Page 1

Stine Sofies Stiftelse prosjektoversikt 2011


Lederen har ordet

I dette heftet kan dere lese om Stine Sofies Stiftelse sine prosjekter. Hver dag arbeider vi etter følgende målsetninger: Forebygge vold og overgrep mot barn. Avdekke vold og overgrep mot barn. Ivareta det voldsutsatte barnet og deres pårørende/etterlatte. Påvirke myndighetene for å styrke rettssikkerheten. Pr. i dag er vi seks fulltidsansatte i våre koselige kontorer i Grimstad. Hver dag vi går på jobben er det arbeidet for ”en barndom uten vold” som gir oss energi, krefter og arbeidslyst.Vi er heldige som kan ha et meningsfylt arbeid som gir resultater. For oss er det viktig at vi har med oss mange tusen støttespiller og bedrifter som ser at det nytter og derfor gir oss midler til å fortsette dette viktige arbeidet. Uten DERE ville vi ikke klart å utrette mye. Tusen takk :O) Det som er unikt med vår organisasjon er at det er kort vei til beslutningstakerne og vi kan derfor snu oss raskt om vi ser behov for raske tiltak. Utover de prosjektene som er omtalt i heftet er det stor aktivitet rundt andre oppgaver vi også har påtatt oss. Hvert år får vi hundrevis av henvendelser der vi gir gode råd, ruter videre til rette instanser eller går dypt inn i saker der vi ser vi kan utgjøre en forskjell. Kan nevne eksempler som enkeltsaker der saken er henlagt og vi har fått den omgjort slik at det ble domfellelse.Vi ivaretar barns rettsikkerhet hver dag. Dessverre er det mange som henvender seg til oss i forbindelse med konflikter rundt barnfordeling. Dette er saker vi i utgangspunktet ikke går inn i om det ikke foreligger anmeldelse om vold mot barnet. I kjølvannet av alle henvendelsene har vi sett at det er behov for bistandsadvokater med spisskompetanse på området for å bedre ivareta barns rettsikkerhet. Samtidig innehar vi kompetanse til å forstå informasjonsbehovet til våre klienter, viktigheten av dyktige engasjerte advokater og viktigheten av tilgjengelighet uansett om hvor mange spørsmål en måtte inneha. Derfor etablerte vi i mars 2011 vårt eget advokatkontor: STINESOFIES ADVOKATKONTOR En av våre målsetninger er å ivareta voldsutsatte barn og deres pårørende/etterlatte. Hittil har vi gitt informasjon og rutet dem videre til rette instanser, vi har holdt foredrag om viktigheten og gitt gode råd politi, påtalemyndigheten, domstolen m.fl. Vi ser hver dag at familier går i oppløsning, barn faller utenfor sosiale nettverk og foreldre mister grepet om sitt eget liv – fordi de ikke mestrer hverdagen etter vold og overgrep. Selv om mange får hjelp av helsevesenet i slike situasjoner, er det den gradvise tilbakevending til livet som fremstår som den største utfordringen for de aller fleste. Derfor ønsker vi å opprette: STINESOFIES MESTRINGSSENTER Der vil vi gi et tilbud til barn mellom 0 og 18 år som er utsatt for, eller vitne til vold og seksuelle overgrep. Tilbudet vil gis sammen med omsorgspersoner og eventuelle søsken. Det vil også bli gitt tilbud til nære etterlatte og søsken av drepte barn. Arbeidet med å starte opp et slikt mestringsenter er godt i gang og vi håper å ha dette klart innen få år. De største utfordringene vi står ovenfor for at dette skal bli en realitet er godkjenning fra helsemyndighetene. Dette kan vi ikke klare alene. Vi trenger stort engasjement og støtte fra bedrifter og enkeltpersoner for å fortsette vårt viktige arbeid for ”en barndom uten vold”. Tusen takk. Med vennlig hilsen Ada Sofie Austegard Leder - Stine Sofies Stiftelse. Ved mistanke om vold og overgrep, vær så snill å ring Du kan utgjøre den store forskjellen for et barn som ikke har det bra.


”Informasjonsprogram   for nybakte foreldre” Informasjonsprogrammet består av “foreldrepakken” som inneholder en brosjyre og en DVD med følgende informasjon til nybakte foreldre: • • • •

Forstå babyen din når den gråter. Hva kan du gjøre når babyen gråter. Hva gjør det med deg når babyen gråter. Hvorfor er det farlig å riste en baby?

