Stim årsredovisning 2013

Page 1

ÅRSREDOVISNING


Stim i siffror Rörelseintäkter totalt i Sverige och utlandet

1,6 miljarder

Antalet anmälda verk med minst en Stimansluten upphovsperson

1 288 803 st

8,7

miljoner avsattes till stipendiemedel

Antalet Stimanslutna

74 451 st – en ökning med 40 procent på sju år

Intäkter för framförande online har ökat med

41,1 procent Stim bildades

1923

Visste du att Stim... • står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. • ägs av dem som skapar musik och av musikförlag. • är en ekonomisk förening utan vinstsyfte. • arbetar på uppdrag av de anslutna upphovspersonerna och musikförlagen.

• tar tillvara deras ekonomiska intressen enligt upphovsrättslagen.

• arbetar också på uppdrag av motsvarande organisationer i andra länder.

• ger tillstånd (licens) till den som vill använda och sprida musik. • samlar in licensavgiften. • fördelar ersättningen individuellt till upphovspersonerna och deras musikförlag.

• främjar svensk musikkultur.


13

23 30

21

16

03

Stim i siffror

17

Låtar med mest intäkter från utlandet 2013

31

Bygger för framtiden

05

Ett framgångsrikt jubileumsår

20

Priser och stipendier

32

Stim och sfären runt Stim

06

Stimprocessen från licens till utbetalning

22

Allt fler vill ha levande musik

33

Styrelsen

08

Stora intäkter gav rekord i utbetalningar

24

Stim – mer än bara utbetalningar

38

Stims kommittéer

12

Bra, pålitliga och pengar till musikskaparna

26

Från strömmad musik till video on demand

40

Förvaltningsberättelse

15

Framgångarna i utlandet större än någonsin

28

Musiken mitt ibland oss

51

Noter


책r


Ett framgångsrikt jubileumsår Stim är på många sätt en unik organisation. Vi arbetar på uppdrag av våra anslutna upphovspersoner och musikförlag, och vi finns till för att de ska få betalt när musiken används. Stim är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening.

ATT VARA ÖPPEN för förändringar har länge varit en ledstjärna för

DE STIMLICENSIERADE intäkterna ökade med sammanlagt 8,5 procent.

Stim. Det är en förutsättning för att kunna svara mot de anslutnas förväntningar – inte minst i en tid då den tekniska utvecklingen och förändringarna på marknaden går snabbare än någonsin. Stim arbetar ständigt för att hitta marknadsanpassade prismodeller som ökar intäkterna för de anslutna upphovspersonerna.

Området online och nya medier uppvisade den största intäktsökningen med en tillväxt på 41,1 procent. Stim är en av de effektivaste upphovsrättsorganisationerna i världen. Och 2013 var dessutom något av besparingarnas år. Vi effektiviserade vårt arbete bland annat genom att utveckla vårt avräkningssystem, och vi bodde in oss i vårt eget hus på Hornsgatan 103 i Stockholm, som vi flyttade in i 2012.

Stim har också varit initiativtagare till flera internationella samarbeten, eftersom nationsgränserna suddas ut i takt med att musiken hittar nya kanaler. Under året har vi lagt stor kraft på Europatäckande onlinelicensiering. Några viktiga händelser 2013 var: • Fortsatta internationella framgångar för våra upphovspersoner. • Ännu ett starkt år för den levande musiken – både populär- musiken och konstmusiken. • Stark tillväxt av video on demand-tjänster, medan tillväxttakten för streamad musik har planat ut något. • Påskrivna licensavtal med bland andra YouTube och SVT. • Stort engagemang i internationella projekt. • Vässad organisation med ny IT/projektavdelning och flera nya befattningar, för att ge bästa möjliga service till de anslutna. Vid årets utgång hade Stim 66 medarbetare.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

2013 var också året då Svenska tonsättares internationella musikbyrå fyllde 90 år – den organisation som de flesta svenska musikskapare är anslutna till. Stim bildades 1923 och omsatte 15 000 kronor första året. 90 år senare hade organisationen över 74 000 anslutna upphovspersoner och musikförlag.

Kjell-Åke Hamrén Styrelseordförande, Stim

5


Stimprocessen från licens till utbetalning PENGAR IN Stim licensierar (ger tillstånd) och inkasserar den ekonomiska ersättningen och avräknar (betalar ut den individuellt) till upphovspersonerna och deras musikförlag. Licensavgiftens storlek baseras på tariffer eller på överenskommelser enligt ingångna avtal.

Internet  & mobil

IDENTIFIERING MATCHNING

Underlaget för utbetalning till upphovspersonerna är rapporter om vilken musik som spelats, spelats in, laddats ned eller streamats. Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifter i verkregistret om vem som vid det aktuella tillfället äger rättigheterna till musikverken som använts.

FRAMFÖRANDEN / MEKANISERINGAR MUSIKRAPPORTER FRÅN MUSIKSERVICE PÅ NÄTET

Inspelningar (MEKANISERINGAR) I SVERIGE

VERKREGISTER

PRODUKTIONENS VERKINNEHÅLL FRÅN PRODUCENT MOTSVARANDE ORGANISATIONER I ANDRA LÄNDER

Offentliga framföranden I SVERIGE

MUSIKRAPPORTER FRÅN ARTIST ELLER ANORDNARE MOTSVARANDE ORGANISATIONER I ANDRA LÄNDER

MUSIKFÖRLAG, UPPHOVSRÄTTSÄGARE OCH ORGANISATIONER I ANDRA LÄNDER

6

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


FÖRDELNING AV PENGAR MELLAN UPPHOVSPERSON OCH RÄTTIGHETSHAVARE

Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och betalas ut till dem som skapat musikverken och deras musikförlag samt till motsvarande utländska organisationer för vidarebefordran till deras medlemmar.

PENGAR UT Upphovsrätts­ägare ANSLUTNING GÄLLER OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE OCH INSPELNING (MEKANISERING)

Fördelningen görs efter alla avdrag för omkostnader, nationella medel, stipendier och MEM-stöd.

UTBETALNING

Musikförlag

UTBETALNING SKER FLERA GÅNGER PER ÅR

VERKANMÄLAN MED FÖRDELNING AV ANDELAR INOM VERK

Genom att ansluta sig till Stim ger upphovspersonerna och deras musikförlag Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter som de är formulerade i lagen. Upphovspersonen anmäler sina musikverk till Stim. Dessa dokumenteras genom att registreras i verkregistret med aktuella ägarandelar. I verkregistret registreras också information om utländska musikverk.

ANSLUTNING GÄLLER OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE OCH INSPELNING (MEKANISERING)

Motsvarande organisationer i andra länder VERKINFORMATION MED FAKTA OM VERK FRÅN ANDRA INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

Stim ger i uppdrag åt motsvarande organisationer runt om i världen att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rättigheter i respektive territorium. Ersättningen skickas till Stim för vidare utbetalning till de Stimanslutna. På samma sätt representerar Stim rättigheter till utländsk musik som framförs i Sverige.

MEDLEMMAR

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

7


Stora intäkter gav rekord i utbetalningar De svenska musikframgångarna fortsätter med oförminskad styrka. För Stims del innebär det större intäkter, och därmed också större utbetalningar till upphovspersonerna.

UNDER 2013 BETALADE Stim ut nästan 1,3 miljarder kronor, samma

nivå som toppnoteringen 2012. Stims totala kostnader exklusive nationella medel utgör cirka 11 procent av de totala intäkterna. Det gör Stim till en av de effektivaste upphovsrättsorganisationerna i världen. De största intäktsökningarna under året skedde inom området online och nya medier, som sammantaget ökade med 66 miljoner kronor eller 41,1 procent. Det innebär att intäkterna från online och nya medier för första gången var större än intäkterna från skivförsäljning. Även från livemusiken fortsatte intäkterna att växa under året. STIM SOM ORGANISATION kännetecknas av stor flexibilitet – det är

nödvändigt för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen av nya områden för musikanvändning och de nya distributionsformerna, som sträcker sig över landsgränserna. Under 2013 driftsatte Stim ett nytt avräkningssystem som är modernare, snabbare och har ett bättre användargränssnitt. Resultatet är ännu lägre administrationskostnader och en snabbare service till de anslutna. Under 2013 betalade Stim för första gången ut ersättning varje kvartal för liveframföranden. Merparten av Stims utbetalningar sker annars halvårsvis förutom för musik online, på biografer och alltså nu även live.

8

2. Resultat före fördelning, Mkr sid 8 2. Resultat före fördelning, Mkr sid 8

Resultat före fördelning, mkr Mekanisering 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Framförande

Mekanisering

Framförande

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 2009 0

2010 2009

2011 2010

2012 2011

2013 2012

2013

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Totala intäkter per intäktsområde, Sverige 2013 Utland fördelas av Stim 2,1%

Utbetalning framförandeintäkter, Sverige 2013

Mekanisering 11,7% Radio och tv 21,3%

Utländsk musik med Stimanslutna subförlag 27%

Utländsk musik 35%

Levande musik 6,2%

Utland 30,6%

Bakgrundsmusik 11,6%

Musik med Stimanslutna upphovsmän och musikförlag 38%

Online och nya medier 14,3% Övriga intäkter 1,5% Privatkopieringsersättning 0,7%

Stims resultat före fördelning, mkr

2013

2012

Framförande i Sverige

851,5

785,1

8,5

Framförande i utlandet

487,7

443,0

10,1

Framförande i utlandet att fördela av Stim

34,2

42,8

–20,1

Övriga intäkter

35,1

35,5

–1,1

1 408,5

1 306,4

7,8

Rörelsekostnader

–168,7

–159,9

5,5

Till fördelning inklusive nationella medel

1 239,8

1 146,5

8,1

Summa intäkter för framförande

Mekanisering Stims resultat före fördelning

Fördelning av Stims resultat, mkr Avräknas för framförande i Sverige Avräknas för nationella medel Stipendieutdelning Avräknas för framförande i utlandet Avräknas för framförande i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim Avräknas för mekanisering Fördelning av Stims resultat

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

%

186,7

165,5

12,8

1 426,5

1 312,0

8,7

2013

2012

%

682,9

626,7

9,0

31,3

32,6

–4,0

8,7

8,1

7,4

487,7

443,0

10,1

29,2

36,1

–19,1

186,7

165,5

12,8

1 426,5

1 312,0

8,7

9


Fördelning per intäktsområde 2013 (2012) AVRÄKNINGSOMRÅDE

ERSÄTTNINGEN FÖRDELAS

ERSÄTTNINGEN PÅVERKAS AV FRAMFÖRANDETS/ VERKETS KARAKTÄR

1 Konserter Av det allmänna subventionerade konserter med konstmusik

Totalt på områdets alla musikrapporter

gradering stor/liten konsert

5,1

(7,1)

4,1

(5,4)

37

(34)

14

(16)

49

(50)

2 Kyrkokonserter

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

2,0

(2,1)

1,6

(1,6)

53

(49)

13

(13)

34

(38)

4 Dans – diskotek

totalt på områdets statistiskt utvalda musikrapporter

gradering

24,6

(9,6)

19,8

(7,3)

39

(36)

26

(27)

35

(37)

5 Annan levande musik Konserter och övriga framföranden med rapportering

per musikrapport

gradering

57,7

(66,6)

46,5

(50,8)

53

(60)

21

(17)

26

(23)

6 Annan levande musik utan rapportering

på underlag från området Annan levande musik

enligt analogiunderlag

44,7

(35,9)

36,0

(27,4)

61

(69)

16

(12)

23

(19)

7 Teatermusik

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

1,0

(0,7)

0,8

(0,5)

38

(20)

25

(32)

37

(48)

8 Bakgrundsmusik med rapporter Mekaniskt återgiven bakgrundsmusik

per musikrapport respektive totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

1,0

(2,1)

0,8

(1,6)

42

(42)

27

(24)

31

(33)

9 Bakgrundsmusik utan rapportering

på underlag från SR, kommersiell radio, tv samt skivförsäljning och nedladdningar i Sverige

enligt analogiunderlag

133,8

(135,8)

107,8

(103,6)

40

(39)

26

(25)

34

(36)

10 Sveriges Radio

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

50,7

(50,7)

40,8

(38,7)

37

(36)

22

(21)

41

(43)

11 Sveriges Television

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

67,5

(70,7)

54,4

(54,0)

