Page 1

Специален гост:

Светозар

Ченишев


съдържание

14

10

брой 27:

Комиксът като начин за възприемане на изобразителното изкуство в сферата на градския бит и култура - Част 4 (действащи лица и техники на изпълнение).................. 04 Творба от Андрей Каменов ............... 09 Кино: за филма „Легендата за коприненото момче“ . .................... 10 Творба от Александър Наничков . .... 12 Балет - специален гост: Светозар Ченишев . ........................... 14 Спонсори, награди и победители във втория междуфорумен конкурс: Колаж на тема „Личности“.................. 29 Творба от Тони Тодоров..................... 32 Арт хороскоп ...................................... 36

12

внимание!

Броят може да съдържа изображения, неподходящи за лица под 18 годишна възраст!

36

Корица 2 BG art class ЯНУАРИ 2011


арт

Част 4 ♦♦Автор: Антон Ганев ♦♦В памет на доц. Румен Захариев

КОМИКСЪТ КАТО НАЧИН ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В СФЕРАТА НА ГРАДСКИЯ БИТ И КУЛТУРА В няколко броя ви запознахме с Комикса като жанр, представих­ ме ви неговата същност, история и развитие. В този брой ще обърнем внимание на действащите лица и техниките на изпълне­ ние на комикса. Действащите лица в комикс-продукцията

За да може адекватно да постави на своите възпитаници изобразителната задача “Комикс”, преподавателят трябва да познава основните специфики на творческия процес при създаването на картинни разкази, да придобие нужната информация относно последователностите в препродукцията, действителната реализация и постпродукцията на едно комикс-издание. При поставянето на въпросната задача учителят, всъщност, ще действа в две насоки – той трябва да помогне на учениците да изберат или създадат сами литературната основа на своите картинни разкази - сценария (естествено, съобразен с тяхната възраст и възможности), след което да насърчи стремежа към практическо графично решение на поставеното задание. Задачата би могла да бъде поставена 4 BG art class ЯНУАРИ 2011

индивидуално на всеки ученик, но много по-съвременно решение от страна на преподавателя би било разделянето на класа на “творчески екипи”. Нека видим кои са участниците в един малък творчески екип, занимаващ се със създаване на комикси. Поради спецификата си на периодично издание, поради кратките срокове, в които трябва да се изработва, поради това, че събира в себе си твърде различни като методология изкуства, каквито са литературата, графиката и до голяма степен живописта, комерсиалният комикс е като правило колективно изкуство. Има, разбира се, строго авторски разкази в картини, които са измислени, написани и илюстрирани от едно и също лице, но повечето известни поредици, и особено тези, чието излизане на пазара се осъществява начесто и продължава с години, са дело на екип от автори и художници, всеки от които има


арт

строго специализирани функции и територия в творческия процес. Един оптимален екип за създаване на комикс е класическото трио - сценарист (който разработва сюжета и детайлното описание на персонажите), графичен артист (създаващ композициите на отделните кадри в тясно сътрудничество със сценариста) и специалист в постпродукцията (художник с подчертано живописно чувство и нюх към детайла, който се занимава с оцветяването и довършителната работа).

Авторът/ сценаристът

Безспорно, идейният мотор при осъществяването на един комикс е авторът на неговата литературна основа - човекът, дал основната идея, измислил самата история и разработил характерите на действащите персонажи. Разказът, разбира се, може да бъде и адаптация по известно литературно произведение, но дори и в този случай, освен явен талант, се изисква добър усет към ключовите моменти, нюх за отсяване на ненужните подробности, ефектен, но лаконичен език и забавен стил на писане. Не всяко добро произведение на художествената проза е лесно за адаптиране към нуждите на комикса или пък към тези на киното. Ето защо в един професионален екип за създаване на комикси е задължително да присъства фигурата на опитния и увлекателно пишещ сценарист, който може да е, но може и да не е фактическият автор на реализиращата се като разказ в картини белетристика. Както вече казах, сценаристът създава изключително точно описание на основните персонажи в историята, след което “разбива” (разкадрова) хомогенния текст на произведението на отделни, важни от визуална гледна точка моменти, като описва подробно мизансцена, декора, диспозиция­ та на героите и дори гледната точка във всеки от тях. Същевременно той предоставя на художниците обяснителния текст

и репликите на героите за всеки отделен кадър, като внимателно обмисля тяхната дължина с оглед на това да не внесе дис­ баланс в композицията с прекалено дълги субтитри, а от друга страна, да не създаде неяснота и объркване у читателя с прекалено беден текст.

Създателят (създателите) на типажите и композициите

В западната комикс индустрия това често са две (или дори повече) отделни лица, свикнали да работят в екип до степен всеки от тях да познава и владее съвършено стила на другия.

1) Пенсилър

У нас няма адекватен термин за въпросната “длъжност” в производствения комикс-екип. Това е човекът, който работи най-близо до сценариста, като заедно с него създава типажите в рисуваната история, композира до най-малки подробности ситуациите и бекграунда в отделните кадри и ги нахвърля, свободно или по-прецизно, с молив (на английски - pencil, оттук и названието “пенсилър”) или дигитално с таблет. Това е “рисувачът” на проекта, който трябва да бъде извънредно сръчен, артистичен, да владее до виртуозност нестандартните гледни точки, ракурсите и перспективата.

2) Инкър

Това пък е човекът, който изчиства и прецизира контурите и щрихите в работите на пенсилъра, след което определя източниците на светлина и степента на контраст в рисунките, и с помощта на туш (на английски - ink, оттук и “инкър”), четка, перо или пък чрез специализиран софтуер, изпълнява подробната графична разработка в отделните композиции. Това е “графикът” на продукцията - художник, който трябва да има микроскопско око за детайла, да владее изкуството на светлосянката, силуе­та и растера, да проявява отличен вкус към текстурите и светлинните ефекти. ЯНУАРИ 2011 BG art class 5


арт

Отговорникът (отговорниците) за постпродукцията

В масовото производство на комикси въпросната длъжност често се изпълнява от цял подизпълнителски екип, всяка творческа единица в който има строго регламентирани функции и приоритети. Естествено, в сферата на авторския комикс човекът, реализиращ постпродукцията, може да бъде само един или пък дори да е същият, изпълнил моливните скици и графичната разработка.

1) Колорист

Това е “живописецът” в екипа - художникът, който, с помощта на бои и четки или пък на компютърна програма и таблет, изпълнява цветната разработка на отделните картинки. От въпросния художник се очаква да има почти ренесансови познания за цветовете и способите за формоизграждане посредством тях, да проявява изобретателност и усет при пресъздаването на различни материи, да владее тънкостите на киароскурото, вальора и различните цветови гами.

