns rettigheter. Følelsesfylt foredrag - men med masse rom for smil og latter. V/Ada Sofie Austegard

Kontakt oss for mer infor-masjon, vi tar gjerne en prat om dine ønsker og behov på dette området.

Kontakt oss på: Telefon: 37 29 40 90 Fax: 37 29 40 91 E-post: post@barnerett.com


Samarbeid med næringslivet

Telenor Kristiansand -i samarbeid med Stine Sofie Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse har mange private støttespillere som gjør det mulig for oss å drive våre mange prosjekter, og som sikrer kontinuitet i driften av vårt viktige arbeid. Vi har også mange gode samarbeidspartnere blant bedrifter, og ønsker nå å etablere et enda bredere og sterkere samarbeid med næringslivet for å knytte til oss flere langsiktige og tyngre samarbeidspartnere i bedriftsmarkedet. Vi vet at mange bedrifter benytter sitt samfunnsengasjement som strategisk verktøy for å profilere seg i markedet. Bedrifter er også bevisst på den verdi det har for de ansatte at bedriften flagger sitt sosiale engasjement, og mange benytter engasjementet målrettet for å skape engasjement blant ansatte, og for å endre samfunnsforhold. Den verdi-skapning et slikt engasjement medfører vil bidra som motivasjonsfaktor for den enkelte ansatte. Vi vet at 100.000 barn i dagens samfunn er utsatt for vold eller overgrep, eller er vitne til vold (undersøkelser foretatt av justisdepartementet). Bak disse tallene finner man enkeltmennesker, og ansatte i mange bedrifter som vil være direkte eller indirekte berørt av denne statistikken. Undersøkelser viser også at forebyggende arbeid blant barn er et av de formålene som bedrifter ønsker å bidra til. Det arbeidet som Stine Sofies Stiftelse gjør for å Forebygge og Avdekke vold mot barn, Ivareta det voldsutsatte barnet og Påvirke myndighetene for å styrke barns rettssikkerhet, vil således være viktig også for bedriften. Vår visjon - en barndom uten vold – og vår arbeid for dette, anser vi som noe av det viktigste en kan bidra med for barna. Et av våre mottoer er: ”Bedre å bygge barn, enn å reparere voksne”. Stadig flere innenfor næringslivet ønsker å ta samfunnsansvar og engasjerer ansatte ved å gi gave til frivillige organisasjoner i forbindelse med jul og annet. Det er mange gode formål å støtte og sikkert vanskelig å velge. Om valget faller på Stine Sofies Stiftelse som mottaker av støtte, eller som samarbeidspartner, blir vi veldig glade og stolte. Er det et ønske at vi skal presentere arbeidet vårt for din bedrift, kan vår markedskoordinator kontaktes for nærmere avtale. Kanskje vi kan inngå et samarbeid? Vi holder foredrag med mening som gir energi.

Kontakt oss på: Telefon: 37 29 40 90 Fax: 37 29 40 91 E-post: tone@barnerett.com

Bakgrunn: I 2010 ønsker Telenor Kundeservice Kristiansand å gjøre en innsats for å hjelpe andre. Vi er 170 ansatte med et brennende ønske om å vise at vi bryr oss. I felleskap har vi rettet blikket opp og ut, for å finne en veldedig organisasjon, med verdier og visjoner vi kan identifisere oss med. Vi har valgt å kalle dette for ”Hjertebank”. Valget falt naturlig på Stine Sofies Stiftelsen, da dette er en organisasjon med lokal forankring, som setter barna og deres rettigheter i fokus. I løpet av året har vi planlagt flere aktiviteter ved kundesenteret vårt som alle genererer penger til Stine Sofies Stiftelsen. Ukentlige aktiviteter: Vi har utplassert sparebørser i hver avdeling og på onsdager har vi temalotteri før vi runder av uka med salg av pølser på fredager. Vi har solgt påskeegg og i mai arrangerte vi familiedag med loppemarked/basar. Vi planlegger flere aktiviteter utover høsten før vi runder av med juleverksted for små og store. Utover dette vil vi gjerne gjøre en ekstra innsats for å markere at stiftelsen er 10 år i 2010. Torsdag 7. oktober arrangerer vi en veldedighets konsert til inntekt for Stine Sofies Stiftelsen I desember vil vi som jobber ved Telenor Kundeservice Kristiansand overrekke alle de innsamlede midler til Stine Sofies Stiftelsen.