30

(29)

23

(20)

47

(51)

12 Kommersiell radio

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

24,9

(27,2)

20,1

(20,8)

30

(28)

32

(33)

38

(39)

13 Kommersiell tv

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

193,4

(194,2)

155,7

(148,2)

17

(15)

31

(28)

52

(57)

14 Närradio

totalt på områdets utvalda musikrapporter respektive analogiunderlag från SR, P4 lokalradio

gradering respektive enligt analogiunderlag

2,8

(3,4)

2,3

(2,6)

41

(38)

26

(25)

33

(37)

15 Biografer

per musiklista och film

14,4

(17,3)

11,6

(13,2)

16

(12)

35

(33)

49

(55)

16 Online och nya medier

totalt på områdets alla musikrapporter

gradering

220,6

(153,9)

199,8

(139,5)

51

(45)

27

(28)

22

(27)

19 Online och nya medier utan rapportering

på underlag från SR, SVT och kommersiell radio

enligt analogiunderlag

7,3

(7,7)

6,6

(6,9)

31

(30)

28

(27)

41

(43)

17 Kompensation för privatkopiering

på underlag från SR, TV och skivförsäljning samt nedladdningar i Sverige

enligt analogiunderlag

11,8

(10,2)

11,8

(10,2)

59

(58)

31

(28)

10

(14)

18 Biblioteksersättning

på utlåningsstatistik från bibliotek

2,5

(2,5)

2,5

(2,5)

99

(100)

1

(0)

0

(0)

487,7 (443,0)

20 Utland

INKASSERADE BELOPP, MKR

MUSIK MED STIMANSLUTNA UPPHOVSPERSONER OCH MUSIKFÖRLAG, %

UTLÄNDSK MUSIK MED STIMANSLUTNA SUBFÖRLAG, %

UTLÄNDSK MUSIK, %

48

(47)

52

(53)

0

(0)

21 Utland att fördelas av Stim

34,2

(42,8)

29,2

(36,1)

16

(15)

47

(48)

37

(37)

98 Mekaniseringsrättigheter

186,7

(165,5)

186,7

(165,5)

45

(39)

55

(61)

0

(0)

10

487,7 (443,0)

BELOPP TILL FÖRDELNING, MKR

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Andrea Tarrodi är Västerås Sinfoniettas tonsättarprofil under 2013–2014. Andrea är även hustonsättare för Sveriges Radio P2.

Framförandeintäkter Sverige, mkr

Mekaniseringsintäkter, mkr

1 000

300

250

800

7,1 %

8,5% 8,3%

200

7,2%

–19,1%

20,2%

600

12,8%

–14,9%

150

9,5%

–10,4%

400

100 200

50

0 2009

2010

2011

2012

* Procentsatser avser ökning sedan föregående år.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

2013

0 2009

2010

2011

2012

2013

* Procentsatser avser ökning sedan föregående år.

11


Bra, pålitliga och pengar till musikskaparna Bra, pengar och pålitligt. De är enligt vår medlemsundersökning de tre vanligaste orden som Stims anslutna associerar till Stim. Och dessa är fler än någonsin – Stim är i dag nästan lika stort som Luleå.

art tredje år låter Stim göra en medlemsundersökning, och 2013 års enkätsvar visar att de anslutna har stort förtroende för Stim – servicen är effektiv och de får den hjälp de behöver. 76 procent av de anslutna är nöjda eller mycket nöjda med Stim som helhet. 2013 påbörjades flera aktiviteter för att ge en ännu bättre service till de anslutna – bland annat en förstärkning av bevakningen av framföranden i utlandet och avrapportering av närradiospelningar. UNDER 2013 ANSLÖT sig 2 498 män och 721 kvinnor till Stim – vid

årets utgång var antalet anslutna 74 451, fördelat på 71 320 upphovspersoner och 3 131 musikförlag. Stim fortsätter med andra ord att växa, och är i dag större än någonsin. De utländska rättighetshavarna blir också allt fler. Förra året hade Stim 1 025 utlandsskrivna medlemmar i 66 olika länder, en ökning med 16 procent de senaste tre åren. Siffran visar vilket förtroende Stim har hos musikskapare i hela världen. Andelen kvinnor av de nyanslutna var 2013 en knapp fjärdedel – 22,4 procent. Detta är en högre siffra än för Stim som helhet, så trenden är uppåtgående för kvinnliga musikskapare.

12

STIM MUSIC EXPO genomfördes för femte året i följd med föreläsningar och en feedbackpanel med professionella låtskrivare. Expot är en möjlighet för låtskrivare att träffas och inspireras. Och i år lockade det 800 personer till Münchenbryggeriet i Stockholm, vilket är rekord.

Vid Stim Music Expo delar Stim också ut årets Platinagitarr till en eller flera Stimanslutna upphovspersoner som haft exceptionella framgångar under året. 2013 gick Platinagitarren till låtskrivaroch producentteamet Carl Falk och Rami Yacoub – teamet bakom bland annat One Directions hit What Makes You Beautiful och Nicki Minajs hit Starships. STIM-MAGASINET, med en upplaga på 60 000 ex, är den kanal från

Stim som når flest mottagare. Tidningen fick en ansiktslyftning under året både till form och innehåll, och mottagandet har varit mycket positivt hos de Stimanslutna upphovspersonerna, medarbetare och medier. I december delades som vanligt årets Stimstipendier ut till unga musikskapare varav många inte slagit igenom ännu, men vars musikskapande är värdefullt för svensk musikkultur. 2013 delade 105 musikskapare på drygt 4,6 miljoner kronor. Totalt kom det in 1 320 ansökningar, vilket även det är rekord.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Linnea och Joy Deb är låtskrivarduon som bidragit till en rad topplaceringar i Melodifestivalen. 2013 vann låten You, som skrevs tillsammans med artisten Robin Stjernberg och textförfattaren Joakim Harestad Haukaas.

Antal anslutna sid 13 Antal anslutna sid 13

Antal anmälda verk med minst en sid 13 Antal anmälda verk med minst en Stimansluten upphovsperson

Antal anslutna Förlag 80 000

1 300 000

Upphovsmän Förlag

Upphovsmän

70 000 80 000

1 200 000

60 000 70 000

1 100 000 1 000 000

50 000 60 000

900 000

40 000 50 000

800 000 30 000 40 000

700 000

20 000 30 000

600 000 500 000

10 000 20 000

400 000 300 000 200 000 2009

2010

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

2011

2012

2013

0 10 000 2009 0

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

13


Kjell-Åke Hamrén Styrelseordförande Lyssnar på: Gärna ny svensk konstmusik Mitt största Stimögonblick 2013: Stipendieutdelningen i december

14

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Framgångarna i utlandet större än någonsin Uppgången för svensk musik utomlands bara fortsätter. Och det finns inga tecken på att det svenska genomslaget på den internationella musikscenen ska brytas – 2013 var ännu ett rekordår för Stim, inte minst på topplistorna.

2013 VAR ÅRET då Stimanslutne låtskrivaren Max Martin fick sin

sextonde etta på Billboard Hot 100. Det var också året då svenska låtskrivare för första gången hade fyra listettor i England under ett och samma år. Två av dessa skrevs av Linus Eklöf och Patrik Berger (I Love It med Icona Pop) samt Alesso (Under Control, tillsammans med Calvin Harris). De andra två listettorna skrevs av Avicii, och en av hans låtar – Wake Me Up – var iTunes-etta i över 60 länder och har sålt guld och platina i 25 länder. Samtidigt har intresset för svenskkomponerade låtar till andra länders motsvarighet till Melodifestivalen exploderat runt om i Europa. I 13 europeiska länder stod sammanlagt 55 Stimanslutna upphovspersoner bakom 35 olika bidrag. Inte mindre än sju av låtarna i finalerna i Malmö var skrivna av svenskar. UTMÄRKELSERNA FORTSATTE HAGLA över svenska låtskrivare under året. Max Martin utsågs till ASCAP Pop Music Songwriter of the Year för tredje året i rad och för sjätte gången under hans karriär – flera gånger än någon annan i ASCAP Pop Awards historia.

Peter, Bjorn and John fick för andra året i rad BMI Film/TV Crystal Award 2013 för låten Second Chance, och Simon Anderssons debutsingel Mia utsågs till Årets countrylåt på Hollywood Music in Media Awards 2013. Simon är den första icke-amerikanen någonsin som tagit hem priset.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

Den svenska nutida konstmusiken är efterfrågad både i Sverige och utomlands. Både kompositörerna själva, enskilda musiker, ensembler och svenska dirigenter som jobbar utomlands bidrar till efterfrågan, liksom alla administratörer som jobbar för att musiken ska nå ut. ROLF MARTINSSON BEHÅLLER sin position som en portalfigur inom svensk nutida konstmusik, både i Europa och även USA – bland annat har hans verk framförts på prestigefyllda Carnegie Hall. Yngre Stimanslutna tonsättare har spelats intensivt i utlandet under 2013. Djuro Zivkovic – som är född i Serbien men är Stimansluten och bor i Stockholm sedan 2000 – har fått sin musik uppfört på många scener i Europa, och tilldelades som förste svensk någonsin Grawemeyer Award for Music Composition under hösten. Ansgar Beste fanns representerad vid Nordiska Musikdagarna i Helsingfors och vid festivalen ISCM World Music Days i Bratislava, Košice och Wien.

Anna-Lena Laurin och Henrik Strindberg är två andra kompositörer vars verk har uppförts under året, i Sverige och även i övriga Europa. Och ett svensk-sydamerikanskt samarbete resulterade i att Stockholms Saxonfonkvartett och bolivianska The Taky Contemporary Ensemble turnerade i Bolivia under våren. Med på turnén fanns de Stimanslutna tonsättarna Ylva Q Arkvik och Catharina Backman, som komponerat musik för båda ensemblerna. Under hösten fick svensk publik möjlighet att ta del av projektet, då den bolivianska ensemblen besökte Sverige.

15


2013 gick Platinagitarren till låtskrivar- och producentteamet Rami Yacoub och Carl Falk – teamet bakom bland annat One Directions hit What Makes You Beautiful och Nicki Minajs hit Starships.

16

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Låtar med mest intäkter från utlandet 2013 (med minst en Stimansluten upphovsperson)

Titel

Upphovsperson

Artist

01

What Makes You Beautiful

Kotecha, S/Yacoub, R/Falk, C

One Direction

02

One More Night

Levine, A/Shellback/Martin, M/Kotecha, S

Maroon 5

03

Levels

Bergling, T/Pournouri, A/Kirkland, L/Woods, P/James, E

Avicii

04

We Are Never Ever Getting Back Together

Swift, T/ Martin, M/Shellback

Taylor Swift

05

What Doesn't Kill You (Stronger)

Tamposi, A/Gamson, D/Kurstin, G/Elofsson, J

Kelly Clarkson

06

Scream

Raymond, U/Kotecha, S/Shellback/Martin, M

Usher

07

Moves Like Jagger

Levine, A/Malik, A/Levin, B/Shellback

Maroon 5 ft. Christina Aguilera

08

I Follow Rivers

Nowels, R/Zachrisson, L/Yttling, B

Lykke Li

09

Payphone

Levine, A/Thomaz, C/Malik, A/Levin, B/Shellback/Omelio, D

Maroon 5

10

Starships

Yacoub, R/Maraj, O/Khayat, N/Falk, C/Hector, W

Nicki Minaj

Stimanslutne Djuro Zivkovic blev under hösten den förste svenske tonsättaren som mottog Grawemeyer Award for Music Composition. Han tilldelades även serbiska statens Mokranjac-pris 2013.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

17


Stims betalningsförhållande med motsvarande utländska organisationer, tkr

LÄNDER

VARAV SUBFÖRLAGSINTÄKTER FÖR UTLÄNDSK MUSIK

TOTALT FRÅN UTLANDET

VARAV INTÄKTER FÖR SVENSK MUSIK I UTLANDET

TILL UTLANDET

Finland

80 032

(78 088)

68 055

(67 979)

11 978

(10 109)

4 635

(5 326)

Danmark

148 553

(133 042)

126 653

(114 978)

21 900

(18 065)

11 275

(10 875)

Island

2 072

(1 810)

1 949

(1 627)

123

(184)

291

(198)

Norge

60 298

(63 330)

46 290

(48 539)

14 008

(14 791)

