Page 1


Står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå Är en ekonomisk förening som ägs av dem som skapar musik och av musikförlag Har inget vinstsyfte Arbetar på uppdrag av de anslutna upphovsmännen och musikförlagen Tar tillvara deras ekonomiska intressen enligt upphovsrättslagen Arbetar också på uppdrag av motsvarande organisationer i andra länder Ger tillstånd (licens) till den som vill använda och sprida musik Samlar in licensavgiften Fördelar ersättningen individuellt till upphovsmännen och deras musikförlag Främjar svensk musikkultur


Stim i siffror

3

VD har ordet

4

Stimprocessen – från licens till utbetalning

6

Utbetalningarna 2012 slog rekord

8

Stim snart lika stort som Skellefteå

12

Svenska kompositörers framgångar bäddar för globala samarbeten

14

Stipendier

17

Mångfacetterat festivalår – och fullsatta arenor

18

Stim främjar den svenska musikkulturen

20

Strömmad musik allt större – och nu kommer turen till tv

22

Musikvalet viktigt för affärerna

24

Jämställd organisation – rustad för framtiden

26

Stim och sfären runt Stim

28

Stims kommittéer

32

Förvaltningsberättelse

36

Noter

42


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

3


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Stim är upphovsmännens och musikförlagens organisation. Vi är till för att upphovsmännen ska få betalt när deras musik används. Efter att kostnaderna dragits av skickas alla intäkter ut till upphovsmännen och musikförlagen. Stim är en genuint icke-vinstdrivande organisation. Det är våra medlemmar som bestämmer i Stim. Det är en fantastisk styrka, och har bidragit till att Stim är en dynamisk organisation. Särskilt glädjande är att Stims upphovsmän och musikförlag tidigt arbetade fram strategier för hur musikanvändningen på nätet kan licensieras. Under 2012 har vi sett positiva resultat av detta långsiktiga arbete. Att vara öppen för förändringar har alltid varit en viktig ledstjärna för Stims ägare. Förmågan att utnyttja teknisk utveckling och förändringar på marknaden för att skapa nytta för våra anslutna har varit mycket viktig under senare år. Medlemsnytta i praktiken betyder också bra och enkla lösningar för musikanvändarna. De initiativ Stim tagit på onlineområdet är exempel på detta. Det är viktigt för oss att ge värdefull service och skapa ett mervärde för både rättighetshavare och licenstagare. Vårt fokus är att göra administrationen av musikrättigheter enkel, effektiv och transparent. 2012 präglades av: • fortsatta internationella framgångar för våra upphovsmän • stark tillväxt på onlinemarknaden • positiv intäktsutveckling på andra viktiga områden • intensiv utveckling av nationella och internationella licensieringssystem • starkt fokus på internationella samarbetsprojekt • stort engagemang i EU:s arbete med direktiv för upphovsrättsorganisationer • skapandet av nya sätt att främja den svenska musikkulturen och promotion av svensk musik • arbetet med att reformera Stims fördelningsregler • flytt av Stims kontor och etablering av ”Stimhuset” De Stimlicensierade intäkterna ökade med sammanlagt drygt 8 procent. Intäkterna från onlineområdet ökade med drygt 43 procent. Intäkterna från tv minskade med drygt 6 procent, vilket beror

4

på att det i 2011 års resultat ingick ovanligt höga retroaktiva intäkter. Marknaderna för Bakgrundsmusik och Live uppvisar en ökning med drygt 12 procent. Utlandsintäkterna minskade med 1 procent beroende på valutakurser och omläggningar av avräkningsrutiner hos vissa upphovsrättsorganisationer. Mekaniseringsintäkterna fortsätter nedåt, men kurvan är inte så dramatisk som många förväntat. Under 2012 minskade Stims intäkter från NCB med 10 procent. De sammanlagda kostnaderna för hela Stims verksamhet ökade med 4 procent. Men jämför man alla kostnader med alla intäkter så ligger Stims omkostnadsprocent i princip oförändrad på knappt 11 procent. Den svenska Stimavräkningen till upphovsmän och musikförlag ökade med nästan 10 procent. Sammantaget var 2012 ett bra år för Stim. Om hörnet väntar dock fler utmaningar. Vi vill: • utveckla, effektivisera och förbättra licensieringen i Sverige • utveckla och etablera internationella licensierings- och administrationssamarbeten • skapa ännu bättre tjänster och service till våra medlemmar • under 2013 komma i mål med reformeringen av Stims fördelningsregler 2013 blir därför ett år där många viktiga initiativ faller på plats. Jag är övertygad om att Stim kommer att fortsätta välkomna förändringar, och jag ser fram emot att medverka i utvecklingen av kollektiv rättighetsförvaltning.

Kenth Muldin Verkställande direktör


5


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Upphovsrättslagen ger den som skapat ett musikverk upphovsrätt till verket. Den personen har rätt att själv bestämma om och ge tillstånd till offentlig spelning, inspelning, mångfaldigande eller annan spridning av sina musikverk. Detta ger rätt till ekonomisk ersättning. Genom att ansluta sig till Stim ger upphovsmännen och deras musikförlag Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter som de är formulerade i lagen. De anslutna anmäler sina musikverk till Stim. Dessa dokumenteras genom att registreras i verkregistret med aktuella ägarandelar. I verkregistret registreras också information om utländska musikverk. Stim licensierar, ger tillstånd, inkasserar den ekonomiska ersättningen och betalar ut den individuellt till upphovsmännen och deras musikförlag. Licensavgiftens storlek baseras på prislistor eller på överenskommelser enligt ingångna avtal. Stim uppdrar åt motsvarande organisationer runt om i världen att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rättigheter i sina respektive territorier. Ersättningen skickas till Stim för vidareutbetalning till de Stimanslutna. På samma sätt representerar Stim rättigheter till utländsk musik som framförs i Sverige. Underlaget för utbetalning till upphovsmännen är rapporter om vilken musik som spelats, spelats in, laddats ned eller strömmats. Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifter i verkregistret om vem som vid det aktuella tillfället äger rättigheterna till musikverken som använts. Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och betalas ut till dem som skapat musikverken och deras musikförlag, samt till motsvarande utländska organisationer för vidarebefordran till deras medlemmar.

6


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

INTERNET/MOBIL

INSPELNINGAR (MEKANISERINGAR) I SVERIGE

FRAMFÖRANDEN/ MEKANISERINGAR

PRODUKTIONENS VERKINNEHÅLL FRÅN PRODUCENT

MUSIKRAPPORTER FRÅN MUSIKSERVICE PÅ NÄTET

MOTSVARANDE ORGANISATIONER I ANDRA L ÄNDER

OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN

IDENTIFIERING MATCHNING

I SVERIGE

FÖRDELNING AV PENGAR MELLAN VERK OCH RÄTTIGHETSHAVARE

MUSIKRAPPORTER FRÅN ARTIST ELLER ANORDNARE MOTSVARANDE ORGANISATIONER I ANDRA L ÄNDER

UTBETALNING

MOTSVARANDE ORGANISATIONER I ANDRA LÄNDER VERKINFORMATION MED FAKTA OM VERK FRÅN ANDRA INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

VERKREGISTER

UTBETALNING SKER FLERA GÅNGER PER ÅR

MUSIKFÖRLAG

UPPHOVSMAN

VERKANMÄLAN MED FÖRDELNING AV ANDELAR INOM VERK ANSLUTNING GÄLLER OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE OCH INSPELNING (MEKANISERING)

ANSLUTNING GÄLLER OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE OCH INSPELNING (MEKANISERING)

7


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Kärnan i Stims uppdrag är att betala ut pengar till de rättighetshavare vars musik spelats offentligt. Här har organisationen haft stora framgångar under lång tid. Under 2012 betalade Stim ut nästan 1,3 miljarder kronor, vilket är mer än vad man betalat ut någonsin tidigare. De största intäktsökningarna under 2012 skedde på området Online och nya media som sammantaget ökade med 49 miljoner kronor, eller 43 procent. Även på Live- och Bakgrundsmusikområdena växte intäkterna markant under året. Skivförsäljningen sjunker fortfarande, men i en allt långsammare takt. Under 2012 landade intäkterna relaterade till skivproduktioner ungefär på samma nivå som intäkterna från Online och nya media.

Framförandeintäkter Sverige, Mkr 800

Men att öka marknadstäckningen är inte tillräckligt. Att konsekvent arbeta för att minimera de administrativa kostnaderna har blivit ett allt viktigare mål för upphovsrättsorganisationerna. För att kunna jämföra effektiviteten mellan olika organisationer använder man ett jämförelsetal, den så kallade administrativa omkostnadsprocenten. Denna beskriver förhållandet mellan de administrativa kostnaderna och de totala intäkterna. Stims administrativa omkostnadsprocent var 2012 oförändrad, strax under 11 procent, vilket i en internationell jämförelse placerar Stim bland de mest effektiva upphovsrättsorganisationerna i världen.

Mekaniseringsintäkter , Mkr 300

700

+8,3% +7,2%

600 500

En förutsättning för Stims fortsatta framgångar är förstås den attraktiva repertoar som vi representerar. Med den i ryggen fortsätter vi att öka antalet kunder på den traditionella marknaden samtidigt som vi tillsammans med branschföreträdare hittar system för de nya musikanvändningsområden som hela tiden uppstår.