Bakgrunnen for dette prosjektet er følgende: • Hvert år får mellom 10 og 15 spedbarn i Norge SBS eller lignende skader. • Av de som rammes dør ca. 1/3, og 1/3 får alvorlige nevrologiske skader (lam, blind, stum, organsvikt osv.) • Shaken Baby Syndrom og lignende skader er resultat av kraftig risting. • Utløsende faktorer til det er oftest frustrasjon over vedvarende og langvarig gråting. • Ristingen som fører til de alvorlige hodeskadene skjer som oftest av stefar, barnepasser eller lignende, men også den primære omsorgspersonen vil i noen tilfeller være overgriperen. • Lignende informasjonsprogrammer fra bl.a. Canada, Japan og Usa viser en halvering i antall tilfeller av SBS - informasjon nytter. Omfanget av programmet: Det er 50 fødeavdelinger/fødestuer i Norge. Det fødes hvert år 60.000 barn i Norge. Stine Sofies Stiftelse har som mål å gjennomføre dette informasjonsprogrammet i hele Norge i løpet av 2011. Informasjonsprogrammet for nybakte foreldre blir et stort bidrag i kampen for å forebygge at vergeløse barn utsettes for alvorlige overgrep av voksne. Kostnadsrammene for å gi ut slik informasjon er kun 1,4 millioner pr år.Vi vet at enkel informasjon om farene ved å riste en baby forebygger varige skader og redder liv. Nybakte foreldres Informasjonsprogram inneholder: Foreldrepakken • En brosjyre • En DVD Fagpaken: • Informasjonshefte • Kontaktperson avtale • 3 minutters manus • FAQ (ofte stilte spørsmål fra foreldre/foresatte)

”RIST ALDRI EN BABY”

Informasjonsprogrammet er utviklet i samarbeid med Norsk Barnelegeforening, som støtter innholdet i informasjonsprosjektet


”TENK OM…” Et seminar for å forebygge og å avdekke vold mot barn. Kan du nok? - Vet du hva du skal se etter? I morgen oppdager du noe – hva gjør du da? Vold mot barn er et stort samfunnsproblem, økningen av grov vold og økonomisk vinning i seksualisert vold mot barn er stigende. Justisdepartementet har utført voldsmålinger som viser at ca 100.000 barn utsettes for vold eller er vitne til vold hvert år i Norge. Stine Sofies Stiftelse får henvendelse daglig til sitt kontor der fagpersoner og andre etterspør konkrete råd og veiledning. Stiftelsen har hittil gjennomført 15 ”TENK OM…” med over 1600 deltakere over hele landet, med svært gode tilbakemeldinger. Dessverre er det slik at fagfolk som arbeider med barn ikke kan nok om problemstilling vold mot barn og hva de skal gjøre om ”det er noe med den ungen”. Grunnutdanningen til blant andre lærere, leger, barnevernspedagoger, tannleger er svært mangelfull på dette området. Til seminaret inviterer vi: Ansatte i helse- og sosialsektoren, innvandrerorganisasjoner, medarbeidere på krisesentre, lærere, barnehageansatte, leger, helsesøster og annet helsepersonell, politi og lensmenn, menigheter, barnevern og sosialtjeneste, familierådgivere og andre med interesse for barn. Gjennom formidling av fakta, statistikk, konkrete råd, veiledning og stimulere til oppretting av tverrfaglig og tverretatlig nettverk får en reell kompetanseheving på området. Slik kan en bedre forebygge, avdekke og ivareta voldsutsatte barn. For at flest mulig skal kunne delta er det viktig at seminaravgiften er lav. Derfor bestreber vi å få tak på rimelige lokaler og har enkel servering. Det skal avholdes 2 “TENK OM...” seminarer i 2011

”TENK OM…. DU KOMMER I KONTAKT MED ET VOLDSUTSATT BARN”


Seminar for pårørende til drepte barn 2011   Ivaretakelse av pårørende og etterlatte

