__MAIN_TEXT__

Page 1

KLIMAGARDINER

Energi - CO2 - Økonomi - Miljø - Komfort


KLIMAGARDINER Introduktion til KLIMAGARDINER®

Energi - CO2 - Økonomi - Miljø - Komfort

Konceptet

CO2 besparelse

Klimagardiner® er betegnelsen for en række af

har klimagardiner® en reflekterende effekt, som

I tillæg hertil, kan man lade en udvendig solføler,

ZENITH ENERGY, THERMO PLISSÉ & KLIMA

hed, manglende koncentrationsevne, hovedpine

Af alle klimavenlige løsninger er en velisoleret

forskellige typer af stoffer, plisseer og persienner,

får solens varmestråler til at forblive mellem gar-

give computeren besked om at køre gardinerne

SCREEN er de 3 nye typer af gardiner i Stila’s

og generel utilpashed. Om sommeren vil vi gerne

bolig den bedste og billigste, ifølge bl.a. FN’s kli-

som alle har den unikke egenskab, at de virker iso-

dinet og ruden. Den ultimative udnyttelse af Kli-

op, hvis solen skinner. Dermed udnyttes indfalds-

produktpalet, som med deres unikke egenska-

have det svalt indenfor og stadig gerne kigge ud.

mapanel. Bygninger står i Danmark for 40% af

lerende og varme/kulde reflekterende. Klimagar-

magardiner® opnår man, hvis gardinsystemerne

varmen fra solen optimalt. Dette giver „gratis”

ber, tegner det nye koncept. Ligesom alle vores

Det er specielt solens lysstråler, vi bliver generet

vores energiforbrug, og som tommelfingerregel

diner® har den effekt, at det giver en variabel u-

motoriseres og computerstyres.

varme, og det giver optimal varmebesparelse med

andre produkter er de rent arkitektonisk med til

af og gerne vil kontrollere, men varmen, vil vi også

går to tredjedele til opvarmning, afkøling og ven-

værdi som kan gå fra 0 når gardinet er trukket fra

På skoler, på kontorer og i institutioner, kan man

deraf følgende gevinst for miljø og økonomi.

at forskønne bygningen, men disse 3 nye typer af

gerne have styr på. Den billigste og mest effektive

tilation. Samtidig ved vi, at vi bruger ca. 3 gange

vinduet, og til et niveau som vægisolering, når det

lade gardinerne være manuelt betjente i løbet af

Lad dig inspirere i denne brochure, eller læs vi-

gardiner har en særdeles gavnlig effekt på inde-

måde er solafskærmning, der kraftigt reducerer

så meget energi på at køle en bygning ned, som

er trukket for vinduet.

dagen, mens en computer overtager styringen

dere på www.stila.dk og vær en af de personer,

klimaet og på energiforbruget, som dermed giver

strålevarmen, således at det er svalt indendørs.

det koster at varme den op. Klimagardiner® vil om

Af Danmarks energiforbrug går der ca. 27% til

når bygningen forlades. Gardinerne kører for og

som vil danne omsorg for vores planet og kom-

en besparelse på CO2 forbruget.

Alle tre typer af Klimagardiner® fra Stila er rig-

vinteren være med til at holde på varmen i byg-

opvarmning og nedkøling af bygninger. Det er

vinduerne er isoleret med et op til 50% mindre

mende generationer. Med disse tiltag er Stila

tig gode, men lysreguleringsmæssigt er KLIMA

ningen, da det virker isolerende. Med sin tekniske

denne enorme energimængde vi kan være med til

varmetab til følge. Næste morgen kører gardi-

gået aktivt ind i kampen for et bedre klima - både

Indeklima

SCREEN & ZENITH ENERGY i særklasse. Her er

komposition og sin stillestående luft, dannes der

at reducere, ved brug af Klimagardiner®. Til glæde

nerne op igen, og personalet overtager styringen.

inde og ude.