250

+7,1%

+20,2%

200

-19,1%

+9,5% -14,9%

400 300

150

100

200 100 0

8

50

0

-10,4%


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Totala intäkter per intäktsområde Utland fördelas av Stim 2,9%

Utbetalning framförandeintäkter, Sverige 2012

Mekanisering 11,2% Radio och tv 23,5%

Utland 30,1%

Utländsk musik med Stimanslutna subförlag 25%

Utländsk musik 39%

Levande musik 8,2%

Online och nya media 11,0%

Bakgrundsmusik 10,6%

Musik med Stimanslutna upphovsmän och musikförlag 36%

Övriga intäkter 1,8% Privatkopieringsersättning 0,7%

Stims resultat före fördelning, Mkr

2012

2011

%

785,1 443,0 42,8 36,0 1 306,9 –160,4 1 146,5 165,5 1 312,0

724,8 457,5 34,9 40,8 1 258,0 –154,3 1 103,7 184,8 1 288,5

8,3% –3,2% 22,6% –11,8% 3,9% 4,0% 3,9% –10,4% 1,8%

Fördelning av Stims resultat, Mkr

2012

2011

%

Avräknas för framförande i Sverige Avräknas för nationella medel Stipendier Avräknas för framförande i utlandet Avräknas för framförande i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim Avräknas för mekanisering Fördelning av Stims resultat

626,7 32,6 8,1 443,0 36,1 165,5 1 312,0

571,7 37,2 7,8 457,5 29,5 184,8 1 288,5

9,6% –12,4% 3,8% –3,2% 22,4% –10,4% 1,8%

Framförande i Sverige Framförande i utlandet Framförande i utlandet att fördela av Stim Övriga intäkter Summa intäkter för framförande Rörelsekostnader Till fördelning inklusive nationella medel Mekanisering Stims resultat före fördelning

9


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Fördelning per intäktsområde AVRÄKNINGSOMRÅDE

ERSÄTTNINGEN FÖRDELAS

ERSÄTTNINGEN PÅVERKAS AV FRAMFÖRANDETS/ VERKETS KARAKTÄR

1

Konserter Av det allmänna subventionerade konserter med konstmusik

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering stor/liten konsert

7,1

(5,6)

5,4

% MUSIK MED STIMANSLUTNA UPPHOVSMÄN OCH MUSIKFÖRLAG (4,3) 34 (35)

2

Kyrkokonserter

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

2,1

(1,7)

1,6

(1,3)

49

4

Dans - diskotek

totalt på områdets statistiskt utvalda musikrapporter

gradering

9,6

(7,5)

7,3

(5,7)

5

Annan levande musik konserter och övriga framföranden med rapportering

per musikrapport

gradering

66,6

(56,5)

50,8

6

Annan levande musik utan rapportering

på underlag från område Annan levande musik

enligt analogiunderlag

35,9

(30,7)

7

Teatermusik

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

0,7

8

Bakgrundsmusik med rapporter Mekaniskt återgiven bakgrundsmusik

per musikrapport respektive totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

2,1

9

Bakgrundsmusik utan rapportering

på underlag från SR, kommersiell radio, tv samt skivförsäljning och nedladdningar i Sverige

enligt analogiunderlag

10

Sveriges radio

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

50,7

11

Sveriges television

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

12

Kommersiell radio

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

13

Kommersiell tv

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

14

Närradio

totalt på områdets utvalda musikrapporter respektive analogiunderlag från SR, P4 lokalradio

gradering respektive enligt analogiunderlag

15

Biografer

per musiklista och film

BELOPP TILL FÖRDELNING MKR

% UTLÄNDSK MUSIK MED STIMANSLUTNA SUBFÖRLAG

% UTLÄNDSK MUSIK

16

(14)

50

(51)

(55)

13

(9)

38

(36)

36

(33)

27

(26)

37

(41)

(43,1)

60

(60)

17

(16)

23

(24)

27,4

(23,4)

69

(63)

12

(14)

19

(23)

(0,6)

0,5

(0,5)

20

(25)

32

(27)

48

(48)

(1,9)

1,6

(1,4)

42

(62)

24

(12)

33

(26)

135,8 (128,2)

103,6

(97,9)

39

(37)

25

(26)

36

(37)

(49,8)

38,7

(38,0)

36

(36)

21

(21)

43

(43)

70,7

(82,9)

54,0

(63,3)

29

(31)

20

(20)

51

(49)

27,2

(27,4)

20,8

(20,9)

28

(26)

33

(35)

39

(39)

148,2 (153,8)

15

(16)

28

(29)

57

(55)

38

(38)

25

(25)

37

(37)

194,2 (201,5) 3,4

(3,3)

2,6

(2,5)

(14,7)

13,2

(11,2)

12

(18)

33

(32)

55

(50)

153,9 (106,9)

17,3

139,5

(97,1)

45

(46)

28

(26)

27

(28)

16

Online och nya media

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

19

Online och nya media utan rapportering

på underlag från SR, SVT och kommersiell radio

enligt analogiunderlag

7,7

(5,7)

6,9

(5,1)

30

(30)

27

(28)

43

(42)

17

Kompensation för privatkopiering

på underlag från SR, TV och skivförsäljning & nedladdningar i Sverige

enligt analogiunderlag

10,2

(7,4)

10,2

(7,4)

58

(58)

28

(28)

14

(14)

18

Biblioteksersättning

på utlåningsstatistik från bibliotek

2,5

(2,5)

2,5

(2,5)

100

(100)

0

(0)

0

(0)

443,0 (457,5)

20 Utland

10

INKASSERADE BELOPP MKR

443,0 (457,5)

21

Utland att fördelas av Stim

42,8

98

Mekaniseringsrättigheter

165,5 (184,8)

(34,9)

47

(41)

53

(59)

0

(0)

(29,5)

15

(15)

48

(44)

37

(41)

165,5 (184,8)

39

(35)

61

(65)

0

(0)

36,1


Resultat fรถre fรถrdelning, Mkr Klara och Johanna Sรถderberg i First Aid Kit

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Mekanisering Framfรถrande

11


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Antalet Stimanslutna har under de senaste fem åren ökat med närmare 33 %. Även 2012 har inneburit en tillströmning av nyanslutna. Under 2012 anslöt sig 3 088 upphovsmän och 142 musikförlag till Stim. Vid årets utgång var antalet anslutna 71 291, fördelat på 68 273 upphovsmän och 3 018 musikförlag. Det betyder att de Stimanslutna nu är nästan lika många som antalet invånare i Skellefteå kommun.

runt om i världen. Detta visar att Stim står starkt i den internationella konkurrensen om musikrättigheter och kan attrahera rättighetshavare även utanför Sverige.

Fördelningen mellan män och kvinnor är i stort sett densamma som tidigare, det vill säga knappt 20 procent kvinnor och drygt 80 procent män. Dock syns en utveckling som tyder på ett trendbrott – av de nyanslutna 2012 är andelen kvinnor något högre, drygt 23 procent. Bland Stims anslutna bedrivs en rad aktiviteter både för att intressera unga kvinnor för musikskapande och för att i högre utsträckning få in kvinnors musik i konsertinstitutionernas repertoar.

Den årliga musikbranschträffen Stim Music Expo genomfördes som vanligt i oktober. Ett fullmatat heldagsevenemang lockade ungefär 700 personer och fyllde Hotell Rival. Att döma av den enkät som besökarna fyllde i, var även årets upplaga av Stim Music Expo mycket uppskattad. Under dagen fick låtskrivaren Johan ”Shellback” Schuster Stims pris Platinagitarren. Utmärkelsen har sedan 2004 delats ut till en Stimansluten upphovsman som haft exceptionella framgångar under året.

Värt att notera är den fortsatta tillströmningen av utländska rättighetshavare till Stim – både upphovsmän och förlag. Vid utgången av 2012 hade Stim fler än 1 000 anslutna rättighetshavare i 64 länder

I december delades Stimstipendierna ut vid en ceremoni i Stimhuset. Syftet med Stims stipendier är att uppmuntra till ett brett och professionellt musikskapande inom alla genrer.

Antal anslutna

Antal anmälda verk med minst en Stimansluten upphovsman

80 000

Förlag Upphovsmän

70 000

1 300 000 1 200 000 1 100 000

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000

1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000

10 000 0

12

300 000 200 000


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

13


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

De svenska musikframgångarna fortsätter med oförminskad styrka. De bidrar till att Stim kan inta en ledande position i internationella sammanhang – både vad gäller samarbeten och konkurrens. Under stora delar av 2012 dominerade svenska låtskrivare helt på den övre delen av Billboardlistan, och för den delen även på många andra topplistor runt om i världen. Vecka efter vecka låg Johan ”Shellback” Schuster och Max Martin i topp, då och då i sällskap av andra Stimanslutna låtskrivare, som Carl Falk, Rami Yacoub, Jörgen Elofson och Avicii. Max Martin utsågs våren 2012 till Pop Music Songwriter of the Year av den amerikanska upphovsrättsorganisationen ASCAP. Det var femte gången låtskrivaren och producenten tog hem priset – han vann även 1999, 2000, 2001 och 2011. I 2012 års upplaga av Eurovision Song Contest vann som bekant det svenska bidraget Euphoria, skrivet av Stimanslutna Thomas G:son och Peter Boström. Men vinnarlåten var inte den enda med koppling till Stim. I själva verket låg Stimanslutna låtskrivare bakom inte mindre än nio av bidragen. Svensk musikexport omfattar mycket mer än topplisteframgångar. Svensk metal har en stor och trogen internationell publik med band som Opeth, In Flames och Sabaton. I det som internationellt samlas under beteckningen jazz/folk fortsätter akter som Lisa Ekdahl, Nils Landgren, Oddjob och First Aid Kit att uppmärksammas i utlandet. Även andra komponerande artister som Lykke Li och Ane Brun har haft stort genomslag utanför Sverige.

På konstmusiksidan gjorde flera Stimanslutna tonsättares musik avtryck på utländska scener under 2012. I Toronto ägnades en hel festival i början av året åt Anders Hillborgs musik. Samtidigt hade Rolf Martinsson fortsatta framgångar runt om i Europa. Även en yngre generation tonsättare spelas regelbundet i utlandet, till exempel Tobias Broström och Esaias Järnegard vars musik framförts både i Europa och USA under 2012. De utlandsboende Stimanslutna tonsättarna Hanna Hartman (Tyskland) och Klas Torstensson (Holland) uppmärksammas inte bara i sina respektive hemländer utan har båda två skaffat sig en internationell publikbas. Orsakerna till att den svenska musiken skördar framgångar runt om i världen är delvis strukturella – med folkrörelser, kommunal musikskola och musikalisk infrastruktur. Även öppenhet för influenser från andra kulturer och den kreativa självbild som formades bland annat av Cheironstudions framgångar på 1990-talet har haft stor betydelse. På samma sätt som Finland producerar framgångsrika dirigenter har det svenska musikundret blivit ett normaltillstånd. Inget tyder på att framgångarna skulle avta, snarare tvärtom. Den positiva bilden av musiknationen Sverige har tillsammans med svenskt IT-kunnande och en lång samarbetstradition skapat goda förutsättningar för Stims internationella arbete. Stim är i dag en av de mest inflytelserika upphovsrättsorganisationerna i världen och finns representerat i så gott som alla internationella sammanhang där framtidens musikmarknad formas.

