Stim årsredovisning 2014

Page 1

ÅRSREDOVISNING

2014


1923 1,7 RÖRELSEINTÄKTER TOTALT I SVERIGE OCH UTLANDET 1,7 MILJARDER

STIM BILDADES 1923

77629 1359 407 % 18 8,5 ANTALET STIMANSLUTNA 77 629 ST – EN ÖKNING MED 45 PROCENT PÅ 7 ÅR

ANTALET ANMÄLDA VERK MED MINST EN STIMANSLUTEN UPPHOVSPERSON 1 359 407 ST

8,5 MILJONER AVSATTES TILL STIPENDIEMEDEL

INTÄKTER FÖR FRAMFÖRANDE ONLINE HAR ÖKAT MED 18 PROCENT JÄMFÖRT MED 2013

30 000 00 AVSÄTTER 30 MKR ÅRLIGEN TILL MUSIKFRÄMJANDE INSATSER

Visste du att Stim …

• står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. • ägs av dem som skapar musik och av musikförlag. • är en ekonomisk förening utan vinstsyfte. • arbetar på uppdrag av de anslutna upphovspersonerna och musikförlagen. • tar tillvara deras ekonomiska intressen enligt upphovsrättslagen. • arbetar också på uppdrag av motsvarande organisationer i andra länder. • ger tillstånd (licens) till den som vill använda och sprida musik. • samlar in licensavgiften. • fördelar ersättningen individuellt till upphovspersoner och musikförlag. • främjar svensk musikkultur.


3

Kollektivets styrka 8 05 Stimprocessen från licens till utbetalning 8 06 1,4 miljarder till de anslutna 8 08 Sveriges trettonde stad 8 12 I den stora, vida världen 8 15 Låtar med mest intäkter från utlandet 2014 8 16 Stims betalningsförhållande med motsvarande utländska organisationer 8 18 Årets stipendiater 8 20 Bredare utbud, nya målgrupper och fler besökare 8 22 Brett kulturstöd och egna utgivningar 8 24 Nya prismodeller för en digital värld 8 27

00

Bakgrunden i förgrunden 8 28 Jämställd personal och ett samlat IT-stöd 8 30

Styrelsen 8 32 Stim och sfären runt Stim 8 33

Stims kommittéer 8 38 Förvaltningsberättelse 8 40 Noter 8 51 9

3 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

9 7 %

Stim i siffror 8 02Kollektivets styrka

Stim ägs av upphovspersonerna och musikförlagen själva, och finns till för att kompositörer och textförfattare ska få betalt när deras musik används. 2014 var vi rekordmånga Stimanslutna personer och musikförlag, vi avräknade fler verk än någon gång tidigare och – inte minst – vi betalade ut mer pengar till våra rättighetshavare än någonsin. Även våra anslutna hade ett framgångsrikt år. Livemusiken här hemma slog rekord, både för festivaler och enstaka konserter, medan såväl den svenska konstmusiken som populärmusiken hade ett succéår med både listplaceringar och internationella utmärkelser. De tekniska förändringarna på marknaden fortsätter i oförminskad takt, och Stim arbetar ständigt för att hitta marknadsanpassade prismodeller som ökar intäkterna för de anslutna upphovspersonerna. Till exempel minskade det traditionella tv-tittandet för första gången till förmån för olika playtjänster, och den streamade musiken fortsatte att öka. Trots årets framgångar är omvärlden och framtiden allt mer osäker och oklar. Globaliseringen och digitaliseringen förändrar vår värld i ett tempo där det är svårt att hinna ikapp. Vi tror på att Stims kollektiva modell är det bästa sättet att säkra musikens värde på lång sikt, och vi måste därför också förändra oss för att förbli relevanta för våra rättighetshavare och för de som använder musik till att berika människors liv. 2014 var ett år då Stim fortsatte sin förändringsprocess och på många vis krattade manegen inför framtiden. Vi vässade vår organisation, hade flera möten med våra anslutna om bland annat ökad transparens, och jag själv tillträdde som vd i augusti. Därför känns det spännande att kunna blicka framåt. Ett av nyckelorden 2015 är samarbete. Vi ska samarbeta med våra ägarföreningar FST, SKAP och Musikförläggarna, och vi ska samarbeta med våra medlemmar och anslutna på ett sätt så musikens värde inte försvagas. Och inte minst ska vi samarbeta med våra systerorganisationer i Tyskland, Storbritannien och Norden för att avsevärt förbättra den kollektiva förvaltningen av musikrättigheter.

Karsten Dyhrberg Nielsen, verkställande direktör

5 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Vi tror på styrkan i en icke vinstdrivande, kollektiv hantering av våra anslutnas rättigheter. Men det är en modell som numera utsätts för konkurrens och som vi aldrig får ta för självklar. Det har varit tydligt under 2014 och vi måste ständigt förändra oss för att förbli relevanta.


Stimprocessen från licens till utbetalning PENGAR IN

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

6 INTERNET & MOBIL Digitala tjänster (i Sverige och även vissa tjänster i Europa, sk direktlicensiering). Musikrapporter på antal streams/views.

EXEMPLARFRAMSTÄLLNING AV INSPELNINGAR (mekaniseringar avseende hela Norden, administreras av NCB) Utgivare av dvd, cd, nedladdningar etc. Underlag på upplagor och försäljningssiffror.

IDENTIFIERING MATCHNING Underlaget för utbetalning till upphovspersonerna och musikförlagen består av rapporter om vilken musik som spelats, spelats in, laddats ned eller streamats. Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifter i verkregistret.

OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN Verksamheter som använder musik offentligt (radio, tv, butiker, restauranger, evenemang, konserter etcetera). Musikrapporter från musikanvändare.

ICE UTLANDET Motsvarande utländska organisationer tar in pengar (inkasserar), identifierar Stimanslutna rättighetshavare, skickar underlag och pengar till Stim avseende ovan. Stim fördelar sedan pengarna till rätt upphovsperson och i förekommande fall även musikförlag utan administrationsavdrag.

Stims verkregister som innehåller all information om upphovspersoner, musikförlag och deras respektive andelar på verken.


Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och betalas ut till dem som skapat musikverken och deras musikförlag, samt till motsvarande utländska organisationer för vidarebefordran till deras anslutna. Fördelningen görs efter alla avdrag för omkostnader, nationella medel, stipendier och MEM-stöd.

UTBETALNING Utbetalning sker flera gånger per år.

UPPHOVSPERSONER OCH MUSIKFÖRLAG Underlag på vad utbetalningen avser, vilka låtar som förekommer i utbetalningen, inom vilka musikanvändningsområden samt belopp.

Genom att ansluta sig till Stim ger upphovspersoner och musikförlag Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter som de är formulerade i lagen. Upphovspersonen eller dennes förlag anmäler sina musikverk till Stim. Dessa dokumenteras genom att registreras i verkregistret med aktuella ägarandelar. I verkregistret registreras också information om utländska musikverk.

UTLANDET Stim skickar vidare inkasserade pengar, medel, och underlag till motsvarande organisationer i andra länder som i sin tur fördelar vidare till deras anslutna upphovspersoner och musikförlag.

Stim ger i uppdrag åt motsvarande organisationer runt om i världen att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rättigheter i respektive territorium. Ersättningen skickas till Stim för vidare utbetalning till de Stimanslutna. På samma sätt representerar Stim rättigheter till utländsk musik som framförs i Sverige.

7 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

FÖRDELNING

PENGAR UT


UTBETALNINGARNA 2014

1,4 miljarder till de anslutna Mer pengar in. Mer pengar ut. Så sammanfattas enklast 2014 i två meningar. – De svenska musikframgångarna fortsätter. Och det innebär mer pengar till upphovspersonerna, säger Stims finanschef Kina Paulsson.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

8

Mekanisering

1600

RESULTAT FÖRE FÖRDELNING, MKR

1400

2014 betalade Stim ut 1,4 miljarder kronor, vilket är rekord – igen. Och nästan 90 procent går till rättighetshavarna. Störst intäktsökning hade även i år området online och nya medier, med knappt 18 procent. – Ökningen har dock planat ut en hel del jämfört med tidigare år. Samtidigt fortsätter skivförsäljningen att sjunka. Men man kan inte prata om något ras, säger Kina Paulsson. Utlandsintäkterna har ökat med tio procent, men det beror till stor del på att kronan försvagades under året. – Om vi till exempel tittar på intäkterna från livemusik ser det ut som de har minskat stort. Men det stämmer inte – en del livemusik redovisas numera som bakgrundsmusik plus att periodiseringar gjorde att siffran var ovanligt hög året innan. Vi fakturerar alltid livemusik i efterskott eftersom vi först måste invänta musikrapporterna, vilket innebär att vi här får utgå från uppskattningar. Utbetalningarna påverkas av rapportunderlag och fördelningsprinciper. 2014 la vi resurser på att minska utbetalning via analogier och öka den faktiska rapporteringen (läs mer på sidan 29). .– Varje år får vi in pengar som vi inte kan betala ut eftersom det saknas korrekta uppgifter. Det kan handla om ofullständiga rapporter, att det inte finns någon mottagare av pengarna Framförande eller att vi inte har ett etablerat analogiförfarande för att kunna betala ut dem. Fördelningen av de pengarna ligger utanför våra vanliga betalningsrutiner. Den situationen vill vi ändra på, säger Kina Paulsson.

1200 1000 800 600 400 200 0

2010

2011

2012

2013

2014


Levande musik 4,9% Utland 32% Bakgrundsmusik 11,8% Online och nya medier 16% Övriga intäkter 1,1% Privatkopieringsersättning 0,7%

Utländsk musik med Stimanslutna subförlag 27%

Utländsk musik 36%

Musik med Stimanslutna upphovsmän och musikförlag 37%

ADMINISTRATIVA KOSTNADER OCH AVDRAG Som ett mått på effektiviteten hos upphovsrättsorganisationer används internationellt den så kallade administrativa omkostnadsprocenten. Det är den del av de totala intäkterna från framförd musik som går till organisationens administrativa kostnader, 2014 var den siffran 9,4 procent för Stim. Den summa som betalas ut påverkas dels av de administrativa kostnaderna, dels av de fördelningsbeslut som har tagits. Från svenska framföranderättigheter görs ett avdrag för administrativa kostnader på 156,7 miljoner kronor. Stim gör också ett avdrag för så kallade nationella medel på 30,7 miljoner kronor eller 1,9 procent, vilket ger ett totalt kostnadsavdrag om 11,3 procent för 2014. För området online görs endast ett administrativt avdrag på upp till 10 procent men inget avdrag för nationella medel. Stims föreningsstämma fattar beslut om avsättning till årliga Stimstipendier. Summan uppgår till maximalt tre procent av den avräkning som fördelats till svenska rättighetshavare. För ersättning för framföranderättigheter i utlandet gör Stim inga administrativa eller andra avdrag. Från intäkter för Stimanslutnas mekaniska rätttigheter från NCB gör Stim inga administrativa eller andra avdrag. Avdragen för kostnader görs av de utländska sällskapen innan intäkterna kommer till Stim för utbetalning.

STIMS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING, MKR

2014

2013

%

Framförande i Sverige

903,7

851,5

6,1%

Framförande i utlandet

537,7

487,7

10,3%

Framförande i utlandet att fördela av Stim

44,9

34,2

31,3%

Övriga intäkter

53,7

35,1

53,0%

Summa intäkter

1 540,0

1 408,5

9,3%

Rörelsekostnader

-196,9

-168,7

16,7%

Till fördelning inklusive nationella medel

1 343,1

1 239,8

8,3%

161,9

186,7

-13,3%

1 505,0

1 426,5

5,5%

Mekanisering Stims resultat före fördelning

FÖRDELNING AV STIMS RESULTAT, MKR

2014

2013

%

Avräknas för framförande i Sverige

727,8

682,9

6,6%

30,7

31,3

-1,9%

8,5

8,7

-2,3%

Avräknas för framförande i utlandet

537,7

487,7

10,3%

Avräknas för framförande i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim

38,4

29,2

31,5%

Avräknas för mekanisering

161,9

186,7

-13,3%

1 505,0

1 426,5

5,5%

Avräknas för nationella medel Stipendieutdelning

Fördelning av Stims resultat

9 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Mekanisering 9,6% Radio och tv 21,2%

UTBETALNING FRAMFÖRANDEINTÄKTER SVERIGE 2014

TOTALA INTÄKTER PER INTÄKTSOMRÅDE SVERIGE 2014

Utland fördelas av Stim 2,7%


FÖRDELNING PER INTÄKTSOMRÅDE 2014 (2013)* AVRÄKNINGSOMRÅDE

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

10

ERSÄTTNINGEN FÖRDELAS

ERSÄTTNINGEN PÅVERKAS AV FRAMFÖRANDETS/ VERKETS KARAKTÄR

INKASSERADE BELOPP, MKR

BELOPP TILL FÖRDELNING, MKR

% MUSIK MED STIMANSLUTNA UPPHOVSPERSONER OCH MUSIKFÖRLAG

% UTLÄNDSK MUSIK MED STIMANSLUTNA SUBFÖRLAG

% UTLÄNDSK MUSIK

1

Konserter Subventionerade konserter med konstmusik

totalt på områdets alla musikrapporter (gemensamt minutvärde)

gradering, kategorisering stor/liten konsert

4,2

(5,1)

3,3

(4,1)

38

(37)

16

(14)

46

(49)

2

Kyrkokonserter

totalt på områdets alla musikrapporter (gemensamt minutvärde), samt på samplingsunderlag från CCLI

gradering, sampling

2,3

(2,0)

1,8

(1,6)

53

(53)

13

(13)

34

(34)

4

Dans–Diskotek

totalt på områdets musikrapporter från Dee-Jay Promotions (gemensamt minutvärde)

gradering

27,4

(24,6)

21,5

(19,8)

26

(39)

30

(26)

44

(35)