Hvert år arrangerer Stine Sofies Stiftelse seminar for pårørende av drepte barn på Strand Hotell Fevik. Å miste et barn ved en kriminell handling medfører store traumer og tilleggsbelastninger som etterforskning, rettssaker og det å måtte forholde seg til gjerningspersoner. Møtet med påtalemyndighet, rettssystem og media kan være en stor belastning. Det å kunne møte personer med lignende erfaringer kan gjøre livet noe lettere. Seminaret er for mange blitt et viktig holdepunkt i arbeidet med å bearbeide hendelsene og komme videre i livet. Mange av deltakerne har tilkjennegitt at arrangementet er et årlig lyspunkt som hjelper dem gjennom hverdagen og motvirker sykemeldinger og andre langtidseffekter i kjølevannet av den kriminelle handlingen. Temaene er forskjellige for hvert år, og settes etter ønsker fra deltakerne og samfunnsdebatten. Deltagerne på seminaret er en informasjonskilde i forhold til å kartlegge både det juridiske og psykologiske behovet for denne gruppen av pårørende. Seminaret mottar økonomisk støtte fra Justisdepartementet. Det betyr at ingen pårørende behøver å betale for reise, kost og losji. ”SAMMEN SKAPER VI MENING I DET MENINGSLØSE”

Kjenner du noen som har fått barnet sitt drept? Be dem ta kontakt med oss slik at vi kan invitere dem til neste seminar.


Forskningsprosjekt ”Vold mot barn” Høsten 2006 henvendte stiftelsen seg til Rettsmedisinsk institutt, universitetet i Oslo med ønske om å styrke rettsikkerheten til de minste barna som er ofre for kriminelle handlinger. Gjennom midler fra stiftelsen er det er nå utviklet en dukkemodell, Baby Justicia, for å få forsøksresultater og bedre visualisering av de krefter som ev. må til for å påføre barn spesifikke skader – dette igjen gjør at vold mot barn bedre blir synliggjort for rettens aktører i en rettssak. ”Shaken baby” syndrom er en betegnelse som brukes om små barn med påførte hodeskader. Benevnelsen Shaken baby eller på norsk ”Kraftig filleristingssyndrom” brukes fordi barnets skader helt eller delvis oppstår som følge av risting. Overgriperen holder rundt barnet og rister kraftig fram og tilbake slik at hodet blir utsatt for raske svingninger og akselerasjonskrefter. Dette fører til blødning under den harde hjernehinnen, blødninger i øynene og kan også gi utbredt hjerneskade. Ofte har barna ingen eller svært få utvendige tegn til skade. Det er nesten aldri vitner til slike hendelser og det lille barnet er ikke selv i stand til å fortelle hva som har skjedd. Det som gjør det svært vanskelig er at flere av de typiske funnene ved Shaken baby syndrom også er skader som kan sees etter fallulykker og i svært sjeldne tilfeller også helt eller delvis som følge av medfødt skade eller sykdom. Barnets omsorgspersoner har ofte en historie om hvordan skadene på barnet har oppstått. Denne historien kan være mer eller mindre troverdig. At politiet varsles så tidlig som mulig ved mistanke om mishandling, er avgjørende for å avdekke mulige straffbare forhold. Selv med tidlig iverksatt politietterforskning, kan det være vanskelig å avgjøre om den oppgitte historien fra barnets omsorgspersoner er sann eller ikke. Det er viktig å ivareta rettsvernet til små barn som ikke selv er i stand til å fortelle hva som har skjedd. Det er også viktig å ivareta rettssikkerheten til de pårørende. Sannheten må komme frem. Baby Justicia er en dukkemodell som kan tallfeste hva slags krefter som virker på hodet ved rekonstruerte skadehendelser (traumer). Dukken er utviklet for å få en bedre forståelse av hvordan filleristing kan skade barn og for å kunne etterprøve historier som blir presentert. Dukken er en crash-test modell som brukes av bilindustrien for å kontrollere sikkerhetsutstyr i biler, men vi har utstyrt den med elektroniske akselerometere som måler kraftpåvirkningen på hodet ved ulike traumer. Akselerometrene er plassert på en brakett midt inne i dukkehodet og måler hastighetsendringer i tre plan. Kraftpåvirkningen i hodet registreres direkte på en bærbar datamaskin. Data kan senere analyseres slik at man kan vurdere om kraftpåvirkningen er forenlig med å ha forårsaket de påviste skadene på barnet. Prototypen av dukken er av størrelse og vekt som en 1 måneders gammel dukke, men vi holder nå på å anskaffe flere dukker av ulike størrelser. Baby-Justicia står sentralt i et forskningsprosjekt initiert av forskere ved Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo, SINTEF og tjenestemenn fra politiet i Oslo. Målet er å få bedre kunnskaper om de biomekaniske forhold ved hodeskader hos barn. Man håper å kunne lage et verktøy som kan hjelpe til ved politiets etterforskning av slike saker og gjennom kunnskap om skademekanismer kunne sikre barns nærmiljø og forebygge skader, for eksempel ved forbedret sikkerhetsutstyr. Prosjektet er finansiert av Stine Sofies stiftelse og har pågått siden 2007. ”DE MINSTE BARNS RETTSIKKERHET MÅ STYRKES”