Låtar med mest intäkter från utlandet 2012 (med minst en Stimansluten upphovsman)

14

Titel

Upphovsman

Artist

F**KIN PERFECT

MARTIN, M/SHELLBACK/MOORE, A

PINK

RAISE YOUR GLASS

MOORE, A/SHELLBACK/MARTIN, M

PINK

DJ GOT US FALLING IN LOVE

KOTECHA, S H/PEREZ, AC/MARTIN, M/SHELLBACK

USHER feat. PITBULL

I-I-I WANNA GO-O-O

MARTIN, M/SHELLBACK, J/KOTECHA, S H

BRITNEY SPEARS

TILL THE WORLD ENDS

MARTIN, M/GOTTWALD, L/SEBERT, K/KRONLUND, A

BRITNEY SPEARS

MOVES LIKE JAGGER

LEVINE, A/MALIK,A/LEVIN, B/SHELLBACK

MAROON 5

LAST FRIDAY NIGHT (T.G.I.F.)

MC KEE,B L/GOTTWALD, L/MARTIN, M/PERRY KATY

KATY PERRY

ET

PERRY KATY/GOTTWALD, L/COLEMAN, J E/MARTIN,M

KATY PERRY

DANCING QUEEN

ANDERSSON, B/ULVAEUS B/ANDERSON, S

ABBA

ON THE FLOOR

PEREZ, A C/HAJJI, B/HAMID, K V/JANNUSI, A/KHAYAT, N/HERMOSA GONZALES, G/HERMOSA GONZALES, U/TEDDY, S

JENNIFER LOPEZ


John Eriksson, Björn Yttling och Peter Morén i Peter Bjorn and John

Ett exempel på ett framgångsrikt och nytänkande internationellt samarbete är ICE, International Copyright Enterprise AB. Företaget ägs i dag av Stim och vår brittiska motsvarighet PRS for Music. ICE har tillsammans med den internationella samarbetsgruppen FastTrack fått uppdraget att leverera den tekniska plattformen för den globala rättighetsdatabasen GRD. Syftet med databasen är att den ska underlätta spridningen av musik på nätet och samtidigt kunna hantera snabba utbetalningar till rättighetshavarna. Genom samarbetet i ICE är Stim dessutom på alla väsentliga punkter redo att arbeta enligt det regelverk som EU-kommissionen i somras föreslog ska gälla för samtliga europeiska upphovsrättsorganisationer. Innan direktivet kan antas ska det behandlas både av EU:s ministerråd och av Europaparlamentet.

I början av 2012 presenterade Stim sin nya tekniska lösning WOI-portalen, en modell för licensiering av rättigheter i många territorier samtidigt. Under året förhandlade Stim även fram ett avtal med det betydelsefulla förlaget Kobalt Music Group. I januari 2013 offentliggjordes att Stim och Kobalt tillsammans startat bolaget Kobalt STIM Aggregated Rights AB vars uppgift blir att licensiera rättigheter till multiterritoriella, digitala musiktjänster. Stims utlandsintäkter sjönk med 1 procent mellan 2011 och 2012. Orsaken var inte att svensk musik spelades mindre i utlandet, utan huvudsakligen att andra upphovsrättsorganisationer ändrade sin betalningsperiodicitet. Framtiden för Stim som internationell aktör – både när det gäller samarbeten och konkurrens – ser god ut. Och inte heller här finns något som tyder på att framgångarna skulle avta.

15


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

STIMS BETALNINGSFÖRHÅLLANDE MED MOTSVARANDE UTLÄNDSKA ORGANISATIONER 2011 OCH 2012 2012 (tkr) Länder

Finland Danmark

Varav subförlagsintäkter för utländsk musik

Varav intäkter för svensk musik i utlandet

Till utlandet

Totalt från utlandet

Varav subförlagsintäkter för utländsk musik

Varav intäkter för svensk musik i utlandet

Till utlandet

78 088

67 979

10 109

5 326

77 014

66 320

10 694

4 895

133 042

114 978

18 065

10 875

140 026

120 729

19 297

11 970

Island

1 810

1 627

184

0

2 323

2 136

187

214

Norge

63 330

48 539

14 791

5 311

80 179

60 184

19 995

5 613 170

Estland

1 542

1 233

309

100

2 308

2 075

233

Lettland

4 303

3 661

643

42

2 230

2 059

171

53

Litauen

3 525

3 109

416

121

3 700

3 281

419

93

285 641

241 126

256 784

50 996

23 009

S:a Norden & Baltikum

44 515

21 776

307 780

Belgien

3 853

3 853

513

3 708

3 708

410

Frankrike

7 305

7 305

10 035

11 521

11 521

11 532

Grekland Irland

371

371

158

508

508

106

1 561

1 561

720

1 060

1 060

459

Israel

726

726

82

361

361

146

Italien

5 125

5 125

2 866

4 092

4 092

1 879

Nederländerna

15 914

15 914

2 882

8 873

8 873

2 202

Polen

2 369

2 369

254

2 713

2 713

337

Portugal

449

449

65

310

310

104

Rumänien

427

427

106

1 335

1 335

97

Ryssland

977

977

218

712

712

318

4 075

4 075

1 314

3 503

3 503

687

333

333

30

392

392

58

Spanien

4 664

4 664

2 975

3 763

3 763

1 714

Storbritannien

43 046

Schweiz Slovakien

21 851

21 851

46 858

23 121

23 121

Tjeckien

608

608

192

764

764

272

Tyskland

19 480

19 480

7 117

20 008

20 008

7 530

Ungern

1 335

1 335

96

1 679

1 679

104

Österrike

3 274

3 274

746

2 780

2 780

683

Övriga Europa S:a Europa (exkl Norden & Baltikum)

542 95 239

0

542

165

843

95 239

77 391

92 046

0

843

227

92 046

71 910

Argentina

653

653

489

237

237

394

Australien

6 892

6 892

4 485

7 276

7 276

4 498

Brasilien

2 575

2 575

704

2 753

2 753

161

216

216

12

163

163

11

Japan

7 277

7 277

457

6 344

6 344

502

Kanada

6 484

Hongkong

5 574

5 574

6 865

5 390

5 390

Korea

730

730

19

548

548

38

Mexico

478

478

103

666

666

232

Singapore

504

504

0

366

366

25

Sydafrika

1 659

1 659

202

2 150

2 150

233

35 568

35 568

119 336

33 302

33 302

110 511

1 761

1 761

99

839

839

242

USA Övriga S:a övriga världen (exkl Europa, Norden & Baltikum) TOTALT

16

Totalt från utlandet

2011 (tkr)

63 888

0

63 888

132 771

60 033

0

60 033

123 333

444 768

241 126

203 641

231 938

459 859

256 784

203 075

218 252


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Stim avsätter varje år tre procent av de Stimanslutnas svenska avräkning till stipendier. Endast Stimanslutna upphovsmän kan söka dessa stipendier som delas ut en gång per år. Av stipendiemedlen, som totalt var 8,1 mkr för 2012, avsattes 4,7 mkr till Stimstipendier och 3,4 mkr fördelades hälften var av FST respektive SKAP. Ahovalli, Jimmy

Ekelund, Magnus

Karlsson, Sofia

Olsson Bauer, Axel

Svensson, Johan

Almgren, Karolina

Eklöf, Andreas

Krafman, Johan

Persson, Britta

Söderberg, Johanna

Almgren, Malin

Eriksson, Anna

Küchen, Martin

Persson, Cecilia

Söderberg, Klara

Almgren, Vera (delar med Jack Almgren och Linnea Eriksson)

Evileye, Ida

Larsson, Jeremia

Richter, Suvi (delar med Julius Duhs)

Sörling, Isabel

Moin, Mahan Fathi

Larsson, Karl

Flyckt, Rasmus (delar med Emil Gustafsson)

Lidbo, Håkan

Antilla, Kristian Bao, Noonie

Force, Klara Beijbom, Daniel

Lindebergh, Mikael

Grönberg, Niklas

Lindfors, Elin (delar med David Lehnberg)

Gustafsson, Emelie

Lindsjö, Clara

Hedberg, Johan

Lindström, Niclas(delar med Daniel Gustafsson, Jakob Gustafsson och Daniel Svensson)

Benkahla, Nadir Bergmark, Johannes Bertilsson, Andreas Hellstrand, Staffan Blomdahl, Tony Hogman, Sanna Bromander, Vilhelm Humlebo, Oskar Carlberg, Martin Hylander, Tobias Cervin, Billy (delar med Joacim Nilsson, Hugo Mårtensson och Elias Jungqvist)

Högberg, Fredrik Johansson, David

Rintamäki, Jukka Risberg, Mattias Risberg, Susanna Rosen, Gustav Rydvall, Erik Rylander, Lisen Rådström, Victor Samuelsson, Marie

Livebrant, Sofie Ljungqvist Henrik (delar med Otto Wallgren) Lundin, Linus (delar med Emil Lundin, Oscar Rydelius och Fredrik Johansson)

Sandell Billström, Olivia (delar med Lisa Grotherus, Erik Boman, Timmy Fredriksson, August Persson och Eric Ahlqvist)

Tomner, Martina von Hofsten, Anders Warelius, Dennis (delar med William Turner, Christoffer Apell, Patrik Larsson och Niclas Staberg) Wennström, Niklas Westin, Maja (delar med Lina Westin) Wicked, Nicki

Shah, Rebin Sidén, Eva

Zethraeus, Leo

Sigvardsson, Elin Ruth

Zetterlund, Magnus

Simmerud, Patric

Åberg, Johan

Stackenäs, David

Åhlund, Lars

Staern, Benjamin

Öberg, Linn

Johansson, Jäje

Löfberg, Anders

Correia de Verdier, Leo

Johansson, Natalie

Magnusson, Per

Costéus, Henrik (delar med Daniel Cvetcovic)