5

Annan levande musik med musikrapportering Konserter och övriga liveframföranden

per musikrapport (intäkt per framförande)

gradering

59,6

(57,7)

47,3

(46,5)

55

(53)

19

(21)

26

(26)

6

Annan levande musik utan musikrapportering

på återanvända musikrapporter från område Annan levande musik med musikrapportering

gradering respektive enligt analogiunderlag

22,4

(44,7)

17,6

(36,0)

59

(61)

17

(16)

24

(23)

7

Teatermusik

per musikrapport (intäkt per framförande)

gradering

1,1

(1,0)

0,9

(0,8)

31

(38)

28

(25)

41

(37)

8

Bakgrundsmusik med musikrapportering Mekaniskt återgiven bakgrundsmusik

per musikrapport (intäkt per framförande)

gradering

1,1

(1,0)

0,9

(0,8)

15

(42)

40

(27)

45

(31)

9

Bakgrundsmusik utan musikrapportering

på återanvända musikrapporter från SR, kommersiell radio, tv, online samt från NCB (skivförsäljning och nedladdningar)

gradering respektive enligt analogiunderlag

147,1

(133,8)

115,5

(107,8)

39

(40)

26

(26)

35

(34)

10 Sveriges Radio

totalt på områdets alla musikrapporter (gemensamt minutvärde)

gradering

51,8

(50,7)

40,7

(40,8)

35

(37)

23

(22)

42

(41)

11

Sveriges Television

per musikrapport (intäkt per kanal)

gradering

62,6

(67,5)

49,2

(54,4)

27

(30)

25

(23)

48

(47)

12 Kommersiell radio

per musikrapport (intäkt per kanal)

gradering

25,7

(24,9)

20,2

(20,1)

24

(30)

35

(32)

41

(38)

13 Kommersiell tv

per musikrapport (intäkt per kanal)

gradering

213,1

(193,4)

171,4

(155,7)

17

(17)

32

(31)

51

(52)

14 Närradio

på samplingsunderlag från KRN, egen rapportering från rättighetshavare, samt på återanvända musikrapporter från P4 lokalradio (SR)

gradering, sampling respektive enligt analogiunderlag

2,6

(2,8)

2,1

(2,3)

40

(41)

25

(26)

35

(33)

15 Biografer

per musikrapport och film

16 Online med musikrapportering

per musikrapport (intäkt per tjänst)

gradering

19 Online utan musikrapportering

på återanvända musikrapporter från SVT, SR och kommersiell radio

17 Kompensation för privatkopiering

på återanvända musikrapporter från tv, SR samt NCB (skivförsäljning och nedladdningar)

18 Biblioteksersättning

på utlåningsstatistik från bibliotek

20 Utland & 96

på underlag från utländska sällskap

21 Utland att fördelas av Stim

på underlag från utländska sällskap samt återanvända musikrapporter från tv

NCB Mekaniseringsrättigheter

13,9

(14,4)

11,0

(11,6)

26

(16)

31

(35)

43

(49)

259,3

(220,6)

241,5

(199,8)

56

(51)

21

(27)

23

(22)

gradering respektive enligt analogiunderlag

9,5

(7,3)

8,5

(6,6)

27

(31)

31

(28)

42

(41)

enligt analogiunderlag

11,1

(11,8)

11,1

(11,8)

58

(59)

33

(31)

9

(10)

2,5

(2,5)

2,5

(2,5)

99

(99)

1

(1)

0

(0)

537,7

(487,7)

537,7

(487,7)

48

(48)

52

(52)

0

(0)

44,9

(34,2)

38,4

(29,2)

10

(6)

55

(47)

35

(37)

161,9

(186,7)

161,9

(186,7)

45

(45)

55

(55)

0

(0)

gradering respektive enligt analogiunderlag

på underlag från NCB avseende skivförsäljning och nedladdningar i Norden och Baltikum

Notering: Gradering får inte något genomslag på mekaniska rättigheter eller inom film. *) Mer om analogifördelning på sidan 29.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

11

TOVE LO Tove inledde karriären som låtskrivare 2011 när hon började samarbeta med Warner Chappell. Hösten 2014 klättrade hon ända upp till tredje plats på Billboardlistan med låten Habits (Stay High). En favoritskiva: LORDE PURE HEROINE

1000

400 300 200 100 2010

2011

2012

2013

2014

* Procentsatser avser förändring sedan föregående år

12,8%

-13,3%

150

-10,4%

-14,9%

-19,1%

8,3%

500

0

200

MEKANISERINGSINTÄKTER, MKR

600

20,2%

FRAMFÖRANDEINTÄKTER SVERIGE, MKR

700

7,2%

800

8,5%

900

6,1%

250

100

50

0

2010

2011

2012

2013

2014

* Procentsatser avser förändring sedan föregående år


VÅRA RÄTTIGHETSHAVARE

Sveriges trettonde stad

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

12

74 403 upphovspersoner och 3 226 musikförlag. Så många anslutna hade Stim sista december 2014. Tillsammans skulle de grupperna kunna fylla Globen fem gånger om eller bilda Sveriges trettonde största stad, om de av någon anledning skulle få lust att flytta ihop. Det kanske bästa sättet att illustrera omfattningen av Stims arbete är med siffror. Under 2014 avräknades till exempel 1 323 013 verk – det vill säga så många verk tilldelades ett belopp i Stims avräkningsprocess. Detta är en ökning med över 160 000 verk mot året innan. – Som en jämförelse avräknade vi 220 000 verk år 2000, vilket alltså bara är en sjättedel mot de volymer vi hanterar idag. Detta beror på introduktionen av de digitala musiktjänsterna, där vi idag kan lyssna på hundratals unika verk varje dag. Det var inte möjligt för femton år sedan, säger Robert Gehring, chef för Stims medlemsservice. – I vårt serviceuppdrag ingår också att vara ett stöd för våra anslutna. Ifjol tog vi emot runt 20 000 mejl och 13 000 telefonsamtal från anslutna upphovspersoner, musikförlag och allmänheten. Under 2014 anslöt sig 3 180 upphovspersoner och 101 musikförlag till Stim. Och även de utländska rättighetshavarna blir allt fler – ifjol hade Stim 1 076 utlandsskrivna anslutna och musikförlag i 67 olika länder. Andelen nyanslutna kvinnor har också ökat, från 22,4 till 25,6 procent. Totalt är knappt 20 procent av de Stimanslutna kvinnor. Och antalet upphovspersoner som får mer än 100 000 kronor per år från Stim har ökat med 12 procent jämfört med 2011. – Stim är idag större än någonsin. Och siffrorna visar förstås vilket förtroende vi har hos musikskapare i hela världen. Men också vilket ansvar som vilar på våra axlar. Vi har därför lagt mycket energi under året på att lyssna på de anslutna. Bland annat höll Stim i september ett dialogmöte om Stims internationella samarbeten, analogiutbetalningen och framtida utmaningar. Stim ger också ut tidningen Stim-magasinet fyra gånger om året, och har gjort en förstudie i hur man bäst ska utveckla tjänsterna ”Mina sidor” på webben. – Vi har haft stort fokus under året på hur vi fördelar pengarna, och har förberett en omfattande Sifoundersökning om dels vilka musikkällor kunderna använder i sina verksamheter, dels vilka kanaler, musikleverantörer och onlinetjänster som används. Musikundersökningar är viktiga för att analogiunderlaget ska spegla den faktiska användningen av musik där vi inte kan få en exakt rapportering. En av årets höjdpunkter var eventet Stim Music Expo, där nästan 800 kompositörer, textförfattare, musikförläggare och musikstuderande fick tips och inspiration. – Det var sjätte året vi stod för det arrangemanget, som har blivit en viktig mötesplats för hela musikbranschen – inte bara för anslutna låtskrivare och musikförlag, säger Robert Gehring.


STIM MUSIC EXPO 2014

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

13

Nästan 800 låtskrivare, musiker och folk från musikbranschen vallfärdade till Stim Music Expo i början av november.

80000

1 200 000

70000

Upphovsperson

60000

1 000 000

50000

800 000

40000 600 000

ANTAL ANSLUTNA

ANTAL ANMÄLDA VERK MED MINST EN STIMANSLUTEN UPPHOVSPERSON

Förlag

1 400 000

400 000 200 000 0

2010

2011

2012

2013

2014

30000 20000 10000 0

2010

2011

2012

2013

2014


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

14

ADAM NORDÉN Adam är en av våra mest meriterade kompositörer för film, tv och reklam. Han har belönats med både en guldbagge och pris på den internationella tv-festivalen i Reims, Frankrike. Sista tiden har jag lyssnat mycket på: GREGORY PORTER LIQUID SPIRIT


STIM INTERNATIONELLT

I den stora, vida världen

Sammanlagt 114 veckor på topp tio-listan, över 340 veckor på topp hundra och 14 veckor på förstaplatsen för totalt 20 låtar. Det är några siffror som visar den svenska dominansen på Billboardlistan under förra året. Som mest har Stimanslutna låtskrivare samtidigt haft fem låtar på topp tio och elva låtar bland de hundra. – Max Martin fick också sin första amerikanska Grammy 2014, som årets producent. Han har haft 19 låtar som toppat Billboardlistan – bara Paul McCartney och John Lennon har skrivit fler. Så han är i fint sällskap, säger Sara Kilander, Stims verksamhetschef. Vidare hade Tim ”Avicii” Bergling en englandsetta med David Guettas Lovers on the Sun, och Mats Tärnfors och Andreas Stone Johansson hade med var sin låt på det japanska bandets Arashis bästsäljande album The Digitalian. Svenska låtskrivare var som vanligt flitigt representerade i Eurovision Song Contest – i finalen i Köpenhamn fanns totalt sex bidrag av Stimanslutna upphovspersoner. – Det går att räkna upp nästan hur många svenska framgångar som helst, säger Sara Kilander. Både Max Martin, Icona Pop och Swedish House Mafia fick priser på den amerikanska upphovsrättsorganisationen Ascaps årliga gala, Erik Hassle var en av låtskrivarna bakom Shakiras och Rihannas duett Can’t Remember to Forget You och Tove Lo var första svenska artist på 20 år att ta sig upp på Billboardlistans tredjeplats, med låten Habits (Stay High). Det totala antalet Stimanslutna låtskrivare som har haft utlandsintäkter på över 100 000 kronor har också blivit fler – 243 personer jämfört med 215 personer 2013. – Siffran har ökat varje år de senaste femton åren, vilket är en fantastisk utveckling. Och vi fortsätter jobba för att upphovspersonerna ska få mer betalt, säger Sara Kilander. Den svenska nutida konstmusiken är efterfrågad både i Sverige, Europa, Asien och USA. Ylva Q Arkvik, Lars Bröndum, Malin Bång, Thomas Jennefelt, Victor Lisinski, Miklós Maros, Fabian Svensson och Henrik Denerin är några tonsättare som haft stora framgångar utomlands. Henrik Denerin har haft uruppföranden i både Frankrike, Polen, Tyskland, Japan och USA. Och Sven-David Sandström har haft flera uruppföranden under året, bland annat i Berlin av hans Matteuspassion för nio solister, kör och orkester, säger Sara Kilander. Karin Rehnqvists och Claes Holmgrens Klockrent – En Mycket Stor Konsert fick första pris i Prix Italia och kom fyra i Prix Europa, och Rolf Martinsson blev utsedd till Composer in Residence vid Netherlands Philharmonic and Chamber Orchestras.

15 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Svensk musik fortsätter att skörda framgångar utomlands – inte minst på den marknad många betraktar som den tuffaste: den amerikanska. Svenska låtskrivare toppade Billboardlistan fjorton av årets 52 veckor, och inom konstmusiken gjorde svenska tonsättare internationell succé.


Flera svenskar gjorde succé på stora internationella festivaler. Verk av Paula af Malmborg Ward, Sten Melin och Henrik Strindberg fick ett entusiastiskt mottagande vid Dark Music Days i Reykjavik. Och på Classical NEXT i Wien hördes verk av Emil Råberg, Lisa Stenberg, Björn Sikström, Mirjam Tally, Anna Eriksson, Anders Hultqvist och Mattias Petersson. – En av årets absoluta höjdpunkter inträffade i London den 13 juni. Då framförde BBC Symphony Orchestra Transit Underground av Tobias Broström och Symphony No 2 … sunt lacrimae rerum … av Mats Larsson Gothe. På samma konsert framfördes även Hugo Alfvéns svit ur Bergakungen samt pianomusik av Ture Rangström. Alltihopa rosat i engelsk press, säger Gustaf Bergel, verksamhetschef på Svensk Musik. Framgångarna för svenska upphovspersoner är en grund för Stims internationella arbete, som sker på flera fronter. Stims rykte som en trovärdig och pålitlig organisation har spritt sig långt utanför landets gränser – både hos rättighetshavare och hos de andra aktörerna i branschen. – Stim och brittiska PRS for Music äger det gemensamma bolaget och musikdatabasen ICE Services AB. Under 2015 planerar de övriga nordiska länderna samt Island, Baltikum och NCB att använda sig av ICE, säger Sara Kilander. Buma/Stemra är redan kund. För att säkerställa de anslutnas rättigheter satsar Stim på direktlicensiering av digitala musiktjänster i Europa. Stim och de brittiska och tyska motsvarigheterna, PRS for Music och GEMA, fortsatte 2014 planerna på ett samarbete för att förenkla licensiering och hantering av både nationella och europatäckande musikrättigheter. Den samlade repertoaren blir en av de största i Europa, med flera miljoner verk tillgängliga för nedladdning, abonnemangs- och streamingtjänster. – Detta ligger just nu hos EU för en fördjupad konkurrensprövning. I juli 2015 lämnar de besked, så att den gemensamma direktlicensieringen förhoppningsvis då kan bli verklighet, säger Sara Kilander.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

16

Låtar med mest intäkter från utlandet 2014 (MED MINST EN STIMANSLUTEN UPPHOVSPERSON) TITEL

UPPHOVSPERSONER

ARTIST

01 Don't You Worry Child

Hedfors, A/Ingrosso, S/Angello, S/Lindström, M/Zitron, M

Swedish House Mafia

02 I Knew You Were Trouble

Swift, T/Martin, M/Shellback

Taylor Swift

03 I Love It

Eklöw, L/Berger, P/Aitchison, C

Icona Pop

04 Wake Me Up

Bergling, T/Dawkins, E/Einziger, M

Avicii

05 One More Night

Shellback/Martin, M/Kotecha, S/Levine, A

Maroon 5

06 Hey Brother

Bergling, T/Pontare, V/Al Fakir, S/Maggio, V/Pournouri, A

Avicii

07 Reckoning Song

Avidan, A/Kleinman, H/Nir, R/Peled, R/Sheleg, Y/Winokur, O

Asaf Avidan & The Mojos

08 I Follow Rivers

Zachrisson, LL/Yttling, B/Nowels, R

Lykke Li

09 I Could Be The One

Vredenberg, M/Pournouri, A/Rotteveel, N/Bergling, T/Parmenius, J/Wiklund, L

Avicii, Nicky Romero

1 0 Roar

McKee, B/Walter, H/Perry, K/Martin, M/Gottwald, L

Katy Perry


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

17

MALIN BÅNG Malin började studera komposition 1993, och tog sin masterexamen vid Kungliga Musikhögskolan elva år senare. Hon är idag hustonsättare för den tyska ensemblen Curious Chamber Players. En favoritskiva: En av mina absoluta favoritskivor heter APARELHAGEM med brasilianska DJ DOLORES och ORCHESTRA SANTA MASSA.