Harald Stabell Advokat

Gratulerer så mye med 10 års markeringen. Dere gjør en uvurderlig innsats for barn og deres foreldre/pårørende innenfor rettslivet. Uten den jobben hadde barn og deres foreldre/slektinger klart hatt en dårligere rettssikkerhet. Jeg ønsker dere derfor lykke til i deres videre arbeid.

Psykolog Atle Dyregrov

Leder Senter for Krisepsykologi, Bergen I 1986 brukte jeg uttrykket ”å skape mening i det meningsløse” i en artikkel om å miste barn. Jeg tror ikke det finnes noe bedre eksempel i moderne norsk historie på at noe så meningsløst som et barns død har blitt omformet til noe så meningsfylt. Det er få organisasjoner som i løpet av 10 år kan si at de har forandret historien, men det har Ada Sofie Austegard og medarbeidere maktet. Med sin imponerende bredde av aktiviteter, og sin utrettelige energi, er det all grunn til å tro at mange vil nyte godt av organisasjonens arbeid, også i fremtiden.

Hanne Sophie Greve, Dr. juris Tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Menneskeverdet tilkommer ethvert medlem av den menneskelige familie. Menneskerettighetene virkeliggjør menneskeverdet. Retten til livet er overordnet. Andre rettighetene gir kvalitet til det livet som opprettholdes. Strafferetten skal avverge krenkelser av menneskeverdet. Sårbarhet kjennetegner mennesket. Graden av sivilisasjon speiles i samfunnets evne til å verne det sårbare enkeltmennesket. Strafferetten balanserer kryssende hensyn. Stundom er straffene for strenge, stundom er offeret og de pårørende for lite beskyttet. Stine Sofies Stiftelse har blitt et tiltrengt tydelig talerør for offersiden. Jeg gratulerer Stiftelsen med dens første tiårsvirke; og hilser den velkommen som medspiller videre for økt rettssikkerhet og derved bedre vern om menneskeverdet!

24-25

Stine Sofies Stiftelse 2010


Dette vet naboen

Dette vet barneværnet

Det er en gutt i nabolaget som alltid rusler rundt uten mål og mening og ofte er ute seint om kveldene. Han er alltid dårlig kledd og det ser ikke ut som han har noe særlig venner på sin egen alder. Jeg vet hvor han bor, men foreldrene ser jeg ikke noe til. Det virker som han kommer og går som han vil. Men, jeg vet jo egentlig ingen ting. Det er jo andre som må kjenne han bedre og følger med. Lærerne på skolen følger jo med og ville jo sagt ifra hvis det var noe galt. Noen ville jo sagt ifra, hvis han ikke hadde det bra.

Dette vet læreren I klassen min er det en gutt som skiller seg ut. Ikke fordi han er så utagerende, men fordi han har forandret seg så brått. Han har alltid hatt en livlig fantasi, selv om tekstene han leverer begynner å bli litt urovekkende. Men, hva vet vel jeg. Den alderen er jo vanskelig for de fleste. De som kjenner han bedre hadde jo sagt ifra hvis det var noe å si ifra om. Hvis han ikke har det bra for eksempel. Da ville noen sagt ifra.

Dette vet fotballtreneren Alle foreldrene synes han er helt topp. Veldig høflig mot de voksne. Men det skal så lite til før han går helt av hengslene. Alle kan jo bli forbanna, men så mye sinne i en liten gutt har jeg aldri sett før. At han har gode manerer betyr jo ikke at han har det bra. Men jeg ser han jo bare på treninga, og det er bare et par timer i uka. For hvis han hadde hatt problemer så ville jo noen sagt ifra. Hvis noen visste noe hadde de jo sagt ifra.