6 967

(5 311) (100)

Estland

2 131

(1 542)

1 960

(1 233)

171

(309)

103

Lettland

2 224

(4 303)

2 030

(3 661)

194

(643)

45

(42)

Litauen

0

(3 525)

0

(3 109)

0

(416)

27

(121)

295 310

(285 641)

246 936

(241 126)

48 374

(44 515)

23 342

(21 974)

Belgien

S:a Norden & Baltikum

4 303

(3 853)

4 303

(3 853)

446

(513)

Frankrike

14 697

(7 305)

14 697

(7 305)

10 385

(10 035)

Grekland

490

(371)

490

(371)

284

(158)

2 102

(1 561)

2 102

(1 561)

585

(720)

Irland

748

(726)

748

(726)

81

(82)

Italien

6 763

(5 125)

6 763

(5 125)

2 957

(2 866)

Nederländerna

11 110

(15 914)

11 110

(15 914)

3 963

(2 882)

Polen

2 524

(2 369)

2 524

(2 369)

213

(254)

706

(449)

706

(449)

70

(65)

Rumänien

1 512

(427)

1 512

(427)

9

(106)

Ryssland

1 949

(977)

1 949

(977)

299

(218)

Schweiz

3 778

(4 075)

3 778

(4 075)

725

(1 314)

Israel

Portugal

Slovakien Spanien

351

(333)

351

(333)

26

(30)

4 740

(4 664)

4 740

(4 664)

1 999

(2 975) (46 858)

25 054

(21 851)

25 054

(21 851)

50 409

Tjeckien

629

(608)

629

(608)

185

(192)

Tyskland

23 461

(19 480)

23 461

(19 480)

7 969

(7 117)

Storbritannien

Ungern

1 490

(1 335)

1 490

(1 335)

94

(96)

Österrike

4 095

(3 274)

4 095

(3 274)

811

(746)

Övriga Europa

1 260

(542)

1 260

(542)

192

(165)

111 762

(95 239)

(–)

111 762

(95 239)

81 701

(77 391)

S:a Europa (exkl Norden & Baltikum) Argentina

1 159

(653)

1 159

(653)

548

(489)

Australien

9 368

(6 892)

9 368

(6 892)

5 407

(4 485)

Brasilien

3 698

(2 575)

3 698

(2 575)

979

(704)

322

(216)

322

(216)

9

(12)

Hong-Kong Japan

7 380

(7 277)

7 380

(7 277)

254

(457)

Kanada

6 559

(5 574)

6 559

(5 574)

6 022

(6 865)

Korea

831

(730)

831

(730)

270

(19)

Mexico

739

(478)

739

(478)

0

(103)

Singapore

584

(504)

584

(504)

3

(0)

Sydafrika

1 384

(1 659)

1 384

(1 659)

328

(202)

49 382

(35 568)

49 382

(35 568)

117 096

(119 336)

1 283

(1 761)

1 283

(1 761)

519

(99)

82 688

(63 888)

(–)

82 688

(63 888)

131 435

(132 771)

489 760

(444 768)

246 936

(241 126)

242 824

(203 641)

236 478

(232 136)

USA Övriga S:a övriga världen (exkl Europa, Norden & Baltikum) Totalt

18

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Totala utlandsintäkter

12

60 23

%

%

%

1

%

2

%

2

%

489 759 583 SEK +10 procent jämfört med 2012

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

19


Priser och stipendier Stim avsätter varje år tre procent av de Stimanslutnas svenska avräkning till stipendier. Endast Stimanslutna upphovspersoner kan söka dessa stipendier som delas ut en gång per år. Av stipendiemedlen, som totalt var 8,7 mkr för 2013, avsattes 5,0 mkr till Stimstipendier och 3,7 mkr fördelades hälften var av FST respektive SKAP.

Stimstipendiater Namn (grupp/artist) Jörgen Aggeklint Savannah Agger

Maria Eilersen/ Viktor Hansson/Anton Ekman (gruppen Holy Family)

Tomas Hirdman

Amanda Lindgren/ Sabina Wärme

Susanne Skog Viktor Skokic

Sara Hjellström Jeanette Lindström

Anna Ahnlund

Martin Elisson/Adam Bolméus

Sarah Snavely

Nina Hobert Christer Lindwall

Ylva Almcrantz

Hanna Elmquist

Julia Spada/Ludvig Parment

Amanda Hollingby Mattson Frida Hyvönen

Staffan Ljunggren/ Anders Ljunggren

Per Stålberg

Lina Högström

Lars Lundgren

Jakob Svartengren

Klas-Henrik Hörngren

Fabio Monni

Kristofer Svensson

Anton Jansson

Matti Ollikainen

Sara Tahmirpour

Daniel Jutterström/ Christopher Vahlberg

Jonnali Parmenius

Mirjam Tally

Niklas Fernqvist Sunniva, Greta och Stella Bondesson (gruppen Baskery)

Robert Pehrsson

Leilei Tian

Marcus Fjellström

Lina Järnegard Charlotta Perers

Johan Tilli

Rasmus Borg

Esaias Fogelvik Järnegard

Daniel Karlsson Niklas Persson

Anton Toorell

Bosse Broberg

Cecilia Franke

Mattias Petersson

Lisa Ullén

Magnus Broo

Daniel Gorgis (artistnamn Daniel Boyacioglu)

Mia Coldheart/Ida Evileye/ Klara Force/Nicki Wicked (gruppen Crucified Barbara)

Gnucci Rab

Linus Wiklund

Axel Rudebeck

Joakim Wolfert/Emil Erstrand/ Nils Nygårdh (gruppen Grapell)

Maria Andersson

Isabelle Engman-Bredvik/ Mats Jönsson

Sarah Assbring Joel Engström Niklas Barnö Erik Enocksson Saska Becker Mats Erlandsson Olle Blomström

Chips Kiesbye

Tobias Broström Fredrik Gran

Chrichan Larson

Miriam Bryant

Nicole Sabouné

Joel Grip

Fredrik Schjetne

Stefan Gräslund

Djuro Zivkovic

Mats Larsson Gothe

ManLuckerz Luckson Christine Hals

Peter Larsson

Chezhira Chikutu Johan Hedin

Ezana Mussie/Roine TälthBorgstrand/Noah Sebnat (gruppen Som Fan) Kristina Sigunsdotter

Jens Hedman

David Österberg

Zakarias Lekberg

John Dunsö Isak Edberg

Pelle Hellström (artistnamn Nordpolen)

Cecilia Efraimsson

Jenny Hettne

Mats Äleklint Sebastian Örnemark

Maria Leck

Lamine Cissokho

20

Måns Vredenberg

David Larson

Matti Bye

Karin Lengstrand

Jerry Sillah/Sanne Österberg/ Erik Gunnar Nyberg

Lisa Östergren

Maria Lindén

Joakim Simonsson

Magnus Öström

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Atterbergpriset till Örjan Strandberg.

Stims skriftställarpris till Marie Selander och Magnus Haglund.

Utdelning av 2013 års Stimstipendier.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

21


Allt fler vill ha levande musik Fler – och större. 2013 var antalet festivalbesökare i Sverige fler än någonsin. Nya jättearenor och ökad efterfrågan på housemusik är några av orsakerna till att den levande musiken hade ett rekordår, något som avspeglar sig i Stims intäkter.

ivemusiken i Sverige går bättre än någonsin. De tio största musikfestivalerna i Sverige slog rekord 2013 med fler besökare än någonsin, och ersättningen till Stim på drygt 6,8 miljoner kronor är även det rekord. Det är mer än det fyrdubbla mot år 2000, då siffran låg på drygt 1,5 miljoner. Under året har en del festivaler försvunnit, men ersatts av nya. Bland annat slog nykomlingen Bråvalla svenskt rekord med 52 000 besökare. De största kommersiella festivalerna 2013 var Bråvalla, Sweden Rock, Way Out West, Summerburst i Stock-holm och Göteborg, Stockholm Music & Arts, Getaway Rock Festival, Metaltown, Storsjöyran och Emmabodafestivalen. Även bortsett från festivalerna så var Stims liveintäkter 2013 de bästa hittills. Orsakerna är flera. De två nya Stockholmsarenorna Friends och Tele2 sväljer många besökare och tar emot stora artistbesök. Biljettpriserna har också etablerats på en högre nivå de

22

senaste åren, vilket innebär mer pengar till Stim. En annan trend är en ökning av stora housekonserter, till exempel Summerburstfestivalerna, som ger stora intäkter. ÅRETS STIMGITARR – som varje år delas ut till ett företag, en förening

eller en organisation som bidrar till att musikskaparna får ersättning för sitt arbete – gick också till en livearrangör: Luger, som ägs av Live Nation. Luger arrangerar konserter i Sverige och övriga Norden på små och stora arenor, och ligger bakom festivalerna Way Out West och Stockholm Music & Arts. Även den svenska konstmusiken syntes under året på många scener, både i Sverige och i utlandet. Baltic Sea Festival, Båstad Kammarmusikfestival, Sound of Stockholm och tioårsjubilerande Kalvfestivalen är fyra nutida musikfestivaler i Sverige där det framfördes nya verk av Stimanslutna kompositörer.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Petter Alexis Askergren är textförfattare, låtskrivare och hiphopmusiker. 2013 firade Petter femton år som artist.

Även bortsett från festivalerna så var Stims liveintäkter 2013 de bästa hittills. Orsakerna är flera. Totalt under 2013 rapporterades uruppförandet av 284 nyskrivna musikverk – en siffra som i praktiken är större eftersom allt inte rapporteras in till Svensk Musik. Bland de upphovspersoner som fått flest verk uruppförda under året märks Paula af Malmborg Ward, David Riebe, Britta Byström, Anna-Lena Laurin, Maria Löfberg, Johan-Magnus Sjöberg, Mirjam Tally, Vladimir Levitt, Andrea Tarrodi, Rolf Martinsson, Henrik Denerin och Ulf Grahn.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

PÅ NORDISKA MUSIKDAGARNA i Helsingfors medverkade ett tjugotal

Stimanslutna tonsättare. Festivalen är en av världens äldsta, och aldrig tidigare har så många svenska kompositörer deltagit. Vid festivalen ISCM World Music Days i Bratislava, Košice och Wien deltog de Stimanslutna tonsättarna Ansgar Beste och Henrik Strindberg. Även vid den internationella festivalen Warszawa-höst medverkade svenska tonsättare och artister.

23


Stim – mer än bara utbetalningar För de flesta är Stim synonymt med att låtskrivare och kompositörer får betalt för sin musik. Men Stim har även det viktiga uppdraget att bidra till en vital och mångsidig svensk musikkultur.

tim har möjlighet att avsätta upp till tio procent av de svenska intäkterna (efter avdrag för kostnader) för att främja svensk musik. Under 2013 var den summan 31,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 6 procent. Arbetet utförs bland annat i dotterbolaget Svensk Musik Swedmic AB, som verkar för att göra svensk nutida musik känd, tillgänglig och framförd. I Sverige är det en konstant ökning av samtida nykomponerad konstmusik. Musikförlagen har dock inte möjlighet att ge ut allt som skrivs av Stimanslutna kompositörer. Därför tar Svensk Musik årligen emot ungefär 400 manuskriptverk av Stimanslutna kompositörer, och marknadsför dessa genom att sälja eller hyra ut verken till artister, ensembler och orkestrar i hela världen. Och när nya orkesterverk ska framföras finansierar och handlägger Svensk Musik utskrift av kompletta orkesternoter. UNDER 2013 SÅG SVENSK MUSIK till att 26 olika verk blev spelbara:

17 orkesterverk, tre operor och sex kammarmusikverk. Om det saknas orkesterstämmor lägger Svensk Musik ut det uppdraget på notskrivare – något som finansieras via ett riktat bidrag från Statens kulturråd.

24

Stimanslutna upphovspersoner kan ansöka om resebidrag från Statens kulturråd för att kunna närvara när deras verk spelas utomlands eller uruppförs i Sverige. Svensk Musik administrerar resebidragen och delade 2013 ut dessa till 82 upphovspersoner.