STIMS BETALNINGSFÖRHÅLLANDE MED MOTSVARANDE UTLÄNDSKA ORGANISATIONER, TKR (SIFFRORNA INOM PARENTES AVSER 2013.) LÄNDER

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

18

VARAV SUBFÖRLAGSINTÄKTER FÖR UTLÄNDSK MUSIK

TOTALT FRÅN UTLANDET

VARAV INTÄKTER FÖR SVENSK MUSIK I UTLANDET

TILL UTLANDET

Finland

84 648

(80 032)

72 661

(68 055)

11 987

(11 978)

4 562

(4 635)

Danmark

184 697

(148 553)

157 816

(126 653)

26 880

(21 900)

9 677

(11 275)

Island

3 017

(2 072)

2 820

(1 949)

196

(123)

359

(291)

Norge

52 961

(60 298)

41 639

(46 290)

11 322

(14 008)

6 184

(6 967)

Estland

1 697

(2 131)

1 551

(1 960)

146

(171)

113

(103)

Lettland

0

(2 224)

0

(2 030)

0

(194)

58

(45)

Litauen

9 660

(0)

8 234

(0)

1 427

(0)

33

(27)

336 680

(295 310

284 721

(246 936)

51 958

(48 374)

20 986

(23 342)

S:a Norden & Baltikum Belgien Frankrike

4 127

(4 303

4 127

(4 303)

633

(446)

15 996

(14 697)

15 996

(14 697)

9 761

(10 385)

Grekland

1 873

(490)

1 873

(490)

187

(284)

Irland

1 249

(2 102)

1 249

(2 102)

893

(585)

Israel

942

(748)

942

(748)

132

(81)

Italien

10 064

(6 763)

10 064

(6 763)

2 280

(2 957)

Nederländerna

10 534

(11 110)

10 534

(11 110)

5 873

(3 963)

2 699

(2 524)

2 699

(2 524)

174

(213) (70)

Polen Portugal

559

(706)

559

(706)

67

Rumänien

935

(1 512)

935

(1 512)

172

(9)

Ryssland

918

(1 949)

918

(1 949)

239

(299)

4 938

(3 778)

4 938

(3 778)

756

(725)

375

(351)

375

(351)

27

(26)

Schweiz Slovakien Spanien Storbritannien

5 043

(4 740)

5 043

(4 740)

1 413

(1 999)

30 641

(25 054)

30 641

(25 054)

50 015

(50 409)

Tjeckien

634

(629)

634

(629)

130

(185)

Tyskland

31 876

(23 461)

31 876

(23 461)

8 445

(7 969)

Ungern

1 189

(1 490)

1 189

(1 490)

134

(94)

Österrike

4 240

(4 095)

4 240

(4 095)

895

(811)

788

(1 260)

788

(1 260)

239

(192)

129 620

(111 762)

(–)

129 620

(111 762)

82 466

(81 701)

Övriga Europa S:a Europa (exkl Norden & Baltikum) Argentina

1 112

(1 159)

1 112

(1 159)

40

(548)

Australien

8 280

(9 368)

8 280

(9 368)

6 375

(5 407)

Brasilien

5 270

(3 698)

5 270

(3 698)

244

(979)

416

(322)

416

(322)

19

(9)

8 006

(7 380)

8 006

(7 380)

332

(254)

Hongkong Japan Kanada

5 511

(6 559)

5 511

(6 559)

5 331

(6 022)

Korea

1 504

(831)

1 504

(831)

88

(270)

Mexico

1 029

(739)

1 029

(739)

171

(0)

Singapore

748

(584)

748

(584)

7

(3)

Sydafrika

1 148

(1 384)

1 148

(1 384)

116

(328)

38 666

(49 382)

38 666

(49 382)

122 404

(117 096)

2 737

(1 283)

2 737

(1 283)

551

(519)

74 426

(82 688)

(–)

74 426

(82 688)

135 680

(131 435)

540 726

(489 760)

284 721

(246 936)

256 005

(242 824)

239 132

(236 478)

USA Övriga S:a övriga världen (exkl Europa, Norden & Baltikum) Totalt


Totala utlandsintäkter SEK

540 726 520

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

19

62%

8%

24%

2%

2% 2%

+10% jämfört med 2013


Årets stipendiater

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

20

Stim avsätter varje år tre procent av de Stimanslutnas svenska avräkning till stipendier. Endast Stimanslutna upphovspersoner kan söka dessa stipendier som delas ut en gång per år. Av stipendiemedlen, som totalt var 8,5 miljoner kronor för 2014, avsattes 4,9 miljoner kronor till Stimstipendier och 3,6 miljoner kronor fördelades hälften var av FST respektive SKAP. Beste, Ansgar Engdahl Hamilton, Sven Filipsson, Jens Humlén, Joel Lundgren, Filip Lörstad, Henrik Mårtensson, Hugo Simmerud, Patric Amsler, Katrine Arkbro, Ellen Augustsson,Mikael Baars, Girilal Bartonek, Anders Berg,Christoffer Björklund, Claes Bodén, Ulrika Brunnberg, Jesper Byström, Britta Cissoko, Maher Diakité, Jason Duncanson, Johan Egland, Per Forsberg, Marta Franzén, Elin Frid, Karl Frid, Pär Furbacken, Victor Gefors, Hans Gorgis, Daniel Gran, Fredrik Granberg, Magnus Groundstroem, Max Hasselquist Jarl, Joakim

Hellström, Pontus Holmlander, Per-Åke Härdig, Sofia Hörnberg, Tomas Jernberg,Sofia Johansson, Emil Jones, Adrian Jonsson, Lena Kallerdahl, Fabian Kallerdahl, Lindha Karlsson,Daniel Kentros, George Koitzsch,Jimmy Krumlinde, Jerker Krunegård, Markus Lamu, Robert Larsson Knobel, Halina Larsson Sander, Ellekari Lee, Jonna Liftig, Vanessa Lind, Pontus Lindh, Lars Lindvall, Robin Löfgren, Lisa Mases, Petra Matzols Arkö, Björn Moir, Casey Möller, Frans Neib, Isabel Nilsson, Anders Nkolina Mvemba, José Norudde, Anders Nurulla-Khoja, Farangis

Nygårdh, Petter Olenius, Adam Olsson, Linnea Olsson, Rickard Ottander, Niklas Parkman, Sara Persson, Cecilia Pfannenstill, Andreas Rosén, Canan Rosenquist, Tim Samuelsson, Maja Sandgren, Joakim Shalan Ottosson, Alexander Sjöö, Joel Skarin, Jesper Spada, Julia Stenberg, Lisa Stenström, Thomas Strand, Marlene Svensson, Johan Söderlund, Andreas Ternheim, Anna Thurfjell, Lovisa Tian, Leilei Tilliander, Andreas Valfridsson, Jonas Wennerberg Wickman, Felix Verbaan, Karin Willemark, Lena von Malmborg, Ann-Karin Zetterberg,Torbjörn Ågren,Morgan Öberg, Linn


STIMSTIPENDIERNA 2014

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

21

En av årets höjdpunkter är när Stim får dela ut stipendier i sitt eget hus. Många av årets stipendiater kom till Stimhuset för att personligen ta emot sina diplom och träffa andra musikskapare.


DEN LEVANDE MUSIKEN

Bredare utbud, nya målgrupper och fler besökare STIM ÅRSREDOVISNING 2014

22

Stor, större, störst. 2014 var året då rekorden för levande musik slogs på löpande band. – Störst alla kategorier var Håkan Hellströms konsert på Ullevi i somras med 68 000 besökare. Så många människor har aldrig tidigare sett ett musikevenemang i Sverige, säger Sara Kilander, Stims verksamhetschef. Intresset för livemusik i Sverige fortsätter att öka. De tio största festivalerna slog besöksrekord och ersättningen till Stim blev nästan 7,3 miljoner – även det mer än någonsin tidigare. – Framför allt har de högst profilerade festivalerna lockat många besökare. Bråvalla sålde 57 000 biljetter medan endagsfestivalen STHLM Fields hade 49 000 besökare. Båda de siffrorna är rekord, säger Sara Kilander. En trend 2014 var att utbudet på de stora festivalerna var bredare än tidigare. Till exempel har housemusiken etablerats ytterligare och nu flyttat in på de festivaler som vänder sig till bredare målgrupper. Det finns fortfarande flera nischade festivaler – till exempel Sweden Rock – men för att dra riktigt många besökare tycks ett blandat utbud vara ett vinnande koncept. Den befintliga festivalpubliken försvinner inte medan nya grupper tillkommer – bland annat många fyrtio- och femtiotalister. – De stora festivalerna har störst möjlighet att boka de mest publikdragande artisterna, medan de mellanstora och mindre festivalerna oftare satsar på svensk och lokal musik, säger Sara Kilander. Det kan räcka med ett dåligt år för att sänka en festival. Under året försvann Furuvik Reggae Festival, Popadelica och Hultsfred, medan STHLM Fields, Sónar Stockholm och Yard Festival dök upp för första gången. De tio kommersiella festivalerna med flest besökare var Bråvalla, Sweden Rock, Way Out West, STHLM Fields, Summerburst Stockholm, Summerburst Göteborg, Storsjöyran, Emmabodafestivalen, Stockholm Music & Arts och Kentfest. Den svenska konstmusiken har också varit framgångsrik 2014. Totalt har 169 Stimanslutna komponister haft 339 uruppföranden under året, vilket är en markant ökning. Siffran är dessutom ännu större i praktiken eftersom allt inte rapporteras in till Svensk Musik. – Vi har tonsättare som har fått upp till åtta verk uruppförda under året, både i Sverige och utomlands, säger Gustaf Bergel, verksamhetschef på Svensk Musik. Bland de upphovspersoner som varit framgångsrika under året finns Katarina Leyman, Miriam Tally, Andrea Tarrodi, Paula af Malmborg Ward, Sven-David Sandström, Vladimir Levitt, Johan-Magnus Sjöberg, Henrik Denerin, Martin Larsson, Benjamin Staern, Mats Larsson Gothe och Lars Bröndum.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

23

MATS LARSSON GOTHE Mats har komponerat för många olika genrer och fick sitt stora genombrott med operan Poet & Prophetess, som uruppfördes på Norrlandsoperan 2008. I juni framförde BBC Symphony Orchestra hans andra symfoni. En favoritskiva: GUSTAV MAHLER SYMFONI NR.10 WIENER FILHARMONIKER Dirigent: Daniel Harding Skivmärke: Deutsche Grammophon Utgivningsår: 2008

– Samtliga dessa har fått nya verk framförda 2014, och nästan alla är beställningsverk. Stim ger sitt stöd till detta genom resebidragen som Svensk Musik administrerar och genom promotionnämndens satsningar på att få ut svensk musik. Bland festivalerna under året kan nämnas Sound of Stockholm, Båstad Kammarmusikfestivalen, Signal i Gävle och Tonsättarfestivalen med Anders Hillborg. Många etablerade tonsättare har skrivit verk direkt för dessa.


STIM FRÄMJAR DEN SVENSKA MUSIKKULTUREN

Brett kulturstöd och egna utgivningar STIM ÅRSREDOVISNING 2014

24

Stim = pengar. För många är Stim helt enkelt den organisation som ser till att låtskrivare och kompositörer får betalt för sin musik. Men Stim bidrar också till ett mångsidigt svenskt kulturliv, bland annat genom egen utgivning och stöd till upphovsrättsskyddade musikprojekt. Stim har möjlighet att avsätta upp till tio procent av de svenska intäkterna (efter avdrag för kostnader) för att göra svensk nutida musik känd, tillgänglig och framförd. Detta sker bland annat i dotterbolaget Svensk Musik Swedmic AB, som 2014 investerade 6,3 miljoner kronor i den svenska musiken. – Musikförlagen har inte möjlighet att ge ut allt som skrivs av Stimanslutna kompositörer. Därför tar vi emot ungefär 400 manuskriptverk av Stimanslutna upphovspersoner varje år, och marknadsför dem genom att sälja eller hyra ut verken till artister, ensembler och orkestrar i hela världen. När nya orkesterverk ska framföras finansierar och handlägger vi utskrift av kompletta orkesternoter, säger Gustaf Bergel, verksamhetschef på Svensk Musik. 2014 såg Svensk Musik till att 30 olika verk blev framförda, 16 orkesterverk, sex operor och åtta kammarverk. Det är bland annat en fördubbling av antalet operor mot 2013. Svensk Musik har ett eget notförlag, Edition Suecia, som förra året färdigställde de tre avslutande delarna av den svenska operaantologin. – Den innefattar totalt sju band och är något av kronan i vår utgivning. Såväl i Sverige som utomlands har antologin fått stor uppmärksamhet, inte minst på musikutbildningar. Förutom själva sångtexterna är allt på både svenska och engelska, så den är förberedd för att lanseras internationellt, säger Gustaf Bergel. Stimanslutna upphovspersoner kan ansöka om resebidrag för att kunna medverka när deras verk spelas utomlands eller om de uruppförs i Sverige. Svensk Musik administrerar detta och delade 2014 ut resebidrag till 82 upphovspersoner.