2) Оформител/монтажист

Макар и донякъде творческа, тази роля вече навлиза в техническите параметри на графичното оформление и предпечата, тъй че тя би могла да се изпълнява и от вещо лице без художествено образование, но пък с добър вкус и модерни виждания за лейаута. Монтажистът е “дизайнерът” на продукцията - този, който решава цялостното оформление на страниците, подрежда отделните кадри във фолиото, подбира шрифтовете за текста, прави формата на “балончетата”, проектира оригиналния логотип (авторски шрифт на заглавието) и слоган на поредицата.

Техники на изпълнение в комикса

За да може да постави адекватно задачата “Комикс” на своите възпитаници, пре6 BG art class ЯНУАРИ 2011

подавателят по изобразително изкуство трябва да познава добре отделните етапи в изработването на един разказ в картини, както и тяхната чисто техническа последователност.

Ръчен метод за изпълнение 1) Моливна скица

Първата работа на комикс-художника е да подбере подходяща илюстрационна хартия или картон (с предвиждания печатен формат на комикса или по-голям, но мащабно съразмерен) и да нахвърля свободно върху него отделните кадри (със средно твърд молив). След като прецизира своите рисунки, конструира (посредством линия и пергел) перспективните моменти във фона и оконтури всички детайли, след като предвиди и очертае местата, в които ще се разполага текстът и отново с молив изпише самия текст, илюстраторът може да премине към оцветяването.

2) Нанасяне на цветовете

При ръчния метод за рисуване на комикси оцветяването често предшества графичната разработка с туш, тъй като нанасянето на бои върху тушовото покритие може да го размие, зацапа или дори покрие отчасти, което рефлектира зле върху техническия квалитет на комикса, респективно създава трудности при предпечатната подготовка - цветоотделянето и експонацията върху печатната форма. Ето защо в миналото колоризацията на комиксите често се е изпълнявала отделно от графичната разработка - върху прозрачни целулоидни плаки, както в анимацията или върху паус. Въпросните плаки се налагат върху изработения в черно комикс и оцветяването се извършва върху тях, така че тушовото покритие да не бъде засегнато. С развитието на скенерите и другите устройства за фотомеханично копиране, с усъвършенстването на методите за дигитално цветоотделяне сепарираната изра-


арт

лични други средства като рапидографи, т. нар. тънкописци, различни черни химикалки, флумастри, маркери и прочие.

4) Изписване на текста

Естествено, при оцветяването и работата с туша трябва да се проявява изключително внимание белите балончета и текстови кутии в композициите, както и маргините извън тях да не бъдат зацапани или покрити с боя. Ако това се случи, художникът може да изреже нови балончета от хартия и да ги апликира върху готовата рисунка с лепило. Текстът и репликите трябва да бъдат изписани калиграфски, но четливо, с адекватен на сюжета шрифтов стил. Ако при работата върху страницата се получат гафове и грешки, отделните кадри могат да се изрежат и залепят на съответните места върху нов, чист лист картон.

Нови дигитални методи за изпълнение

Wonder Woman #75 (черно-бяла заготовка за печатна форма), Брайън Болънд

ботка на цветоотделките вече не е задължителна. Днес ръчно рисуващият комикси художник може да нанася цветовете и туша върху същия лист картон, върху който е изпълнил моливния проект, но както вече казах, в този случай оцветяването предхожда тушовата рисунка. Самото колориране се прави с акварел, гваш, темпера, акрилни бои, цветни моливи, маркери или посредством всякакви смесени техники.

3) Графична разработка

След нанасянето на цветовете художникът пристъпва към прецизно оконтуряване и запълване на плътночерните зони в рисунките с туш или мастило. Повечето илюстратори от по-старото поколение правят това посредством перо или четка, но днес за целта вече се използват и раз-

Повечето комикс-художници днес вече загърбиха ръчната работа, използвайки изцяло или поне отчасти дигиталните методи - типично постмодерен формотворчески модус, при който първата материална форма на произведението се явява вече принтираната и публикувана творба. Един от най-изявените художници, възприели тези нови творчески и методологични тенденции, е британският комерсиален рисувач Брайън Болънд/Brian Bolland (р. 1951), прочут с детайлния си линеарен стил и респектиращи с графичната си разработка композиции. Той е известен най-вече с работата си по серията Judge Dredd, както и с корици, рисувани за двете комикс-империи Marvel и DC Comics.

1) Скица и дигитален “инкинг”

Както виждаме от подзаглавието, при цифровото рисуване на комикси моливната рисунка и графичната разработка вече са един неотделим етап. Тази част от процеса може да бъде изпълнена както на ръка, ЯНУАРИ 2011 BG art class 7


арт

така и с таблет (дигитална писалка) в растерна или векторна програма (Adobe Photoshop, Corel Painter или Adobe Illustrator). Ако скицата е направена на ръка, тя може да бъде сканирана и импортирана за допълнителна обработка в някоя от векторните програми (Illustrator, Flash, Corel Draw), тъй че върху нея да се извърши т. нар. дигитален инкинг, т. е. аналогичната на запълването с туш компютърна процедура. Цифровата техника дава възможност за изработка на изключително плавен и прецизен контур, за оформяне на плътни, текстурни или преливащи се графични петна, растери и ефекти от всякакъв вид. Все пак има художници, които предпочитат да направят тушовото моделиране по класическия начин - на ръка. В такъв случай, след съответното сканиране, изображението може да бъде векторизирано автоматично посредством предназначения за целта софтуер като Corel Trace или функцията live trace на Adobe Illustrator. Чертожните функции на професионалните илюстраторски програми или пък програмите за триизмерно моделиране биха могли да улеснят в значителна степен работата по перспективното изграждане на фона.

2) Нанасяне на цветовете

При компютърния метод за рисуване на комикси оцветяването се извършва винаги след графичната разработка и това става най-често посредством изключително вариативната и интуитивна програма Adobe Photoshop. Почти задължително е черно-бялата разработка да бъде импортирана в отделен слой на въпросната програма, тъй че нанасяните посредством таблета цветове да не покриват контура и плътните черни петна. Дигиталната колоризация предлага на

художника практически неограничени възможности, както в цветово отношение, така и по отношение на текстурите, специалните ефекти, осветяването и пр. Тези възможности могат да бъдат предмет на цяло отделно изследване, ето защо аз няма да ги изтъквам тук.