For barnas beste - må du tørre å tenke det verste I Norge utsettes 1 av 10 barn for omsorgssvikt, vold eller misbruk. Likevel tror de fleste at dette ikke er noe som skjer der de bor, eller med barn de kjenner. Tegnene er ikke alltid så tydelige og det er derfor du må tørre å ringe 116 111 og fortelle det du vet. På den måten kan du hjelpe barnevernet å se hele bildet, slik at de kan vurdere om dette er et barn som trenger hjelp. Vi i Stine Sofies Stiftelse jobber for at alle barn skal kunne oppleve en barndom uten vold. Se om du tør å tenke det verste på forbarnasbeste.no


Styreleder i Stiftelsen har ordet

Stine Sofies Stiftelse inn i fremtiden

I august i år er det 10 år siden Stine Sofies Stiftelse ble etablert, kun måneder etter de brutale drapene i Baneheia i Kristiansand, og refleksjonen over stiftelsens arbeid gjennom de siste 10 årene er mange. Året er fylt opp av ulike begivenheter som setter fokus på vårt mangeårige arbeid, og oppmerksomheten mot stiftelsen er sannsynligvis større enn noen gang. Det kan nevnes bokutgivelse om stiftelsens arbeid, et planlagt innsamlingsprogram på TV2, Markeringskonsert med Madcon i Fjæreheia i Grimstad, storstilt markedsføring gjennom holdningskampanjen ”For barnas beste”, og mye mye mer. Men på tross av all den oppmerksomheten som har blitt viet vårt 10 år lange liv, er det som alltid de mange barn som hvert år opplever vold og overgrep som er vårt aller viktigste fokus. Og nettopp det at stiftelsen i år markerer at vi i 10 år har kjempet for barnas beste, indikerer at det arbeidet som daglig blir utført fra vårt lille kontor i Grimstad, har en så viktig plass for de enkeltskjebnene som hver dag lider, at vi selv ikke er i tvil om at vi kan imøtese minst 10 nye år med målrettet arbeid for denne gruppen. Spesielt viser de siste års opprulling av større overgrepssaker at Stine Sofies Stiftelse har en viktig plass i samfunnet. Lommemannensaken, Politimannsaken fra Bodø og saken om idrettlederen i Våg fotballklubb i Kristiansand er bare noen få eksempler på de mange alvorlige overgrepssakene de siste årene. Disse sakene er ikke bare grelle eksempler på hvordan voksne forgriper seg på barn på de groveste måter. Dette er samtidig saker som viser at selv i de mest beskyttede miljøer, som idrett og offentlige etater, finnes det høyt respekterte personer som bryter sin tillit. Tillit barn har gitt dem, gjennom å se opp til dem som forbilder og idealer. Men tillit som

26-27

Stine Sofies Stiftelse 2010

dessverre har kostet dyrt, og som gang på gang ikke rammer andre enn de uskyldige barna. For Stine Sofies Stiftelse er dette bare en bekreftelse på at de arbeidet vi gjennom ti år har drevet, må fortsette med uforminsket styrke. For også i de neste 10 årene skal Stine Sofies Stiftelse være til stede hver gang et barn blir utsatt for voksnes råskap. Ikke bare når de store tabloidavisene slår opp saker som gjelder omfattende overgrep mot små barn. Men også i de mindre enkeltsakene, som ikke når medienes søkelys - men slår like kraftig ned i de berørte familiene, vil vi være der. Vi vil være der for å gjøre en forskjell for dem som blir urettferdig behandlet i rettssystemet, for dem som opplever julen som et mareritt, for dem som blir sviktet av sine nærmeste – ja kort fortalt vil vi være der slik at vi på sikt kan oppnå at alle barn skal få retten til å oppleve en barndom uten vold. På vegne av styret i Stine Sofies Stiftelse takker jeg alle som bidrar til at vi kan opprettholde dette viktige arbeidet. Vi er ydmyke for den tilliten dere viser oss, og skal gjøre alt vi kan for at vi i de kommende årene skal vise at vi er tilliten verdig. Med beste hilsen

Stian Tobiassen Styreleder, Stine Sofies Stiftelse


prosjekt

Stine Sofies Sommerskole

Sommerskolen startet i 2009 med 170 deltakere som storkoste seg på Groos området i GrimstadI år utvidet vi Sommerskolen til 250 barn og ungdommer og 30 instruktører.