Stims promotionnämnd 25 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Stims promotionnämnd arbetar för att den upphovsrättsligt skyddade svenska musiken – oavsett genre – ska framföras mer, både i Sverige och internationellt. Detta gör man genom att stödja olika projekt som skapar förutsättningar för ett framtida musikskapande. Promotionnämnden drivs i regi av SKAP, FST och Musikförläggarna. Ordförande är Fredrik Wetterqvist. 2014 beslutade promotionnämnden att stödja ett fyrtiotal projekt, till en sammanlagd kostnad av drygt sex miljoner kronor. Vissa av dem genomfördes under året medan andra påbörjas 2015. – Under 2014 påbörjade vi en större Tysklandssatsning med flera projekt, för att främja svensk musik i en av de viktigaste musiknationerna i Europa. Genom att genomföra många projekt i ett och samma land tror vi att vi kommer att uppnå ett bättre genomslag än om vi sprider ut resurserna här och där, säger Stims projektsamordnare Mattias Franzén. Bland Tysklandsprojekten finns en stor konstmusikmanifestation på svenska ambassaden i Berlin samt en träff mellan svenska filmmusikkompositörer och representanter för den tyska filmbranschen. – Ett annat pågående inslag som jag tror kan bli lyckat är ”Mina fem svenska favoriter”, där framträdande tyska kulturjournalister har skrivit artiklar om svensk musik och skapat en gemensam spellista. Projektet kostar inte mycket pengar men bidrar till att befästa bilden av svensk musik som relevant. Spellistorna innefattar allt från Roxette till Lars-Erik Larsson. Några andra projekt som promotionnämnden har stöttat under året är den uppmärksammade podcasten Skaparna, där kvinnliga musikskapare intervjuas, och ett projekt som gjort det möjligt att presentera svenska notutgåvor på musikmässan i Frankfurt. – Ung Nordisk Musik, som presenterat nyskriven svensk konstmusik på gymnasieskolor i Skåne, marknadsföring av svenska kompositörer i samband med Stockholm Jazz Festival och en satsning på genreöverskridande möten på Visby Internationella Tonsättarcentrum är ytterligare några exempel, säger Mattias Franzén. – Visby Internationella Tonsättarcentrum (VICC) är ett av få ställen i världen där professionella komponister – oberoende av genre – kan träffas för att utbyta idéer, insikter och erfarenheter. Och Stims bidrag har en avgörande betydelse för att vi ska kunna hålla denna internationella mötesplats uppdaterad och intressant för våra gäster, säger Sten Melin, verksamhetsledare för VICC.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

26

ACE WILDER Alice Gernandt, som hon egentligen heter, har bland annat skrivit låtar som legat på topp tio i Tyskland. Hennes stora genombrott på hemmaplan var i Melodifestivalen 2014 med låten Busy Doin’ Nothin’. Två favoritskivor: LORENTZ – KÄRLEKSLÅTAR JESSIE WARE – TOUGH LOVE


DEN DIGITALA MARKNADEN

Nya prismodeller för en digital värld Det började redan 2013 och slog igenom med full kraft förra året. För första gången har det traditionella tvtittandet minskat till förmån för olika on demand-tjänster. Stim lägger därför stor kraft på att följa marknadsutvecklingen och anpassa sina prismodeller.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

27

De nya mönstren för tv-tittande har satt den gamla värdekedjan ur spel eftersom alla vill komma så nära konsumenten som möjligt. De traditionella programbolagen erbjuder idag olika playtjänster och konkurrerar med allt från Netflix till Aftonbladet. – Det dagliga tittandet på tablå-tv har sjunkit med sex minuter per dag under 2014. För de kommersiella kanalerna innebär detta att deras reklamintäkter minskar. Vi måste därför hela tiden anpassa våra prismodeller så att de går att tillämpa för nya tjänster. Och det arbetet sker i samråd med kunderna för att det ska blir så bra som möjligt, säger Nicklas Sigurdsson, chef för försäljning och marknad. Framför allt ökade streamad video on demand under året, där bland annat HBO, Netflix, CMore, Viaplay och TV4 Play Premium växte. – Vi ser samtidigt hur programbolagen försöker sänka sina rättighetskostnader genom att anlita företag som säljer friköpta musikrättigheter till fastpris. Vi måste därför visa på musikens värde och vara transparenta och lätta att förstå, både för de som betalar och de som får betalt, säger Nicklas Sigurdsson. Den streamade musiken fortsätter också att öka medan nedladdningen sjunker och allt tyder på att streaming snart kommer att dominera i hela Europa. Totalt ökade onlineintäkterna med 17,9 procent, inklusive den europeiska licensieringen.

17,9%

300

41,1%

250

70,9%

43,4%

150 100 50 0

137,5%

INTÄKTER ONLINE OCH NYA MEDIER, MKR

200

2010

2011

2012

2013

2014

* Procentsatser avser ökning sedan föregående år


STIM OCH BAKGRUNDSMUSIKEN

Bakgrunden i förgrunden ”Bakgrundsmusik” är ett ord som används ibland, för att beskriva musiken som liksom bara finns där. Men begreppet börjar fyllas med ett nytt innehåll. Trenden är nämligen att musikvalet i exempelvis butiker och restauranger sker allt mer medvetet, i takt med att forskningen visar på musikens betydelse för försäljningen.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

28

6% I ÖKADE INTÄKTER INOM OMRÅDET SERVERING.

Den musik som spelas i butiker, på gym, på caféer och andra offentliga platser används mer och mer medvetet. En färsk undersökning av HUI Research visar exempelvis att intäkterna i en butik kan öka med 36 procent om musikvalet är det rätta. – Vi ser också att leverantörerna av bakgrundsmusik blir flera. Under året lanserade till exempel Spotify sin nya tjänst ”Soundtrack Your Brand”, som tillhandahåller musik till bland annat butiker, caféer och restauranger, säger Nicklas Sigurdsson, chef för försäljning och marknad. Ett annat företag som framgångsrikt levererar musiklösningar till gym och träningsanläggningar är Swedebeat, som fick årets Stimgitarr för sin medvetenhet om musikens värde och att musikskaparna ska få ersättning för sitt arbete. Stims intäkter för bakgrundsmusik ökade något under 2014 inom alla delområden, och marknadstäckningen har blivit bättre. – 2013 införde vi ett nytt kundsystem, som vi förra året kopplade ihop med adressregistret PAR. Det hjälper oss att ha koll på marknaden – om till exempel en klädkedja öppnar en ny butik får vi automatiskt information om detta. Och då kan vi kontakta dem för att teckna en Stimlicens. Digitaliseringen påverkar användningen av bakgrundsmusik, liksom på alla andra områden. Och Stim har under året sett över flera gamla avtal, förnyat dem och anpassat dem till de nya förutsättningarna. – Det resulterar i att våra upphovspersoner får en bättre utdelning när deras musik spelas, säger Nicklas Sigurdsson. Stim har också blivit tydligare mot de som inte vill betala för musiken, och i några fall har det lett till stämningsansökningar. – En rättsprocess är en sista utväg när vi under en lång tid sökt att nå en överenskommelse. En stämningsansökan har två syften: dels vill vi skydda våra anslutnas intäkter, dels vill vi att våra motparter ska bli medvetna om vilka regler som faktiskt gäller.


35

50 45

30 25

35 30

20

25 15

15 10 5 0

2010

2011

2012

2013

2014

10

29

5 0

2010

2011

2012

2013

2014

EXEMPEL: Licensavgiften för bakgrundsmusik i en restaurang/servering med 1–20 sittplatser och fler än 312 öppetdagar är 2 425 kr per år, det vill säga 7,77 kr per öppetdag. Priset per öppetdag varierar beroende på var i spannet mellan 312 och 365 dagar priset baseras på. Före en restaurang med 101–150 sittplatser och fler än 312 öppetdagar är avgiften 9 763 kr per år, det vill säga 31,29 kr per öppetdag. Priset per öppetdag varierar beroende på var i spannet mellan 312 och 365 dagar priset baseras på.

EXEMPEL: Licensavgiften för en lokal med försäljningsyta upp till 100 kvm och mer än 312 öppetdagar är 1 451 kr per år, det vill säga som mest 4,65 kr per öppetdag. Priset per öppetdag varierar beroende på var i spannet mellan 312 och 365 dagar priset baseras på. För en försäljningsyta mellan 2 001 och 2 500 kvm och mer än 312 öppetdagar är avgiften 17 939 kr per år, det vill säga som mest 57,49 kr per öppetdag. Priset per öppetdag varierar beroende på var i spannet mellan 312 och 365 dagar priset baseras på.

18

ANALOGIUNDERLAG Stim har cirka 30 000 licenser för bakgrundsmusikområdet. Den största delen av licenserna ligger inom ett område som Stim kallar ”bakgrundsmusik utan rapport”. Här återfinns till exempel serveringar, frisörsalonger, motionsanläggningar och hotell som betalar licensavgift till Stim, men där detaljerad musikrapportering från varje enskild licenstagare inte bedöms vara praktisk genomförbar. De intäkter som Stim får in fördelar därför Stim ut till upphovspersoner enligt ett detaljerat analogiunderlag (se tabell över fördelning på sidan 10). Underlaget baseras på vad kunderna enligt statiskt säkerställda undersökningar själva angett som huvudsakliga musikkällor, det vill säga musikanvändning i Sveriges Radio, kommersiell radio, tv och skivförsäljning eller nedladdningar i Sverige. Metoden är varken ovanlig eller unik, utan används av upphovsrättsorganisationer runt om i världen.

16 14 12 10

MOTION, INTÄKTER, MKR

8 6 4 2 0

2010

2011

2012

2013

2014

EXEMPEL: Licensavgiften för ett motionspass med ledare och upp till 25 deltagare är 13,22 kr per pass/tillfälle. För ett motionspass med fler än 75 deltagare är avgiften 58,99 kr per pass/tillfälle.

Analogi

23%

BAKGRUND 77%

Rapport

1%

2%

4%

TV

RADIO

ONLINE

99%

98%

96%

25%

LIVE 75%

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

20

SERVERING, INTÄKTER, MKR

BUTIKER, KÖPCENTRUM O DYL, INTÄKTER, MKR

40


STIM OCH MEDARBETARNA

Jämställd personal och ett samlat IT-stöd STIM ÅRSREDOVISNING 2014

30

Ny vd och sammanslagning med dotterbolaget CEE. Det var de två dominerande händelserna på personalsidan 2014. – Rekryteringen av ny vd inleddes under våren, och i augusti kunde Karsten Dyhrberg Nielsen tillträda befattningen som vd på Stim. Han kom närmast från rollen som vd i den nordiska rättighetsorganisationen NCB, säger Stims personalchef Venke Osnes. Den andra stora händelsen under året var sammanslagningen med Stims tidigare dotterbolag CEE Services AB, som tillhandahåller administrativt stöd och utveckling av Stims dokumentation, musikrapportering, avräkning och IT. – Genom att ta de bästa delarna från båda verksamheterna är vi ännu bättre rustade för framtiden. Vårt IT-arbete blir mer fokuserat när allt ligger i samma bolag, samtidigt som vi minskar administrationen. Vid sammanslagningen i maj utökades Stims enhet Operations, som leds av Sara Kilander. Operations innefattar sedan tidigare service, fördelning, försäljning och marknad. Nu ingår även musikrapportering och administration samt avräkning och dokumentation. – Sammanslagningen innebär att Stim är dubbelt så många medarbetare som tidigare. Vi har även förstärkt fördelningsavdelningen med ytterligare två personer, och vid årets utgång var vi 126 personer som alla sitter i Stimhuset på Hornsgatan i Stockholm. 52 procent av medarbetarna är kvinnor och andelen kvinnor på ledande positioner är så hög som 67 procent. Lönemässigt ligger kvinnorna något högre än männen. – Vi pratar mycket om bristen på kvinnor i ledande positioner i musikbranschen. Det är roligt att Stim kan bidra till en något mer jämställd statistik, säger Venke Osnes.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

31

JOHAN BECKER Johan slog igenom när han vann “Fame Factory” 2004. Som kompositör har han skrivit låtar åt både sig själv och andra artister, och 2011 fick han sin första singeletta i Japan med gruppen Exile och låten Rising Sun. En favoritskiva: ALICE IN CHAINS DIRT En platta jag lyssnat på konstant sedan utgivning.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

32

Stims styrelse och vd Övre raden fr. vänster: Martin Jonsson Tibblin (föreslås från 2015), Leif Pagrotsky, Monica Ekmark, Kristina Rennerstedt, Mattias Svensson Sandell, Annika Falkenäng. Andra raden fr. vänster: Alfons Karabuda, Elise Einarsdotter, Nutta Hultman, Martin Q Larsson, Eric Hasselqvist, Lars Karlsson. Längst fram fr. vänster: Eva Botmar, Kjell-Åke Hamrén, Karsten Dyhrberg Nielsen, Douglas Carr. Saknas på bild: Erik Peters, Ida Lundén, Dan Bornemark


Stim och sfären runt Stim SVENSK MUSIK SWEDMIC AB

FST (Föreningen Svenska Tonsättare), SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikförläggarna utser vardera två ledamöter och två suppleanter. FST, SKAP och Musikförläggarna utser gemensamt ordförande samt ytterligare två ledamöter. Unionenklubben i Stim utser en ledamot och två suppleanter.