Under 2013 inledde Svensk Musik ett fyraårigt arbete med att skanna in SKAPs arkiv – en unik samling med 65 000 utgåvor av äldre populärmusik. Under 2013 inledde Svensk Musik ett fyraårigt arbete med att skanna in SKAPs arkiv – en unik samling med 65 000 utgåvor av äldre populärmusik. Några av dessa noter är unika – de finns inte ens på Kungliga Biblioteket.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Katarina Leyman är Norrlandsoperans hustonsättare fram till juni 2015. I uppdraget ingår bland annat att skapa fyra beställningsverk för Norrlandsoperans Symfoniorkester.

Svensk Musik administrerar även det egna skivbolaget Phono Suecia och notförlaget Edition Suecia. Det senare utgav i januari 2013 en antologi i fyra band med 147 arior ur 89 operor av 54 kompositörer. STIMS PROMOTIONNÄMND har till syfte att främja den upphovsrätts-

ligt skyddade svenska musiken och skapa förutsättningar för ett framtida skapande inom musikområdet. Detta gör man genom att initiera och stödja projekt som syftar till att den upphovsrättsskyddade musiken – oavsett genre – ska framföras mer, såväl nationellt som internationellt. Promotionnämnden ger även stöd till projekt som verkar för en ökad förståelse för upphovsrätten. Under 2013 genomfördes en rad projekt av olika karaktär med stöd från Promotionnämnden. Här är några exempel:

upphovsrätt. Syftet är att uppmärksamma sambandet mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. NY MUSIK PÅ SVENSKA FESTIVALER syftar till att sprida nyskriven

svensk konstmusik på musikfestivaler runt om i landet. Detta åstadkommer man genom att underlätta för festivalerna att engagera ensembler specialiserade på nutida konstmusik. DAFM – DIGITAL AGENDA FÖR MUSIKEN lyfter fram innehållets värde för den digitala ekonomin, vikten av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor, samt behovet av dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik. LÄNSSTUDIEDAGAR är en satsning som skapar en inspirerande platt-

form där lärare från musik- och kulturskolor i olika län får tillfälle att möta upphovspersoner och förlag, bekanta sig med nya notutgåvor och läromedel samt besöka workshops och föreläsningar.

THE IMPOSSIBLE MUSIC SESSIONS sammanför upphovspersoner och artister från demokratiska delar av världen, med upphovspersoner och artister som lever under censur och i avsaknad av

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

25


Från strömmad musik till video on demand Den strömmade musiken har vuxit lavinartat de senaste åren. Och nu är det tv-områdets tur – 2013 var året då video on demand-tjänsterna tog fart på allvar. Totalt stod online och nya medier för 14,4 procent av Stims totala intäkter 2013. Det motsvarar en ökning med 41,1 procent mot 2012 års intäkter för online och nya medier.

DIGITALMARKNADEN FORTSATTE ATT växa under året. Reklamradion tappade lyssnare till Spotify och andra musiktjänster, vilket har medfört att annonsörerna flyttat till onlinetjänsterna. Traditionell tv tappade till nya distributionskanaler.

Det är framför allt det sistnämnda området – video on demand – som har tagit marknadsandelar och drivit på utvecklingen. De stora tevebolagen har etablerade playtjänster och aktörerna blir allt fler.

Intäkter Online och nya medier, mkr

ÄVEN SPOTIFYS TILLVÄXT fortsatte under 2013, men har planat ut

250 41%

200

150

Under året fick Stim ett nytt avtal med SVT, och 2013 slutfördes också förhandlingarna mellan Stim och YouTube. Det resulterade i att anslutna musikskapare från och med 2014 får ersättning för att ha sina verk tillgängliga på YouTube i Sverige och övriga Europa.

43%

100

71%

138%

50 64% 0 2009

2010

2011

2012

2013

* Procentsatser avser ökning sedan föregående år.

26

jämfört med tidigare år. Musiktjänsterna från biograferna minskade något eftersom biobesöken sjönk mot 2012, som var ett väldigt starkt bioår.

För Stims del innebär digitaliseringen ett ständigt pågående arbete för att ta fram marknadsanpassade prismodeller som ökar intäkterna för de anslutna upphovspersonerna. Inte minst måste modellerna vara transparenta och lätta att förstå, både för de som betalar och de som får betalt.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Victor Larsson Stims kundservice I lurarna: Won't Get Fooled Again med bandet The Who. Mitt bästa Stimögonblick 2013: Det var när vi driftsatte vårt produktionssystem och jag fick rollen som testledare för verksamhetens acceptanstester. Det var mycket spännande, utmanande och roligt!

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

27


Musiken mitt ibland oss Musik finns överallt bland oss – ofta utan att vi ens märker det. De som använder bakgrundsmusik har samtidigt många gånger låg kännedom om Stims verksamhet. Det framgår av den kundundersökning som gjordes under året.

Musik spelas i butiker, på caféer, på gym och andra offentliga platser – och kanske ännu mer genomtänkt än förr om åren. Musiken blir allt viktigare för företagen som redskap för att profilera sin verksamhet och skapa rätt atmosfär. STIMS INTÄKTER för bakgrundsmusik låg 2013 på ungefär samma

nivå som året innan. Intäkterna från musik i butiker och på jobbet minskade lite, medan de ökade något från hotellen. Störst ökning – sju procent – ägde rum inom idrott och motion, vilket sannolikt beror på den allmänna hälsotrenden.

Stim genomförde under året en kundundersökning med hjälp av fokusgrupper. Där framgick att kunderna tycker att Stims medarbetare är hjälpsamma och professionella. Kunderna förstår även vikten av att betala för att få spela musik i sina lokaler. Däremot var kännedomen om Stims verksamhet generellt låg – något som är en utmaning för Stim 2014. UNDER ÅRET INTRODUCERADE Stim ett nytt kundsystem, som är ett

integrerat system för kundstöd (CRM) och kundhantering. Den tidigare indelningen i licensområden, där både livemusik och bakgrundsmusik kunde ingå för exempelvis en servering, har ersatts av en licens för varje musikanvändningsområde.

7

%

i ökade intäkter inom idrott och motion 28

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Stimgitarren 2013 tilldelades företaget Luger. Niklas Herrström och Linn Delin från Luger mottog Stimgitarren under branschmässan Sweden Live. Ur motiveringen: ”Luger har haft ett mångårigt samarbete med Stim och tilldelas Stimgitarren för sin medvetenhet om vikten av värdet av musik.”

intäkter, mkr

intäkter, mkr

Butiker, köpcentrum o dyl, intäkter, mkr

Servering, intäkter, mkr

Motion, intäkter, mkr

50

30

16

45

14

25

40

12 35

20

10

30 25

8

15

20

6

10

15

4 10

5

2

5 0

0 2009

2010

2011

2012

2013

0 2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Exempel:

Exempel:

Exempel:

Licensavgiften för en lokal med försäljningsyta upp till 100 kvm och mer än 312 öppetdagar är 1 451 kr per år, det vill säga som mest 4,65 kr per öppetdag. För en försäljningsyta mellan 2 001 och 2 500 kvm och mer än 312 öppetdagar är avgiften 17 939 kr per år, det vill säga som mest 57,49 kr per öppetdag. Priset per öppetdag varierar beroende på var i spannet mellan 312 och 365 dagar priset baseras på.

Licensavgiften för bakgrundsmusik i en restaurang/ servering med 1–20 sittplatser och fler än 312 öppetdagar är 2 425 kr per år, det vill säga 7,77 kr per öppetdag. Före en restaurang med 101–150 sittplatser och fler än 312 öppetdagar är avgiften 9 763 kr per år, det vill säga 31,29 kr per öppetdag. Priset per öppetdag varierar beroende på var i spannet mellan 312 och 365 dagar priset baseras på.

Licensavgiften för ett motionspass med ledare och upp till 25 deltagare är 13,22 kr per pass/tillfälle. För ett motionspass med fler än 75 deltagare är avgiften 58,99 kr per pass/tillfälle.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

29


Robert Gehring Chef medlems-, förlags- och kundservice

30

Lyssnar på: Bandet Simian Ghost – Echoes of Sounds (upphovspersoner: Sebastian Arnström/Erik Klinga/ Mathias Zackrisson. Förlag: Playground Music Publishing AB)

Spelar helst: Band on the Run, grym ringaracka-låt (Paul McCartney, Linda McCartney)

Mitt bästa Stimögonblick 2013: Det positiva utfallet i vår medlemsundersökning, som visar att 76 procent av de anslutna är nöjda eller mycket nöjda med Stim som helhet.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Bygger för framtiden Stim är i högsta grad en internationell sammanslutning – samarbetet över gränserna ökar konstant. Under 2013 har Stim därför anpassat organisationen och rekryterat inför framtiden.

nder 2013 gjorde Stim flera rekryteringar till nyckelpositioner i organisationen. En ny försäljningschef och en ny fördelningschef började under året, och två befattningar inrättades: en person som ansvarar för servicen till stora och växande upphovspersoner och en person som är ansvarig för Stims politiska kontakter. ALLT FLER AV de internationella projekten är IT-drivna. Därför har

Stim under året skapat en ny avdelning för IT och projekt, och rekryterat IT-chefen från dotterbolaget CEE Services. Därmed står Stim ännu bättre rustade inför framtida internationella samarbeten. Internt har Stim gjort en omfattande utvärdering av projektprocessen, det vill säga hur idéer hanteras för att dubbelarbete ska undvikas. Genom ett tydligt flöde ökar kostnadskontrollen och Stim blir effektivare. Resultatet av utvärderingen presenterades för Stims ledning i början av 2014.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

VARTANNAT ÅR GENOMFÖR Stim en medarbetarundersökning, för att

ta reda på medarbetarnas syn på bland annat intern samverkan, ledarskap, förtroende, engagemang, arbetssituation samt vision, strategi och måluppfattning. Resultatet av 2013 års undersökning visar att 79 procent av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med Stim som arbetsgivare. 95 procent är engagerade i sitt arbete och 88 procent är stolta över att arbeta på Stim. I slutet av året hade Stim 66 medarbetare. Ledningen består av 60 procent kvinnor, och den genomsnittliga lönen för kvinnorna på Stim är något högre än männens, enligt den senaste lönekartläggningen.

31


Stim och sfären runt Stim Styrelse FST (Föreningen Svenska Tonsättare) SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikförläggarna utser vardera två ledamöter och två suppleanter. FST, SKAP och Musikförläggarna utser gemensamt ordförande samt ytterligare två ledamöter. Unionen-klubben i Stim utser en ledamot och två suppleanter.

Svensk Musik Swedmic AB Svensk Musik Swedmic AB är ett helägt dotterbolag till Stim sedan 2008. Uppgiften är att dokumentera och informera om upphovsrättsligt skyddad svensk musik. Det sker bland annat genom katalogisering och arkivering av konstmusik och äldre populärmusik samt produktion av stämmaterial till bland annat orkesterverk och verk för större jazzbesättningar. Svensk Musik administrerar även resebidrag till Stimanslutna upphovspersoner.