Det har vært et eventyr, alle har kost seg med masse forskjellige aktiviteter i strålende sommervær. De minste har hatt en generell aktivitetsuke, bestående av mye lek og moro, og ikke minst skattejakt på sjøen. Ellers har det vært kurs og innføring i tennis, golf, tegning, skating, riding, sirkus, skyting, turn og hiphop. For å følge opp fjorårets sukksess med tidenes vannkrig, ble det også i år en meget kraftig vannkrig. Siden det i 2009 kun var de voksne som hadde brannbil

med 10.000 liter vann på sin side, mot barnas vannpistoler og bøtter - hadde barna i år fått med en egen brannbil med trykkslange og like mye vann - og ja - alle ble kliss våte. Stine Sofies Stiftelse har hatt kurs for alle barna i løpet av uken og vi hadde en super avslutningsdag på lørdag med grillmat og hygge med masse foreldre og foresatte, søsken og besteforeldre. Det ble både danseoppvisning, skate-oppvisning, turn og et stort kor der alle barna sang “Små Blomster” mens Ada Sofie Austegard dirrigerte.

Stine Sofies Sommerskole 2010 var fra 23. - 26. juni. Vi gleder oss allerede til neste år. Sommerskolen har egne hjemmesider: http://www.sommerskolen.net/


prosjekt

Seminar for ansatte i Barnehusene

Januar 2010 samlet Stine Sofies Stiftelse alle ansatte ved barnehusene i Norge til et seminar i Grimstad. Det er svært viktig at de ansatte på Barnehusene innehar best mulig kompetanse i deres møte med de voldsutsatte barna. Stiftelsen betalte derfor alle kostnader ved dette arrangementet. Stine Sofies Stiftelse har i en årrekke vært pådriver i kampen for å få grunnlagt barnehusene i Norge og vi er utrolig stolte av resultatet. I 2011 skal det etter planen åpne et nytt Barnehus i Stavanger.

Hva er Barnehusene? De er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn og unge hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for: • Seksuelle overgrep • Vold • Barnemishandling • Kjønnslemlestelse • Barn som har vært vitne til vold

Et tverrfaglig mottak for barn samt voksne psykisk utviklingshemmede som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold i nære relasjoner. Målsetting • God ivaretakelse og økt rettssikkerhet for barn og psykisk utviklingshemmede voksne i dommeravhør. • Redusere belastning for barn og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse. • Sikre rask hjelp og behandling. • Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser. • Rask igangsettelse og gjennomføring av dommeravhør, videre hjelp og oppfølging. • Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet. Barnehuset tilbyr • Tilrettelegge for dommeravhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser. • Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. • Rådgiving og konsultasjon. • Koordinering av samrådsmøter mellom innvolverte instanser. • Støtte og veiledning til barn og pårørende. • Korttidsterapi. Lokaliteter • Barnevennlig oppholdsrom. • Rom for gjennomføring av dommeravhør og videokonferanse med profesjonelt utstyr. • Medisinsk undersøkelsesrom. • Møtelokaler til samrådsmøter og kurs. • Avhørsrom for politiet med mulighet for videoopptak, til bruk for ungdom eller andre vitneavhør i overgrepssaker. • Kontor til bruk for samarbeidsparter som oppholder seg i Barnehuset.