Svensk Musik Swedmic AB är ett helägt dotterbolag till Stim sedan 2008. Uppgiften är att dokumentera och informera om upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Det sker bland annat genom katalogisering och arkivering av konstmusik och äldre populärmusik samt produktion av stämmaterial till bland annat orkesterverk och verk för större jazzbesättningar. Svensk Musik administrerar även resebidrag till Stimanslutna upphovspersoner.

Ordinarie ledamöter Kjell-Åke Hamrén................................................... ordförande Martin Q Larsson.............................................................. FST Erik Peters. . ...................................................................... FST Alfons Karabuda............................................................. SKAP Johan Ekelund. . .......................... SKAP (till och med 18/8 2014) Douglas Carr............................... SKAP (fr. och med 19/8 2014) Monica Ekmark............................................ Musikförläggarna Eric Hasselqvist............................................. Musikförläggarna Kristina Rennerstedt......................................... extern ledamot Leif Pagrotsky.................................................. extern ledamot Eva Botmar............................................................... Unionen . Suppleanter Mattias Svensson Sandell.................................................. FST Ida Lundén. . ..................................................................... FST Dan Bornemark. . ............................................................ SKAP Elise Einarsdotter............................................................ SKAP Lars Karlsson................................................ Musikförläggarna Nutta Hultman............................................. Musikförläggarna Annika Falkenäng...................................................... Unionen Anders Cangemark.................................................... Unionen Noteringar: Under året var följande personer tillförordnade verkställande direktörer i Stim: Helena Woodcock (perioden februari-mars 2014), samt Alfons Karabuda (perioden april-juli 2014). Under samma tid var Helena Woodcock representant i styrelsen för bolagen CEE, ICE och Kobalt STIM Aggregated Rights AB; samt Alfons Karabuda gällande bolagen CEE och Kobalt STIM Aggregated Rights AB. Under Alfons Karabudas period som tillförordnad vd var han ej styrelseledamot i Stim. Stim ägs av sina medlemmar. Vi använder ibland begreppet ”ägarföreningarna”, och syftar då på att medlemmarna via stadgarna har delegerat till FST, SKAP och Musikförläggarna att utse styrelsen i Stim.

Styrelse Dror Feiler. . ..................................................... FST, ordförande Peter Magro. . ............................................... Musikförläggarna Alfons Karabuda........................... SKAP (till och med maj 2014) Elise Einarsdotter.......................... SKAP (fr. och med juni 2014)

33 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

STYRELSE


Koncernen STIM KARSTEN DYHRBERG NIELSEN

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

34

ICE SERVICES AB 50 PROCENT INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE SERVICES AB SAMÄGT MED BRITTISKA PRS FOR MUSIC VD CARSTEN DRACHMANN FRAM TILL MARS 2015

ICE INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE GERMANY GMBH

CEE SERVICES AB VILANDE

KOBALT STIM AGGREGATED RIGHTS AB

STIM FASTIGHETS HOLDING AB

SVENSK MUSIK SWEDMIC AB VERKSAMHETSCHEF GUSTAF BERGEL

Avtalet med Kobalt STIM Aggregated Rights AB, ett samarbete mellan Stim och Kobalt Music Group, löper ut i juni 2015. Befintliga licenser finns kvar under en övergångsperiod.

STIMHUSET KB

NCB NORDISK COPYRIGHT BUREAU SAMÄGT MED DE NORDISKA MOTSVARIGHETERNA TILL STIM VD HÅKAN HILDINGSSON


Koncernens siffror i sammandrag 2014

2013

2012

24 929 (100%)

82 234 (100%)

83 031 (100%)

1 302

1 529

4 514

20

52

48

120 733 (54%)

31 453 (46%)

-

4 185

-2121

-

-

-

-

2 747 (77%)

4 244 (55%)

6 012 (17%)

-145

1488

-234

-

-

-

6 325 (64%)

9 699 (64%)

13 032 (67%)

27

2

17

9

10

13

119 677 (21,6%)

116 234 (1,64%)

97 512 (9,81%)

–6 835

1 952

835

94

90

72

25 800 (42%)

23 958 (45%)

12 869 (28%)

12 999

12 793

3590

-

-

-

CEE Services AB

Medelantal anställda

Kobalt Stim Aggregated Rights AB** Intäkter (avser koncern %) Rörelseresultat Medelantal anställda

Stim Fastighets Holding AB Intäkter (avser koncern %) Rörelseresultat Medelantal anställda

Svensk Musik Swedmic AB Intäkter (avser koncern %) Rörelseresultat Medelantal anställda

ICE Services AB* Intäkter (avser koncern %) Rörelseresultat Medelantal anställda

Stimhuset KB Intäkter (avser koncern %) Rörelseresultat Medelantal anställda

* ICE Services AB:s siffror inkluderar ej dotterbolaget ICE International Copyright Enterprise Germany GmbH. Siffrorna i ICE Services AB är ej reviderade. ** Avtalet med Kobalt STIM Aggregated Rights AB, ett samarbete mellan Stim och Kobalt Music Group, löper ut i juni 2015. Befintliga licenser finns kvar under en övergångsperiod.

35 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Intäkter (avser koncern %) Rörelseresultat


CEE SERVICES AB

NCB, NORDIC COPYRIGHT BUREAU

Vilande bolag

NCB har till uppgift att tillvarata upphovspersonernas och musikförlagens rättigheter vid inspelning, mångfaldigande och spridning av skyddad musik och text på cd, vinyl, dvd eller liknande. NCB ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark (Koda), Finland (Teosto), Norge (Tono) och Island (Stef). NCB förvaltar även de baltiska organisationernas mekaniseringsrättigheter, Latga-A i Litauen, EAÜ i Estland och Akka-LAA i Lettland. NCB har avtal med organisationer i utlandet som på motsvarande sätt förvaltar mekaniseringsrättigheter.

Styrelse* Helena Woodcock. . ................................................ ordförande Kristina Paulsson.................................................... suppleant Nicklas Lindström.. .................................................... Unionen

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

36

ICE, INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE SERVICES AB ICE bildades 2007 tillsammans med Stims engelska motsvarighet PRS for Music som ett fristående kommersiellt bolag, ägt till hälften var av Stim och PRS for Music. Huvuduppgiften är att administrera de datavolymer som krävs för att kunna licensiera och avräkna den ekonomiska ersättningen till upphovspersoner och musikförlag, svenska och utländska, när musikverken spelas, spelas in, streamas eller lagligt laddas ned. Styrelse* Wanda Goldwag. . ...... PRS for Music, ordförande (fr. 2014-11-28) Kjell-Åke Hamrén............ Stim, (ordförande till november 2014) Karsten Dyhrberg Nielsen.. ................. Stim, (invald 2014-09-18) Kristina Paulsson............................................................ Stim Robert Ashcroft................................................. PRS for Music Craig Nunn....................................................... PRS for Music Patrik Lindgren....................................... personalrepresentant

Styrelse* Anders Lassen......................................... vd, Koda, ordförande Susi Hyldgaard....................................... upphovsperson, Koda Tine Birger Christensen. . ........................ musikförläggare, Koda Gudrun Björk Bjanadottir. . ........................................... vd, Stef Karsten Dyhrberg Nielsen.. ................. vd, Stim (fr. augusti 2014) Alfons Karabuda..................................... upphovsperson, Stim Lars Karlsson......................................... musikförläggare, Stim Katri Sipilä............................................................. vd, Teosto Kim Kuusi. . ........................................... upphovsperson, Teosto Tommi Tuomainen. . ............................. musikförläggare, Teosto Cato Ström............................................................... vd, Tono Bendik Hofseth. . ..................................... upphovsperson, Tono Steinar Fjeld. . ........................................ musikförläggare, Tono Observatörer från de baltiska länderna Inese Paklone.. ................................................... vd, Akka/Laa Kalev Rattus............................................................... vd, Eaü Jonas Liniauskas.................................................... vd, Latga-A Jakob Friman Magnusson............................................ vd, Stef Anne Louise Holsoe.. ............................... personalrepresentant

KOBALT STIM AGGREGATED RIGHTS AB Kobalt STIM Aggregated Rights AB var ett samarbete mellan Stim och musikförlaget Kobalt Music Group som möjliggjort för multiterritoriella digitala musiktjänster att förvärva musiklicenser för den europeiska marknaden. Avtalet med Kobalt STIM Aggregated Rights AB, ett samarbete mellan Stim och Kobalt Music Group, löper ut i juni 2015. Styrelse* Karsten Dyhrberg Nielsen.. ................. Stim (fr. september 2014) Helena Woodcock. . ......................................................... Stim Tomas Ericsson.......................................... Kobalt Music Group Kristina Paulsson............................................ Stim, suppleant * Kenth Muldin var representant under perioden januari-februari 2014.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

37

AVICII I februari blev Wake Me Up av Tim ”Avicii” Bergling den mest spelade låten på Spotify någonsin, med över 200 miljoner lyssningar. Och vid årets Stim Music Expo fick Tim Platinagitarren för sina exceptionella framgångar. En favoritskiva: PINK FLOYD DARK SIDE OF THE MOON

– Det är självklart att låtskrivare ska ha betalt när deras verk framförs. Redan när vi startade företaget såg vi till att alla rättigheter var fixade, säger Johan Blomberg, vd för Swedebeat AB (tv) som tillsammans med kollegan Linus Sjöberg mottog Stimgitarrren 2014.


Stims kommittéer BEDÖMNINGSKOMMITTÉN FÖR MUSIK OCH UPPHOVSRÄTT Ger utlåtanden om likheter mellan musikaliska verk vid upphovsrättsliga tvister.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

38

Helena Woodcock. . ....................................... Stim, ordförande Jonas Nordin. . .............................................. Stim, sekreterare Peo Nylén................................................... Musikförläggarna Douglas Carr................................................................. SKAP Mattias Svensson Sandell................................................. FST

STIPENDIEKOMMITTÉN

FÖRDELNINGSKOMMITTÉN Beredningsorgan för styrelsen i fördelningsfrågor. Karsten Dyhrberg Nielsen.. ............. ordförande (fr. augusti 2014) Kenth Muldin............................ ordförande (till februari 2014) Martin Q Larsson............................................................. FST Chrichan Larson.. ............................................................. FST Alfons Karabuda............................................................ SKAP Örjan Strandberg. . ......................................................... SKAP Kettil Skarby................................................ Musikförläggarna Monica Ekmark........................................... Musikförläggarna Kjell-Åke Hamrén.............................................................. Stim

Utser Stims stipendiater Ragnar Grippe...................................................... ordförande Stefan Gullberg.. .......................................... Musikförläggarna Sarah Riedel................................................................. SKAP Jesper Nordin.................................................................. FST Eva Lindal................................................................... extern Josephine Forsman...................................................... extern

GRADERINGSKOMMITTÉN Sätter praxis för graderingar och behandlar graderingsreklamationer Ordinarie Ledamöter Mats Edén.................................................................... SKAP Torgny Söderberg............................................................. SKAP Jonas Valfridsson................................................................FST Ylva Q Arkvik.......................................................................FST Kristina Fryklöf...............................................Musikförläggarna Suppleanter Jan Levander................................................................... SKAP Anna Einarsson................................................................ SKAP Kristina Forsman.................................................................FST Johan Ramström................................................................FST Ingemar Hahne.............................................Musikförläggarna

NÄMNDEN FÖR NATIONELLA MEDEL Beredningsorgan för främjande av den svenska musiken. Kjell-Åke Hamrén.................................................... ordförande Alfons Karabuda............................................................ SKAP Martin Q Larsson............................................................. FST Monica Ekmark........................................... Musikförläggarna Karsten Dyhrberg Nielsen.. ..................... Stim (fr. augusti 2014) Kenth Muldin...................................... Stim (till februari 2014)

ARVODESKOMMITTÉN Beredningsorgan för föreningsstämman att föreslå arvoden till ledamöter och suppleanter i Stims styrelse, kommittéer och dotterbolagsstyrelser. Sten Melin...................................................................... FST Claes Ånstrand.............................................................. SKAP Margareta Neld........................................... Musikförläggarna

STIMS PROMOTIONNÄMND, SPN Initiera och stödja projekt som syftar till att göra ny svensk musik mer tillgänglig och blir känd – både nationellt och internationellt. Fredrik Wetterqvist.......................................Ordförande, extern Alfons Karabuda.............................................................. SKAP Mårten Karlsson.............................................................. SKAP Dror Feiler..........................................................................FST Anne Pajunen....................................................................FST Gunnar Helgesson.........................................Musikförläggarna Nutta Hultman..............................................Musikförläggarna


Stims organisation*

39

VD

PERSONAL

SEKRETARIAT

VENKE OSNES

JURIDIK HELENA WOODCOCK

KOMMUNIKATION KARIN JIHDE

EKONOMI KINA PAULSSON

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

KARSTEN DYHRBERG NIELSEN

STRATEGI & IT CHARLOTTE VON SYDOW

*Gäller från 1 maj 2015

RAPPORTERING & AVRÄKNING NILS DANIELSSON

RÄTTIGHETSHAVARE SARA KILANDER

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD NICKLAS SIGURDSSON


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., org. nr 702002-3524, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2014.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

40

VERKSAMHETSBESKRIVNING

ORGANISATION

Stim är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikupphovspersoner och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk representerar Stim även rätten till den musikaliska världsrepertoaren. Stim arbetar dessutom för tillkomst och spridning av ny svensk musik.