Ordinarie ledamöter Kjell-Åke Hamrén Martin Q Larsson Erik Peters Alfons Karabuda Johan Ekelund Monica Ekmark Gunnar Helgesson Kristina Rennerstedt Leif Pagrotsky Eva Botmar

Styrelse Dror Feiler Peter Magro Alfons Karabuda

ordförande FST FST SKAP SKAP Musikförläggarna Musikförläggarna extern ledamot extern ledamot Unionen

FST, ordförande Musikförläggarna SKAP

Suppleanter Mattias Svensson Sandell Ida Lundén Douglas Carr Elise Einarsdotter Lars Karlsson Nutta Hultman Claes Tullbrink Anders Cangemark

32

FST FST SKAP SKAP Musikförläggarna Musikförläggarna Unionen Unionen

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Stims styrelse

Främre raden från vänster: Monica Ekmark, Kjell-Åke Hamrén och Ida Lundén. Andra raden från vänster: Martin Q Larsson, Nutta Hultman, Kristina Rennerstedt och Alfons Karabuda. Tredje raden från vänster: Eva Botmar, Douglas Carr, Leif Pagrotsky, Elise Einarsdotter, Gunnar Helgesson, Helena Woodcock (sekreterare i styrelsen) och Mattias Svensson Sandell. Saknas på bild: Johan Ekelund, Erik Peters, Lars Karlsson, Claes Tullbrink och Anders Cangemark.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

33


Koncernen

STIM VD KENTH MULDIN FRAM TILL FEBRUARI 2014

CEE SERVICES AB VD MAGNUS BOSTRÖM

KOBALT STIM AGGREGATED RIGHTS AB

STIM FASTIGHETS HOLDING AB

VD SCOTT FARRANT

SVENSK MUSIK SWEDMIC AB VERKSAMHETSCHEF GUSTAF BERGEL

ICE SERVICES AB INTERNATIONAL COPYRIGHT ENTERPRISE SERVICES AB SAMÄGT MED BRITTISKA PRS FOR MUSIC

STIMHUSET AB

STIM FASTIGHETS AB

VD CARSTEN DRACHMANN

NCB NORDISK COPYRIGHT BUREAU SAMÄGT MED DE NORDISKA MOTSVARIGHETERNA TILL STIM

VD KARSTEN DYHRBERG NIELSEN

34

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Koncernens siffror i sammandrag 2013

2012

2011

82 234 (100%)

83 031 (100%)

76 093 (100%)

1 529

4 514

3 559

52

48

44

31 453 (46%)

–2 121

4 244 (55%)

6 012 (17%)

3 099 (100%)

1 488

–234

–2 722

9 699 (64%)

13 032 (67%)

23 501 (81%)

2

17

20

10

13

16

116 234 (1,64%)

97 512 (9,81%)

85 602 (2,79%)

1 952

835

-1 519

90

72

66

23 958 (45%)

12 869 (28%)

12 793

3 590

3,5 (0%)

8 401 (74%)

13 012 (68%)

–3 937

2 635

5 973

CEE Services AB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

Kobalt STIM Aggregated Rights AB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

Stim Fastighets Holding AB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

Svensk Musik Swedmic AB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

ICE Services AB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

Stimhuset KB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

Stim Fastighets AB Intäkter (avser koncern) Rörelseresultat Medelantal anställda

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

35


CEE Services AB År 2007 bildade Stim det helägda dotterbolaget CEE Services AB (CEE) som tillhandahåller administrativt stöd och utveckling när det gäller dokumentation, musikrapportering, avräkning och IT. CEE har arbetat med en årlig kostnadsminskningsgaranti på administrativa tjänster med fast pris. Verksamheter som CEE har övertagits och har därmed effektiviserats på ett tydligt och mätbart sätt. Från den 1 maj 2014 kommer verksamheten i CEE att i sin helhet överlåtas till Stim.

ICE, International Copyright Enterprise AB ICE bildades 2007 tillsammans med Stims engelska motsvarighet PRS for Music som ett fristående kommersiellt bolag, ägt till hälften var av Stim och PRS for Music. Huvuduppgiften är att administrera de datavolymer som krävs för att kunna licensiera och avräkna den ekonomiska ersättningen till upphovspersoner och musikförlag, svenska och utländska, när musikverken spelas, spelas in, streamas eller lagligt laddas ned.

Styrelse Kenth Muldin Eva Modin Nicklas Lindström

Styrelse Kjell-Åke Hamrén Wanda Goldwag Kenth Muldin Kristina Paulsson Robert Ashcroft Craig Nunn

ordförande till februari 2014 suppleant t.o.m. november 2013 Unionen

Stim, ordförande från november 2013 PRS for Music, januari–november 2013 Stim till februari 2014 Stim PRS for Music PRS for Music

NCB, Nordisk Copyright Bureau NCB har till uppgift att tillvarata upphovspersonernas och musikförlagens rättigheter vid inspelning, mångfaldigande och spridning av skyddad musik och text på cd, vinyl, dvd eller liknande. NCB ägs av Stim och dess motsvarigheter i Danmark (Koda), Finland (Teosto), Norge (Tono) och Island (Stef). NCB förvaltar även de baltiska organisationernas mekaniseringsrättigheter, Latga-A i Litauen, EAÜ i Estland och Akka-LAA i Lettland. NCB har avtal med organisationer i utlandet som på motsvarande sätt förvaltar mekaniseringsrättigheter.

Kobalt STIM Aggregated Rights AB I januari 2013 lanserades Kobalt STIM Aggregated Rights AB av Stim och musikförlaget Kobalt Music Group, ett samarbete som möjliggör för multiterritoriella digitala musiktjänster att med en integrerad helhetslösning förvärva musiklicenser för hela den europeiska marknaden. Licensieringstjänsten utförs av ett nybildat dotterbolag till Stim som inledde sin verksamhet 1 mars 2013. Vid beslut om bildning av dotterbolaget deltog ej styrelseledamot Johan Ekelund och inte heller Musikförläggarna på grund av jävssituation.

Styrelse Anders Lassen vd, Koda, ordförande Susi Hyldgaard upphovsperson, Koda Tine Birger Christensen musikförläggare, Koda Gudrun Björk Bjarnadottir vd, Stef Kenth Muldin vd, Stim till februari 2014 Alfons Karabuda upphovsperson, Stim Lars Karlsson musikförläggare, Stim Katri Sipilä vd, Teosto Kim Kuusi upphovsperson, Teosto Tommi Tuomainen musikförläggare, Teosto Cato Ström vd, Tono, vice ordförande Bendik Hofseth upphovsperson, Tono Steinar Fjeld musikförläggare, Tono Observatörer från de Baltiska länderna Inese Paklone vd, Akka/LAA Kalev Rattus vd, EAÜ Jonas Liniauskas vd, Latga-A Anne Louise Holsoe personalrepresentant

Styrelse Kenth Muldin Stim, ordförande till februari 2014 Helena Woodcock Stim James Fitzherbert-Brockholes Kobalt Music Group

36

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Ellika Hjelm Gullander Handläggare på Försäljning och Marknad; licensiering av bland annat teater, revy, musik i skola. Lyssnar på: Symphony in Yellow av Britta Byström Mitt bästa Stimögonblick 2013: Den 2 september då jag kom tillbaka efter föräldraledighet!

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

37


Stims kommittéer Stipendiekommittén

Bedömningskommittén för musik och upphovsrätt

Utser Stims stipendiater.

Ger utlåtanden om likheter mellan musikaliska verk vid upphovsrättsliga tvister.

Helena Woodcock Jonas Nordin Peo Nylén Douglas Carr Mattias Svensson Sandell

Stim, ordförande Stim, sekreterare Musikförläggarna SKAP FST

Ragnar Grippe Stefan Gullberg Sarah Riedel Per Mårtensson Eva Lindal Josephine Forsman

ordförande Musikförläggarna SKAP FST extern extern

Graderingskommittén

Fördelningskommittén

Sätter praxis för graderingar och behandlar graderingsreklamationer.

Beredningsorgan för styrelsen i fördelningsfrågor.

Ordinarie ledamöter Mats Edén Torgny Söderberg Jonas Valfridsson Paulina Sundin Kristina Fryklöf

SKAP SKAP FST FST Musikförläggarna

Suppleanter Jan Levander Anna Einarsson Ylva Q Arkvik Johan Ramström Ingemar Hahne

SKAP SKAP FST FST Musikförläggarna

38

Kenth Muldin Martin Q Larsson Chrichan Larson Alfons Karabuda Johan Ekelund Kettil Skarby Monica Ekmark

ordförande till februari 2014 FST FST SKAP SKAP Musikförläggarna Musikförläggarna

Nämnden för nationella medel Kjell-Åke Hamrén Alfons Karabuda Monica Ekmark Martin Q Larsson Kenth Muldin

ordförande SKAP Musikförläggarna FST Stim till februari 2014

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Stims organisation

STYRELSEN

VD KENTH MULDIN FRAM TILL FEBRUARI 2014

FINANS

NYA MARKNADER

IT OCH PROJEKT

OPERATIONS

KRISTINA PAULSSON

SCOTT FARRANT

CHARLOTTE VON SYDOW

SARA KILANDER

KOMMUNIKATION KARIN JIHDE

JURIDIK HELENA WOODCOCK

PERSONAL VENKE OSNES

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

39


Förvaltningsberättelse Styrelsen och tillförordnad verkställande direktör för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., org. nr 702002-3524, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013.

Verksamhetsbeskrivning Stim är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikupphovspersoner och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk representerar Stim även rätten till den musikaliska världsrepertoaren. Stim verkar också för tillkomst och spridning av ny svensk musik. Vid utgången av året hade Stim över 74 000 anslutna komponister, textförfattare, bearbetare och musikförlag. Stim bevakar upphovspersoners och förlags ekonomiska rätt enligt upphovsrättslagen. Baserat på internationella överenskommelser mellan stater och ömsesidiga avtal mellan motsvarande organisationer bevakas rätten till både inhemsk och utländsk musik i Sverige. I och med anslutningen till Stim överlåter rättighetshavaren sin lagliga rätt till ersättning för offentligt framförande, inspelning och mångfaldigande på Stim. Stim ser till att den som framför musik offentligt, spelar in musik, laddar ned och strömmar musik har tillstånd (licens) och betalar en avgift. Stim betalar ut ersättningen till den eller de som äger rätten till musiken. Stim licensierar således all världens musik till musikanvändare och fördelar ersättningen individuellt till rättighetshavarna – både svenska och utländska. Detta innebär att den som vill använda musik exempelvis i radiosändning, i butik eller på diskotek kan, genom en licens från Stim, enkelt få tillgång till miljontals musikverk och att musikens rättighetshavare får ersättning för användningen. Stim äger tillsammans med den brittiska upphovsrättsorganisationen PRS for Music ett gemensamt bolag för administration av datavolymer inom områdena verkdokumentation, musikrapportering, och vissa avräkningstjänster. Intressebolaget International Copyright Enterprise AB (ICE) ägs till lika delar av båda parterna. Organisation Stim har under året rekryterat sju nya medarbetare, främst ersättare för medarbetare som slutat, men även en utökning med en resurs på onlinelicensiering. Ny försäljningschef tillträdde under första tertialet. Under hösten beslutade styrelsen om en ny organisation

40

med två nya avdelningar kallade IT och projekt samt Nya marknader. Chef till IT och projekt rekryterades från dotterbolaget CEE Services AB, och chef till Nya marknader rekryterades internt. Ny fördelningschef rekryterades internt och tillträdde vid årsskiftet. Icke finansiella resultatindikationer Personalpolicy och jämställdhetsplan Alla inom Stim arbetar mot gemensamma mål och varje medarbetare har personliga måldokument. Mål- och uppföljningssamtal ligger till grund för kompetensutvecklingsinsatser. Öppenhet, flexibilitet och lärande är viktigt för organisationen. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbetet på Stim ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Som stöd i Stims löpande arbetsmiljöarbete finns en tydlig policy och för arbetsmiljöfrågorna ansvarar närmaste chef. Jämställdhetsplan Hos Stim ska arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter vara oberoende av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Medarbetarna ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden. För Stim är det självklart att verka för en jämställd arbetsplats. Målet inför 2014 är att behålla en jämn könsfördelning i hela företaget. Företagshälsovård Stim är ett hälsodiplomerat företag i samarbete med Korpen, och bedriver ett aktivt friskvårdsarbete med bland annat arbetsplatsmassage, friskvårdstid och gymkort till samtliga medarbetare. Företagets friskvårdskommitté arbetar aktivt för att inspirera och motivera medarbetare till en bättre hälsa med regelbundna friskvårdsaktiviteter.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Väsentliga händelser under räkenskapsåret I januari 2013 lanserades Kobalt STIM Aggregated Rights AB av Stim och musikförlaget Kobalt Music Group, ett samarbete som möjliggör för multiterritoriella digitala musiktjänster att med en integrerad helhetslösning förvärva musiklicenser för hela den europeiska marknaden. Licensieringstjänsten utförs av ett nybildat dotterbolag till Stim som inledde sin verksamhet 1 mars 2013. Vid beslut om bildning av dotterbolaget deltog ej styrelseledamot Johan Ekelund och inte heller Musikförläggarna på grund av jävssituation. I april 2013 sattes ett nytt licensieringssystem i bruk. Målet med att implementera ett nytt licensieringssystem har varit att förenkla, och effektivisera försäljningen samt höja lönsamheten. Ett nytt avräkningssystem med direkt koppling mot ICE driftsattes under våren. Det nya avräkningssystemet innebär att Stims avräkningar betalas ut baserat på verk och avtalsinformation hämtat direkt från ICE databas i stället för som tidigare då avräkningen baserades på information från Nord-Doc. Under andra halvåret har Stim och YouTube slutit ett avtal som innebär att anslutna musikskapare får ersättning för att ha sina verk tillgängliga på YouTube i Sverige och Europa. Intäkterna är reklamfinansierade och skapas när annonser visas i samband med videoklippen. I det så kallade Cisac-ärendet hade EU-kommissionen år 2008 riktat ett beslut mot Stim och flera andra upphovsrättssällskap. År 2013 avgjordes ärendet av EU:s så kallade Tribunal.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Kenth Muldin avgick i februari 2014 efter över 10 år som verkställande direktör i Stim. Han efterträds av Helena Woodcock som tillförordnad verkställande direktör under perioden 24/2–2/4. Därefter tillträder Alfons Karabuda som tillförordnad verkställande direktör. Vid den andra av Stims extra föreningsstämmor den 18 februari avslogs styrelsens förslag om ändrade fördelningsregler. Fördelningsreglerna ligger således fast enligt nuvarande ordning. Styrelsen beslutade under första kvartalet 2014 att dotterbolaget CEE Services AB:s verksamhet ska överföras till moderföreningen Stim, vilket kommer att genomföras under första halvåret. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Försäljning av fastigheten Stettin 7 på Sandhamnsgatan beräknas vara genomförd under våren 2014 men har dragit ut på tiden på grund av olika överklaganden gällande köparens ansökan om bygglov. Köpeskillingen är beroende av storleken på det beviljade bygglovet. Ny lagstiftning om sällskapsdirektiv är under arbete, parallellt med ett förslag om ny lag om ekonomiska föreningar. Nya marknader och betalningsmodeller, internationellt och nationellt, har kontinuerligt förändrats de senaste åren. Förändringarna förväntas fortgå i framtiden, vilket leder till osäkerhet avseende framtida investeringar.