Veileder som er skrevet til deg som kjenner et   barn som har vært utsatt for vold eller overgrep.

”Barn som voldsofre” Stine Sofie Stiftelse har utarbeidet veilederen “Barn som voldsofre”.Veilederen besvarer ulike spørsmål som kan oppstå som følge av voldshandlinger mot barn. Mange opplever at mangel på informasjon i perioden etter volden eller overgrepene forsterker eller forverrer opplevelsen. Derfor er det viktig å gi fornærmede/pårørende tilgang til samlet informasjon. Veilederen består av følgende kapitler:

Veilederen er en kontinuerlig oppdatert informasjonskilde i henhold til både ulike hjelpetilbud i Norge samt de juridiske problemstillingene.Veilederen trykkes ca en gang per år og er på 100 sider i farge. Webutgaven på våre nettsider med direkte link til lovdata oppdateres kontinuerlig.

”INFORMASJON ER VIKTIG”


Barnehage   – vi gjør barn og barnehageansatte mer kompetente Stine Sofies Stiftelse har i samarbeid med Margrete Wiede Aasland og Eli Rygg utarbeidet dette barnehagekonseptet for å komme nærmere vår visjon – “En barndom uten vold”. Barnehagekonseptet er det første i sitt slag i Norge som er rettet mot barnehager.Vi ønsker å gjøre barn kompetente til å si ifra om vanskelige ting gjennom kunnskap, lek, spill og samtaler med de ansatte i barnehagen. Barnehagekonseptet skal også være et verktøy for de ansatte til samtale med barn om vanskelige opplevelser. Denne ”pakken” kan kjøpes ved henvendelse til Stine Sofies Stiftelse.


Nytt innsamlingsprosjekt   - CT-scanner

Stine Sofies Stiftelse har ved flere anledninger bidratt økonomisk til både forskning og sårt trengt utstyr til bl.a. Barneavdelingen på Ullevål og Kripos. Ved en tidligere anledning kom det oss for øret at Rettsmedisinsk Institutt hadde behov for en CT-skanner som kan utføre virtuelle obduksjoner. I kampen for budsjettkronene har behovet dessverre gang på gang blitt trenert, så nå vil vi gjerne ta på oss rollen som beskytter for de som ikke lengre kan tale sin sak, og starter nå jobben med å samle inn pengene som trengs. Da Stine Sofies Stiftelse fikk se hva denne CT-scanneren kan utrette, var det åpenbart at den kan bidra til å styrke rettssikkerheten for barn. Av denne enkle grunn har vi bestemt oss for å skaffe til veie de 15-18 millioner kronene det er behov for! Vi synes rett og slett ikke at “enkle” ting som dette burde være det som begrenset rettssikkerheten i Norge. Med denne scanneren, som for øvrig er i aktiv bruk i våre naboland, kan man ved bruk av CT- og MR-teknologi gjøre en virtuell ”obduksjon” før man overhodet rører noe fysisk. Selv om dette ikke kan anses som noen erstatning for den tradisjonelle måten å gjøre det på, gir det en unik mulighet til å oppdage skader som kan være vanskelig å se ved en klassisk obduksjon bestående av fysiske inngrep. Et annet viktig element for rettssikkerheten er at denne virtuelle obduksjonen, vil kunne oppbevares digitalt til evig tid. Det betyr at i situasjoner hvor rettsaken har trukket ut eller er gjenopptatt, og det mangler opplysninger som kan støtte eller avvise teorier, så kan den virtuelle obduksjonen hentes frem og bidra til å løse saken. Dette er åpenbart ikke mulig ved den tradisjonelle obduksjonen, da er offeret for lengst begravet, noe som gjør at rettsmedisineren ikke har mulighet til å gjennomføre en ny obduksjon for evt å fremskaffe nye opplysninger og bevis. Virtuell obduksjon, eller Virtopsy som det også kalles, fremstilles ved at bilder og data fra ulike MR- og CT-scanning kombineres til et datasett som gjør det mulig å rekonstruere hele menneskekroppen lag for lag, snitt for snitt på en skjerm. Det er også mulig ved bruk av spesialbriller og projiseingsutstyr å observere dataene i tredimensjonal form. Stine Sofies Stiftelse håper også DU vil være med å øke rettssikkerheten til barn i Norge ved å støtte innsamlingen til denne scanneren – mer informasjon vil komme, så følg med!