Kenth Muldin lämnade Stim i februari 2014, efter över tio år som verkställande direktör, och i augusti 2014 tillträdde Karsten Dyhrberg Nielsen. Under interimsperioden var Helena Woodcock (februari till april) och Alfons Karabuda (april till augusti) tillförordnade verkställande direktörer. Den 1 maj 2014 överfördes dotterbolaget CEE Services AB:s verksamhet inklusive personal till moderföreningen Stim. I augusti 2014 lämnade Johan Ekelund Stims styrelse och efterträddes av tidigare suppleant Douglas Carr.

Vid årets slut hade Stim över 77 600 anslutna komponister, textförfattare, bearbetare och musikförlag. Stim bevakar upphovspersonernas och förlagens ekonomiska rätt enligt upphovsrättslagen. Baserat på internationella överenskommelser mellan stater och ömsesidiga avtal mellan motsvarande organisationer, bevakar Stim rätten till både inhemsk och utländsk musik i Sverige. När en rättighetshavare ansluter sig till Stim överlåter han eller hon sin lagliga rätt till ersättning för offentligt framförande, inspelning och mångfaldigande på Stim. Stim ser till att den som framför musik offentligt, spelar in musik, laddar ned eller strömmar musik har tillstånd (licens) och betalar en avgift. Stim betalar ut ersättningen till den eller de som äger rätten till musiken. Stim licensierar således all världens musik till musikanvändare och fördelar ersättningen individuellt till rättighetshavarna – både svenska och utländska. Detta innebär att den som vill använda musik exempelvis i radiosändning, i butik eller på diskotek enkelt kan få tillgång till miljontals musikverk genom en licens från Stim, och att musikens rättighetshavare får ersättning för användningen. Stim äger tillsammans med den brittiska upphovsrättsorganisationen PRS for Music bolaget ICE (International Copyright Enterprise Services AB) för att hantera den verkdokumentation som krävs för att kunna licensiera och avräkna den ekonomiska ersättningen till rättighetshavarna. ICE, med nystartat dotterbolag i Berlin, ägs till lika delar av båda parterna.

ICKE FINANSIELLA RESULTATINDIKATIONER Personalpolicy och jämställdhetsplan Mål- och uppföljningssamtal ligger till grund för kompetensutvecklingen. Öppenhet och transparens är en viktig värdegrund för organisationen. Varje medarbetare får ta del av en grundlig personalpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbetet på Stim ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Som stöd i Stims löpande arbetsmiljöarbete finns en tydlig policy. Ansvaret för arbetsmiljön är delegerat till närmaste chef. Jämställdhetsplan Hos Stim ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter vara oberoende av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, religion eller annan trosuppfattning. För Stim är det självklart att verka för en jämställd arbetsplats. Företagshälsovård Stim är i samarbete med Korpen ett hälsodiplomerat företag, och bedriver ett aktivt friskvårdsarbete med bland annat arbetsplatsmassage, friskvårdstid och gymkort till samtliga medarbetare. Företagets Friskvårdskommitté arbetar aktivt för att inspirera och motivera medarbetare till en bättre hälsa med regelbundna friskvårdsaktiviteter.


Vd Kenth Muldin lämnade Stim i februari 2014 och i augusti tillträdde Karsten Dyhrberg Nielsen. I februari 2014 antogs Europaparlamentets nya EU-direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning. Direktivet säger att musikrättsorganisationer ska vara öppna mot omvärlden med ekonomi och förvaltning, och att det ska vara lättare för konsumenter att använda digitala tjänster i mer än ett land. Direktivet förväntas tillämpas på den svenska lagstiftningen i början av 2016. Två extrainkallade föreningsstämmor skedde under vintern 2013/2014. Vid båda stämmorna rådde enkel majoritet. Däremot vid den andra stämman, den 18 februari, avslogs styrelsens förslag om ändrade fördelningsregler då det med liten marginal saknades kvalificerad majoritet. Fördelningsreglerna ligger med andra ord fast enligt nuvarande ordning. ICE (International Copyright Enterprise Services AB) tecknade i juni 2014 avtal med belgiska SABAM, samt öppnade ett helägt dotterbolagskontor i Berlin för att underlätta tyska GEMA:s inträde som kund hos ICE. Den nordiska konstellationen Polaris Nordic – som består av upphovsrättsorganisationerna Koda (Danmark), TONO (Norge) och Teosto (Finland) – undertecknade ett Letter of Intent med ICE. Tillsammans med brittiska PRS for Music och tyska GEMA arbetar Stim för att hitta en gemensam licensieringslösning. Arbetet förväntas slutföras under 2015, men ligger för närvarande för konkurrensprövning hos EU-kommissionen. I september 2014 avyttrades bolaget Stim Fastighets AB, inkluderat fastigheten Stettin 7, vilket resulterade i en vinst i koncernen om 262,7 mkr. Under året påbörjade Stim ett strategiarbete, som förväntas vara klart under våren 2015. Strategiarbetet leds av vd och utmynnar i ett strategiskt styrdokument för Stims verksamhet 2015 – 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG ICE började leverera tjänster till Buma/Stemra i början av året. Första YouTube-utbetalningen, för ersättning för användning av musik i Europa fjärde kvartalet 2013, betalades ut i mars 2015. I mars 2015 beslutades att genomföra en omorganisation i ICE. I samband med denna avgår Carsten Drachmann som verkställande direktör, och Craig Nunn, finansdirektör på PRS for Music, tillträder som tillförordnad verkställande direktör. För att skydda de anslutnas rättigheter har Stim stämt ett antal företag som inte betalar Stimlicens, bland annat hyrbilsföretaget Fleetmanager och flera restaurangbolag. I april 2015 stämdes Bonnierägda SF Anytime, då Stim menar att bolaget bryter mot upphovsrättslagen genom att inte betala ersättning till upphovspersonerna för musik som ingår i filmutbudet. Avtalet med Kobalt STIM Aggregated Rights AB, ett samarbete mellan Stim och Kobalt Music Group, löper ut i juni 2015. Beslutet att avsluta samarbetet innebär att KStar inte kommer att teckna nya licenser, men de befintliga licenserna kommer att finnas kvar under en övergångsperiod.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Stim Fastighets AB såldes i september 2014. Köparen är dock inte överens med Stim om den exakta storleken på köpeskillingen, och har meddelat att en del av köpeskillingen kan komma att överklagas. Detta har beaktats i årsredovisningen. Ny svensk lagstiftning om kollektiv rättighetsförvaltning, grundat på EU:s så kallade sällskapsdirektiv, är under arbete. Det är ännu i delar oklart hur den nya lagstiftningen kommer att utformas. Det gemensamma arbetet mellan Stim, PRS for Music och GEMA, för att åstadkomma en hubb för gemensam licensiering, ligger för prövning hos EU-kommissionen. Nya marknader och betalningsmodeller internationellt och nationellt har kontinuerligt förändrats de senaste åren. Förändringarna förväntas fortgå i framtiden, vilket leder till osäkerhet avseende framtida investeringar.

41 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernen KONCERNENS RESULTAT (TKR)

2014

2013

2012

2011

2010

Rörelseintäkter

2 015 408

1 619 218

1 479 909

1 433 025

1 390 641

Rörelsekostnader

–219 588

–181 568

–175 602

–159 968

–168 237

–4 495

298

–439

–1 404

–13 126

–1 461

–1 542 763

–1 441 004

–1 312 033

–1 288 499

–1 227 287

2 678

1 679

5 783

13 844

3 695

Resultat från andelar i joint ventureföretag*

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

42

Nedskrivning av långfristiga fordringar hos andra företag Avräkning Räntor Bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat

–71

–246

–138

–140

–86

249 709

–1 621

–2 520

–3 142

–14 400

*Under 2013 ändrade koncernen redovisningsprincip. Jämförelsesiffror är omräknade.

Koncernen Koncernens intäkter under verksamhetsåret var 2 015,4 mkr (1 619,2) och rörelsekostnaderna var 219,6 mkr (181,6). Resultat från andelar i intresseföretag uppgår till -4,5 mkr (0,3).

Resultatet i koncernen före fördelning till rättighetshavare uppgick till 1 792,5 mkr (1 439,3).

Moderföreningen MODERFÖRENINGENS RESULTAT, TKR

2014

2013

2012

2011

2010

Rörelseintäkter

1 677 956

1 584 064

1 455 816

1 419 234

1 373 137

Rörelsekostnader

–196 853

–168 717

–159 926

–151 242

–147 007

–1 461

1 479 642

1 415 347

1 295 553

1 267 992

1 226 130

Nedskrivning av långfristiga fordringar hos andra företag Rörelseresultat Räntor

8 338

11 461

16 551

16 822

5 370

17 026

–273

–408

3 685

–4 213

1 505 006

1 426 535

1 312 033

1 288 499

1 227 287

Bokslutsdispositioner och skatt* Resultat för fördelning

*Under 2013 ändrade koncernen redovisningsprincip och omklassificerade koncernbidrag från rörelseresultatet till bokslutsdispositioner. Jämförelsesiffror har omräknats.

Moderföreningen Moderföreningen Stims totala omsättning för verksamhetsåret uppgår till 1 678,0 mkr (1 584,1) vilket motsvarar en ökning om 5,9 procent (8,8) jämfört med föregående år. Intäkter för framförande av musik såväl i Sverige som i utlandet ökar med 112,9 mkr (102,5) eller 8,2 procent (8,1), medan

intäkterna för mekanisering minskar med -24,9 mkr (21,2) eller -13,3 procent (12,8). Moderföreningen Stims resultat före fördelning uppgår till 1 505 mkr (1 426,5) vilket innebär att årets avräkning till rättighetshavare ökar med 78,5 mkr (114,5) eller 5,5 procent (8,7).


FINANSIELL STÄLLNING

KONCERNBIDRAG

Koncernen Koncernens ansamlade vinst uppgick vid årets slut till 225,5 mkr (-24,2).

Koncernbidrag har under verksamhetsåret erhållits från dotterbolag till moderföreningen om totalt 17 mkr (-0,06).

Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderföreningen till 380,7 mkr (9,9) och för koncernen till 408,1 mkr (28,3). Överskott placeras i korträntefonder enligt gällande placeringspolicy.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst, kronor 4 841 Årets resultat, kronor 0 Summa

4 841

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres, kronor

4 841

43 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Moderföreningen Föreningen Stims egna kapital uppgick vid årets slut till 1,2 mkr (1,2) eller 0,1 procent (0,1) av balansomslutningen. Skulden till rättighetshavarna uppgick vid årets utgång till 881,8 mkr (809,5).


Resultaträkning KONCERNEN (TKR)

NOT

2014

2013

1 539 992

1 390 287

Mekaniseringsintäkter

161 874

Övriga intäkter

313 542

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Rörelsens intäkter Framförandeintäkter

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

44

1 486 234

1 373 356

186 698

161 874

186 698

42 233

29 848

24 010

2 015 408

1 619 218

1 677 956

1 584 064

2, 3, 6

–92 837

–73 949

–101 746

–106 274

Personalkostnader

2, 4, 5

–104 831

–87 843

–83 079

–-52 440

Avskrivning

2, 9 –11

–21 920

–19 776

–12 028

–10 003

–219 588

–181 568

–196 853

–168 717

–4 495

298

Summa rörelsens intäkter

1, 3

Rörelsens kostnader Externa kostnader

Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i joint ventureföretag

13

Nedskrivning av långfristiga fordringar hos andra företag Avräkning

7

Rörelseresultat

–1 461

–1 461

–1 542 763

–1 441 004

–1 505 006

–1 426 535

247 102

–3 055

–25 364

–11 188

Ränteintäkter

3 137

3 311

8 791

13 077

Räntekostnader

–459

–1 631

–453

–1 616

249 780

–1 376

17 026

273

Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

21

17 011

–56

249 780

–1 376

–15

217

–71

–246

15

–217

249 709

–1 621

0

0


Balansräkning (TKR) TILLGÅNGAR

NOT

KONCERNEN 2014-12-31 2013-12-31

MODERFÖRENINGEN 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 8

1 730

5 846

1 730

5 758

Balanserade utgifter för systemutveckling

9

34 427

36 066

31 420

34 345

36 157

41 912

33 150

40 103

382 888

428 242

691

642

6 804

9 860

6 193

7 021

390 383

438 743

6 193

7 021

300

Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark

10, 22

Pågående ny- till- och ombyggnader Inventarier

11

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

12

300

Andelar i joint ventureföretag/intressebolag

13

34 826

39 326

54 051

1

100 387

480 754

26 179

34 850

26 179

34 850

3 706

2 889

3 706

2 889

494

988

494

988

65 205

78 052

185 117

519 781

Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos joint ventureföretag /intressebolag Andra finansiella anläggningstillgångar

2

Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran

21

Summa anläggningstillgångar

1 013

790

1 013

790

492 758

559 497

225 473

567 695

172 600

174 405

151 615

171 243

81 037

33 078

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos joint ventureföretag/intressebolag Övriga fordringar Skattefordringar

1 071

669

16 728

15 999

14 075

15 641

1 282

689

782

113

277 251

261 733

224 677

235 180

Summa kortfristiga fordringar

467 861

453 897

472 185

455 924

Kortfristiga placeringar

313 070

7 912

313 070

7 912

95 101

20 357

67 660

1 959

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14

876 032

482 166

852 915

465 794

1 368 790

1 041 663

1 078 389

1 033 489

8

45 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Pågående nyinvestering i IT-system


8 (TKR)

NOT

KONCERNEN 2014-12-31 2013-12-31

MODERFÖRENINGEN 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

46

5

5

5

5

Annat bundet eget kapital

1 226

1 226

1 226

1 226

Summa bundet eget kapital

1 232

1 231

1 231

1 231

Ansamlad förlust/fritt eget kapital Ansamlad förlust/fritt eget kapital

–24 171

–22 544

5

5

Årets resultat

249 709

–1 621

Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital

225 538

–24 165

5

5

226 770

–22 934

1 236

1 236

Summa eget kapital

15

Avsättningar Avsättning till pensioner

2, 21

Summa avsättningar

4 605

3 590

4 605

3 590

4 605

3 590

4 605

3 590

571

571

22 676

22 676

8 892

8 975

7 481

6 099

907 871

823 994

881 753

809 473

2 867

7 153 –

Långfristiga skulder Långfristiga skulder

16

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit

17

Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Avräkningsskulder

18

Skulder till koncernföretag Skulder till joint ventureföretag/intressebolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