For mer informasjon: www.barnehuset.com

28-29

Stine Sofies Stiftelse 2010


prosjekt

Stine Sofies Stiftelse tildelt Reklame for alvor

Reklame for alvor er reklamebrasjens årlige dugnad for en sak de mener fortjener mer oppmerksomhet enn de vanligvis kan kjøpe av reklametjenester. Reklamekonkurransen Ada og Richard fra Stine Sofies Stiftelse reiste rundt til flere av landets største byråer og presenterte stiftelsen for å engasjere og inspirere deltagerne i konkurransen. Engasjementet var stort og alle landets største reklamebyråer deltok, hele 40 bidrag ble levert og vinneren ble kåret i Oslo 24. September der Knut Storberget delte ut prisen til Pål Høyer-Andreassen, Magnus Høgberg Hansen og Ketil Eggum fra McCann reklamebyrå. Så satte dugnadsarbeidet i gang. Kampanjen For barnas beste - må du tørre å tenke det verste. Med fokus på å informere om omfanget av problemet, at 1 av 10 barn i Norge blir utsatt for vold, missbruk eller omsorgssvikt, laget McCann en nettløsning for å sette brukerne inn i problemstillingen og få dem til å handle. På nettsiden velger du en rolle og følge en person gjennom en hel dag, for så å ta stilling til om du vil ringe inn en bekymringsmelding. Situasjonene man får se er ikke voldsomme eller ekstreme, men realistiske situasjoner som tyder på et barn ikke har det bra. Du må da handle på grunnlag av det du vet, slik man må i virkeligheten. For det handler om å tørre å tenke det verste, og si ifra. For barnas beste. Vi setter brukeren inn i et realistisk scenario

og oppfordrer dem til å handle. Det er en øvelse i å tørre å handle som vi håper oversettes til den virkelig verden og gjør at flere tør å ringe inn en bekymringsmelding hvis de mistenker at et barn ikke har det bra, sier AD Magnus Høgberg-Hansen. Bak scenen Dugnader forbindes ofte med noen timers raking av løv og rydding av fellesarealer, men i Reklame for alvor sammenheng innebærer det ganske mye (mange aktører, og timer nedlagt) mer jobb enn det. I snart ett år har McCann reklamebyrå jobbet med Stine Sofies Stiftelse og laget en om fattende nettside, 4 filmer til nett, en reklamefilm, annonser, radioreklame, mobilløsninger og boards. Kampanjen var veldig omfattende og krevende å gjennomføre, men samtidig den mest givende saken og kunden jeg har jobbet med, sier tekstforfatter Pål Høyer-andreassen.

Besøk forbarnasbeste.no og se om du tør å si ifra!

FAKTA Reklame for alvor er reklamebransjens årlige dugnad for en ideell sak og hver år søker en rekke ideelle organisasjoner om å få denne muligheten. Når a parter of McCann organisasjonen valgt Worldgroup, konkurrerNorway reklamebyråene om å lage den beste kampanjen, og en fagjury velger den beste ideen som så blir gjennomført.


prosjekt

“Offerbarn”

- brannfakkel fra Stine Sofies Stiftelse Norske barns rettssikkerhet i volds- og overgrepssaker henger etter utviklingen i resten av

Europa. Ti år etter Baneheiadrapene har Stine Sofies Stiftelse utviklet seg til Norges første offerpolitiske folkebevegelse med styrke til å skape endring. Men det går sent. Nå markerer stiftelsen sine første ti år med bokutgivelsen ”Offerbarn – om barns rettssikkerhet i Norge ti år etter Baneheiadrapene”. Den er ført i pennen av frilans-journalisten Bjørn Enes i nært samarbeid med stiftelsensopprettere, Ada Sofie Austegard og Bente Bergseth. ”Fremstillingen er flammende ensidig,” skriver litterær konsulent for bokprosjektet, professor Paul Leer-Salvesen. ”Dette er for en stor del manuskriptets styrke. Det fremstår som et engasjert forsvar for en gruppe mennesker som er blitt oversett og forsømt, ofte i humanismens navn. Norge innrømmer voldsofre og pårørende langt mindre partsrettigheter i strafferettspleien enn de fleste land vi kan sammenligne oss med. Ofte begrunnes dette i at den moderne stat ikke ønsker å gi rom for forestillinger om hevn og gjengjeldelse i retten. Forbrytelsen blir et anliggende mellom gjerningsmann og stat. Ofrene får i beste fall vitnestatus i prosessen. De opplever å ikke bli hørt.” Boka tar et oppgjør med disse mytene om at det er hevnmotivet som ligger bak kravene om økte rettigheter til ofre og etterlatte etter voldsrammede barn. I virkeligheten er de lovendringene som Stine Sofies Stiftelse i 2009 fikk Rettssikkerhetsprisen for å ha presset fram, tillempinger av rettigheter som FN og EU vedtok for et kvart århundre siden. Og det er ennå langt fram til norske forhold er på linje med de rettigheter som brottsofre eksempelvis har i Sverige. Men først og fremst er boka en beretning om en ukjent del av Norge. Hovedkildene er barn, pårørende og etterlatte etter drepte barn. Deres historier høres sjelden – et av de sentrale poengene i boka er at de mangler ytringsfrihet til å fortelle sine historier. ”Offerbarn” er ikke lesning for pingler. Men det er historier som alle bør ha hørt og tenkt gjennom, for skal Draumesynet til Stine Sofies Stiftelse – ”en barndom uten vold” – kunne virkeliggjøres, må folk flest kjenne til de sidene av virkelighetene som gjør et slik visjon til en draum. Boka er lettlest, på tross av de sterke historiene. Den er et essay der både kildenes og forfatterens refleksjoner er gitt betydelig plass for å anspore til debatt. Boka er også viktig i finansieringen av neste års drift av stiftelsen – alle inntekter utover produksjonskostnadene går til drift.