Ifølge Miljøstyrelsen er det aller største problem,

det også værd at nævne, at KLIMA SCREEN har en

termoeffekt. Målinger viser også, at der er mel-

for miljøet ved mindre CO2 udslip, og til glæde for

Computeren holder gardinerne lukket hele week-

økonomien.

enden, og det betyder, at vinduerne er isolerede

Om vinteren virker klimagardiner® isolerende ved

i mere end 70% af tiden.

at give vinduerne „en dyne på”, og om sommeren

som danskerne oplever med indeklimaet for høj

solfaktor på 0,33. Det betyder, at solafskærmnin-

lem 20 til 30 procent varmere på overfladen af

Med venlig hilsen

temperatur. På top 10 over indeklimaproblemer

gens totale solenergitransmittans er 33%.

Klimagardiner® i forhold til vinduets overflade.

Stila A/S

kommer også dårlige lysforhold og dårlig luftkva-

Hvis der monteres THERMO PLISSÉ fra Stila, er

Henrik Stilling

litet, som har de konsekvenser, at det giver træt-

det dokumenteret, at varmegennemstrømningen gennem vinduet reduceres med 50%.


ZENITH PERSIENNER Dansk design - Dansk produceret

VINTER ude

inde

Energy Persiennen er skabt ud fra et ønske om at opnå en harmoni mellem lameller, overkasse og under-

SOMMER

3,1 W/m

inde

ude

2

100% uden persienne 2,1 W/m2

liste. Designeren har gennemført denne harmoni

uden persienne

30% *

i alle tilbehørsdele, og ZENITH persiennen er den mest gennemførte designpersienne, der nogensinde er set. Alle lameller i Zenith Energy er karakteriseret ved, at de har en moderigtig farve på den konkave side,

med alm. lamel 1,6 W/m2

med ENERGY lamel

med alm. lamel

23% * med ENERGY lamel * m/ventilation

og en sølvbelagt overflade på den konvekse side.

Motorisering

Sølvoverfladen har en reflekterende effekt som

Hvis gardinerne er monteret med motor, kan de

udnyttes til at spare på varmetabet om vinteren

samtidigt tidsstyres både med og uden føler. Hvis

og til at reducere opvarmningen af lokalet ude-

temperaturen udenfor er minus 2 grader, er so-

fra.

lens stråler jo stadig væsentlig varmere. Lad føleren køre gardinet op og luk strålevarmen ind og

Om vinteren stilles persiennens lameller med

giv dermed et stort bidrag til din energireduktion.

sølvsiden indad i lokalet. Man får hermed en re-

Tænk hvis alle vinduer i huset fik dyne på om nat-

fleksion af varmestrålerne, lamellerne får den op-

ten? Eller om dagen, når alle beboer alligevel ikke

adstigende varme luft til at forblive inde i lokalet,

var hjemme? Eller skolen når eleverne er gået

og der dannes et isolerende rum mellem persien-

hjem? Her er det vist kun fantasien, som sætter

nens bagside og vinduesruden. Dette giver bespa-

grænser.

relse for miljø og økonomi.

Genbrug

Om sommeren stilles persiennens lameller med sølvsiden udad mod ruden. Hermed opnås en re-

de 3 Klimagardiner®, som vi producerer i dansk

ZENITH ENERGY – Persienne med termostop

kvalitet. Det vil sige, at vi i praksis modtager gar-

For første gang i over 25 år er der nu en helt ny

mellem persiennen og ruden opvarmes, og en

dinerne retur, den dag bygningen skal renoveres

persienne på markedet. Persiennen er designet

langt mindre del af varmen trænger ind i lokalet.

eller rives ned. Stila sørger herefter for, at ma-

af den kendte industrielle designer Peter Møl-

Hermed sparer man energi til nedkøling. Effekten

terialerne bliver genbrugt. Der vil med alle Kli-

ler Jensen og den tekniske udførelse er skabt af

på miljø og økonomi er markant, da det koster tre

magardiner® medfølge returdokumenter sammen

Anders Søndergaard, på baggrund af mange års

gange så megen energi at køle en bygning ned

med klimabeviset.

erfaring med produktion af persienner.

som det gør at varme det op.