444

198

19 372

12 011

6 237

4 552

200 266

193 351

174 011

178 709

1 136 844

1 061 008

1 072 547

1 028 663 1 033 489

1 368 790

1 041 663

1 078 389

Ställda säkerheter

20

176 045

Ansvarsförbindelser

20

se not 20

se not 20

se not 20

se not 20


Kassaflödesanalys KONCERNEN (TKR)

NOT

2014

2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Den löpande verksamheten 1 981 317

1 469 639

1 660 978

1 427 860

–1 434 573

–1 294 925

–1 402 033

–1 294 925

Utbetalningar till leverantörer och anställda

–412 451

–212 194

–203 288

–202 904

Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter

134 293

–37 480

55 657

–69 969

Utbetalningar till rättighetshavare

18

Erhållen ränta

3 137

3 311

8 791

13 077

Erlagd ränta

–459

–1 631

–453

–1 616

Inkomstskatt

–319

–270

–233

–241

136 652

–36 070

63 762

–58 749

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

8

–4 057

–10 507

–1 761

–8 607

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

10, 11

–10 020

–-28 757

–3 202

–1 597

Sålda materiella anläggningstillgångar

10, 11

272 223

499

715

496

3 417

–3 194

59 842

–3 193

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Amortering av finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga finansiella placeringar Investering i dotterföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten

22

4 363

274 179

10 680

–305 158

58 793

305 158

58 791

–50

–39 232

16 834

24 615

56 520

Finansieringsverksamheten Lån från kreditinstitut

–22 676

– 77 324

–22 676

– 77 324

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–22 676

– 77 324

–22 676

–77 324

Årets kassaflöde

74 744

–96 560

65 701

–79 553

Likvida medel vid årets början

20 357

116 917

1 959

81 512

Likvida medel vid årets slut

95 101

20 357

67 660

1 959

47 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Inbetalningar från kunder


Redovisnings- och värderingsprinciper REDOVISNINGSPRINCIPER STIM ÅRSREDOVISNING 2014

48

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt de som anges i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. 2013 var första gången detta samlade regelverk tillämpades, vilket innebar byte av redovisningsprincip. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat framgår nedan.

KONCERNREDOVISNING I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

INTRESSEFÖRETAGSREDOVISNING Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till anskaffningsvärdet. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter med ägarföretagets andel av intresseföretagets resultat. Erhållen utdelning minskar redovisat värde.

JOINT VENTUREFÖRETAGSREDOVISNING Joint-ventureföretag är de företag där koncernen har ett gemensamt bestämmande, inflytande över verksamheten och har rätt till nettotillgångarna i verksamheten. Joint-ventureföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter

justeras med koncernens andel av förändringen i joint ventureföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår koncernens andel av joint ventureföretagets resultat. I moderföreningens bokslut redovisas andelar i joint ventureföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

REDOVISNING AV INTÄKTER I rörelsens intäkter redovisas, efter avdrag för mervärdesskatt, hyresintäkter i den period uthyrningen avser och royalty i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Verksamhetsanslag samt Bibilioteksersättning rekvireras årligen från Kulturrådet respektive Kammarkollegiet. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning.

AVRÄKNING Från de årliga intäkterna för upplåtelser av rätt till offentligt framförande dras föreningens kostnader för denna del av verksamheten av. Vad som återstår utgör skulder till föreningens medlemmar och anslutna som på föreningen överlåtit rättigheter. Av de ersättningar som tillkommer föreningens medlemmar och anslutna, får efter beslut på ordinarie föreningsstämma sammanlagt högst tre procent användas för stipendieändamål. Vidare får, efter beslut av föreningsstämma och enligt ett särskilt regelverk, skapande inom marknadsmässigt eftersatta musikområden stödjas genom ett särskilt stöd inom sådana musikområden. Beträffande avräkningar från utländska organisationer som samarbetar med föreningen skall utbetalningar till ersättningsberättigade göras utan ovannämnda avdrag. De belopp, som skall utbetalas för sådana på föreningen överlåtna rättigheter skall fördelas enligt föreningens fördelningsregler som fastställts vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2008 och vid en extra stämma den 18 juni 2008. Styrelsen beslutar om reglernas tillämpning och ser kontinuerligt över denna. I fråga om ändring i fördelningsreglerna gäller vad som föreskrivs om stadgeändring i föreningens stadgar.


Immateriella anläggningstillgångar såsom datorprogramvaror, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för Stims räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst 10 år. Avskrivningar sker fr o m den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. För pågående nyinvesteringar görs således ingen avskrivning. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella och immateriella tillgångar. FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER HAR TILLÄMPATS Komponenter i byggnader Stomme, tak och fönster..................................................50 år Hyresgästanpassningar .................................................... 5 år Fasad .............................................................................30 år Förbindelsegång och hissar ............................................. 25 år Passage, lås och fiber .......................................................15 år Våtgrupper och stammar................................................. 10 år Fastighetsanläggning...................................................... 10 år Övriga anläggningstillgångar Systemutveckling...................................... 3, 5, respektive 10 år Maskiner och inventarier................................................... 5 år Datorer............................................................................. 3 år För fastigheten krukomakaren 17 avser 56 procent av byggnaden förvaltningsfastighet. Ingen komponentuppdelning gjordes under 2013 för fastigheten Stettin 7 då fastigheten avyttrades under 2014.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Finansiella instrument Klassificering av finansiella instrument sker i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, finansiella tillgångar som kan säljas, lånefordringar och kundfordringar samt låneskulder och leverantörsskulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna klass av finansiella instrument utgörs av finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassas i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivatinstrument ingår alltid i denna klass utom i det fall derivatet utgör en del i en säkringstransaktion. Föreningen har klassificerat kapitalförsäkringar vilka är kopplade till pensionslöften som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella instrument som kan säljas I denna klass återfinns finansiella instrument som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för de poster med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering efter anskaffningstidpunkten sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En nedskrivning av kundfordringar och lånefordringar redovisas i resultaträkningen som en övrig extern kostnad. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, d v s den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inledningsvis till anskaffningskostnad, justerad för transaktionskostnader.

49 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


AVSÄTTNINGAR

INKOMSTSKATTER

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller formell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningen genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet. Diskonteringen sker till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

50

EVENTUALFÖRPLIKTELSER/ANSVARSFÖRBINDELSER En eventualförpliktelse (ansvarsförbindelse) redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från en inträffad händelse och vars förekomst bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

KASSAFLÖDESANALYS ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensionsplaner. Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att pension baseras på slutlön och antal år inom planen. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna betalas. Förmånsbestämda planer finns som tryggas genom försäkring i Alecta, detta är en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har bolaget inga ytterligare förpliktelser. Bolaget har givit pensionslöften vars värde är kopplat till separata kapitalförsäkringar som bolaget äger. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet att betala pension men ej skyldigheten att betala särskild löneskatt i samband med att pensionen betalas ut. Bolagets förpliktelse är begränsad till det belopp som kapitalförsäkringen anskaffats för. Ersättningen till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen avser.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassaoch banktillgodohavanden.

UTLÄNDSKA VALUTOR Koncernen erhåller icke obetydlig del av sina intäkter i utländsk valuta. Redovisning sker i svenska kronor till den valutakurs som råder vid växlingstillfället. Inköp och försäljning sker i allt väsentligt i samma valuta varför valutaexponeringen är begränsad. Fordringar och skulder i annan valuta än den funktionella valutan omräknas till balansdagens kurs (orealiserade).

LEASING Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas således som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.


Not 1

Rörelsens intäkter MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2013

1 539 993

1 390 288

1 486 234

Framförande av svensk och utländsk musik i Sverige

957 418

868 432

903 659

851 501

Varav

online och nya media

322 541

244 871

268 782

227 940

radio

28 298

27 767

28 298

27 767

public service radio

51 825

50 659

51 825

50 659

public service tv

62 560

67 506

62 560

67 506

svensk tv

179 574

163 278

179 574

163 278

utländsk tv

17 090

15 379

17 090

15 379

copyswede-tv

16 489

14 717

16 489

14 717

bio

13 869

14 352

13 869

14 352

konsert och festival

72 762

89 794

72 762

89 794 45 550

Framförandelicenser

1 373 356

butik och försäljningslokal

44 003

45 550

44 003

servering

28 782

27 031

28 782

27 031

diskotek, dans, bar-dj

27 442

24 637

27 442

24 637

hotell

25 578

22 414

25 578

22 414

idrott och motion

22 787

19 695

22 787

19 695

kommun, landsting och omsorg

18 114

15 262

18 114

15 262

musik på jobbet

11 756

9 464

11 756

9 464

teater och revy

4 579

5 280

4 579

5 280

kyrkokonsert och musikgudstjänst

4 294

4 893

4 294

4 893

transport

3 474

4 635

3 474

4 635

övrigt

1 601

1 248

1 601

1 248

Framförande av svensk musik i utlandet samt utländsk musik som subförlagts av Stimanslutna förlag för hela Norden

537 710

487 688

537 710

487 688

Framförande av svensk och utländsk musik i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim

44 865

34 168

44 865

34 168

Mekaniseringslicenser Avser rätten till inspelning, exemplarframställning och försäljning av fonogram med mera, se även not 18. Licensieringen har utförts av NCB, Nordic Copyright Bureau i Köpenhamn för det nordiska territoriet.

161 874

186 698

161 874

186 698

Övriga intäkter

313 543

42 232

29 849

24 009

Stim/Svensk Musik notuthyrning och fonogramförsäljning

2 276

1 500

Stim/Svensk Musik statsanslag/bidrag

1 952

2 039

Privatkopieringsersättning

11 120

11 756

11 120

11 756

Biblioteksersättning

2 500

2 500

2 500

2 500

949

1 268

949

1 268

13 572

13 093

262 744

18 430

10 077

15 280

8 485

2 015 409

1 619 218

1 677 957

1 584 063

Administrationsbidrag från NCB Hyresintäkter Vinst vid försäljning av byggnader och mark Övrigt Summa rörelseintäkter

51 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

KONCERNEN 2014


Not 2

Rörelsens kostnader Externa kostnader

2014

KONCERNEN 2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Kontor och administration

78 996

59 326

86 951

89 526

853

854

8 686

6 439 10 147

Hyreskostnader IT-drift

6 736

4 133

8 385

Systemutveckling och underhåll

3 566

11 907

1 739

8 668

–5 142

–10 241

–4 015

–8 506

Balanserade utvecklingskostnader

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

52

Fastighetens kostnader Totala externa kostnader

7 829

7 970

92 837

73 949

101 746

106 274

Personalkostnader 70 854

57 378

55 407

33 694

Sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

21 183

18 207

16 933

10 747

Pensionskostnader

10 586

8 682

8 700

5 968

Övriga personalkostnader

2 208

3 576

2 039

2 031

Totala personalkostnader

104 831

87 843

83 079

52 440 5 892

varav styrelse, verkställande direktör och vice verkställande direktörer 10 933

7 251

9 204

Sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

3 357

2 278

2 813

1 851

Pensionskostnader

1 039

2 304

717

1 969

1 833

1 288

1 693

1 163

576

405

532

365

Balanserade utgifter för systemutveckling

9 811

6 383

8 713

6 293

Inventarier

3 734

4 710

3 315

3 710

Byggnad

8 375

8 682

21 920

19 776

12 028

10 003

219 588

181 568

196 853

168 717

varav styrelse Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Lön och sociala avgifter om 596 tkr (564) avseende en anställd inom nationella medel rubriceras inom not 7 (Avräkning). Avskrivningar

Totala avskrivningar

Summa rörelsens kostnader

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

PENSIONSLÖFTEN TRYGGADE VIA KAPITALFÖRSÄKRING

Pensionsplaner finns som tryggas genom försäkring i Alecta. Detta är förmånsbestämda pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

Övriga pensionsplaner finns vars utfall är kopplat till utvecklingen för individuellt tecknade kapitalförsäkringar. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet att betala pension, men inte skyldigheten att betala särskild löneskatt i samband med att pensionen betalas ut. Överskott uppstår när värdeutvecklingen blir bättre än beräknat och tillfaller försäkringstagaren. Värdet på överskottsfonden per den 31 december 2014 uppgick till 44 tkr (23). Kapitalförsäkringen har ställts i pant. Ingen del av årets avsättning omfattas av Tryggandelagen. Marknadsvärdet på kapitalförsäkringen fastställs genom årsbesked från respektive bank eller motsvarande. Värdet på kapitalförsäkringar per den 31/12 2014 uppgick till 3 706 tkr (2 889).


Not 3

Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderföreningens totala rörelsekostnader för 2014, avser 21,8 procent (43,9 procent) inköp från andra koncernföretag.

Not 4

53

Medelantalet anställda 2014

2013

Medelantal anställda

Varav män

Medelantal anställda

Varav män

Moderföreningen

99

49%

60

53%

Dotterföretag

29

59%

62

47%

128

51%

122

50%

Antal på balansdagen

Varav män

Antal på balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter

10

70%

10

70%

Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter

7

43%

8

63%

12

38%

12

42%

Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter

15

73%

16

81%

Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter

8

38%

9

56%

16

47%

17

47%

Medelantalet anställda

Koncernen

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Moderföreningen

Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Koncernen

Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Av moderföreningens totala rörelseintäkter för 2014, avser 4,3 procent (1,2 procent) försäljning till andra koncernföretag.