Johansson, Ove

Molavi, Saeed

Jutterström, Johan

N’Diaye, Mary

Jäger, Mio (delar med Maria Säfstrand, Elizabeth Andrews och Sandra Randi Stensen)

Abdelaziz, Karima Nait

Diffner,Fredrik (delar med Alexander Ceci Forsberg, Oliver Boson och Arthur Acking)

Kadic, Adna

Nordström, Fredrik

Kallerdahl, Fabian

Nurulla-Khoja, Farangis

Sundemo, Frida (delar med Joel Humlén)

Duncanson, Johan

Karlsson, Nalle

Olsson, Ida

Svensson, Fabian

Devercerski, Alina (delar med Christoffer Wikberg)

Thurfjell, Lovisa (delar med Lisa Löfgren, Canan Rosén och Lotta Wennström)

Wärme, Sabina (delar med Amanda Lindgren)

Coldheart, Mia

Danell, Daniel

Tarrodi, Andrea

Nilsen, Charlotta Stolt, Benjamin

17


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Det spelas allt mer levande musik i Sverige. Trots stigande biljettpriser väljer allt fler att besöka konserter och festivaler. Det är uppenbart att den levande musiken har en viktig roll i människors liv. Många som besökte sommarens musikfestivaler blev både blöta och kalla. Trots det kan man inte säga att 2012 var ett förlorat år för festivalarrangörerna. Den elektroniska dansfestivalen Summerburst, som premiäråret 2011 var en endagsfestival i Stockholm, utökade till två dagar och etablerade sig dessutom i Göteborg. Det dök också upp en del nya festivaler under året. Tredagarsfestivalen Stockholm Music and Arts i augusti sålde snabbt slut på biljetterna. Nystartade Öresundsfestivalen var ett samarbete mellan spelställen i Malmö och Köpenhamn som under två dagar presenterade ett brett program inom electro-soul, reggae, experimenterande jazz och indierock. På Hesselby slott utanför Stockholm genomfördes en rad musikarrangemang under året, men störst uppmärksamhet fick Stockholm Folk Festival som under två dagar i augusti lockade med ett ambitiöst folk- och världsmusikprogram. Den tyska festivalarrangören FKP Scorpio meddelade att man i juni 2013 kommer att arrangera en jättefestival i Bråvalla utanför Norrköping. Sedan tidigare driver FKP Scorpio Hultsfredsfestivalen (sedan 2011) och Getaway Rock Festival (sedan 2012). Stim fortsatte sin satsning på kommunikation med festivalarrangörerna, bland annat genom ett återkommande nyhetsbrev och genom direktkontakter med festivaler runt om i landet. Under slutet av året genomfördes en rad samtal mellan Stim och Sweden Rock Festival. Samtalen ledde till att parterna, några dagar in på 2013, kunde lösa den tvist som pågått i flera år. Därmed kunde parterna dra tillbaka sin talan från Blekinge tingsrätt respektive Marknadsdomstolen. De stora arenaspelningarna fortsatte att locka publik. Detta gällde inte minst housemusiken. Swedish House Mafia tog adjö av den svenska

18

publiken vid tre fullsatta konserter i nyöppnade Friends Arena i Solna. Tim ”Avicii” Berg sålde även han ut tre arenaspelningar i Stockholm. Utöver de jättespelningar som anordnades på musikfestivaler och arenor, fortsatte ett stort antal mindre spelställen – klubbar, restauranger och musikföreningar – att arrangera konserter över hela landet. En av dessa hängivna konsertarrangörer, rockklubben Sticky Fingers i Göteborg, fick i april ta emot Stimgitarren. Utmärkelsen är avsedd som en uppmuntran för ett arbete som leder till att kompositörer och textförfattare får ekonomisk ersättning när deras musik framförs. För konstmusikens del visar statistiken på ett ökat antal uruppföranden under 2012. Inte mindre än 325 nyskrivna musikverk uruppfördes under året, vilket kan jämföras med dryga 200 året innan. En handfull av dessa ägde rum under festivalen Sounds of Stockholm på Kulturhuset i november. Anna-Lena Laurin som i sitt komponerande rör sig fritt mellan jazz och konstmusik hör till de komponister som fick stor uppmärksamhet under 2012. Under året fick hon såväl storbandsjazz som kammarmusik och orkesterverk uruppförda, däribland Persephone för orkester och jazzgrupp som uruppfördes i Helsingborg i september. Anders Hillborg, som 2011 blev förste svensk att få ett beställningsverk uruppfört av Berlinerfilharmonikerna, fick i januari 2012 en förfrågan från Los Angeles-filharmonikerna om att skriva ett stycke för den polarprisbelönade cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Emanuel Ax. Det nya verket kommer att uruppföras någon gång under säsongen 2013-14. En av världens äldsta festivaler, Nordiska musikdagar (som arrangerats sedan 1888), ambulerar mellan de nordiska länderna. Hösten 2012 kom festivalen åter till Stockholm och lyste upp tre olika platser i staden under fyra oktoberdagar.


Anders Hillborg

19


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Genom att dels främja tillkomsten och spridningen av nyskriven musik, dels stödja vad som kallas ”marknadsmässigt eftersatta musikområden” vill Stims ägare bidra till en vital och mångsidig svensk musikkultur. Enligt de ömsesidiga avtalen mellan Stim och dess motsvarigheter i världen finns det möjlighet att avsätta upp till tio procent av de svenska intäkterna efter avdrag för kostnader, för att gynna svensk musik. Totalt avsatte Stim 32,6 mkr för så kallade nationella ändamål under 2012. Verksamheten har fram till 2012 främst utövats inom ramen för dotterbolaget Svensk Musik Swedmic AB som arbetat med kommunikation, pr-aktiviteter, noter och dokumentation. Utöver detta har de nationella medlen bland annat använts till särskilt stöd för marknadsmässigt eftersatta musikområden samt anslag till ägarföreningarnas projekt och medlemsaktiviteter. Svensk Musik Svensk Musik har under 2012 slutfört en operaantologi som innehåller en unik samling svenska operaarior skrivna under perioden 1874– 2009. Notutgåvan i fyra band innehåller 147 arior ur 89 operor. Inte mindre än 54 svenska tonsättare är representerade i antologin, Elfrida Andrée, Helena Munktell, Kurt Atterberg, Karl-Erik Blomdahl, Jonas Forssell, Hans Gefors, Paula af Malmborg, Karin Rehnqvist, Sven-David Sandström, Wilhelm Stenhammar bland många andra. Under året slutfördes följande tre cd-utgivningar på den egna skivetiketten Phono Suecia: Swedish Concertos for Soprano Saxophone (PSCD 188) Solokonserter av Rolf Martinsson, Sven-David Sandström och Anders Eliasson. Solist: Anders Paulsson. ZzzKaa’s Dance (PSCD 191) Nogenja-ensemblen framför kompositioner av Bosse Broberg. Pendants (PSCD 192) Benjamin Carat och Gageego! under ledning av Pierre-André Valade framför verk av Jesper Nordin.

20

Under 2012 avslutades också arbetet med att skanna in hela Svensk Musiks depå, totalt 18 400 verk, av opublicerad nutida svensk konstmusik. Som tryckunderlag för notframställning används nu enbart de digitala kopiorna. Samtliga original i manuskriptsamlingen förvaras i Riksarkivet. Promotionnämnden Svensk Musiks uppdrag förändrades 2012 och en ny nämnd för promotion inrättades, Stims nämnd för promotion av svensk musik. Promotionnämnden ska ge förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet. Den ska sträva efter att ligga i framkant i förståelsen av den nya svenska musiken och använda de bästa verktygen, projekten, för att sprida kännedom om den. Under promotionnämndens första verksamhetsperiod har en mängd projekt av olika slag genomförts eller initierats, cirka 25 totalt. Projekten spänner över en stor bredd, till exempel: Svensk musik på spanska i Mexiko – att presentera, introducera och öppna en ny marknad för svensk musik i Latinamerika. Plug-in – fortbildning i musikaliskt skapande för musiklärare i grundskolan. Nätverket KVAST – Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare, utveckling och marknadsföring av Kvastwebben – en webbplats med tonsättar- och repertoarinformation. Dessutom har en förstudie för internationella projekt, upphovsrättsseminarier och mycket annat påbörjats.


Ann Rosén, Ida Lundén och Lise-Lotte Norélius i Syntjuntan

21


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Prenumerationstjänster för strömmad musik har visat sig vara ett framgångskoncept. Digitalmarknaden har mångdubblats på bara några år. Nu pekar allt mer på en liknande utveckling på tv-området.

Digitalmarknaden fortsätter att växa. Stims intäkter på området Online och nya media ökade med 43 procent under 2012. Under de senaste fem åren har intäkterna nästan tiodubblats. Under samma period har intäkterna från musik på ”fysiska ljudbärare” (musik på cd, lp m.m.)i det närmaste halverats, även om minskningen sedan några år tillbaka bromsats upp. Nu är intäkterna från digital musik och fysiska exemplar nästan lika stora. Av de digitala musiktjänsterna är det prenumerationstjänster för strömmad musik som är störst. Övergången från en ägarskapsmodell (köpta cd-skivor) till en prenumerationsmodell har visat sig vara mycket framgångsrik, även för att ersätta upphovsmännen.

Det verkar heller inte vara några problem för strömmad musik att samexistera med nedladdning av musikfiler. Den lagliga nedladdningen av musik ökade kraftigt under 2012. Under året tecknade Stim ett nytt avtal med Spotify och har legat i förhandlingar, som fortfarande pågår, med Youtube. Början till en utveckling liknande den på musikområdet kan skönjas på tv-marknaden. Flera nya aktörer etablerade sig i Sverige under 2012 och försäljningen av smart-tv-apparater sköt i höjden. SVT Play är etablerad sedan flera år men nu växer också de kommersiella kanalernas on demand-tv-tjänster samtidigt som tittarna erbjuds allt fler nätbaserade tv-tjänster som simulcasting (samtidig webbutsändning) och live streaming (direktsänt strömmat material). Stim analyserar kontinuerligt förändringarna i mediemarknaden och följer de nya tekniker för spridning av tv som växer fram. Som ett led i detta arbete har vi en fortlöpande dialog med kabeloperatörer och tv-kanaler om framtidens tv-marknad.