Stim hade anfört att kommissionen inte beaktat riskerna för den kulturella mångfalden i EU, eftersom mindre repertoarer kunde missgynnas. Tribunalen bedömde dock att risken hade vägts in tillräckligt och Stims överklagande ogillades. Domen har ingen väsentlig juridisk eller ekonomisk påverkan på Stims verksamhet.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

41


Omsättning och resultat Koncernen Koncernens intäkter under verksamhetsåret var 1 619,2 mkr (1 479,9) och rörelsekostnaderna var 181,6 mkr (175,6). Resultat från andelar i intresseföretag uppgår till 0,3 mkr (–0,4).

Resultatet i koncernen före fördelning till rättighetshavare uppgick till 1 439,3 mkr (1 309,5).

Koncernen Koncernens resultat, tkr

2013

2012

2011

2010

2009

Rörelseintäkter

1 619 218

1 479 909

1 433 025

1 390 641

1 408 267

Rörelsekostnader

–181 568

–175 602

–159 968

–168 237

–203 444

298

–439

–1 404

–13 126

4 809

1 437 948

1 303 868

1 271 653

1 209 278

1 209 632

–1 441 004

–1 312 033

–1 288 499

–1 227 287

–1 216 765

Räntor

1 679

5 783

13 844

3 695

9 055

Bokslutsdispositioner och skatt

–246

–138

–140

–86

280

–1 621

–2 520

–3 142

–14 400

2 202

Resultat från andelar i joint ventureföretag* Rörelseresultat Avräkning

Årets resultat *Under året har koncernen ändrat redovisningsprincip. Jämförelsesiffror är omräknade.

Moderföreningen Moderföreningen Stims totala omsättning för verksamhetsåret uppgår till 1 584,1 mkr (1 455,8) vilket motsvarar en ökning om 8,8 procent (2,1) jämfört med föregående år.

intäkterna för mekanisering ökar med 21,2 mkr (–19,3) eller 12,8 procent (–10,5). Moderföreningen Stims resultat före fördelning uppgår till 1 426,5 mkr (1 312,0) vilket innebär att årets avräkning till rättighetshavare ökar med 114,5 mkr (23,5) eller 8,7 procent (1,8).

Intäkter för framförande av musik såväl i Sverige som i utlandet ökar med 102,5 mkr (53,6) eller 8,1 procent (4,4), medan

Moderföreningen Moderföreningens resultat, tkr Rörelseintäkter

2013

2012

2011

2010

2009

1 584 064

1 455 816

1 419 234

1 373 137

1 380 525

Rörelsekostnader

–168 717

–159 926

–151 242

–147 007

–146 413

Rörelseresultat

1 415 347

1 295 553

1 267 992

1 226 130

1 234 112

11 461

16 551

16 822

5 370

10 495

–273

–408

3 685

–4 213

6 139

1 426 535

1 312 033

1 288 499

1 227 287

1 250 746

Räntor Bokslutsdispositioner och skatt* Resultat före fördelning

*Under året har koncernen ändrat redovisningsprincip och omklassificerat koncernbidrag från rörelseresultatet till bokslutsdispositioner. Jämförelsesiffror har omräknats.

42

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Finansiell ställning Koncernen Koncernens ansamlade förlust uppgick vid årets slut till –24,2 mkr (–22,5).

Koncernbidrag Koncernbidrag har under verksamhetsåret lämnats från moderföreningen till dotterbolag enligt följande: Kobalt STIM Aggregated Rights AB

Moderföreningen Föreningen Stims eget kapital uppgick vid årets slut till 1,2 mkr (1,2) eller 0,1 procent (0,1) av balansomslutningen. Skulden till rättighetshavarna uppgick vid årets utgång till 809,5 mkr (709,2). Likviditet Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick för moderföreningen till 9,9 mkr (148,2) och för koncernen till 28,3 mkr (183,6). Överskott placeras i korträntefonder enligt gällande placeringspolicy.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

–2 079 tkr

Koncernbidrag har utgått på grund av att bolaget är under uppstart och motsvarande överskott förväntas kommande år. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst, kronor 4 841 Årets resultat, kronor 0 Summa

4 841

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres, kronor

4 841

43


Resultaträkning Koncernen 2013 2012

Moderföreningen 2013 2012

Framförandeintäkter

1 390 287

1 270 818

1 373 356

1 270 818

Mekaniseringsintäkter

186 698

165 456

186 698

165 456

42 233

43 635

24 010

19 542

1 619 218

1 479 909

1 584 064

1 455 816

(tkr)

Not

Rörelsens intäkter

Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter

1, 3

Rörelsens kostnader Externa kostnader

2, 3, 6

–73 949

–78 972

–106 274

–105 122

Personalkostnader

2, 4, 5

–87 843

–83 768

–52 440

–49 335

Avskrivning

2, 9 –11

–19 776

–12 862

–10 003

–5 469

–181 568

–175 602

–168 717

–159 926

Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i joint ventureföretag

13

Avräkning

7

Rörelseresultat Ränteintäkter

298

–439

–1 441 004

–1 312 033

–1 426 535

–1 312 033

–3 055

–8 166

–11 188

–16 143

3 311

9 420

13 077

20 170

Räntekostnader

–1 631

–3 637

–1 616

–3 619

Resultat före skatt

–1 376

–2 383

273

408

Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

44

20

–56

–337

–1 376

–2 383

217

71

–246

–138

–217

–71

–1 621

–2 520

0

0

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Balansräkning (tkr) Tillgångar

Not

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Moderföreningen 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyinvestering i IT-system

8

5 846

33 207

5 758

Balanserade utgifter för systemutveckling

9

36 066

4 584

34 345

4 584

41 912

37 791

40 103

37 791

428 242

410 768

642

7 580

9 860

12 498

7 021

9 596

438 743

430 846

7 021

9 596

250

Summa immateriella anläggningstillgångar

33 207

Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark

10, 21

Pågående ny- till- och ombyggnader Inventarier

11

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

12

300

Andelar i joint ventureföretag

13

39 326

39 028

1

0

480 754

491 435

34 850

33 632

34 850

33 632

2 889

2 889

988

988

78 052

72 660

519 781

525 317

Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos joint ventureföretag Andra finansiella anläggningstillgångar

2

Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran

20

Summa anläggningstillgångar

790

790

559 497

541 297

567 695

572 704

174 405

96 953

171 243

95 468

33 078

9 227

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos joint ventureföretag Övriga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

14

1 071

0

669

597

15 999

26 384

15 641

19 066

689

2 866

113

2 503

261 733

175 384

235 180

173 130

453 897

301 587

455 924

299 991

7 912

66 704

7 912

66 704

20 357

116 917

1 959

81 512

482 166

485 208

465 794

448 207

1 041 663

1 026 505

1 033 489

1 020 911

45


Koncernen

Moderföreningen

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

5

5

5

5

Annat bundet eget kapital

1 226

1 226

1 226

1 226

Summa bundet eget kapital

1 231

1 231

1 231

1 231

–22 544

–20 023

5

5 0

(tkr)

Not

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital

Ansamlad förlust/fritt eget kapital Ansamlad förlust/fritt eget kapital Årets resultat Summa ansamlad förlust/fritt eget kapital Summa eget kapital

15

–1 621

–2 520

0

–24 165

–22 544

5

5

–22 934

–21 312

1 236

1 236

Avsättningar Avsättning till pensioner

2, 19–20

Summa avsättningar

3 590

3 590

3 590

0

3 590

0

22 676

22 676

100 000

100 000

Kortfristiga skulder Checkräkningskredit

16

Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Avräkningsskulder

17

8 975

25 243

6 099

14 496

823 994

709 168

809 473

709 168 6 335

Skulder till koncernföretag

7 153

Skulder till joint ventureföretag

0

4 345

12 011

13 539

4 552

6 656

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

46

19

193 351

195 522

178 709

183 020

1 061 008

1 047 817

1 028 663

1 019 675

1 041 663

1 026 505

1 033 489

1 020 911

176 045

176 045

se not 19

se not 19

se not 19

se not 19

se not 19

se not 19

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Kassaflödesanalys Koncernen (tkr)

Not

2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder

1 469 639

1 496 347

1 427 860

1 465 800

–1 294 925

–1 278 303

–1 294 925

–1 278 303

Utbetalningar till leverantörer och anställda

–212 194

–201 927

–202 904

–194 855

Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter

–37 480

16 117

–69 969

–7 358

Utbetalningar till rättighetshavare

17

Erhållen ränta Erlagd ränta Bokslutsdispositioner Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 311

9 420

13 077

20 170

–1 631

–3 637

–1 616

–3 619

0

–337

–270

170

–241

–203

–36 070

22 070

–58 749

8 653

Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

8

–10 507

–22 128

–8 607

–22 128

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

10, 11

–28 757

–85 253

–1 597

–6 412

Sålda materiella anläggningstillgångar

10, 11

499

675

496

509

–3 194

–739

–3 193

–72 175

0

10 000

10 680

10 000

58 793

57 699

64 744

57 699

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar Amortering av finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga finansiella placeringar Investering i dotterföretag

–389

–50

16 834

–40 135

62 473

–32 507

Lån från kreditinstitut

–77 324

–77 324

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–77 324

0

–77 324

0

–96 560

–18 065

–73 600

–23 854

Likvida medel vid årets början

116 917

134 982

81 512

105 366

Likvida medel vid årets slut

20 357

116 917

7 912

81 512

Kassaflöde från investeringsverksamheten

21

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

47


Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt de som anges i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Då det är första gången detta samlade regelverk tillämpats innebär det byte av redovisningsprincip. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år om inget annat framgår nedan.

Redovisning av intäkter I rörelsens intäkter redovisas, efter avdrag för mervärdesskatt, hyresintäkter i den period uthyrningen avser och royalty i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Verksamhetsanslag samt biblioteksersättning rekvireras årligen från Kulturrådet respektive Kammarkollegiet. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning.

Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Avräkning Från de årliga intäkterna för upplåtelser av rätt till offentligt framförande dras föreningens kostnader för denna del av verksamheten av. Vad som återstår utgör skulder till föreningens medlemmar och anslutna som på föreningen överlåtit rättigheter. Av de ersättningar som tillkommer föreningens medlemmar och anslutna, får efter beslut på ordinarie föreningsstämma sammanlagt högst tre procent användas för stipendieändamål. Vidare får, efter beslut av föreningsstämma och enligt ett särskilt regelverk, skapande inom marknadsmässigt eftersatta musikområden stödjas genom ett särskilt stöd inom sådana musikområden. Beträffande avräkningar från utländska organisationer som samarbetar med föreningen ska utbetalningar till ersättningsberättigade göras utan ovannämnda avdrag. De belopp, som ska utbetalas för sådana på föreningen överlåtna rättigheter ska fördelas enligt föreningens fördelningsregler som fastställts vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2008 och vid en extra stämma den 18 juni 2008. Styrelsen beslutar om reglernas tillämpning och ser kontinuerligt över denna. I fråga om ändring i fördelningsreglerna gäller vad som föreskrivs om stadgeändring i föreningens stadgar.