Vi tilbyder også at genbruge materialerne fra

fleksion af solens stråler som betyder at rummet

by Stila


THERMO PLISSÉ

Plisségardinet der giver en mærkbar CO2 besparelse Fraunhofertest Stila har ladet THERMO PLISSÉ gennemgå grundige tests på Fraunhofer Instituttet, som er Europas største forskningsorganisation. Øverst: Testvinduet, med lavenergiglas, men uden THERMO PLISSÉ, holder en gennemsnitstemperatur på 18,0o C. Nederst: På samme testvindue er påmonteret et klimagardin hvilket giver en ekstra isolering og holder en temperatur på 19,9o C. Kilder til varmetab i bygninger

THERMO PLISSÈ er en række plisséstoffer, som

I ældre byggerier, er problemet med kulde ofte

duer, eller fylde mere isolering i væggene.

har en termoeffekt. Nogle af THERMO PLISSÈ-

forbundet med manglende isolering eller vedlige-

THERMO PLISSÉ kan tilbyde en simplere, og væ-

stofferne er 100% mørklæggende, mens andre

holdelse. I bygninger med store glasfacader, op-

sentlig billigere løsning.

lader lyset igennem. THERMO PLISSÈ tilbyder en

lever man ofte at de store glaspartier lader kulde

reduktion af varmetabet på op til 25% i nybyggeri.

komme igennem glasset. I sådanne bygninger,

I eksisterende huse er den procentuelle forbed-

handler løsningerne af indeklimaproblemer om at

ring af U-værdien helt oppe på 46%, hvilket giver

skabe en langsigtet løsning. Der kan være både

en mærkbar CO2 besparelse.

dyrt og omstændeligt, hvis man skal udskifte vin-

Reduktion af varmetab THERMO PLISSÉ alm.: + 39% THERMO PLISSÉ mørklægning: + 48%


KLIMA SCREEN Isolerende rullegardin, ude og inde

KLIMA SCREEN fungerer som et almindeligt rul-

KLIMA SCREEN kan med fordel anvendes som ind-

Test af KLIMA SCREEN

legardin, produceret med Stila’s højkvalitetskom-

vendig og udvendig solafskærmning. Du kan kon-

Flere uvildige ingeniørvirksomheder har testet

ponenter.

trollere solens varmestråling uden at blokere for

KLIMA SCREENstofferne, og har givet følgende

Det specielle ved KLIMA SCREEN er de tekniske

lysindfaldet, da de fleste KLIMA SCREENstoffer

konklusion i deres rapport:

egenskaber i stoffet. Ligesom de to andre Kli-

har en god gennemsigtighed, og flere af stofferne

„Etableringen af KLIMA SCREEN rullegardiner

magardiner® har KLIMA SCREEN en termoeffekt,

har en gennemsigtighed på 1%, 3%, 5% og 10%.

indvendigt, vurderes at være effektivt til at redu-

der holder varmen ude om sommeren og holder

cere solindstrålingen og reducere opvarmnings-

varmen inde om vinteren. Derudover tilbydes

behoveti fyringssæsonen”.

KLIMA SCREEN stofferne også med antimikrobiel beskyttelse, som er med til at bekæmpe bakte-

Klimalaboratoriet har beregnet at varmetabet ved

rier, skimmel og mug, som kan forårsage pletter

brug af KLIMA SCREEN kan reduceres med op til

og lugtgener. KLIMA SCREEN kæmper kontinuer-

11%, hvilket svarer til at opvarmningsbehovet re-

ligt imod disse mikrober, og gør samtidig KLIMA

duceres med 10 kWh. pr. kvadratmeter facade.

SCREEN stoffer lettere at rengøre.