3) Изписване на текста и дигитален монтаж на страницата

С помощта на компютъра “балончетата” за репликите и текстовите кутии в композициите могат да се начертаят лесно и във всякакви форми. Нещо повече, те могат да се уголемяват или умаляват спрямо текста почти до самия край на творческия процес, могат да се местят и преконфигурират в полето на страницата, както и да се коригират по всяко време. При положение, че всяка картинка от историята е отделен обект или пък слой в програмата за дигитален дизайн (Quark Xpress или пък Adobe InDesign) опасност от зацапване или повреда на маргините, контурите и текстовите кутии практически не съществува. При дигиталния комикс текстът и репликите се изписват с предварително създаден компютърен шрифт, който често имитира ръкописен или калиграфски такъв.

Това са процедурите по създаването на един картинен разказ

Описах ги съвсем накратко, понеже те не се отнасят директно към обговаряните тук проблеми. С това приключвам обстойното разглеждане на комикса като жанр. Можете да проследите целия материал: Част 1 - Същност Част 2 - Видове комикс издания Част 3 - История на комикса

Край на Част 4 8 BG art class ЯНУАРИ 2011


бг таланти

Автор: Андрей каменов а.к.а. Dragon_Phoenix

ЯНУАРИ 2011 BG art class 9


кино ♦ Източници: http://www.thelegendofsilkboy.com http://neilevery.blogspot.com http://www.imdb.com

трейлър на филма може да видите от официалния сайт

В

„Легендата за коприненото момче“ се разказва за амбициозно малко момче, което попада в магически свят, изпълнен със забавление, смях, приключения, опасности и най-невероятните и колоритни герои, които сте виждали. По време на своето пътешествие Коприненото момче открива историята на страната си и се превръща в герой, като се бие срещу злия Филтингтон Четвърти, който пред нищо няма да се спре, в стремежа си да получи цялото богатство на света особено контрола над най-рядко срещаната коприна на Земята, направена от красивата Богиня на коприната. Началото на филма е съвсем нормално за обикновено момче, което обича да кара скейтборда си и да се забавлява със своите приятели. Но после ще се запознаем с красивата Anya - прилеп, който се тревожи и за най-дребните неща и е песимист по природа, гъбата Puffball, който носи копие и в китайската култура се ползва за крепко здраве, както и други странни персонажи...

10 BG art class ЯНУАРИ 2011


кино

Технически данни: Жанр: 3D Анимация, Фентъзи Режисьор: David Liu Сценаристи: Christopher Donaldson и Neil Every С гласовете на: Jackie Chan, Ashleigh Ball, Garry Chalk и други Премиера: 2010 година

и още за “the legend of silk boy”

от кухнята на филма

Н

аписването на историята за филма първоначално не е вървяло особено гладко, заради включването на определени елементи, наложени от страна на китайските продуценти. Вдъхновение­ то за историята идва от един от инвеститорите на филма, чийто прадядо, Xu Rongcun, е бил умел производител на коприна. Китай изключително много се гордее с производството на коприна и Xu Rongcun е нещо като национален герой, след като става първия китаец,

спечелил златен и сребърен медал на Световния панаир в Лондон през 1851 година. Той занесъл елегантна копринена тъкан от Китай и бил награден от самата кралица Виктория. Решението за филм, който достойно да разкаже за изкуството на коприната, е дошло, след като Шанхай е трябвало да бъде домакин на световното изложение Експо през 2010 година. Дългите часове неуморни проучвания са помогнали много за творческия процес в търсене на история, която да послужи за основа на филма, но въпреки че са изчели

всичко, относно Пътя на коприната, производствения процес на коприната, жизнения цикъл на копринената буба, нищо не е успяло да запали въображението на сценаристите... Докато не са попаднали на нещо, което са оприличили на неясна древна народна приказка за Leizu, жената на Жълтия император. Leizu е известна още като Майката на коприната или Богинята на коприната и е сочена за човека, открил коприната, когато пашкул от копринена буба пада от черницата в чая, който е пиела. В „The Legend of Silk Boy“ Leizu става нашият водач в магическия свят на копринената рисунка, където е засмукан героят ни. ЯНУАРИ 2011 BG art class 11


бг таланти

“танцьорка” Автор: Александър Наничков, a.k.a. Inca www.tsabo6.deviantart.com , www.artofinca.com e-mail: artofinca@gmail.com

12 BG art class ЯНУАРИ 2011


специален гост

Светозар Ченишев

Светът, в който живеем съдържа изключително добри неща, които ние въобще не забелязваме BG Art Class:

Здравей! Би ли се представил пред нашите читатели?

натам? Много хора остават в България и продължават тук обучението си.

Светозар Ченишев:

Светозар Ченишев:

Казвам се Светозар Ченишев, роден съм на 12 ноем­ ври 1968г в София. Учил съм 3 години в основно училище, след това съм учил още 3 години в балетното в София, Държавното хореог­ рафско училище и после заминах за Москва, където учих в тяхното Държавно училище за хореография.

BG Art Class:

Как си заминал? Кой те е подтикнал да заминеш 14 BG art class ЯНУАРИ 2011

По онова време... бяха още социалистически времена. 82-ра година имаше обмяна на кадри между Русия и България. Няколко души от балетното училище в София имаха право да ходят да учат там, които бяха понапреднали. Аз бях в един от по-елитните класове, на Бисер Деянов – това беше първия му клас.

BG Art Class:

Кой е Бисер Деянов?

Светозар Ченишев:

Бисер Деянов е един много известен български балетист, който на времето беше премиер в театъра. Той също е учил в Русия, учил е в Ленинград - сега се казва Петербург, както и преди социализма се е казвал Санкт Петербург. Той е един от най-големите български танцьори.

BG Art Class:

Защо точно при него? Имало ли е други, при които си можел да се учиш?

Светозар Ченишев: Той по онова време се


специален гост

е съгласил да вземе един балетен клас в училище и практически, ние бяхме неговия първи випуск, първи опит в педагогическата дейност. Той е, както казах, един от най-добрите български танцьори и голям дългогодишен премиер в Операта.

BG Art Class:

Кое е най-значимото, нещото, което никога няма да забравиш от неговото преподаване?

Светозар Ченишев:

Той беше строг педагог. Изискваше много от учениците. Това, което от него съм запомнил, е музикалността и той много държеше на това, да сме стриктни. Държеше много на мускулната работа, на опънати крака. Умееше да ни показва точно нещата, общо взето. Също така отвреме-навреме ни е свирил в залата, но беше изключително строг педагог и много изискваше. Така беше при него.

BG Art Class: Колко време сте били в неговия клас?

Светозар Ченишев:

3 години. Общо образованието за балет започваше в 3-ти клас...

BG Art Class: Толкова отрано?

Светозар Ченишев:

Да. И после... Не, момент, дали това беше в 3-ти клас. Чакай сега, това дали е вярно?

BG Art Class: Да не е по-рано?