Intäkter Online och nya media 180 162 +43%

144 126 108

+71%

90 72 54 36 18 0

22

+64%

+138%


Sonny Boy Gustafsson och Linda Carlsson – Miss Li

23


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

På caféet, i flygplanet, klädbutiken eller hos frisören. Överallt spelar man musik. Men även om det spelas mer bakgrundsmusik i dag så har sättet att spela upp musiken förändrats. Idag profilerar sig verksamheter med hjälp av musik. Det är en utveckling som alla tjänar på. Den slentrianmässigt utplacerade radion hos frisören eller i klädaffären blir allt mer ovanlig. Musiken finns förstås fortfarande kvar, men i dag använder man den på ett mer genomtänkt sätt. Det här är en utveckling som syns både i försäljnings- och i tjänstesektorn. Företagen arbetar målmedvetet med musiken som redskap för att profilera sin verksamhet och för att skapa rätt atmosfär i lokalerna. En rad undersökningar som gjorts de senaste åren bekräftar de möjligheter som en medveten musikanvändning skapar, både för att stärka varumärket och att öka omsättningen.

Butiker, köpcentra m m, intäkter, mkr 50

Stims intäkter för musik i verksamheter steg med drygt 11 procent under 2012. Den största delen av ökningen kommer från restaurangbranschen som haft en förbättrad lönsamhet sedan restaurangmomsen sänktes i början av 2012. För att kunna ge en bättre service till kunderna har Stim under 2012 lagt ned stora resurser på att ta fram ett nytt kundsystem. Det kommer att förenkla och effektivisera Stims kundkontakter, men innebär också en rad förbättringar i webbtjänsterna för musikrapportering och redovisning. Dessutom har vi utvecklat en smidigare funktion för nya kunder att skaffa licens för sin musikanvändning. Det nya systemet tas i bruk under våren 2013.

Servering, intäkter, mkr 30

16

45

14

25

40

Motion, intäkter, mkr

12 35

20

10

30

15

25

8

20

6

10

15

4 10

5

2

5

0

0

24

0

Exempel:

Exempel:

Exempel:

Licensavgiften för en lokal med försäljningsyta upp till 100 kvm och mer än 312 öppetdagar är 1 450 kr per år, det vill säga 4,65 kr per öppetdag. För en försäljningsyta mellan 2 001 och 2 500 kvm och mer än 312 öppetdagar är avgiften 17 921 kr per år, det vill säga 57,44 kr per öppetdag.

Licensavgiften för bakgrundsmusik i en restaurang/servering med 1–20 sittplatser och fler än 312 öppetdagar är 2 423 kr per år, det vill säga 7,77 kr per öppetdag. För en restaurang med 101–150 sittplatser och fler än 312 öppetdagar är avgiften 9 753 kr per år, det vill säga 31,26 kr per öppetdag.

Licensavgiften för ett motionspass med ledare och upp till 25 deltagare är 13,21 kr per pass/ tillfälle. För ett motionspass med fler än 75 deltagare är avgiften 58,93 kr per pass/tillfälle.


Chefsjurist Helena Woodcock och Emil Dicksved, jurist

25


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Som intresseorganisation på en konkurrensutsatt marknad ställs speciella krav på Stim. Lösningen är personalutveckling och att blanda nya kunskaper med erfarenhet. I centrum för Stims verksamhet står upphovsmännen och musikförlagen. Detta förhållande präglar vårt engagemang och vår företagskultur. En vilja till utveckling och förändring är en del av denna kultur, vilket bland annat visar sig i att vi hela tiden försöker utveckla vårt arbete för att fungera så enkelt och effektivt som möjligt för våra kunder och anslutna. Detta ställer stora krav på hela organisationen. Under året fortsatte det program för ledarskapsutveckling som påbörjades hösten 2011. Målet med satsningen har bland annat varit att klargöra ledningsgruppens roll, att sätta en mötesstruktur och effektivisera ledningsarbetet. Programmet innehöll utvecklingsaktiviteter på både grupp- och individnivå. Det traineeprogram som inleddes under 2011 avslutades vid halvårsskiftet 2012. Bakom initiativet låg ett behov av blandade kompetenser – ny kunskap såväl som gedigen erfarenhet. Vår omvärld förändras ständigt och vi behöver medarbetare som tagit del av de senaste forskningsrönen och tillägnat sig verktyg för att tillämpa dem. Vid utgången av året var 65 personer anställda på Stim. Jämställdhetslagen kräver att arbetsgivare med 25 anställda eller fler genomför en lönekartläggning vart tredje år. På Stim kartläggs lönerna varje år i samarbete med Unionenklubben. Den kartläggning som genomfördes under 2012 visar att kvinnornas andel av männens löner är 100,26 procent, och att det inte finns några osakliga löneskillnader i organisationen.

26


2012 | STIM Ă…RSREDOVISNING

Scott Farrant International Director

Kristina Paulsson Finanschef

Tomas Ericsson Vice vd och strategichef

Karin Jihde Kommunikationschef

27


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Styrelse FST (Föreningen Svenska Tonsättare) SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik) och Musikförläggarna utser vardera två ledamöter och två suppleanter. FST, SKAP och Musikförläggarna utser gemensamt ordförande samt ytterligare två ledamöter. Unionenklubben i Stim utser en ledamot och två suppleanter. Ordinarie ledamöter Kjell-Åke Hamrén Martin Q Larsson Erik Peters Alfons Karabuda Johan Ekelund Monica Ekmark Eric Hasselqvist Kristina Rennerstedt Leif Pagrotsky Claes Tullbrink

Ordförande FST FST SKAP SKAP Musikförläggarna Musikförläggarna Extern ledamot Extern ledamot Unionen

Suppleanter Jonas Forssell Ida Lundén Douglas Carr Elise Einarsdotter Lars Karlsson Nutta Hultman Eva Botmar Anders Cangemark

FST FST SKAP SKAP Musikförläggarna Musikförläggarna Unionen Unionen

Svensk Musik Swedmic AB Styrelse Paulina Sundin Eric Hasselqvist Alfons Karabuda Adjungerad Ledamot Eva Modin

28

FST, ordförande Musikförläggarna SKAP

Stim


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Koncernen

STIM VD Kenth Muldin

STIM FASTIGHETS HOLDING AB

CEE SERVICES AB

SVENSK MUSIK SWEDMIC AB

VD MAGNUS BOSTRÖM

VERKSAMHETSCHEF GUSTAF BERGEL

ICE AB

NCB

INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE

NORDISK COPYRIGHT BUREAU

SAMÄGT MED BRITTISKA PRS FOR MUSIC VD CARSTEN DRACHMANN

SAMÄGT MED DE NORDISKA MOTSVARIGHETERNA TILL STIM VD KARSTEN DYHRBERG NIELSEN

29


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

CEE Services AB

ICE, International Copyright Enterprise AB

År 2007 bildade Stim det helägda dotterbolaget CEE Services AB som tillhandahåller administrativt stöd och utveckling när det gäller dokumentation, musikrapportering, avräkning och IT. Processerna är komplicerade och CEE driver för närvarande ett antal projekt som syftar till att underlätta för Stim, Svensk Musik och ICE genom framförallt IT-stöd, support och service. CEE utfärdar en årlig kostnadsminskningsgaranti på administrativa tjänster med fast pris. Verksamheter som CEE övertar effektiviseras därför på ett tydligt och mätbart sätt.

ICE bildades 2007 tillsammans med Stims engelska motsvarighet PRS for Music som ett fristående kommersiellt bolag, ägt till hälften var av Stim och PRS for Music. Huvuduppgiften är att administrera de datavolymer som krävs för att kunna licensiera och avräkna den ekonomiska ersättningen till upphovsmän och musikförlag, svenska och utländska, när musikverken spelas, spelas in, streamas eller lagligt laddas ned.

Styrelse Kenth Muldin Eva Modin Nicklas Lindström Hans Wickberg

Styrelse Wanda Goldwag Kjell-Åke Hamrén Kenth Muldin Tomas Ericsson Robert Ashcroft Craig Nunn

Ordförande Suppleant Unionen Unionen, suppleant

PRS For Music, ordförande Stim Stim Stim PRS For Music PRS For Music

NCB, Nordic Copyright Bureau NCB har till uppgift att tillvarata upphovsmännens och musikförlagens rättigheter vid inspelning, mångfaldigande och spridning av skyddad musik och text på cd, vinyl, dvd eller liknande. NCB ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark (Koda), Finland (Teosto), Norge (Tono) och Island (Stef). NCB förvaltar även de baltiska organisationernas mekaniseringsrättigheter, Latga-A i Litauen, EAÜ i Estland och Akka-LAA i Lettland. NCB har avtal med organisationer i utlandet som på motsvarande sätt förvaltar mekaniseringsrättigheter. Under 2011 fattade NCB:s styrelse beslut om att centralisera hela sin verksamhet. Den regionala verksamheten i Norden och Baltikum övergick därmed till NCB:s huvudkontor i Köpenhamn under 2012.