Not 5

Anställningsvillkor för verkställande direktör MODERFÖRENINGEN

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

54

Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 24 månaders lön under det första anställningsåret, 18 månaders lön under det andra anställningsåret, samt framåt, 12 månaders lön, vid uppsägning från Stims sida, på grund av andra skäl än att verkställande direktören grovt åsidosatt sina åligganden enligt lag. Uppsägningstiden är sex månader ömsesidigt.

Not 6

Ersättning till revisorerna KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

345

388

250

250

35

30

35

30

87

87

467

418

372

280

Revision KPMG AB Föreningsvalda revisorer Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa ersättning till revisorerna


Not 7

Avräkning 2014

KONCERNEN 2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Avräkning framförandelicenser 780 491

706 151

736 356

691 630

537 710

487 688

537 710

487 688

Framförande i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim Summa avräkning framförande Avräkning mekaniseringslicenser Avräkning nationella medel* Summa avräkning

38 375

29 214

38 375

29 214

1 356 576

1 223 053

1 312 441

1 208 532

55

161 874

186 698

161 874

186 698

24 313

31 252

30 692

31 305

1 542 763

1 441 004

1 505 006

1 426 535

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Stimlicensierat framförande i Sverige och utlandet Framförande i utlandet

*I nationella medel ingår lön och sociala avgifter avseende en tjänsteman om totalt 596 tkr (564).

Not 8

Pågående nyinvestering i IT-system 2014

KONCERNEN 2013

Ingående anskaffningsvärde

5 846

33 207

5 758

Årets anskaffningar

4 156

7 185

3 029

7 097

–8 272

–34 546

–7 057

–34 546

1 730

5 846

1 730

5 758

Årets omklassificeringar Utgående anskaffningsvärde

MODERFÖRENINGEN 2014 2013 33 207


Not 9

Balanserade utgifter för systemutveckling KONCERNEN 2014 2013 Ingående anskaffningsvärde

56

126 130

88 262

124 318

Årets anskaffningar

1 168

3 322

1 510

Omklassificeringar

8 272

34 546

7 057

34 546

–2 164

–2 164

133 407

126 130

129 211

124 318

–90 064

–83 678

–89 973

–83 678

–9 811

–6 386

–8 713

–6 295

896

896

–98 980

–90 064

–97 791

–89 973

34 427

36 066

31 420

34 345

Utrangering/Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering/Försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

88 262

Not 10

Byggnad och mark KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

365 116

338 960

6 768

26 156

Byggnad Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangering/Försäljning

–92 182

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

279 702

365 116

– –

Ingående avskrivningar

–77 321

–68 638

Årets avskrivningar

–7 900

–8 682

Utrangering/Försäljning

59 262

Utgående ackumulerade avskrivningar

–25 959

–77 320

Utgående restvärde, byggnad

253 743

287 796

140 446

140 446

–11 301

Mark Ingående anskaffningsvärde Utrangering/Försäljning Utgående anskaffningsvärde, mark Utgående restvärde, byggnad och mark

129 145

140 446

382 888

428 242

Per den 12 september 2014 har Stim Fastighets AB avyttrats som inkluderade fastigheten Stettin 7. I fastigheten Krukomakaren 17 avser 56 procent av byggnaden förvaltningsfastighet.


Not 11

Inventarier MODERFÖRENINGEN

2014

2013

2014

2013

30 093

28 886

24 449

23 523

3 252

2 600

3 202

1 597

Utrangering/försäljning

–7 352

–1 393

–2 965

–671

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 993

30 093

24 686

24 449

–20 233

–16 388

–17 427

–13 927

–3 726

–4 775

–3 315

–3 710

Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering/försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

4 770

929

2 250

210

–19 189

–20 233

–18 492

–17 427

6 804

9 860

6 193

7 021

Not 12

Andelar i koncernföretag MODERFÖRENINGEN Org. nr

Säte

Kapitalandel, %

Antal tusen aktier

Redovisat värde 2014-12-31

Redovisat värde 2013-12-31

CEE Services AB

556723-5923

Stockholm

100

100

100

100

Svensk Musik Swedmic AB

556754-1338

Stockholm

100

1

100

100

Kobalt STIM Aggregated Rights AB

556884-6371

Stockholm

100

50

50

50

Stim Fastighets Holding AB

556842-4880

Stockholm

100

1

50

50

300

300

Dotterföretag

Summa andelar i koncernföretag

Dotterföretag, indirekt ägda Stimhuset KB

Org. nr 969696-4361

Säte Stockholm

Under året har CEE överlåtit sin delägarandel i Stimhuset KB till Stim, kommendit delägare är Stim Fastighets Holding AB. Stim Fastighets Holding har under året avyttrat Stim Fastighets AB (556745-2841).

57 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

KONCERNEN


Not 13

Andelar i joint ventureföretag och intresseföretag MODERFÖRENINGEN Joint ventureföretag, indirekt ägt International Copyright Enterprise Services AB

Org. nr

Säte

Kapital- och rösträttsandel, %

Antal tusen aktier

Redovisat värde 2014-12-31

Redovisat värde 2013-12-31

556723-5907

Stockholm

50

50 001

54 050

Under 2014 har Cee Services AB överlåtit sin andel i International Copyright Enterprise Services AB till Stim. ICE International Copyright Enterprise Services AB, har under året bildat ett helägt tyskt dotterbolag, ICE International Copyright Enterprise Germany GmbH (HRB162426B).

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

58

KONCERNEN Ingående balans

39 326

Omräkningsreserv

39 028

–5

Andel av resultat från joint ventureföretag

–4 495

298

Utgående balans

34 826

39 326

Not 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

242 039

230 522

192 345

207 268

Upplupna intäkter privatkopieringsersättning

18 217

17 168

18 217

17 168

Förutbetalda kostnader

6 859

6 844

5 490

4 551

Övrigt

10 135

7 199

8 626

6 193

277 251

261 733

224 677

235 180

Upplupna framförandeintäkter

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Not 15

Förändring av eget kapital KONCERNEN 2014

2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Bundet eget kapital 5

5

5

5

Annat bundet eget kapital

1 226

1 226

1 226

1 226

Summa bundet eget kapital

1 232

1 231

1 232

1 231

Fritt eget kapital –24 171

–22 544

5

5

Årets resultat

Ansamlad förlust/fritt eget kapital

249 709

–1 621

Summa fritt eget kapital

225 538

–24 165

5

5

Summa eget kapital

226 770

–22 934

1 236

1 236

Not 16

Långfristiga skulder KONCERNEN 2014

2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Deposition hyresgäster 71

House of Shapes

TUGG

500

Summa långfristiga skulder

571

Not 17

Checkräkningskredit KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

Utnyttjad checkräkningskredit

22 676

22 676

Outnyttjad checkräkningskredit

77 324

77 324

59 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Insatskapital


Not 18

Avräkningsskulder KONCERNEN 2014

2013

MODERFÖRENINGEN 2013 2014

Avräkning Stimlicensierade framförandeintäkter Ej avräknade intäkter från tidigare år

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

60

634 923

556 019

620 401

556 019

Utbetalning till Stimanslutna rättighetshavare

–249 679

–215 959

–235 157

–215 959

Utbetalning till utländska sällskap

–132 276

–116 286

–132 276

–116 286

Kvar att utbetala av tidigare års intäkter

252 969

223 774

252 969

223 774

Årets intäkt att avräkna

818 865

735 366

774 730

720 844

Utbetalning till Stimanslutna rättighetshavare

–248 947

–210 741

–230 929

–210 741

Utbetalning till utländska sällskap

–129 898

–113 475

–129 898

–113 475

Kvar att utbetala av årets intäkter

440 020

411 150

413 903

396 628

Kvar att utbetala vid årets slut

692 989

634 924

666 872

620 402

Avräkning framförandeintäkter utland Ej avräknade intäkter från tidigare år Utbetalning till Stimanslutna rättighetshavare Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna Utbetalning till Stimanslutna rättighetshavare Kvar att utbetala av årets intäkter Kvar att utbetala vid årets slut

181 575

143 359

181 575

143 359

–80 032

–55 517

–80 032

–55 517

101 543

87 842

101 543

87 842

537 710

487 688

537 710

487 688

–431 598

–393 955

–431 598

–393 955

106 112

93 733

106 112

93 733

207 655

181 575

207 655

181 575

7 496

9 790

7 496

9 790

–7 496

–9 790

–7 496

–-9 790

0

0

0

0

Avräkning mekaniseringsintäkter Ej avräknade intäkter från tidigare år Utbetalning till Stimanslutna rättighetshavare Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna

161 874

186 698

161 874

186 698

–154 647

–179 202

–154 647

–179 202

Kvar att utbetala av årets intäkter

7 227

7 496

7 227

7 496

Kvar att utbetala vid årets slut

7 227

7 496

7 227

7 496

907 870

823 994

881 753

809 473

Utbetalning till Stimanslutna rättighetshavare

Total avräkningsskuld vid årets slut


Not 19

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda framförandeintäkter

2014

2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

161 320

170 708

161 320

Förutbetalda hyresintäkter

7 005

7 012

Upplupen semesterskuld

3 557

3 603

3 363

2 423

Upplupna sociala avgifter och löneskatt Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

170 708

3 120

3 928

2 570

2 140

25 264

8 100

6 757

3 438

200 266

193 351

174 011

178 709

Not 20

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter ANSVARSFÖRBINDELSER

STÄLLDA SÄKERHETER

Stim har den 24 maj 2010 gått i borgen för ICE Services AB:s hyrekontrakt med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB.

Stimhuset KB har under året som generell säkerhet för Stim, uttagna inteckningar om 176,0 mkr i fastigheten Krukomakaren 17 (Hornsgatan 103), som pant för lån och checkräkningskredit. Per den 9 december 2014 är pantbrevet överfört från SEB till ägararkivet.

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

Fastighetsinteckningar

176 045

Summa ställda säkerheter

176 045

För egna avsättningar och skulder avseende skuld till kreditinstitut:

Därutöver har av moderbolaget ägda kapitalförsäkringar ställts i pant för givna pensionslöften, se not 2. Verkligt värde på kapitalförsäkring inkl löneskatt uppgår per den 31 december 2014 till 4 605 tkr (3 590).

61 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

KONCERNEN


Not 21

Skatter KONCERNEN 2014

2013

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

Skatt på årets resultat Aktuell skatt för innevarande år

STIM ÅRSREDOVISNING 2014

62

–245

–270

–233

–241

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

–49

–766

25

–766

Årets förändring uppskjuten skatt

233

790

223

790

Summa skatt enligt resultaträkningen

–71

–246

15

–217

Resultat före skatt

252 527

–1 376

–15

217

Skatt enligt gällande skattesats

–55 556

303

3

–48

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras av:

Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla

–817

–73

–801

–50

56 725

27

334

27

–440

–828

–87

Skatteeffekt avseende avräkning av utländska skatt

453

453

Skatt hänförlig från tidigare år

–49

24

25

24

Redovisad skattekostnad

–71

–246

15

–217

Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga Skatteeffekt av förändring av temporära skillnader Skatteeffekt avseende ej värderade underskottsavdrag

TEMPORÄRA SKILLNADER

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Per den 31 december 2014 uppgick koncernens temporära skillnad avseende pensionsförpliktelser till 4 605 tkr (3 590), vilket motsvarar en uppskjuten skattefordran på 1 013 tkr (790).

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

Övriga avsättningar pensioner

1 013

790

1 103

790

Summa uppskjuten skatt

1 103

790

1 103

790

Uppskjutna skatter


Not 22

Förvärv av dotterföretag Per den 30 december 2011 förvärvade Stim Fastighets Holding AB samtliga andelar i Stimhuset KB (org nr: 969696-4361), till en beräknad köpeskilling om 300,6 mkr enligt nedan. Slutlig reglering av köpeskillingen har skett under 2012 genom att ytterligare 0,4 mkr har erlagts.

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2013

300 989

300 989

Tilläggsköpeskilling

Förvärvsrelaterade kostnader

300 989

300 989

Erlagd kontant köpeskilling på tillträdesdagen

Summa anskaffningsvärde

I koncernens resultat ingår kommanditbolagets verksamhet. Vid förvärvet av kommanditbolaget uppgick det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskilling samt påverkan på koncernens likvida medel till följande belopp:

KONCERNEN

MODERFÖRENINGEN 2014 2013

2014

2013

300 989

300 989

300 989

300 989

Likvida medel i det förvärvade bolaget

Påverkan på koncernens likvida medel

Erlagd köpeskilling tidigare år Byggnader och mark Total köpeskilling

63 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

KONCERNEN 2014


Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas föreningsstämman den 26 maj 2015 för fastställelse.

Stockholm den 22 april 2015

64 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

Kjell-Åke Hamrén Styrelsens ordförande

Karsten Dyhrberg Nielsen Verkställande direktör

Alfons Karabuda

Martin Q Larsson

Monica Ekmark

Leif Pagrotsky

Douglas Carr

Erik Peters

Eric Hasselqvist

Kristina Rennerstedt

Eva Botmar

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2015

Anders Malmeby Auktoriserad revisor KPMG AB

Kettil Skarby Av föreningsstämman utsedd revisor


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., org. nr 702002-3524

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. för år 2014. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 40–64. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. för år 2014. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

65 STIM ÅRSREDOVISNING 2014

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

66

Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 april 2015

Anders Malmeby Auktoriserad revisor KPMG

Kettil Skarby Av föreningsstämman utsedd revisor


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

67

Produktion: Lotta Lundén, Stim, Alexandra Carmback, Publik. Text: Krister Insulander, Publik. Foto: Peter Cederling, förutom sid 11 & 13, foto: Victor Gårdsäter, sid 17, foto: Kristoffer Wieche och sid 21, foto: Fredrik Hjerling. Grafisk form och bakgrundsfoton: Wickholm Formavd. Tryck: Norra Skånes offset. Uppfyller ISO 14001 och är ett Svanenmärkt tryckeri. Papper inlaga: Arctic Matt 130 g. Omslag: Arctic Silk 250 g.


STIM ÅRSREDOVISNING 2014

68

www.stim.se