Stine Sofies Stiftelse synes det er fantastisk å kunne bidra med økonomisk bistand til forskning – utstyr og kompetanseheving for å komme nærere vårt draumesyn/visjon ”En barndom uten vold” Enkeltpersoner og bedrifter over hele landet bidrar med midler slik at dette er mulig. Tusen takk til alle der ute som støtter oss. Følgende har vi bidratt med hittil: •

Overrakt et spesialmikroskop til Kripos til kr 500.000,-. Som blant annet benyttes i spor etterforskning av vold og overgrep mot barn.

Bevilget kr 100.000,- datautstyr til Kripos. Dette for å gjøre det letter å etterforske vold mot barn på nettet.

Gitt kr 50.000,- til organisasjonen PFSO, Politiets forum mot vold og seksuelle overgrep. Midlene ble brukt til kompetanseheving av polititjenestemenn/kvinner som arbeider med slike saker.

Kjøpt inn et Densitometer til kr 250.000,- til barneavdelingen ved Ullevål sykehus. Utstyret brukes til å bekrefte/avkrefte om barn med brudd skader lider av benskjørhet.

Kr 600.000,- er gitt til ansatte ved Barnehusene i Norge. Midlene er brukt til kompetanseheving.

Forskning for å utvikle avansert dukke (Baby Justicia) som vil kunne måle krefter som må til for at små barn skal få store skader har vi til nå bidratt med kr 2 millioner. Forskningsprosjektet er ikke avsluttet.

Finansiert et RetCam til barneavdelingen ved Ullevål sykehus med kr 350.000,- Apparatet brukes for å stadfeste om barn med hodeskader har øyebunnsblødning.

”Å GI EN GAVE, GJØR OSS GLADE”


Priser og utmerkelser for Stine Sofies Stiftelses   arbeid i 10 år 2001 Norske kvinners sanitetsforening. Fredrikkeprisen

2002 Lions Tulipanpris 2002

2002 Melvin Jones Fellow – for dedicated humanitarian services, Lions Clubs International foundation.

2006 Frelsesarmeens ærespris Booth prisen

2007 Årets mest fengslende foredrag, Confex.

2008 HM Kongens Fortjenestemedalje i GULL

Rettsikkerhetsprisen 2009 Norsk Juristforening

John Ingolf Alvheims ærespris for 2010

”TAKK”


Stine Sofie Stiftelse arbeider for

“en barndom uten vold”

Våre løfter til barn i Norge er følgende - vi

skal:

Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. Avdekke Med overføring av kompetanse, midler og utstyr til fagmiljøer, gjør vi samfunnet i stand til å avdekke vold mot barn

Ivareta Gjennom informasjon, seminar og rådgivning veileder vi pårørende og fagfolk. Påvirke Ved å bruke vår erfaringsbaserte kompetanse legger vi press på myndighetene for å styrke rettssikkerheten.

For å holde våre løfter må vi være:

Tydelige Vi går rett på sak og bruker eksempler fra virkeligheten. Handlekraftige Vi er en dynamisk organisasjon, som evner å reagere hurtig. Kreative Med arbeidsglede og optimistisk innstilling finner vi løsninger. Tilgjengelige Vi er tilstede, oppriktig og interesserte.

Stine Sofies Stiftelse Frivoldveien 11 - 4877 Grimstad Telefon: 37 29 40 90 - Telefaks: 37 29 40 91 post@barnerett.com - www.stinesofiesstiftelse.no Bankgiro: 9495.05.04794 - Org.nr.: 982 820 898


Foto: Anne Lise Norheim

ER DU REDD FOR Å GÅ HJEM?

Stine Sofies Stiftelse Prosjektoversikt 2011  

Stine Sofies Stiftelses største prosjekter i 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you