Joint ventureföretagsredovisning Joint ventureföretag är de företag där koncernen har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten och har rätt till nettotillgångarna i verksamheten. Joint ventureföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i joint ventureföretagets nettotillgångar. I koncernens resultaträkning ingår koncernens andel av joint ventureföretagets resultat. I moderföreningens bokslut redovisas andelar i joint ventureföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

48

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar såsom datorprogramvaror, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt anpassats för Stims räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst 10 år. Avskrivningar sker fr.o.m den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. För pågående nyinvesteringar görs således ingen avskrivning. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella och immateriella tillgångar.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna klass av finansiella instrument utgörs av finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassas i denna kategori om den förvärvats huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Derivatinstrument ingår alltid i denna klass utom i det fall derivatet utgör en del i en säkringstransaktion. Föreningen har klassificerat kapitalförsäkringar vilka är kopplade till pensionslöften som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella instrument som kan säljas I denna klass återfinns finansiella instrument som kan säljas och som inte är derivat. Finansiella instrument i denna kategori värderas till verkligt värde.

Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar har fastställda betalningar och innehas utan handelssyfte. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för de poster med förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering efter anskaffningstidpunkten sker till upplupet anskaffFöljande avskrivningstider har tillämpats ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat Komponenter i byggnader med eventuell reservering för värdeminskning. En nedskrivning av Stomme, tak och fönster 50 år Hyresgästanpassningar 5 år kundfordringar och lånefordringar redovisas i resultaträkningen Fasad 30 år som en övrig extern kostnad. Förbindelsegång och hissar 25 år Passage, lås och fiber 15 år Låneskulder och leverantörsskulder Våtgrupper och stammar 10 år Låneskulder och leverantörsskulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Övriga anläggningstillgångar Systemutveckling 3,5 respektive 10 år Maskiner och inventarier 5 år Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på Datorer 3 år affärsdagen, det vill säga den dag då bindande avtal ingås. Samtliga finansiella instrument vilka inte värderas till verkligt värde, värderas inledningsvis till anskaffningskostnad, justerad För fastigheten Krukomakaren 17 avser 20 procent av byggnaden för transaktionskostnader. förvaltningsfastighet. För fastigheten Stettin 7 har ingen komponentuppdelning gjorts då fastigheten beräknas vara såld vid årsredoAvsättningar visningens undertecknande. En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller formell förpliktelse som en följd av en inträffad Omsättningstillgångar händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser Finansiella instrument kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig Klassificering av finansiella instrument sker i följande kategorier: uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkbetalning sker är väsentlig, beräknas avsättningen genom diskonningen, finansiella tillgångar som kan säljas, lånefordringar och tering av det förväntade framtida kassaflödet. Diskonteringen sker kundfordringar samt låneskulder och leverantörsskulder. Klassifitill en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsceringen är beroende av för vilket syfte instrumentet förvärvats. bedömningar av pengars tidsvärde.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

49


Eventualförpliktelser/ Ansvarsförbindelser En eventualförpliktelse (ansvarsförbindelse) redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från en inträffad händelse och vars förekomst bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. Ersättning till anställda Koncernens planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar såväl förmånsbestämda som avgiftsbestämda pensionsplaner. Förmånsbestämda pensionsplaner innebär att pension baseras på slutlön och antal år inom planen. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna betalas. Förmånsbestämda planer finns som tryggas genom försäkring i Alecta, detta är en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har bolaget inga ytterligare förpliktelser. Bolaget har givit pensionslöften vars värde är kopplat till separata kapitalförsäkringar som bolaget äger. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet att betala pension men ej skyldigheten att betala särskild löneskatt i samband med att pensionen betalas ut. Bolagets förpliktelse är begränsad till det belopp som kapitalförsäkringen anskaffats för. Ersättningen till anställda så som lön och pension redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som ersättningen avser. Inkomstskatter Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt samt uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen.

50

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden. Utländska valutor Koncernen erhåller icke obetydlig del av sina intäkter i utländsk valuta. Redovisning sker i svenska kronor till den valutakurs som råder vid växlingstillfället. Inköp och försäljning sker i allt väsentligt i samma valuta varför valutaexponeringen är begränsad. Leasing Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i resultaträkningen. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas således som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 1

Rörelsens intäkter Koncernen 2013

2012

Moderföreningen 2013 2012

1 390 288

1 270 818

1 373 357

1 270 818

Framförande av svensk och utländsk musik i Sverige

868 432

785 085

851 501

785 085

Varav

244 871

161 556

227 940

161 556

Framförandelicenser

online och nya medier radio

27 767

30 596

27 767

30 596

public service radio

50 659

50 740

50 659

50 740

public service tv

67 506

70 732

67 506

70 732

svensk tv

163 278

166 540

163 278

166 540

utländsk tv

15 379

15 464

15 379

15 464

copyswede-tv

14 717

12 207

14 717

12 207

bio

14 352

17 301

14 352

17 301

konsert och festival

89 794

76 444

89 794

76 444

butik och försäljningslokal

45 550

47 265

45 550

47 265

servering

27 031

27 385

27 031

27 385

diskotek, dans, bar-dj

24 637

26 615

24 637

26 615 22 352

hotell

22 414

22 352

22 414

idrott och motion

19 695

19 419

19 695

19 419

kommun, landsting och omsorg

15 262

15 953

15 262

15 953

musik på jobbet

9 464

10 523

9 464

10 523

teater och revy

5 280

4 193

5 280

4 193

kyrkokonsert och musikgudstjänst

4 893

5 356

4 893

5 356

transport

4 635

4 246

4 635

4 246

övrigt

1 248

198

1 248

198

487 688

442 958

487 688

442 958

34 168

42 775

34 168

42 775

186 698

165 456

186 698

165 456

Framförande av svensk musik i utlandet samt utländsk musik som subförlagts av Stimanslutna förlag för hela Norden

Framförande av svensk och utländsk musik i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim

Mekaniseringslicenser Avser rätten till inspelning, exemplarframställning och försäljning av fonogram med mera, se även not 17. Licensieringen har utförts av NCB, Nordic Copyright Bureau i Köpenhamn för det nordiska territoriet. Övriga intäkter

42 232

43 635

24 009

19 542

Stim/Svensk Musik notuthyrning och fonogramförsäljning

1 500

983

Stim/Svensk Musik statsanslag/bidrag

2 039

3 353

Privatkopieringsersättning

11 756

10 185

11 756

10 185

Biblioteksersättning

2 500

2 500

2 500

2 500

Administrationsbidrag från NCB

1 268

1 720

1 268

1 720

Hyresintäkter

13 093

11 482

Övrigt

10 077

13 412

8 485

5 137

1 619 218

1 479 909

1 584 064

1 455 816

Summa rörelseintäkter

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

51


Not 2

Rörelsens kostnader Externa kostnader

Koncernen 2013 2012

Kontor och administration Hyreskostnader IT-drift

Moderföreningen 2013 2012

59 326

68 183

89 526

89 678

854

1 585

6 439

6 136

4 133

3 954

10 147

8 845

11 907

16 651

8 668

20 923

–10 241

–20 460

–8 506

–20 460

7 970

9 059

73 949

78 972

106 274

105 122

Löner och andra ersättningar

57 378

54 835

33 694

31 776

Sociala kostnader

18 207

17 528

10 747

12 959

Pensionskostnader

8 682

7 868

5 968

2 328

Övriga personalkostnader

3 576

3 537

2 031

2 272

Totala personalkostnader

87 843

83 768

52 440

49 335

Löner och andra ersättningar

7 251

7 808

5 892

6 513

Sociala kostnader

2 278

2 453

1 851

2 046

Pensionskostnader

2 304

2 044

1 969

1 750

1 288

1 163

1 163

1 163

405

365

365

365

Systemutveckling och underhåll Balanserade utvecklingskostnader Fastighetens kostnader Totala externa kostnader Personalkostnader

varav styrelse, verkställande direktör och vice verkställande direktörer

varav styrelse Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Lön och sociala avgifter om 564 tsek avseende en anställd inom nationella medel rubriceras inom not 7 (avräkning).

Avskrivningar Balanserade utgifter för systemutveckling

6 383

2 552

6 293

2 552

Inventarier

4 710

3 732

3 710

2 917

Byggnad

8 682

6 578

Totala avskrivningar

19 776

12 862

10 003

5 469

181 568

175 602

168 717

159 926

Summa rörelsens kostnader

Avgiftsbestämda planer Pensionsplaner finns som tryggas genom försäkring i Alecta. Detta är förmånsbestämda pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd. Pensionsplaner enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

52

Pensionslöften tryggade via kapitalförsäkring Övriga pensionsplaner finns vilkas utfall är kopplat till utvecklingen för individuellt tecknade kapitalförsäkringar. Värdet på kapitalförsäkringen täcker vid varje tidpunkt åtagandet att betala pension, men inte skyldigheten att betala särskild löneskatt i samband med att pensionen betalas ut. Överskott uppstår när värdeutvecklingen blir bättre än beräknat och tillfaller försäkringstagaren. Värdet på överskottsfonden per den 31 december 2013 uppgick till 23 tkr. Kapitalförsäkringen har ställts i pant. Ingen del av årets avsättning omfattas av Tryggandelagen. Marknadsvärdet på kapitalförsäkringen fastställs genom årsbesked från respektive bank eller motsvarande. Värdet på kapitalförsäkringar per den 31/12 uppgick till 2 889 tkr.

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 3

Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderföreningens totala rörelseintäkter för 2013, avser 1,2 procent (0,2) försäljning till andra koncernföretag.

Av moderföreningens totala rörelsekostnader för 2013, avser 43,9 procent (52,7) inköp från andra koncernföretag.

Not 4

Medelantalet anställda 2013

2012

Medelantal anställda

Varav män

Medelantal anställda

Moderföreningen

60

53%

61

51%

Dotterföretag

62

47%

61

48%

122

50%

122

50%

Antal på balansdagen

Varav män

Antal på balansdagen

Varav män

Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter

10

70%

10

80%

Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter

8

63%

8

50%

12

42%

11

45%

Styrelseledamöter inklusive personalrepresentanter

16

81%

15

87%

Styrelsesuppleanter inklusive personalrepresentanter

9

56%

9

44%

Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

17

47%

18

44%

Medelantalet anställda

Koncernen

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Varav män

Moderföreningen

Verkställande direktörer, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Koncernen

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

53


Not 5

Anställningsvillkor för verkställande direktör Moderföreningen Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till två årslöner vid uppsägning från Stims sida. Uppsägningstiden är sex månader ömsesidigt. Avgångsvederlaget ska minskas med lön eller annan ersättning som verkställande direktören intjänar i annan verksamhet under perioden då avgångsvederlag utgår. För verkställande direktören gäller sextio års pensionsålder. Försäkringslösningen är förmånsbaserad. Efter årets slut har ordföranden och verkställande direktören kommit överens om verkställande direktörens avgång innebärande att vd är uppsagd från Stims sida.

Not 6

Ersättning till revisorerna Koncernen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012 355

Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers KPMG AB Föreningsvalda revisorer Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa ersättning till revisorerna

54

0

490

0

388

250

30

30

30

30

331

331

418

851

280

716

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 7

Avräkning Koncernen 2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

Avräkning framförandelicenser Stimlicensierat framförande i Sverige och utlandet Framförande i utlandet Framförande i utlandet som på uppdrag fördelas av Stim Summa avräkning framförande Avräkning mekaniseringslicenser Avräkning nationella medel* Summa avräkning

706 151

634 945

691 630

634 945

487 688

442 958

487 688

442 958

29 214

36 108

29 214

36 108

1 223 053

1 114 011

1 208 532

1 114 011

186 698

165 456

186 698

165 456

31 252

32 566

31 305

32 566

1 441 004

1 312 033

1 426 535

1 312 033

*I nationella medel ingår lön och sociala avgifter avseende en tjänsteman om totalt 564 tkr.

