Page 1

DANKVIERING DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM

60

CYRIEL & GERMAINE

19 OKTOBER 1953 – 2013


Huwelijksverjaardag Germaine en Cyrille

Intredelied Koor De vreugde voert ons naar dit huis.

Gloria Koor

P

In de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige Geest. Amen De liefde van God die wij Vader mogen noemen, de goedheid van Christus die onze weg is, de kracht van de Geest die ons sterkt zij met U allen. 1


Verwelkoming Lieve mensen allemaal, Ons samenzijn vandaag maakt dit uur tot een wonderlijk gebeuren waarin wij God willen danken om de diepe vreugde die ons verenigt met ma en pa die 60 jaren lief en leed met elkaar gedeeld hebben en het dan ook werkelijk verdienen om eens extra in de bloemetjes gezet te worden. Daarom liefste ma en pa, zijn jullie zelf voor ons allen diamanten parels op onze levensbaan, want aan jullie liefde voor elkaar hebben wij kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, ons bestaan te danken. Voor ons zijn jullie dus eigelijk als “Adam en Eva” tot wie god sprak: “Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u, zodat wij alle reden hebben om te zeggen: hartelijk dank voor ons leven, voor jullie inzet en bezorgdheid, voor jullie geloof en gebed. Dat willen wij nu van harte vieren.

2


Schuldbelijdenis P

Het leven is een vraag, een uitnodiging om er iets van te maken, dat de moeite waard is. Het leven is een opdracht om meer mens te worden en vrede en geluk waar te maken. Het leven is een kans, een aanbod, een risico van liefde, een scheppen van ruimte in ons hart voor anderen, zodat het goed is om te leven. Het leven is ook een lange weg van gisteren naar morgen, een tocht met velen waar ieder borg staat voor de andere. Omdat wij beseffen hoe dikwijls wij in gebreke zijn gebleven, willen wij hiervoor God om vergeving bidden.

L

Vergeef ons, Heer, voor elk ogenblik dat wij tekort kwamen in liefde, dat wij elkaar onnodig verdriet aandeden,dat wij elkaar voorbijliepen. Heer, ontferm U.

A

Heer, ontferm U over ons.

L

Vergeef ons, Heer, omdat ons geloof zo oppervlakkig is. Wij geloven wel dikwijls in eigen weten en kunnen,maar bouwen te weinig op U en op onze medemensen. Christus ontferm U.

A

Christus, ontferm U over ons. 3


L

Vergeef ons, Heer, omdat we dikwijls vergeten U te danken voor de kleine dingen van elke dag: een woord, een glimlach, een kleine hulp, want die maken alles groot, ook vandaag. Heer, ontferm U over ons.

A

Heer, ontferm U over ons.

P

Moge de goede God zich over ons ontfermen,onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.

A

Amen

Openingsgebed P

God van liefde, uit ontelbare mensen hebt U Germaine en Cyrille geroepen voor elkaar. 60 jaar geleden zijn zij samen op weg gegaan. U was bij hen in licht en duisternis,in dagen van geluk en tegenspoed. Samen met hen danken wij U voor wat liefde tussen mensen vermag, voor het leed ook waarin mensen nader komen tot elkaar. Wilt U ook verder met hen meegaan op hun levensweg. Laat Uw zegenende hand op hen rusten en op allen die hun dierbaar zijn. Dat vragen wij U door Christus Jezus, onze Heer. Amen. 4


Eerste lezing Een tekst van Phil Bosmans Kijk vandaag eens naar je handen. Jaren geleden hebben jullie die handen in elkaar gelegd. Deze handen zijn zoveel jaren ouder geworden. Zij hebben gewerkt, zij hebben ons gedragen. Zij hebben gebeden, zij hebben leven en liefde gegeven. Zij hebbende rijkdom van je hart naar de mensen gedragen. Jaren zijn voorbij gegaan. Er was veel en diepe vreugde, en ook pijn. Maar in jullie is gebleven door alles heen , die onuitsprekelijke liefde en die trouw. De trouw aan elkaar, zo stil en heel diep. Je hebt nu niet veel woorden meer nodig om elkaar te verstaan. Je samenzijn is zo vanzelfsprekend geworden. Je kan je het leven niet meer indenken zonder de ander. Tussenzang: Liefde gaf U duizend namen Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet, maar geen een die ’t hart der Vlamen even hoog verblijden doet, als de naam, o Moedermaagd, die gij in ons landje draagt, Schoner klinkt hij dan al d’ anderen; Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren, Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk, komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk, lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen, moge ’t nimmer hier verand’ren, o gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren, o gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 5


Evangelie Johannes 15.9-12 Op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn leerlingen: Vrienden, zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ik U liefgehad. Blijf in Mijn liefde. Dit is Mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt zoals ik U heb liefgehad. Geen grotere liefde kan iemand geven dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat ik U gebied. Niet gij hebt Mij gekozen, maar Ik U en Ik heb U de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader U geven, al wat gij Hem in Mijn naam vraagt. Dit is Mijn gebod: dat gij elkaar liefhebt.

Acclamatie U komt de lof toen, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

6


Homilie Voorbeden P

Laten wij op deze feestdag, ĂŠĂŠn van hart, samen bidden tot God, de gever van alle goeds.

L

Voor Germaine en Cyrille dat zij speciaal voor vandaag, maar ook hun verdere leven, het geluk mogen ervaren van hun jarenlange liefde en trouw voor elkaar. Laat ons bidden.

A

Ubi Caritas, et amor Ubi Caritas deus ibi est.

L

Bidden wij voor allen hier aanwezig dat zij geluk mogen vinden in de eenvoudige dingen van het leven. Laat ons bidden.