30-31

Stine Sofies Stiftelse 2010

Boken Offerbarn kan du kjøpe for 398,og bestilles på www.stinesofiesstiftelse.no eller send sms “offerbarn” til 1908


Dersom du ønsker å bli Barnerettsfadder.. Ja takk, jeg ønsker å bli Barnerettsfadder! Jeg ønsker å beskytte barna gjennom å støtte arbeidet for å forebygge, avdekke og ivareta det voldsutsatte barnet.

1. Jeg ønsker å bli Barnerettsfadder ved å gi:

kr 200 kr. per mnd.

annet beløp kr: …….. per mnd.

2. Jeg ønsker å betale med: Tilsendt giro - rimelig og enkelt; - Du blir varslet minst 7 dager før forfall - Din konto blir automatisk belastet ved forfall - Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften

3. Fylles i dersom du har valgt AvtaleGiro som betalingsmåte: Beløpsgrense per måned: ….………kr.

(Hvis beløp ikke fylles inn vil, i følge retningslinjer fra BBS, beløpsgrensen bli satt til kr. 1.000,- per måned. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn avtalt beløp)

Belast mitt kontonummer:

Ønsket trekkdato: den 22. hver mnd. annen dato den ...

Stine Sofies Stiftelses konto nr: 9495 05 04794  Jeg trenger ikke varsles i forkant av betalingen og sparer derfor stiftelsen for utgifter.

4. Navn, adresse og underskrift: Navn:............................................................. Tlf: .......................................................... Adresse: ....................................................... E-post: ................................................... Postnr./Sted: ................................................. Sted/dato:...................................................... Underskrift:............................................. KID-nr. (KID- nummer fylles ut av Stine Sofies Stiftelse)

5. Brett sammen, stift og postlegg kupongen - Porto er betalt! NB! Skattefradrag - Når du støtter Stine Sofies Stiftelse kan du få skattefradrag på samlede beløp som er mellom 500 og 12.000 kroner. Dersom du gir oss ditt personnummer, 11 siffer, kan vi rapportere gaven til likningsmyndighetene slik at beløpet kommer med på din forhåndsutfylte selvangivelse. Alle oppgaver behandles konfidensielt og blir kun brukt til dette formål.


Sett stift/tape her

Stine Sofies Stiftelse Svarsendning 7465 0096 Oslo Brett her Stine Sofies Stiftelse Frivoldveien 11, 4877 Grimstad Telefon: 37 29 40 90, Telefaks: 37 29 40 91 Org.nr.: 982 820 898 - E-post: post@barnerett.com www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse  

32 siders Magasin utgitt i forbindelse med 10 års markeringen 2010

Stine Sofies Stiftelse  

32 siders Magasin utgitt i forbindelse med 10 års markeringen 2010

Advertisement