Светозар Ченишев:

Не, не. Във всички случаи имах три класа в основно училище преди това. След това влизахме в балетното училище. Общо 8 години беше обучението. Аз практически учих 3 години тук и 5 години в Москва.

BG Art Class:

До навършване на 18-го-

дишна възраст.

Светозар Ченишев: Да.

BG Art Class:

След което излизаш с гимназиално образование.

Светозар Ченишев:

Излизаш с професионално гимназиално образование. Практически, ти си вече балетист, завършил си. В Москва се казваше Академично хореографско училиЯНУАРИ 2011 BG art class 15


специален гост

ще – това беше най-високото образование за балетен танцьор, което имаше по онова време въобще.

BG Art Class:

Тогава какви перспективи си имал с него?

Светозар Ченишев:

Перспективите бяха... об­ що взето, поне аз самия съм нямал много ясна представа за това, какви са перспективите, защото моите родители бяха балетисти. Те ме изпратиха в балетното училище и понеже бях приет – имал съм достатъчно физиологични данни... аз започнах просто да уча. И ми се удаваше горе-долу. Както казах, заминах за Москва, след като двама от моите съученици се отказаха. Оп, тук ще излъжа, значи – един от моите съученици се отказа и аз заминах на негово място. Той беше, може би, най-добрия в нашия клас, най-обещаващия танцьор.

BG Art Class:

Ако не е тайна, как е неговото име?

Светозар Ченишев:

Предполагам, с имена няма да се занимаваме в момента. Мога само да кажа, че той също работи в Германия, както и повечето ми съученици.

BG Art Class:

Добре, а това е било коя година?

Светозар Ченишев:

Това е било... 79-та година трябва да съм влязъл в балетното училище.

BG Art Class:

Как се е развивал човек по това време – като работа след завършване?

Светозар Ченишев:

По принцип, ние имахме Националната опера. Тя по онова време се казваше Софийска народна опера. Така се казваше, да. От тогава си смени името няколко пъти. Това беше една много силна

балетна група, с танцьори, определено, на световно ниво.

BG Art Class:

Българи на световно ниво!

Светозар Ченишев:

Българи, българи! Разбира се, че българи. Общо взето, в Националната опера работят българи.

BG Art Class:

Имаше ли чужденци тогава и ползвали ли са се с някакви привилегии?

Светозар Ченишев:

Аз не си спомням да е имало чужденци. Работеха основно българи. Имаше и няколко руснака - главно солисти. Това бяха, общо взето, генерацията на майка ми и баща ми, но и по-възрастни хора. Имаше много изключително изявени български балетисти и балерини.

BG Art Class:

Ти си бил доста млад тогава и син на родителибалетисти – какво е твоето лично мнение, имало ли е шуробаджанащина? Да има нагласяване на работа?

Светозар Ченишев:

В какъв смисъл? Някой да ми е помагал нещо?

BG Art Class:

Абсолютно. Знаем, че по онези времена е било така.

Светозар Ченишев:

Не знам такова нещо да е имало. Влязох в училище и си учих, както другите хора. Нямаше някакви протекции 16 BG art class ЯНУАРИ 2011


специален гост

или нещо. За Москва, както казах, беше избран един мой съученик, който, обаче... нещо майка му не го пусна и аз отидох на негово място. Не беше нещо с някаква протекция. Аз поне, доколкото знам.

BG Art Class:

Добре, а да се върнем пак на България.

Светозар Ченишев:

Родителите ми бяха също редови танцьори. Баща ми беше солист в Операта, но нямаха някаква особена позиция от страна на власт или на нещо, бяха си редови танцьори.

BG Art Class:

Родителите ти по това време къде са работили?

Светозар Ченишев:

По времето, когато аз завърших в Москва и се прибрах в България, майка ми беше родила второто си дете вече – сестра ми и се беше отказала от балета. Работеше по-нататък по другите си специалности. Тя е завършила балерина, обаче плюс това има висше образование като лингвист – значи, владее немски, английски, руски езици, плюс това журналистика и в последствие завърши балетна педагогика. Общо взето, тя е един много образован човек. А пък баща ми беше строи­ телен инженер по образование, допълнително към балета. Беше завършил вис­ ше в “Христо Ботев”, мисля, че се казваше. Беше станал офицер в армията и дълги години се бори в Операта с

някакви идеи, че трябвало да оправи българския балет. Имаше по онова време някакви по-изявени хора и по-неизявени. Сега, по-неизявените винаги обичат да бъдат по-изявени и понеже не стават, се ядосват.

BG Art Class:

А как е станала връзката с Бисер Деянов?

Светозар Ченишев:

Бисер Деянов... Той беше колега на майка ми и баща ми. В училището просто той преподаваше – това беше връзката.

BG Art Class:

Без да е имало конкурс?

Светозар Ченишев:

В класа, в който аз влязох - всички момчета от тази година бяхме при него. Това е. Просто нямаше няколко класа. Бяхме един клас.

BG Art Class:

И тогава идва вече, така наречената казарма.

Светозар Ченишев:

След като се върнах от Москва, първо отидох в казармата. Две години казарма в София – през по-голямата част в Ансамбъла на строителни войски. Втората година от казармата ни викаха с едни специални бележки да танцуваме в Операта. По онова време вече баща ми, след като се беше отказал да спасява българския балет, беше заминал за Гърция, за да работи в една много голяма частна трупа в Атина. Където и аз имах възможността да работя през една лятна ваканция.

BG Art Class:

На колко години си бил тогава?

Светозар Ченишев:

Бил съм вече на 16 години. Още бях в училище. Лятната ваканция беше доста голяма и имах възможност.

BG Art Class:

Как се развиваше през ЯНУАРИ 2011 BG art class 17


специален гост

18 BG art class ЯНУАРИ 2011


специален гост

това време? Трудно ли ти беше?

Светозар Ченишев:

Беше много сериозно нещо. През времето на социализма балета беше изключително сериозно изкуство. Водеше се наистина за една от важните културни дейности.

Общо взето, те не са създавали семейства, много са работили по онова време. Това е било развитие на изкуството, действително са се стараели да го вдигнат на едно изключително високо ниво.

BG Art Class:

BG Art Class:

Светозар Ченишев:

Светозар Ченишев:

Светозар Ченишев:

Говорим за класическия балет.

Да, за класическия балет. Но, имаше при социализма и една самостоятелна модерна група в София, която беше балет “Арабаск”, водена по онова време от Маргарита Арнаудова, която беше изключителен човек. Имах радостта 1 година да работя при нея, след което заминах за Германия. Това беше точно в годините на прехода. Но още от времето на Сталин в Русия балета е бил от изключително значение за социалистическата система като изкуство. Използвал се е за нещо като реклама на системата.

Някои имена?