Styrelse Anders Lassen Susi Hyldgaard Tine Birger Christensen Gudrun Björk Bjanadottir Kenth Muldin Alfons Karabuda Lars Karlsson Katri Sipilä Kim Kuusi Tommi Tuomainen Cato Ström Bendik Hofseth Steinar Fjeld Observatörer från de Baltiska länderna Inese Paklone Kalev Rattus Jonas Liniauskas Anne Louise Holsoe

30

Vd, Koda, ordförande Upphovsman, Koda Musikförläggare, Koda Vd, Stef Vd, Stim Upphovsman, Stim Musikförläggare, Stim Vd, Teosto Upphovsman, Teosto Musikförläggare, Teosto Vd, Tono, vice ordförande Upphovsman, Tono Musikförläggare, Tono

Vd, Akka/Laa Vd, Eaü Vd, Latga-A Personalrepresentant


Sara Kilander Verksamhetschef

31


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Bedömningskommittén för musik och upphovsrätt Ger utlåtanden om likheter mellan musikaliska verk vid upphovsrättsliga tvister. Helena Woodcock

Stim, ordförande

Per Wahlsten

Stim, sekreterare

Patrik Sventelius

Musikförläggarna

Douglas Carr

SKAP

Jonas Forssell

FST

Stipendiekommittén Utser Stims stipendiater. Ragnar Grippe Ben Malén

Ordförande Musikförläggarna

Sarah Riedel

SKAP

Per Mårtensson

FST

Eva Lindal

Extern

Josephine Forsman

Extern

Graderingskommittén Sätter praxis för graderingar och behandlar graderingsreklamationer. Ordinarie Ledamöter Mats Edén

SKAP

Torgny Söderberg

SKAP

Jonas Valfridsson

FST

Paulina Sundin

FST

Kristina Fryklöf

Musikförläggarna

Suppleanter Jan Levander

SKAP

Anna Einarsson

SKAP

Ylva Q Arkvik

FST

Per Mårtensson

FST

Ingemar Hahne

Musikförläggarna

Fördelningskommittén Beredningsorgan för styrelsen i fördelningsfrågor. Kenth Muldin, Martin Q Larsson

FST

Chrichan Larson

FST

Alfons Karabuda

SKAP

Johan Ekelund

32

Ordförande

SKAP

Kettil Skarby

Musikförläggarna

Monica Ekmark

Musikförläggarna


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Stims organisation

Vice VD

VD

Vice VD

Tomas Ericsson

Kenth Muldin

Eva Modin

Finans Kristina Paulsson

Strategi & Affärsutveckling Tomas Ericsson

Verksamheten Sara Kilander Försäljning & Marknad Media/Online Nicklas Sigurdsson (fr 2013)

Juridik Helena Woodcock

Service tf Robert Gehring Fördelning Fredrik Lomäng

Personal Venke Osnes

Kommunikation Karin Jihde

33


Johan ”Shellback” Schuster

34


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., org. nr 702002-3524, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012.

Verksamhetsbeskrivning Stim är en upphovsrättslig intresseorganisation för de svenska musikupphovsmännen och musikförlagen. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk representerar Stim även rätten till den musikaliska världsrepertoaren. Stim verkar också för tillkomst och spridning av ny svensk musik. Stim hade vid utgången av året över 71 000 anslutna komponister, textförfattare, bearbetare och musikförlag. Stim bevakar upphovsmäns och förlags ekonomiska rätt enligt upphovsrättslagen. Baserat på internationella överenskommelser mellan stater och ömsesidiga avtal mellan motsvarande organisationer bevakas rätten till både inhemsk och utländsk musik i Sverige. I och med anslutningen till Stim överlåter rättighetshavaren sin lagliga rätt till ersättning för offentligt framförande, inspelning och mångfaldigande på Stim. Stim ser till att den som framför musik offentligt, spelar in musik, laddar ned och strömmar musik har tillstånd (licens) och betalar en avgift. Stim betalar ut ersättningen till den eller de som äger rätten till musiken. Stim licensierar således all världens musik till musikanvändare och fördelar ersättningen individuellt till rättighetshavarna både svenska och utländska. Detta innebär att den som vill använda musik exempelvis i radiosändning, i butik eller på diskotek kan, genom en licens från Stim, enkelt få tillgång till miljontals musikverk och att musikens rättighetshavare får ersättning för användningen. Stim äger tillsammans med den brittiska upphovsrättsorganisationen PRS for Music ett gemensamt bolag för administration av datavolymer inom områdena verkdokumentation, musikrapportering och vissa avräkningstjänster. Intressebolaget International Copyright Enterprise AB (ICE) ägs till lika delar av båda parterna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Det så kallade Cisac-ärendet, som utmynnade i ett förbudsbeslut den 16 juli 2008 riktat mot Stim och motsvarande europeiska upphovsrättsorganisationer, är nu avgjort i EU:s första domstolsinstans, den så kallade Tribunalen. I EU-kommissionens beslut från 2008 hade Stim och de andra europeiska sällskapen ålagts att upphöra med territoriella begränsningar på områdena för kabel- och satellit-tv samt online.

36

Stim har träffat nya avtal med andra europeiska upphovsrättsorganisationer som önskat medverka och avvecklat de territoriella begränsningarna. EU-kommissionens krav på Stim har därmed uppfyllts. Tribunalen fastställde i april 2013 kommissionsbeslutet mot Stim medan övriga sällskap friades. Skälet till de olika utfallen är att Stim anfört en annan rättslig grund för sitt överklagande än övriga sällskap. Andra upphovsrättsorganisationer gjorde gällande att de inte ingått i något så kallat samordnat förfarande i syfte att dela upp EU-marknaden i nationella territorier. Stim anförde att beslutet innebar risker för den kulturella mångfalden i EU, eftersom mindre repertoarer riskerade att missgynnas. Tribunalen gav Stim rätt i princip, det vill säga fastslog att kommissionen måste ta hänsyn till kulturell mångfald i EU. Domstolen fann emellertid att kommissionen i tillräcklig utsträckning beaktat detta i sitt beslut varför Stims talan ogillades. Domen har ingen väsentlig juridisk eller ekonomisk påverkan på Stims verksamhet. Stim tillträdde den nya fastigheten Krukomakaren 7, Hornsgatan 103, Stockholm vid årsskiftet 2011/2012. I september 2012 flyttade Stim planenligt in i de nya kontoren tillsammans med dotterföretag och föreningarna FST, SKAP och Musikförläggarna. Cirka 1 800 kvm hyrs ut till externa hyresgäster, främst andra musik- eller upphovsrättsorganisationer. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari 2013 lanserades Kobalt STIM Aggregated Rights AB av Stim och musikförlaget Kobalt Music Group, ett partnerskap som möjliggör för multiterritoriella digitala musiktjänster att med en integrerad helhetslösning förvärva musiklicenser för hela den europeiska marknaden. Licensieringstjänsten utförs av ett nybildat dotterbolag till Stim som inledde sin verksamhet 1 mars 2013. Omsättning och resultat Koncernen Koncernens intäkter under verksamhetsåret var 1 479,9 mkr (1 433,0) och rörelsekostnaderna var 175,6 mkr (160,0). Resultat från andelar i intresseföretag uppgår till 0,7 mkr (–0,2). Resultatet i koncernen före fördelning till rättighetshavare uppgick till 1 312,0 mkr (1 288,5).


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Moderföreningen Moderföreningens resultat (tkr) Rörelseintäkter

1 455 816

1 425 780

1 373 605

1 385 137

Rörelsekostnader

–160 263

–154 025

–151 648

–146 413

–127 225

Rörelseresultat

1 295 553

1 271 755

1 221 957

1 238 724

1 037 165

16 551

16 822

5 370

10 495

20 184

–71

–78

–40

1 527

4 660

1 312 033

1 288 499

1 227 287

1 250 746

1 062 009

Räntor Bokslutsdispositioner och skatt Resultat före fördelning

Moderföreningen Stims totala omsättning för verksamhetsåret uppgår till 1 455,8 mkr (1 425,8) vilket motsvarar en ökning om 2,1 procent (3,8) jämfört med föregående år. Intäkter för framförande av musik såväl i Sverige som i utlandet ökar med 53,6 mkr (99,7) eller 4,4 procent (8,9), medan intäkterna för mekanisering uppvisar en sjunkande trend och minskar med 19,3 mkr (32,3) eller –10,5 procent (–14,9). Moderföreningen Stims resultat före fördelning uppgår till 1 312,0 mkr (1 288,5) vilket innebär att årets avräkning till rättighetshavare ökar med 23,5 mkr (61,2) eller 1,8 procent (5,0). Finansiell ställning Koncernen Koncernens ansamlade förlust uppgick vid årets slut till –13,1 mkr (–12,1). Moderföreningen Föreningen Stims egna kapital uppgick vid årets slut till 1,2 mkr (1,2) eller 0,1 procent (0,1) av balansomslutningen. Skulden till rättighetshavarna uppgick vid årets utgång till 709,2 mkr (708,0).

1 164 390

Koncernbidrag Koncernbidrag har under verksamhetsåret lämnats till Stim Fastighets Holding AB enligt följande: Stim CEE Services AB Stim Fastighets AB Stimhuset KB

–337,1 tkr –2 963,0 tkr –1 532,0 tkr –2 991,7 tkr

Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst, kronor Årets resultat, kronor Summa

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres, kronor

4 841 0 4 841

4 841

Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderföreningen till 148,2 mkr (229,8) och för koncernen till 183,6 mkr (259,4).

37


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNING Tkr Rörelsens intäkter Framförandeintäkter Mekaniseringsintäkter Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Personalkostnader Avskrivning enligt plan Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Avräkning Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

38

Koncernen

Moderföreningen

Not

1, 3

2, 3, 6 2, 4, 5 2, 9 –11

13 7

20

1 270 818 165 456 43 635 1 479 909

1 217 226 184 805 30 994 1 433 025

1 270 818 165 456 19 542 1 455 816

1 217 226 184 805 23 749 1 425 780

–78 972 –83 768 –12 862 –175 602

–64 797 –86 702 –8 469 –159 968

–105 459 –49 335 –5 469 –160 263

–101 309 –47 474 –5 242 –154 025

739 –1 312 033 –6 987

–225 –1 288 499 –15 668

– –1 312 033 –16 480

– –1 288 499 –16 744

9 420 –3 637 –1 204 197

13 856 –12 –1 824 –140

20 170 –3 619 71 –71

16 830 –8 78 –78

–1 007

–1 964

0

0


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyinvestering i IT-system Balanserade utgifter för systemutveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Pågående ny- till- och ombyggnader Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Koncernen Not

8 9

10, 21 11

12 13

14

16

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Bundna reserver/Reservfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust/fritt eget kapital Ansamlad förlust/fritt eget kapital Årets resultat Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Avräkningsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Moderföreningen