A

Ubi Caritas, et amor Ubi Caritas deus ibi est.

L

Bidden wij vandaag op een bijzondere wijze voor alle familieleden, vrienden en geburen die van ons zijn heengegaan en in de liefde van de Heer zijn opgenomen. Dat wij met een dankbaar hart aan hen blijven denken en dat wij hun gedachtenis levend houden in ons midden, zoals god de Heer hen levend houdt in zijn liefde.

A

Ubi Caritas, et amor Ubi Caritas deus ibi est. 7


L

Bidden wij tenslotte even in stilte voor de intenties van allen die hier aanwezig zijn: familie, vrienden en medebewoners. Laat ons bidden.

A

Ubi Caritas, et amor Ubi Caritas deus ibi est.

P

Dit alles vertrouwen wij U toe zoals het leeft in het diepste van ons hart. Wij geloven dat Gij luistert en ons nabij blijft als een goede Vader. Amen.

8


Voorbede Vader van alle mensen, verhoor uw volk.

Offerandelied Koor Dank U Vader

Gebed over de gaven P

God, onze Vader, bij deze feestelijke samenkomst, waarin wij samen met Germaine en Cyrille de 60 jaar van hun verbondenheid vieren, willen wij erkennen dat wij allen afhankelijke mensen zijn, verlangend naar woorden van liefde en begrip, naar handen die ons vasthouden, naar een hart waarin wij ons geborgen weten. Schenk ons de overtuiging, God, dat U aanwezig bent in ons midden bij nacht en ontij, bij licht en duisternis, als de grond van ons bestaan, als de vervulling van onze diepste verlangens, tot in de eeuwen der eeuwen, Amen. 9


10


11


Prefatie P

De Heer zal bij U zijn.

A

De Heer zal u bewaren.

P

Verheft uw hart.

A

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A

Hij is onze dankbaarheid waardig.

P

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden; in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het geneesmiddel ten leven genomen, en aan hen die verloren waren, hebt Gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter ere dit lied wordt aangeheven:

A

Heilig .... 12


Eucharistisch gebed P

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, Uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij ĂŠĂŠn werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.

A

Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest: dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. (Rechtstaan)

13


P

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, Zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt. Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond, dit is Mijn Bloed dat voor U en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

A

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (Zitten gaan)

14


P

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van Zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

A

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, Uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van Uw Geesten breng ons elkaar nabij.

P

Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Franscicus, aan onze bisschop Patrick en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, in het bijzonder onze jubilarissen, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met uw apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 15


A

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Sanctus Benedictus qui venit in nomine Domini; Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Onze Vader P

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u”. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u.

A

En met uw geest.

Vredewens: Vrede voor alle mensen

Refr. Vrede voor alle mensen, de vrede van de Heer. Vrede voor u, voor mij, voor ons : de vrede van de Heer. Jezus brengt vrede, voorbij het verleden, voorbij alle pijn : het zal vrede zijn ! Refr. 16


Communiegebed P

Laat ons bidden voor Germaine en Cyrille die, op deze zestigste huwelijksverjaardag naar het altaar komen om deel te hebben aan het Lichaam en Bloed van Christus tot bezegeling van hun jarenlange trouw. God, laat Uw zegenende hand rusten op hen geef dat zij ĂŠĂŠn blijven van hart en geest. Dat zij omringd door de familie en vrienden gelukkig mogen leven tot in de lengte van dagen, en eens komen tot Uw Rijk van Vrede. Door Christus, onze Heer. Amen.

Communie P

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

A

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,maar spreek en ik zal gezond worden.

Communielied Koor Magnificat

17


Bezinning Een glimlach kost niets, maar brengt veel op. De glimlach verrijkt de ontvanger zonder de schenker te verarmen. Hij duurt slechts even, maar de herinnering leeft soms een eeuwigheid voort. Niemand is rijk genoeg om zonder te kunnen. Niemand is arm genoeg om hem niet te verdienen. Hij brengt geluk in het gezin. Hij is het tastbare teken van vriendschap. Een glimlach brengt de vermoeide mens tot rust. Geeft ontmoedigden weer moed. Je kunt hem niet kopen noch stelen. Want een glimlach heeft slechts waarde als hij gegeven wordt. En als u ooit iemand tegenkomt die zijn glimlach verloren heeft, wees dan gul, en schenk hem de uwe. Want niemand heeft zoveel behoefte aan een glimlach als diegene die er de anderen geen kan geven.

18


Zang: Onze Lieve Vrouw van Ten Eikenen O Maria, voor Uw voeten op Ten Eik’nen neergeknield, komen wij U vlijtig groeten door ons oud geloof bezield. Refr.

En nog honderd, honderd jaren, zullen de Zonhovenaren roepen Moeder, Moeder zoet o Maria, wees gegroet, roepen Moeder, Moeder zoet o Maria, wees gegroet.

In de lang vervlogen tijden bad hier ’t Zonhoofs voorgeslacht en vond troost in drukt’ en lijden door Maria’s hulp gebracht. Is nu ’t heiligdom niet prachtig onze liefde even groot, en Maria even machtig om te helpen in de nood. Wil dan op uw kind’ren waken, o Ten Eik’nen kostbaar pand, en breng als de dood zal naken ons in ’t hemels Vaderland.

19


Zegen P

De Almachtige God, die voor u alles ten goede heeft geleid, schenke u nog vele jaren van geluk te midden van uw dierbaren. En ook u allen ,zegene de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

A

Amen

P

Gaat nu allen heen in vrede.

A

Wij danken God.

Slotlied Koor Alleluia

20


Dankviering diamanten huwelijksjubileum