Велики танцьори. Значи, в балета по-старите са били: Чабукиани, Мессерер, Габович... това са хора много преди моето време, за времето на майка ми и баща ми, това са Владимир Василев, Михаил Лавровски... не искам да изпускам имена.

BG Art Class:

Добре, това е достатъчно. А какво става после с тези хора?

Светозар Ченишев:

Работили са през целия си живот в една

BG Art Class: Така ли е било?

Светозар Ченишев:

Да. “Большой театр” е бил като една голяма рекламна кампания. И когато хората са взимали добри заплати и балетистите в Русия са имали идеологична настройка, развили са изкуството, което е било запазено в Русия през войната. Практически, това изкуство, класическия балет, е било забравено в цяла Европа, руснаците са го запазили такова, каквото е било преди.

BG Art Class:

Какво означава това? Че балетистите все пак са получавали достойни заплати?

Светозар Ченишев:

Балетистите са взимали високи заплати и са имали добър статут в страната по времето на Сталин.

BG Art Class:

Достатъчно, за да създадеш семейство. ЯНУАРИ 2011 BG art class 19


специален гост

от уличните народни танци.

BG Art Class:

Абсолютно. И аз това съм чувал. Добре, а какво ще кажеш за балетните конкурси във Варна всяка година?

Светозар Ченишев:

Доколкото аз имам информация, балетния конкурс във Варна е първия балетен конкурс, световно погледнато. Най-големите танцьори на този свят са минали през Варненския конкурс. Той е бил нещо изключително за онова време. Сега е малко позападнал, защото вече има много конкурси по света. Има Москва, има Токио, има Берлин... всички големи градове. Много различни конкурси има по света. Варненският конкурс явно не е вече толкова добре спонсориран, а пък и няма вече това ниво на тогавашната затворена система, която е била интересна за западните хора.

BG Art Class:

затворена система, но са ходили на турнета по целия свят. Те вече са възрастни, някои от тях вече са покойници – примерно, партньорката на Владимир Василев, Екатерина Максимова, която беше една изключително голяма балерина.

BG Art Class:

Значи, искаш да кажеш, че общо взето, целия балет, който е през 80-те и 90-те 20 BG art class ЯНУАРИ 2011

години, е базиран на руски балетисти?

Светозар Ченишев:

Говорим за периода 40те до 70-те години преди всичко... В Русия е бил запазен и класическия балетен репертоар, който първоначално възниква във Франция, в Италия е бил развит, Англия също е имала... То е кралско изкуство – изкуството на Двора. Въпреки, че е възникнало от народните танци,

А за другите години, след 91-ва, когато си напуснал страната? Какво ще кажеш за тях? Германия ли е била алтернативния вариант за един млад човек, който иска да практикува това, което е завършил?

Светозар Ченишев:

Това, което се танцуваше тук, беше страшно хубаво. Аз имам много добри спомени и от Операта, и от спектаклите, и от балет “Арабеск”, където имаше наистина много интересен и приятен репертоар. Също и от колегите. Винаги съм бил щастлив.


специален гост

Проблема беше, че по онова време в България заплатите не бяха високи, пък и се ожених и нямаше да има къде да живеем. Трябваше да се бутаме да живеем с родители в един апартамент и т.н. и реших, че това в Германия ще е по-лесно, понеже получих един договор...

BG Art Class:

Да, интересно е как е станала тази връзка с Германия.

тук в София и в Музикалния театър бяха направили нещо като изпит – кастинг. Много от хората се явиха на този конкурс и получиха договори директно на място. По онова време имаше още Импресарска дирекция и всичко беше държавно регулирано.

такъв паспорт можеше да излезеш навън и да работиш, а Импресарска дирекция взимаше някакви проценти. Не мога сега да си спомня колко беше, но 10% или нещо такова. Ние тези пари ги плащахме, мисля, съвсем малко време.

BG Art Class:

BG Art Class:

Светозар Ченишев:

Светозар Ченишев:

Което ще рече?

Импресарска дирекция беше нещо като държавна инстанция. Те ни изпращаСветозар Ченишев: Ами, това беше последната ха, издаваха ни паспорти за година, в която съществува- работа, които бяха специал­ ше Германската Демокрани паспорти, служебни. По тична Република. Дойдоха онова време в България хора от тамошната агенция имаше служебни паспорти за артисти, която включва и за излизане от страната, балетни артисти. Дойдоха международни паспорти. С

А другите колеги?

Другите колеги, мои съученици и малко по-големи от мен хора, се явиха на същия този изпит и заминаха. Има хора, които са заминавали и извън тази система в Германия. Хора, които просто отиват там, примерно, на изпит. Аз знам за дисиденти, хора, които са оставали в

ЯНУАРИ 2011 BG art class 21


специален гост

други страни и са били след това много уважавани. Един от тях е Михаил Баришников – руски танцьор, който остава в Америка през време на едно турне. Просто изчезва. Преди него също остават на запад Наталия Макарова, Рудолф Нуреев, с когото имах щастието да работя в Берлин... Като имате предвид, че по онова време, като се ходеше в чужбина, винаги имаше един човек, който отговаряше за групата. Той беше от Националната сигурност и следеше за това, никой да не се отдалечава от групата и т.н. Един вид, да си задържим талантите, които са образовани тук. Общо взето, това беше 22 BG art class ЯНУАРИ 2011

системата, за да не отидат там и да получават хубави заплати. То имаше и идеологическа борба, нали, винаги се казваше: “Остани тук при нас, нашата система е много добра.” и т.н. Което до някаква степен си беше истината, защото човек имаше някакъв статут като танцьор. На запад имаха хубави заплати, човек беше уважаван, но винаги си е бил чужденец. Все пак има изключително добри танцьори, които са пробили и са направили големи кариери на запад. Това са хора като Баришников, Макарова, Нуреев и други от изключително висока класа танцьори... а днес се ходи по договори. Има хора, пример-

но, в Русия, пък и тук, които отиват по договор, изиграват един спектакъл, взимат си хонорара и се прибират пак в театъра в страната си. При мен имаше такава възможност и реших да отида първо в един малък театър, където можех първоначално да живея със семейството си.

BG Art Class:

В кой град е било това?

Светозар Ченишев:

Този град се казваше Майнинген. Малко градче, със сигурно, 40-50 000 души население, но с голям театър.

BG Art Class:

Качествен или голям?