15

20

17

18

19

33 207 4 584 37 791

11 079 7 136 18 215

33 207 4 584 37 791

11 079 7 136 18 215

418 570 7 580 12 498 438 648

352 222 3 099 8 709 364 030

– – 9 596 9 596

– – 6 610 6 610

– 42 334 – 33 632 75 966 552 405

– 41 595 – 43 632 85 227 467 472

250 0 491 435 33 632 525 317 572 704

250 0 419 261 43 632 463 143 487 968

96 953 – – 26 384 2 866 175 384 301 587 66 704 116 917 485 208 1 037 613

120 969 – – 20 804 3 175 158 781 303 729 124 403 134 982 563 114 1 030 586

95 468 9 227 597 19 066 2 503 173 130 299 991 66 704 81 512 448 207 1 020 911

120 627 1 299 – 20 163 2 370 158 380 302 839 124 403 105 366 532 608 1 020 576

5 1 226 1 231

5 1 226 1 231

5 1 226 1 231

5 1 226 1 231

– 12 144 –1 007 – 13 151 –11 920

–10 180 –1 964 –12 144 –10 913

5 0 5 1 236

5 0 5 1 236

1 716 1 716

2 052 2 052

– –

– –

100 000 25 243 709 168 – 4 345 13 539 195 522 1 047 817 1 037 613 176 045 –

100 000 17 834 708 004 – 14 947 12 603 186 059 1 039 447 1 030 586 176 045 –

100 000 14 496 709 168 6 335 – 6 656 183 020 1 019 675 1 020 911 176 045 –

100 000 13 973 708 004 17 641 – 3 222 176 500 1 019 340 1 020 576 176 045 –

39


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

KASSAFLÖDESANALYS Tkr

Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till rättighetshavare Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter

Koncernen

Not 17

Erhållen ränta Erlagd ränta Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Amortering av finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga finansiella placeringar Investering i dotterföretag Sålda dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån från kreditinstitut Mottagna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

40

Moderföreningen

8 10-11 10-11

21

1 496 347 –1 278 303 –201 927

1 459 117 –1 189 648 –172 781

1 465 800 –1 278 303 –194 855

1 132 022 –1 189 648 –165 466

16 117

96 688

–7 358

–223 092

9 420 –3 637 170 22 070

13 856 –12 –309 110 223

20 170 –3 619 –203 8 990

16 830 –8 –709 –206 979

–22 128 –85 253 675 –739 10 000 57 699 –389 – –40 135

–11 079 –4 338 457 2 971 – 137 182 –298 450 – –173 257

–22 128 –6 412 509 –72 175 10 000 57 699 – – –32 507

–11 079 –4 001 157 2 971 – 137 182 – 50 125 280

– – – – –18 065 134 982

100 000 – – 100 000 36 966 98 016

– – –337 –337 –23 854 105 366

100 000 3 763 – 103 763 22 064 83 302

116 917

134 982

81 512

105 366

Redovisningsprinciper

Koncernredovisning

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag för redovisning av koncernbidrag vilka redovisas över resultaträkningen såsom en övrig intäkt eller kostnad. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår koncernens andel av intresseföretagets resultat. I moderföreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Redovisning av intäkter I rörelsens intäkter redovisas, efter avdrag för mervärdesskatt, hyresintäkter i den period uthyrningen avser och royalty i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar såsom datorprogramvaror, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för Stims räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst 10 år. Avskrivningar sker fr o m den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. För pågående nyinvesteringar görs således ingen avskrivning. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Följande avskrivningstider har tillämpats Byggnader Hyresgästanpassningar Fasad Förbindelsegång och hissar Passage, lås och fiber Våtgrupper Systemutveckling Maskiner och inventarier Datorer

50 år 5 år 30 år 25 år 15 år 10 år 5 alt 10 år 5 år 3 år

Pensioner Koncernens anställda omfattas av ITP-planen, vilken förvaltas av Alecta. För vissa ledande befattningshavare finns pensionsutfästelser utöver ITP-planen, som ryms inom allmän pensionsplan. Dessa täcks av försäkringslösningar. Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Moderföreningen erhåller icke obetydlig del av sina intäkter i utländsk valuta. Redovisning sker i svenska kronor till den valutakurs som råder vid växlingstillfället. Inga fordringar eller skulder i utländsk valuta förekommer. Leasing Stims samtliga leasingkostnader avser operationell leasing. Årets leasingkostnader uppgår till 0,3 mkr.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella och immateriella tillgångar.

41


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

NOTER (tkr)

Koncernen

Framförandelicenser

Moderföreningen

1 270 818

1 217 226

1 270 818

1 217 226

785 085

724 818

785 085

724 818

Online och nya media

161 556

112 636

161 556

112 636

Radio

30 596

31 549

30 596

31 549

Public service tv och radio

121 472

132 641

121 472

132 641 164 829

Framförande av svensk och utländsk musik i Sverige Varav

Svensk tv

166 540

164 829

166 540

Utländsk tv

15 464

14 155

15 464

14 155

Copyswede-tv

12 207

21 669

12 207

21 669

Bio

17 301

14 677

17 301

14 677

Festivaler, konserter och event

67 465

53 388

67 465

53 388

Dans och underhållning

31 615

23 704

31 615

23 704

Butik och försäljning

47 265

46 795

47 265

46 795

Hotell

22 352

20 135

22 352

20 135

Servering

27 385

24 081

27 385

24 081

Kommun, landsting och omsorg

15 953

17 448

15 953

17 448

Idrott och motion

19 419

16 272

19 419

16 272

Arbetsplatsmusik

10 523

9 661

10 523

9 661

8 225

8 489

8 225

8 489

Transport Teater och revy

4 193

5 398

4 193

5 398

Kyrkomusik

5 356

4 649

5 356

4 649

198

2 642

198

2 642

442 958

457 536

442 958

457 536

42 775

34 872

42 775

34 872

165 456

184 805

165 456

184 805

43 635

30 994

19 542

23 749

983

1 158

Stim/Svensk Musik statsanslag/bidrag

3 353

3 366

Privatkopieringsersättning

10 185

7 383

10 185

7 383

Biblioteksersättning

2 500

2 500

2 500

2 500

Administrationsbidrag från NCB

1 720

4 004

1 720

4 004

Övrigt Framförande av svensk musik i utlandet samt utländsk musik som subförlagts av Stimanslutna förlag för hela Norden Framförande av svensk och utländsk musik i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim Mekaniseringslicenser Avser rätten till inspelning, exemplarframställning och försäljning av fonogram m.m. se även not 17. Licensieringen har utförts av NCB, Nordic Copyright Bureau i Köpenhamn för det nordiska territoriet. Övriga Intäkter Stim/Svensk Musik notuthyrning och fonogramförsäljning

Hyresintäkter

11 482

3 899

Övrigt

13 412

8 684

5 137

6 099

3 763

Mottagna koncernbidrag i moderföreningen Summa rörelseintäkter

42

1 479 909

1 433 025

1 455 816

1 425 780


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Koncernen

Moderföreningen

Externa kostnader Kontor och administration

69 768

55 779

95 814

IT drift

3 954

3 905

8 845

9 221

Systemutveckling och underhåll

16 651

9 422

20 923

9 543

–20 460

–9 020

–20 460

–9 020

9 059

4 711

337

78 972

64 797

105 459

101 309

Löner och andra ersättningar

54 835

56 721

31 776

30 621

Sociala kostnader

17 528

17 810

12 959

9 814

Pensionskostnader

7 868

8 416

2 328

5 045

Balanserade utvecklingskostnader Fastighetens kostnader Lämnade koncernbidrag i moderföreningen Totala externa kostnader

91 565

Personalkostnader

Övriga personalkostnader

3 537

3 755

2 272

1 994

Totala personalkostnader

83 768

86 702

49 335

47 474

5 342

varav styrelse, verkställande direktör och vice verkställande direktörer Löner och andra ersättningar

7 808

6 791

6 513

Sociala kostnader

2 453

2 134

2 046

1 678

Pensionskostnader

2 044

2 093

1 750

1 768

Avskrivningar Balanserade utgifter för systemutveckling

2 552

2 577

2 552

2 577

Inventarier

3 732

3 477

2 917

2 665

Byggnad Totala avskrivningar Summa rörelsens kostnader

6 578

2 415

12 862

8 469

5 469

5 242

175 602

159 968

160 263

154 025

Av moderföreningens totala rörelseintäkter för 2012, avser 0,2 procent försäljning till andra koncernföretag. Av moderföreningens totala rörelsekostnader för 2012, avser 52,7 procent inköp från andra koncernföretag.

43


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Medelantalet anställda

Medelantal anställda

Män

Kvinnor

Medelantal anställda

Män

Kvinnor 48%

Moderföreningen

61

51%

49%

64

52%

Dotterföretag

61

48%

52%

60

48%

52%

122

50%

50%

124

50%

50%

Antal på balansdagen

Män

Kvinnor

Antal på balansdagen

Män

Kvinnor

Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter

10

80%

20%

10

80%

20%

Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter

8

50%

50%

8

50%

50%

Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

11

45%

55%

9

50%

50%

Koncernen Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Moderföreningen

Koncernen Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter

15

87%

13%

15

87%

13%

Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter

9

44%

56%

9

44%

56%

18

44%

56%

18

44%

56%

Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

44

Moderföreningen

Koncernen

Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från Stims sida. Uppsägningstiden är sex månader ömsesidigt. Avgångsvederlaget ska minskas med lön eller annan ersättning som verkställande direktören intjänar i annan verksamhet under perioden då avgångsvederlag utgår. För verkställande direktören gäller sextio års pensionsålder. Försäkringslösningen är förmånsbaserad.

Med verkställande direktören i CEE Services AB har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 18 månaders lön vid uppsägning från CEE Services sida. Uppsägningstiden är sex månader från CEE Services sida och tre månader från verkställande direktörens.