Not 8

Pågående nyinvestering i IT-system Koncernen 2013 Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets omklassificeringar Utgående anskaffningsvärde

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

33 207

11 079

33 207

11 079

7 185

22 128

7 097

22 128

–34 546

–34 546

5 846

33 207

5 758

33 207

55


Not 9

Balanserade utgifter för systemutveckling Koncernen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

88 262

88 262

88 262

88 262

3 322

1 510

Årets omklassificeringar

34 546

34 546

Utgående anskaffningsvärde

126 130

88 262

124 318

88 262

Ingående avskrivningar

–83 678

–81 126

–83 678

–81 126

–6 386

–2 552

–6 295

–2 552

–90 064

–83 678

–89 973

–83 678

36 066

4 584

34 345

4 584

Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

Not 10

Byggnad och mark Koncernen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

338 960

266 421

26 156

72 539

365 116

338 960

–68 638

–62 058

–8 682

–6 580

Utgående ackumulerade avskrivningar

–77 320

–68 638

Utgående restvärde, byggnad

287 796

270 322

140 446

140 057

Byggnad Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

Mark Ingående anskaffningsvärde Koncernmässigt värde hänförligt till förvärvat dotterföretag (se not 21)

389

Utgående anskaffningsvärde, mark

140 446

140 446

Utgående restvärde, byggnad och mark

428 242

410 768

I fastigheten Krukomakaren 17 avser 20 procent av byggnaden förvaltningsfastighet. I fastigheten Stettin 7 har ingen komponentuppdelning gjorts då fastigheten är under försäljning.

56

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 11

Inventarier Koncernen Ingående anskaffningsvärden

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012 18 517

28 886

22 367

23 523

Årets anskaffningar

2 600

8 235

1 597

6 412

Utrangering/försäljning

–1 393

–1 716

–671

–1 406

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 093

28 886

24 449

23 523

Ingående avskrivningar

–16 388

–13 658

–13 927

–11 907

–4 775

–3 732

–3 710

–2 917

929

1 041

210

897

–39

–20 233

–16 388

–17 427

–13 927

9 860

12 498

7 021

9 596

Årets avskrivningar Utrangering/försäljning Justering differens tidigare år Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde

Not 12

Andelar i koncernföretag Org. nr

Säte

Kapitalandel, %

Antal tusen aktier

Bokfört värde 2013-12-31

Bokfört värde 2012-12-31

CEE Services AB

556723-5923

Stockholm

100

100

100

100

Svensk Musik Swedmic AB

556754-1338

Stockholm

100

1

100

100

556884-6371

Stockholm

100

50

50

556842-4880

Stockholm

100

1

50

50

300

250

Dotterföretag

Kobalt STIM Aggregated Rights AB Stim Fastighets Holding AB Summa andelar i koncernföretag

Dotterföretag, indirekt ägda Stimhuset KB

Org. nr 969696-4361

Säte Stockholm

Stim Fastighets AB

556745-2841

Stockholm

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

57


Not 13

Andelar i joint ventureföretag Joint ventureföretag, indirekt ägt International Copyright Enterprise Services AB

Org. nr

Säte

Kapital- och rösträttsandel, %

Antal tusen aktier

556723-5907

Stockholm

50

50

Ingående balans Justerat eget kapital på grund av ändrade redovisningsprinciper Andel av resultat från joint ventureföretag Utgående balans

Redovisat värde 2013-12-31

Redovisat värde 2013-12-31

39 028

41 595

–2 128

298

–439

39 326

39 028

Not 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen

Upplupna framförandeintäkter

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

230 522

142 104

207 268

142 104

Upplupna intäkter privatkopieringsersättning

17 168

14 222

17 168

14 222

Förutbetalda kostnader

6 844

10 962

4 551

10 962

Övrigt

7 199

8 096

6 193

5 842

261 733

175 384

235 180

173 130

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

58

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 15

Förändring av eget kapital Koncernen 2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

Bundet eget kapital Insatskapital

5

5

5

5

Annat bundet eget kapital

1 226

1 226

1 226

1 226

Summa bundet eget kapital

1 231

1 231

1 231

1 231

Fritt eget kapital Utgående balans 2011-12-31

–12 144

Effekt av ändring av redovisningsprinciper*

–7 880

Justerad ingående balans 2012-01-01

–20 024

Ansamlad förlust/fritt eget kapital

–22 544

0

5

5

–1 621

–2 520

Summa fritt eget kapital

–24 165

–22 544

5

5

Summa eget kapital

–22 934

–21 312

1 236

1 236

Årets resultat

*Justerat eget kapital härrör sig ifrån ändrade avskrivningstider i dotterbolag, efter byte av redovisningsprincip till K3-regelverket.

Not 16

Checkräkningskredit Koncernen 2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

Utnyttjad checkräkningskredit

22 676

22 676

Outnyttjad checkräkningskredit

77 324

100 000

77 324

100 000

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

59


Not 17

Avräkningsskulder Koncernen 2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

Avräkning Stimlicensierade framförandeintäkter Ej avräknade intäkter från tidigare år

556 019

533 230

556 019

533 230

Utbetalning till svenska rättighetshavare

–215 959

–200 239

–215 959

–200 239

Utbetalning till utländska sällskap

–116 286

–128 021

–116 286

–128 021

223 774

204 970

223 774

204 970

Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna

735 366

671 053

720 844

671 053

Utbetalning till svenska rättighetshavare

–210 741

–195 202

–210 741

–195 202

Utbetalning till utländska sällskap

–113 475

–124 802

–113 475

–124 802

Kvar att utbetala av årets intäkter

411 150

351 049

396 628

351 049

634 924

556 019

620 402

556 019

Kvar att utbetala vid årets slut Avräkning framförandeintäkter utland Ej avräknade intäkter från tidigare år

143 359

162 916

143 359

162 916

Utbetalning till svenska rättighetshavare

–55 517

–87 878

–55 517

–87 878

Kvar att utbetala av tidigare års intäkter

87 842

75 038

87 842

75 038

Årets intäkt att avräkna

487 688

442 958

487 688

442 958

–393 955

–374 637

–393 955

–374 637

Kvar att utbetala av årets intäkter

93 733

68 321

93 733

68 321

Kvar att utbetala vid årets slut

181 575

143 359

181 575

143 359

9 790

11 858

9 790

11 858

–9 790

–11 858

–9 790

–11 858

0

0

0

0

Utbetalning till svenska rättighetshavare

Avräkning mekaniseringsintäkter Ej avräknade intäkter från tidigare år Utbetalning till svenska rättighetshavare Kvar att utbetala av tidigare års intäkter Årets intäkt att avräkna

186 698

165 456

186 698

165 456

–179 202

–155 666

–179 202

–155 666

Kvar att utbetala av årets intäkter

7 496

9 790

7 496

9 790

Kvar att utbetala vid årets slut

7 496

9 790

7 496

9 790

823 994

709 168

809 473

709 168

Utbetalning till svenska rättighetshavare

Total avräkningsskuld vid årets slut

60

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 18

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

Förutbetalda framförandeintäkter

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012 171 383

170 708

171 383

170 708

Förutbetalda hyresintäkter

7 012

6 653

Upplupen semesterskuld

3 603

4 005

2 423

2 110

Upplupna sociala avgifter och löneskatt

3 928

3 751

2 140

2 446

Övriga upplupna kostnader

8 100

9 730

3 438

7 082

193 351

195 522

178 709

183 020

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 19

Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Stim har den 4 augusti 2008 gått i borgen (proprieborgen) såsom för egen skuld såvitt avser CEE Services AB:s åtaganden enligt aktieägaravtal mellan CEE Services AB och MCPS-PRSAlliance Ltd, avseende joint venturebolaget International Copyright Enterprise Services AB. Stim har den 24 maj 2010 även gått i borgen för ICE Services AB:s hyreskontrakt med Förvaltningsbolaget Alvikshus HB.

Ställda säkerheter Stim har uttagna fastighetsinteckningar om totalt 27,2 mkr i eget förvar i fastigheten Stettin 7 (Sandhamnsgatan 75–83). Stimhuset KB har som generell säkerhet för Stim uttagna inteckningar om 176,0 mkr i fastigheten Krukomakaren 17 (Hornsgatan 103) som innehas av SEB som pant för lån och checkräkningskredit.

Koncernen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

Fastighetsinteckningar

176 045

176 045

0

0

Summa ställda säkerheter

176 045

176 045

0

0

För egna avsättningar och skulder avseende skuld till kreditinstitut:

Därutöver har av moderbolaget ägda kapitalförsäkringar ställts i pant för givna pensionslöften, se not 2. Verkligt värde på kapitalförsäkring inkl löneskatt uppgår per den 31 december 2013 till 3 590 tkr (0).

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

61


Not 20

Skatter Koncernen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

Aktuell skatt för innevarande år

–270

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

–766

–141

–241

–73

3

–766

3

790

790

–246

–138

–217

–71

Skatt på årets resultat

Årets förändring uppskjuten skatt Summa skatt enligt resultaträkningen

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras av: –1 376

–2 383

217

71

Skatt enligt gällande skattesats

Resultat före skatt

303

627

–48

–19

Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla

–73

–130

–50

–54

27

0

27

0

–440

–141

–170

–87

–496

24

3

24

3

–246

–138

–217

–71

Skatteeffekt av intäkter som inte är skattepliktiga Skatteeffekt av förändring av temporära skillnader Skatteeffekt avseende ej värderade underskottsavdrag Skatt hänförlig från tidigare år Redovisad skattekostnad

Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Pensionsförpliktelser Per den 31 december 2013 uppgick koncernens temporära skillnad avseende pensionsförpliktelser till 3 590 tkr (0), vilket motsvarar en uppskjuten skattefordran på 790 tkr (0).

Koncernen 2013

Moderföreningen

2012

2013

2012

Uppskjutna skatter Övriga avsättningar pensioner

790

790

Summa uppskjuten skatt

790

0

790

0

62

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Not 21

Förvärv av dotterföretag Per den 30 december 2011 förvärvade Stim Fastighets Holding AB samtliga andelar i Stimhuset KB (org nr: 969696-4361) till en beräknad köpeskilling om 300,6 mkr enligt nedan. Slutlig reglering av köpeskillingen har skett under 2012 genom att ytterligare 0,4 mkr har erlagts. Koncernen Erlagd kontant köpeskilling på tillträdesdagen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

300 989

299 300

Tilläggsköpeskilling

389

Förvärvsrelaterade kostnader

1 300

300 989

300 989

Summa anskaffningsvärde

I koncernens resultat ingår kommanditbolagets verksamhet. Vid förvärvet av kommanditbolaget uppgick det totala värdet av förvärvade tillgångar och skulder, köpeskilling samt påverkan på koncernens likvida medel till följande belopp: Koncernen

Moderföreningen

2013

2012

2013

2012

300 989

300 600

389

300 989

300 989

Likvida medel i det förvärvade bolaget

Påverkan på koncernens likvida medel

0

389

Erlagd köpeskilling tidigare år Byggnader och mark Total köpeskilling

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

63


Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas föreningsstämman den 21 maj 2014 för fastställelse.

Stockholm den 22 april 2014

Kjell-Åke Hamrén Styrelsens ordförande

Alfons Karabuda Tf verkställande direktör

Martin Q Larsson

Monica Ekmark

Gunnar Helgesson

Leif Pagrotsky

Erik Peters

Johan Ekelund

Kristina Rennerstedt

Eva Botmar

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2014

Anders Malmeby Auktoriserad revisor KPMG AB

64

Kettil Skarby Av föreningsstämman utsedd revisor

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a., org. nr 702002-3524

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. för år 2013. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 40–64.

till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn

STIM ÅRSREDOVISNING 2013

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och för koncernen. Övriga upplysningar Revisionen av årsredovisningen för år 2012 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 25 april 2013 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a. för år 2013.

65


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver

vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 april 2014

Anders Malmeby Auktoriserad revisor KPMG AB

66

Kettil Skarby Av föreningsstämman utsedd revisor

STIM ÅRSREDOVISNING 2013


Foto: Bilden på sidan 16 fotograf Rickard Eriksson, sidan 29 fotograf Simon Olsson. Övriga bilder är tagna av fotograf Fredrik Hjerling.

Grafisk form: Ineko AB

Tryck: Ineko AB, uppfyller ISO 9001, ISO 14001, FSC certifiering och är ett Svanenmärkt tryckeri.


www.stim.se