Motorisering

Timer

Vindvagt

Solsensor

Da Stila nu er ekspert på alle elektriske produkter

Programmering af store sektioner af solafskærm-

Vinden har stor betydning for temperaturen, da

Automatisk nedrulning af solafskærmningerne

til indvendige og udvendige solafskærmningspro-

ninger på en bygning er helt individuelt for, hvor-

chillfaktoren gør at vinduet udsættes for ekstra

for køling af bygningen om sommeren. Automa-

dukter, er det naturligt at disse produkter er in-

når man ønsker at solafskærmningerne kører for

kulde. Jo større vindhastighed, jo større er nedkø-

tisk opvarmning af huset om vinteren, ved at

korporeret i konceptet Klimagardiner®.

og fra. Det kan styres for hver enkelte dag i ugen

lingen, som det fremgår af tabellen på næste side.

slippe solen ind om dagen, og isolere vinduerne

og kan nemt frakobles, så man styrer produkterne

Vindvagten yder også beskyttelse af udvendige

om natten.

Den ultimative udnyttelse af klimagardinerne

individuelt. Automatisk tidsstyring kan f.eks. være

produkter ved at køre ind ved for kraftig vindpå-

opnår man, hvis gardinsystemerne motoriseres

nedrulning af solafskærmning ved solnedgang og

virkning. Hvert produkt kan indstilles individuelt,

og computerstyres. På skoler, på kontorer og

åbning igen om morgenen. Der er også mulighed

og optimal beskyttelse af produkterne opnås, når

i institutioner kan man lade gardinerne være ma-

for ferieopsætning, så huset ser beboet ud, også

vinden retningsbestemmes.

nuelt betjente i løbet af dagen, men en computer

når du er på ferie.

Hvordan? Dynamic Insulation styrer automatisk

Solvagt

overtager styringen når bygningen forlades. Gar-

Dynamic Insulation™ året rundt med energibesparelse solafskærmningerne med solsensor og timer.

dinerne kører for og vinduerne er isolerede med

Temperaturføler

På en persienne kan den vinkle lamellerne grad-

et op til 50% mindre varmetab til følge. Næste

En sensor måler udendørstemperaturen og giver

vist efter hvor højt solen står på himlen i løbet af

Køling: Sensoren aktiverer solafskærmninger-

morgen kører gardinerne op igen, og personalet

signal ved lav temperatur, så Klimagardiner® kø-

dagen. Et rullegardin vil køre langsomt op og ned

ne, som automatisk lukker når solen rammer

overtager styringen. Computeren holder gardi-

rer ned for at holde på varmen i bygningen. I de

i forhold til solen eller lysindfald.

facaden.

nerne lukket hele weekenden, og det betyder, at

timer, dage og uger at skolen, kontoret eller andre

Opvarmning / isolering: Sensoren aktiverer

vinduerne er isolerede i mere end 70% af tiden.

bygninger ikke benyttes, får vinduerne simpelt-

solafskærmningerne, som automatisk åbner, hvis

I tillæg hertil, kan man lade en udvendig solføler,

hen „dyne på”.

temperaturen i rummet er lav. Impresario Chro-

give computeren besked om at køre gardinerne

nis sørger for at lukke alle solafskærmningerne

op, hvis solen skinner. Dermed udnyttes indfalds-

ved solnedgang, for at give ekstra isolering ved

varmen fra solen optimalt. Dette giver „gratis”

vinduerne.

varme, og det giver optimal varmebesparelse med deraf følgende gevinst for miljø og økonomi.


Kontakt os for yderligere information

Energi

-

CO2 -

Ă˜konomi

-

Miljø

-

Komfort

Profile for Stila Danmark

Klimagardiner | Stila - www.stila.dk  

Med Klima magasinet får du en indsigt i hvordan du kan få yderligere værdi af dine gardiner gennem energibesparelser, miljøbevidsthed og omk...

Klimagardiner | Stila - www.stila.dk  

Med Klima magasinet får du en indsigt i hvordan du kan få yderligere værdi af dine gardiner gennem energibesparelser, miljøbevidsthed og omk...

Advertisement