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Koncernen

Moderföreningen

Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers

490

510

355

Föreningsvalda revisorer

30

30

30

30

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

331

90

331

90

Summa ersättning till revisorerna

851

630

716

500

Koncernen

380

Moderföreningen

Avräkning framförandelicenser Framförande i Sverige

634 945

579 473

634 945

579 473

Framförande i utlandet

442 958

457 536

442 958

457 536

Framförande i utlandet som fördelas av Stim

36 108

29 455

36 108

29 455

Summa avräkning framförande

1 114 011

1 066 464

1 114 011

1 066 464

Avräkning mekaniseringslicenser

165 456

184 805

165 456

184 805

32 566

37 230

32 566

37 230

1 312 033

1 288 499

1 312 033

1 288 499

Avräkning nationella medel Summa avräkning

45


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Koncernen Ingående anskaffningsvärde

11 079

11 079

Årets anskaffningar

22 128

11 079

22 128

11 079

Utgående anskaffningsvärde

33 207

11 079

33 207

11 079

Koncernen Ingående anskaffningsvärden

Moderföreningen

88 262

88 534

88 262

Årets anskaffningar

Omklassificering

–272

–272

88 534

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

88 262

88 262

88 262

88 262

Ingående avskrivningar

–81 126

–78 821

–81 126

–78 821

Årets avskrivningar

–2 552

–2 577

–2 552

–2 577

272

272

–83 678

–81 126

–83 678

–81 126

4 584

7 136

4 584

7 136

Omklassificering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

46

Moderföreningen


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Koncernen

Moderföreningen

Byggnad Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Koncernmässigt värde hänförligt till förvärvat dotterföretag (se not 21)

266 421

92 182

72 537

174 239

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

338 958

266 421

Ingående avskrivningar

–54 256

–51 841

–6 578

–2 415

–60 834

–54 256

278 124

212 165

140 057

11 301

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde, byggnad Mark Ingående anskaffningsvärde Koncernmässigt värde hänförligt till förvärvat dotterföretag (se not 21)

389

128 756

Utgående anskaffningsvärde, mark

140 446

140 057

Utgående planenligt restvärde, byggnad och mark

418 570

352 222

Fastigheternas taxeringsvärde

276 000

276 000

varav byggnader

171 000

171 000

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden

Moderföreningen

22 367

19 593

18 517

Årets anskaffningar

8 235

4 338

6 412

15 664 4 001

Utrangering/Försäljning

–1 716

–1 564

–1 406

–1 148

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 886

22 367

23 523

18 517

Ingående avskrivningar

–13 658

–11 372

–11 907

–10 390

–3 732

–3 477

–2 917

–2 665

1 041

1 191

897

1 148

–39

–16 388

–13 658

–13 927

–11 907

12 498

8 709

9 596

6 610

Årets avskrivningar Utrangering/Försäljning Justering differens tidigare år Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

47


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Moderföreningen

Dotterföretag

Org nr

Säte

Kapitalandel % Antal tusen aktier

CEE Services AB

556723-5923

Stockholm

100

Svensk Musik Swedmic AB

556754-1338

Stockholm

100

Stim Fastighets Holding AB

556842-4880

Stockholm

100

Summa andelar i koncernföretag Dotterföretag, indirekt ägda

Org nr

Bokfört värde 2012-12-31

Bokfört värde 2011-12-31

100

100

100

1

100

100

1

50

50

250

250

Säte

Stimhuset KB

969696-4361

Stockholm

Stim Fastighets AB

556745-2841

Stockholm

Koncernen Intresseföretag, indirekt ägt International Copyright Enterprise Services AB Ingående balans Andel av intressebolags resultat Utgående balans

48

Org nr

Säte

556723-5907

Stockholm

Kapital-och röst- Antal tusen aktier rättsandel % 50

Redovisat värde 2012-12-31

Redovisat värde 2011-12-31

41 595

41 820

739

–225

42 334

41 595

50


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Koncernen Upplupna framförandeintäkter

Moderföreningen

142 104

133 234

142 104

133 234

Upplupna intäkter privatkopieringsersättning

14 222

13 486

14 222

13 486

Förutbetalda kostnader

10 962

6 585

10 962

6 388

8 096

5 476

5 842

5 272

175 384

158 781

173 130

158 380

Övrigt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Moderföreningen

Bundet eget kapital Insatskapital

5

5

5

5

Reservfond

1 226

1 226

Bundna reserver

1 226

1 226

Summa bundet eget kapital

1 231

1 231

1 231

1 231

Fritt eget kapital Ansamlad förlust/fritt eget kapital

–12 144

–10 180

5

5

Årets resultat

–1 007

–1 964

Summa fritt eget kapital

–13 151

–12 144

5

5

Summa eget kapital

–11 920

–10 913

1 236

1 236

Beviljat belopp på ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår till 100 mkr i såväl koncernen som moderföreningen.

49


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Moderföreningen & koncernen Avräkning framförandeintäkter Sverige Ej avräknade intäkter från tidigare år Utbetalning till svenska rättighetshavare Utbetalning till utländska sällskap Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna Utbetalning till svenska rättighetshavare Utbetalning till utländska sällskap Kvar att utbetala av årets intäkter Kvar att utbetala vid årets slut

533 230 –200 239 –128 021 204 970 671 053 –195 202 –124 802 351 049 556 019

506 615 –164 933 –101 087 240 595 609 133 –196 229 –120 269 292 635 533 230

Avräkning framförandeintäkter Utland Ej avräknade intäkter från tidigare år Utbetalning till svenska rättighetshavare Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna Utbetalning till svenska rättighetshavare Kvar att utbetala av årets intäkter Kvar att utbetala vid årets slut

162 916 –87 878 75 038 442 958 –374 637 68 321 143 359

121 615 –54 111 67 504 457 536 –362 124 95 412 162 916

Avräkning mekaniseringsintäkter Ej avräknade intäkter från tidigare år Utbetalning till svenska rättighetshavare Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna Utbetalning till svenska rättighetshavare Kvar att utbetala av årets intäkter Kvar att utbetala vid årets slut

11 858 –11 858 0 165 456 –155 666 9 790 9 790

17 948 –17 948 0 184 805 –172 947 11 858 11 858

709 168

708 004

Total avräkningsskuld vid årets slut

Koncernen

50

Moderföreningen

Förutbetalda framförandeintäkter Förutbetalda hyresintäkter Upplupen semesterskuld Upplupna sociala avgifter och löneskatt Övriga upplupna kostnader

171 383 6 653 4 005 3 751 9 730

169 524 904 3 438 1 717 10 476

171 383 – 2 110 2 446 7 081

169 524 – 1 998 1 845 3 133

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

195 522

186 059

183 020

176 500


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

Stim har den 4 augusti 2008 gått i borgen (proprieborgen) såsom för egen skuld såvitt avser CEE Services ABs åtaganden enligt aktieägaravtal mellan CEE Services AB och MCPS-PRS-Alliance Ltd, avseende intressebolaget International Copyright Enterprise Services AB.

Stim har uttagna fastighetsinteckningar om totalt 27,2 mkr i eget förvar i fastigheten Stettin 7 (Sandhamnsgatan 75–83). Uttagna fastighetsinteckningar om 176,0 mkr i fastigheten Krukomakaren 17 (Hornsgatan 103) innehas av SEB som pant för lån och checkräkningskredit.

Koncernen

Moderföreningen

För egna avsättningar och skulder avseende skuld till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar

176 045

176 045

176 045

176 045

Summa ställda säkerheter

176 045

176 045

176 045

176 045

Koncernen

Skatt på årets resultat Aktuell skatt för innevarande år Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Årets förändring uppskjuten skatt på grund av ändrad skattesats Summa skatt enligt resultaträkningen

–141 2 336

–151 11 –

–73 2 –

–89 11 –

197

–140

–71

–78

Koncernen

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver vid förvärv av Stimhuset KB (tidigare GE Real Estate Söder KB).

Moderföreningen

1 716

2 052

Moderföreningen

51


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Per den 30 december 2011 förvärvade Stim Fastighets Holding AB samtliga andelar i GE Real Estate Söder KB (org nr: 969696-4361), numera namnändrat till Stimhuset KB, till en beräknad köpeskilling om 300,6 mkr enligt nedan. Slutlig reglering av köpeskillingen har skett under år 2012 genom att ytterligare 0,4 mkr har erlagts.

Koncernen

Moderföreningen

Erlagd kontant köpeskilling på tillträdesdagen Tilläggsköpeskilling Förvärvsrelaterade kostnader

299 300 389 1 300

299 300 – 1 300

– – –

– – –

Summa anskaffningsvärde

300 989

300 600

I koncernresultaträkningen för 2011 har inte någon del av nettoomsättning eller resultat avseende kommanditbolagets verksamhet medtagits eftersom förvärvet ägde rum i slutet av räkenskapsåret 2011. I koncernens resultat för 2012 ingår kommanditbolagets verksamhet för hela räkenskapsår 2012. Vid förvärvet av kommanditbolaget uppgick det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskilling samt påverkan på koncernens likvida medel till följande belopp: Koncernen

Erlagd köpeskilling tidigare år Byggnader och mark Pågående om- och tillbyggnad Omsättningstillgångar Avsättningar – uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Total köpeskilling

300 600 389 – – – – 300 989

– 302 995 3 099 2 625 –2 052 –6 067 300 600

– – – – – – –

– – – – – – –

Likvida medel i det förvärvade bolaget

–2 150

389

298 450

Påverkan på koncernens likvida medel

52

Moderföreningen


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas föreningsstämman den 22 maj 2013 för fastställelse. Stockholm den 25 april 2013

Kjell-Åke Hamrén Styrelsens ordförande

Kenth Muldin Verkställande direktör

Nutta Hultman

Martin Q Larsson

Alfons Karabuda

Monica Ekmark

Erik Peters

Leif Pagrotsky

Kristina Rennerstedt

Johan Ekelund

Eva Botmar

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2013

Evy Jakobsson Auktoriserad revisor

Kettil Skarby Av föreningsstämman utsedd revisor

53


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Till föreningsstämman i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. org. nr 702002-3524 Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. för år 2012. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 36 till 53. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar

54

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Uttalanden

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.


2012 | STIM ÅRSREDOVISNING

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 25 april 2013.

Evy Jakobsson Auktoriserad revisor

Kettil Skarby Av föreningsstämman utsedd revisor

55


Foto: Bilderna på sidan 13 och sidan 34 är tagna av fotograf Rickard Eriksson, övriga bilder är tagna av fotograf Viktor Gårdsäter

Grafisk form: Ineko AB

Tryck: Ineko AB, uppfyller ISO 9001, ISO 14001, FSC certifiering och är ett Svanenmärkt tryckeri.


www.stim.se

Stims årsredovisning 2012  
Stims årsredovisning 2012