специален гост

Беше трудно, защото заплатите бяха на същото ниво, Важен за тамошната област. Само че този театър ми както в източна Германия. В първите години на прехода се стори малък и с жена ми беше много интересна тази се преместихме в Берлин. Получих договор в Щатс опе- диференция между заплатите и наемите. ра. Там танцувах известно време. Имах възможността с Нуреев да работя в годинаBG Art Class: та преди той да почине. Той Добре, а ако беше останал постави в този театър “Спяв България след промените щата красавица”. Запознах и не беше заминал за друга се с доста хора от източен държава? Нямам предвид Берлин. Тогава точно всички само Германия, а по приндоговори се сменяха. При цип да си останеш тук – как тях също имаше голяма про- мислиш щяха да се развията мяна, защото всички източни нещата за теб? договори се сменяха със заСветозар Ченишев: падни договори. Интересно Сега, ако нямаше преход, беше как наемите се прощяхме да си бъдем пак заменяха. Примерно, наеми, които в източна Германия са творени, обаче по онова време цялата социалистическа били по 21 източни марки и са били плащани от театъра, система се отвори. Аз, доколкото знам, това всичкото при заплата от 900 източни е било инициирано покрай марки, изведнъж станаха Михаил Горбачов. Тогава се 500 или 700 западни марки.

Светозар Ченишев:

получи това преустройство и другите социалистически страни последваха примера на Русия – голямата страна.

BG Art Class:

Млади хора с талант заминават да работят в чужда държава. Какъв е тук конфликта?

Светозар Ченишев:

Виж, днес, аз, доколкото разбирам, качеството на танцьорите, които работят в България е изключително високо, както винаги е било. Но доколкото знам, заплатите са ниски. Публиката не е много голяма. Никой няма голямо желание в този разрастващ се европейски капитализъм да спонсорира, особено такива високи изкуства. Това и на Запад е трудно.

ЯНУАРИ 2011 BG art class 23


специален гост

BG Art Class:

Навсякъде е трудно.

Светозар Ченишев:

Да. Има големи групи. Класическият балет все повече и повече, като скъпо изкуство, започва да бъде, малко като че ли слаган настрана, така да се каже. Развива се модерният балет – той има висока психологична стойност, много свободен, така да кажем, език и дава възможност да се излезе от рамките на нещо класическо. Но класическото изкуство, ние всички знаем, че има изключителна стойност за хората. Защото класиката е това, от което всеки един артист, независимо в коя област е, се учи. Практически, класиката е училището, това е еталона, това, което е ставало преди години, когато хората още дълбоко са се занимавали с изкуствата и са се опитвали да ги направят действително божествени. Докато днес ние работим на едно ниво, което все пак е свързано в някаква степен и със средствата, нали.

BG Art Class:

Каква е разликата между колеги, които са останали в родината си и Светозар Ченишев, който е избрал Германия?

Светозар Ченишев:

Целта се оправда. Имам син, който отрасна в Германия. Това беше основното, което аз наистина получих от тази професия и от работата си в Германия. Можахме с жена ми да живеем добре известно време заедно – 16 години. Но в един момент аз 24 BG art class ЯНУАРИ 2011

поостарях, сменяйки театри и тя реши да намери някакъв друг живот, по-интересен, а и й се удаде възможност.

BG Art Class:

Кое е доброто, което си спомняш от Германия и кое не е честното?

Светозар Ченишев:

Истината е, че един човек в чужбина е чужденец. Това, че човек в България също може да бъде чужденец, след като е бил дълги години в чужбина, е също факт. Лошо е, когато човек не е удовлетворен от грижите на държавата му за самия него. При мен случая не е бил такъв, но аз знам за хора, които са излезли в пенсия... нещата с балета не са достатъчно уредени, има някакви проблеми с пенсионните възрасти. Поне това съм дочувал. Танцьор, който е практикувал това тежко изкуство, получава травми с годините, остарява сравнително бързо, костната система е пренатоварена и знаем, че някъде към 40годишна възраст повечето хора, които не искат да се измъчват ужасно, прекъсват. Има герои, които продължават с цената на всичко, само от любов към публиката.

BG Art Class:

Ти си от известна фамилия – помогнало ли ти е това по някакъв начин?

Светозар Ченишев:

Аз не виждам моята фамилия като особено известна.

BG Art Class:

Ченишеви не е известна фамилия?

Светозар Ченишев:

Аз обичам семейството си. Обичам родителите си, сестра си, дядо си, баба си. Великата ми баба Юлия Винер-Ченишева беше изключителен човек, изключителен певец от наистина световна класа, както са и много хора в балета тук. България е богата на талантливи и изключително трудолюбиви хора... Но не знам какво точно... може би това, че не се чува кой е тук, въпреки, че вече сме дори в Европа, навън хората не знаят кои сме. Когато отидем там – разбират. В Берлин, примерно, има две балерини, които не бяха много изявени тук, у нас... те бяха изявени, но не много... които в момента са директорки на две компании в Берлин. Едната води телевизионния балет в Берлин, а другата води Фридрих Щат Палас, която е най-голямата сцена за шоу-балет в света... е, може би, в Лос Анджелис има по-голяма.

BG Art Class:

Сигурно. На Запад е друго.

Светозар Ченишев:

Също така имам колеги, които са отишли в Америка и са изключително ценени. Аз също не мога да се оплача, че в театрите, в които съм работил, не съм бил уважаван или ценен. Проблема е в това, че всичко свършва някой ден.


специален гост

BG Art Class:

С какво се занимаваш сега?

Светозар Ченишев:

Преподавам в частно училище като класически педагог. Училището е за хип-хоп и е любителско. В същото време работя в една от поголемите клиники в Берлин, където преподавам танцова терапия в детската психиатрия, на деца със смущения.

BG Art Class:

Светозар Ченишев:

Всеки намира някакъв път. Пътищата са изключително разнообразни. Много от хората не могат изобщо да се примирят с това, че всичко е свършило на сцената и им е изключително трудно да живеят нататък.

BG Art Class: Тъжно ли ти е?

Светозар Ченишев:

На мен не чак толкова. Аз

съм се натанцувал, общо взето. На мен ми е прият­ но да преподавам. Аз обичам това нещо. Също така завърших двегодишно образование в Берлин като танцов терапевт и сега тази професия ми е много интересна. Там има много неща за откриване, много неща за експериментиране и за преоткриване. Човек опознава и себе си по-добре и се научава на нови неща. Значи, аз не смятам, че сценичната

Как си представяш живота, ако беше останал в България?

Светозар Ченишев:

Ооооо.... никога не съм си мислил как ще е живота другояче от това, както е бил. Животът си тече, ние го жи­веем, случват се неща...

BG Art Class:

Твоите колеги в България – имаш ли приятели сред колегите си тук?

Светозар Ченишев:

Хората, които останаха тук, също живеят. Единият ми колега от моя клас в момента има 2 близначета, изглежда изключително добре за възрастта си и е доволен. Има хора, които са поостарели, както си е нормално. Има живот и тук.

BG Art Class:

Знае се, че балетист е актуален и може да играе до 40 години, примерно. След това, общо взето, всеки започва някакъв собствен бизнес или се насочва към преподаване, като теб. ЯНУАРИ 2011 BG art class 25


специален гост

концентрираните изкуства е. Също е свързано с много други неща, в смисъл, с опознаване на пространството около теб, с взаимодействие с други танцьори, с изучаване на хореографии, измисляни дълги години преди теб... с влизане в други светове.

BG Art Class:

Има ли партньори в балета?

Светозар Ченишев:

дейност на един балетист е всичко. Балетът е изключително ценно нещо за човека, ако го обича и го работи с тази отдаденост, както правят повечето хора.

BG Art Class:

Така ли си си представял живота?

Светозар Ченишев:

Смятам, че всеки човек в началото на живота си си представя едно безкрайно развитие, вървене нагоре, една еуфория, красиви неща, а живота е нещо съвсем спокойно, нормално, човешко, хората вървят след мечтите си и следват жизнения си път, придвижват се нататък и се опитват да правят най-доброто. Животът не е нещо фантастично, животът е нещо много красиво и аз намирам, че този свят, в който ние живеем, съдържа много неща, които ние въобще не забелязваме, а те са изключително добри. 26 BG art class ЯНУАРИ 2011

BG Art Class:

Как си представяш живота си оттук-нататък?

Светозар Ченишев:

Спокойничко ще си работя. Предполагам, че ще се увеличават и полетата за действие. Надявам се да станат и други позитивни неща.

BG Art Class:

Какво ще кажеш за балета?

Светозар Ченишев:

Балетът е един път към развитие, към съвършенство, към опознаване на себе си. Това е опознаване на анатомията, на силите ти, на кондицията ти. Изключително кондиционно изкуство, с чисти форми...

BG Art Class: Строго ли е?

Светозар Ченишев:

Зависи как го разглеждаш. Като форма, то е строго, има строга координация, има строги форми, линиите са възможно най-дълги (колкото тялото позволява). Едно от

Да, това са едни определени отношения между хора, които са силни и общуват в много случаи колегиално, но с много високи изисквания един към друг. Поне това е нещото, което съм разбрал от тези години, в които съм танцувал.

BG Art Class: Има ли завист?

Светозар Ченишев:

Завист има, както във всички изкуства. Всеки един човек на изкуството до някаква степен е нарцисист. Нарцисистите са хора, които обичат да се слагат на сцената. Разбира се, тогава има и завист, но в една нормална група, в която всеки знае до каква степен се е развил или докъде са възможностите му... в една група, управлявана от разумен хореограф, директор, който познава танцьорите си и в която всеки танцьор е доволен с определената му задача и е значим по някакъв начин на сцената, разбира се, че тогава няма какво да говорим за завист, защото човек е доволен от това, което изпълнява. Естествено, трябва да


специален гост

се знае, че самата балетна трупа е значима, т.е. всички танцьори да осъзнават значимостта на групата. Това, разбира се, до една степен зависи и от факта дали имат публика, т.е. от един добър мениджмънт на групата – това го правят по-възрастните, не танцьорите.

BG Art Class:

Има ли подливане на вода, така да се каже?

Светозар Ченишев:

Чувал съм за такива неща, но не съм присъствал. Сега не знам как е, но особено по онези времена... всеки човек, който завижда на друг човек, евентуално може да помисли за това как да го елиминира.

BG Art Class:

Един универсален въпрос. Кой е добрия балетист?

Светозар Ченишев:

Добрият балетист ли? Това е човек, който живее в танца си. Не се замисля за формата... вече. Човек, който наистина живее танцувайки.

жът трябва да е към здраве, към красота, към хармония, към сила, към развитие... това е балета.

BG Art Class:

Къде е красотата извън балета? Как се проявява красотата в една семейна обстановка?

Светозар Ченишев:

Красотата е навсякъде. В семейна обстановка красотата трябва да бъде забелязвана. Това е едно от важните неща, защото понякога забравяме, че тя съществува около нас, затъпквайки се в проблемите си. Красотата за мен е свобода, одухотвореност, изразителност, тя е винаги хармонична.

BG Art Class:

Къде е грацията?

Светозар Ченишев:

Грацията е в цялостността. Цялостност между тяло и дух, цялостност между различните части на създанието, цялостност между

създанието и Вселената.

BG Art Class:

И един последен въпрос. Направил си собствен спектакъл “Червената шапчица” – можеш ли да разкажеш повече за него?

Светозар Ченишев:

Да, това беше един опит да направя собствена изява и като хореограф, и... аз се занимавам и с музика, това ми е хоби, та бях написал тази музика. Опитах се да представя характерите в “Червената шапчица” така, както ги познавам аз. Опитах се да разкажа приказката.

BG Art Class: Получи ли се?

Светозар Ченишев:

Мисля, че много добре се отдаде това. Да.

BG Art Class:

Много ти благодаря за интервюто. Пожелавам ти успехи и през новата 2011 година.

BG Art Class:

Ти как си се превърнал в добър балетист?

Светозар Ченишев:

Първо, чрез осъзнаване на това какво е балета. Второ, чрез осъзнаване на това какво представлявам аз самия, като създание, като човек, като личност, като структура също така, като анатомия, като здраве. И трето, с усещането на музиката, на сцената... общо взето, това е. Във всички случаи стремеЯНУАРИ 2011 BG art class 27


КОНКУРС

Колажът, с който спечели и наградите за победителя, избран от журито във втория междуфорумен конкурс: Колаж на тема “Личности” Арлекин от www.otkrovenia.com

Вижте анкетата ТУК

Безплатен учебен курс по избор

(присъствен или он-лайн: за растерни, за векторни програми, за графичен или уеб дизайн, за програмиране) предоставен от:

Учебен център “Експерт” адрес: София, бул.”Дондуков” 25, ет.2 тел.: 02/986 56 93; 0898/575-150 http://www.expert-bg.org

30 BG art class ЯНУАРИ 2011

USB памет 8 GB

предоставена от он-лайн списание "Life & Health" http://life-and-health.eu


КОНКУРС

Колажът, с който спечели и наградите за победителя, избран от потребителите във втория междуфорумен конкурс: Колаж на тема “Личности” SvEnXxX от www.amazonkibg.info

Вижте анкетата ТУК

Нощувка за двама във Florimont Hotel & Casino & SPA

предоставена от Казино-СПА-Хотел "Флоримонт" адрес: гр. Банско, ул. "Глазне" 5 тел: 0700 12 120; 0749 80 000; http://hotel.florimont.bg

Книги на издателство "СофтПрес"

(по избор) на стойност до 50 лв предоставени от: Издателство "СофтПрес" - Книги за цялото семейство http://www.soft-press.com

ЯНУАРИ 2011 BG art class 31


бг таланти

“две измерения” Автор: Тони Тодоров Маслени бои върху платно, размер 85 х 110 см http://www.facebook.com/ToniTodorovArt e-mail: mariakonctant@yahoo.com

32 BG art class ЯНУАРИ 2011


бг таланти

Покана от Тони Тодоров:

Заповядайте на двете мои изложби в София, първата от които ще стартира на 15 март в галерия „Астри“ на ул. „Цар Самуил“ 34. Втората ще е непосредствено след нея, на същото място.

ЯНУАРИ 2011 BG art class 33


Адрес: гр. Банско, ул. „Глазне“ 5, тел: 0700 12 120; 0749 80 000; 0882 111 999 http://hotel.florimont.bg

Best Western Флоримонт Хотел & Казино & СПА е 4-звезден СПА хотел с 5-звездна функционалност и обстановка, разположен в центъра на курорта Банско. Сградата на хотела впечатлява с модерния стил и светлини. Банско целогодишно привлича туристи от България и цял свят: през зимата с модерните ски съоръжения, през останалите сезони с красивата гледка на величествените планини, чистия въздух и вълнуващите туристически маршрути.


Live Експерт Live oн-лайн обучение

Ц

ентър за професионално обучение “Експерт” предлага уникална възможност за обучение на всички, които поради една или друга причина не могат да посещават редовните ни курсове. Ако живеете далече от офиса ни и нямате възможност да пътувате или работното ви време не е подходящо за посещение на курсове, можете да се възползвате от он-лайн обучението, което предлагаме. Тази форма се различава от стандартните ни курсове само по това, че не сте в офиса на нашата фирма. Ключовите предимства, които ви дава он-лайн обучението са: Oбучението се провежда в реално време и с преподавател, т.е. можете да задавате въпроси и да дискутирате проблеми, свързани с темата на курса. Имате възможност да участвате активно, както и да изслушвате въпросите на останалите участници в он-лайн обучението. Можете да се включите в обучението, независимо в коя точка на България или на света се намирате. Ако посещението на курс за Вас е проблем, защото в населеното място,

където живеете или в близост до него не се предлага желаното от Вас обучение, ако сте възпрепятствани по здравословни причини или живеете в чужбина, но предпочитате да се обучавате на български език и по цени в България, то онлайн обучението е точно за Вас. Минимални изисквания към компютъра ви: Софтуе­рът, който използваме за обучение може да работи при минимални изисквания към Вашия компютър. Без значение дали използвате MS Windows, Mac OS или Linux, достатъчно е да имате връзка с Интернет, слушалки, микрофон (по желание) и уеб камера (по желание), за да

се включите в обучение­то. Софтуе­рът за обучението е специал­но разработен за целта и предлага същите удобства, като стандартна класна стая. Не е необходимо да се закупува или инсталира - зарежда се и е достъпен до края на занятието. Учебни материали: След всеки урок участниците в обучението получават файл с темите, разгледани по време на занятието, както и всички практически примери, представени в процеса на работа. За подробности: Учебен център “Експерт” тел.: 02/986 56 93; 0898/575-150, адрес: гр. София, бул. ”Дондуков” 25, етаж 2, http://www.expert-bg.org


ЗАБАВЛЕНИЕ

Арт хороскоп

♦♦Изображения: Kagaya

Овен 21 март - 20 април Не бързайте да се отказвате при първата трудност. Борете се за това, което искате да постигнете. Няма удоволствие в лесно постигнатите цели.

Телец 21 април - 21 май Вървете по пътя, в който вярвате. Действайте, когато интуицията ви казва, че трябва да го направите. Не се плашете от грешките. Дори тези, които не правят нищо, също грешат.

Близнаци 22 май - 21 юни Когато ученикът е готов, ще се появи и учителя. Подгответе се сами, за да откриете човека или нещото, което ще ви помогне да напреднете повече в избраната от вас област. 36 BG art class ЯНУАРИ 2011


ЗАБАВЛЕНИЕ

Рак 22 юни - 22 юли Успехи навсякъде и във всичко. Може да имате големи заслуги за постигнатото от вас, но отдайте дължимото и на тези, които са ви помогнали и са били до вас, макар и само за морална подкрепа.

Лъв 23 юли - 23 август Радвайте се на добро здраве. Забавлявайте се и се зареждайте с положителна енергия от всяка случка. Ще сте по-ползотворни, когато сте щастливи.

Дева 24 август - 23 септември Тази година ще започне за вас с получаване на пари. Повярвайте в късмета си и може да получите допълнителни средства от неподозиран източник. ЯНУАРИ 2011 BG art class 37


ЗАБАВЛЕНИЕ

Везни 24 септември - 23 октомври

По-добре да направите нещо и да не се получи, отколкото да пропуснете шанса си с бездействие и да съжалявате цял живот. Ако имате ясна цел, ще се намери и начин да я постигнете.

Скорпион 24 октомври – 22 ноември Осмелете се да мечтаете. Няма невъзможни неща. Тайната на успеха е в самите вас. Дали вярвате, че ще се справите или не вярвате в това, вие винаги сте прави.

Стрелец 23 ноември – 21 декември

Готови ли сте за пътешествие? Дали ще бъде пътуване до някаква дестинация или духовно пътешествие, във всички случаи ще научите нещо ново, ще се обогатите и ще натрупате опит. 38 BG art class ЯНУАРИ 2011


ЗАБАВЛЕНИЕ

Козирог 22 декември – 20 януари

Любов, любов и пак любов... Изразявайте чувствата си. Не се страхувайте да бъдете наранени. Ако се пазите прекалено много, ще пропуснете и хубавите моменти в живота. Нека любовта бъде вашето вдъхновение.

Водолей 21 януари – 19 февруари Не изпадайте в депресия от това, че времето минава бързо и не смогвате да направите всичко набелязано. Запомнете, че не остарявате, а всеки ден сте по-млади от това, което ще бъдете занапред. Извличайте максималното от момента и не се притеснявайте толкова за бъдещето. Винаги е мъдро да гледате напред, но е трудно да гледате по-надалече, отколкото можете да видите.

Риби 20 февруари – 20 март Радвайте се на моментите, които ви правят щастливи и не мислете за проблеми. Обръщайте повече внимание на любимите ви хора. Щастието е в това да правите нещата, които обичате, с човека, когото обичате. ЯНУАРИ 2011 BG art class 39

BG Art Class #27  

BG Art Class magazine - issue 27, January 2011

BG Art Class #27  

BG Art Class magazine - issue 27, January 2011